Bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp của con người việt nam trong thời kỳ hiện đại

78 65 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:34

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiThời đại ngày nay, tất cả các nước, trong đó có Việt Nam phải hòa mình vào toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa vừa mang lại những điều kiện thuận lợi nhất cho các nước đang phát triển, nhưng nó cũng là thảm họa nếu như hòa vào nó không đúng cách. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhận định: “toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia; xu thế này…vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh”6, tr.46.Như vậy, toàn cầu hóa đưa con người ở các nước có điều kiện xích lại gần nhau hơn. Khi xích lại gần nhau hơn, con người giao lưu học hỏi lẫn nhau. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, cả cái tích cực và tiêu cực đang trộn lẫn và tràn lan trong xã hội chúng ta. Những cái tích cực thì không có gì bàn nhiều, có chăng là duy trì và phát huy thêm nữa. Cái cần bàn đến và cần có giải pháp ngăn chặn kịp thời là những mặt tiêu cực đang ngày càng xâm nhập, thẩm thấu vào những con người trước đây vốn dĩ có nhiều cái đẹp thì nay lại trở thành cái xấu, cái ác của xã hội. Một số người đang bị nó mê hoặc và ngày càng suy thoái về đạo đức lối sống, đang trong tình trạng lu mờ những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam như: lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, tôn trọng lẽ phải, siêng năng, cần cù trong lao động, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, sống có lý tưởng cao đẹp, tâm hồn trong sáng rộng mở, lạc quan, yêu đời, v.v… Thực tế đó theo quan điểm mỹ học, vẻ đẹp thật sự ở nhiều người đã bị nhạt nhòa, tiêu tán. Trước thực trạng trên, là một công dân nước Việt Nam, người con của Đảng, tác giả chọn đề tài “Bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ hiện đại” để nêu lên bức tranh hiện thực xã hội Việt Nam và kiến nghị một số giải pháp nhằm khôi phục lại kịp thời vẻ đẹp ở chính con người Việt Nam đã từng có được và phát huy hơn nữa vẻ đẹp ấy trong giai đoạn lịch sử mới của dân tộc. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thời đại ngày nay, tất nước, có Việt Nam phải hòa vào tồn cầu hóa Tồn cầu hóa vừa mang lại điều kiện thuận lợi cho nước phát triển, thảm họa hòa vào khơng cách Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhận định: “tồn cầu hóa kinh tế xu khách quan, lôi ngày nhiều nước tham gia; xu này…vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh”[6, tr.46] Như vậy, tồn cầu hóa đưa người nước có điều kiện xích lại gần Khi xích lại gần hơn, người giao lưu học hỏi lẫn “Gần mực đen, gần đèn sáng”, tích cực tiêu cực trộn lẫn tràn lan xã hội Những tích cực khơng có bàn nhiều, có trì phát huy thêm Cái cần bàn đến cần có giải pháp ngăn chặn kịp thời mặt tiêu cực ngày xâm nhập, thẩm thấu vào người trước có nhiều đẹp lại trở thành xấu, ác xã hội Một số người bị mê ngày suy thoái đạo đức lối sống, tình trạng lu mờ giá trị truyền thống tốt đẹp người Việt Nam như: lòng yêu nước, tinh thần đồn kết, lòng nhân ái, tơn trọng lẽ phải, siêng năng, cần cù lao động, hiếu thảo với ơng bà cha mẹ, sống có lý tưởng cao đẹp, tâm hồn sáng rộng mở, lạc quan, yêu đời, v.v… Thực tế theo quan điểm mỹ học, vẻ đẹp thật nhiều người bị nhạt nhòa, tiêu tán Trước thực trạng trên, cơng dân nước Việt Nam, người Đảng, tác giả chọn đề tài “Bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp người Việt Nam thời kỳ đại” để nêu lên tranh thực xã hội Việt Nam kiến nghị số giải pháp nhằm khôi phục lại kịp thời vẻ đẹp người Việt Nam có phát huy vẻ đẹp giai đoạn lịch sử dân tộc Tình hình nghiên cứu Đề tài “cái đẹp” có nhiều người nghiên cứu, như: “Cái đẹp tromg sống nghệ thuật”, Tác giả Như Thuyết [17], “Đẹp gì?”, tác giả Phạm Quỳnh, Sách Thượng Chi văn tập – Bộ Quốc gia Giáo dục (1962); “Cái đẹp nghệ thuật đời sống xã hội”, tác giả Vũ Minh Tâm, Tạp chí triết học; “Giá sắc đẹp”, tác giả Nguyễn Việt Hà, Tạp chí sống mới; “Cái đẹp mn hình mn vẻ”, tác giả Văn Ngọc, Báo Tia sáng; “Cái nết, đẹp kinh tế tri thức”, GS Tương Lai, Báo Người lao động; “Người Việt đẹp”, Tác giả Đỗ Bỉnh Quân, Tạp chí Tinh hoa; “Cái đẹp mắt ai”, tác giả Phan Cẩm Phượng, Tạp chí Khoa Học đời sống; “Bàn đẹp”, tác giả Nguyễn Hào Hải, Báo An ninh giới; “Vẻ đẹp quanh ta”, tác giả Phạm Ngọc, Tạp chí Phong cách; “Tụng ca vẻ đẹp sống”, Tác giả Nguyễn Tất Thịnh, Giảng Viên Học Viện Hành Chính Quốc gia (chuyên đề bàn văn hóa ứng xử người Việt Nam); “Văn hóa sắc đẹp”, tác giả Chàng Báo, Tạp chí Mốt; “Người ta ngày đẹp lên hay xấu đi”, tác giả Hà Phạm Phú, Tạp chí Vòng đời; Song người khai thác góc độ, khía cạnh khác Mỗi góc độ, khía cạnh mà tác giả đề tài trước khai thác có ý nghĩa định lĩnh vực định Ngay vẻ đẹp người khơng bàn cách tổng thể, khái quát mà bàn mặt vẻ đẹp Còn với đề tài “Bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp người Việt Nam thời kỳ đại”, đề tài mới, có đối tượng vẻ đẹp người rộng nhất, bao quát nhất, toàn diện Đề tài khơng theo lối mòn đề tài khác nghiên cứu, bước đột phá, bước tiến sâu rộng đối tượng nghiên cứu để giúp người hướng tới đẹp hoàn bị mà xã hội đặt Nhất điều kiện Việt Nam xây dựng xã hội xã hội chủ chủ nghĩa thiết phải làm sáng tỏ để góp phần vào việc xây dựng người đẹp – “con người mới” – người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tiêu chí vẻ đẹp người Tuy nhiên, tiêu chí khơng phải tiêu chí thi sắc đẹp mà tiêu chí đẹp người đạt tới hoàn mỹ Con người đạt tiêu chí người đạt đến giá trị chân – thiện – mỹ Trong đẹp người có đẹp mặt nội dung đẹp mặt hình thức Trong đẹp hình thức có: “hình thức túy” (hình thể, sắc diện, âm sắc lời nói, phục sức trang điểm) “hình thức nội dung” (dáng đi, cử chỉ, ngôn ngữ) Trong đẹp nội dung, đối tượng vẻ đẹp: tâm hồn; tình cảm; trí tuệ; tư tưởng; phẩm chất cần cù, siêng năng, vượt khó; chiến đấu cơng bằng, bình đẳng tiến xã hội; tham gia công tác xã hội, việc làm từ thiện việc tham gia tất lĩnh vực đời sống xã hội Phạm vi đề tài nghiên cứu xoay quanh người Việt Nam, từ xa xưa hôm nhìn tương lai Việt Nam quốc gia đa dân tộc, sâu vào nét đẹp riêng dân tộc có ý nghĩa làm sáng tỏ, thấu đáo cho vẻ đẹp chung người Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Như tên đề tài “vẻ đẹp người Việt Nam thời kỳ đại”, nghĩa tác giả tìm vẻ đẹp người Việt Nam thời đại ngày nay, dù vẻ đẹp bị đan xen, trộn lẫn với xấu, ác Tìm vẻ đẹp khơng phải để chiêm ngưỡng hay ca tụng, mà phải sức củng cố, phát huy, tôn vinh vẻ đẹp thời đại Đó mục đích nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ: để đạt mục đích tác giả tập trung giải vấn đề sau: Chương 1: Tác giả khái lược tư tưởng mỹ học trước Mác đẹp nói chung; lý luận đẹp mỹ học Mác – Lênin nói riêng, từ làm rõ vẻ đẹp nội dung vẻ đẹp hình thức người Đặc biệt chương này, tác giả khái quát lên vẻ đẹp người Việt Nam thời kỳ đại Chương 2: Tác giả làm rõ đặc điểm chung giới thời cơ, thách thức Việt Nam xu ngày nay, vạch tác động ảnh hưởng tiêu cực đến vẻ đẹp người Việt Nam đồng thời nêu kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm giúp người Việt Nam kịp thời khôi phục phát huy vẻ đẹp lên tầm cao Đúng nhà nghiên cứu mỹ học Như Thiết nói “đưa Đẹp vào lĩnh vực quan trọng sống mà phải chủ động củng cố phát triển Đẹp sống nay” [17, tr.111], mang lại đẹp cho người hướng đến đẹp chung xã hội Việt Nam đẹp toàn nhân loại Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Về sở lý luận: sở lý luận đắn hệ thống triết học nói chung, mỹ học nói riêng chủ nghĩa Mác – Lênin Sự vận dụng triết học quan điểm (toàn diện, khách quan), phạm trù mà đặc biệt vận dụng chủ nghĩa vật lịch sử để phân tích, giải thích, nghiên cứu vấn đề xã hội cách đắn, toàn diện Đối với mỹ học Mác - Lênin cung cấp tiêu chí đẹp hay mỹ học Mác - Lênin vừa cung cấp lý luận nội dung vừa tiêu chí đẹp, từ tạo nên sở khoa học cho đề tài - Về phương pháp: đề tài mang tính xã hội cao, nên tác giả phải vận dụng nhiều phương pháp như: phân tích, chứng minh, diễn giải, khái quát hóa… để làm rõ vấn đề từ kiến nghị giải pháp phù hợp với thực trạng xã hội Việt Nam giai đoạn Đóng góp đề tài Đề tài có đóng góp sau: Thứ mặt lý luận: tác giả đề tài khái quát đầy đủ tư tưởng mỹ học đẹp từ cổ đại nay, trọng tâm lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin xoay quanh đẹp người nói riêng phạm trù đẹp nói chung Thứ hai thực tiễn: Việt Nam hòa vào xu chung giới vấn đề tồn cầu Tồn cầu hóa làm cho người sống ln nghĩ đến vấn đề vật chất, lao vào cơng việc để kiếm tiền mà đôi lúc quên việc giữ cho hình ảnh đẹp, hay xao lãng việc tu rèn đẹp vốn tồn người ngày tốt đẹp Trước thực tiễn thế, tác giả đề tài vạch đẹp mà người Việt Nam giữ được; đồng thời vạch rõ mặt hạn chế, yếu kém, xấu, ác mà số người bị lây nhiễm từ q trình tòa cầu hóa Q trình vạch rõ đẹp chưa đẹp, khơng đẹp, chí ác nhằm giúp người cảnh tỉnh Từ người phát huy đẹp sở hữu đồng thời thấy chưa đẹp, xấu, ác mà chừa đi, hướng giá trị đẹp Chính việc bám riết vào thực trạng xã hội việc kết hợp, vận dụng triết học vào nghiên cứu mỹ học, nên có đóng góp thứ ba Thứ ba nhóm giải pháp để rèn luyện, phấn đấu để vươn tới đẹp: theo nguyên tắc khách quan, muốn thay đổi ý thức người, trước hết phải làm thay đổi thực tiễn xã hội (vì vật chất định ý thức), muốn có giải pháp phù hợp phải nhận định thực tiễn Từ thực tiễn Việt Nam nhiều nhà nghiên cứu nhận định, bên cạnh có quan điểm Đảng, thực trạng phản ánh cách đắn, đầy đủ Kết cho phép tác giả rút nhóm giải pháp phù hợp với thực trạng xã hội, ứng dụng vào xã hội Việt Nam để giúp người vươn tới đẹp cho thân đẹp cho toàn xã hội Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁI ĐẸP VÀ VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM 1.1 Những quan niệm phi macxit đẹp Trước xuất quan niệm mỹ học chủ nghĩa Mác – Lênin từ thời Hy Lạp cổ đại có nhiều triết gia bàn đến vấn đề đẹp Trong chủ yếu hướng đến đẹp người, tư tưởng mỹ học nêu khái quát sau đây: 1.1.1 Chủ nghĩa tâm khách quan Thời Hy Lạp cổ đại, ảnh hưởng giới quan cho rằng: giới vật thụ cảm bóng giới “ý niệm”, Platon thừa nhận vẻ đẹp vật, tượng, vẻ đẹp thời, thống qua Ơng cho đẹp bền vững vĩnh đẹp ý niệm Platon khẳng định: “cái đẹp tồn vĩnh cửu,…nó khơng nảy sinh, khơng bị hủy diệt, khơng tăng, khơng giảm,…nó khơng phải đẹp chỗ mà không đẹp chỗ kia,… đẹp phương diện này, xấu phương diện khác…”[14, tr.99] Dù phủ nhận tính khách quan đẹp Platon thừa nhận đẹp hài hòa, cân xứng, hồn thiện, hồn mỹ mặt khác lại cho đẹp khơng gắn liền với vật mà ta thường thấy Cái đẹp Platon tồn thượng giới, “bước theo thần Du-pi-te tiếng nhạc hòa tấu thiên đình”[11, tr.45], lúc đẹp “ánh lên” thực thể Còn mà thấy đẹp hạ giới “cái bóng” “ý niệm” đẹp chiếu rọi từ thiên đình xuống hay đẹp mà ta thấy đẹp hình ảnh, hào quang ý niệm siêu nhiên, thần thánh Các vật đẹp đẹp tinh thần thượng đế nhập vào chúng, làm cho chúng đẹp Platon phân loại vẻ đẹp khác theo cấp độ: vẻ đẹp hình dáng, vẻ đẹp chi tiết, vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp tư tưởng Trong vẻ đẹp tư tưởng vẻ đẹp cao Từ luận điểm cho thấy Platon không thừa nhận vẻ đẹp khách quan người, mà đẹp vĩnh người “ý niệm” đẹp người Hegel nhà triết học tâm khách quan thời cổ điển Đức, tư tưởng sâu sắc triết học, logic ơng có quan điểm giá trị đẹp Tuy nhiên Hegel không quan tâm đến đẹp tự nhiên, ông thấy chúng mờ nhạt, không đáng mỹ học nghiên cứu mà trú trọng lý giải chất đẹp biểu cảm tính “ý niệm tuyệt đối” nghệ thuật Vì vậy, đề cao đẹp nghệ thuật, ông lại đồng thời hạ thấp đẹp tự nhiên Ơng dứt khốt khẳng định: “…Ngay từ cho đẹp nghệ thuật cao đẹp tự nhiên Vì đẹp nghệ thuật đẹp nảy sinh hai lần nảy sinh từ tinh thần Tinh thần sáng tạo cao tự nhiên đẹp nghệ thuật cao đẹp tự nhiên nhiêu”[ 8, tr.11-12] Từ ơng tuyên bố: “Chúng loại trừ đẹp tự nhiên từ đầu, khỏi phạm vi môn khoa học chúng tôi”[15, tr.101] Khi loại trừ đẹp tự nhiên khỏi đối tượng nghiên cứu mỹ học ơng đồng đẹp nghệ thuật với lý tưởng lý giải kết hợp cân đối chung riêng, nội dung hình thức Ngay nghệ thuật đẹp biểu qua cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào tương xứng nội dung hình thức Như vậy, Platon Hegel thừa nhận có đẹp, khơng tồn cảm tính mà tồn giới ý niệm khảm nhập vào vật, tượng giới Cho nên khơng có đẹp thực, có thời, thống qua, “cái bóng” giới ý niệm 1.1.2 Chủ nghĩa tâm chủ quan Trong nhà mỹ học tâm khách quan lý giải đẹp từ giới “tinh thần thượng đế” mỹ học tâm chủ quan (tiêu biểu Hume, Kant) lại tuyệt đối hóa đẹp theo quan niệm chủ quan, tìm nguồn gốc đẹp ý thức chủ thể, cảm xúc cá nhân chủ quan David Hume (1711 - 1776) người Scotland triết gia, nhà kinh tế học, nhà sử học người có tư tưởng mỹ học, nhân vật quan trọng thời kỳ Khai sáng Scotland Mặc dù nhà mỹ học, Hume có tư tưởng bàn đẹp Cái đẹp Hume đẹp chủ thể định Nghĩa Hume không thừa nhận tính khách quan đẹp tồn thật Hume rằng: “cái đẹp phẩm chất tồn thân vật, tồn tâm linh người quan sát nó”[19, tr.53] Kant (1724 1804) nhà triết học, nhà mỹ học Đức Với Kant quan niệm đẹp khơng khác so với Hume Ơng khơng thừa nhận đẹp khách quan, vẻ đẹp theo Kant thị hiếu chủ quan Trong tác phẩm “Phê phán khả phán đốn” ơng viết: “khơng có khoa học đẹp, có phán đốn đẹp mà thơi” hay “khơng có khoa học nghệ thuật, có phán đốn nghệ thuật mà thơi” Từ Kant nói cách hình tượng rằng: “cái đẹp không đôi má hồng cô thiếu nữ mà mắt kẻ si tình”[9, tr.83] Nhưng xuất phát từ lý luận nhận thức có tính nhị ngun, ơng lại khẳng định đẹp khơng có khái niệm, khơng xác định đến nhận định đẹp thật đẹp khiết, không vụ lợi Những vẻ đẹp kèm theo công dụng thực tiễn ông gọi vẻ đẹp kèm theo hay vẻ đẹp thứ hai Xôcrát (469 – 399 TCN) nhà triết học chịu ảnh hưởng tư tưởng mục đích luận quán với tư tưởng đó, quan điểm mỹ học ơng coi phù hợp với mục đích đẹp Dù chắn có vàng khơng làm chức thực dụng vật xấu, sọt đan để đựng phân mà làm tốt chức đẹp Quan điểm Xơcrát đẹp coi có tính tâm chủ quan Xơcrát khơng phân biệt nghệ thuật với thủ cơng, nghệ thuật theo ông, tái thực chất cách bắt chước, có điều khơng bắt chước, mô cách đơn giản đồ vật tượng mà thường liên kết nét chọn lọc vật tượng khác vào tác phẩm; vật tái tác phẩm vươn lên tầm lý tưởng hồn mỹ Theo Xơcrát nghệ thuật tái thiên nhiên có đường nét, màu sắc, hình khối mà có khả diễn tả trạng thái tinh thần người Xơcrát đưa tiêu chí lựa chọn đối tượng để thể tác phẩm nghệ thuật, người có tính cách đẹp, nhân hậu, có phẩm hạnh cao Lý tưởng đạo đức cần phải kết tinh tác phẩm nghệ thuật Vì thế, tiêu chí nghệ thuật tính đắn sinh động việc tái nguyên mẫu thực Xôcrát nhấn mạnh liên hệ hữu đạo đức thẩm mỹ, thiện đẹp Con người lý tưởng Xôcrát vẻ đẹp tinh thần lẫn thể chất, người tinh thần, theo cách hiểu ông người đạo đức, người trí tuệ Đóng góp lớn Xôcrát đưa người vào đối tượng chủ yếu nghệ thuật, liên hệ vững bền đẹp với có ích, có mục đích có thật với tốt Ơng coi nghệ thuật phương diện quan trọng đời sống xã hội Như vậy, so với trường phái tâm khách quan, nhà mỹ học tâm chủ quan cởi bỏ áo thần bí khốc lên đẹp lại tìm cách quy đẹp vào ý thức chủ quan chủ thể, xem nguồn gốc 1.1.3 Một số quan niệm tôn giáo đẹp Quan niệm đẹp tôn giáo khác nhau, qua thời kỳ khác có cách đánh giá khác với mục đích nhằm củng cố phát triển tơn giáo Thời Trung cổ, Kitơ giáo cho trần thế, thân xác người ham muốn tự nhiên xấu xa, tội lỗi Đẹp có chúa Trời, Thượng đế sức mạnh tinh thần người Đẹp cảm tính tội lỗi Để đạt tới chân – thiện cần phải xa lánh lạc thú trần gian Quan niệm dẫn đến việc tu để thiên đàng số nhân vật ép xác, khổ hạnh, cơng trình kiến trúc hướng lên trời, người thấy nhỏ bé đáng thương Đạo Bàlamôn quan niệm đấng Tối cao sáng tạo mn lồi, có người Thể xác người ảo ảnh, có linh hồn bất diệt Con người sống chết đi, thể xác tan rã linh hồn tồn vĩnh viễn, linh hồn khơng chết Cuộc sống người điều hành vị thần như: Thần Brahman (Đấng sáng tạo), Thần Vishnu (Thần bảo trợ) thần Shiva (thần hủy diệt) Vẻ đẹp giới sinh nở cụ thể hóa phận sinh dục đàn ơng đàn bà Đạo Phật phủ nhận sống trần thế, cho sống tạm bợ, nơi trú ngụ tạm thời để người tu niệm để với cõi Niết bàn Triết lý Phật giáo cho đời bể khổ Mọi vẻ đẹp đời khơng có thật, người có hài lòng với tất thứ giới trần tục giả tạo, đi, có đẹp cõi Niết bàn thật, vĩnh cửu Sau thời gian tồn đạo Phật lại chia thành nhiều tông phái khác nhau, thống mặt tổ chức giáo lý khơng trước đó, nhiên tơng phái đạo Phật khơng thừa nhận đẹp khách quan mà có tâm linh siêu thoát Những tư tưởng tơn giáo đẹp nhìn chung giống nhau, đẹp không tồn khách quan thật trần Cái đẹp tồn có thật “Thiên đàng” cõi “niết bàn” người chết (Tư tưởng tơn giáo có phần giống với tư tưởng nhà tâm khách quan) 1.1.4 Chủ nghĩa vật trước Mác Ngay từ thời cổ đại, nhà mỹ học vật tìm chất đẹp biết dựa vào đặc tính tự nhiên, vật để vạch thuộc tính, phẩm chất đẹp 10 với truyền thống văn hóa dân tộc Mạng enternet khơng xa lạ với xã hội ngày nay, nhiều giới trẻ lạm dụng cách tiêu cực chơi game, xem phim ảnh đồi trụy Chơi game khơng tiền trả tự tìm mối “đi khách” để lấy tiền, xem phim đồi trụy không kềm chế nên làm điều phạm pháp Chính điều góp phần hình thành phận thanh, thiếu niên lối sống bng thả, bạo lực, tình dục, ma túy, thuốc lắc xa lạ, trái ngược với giá trị nhân văn lâu đời dân tộc, giá trị tạo nên sắc văn hóa đạo đức truyền thống người Việt Nam lâu Thực tế nay, tình trạng tội phạm hình Việt Nam thời gian vừa qua gia tăng đến mức nghiêm trọng số lượng lẫn tính chất nguy hại so với trước Một số tội danh nguy hiểm xuất hiện, khủng bố cá nhân, tống tiền, bắt cóc trẻ em, bn bán phụ nữ, bn bán chất ma tuý, môi giới mại dâm tệ nạn mại dâm ngày nhiều phần ma lực đồng tiền mang lại Thiếu tiền nhiều cô gái làm nghề bán dâm, dư tiền nhiều đàn ơng mua dâm Về tình cảm: Tình u đơi lứa: tình u chân vơ đẹp, đề tài mn thuở cho văn học, nghệ thuật Tuy nhiên, thời buổi kinh tế thị trường tình u nhân nhiều bị chi phối, mang lợi ích kinh tế Khơng thể nhịn đói mà u nhau, khơng thể “một túp liều tranh, hai tim vàng” mà sống Con người cần có ăn để sống, phải hiểu coi kinh tế tình u Có thể đụng chạm đến nhiều người tượng có thật Điển hình số gái muốn có nhiều tiền, muốn sung sướng tìm đến dịch vụ mơi giới lấy chồng nước ngồi Khơng chút tình cảm, cần anh chàng ngoại quốc sang tuyển chọn gái gật đầu Hạnh phúc sung sướng có, phần đơng vất vả số người ngoại quốc sang Việt Nam tìm vợ người nghèo, thất nghiệp không đủ tiền cưới vợ nước họ, nên họ sang Việt Nam Những câu chuyện có thật xảy ra, có người rơi vào bẩy “làm vợ cho gia đình” “nơ lệ tình dục”, bị hành hạ, đánh đập chí chết xứ 64 người Điều khơng nói lên tình cảm bị chi phối kinh tế thị trường mà nói lên xu hướng hướng ngoại xã hội Việt Nam Tính cộng đồng: Lối sống tình nghĩa, đậm chất nhân văn kiểu “thương người thể thương thân”, “một ngựa đau, tàu bỏ cỏ”… vốn giá trị đạo đức truyền thống văn hóa làng xã Việt Nam tồn hàng ngàn năm bị mai một, mờ nhạt dần Nhiều câu chuyện thương tâm báo hiệu tình trạng xuống cấp Những vụ án chết người “nhìn đểu”, từ cải vả không đáng, vợ giết chồng, chồng giết vợ, anh em chém giết Lòng nhân bị lung lay xã hội ngày nay: người vật chỗ sống với có tình, có nghĩa, có đạo, có đức Vậy mà ngày xu biến đổi xã hội phận khơng giữ lẽ sống Trong xã hội hay xẩy câu chuyện bạc đãi lẫn nhau, tranh giành quyền lợi ganh ghét, chà đạp, xúc phạm lẫn nhau, đánh đập, chém giết lẫn học đường (gần lên nhiều vụ nữ sinh đánh nhau) ngồi xã hội Tình u thương đồng loại vật có, mà nở đành đánh đập, hành hạ, lấy mạng sống Một vụ án gây xôn xao dư luận gần việc đôi vợ chồng xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi, Cà Mau) tay đánh đập cháu Hào Anh “như thời trung cổ”, ngồi biết câu chuyện thương tâm khác mà biết hết Một số người giàu có xã hội thấy người nghèo khó khơng giúp đỡ mà trái lại miệt thị, khinh khi, xúc phạm kẻ ăn người làm nhà Sự giàu có vơ vét từ người khác, thua với người khác cách bất mà có Những người bị tha hóa lòng nhân Truyền thống “tơn sư trọng đạo” (kính thầy, trọng đạo lý) đẹp biết bao, mang giá trị nhân văn to lớn Thế nhưng, không người lại để phai nhạt, lu mờ Hơn nhiều người khơng biết ơn, khơng kính người dạy dỗ đành; trái lại tay đánh thầy, đánh chuyện khơng hài lòng lớp Những biểu điều đáng trách cần 65 phải có kết hợp chặt chẽ giáo dục để ngăn chặn kịp thời khôi phục lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” nghĩa Chưa dừng lại đó, tình trạng báo động học đường nhiều vụ học sinh gây bạo loạn học đường Những vụ học sinh cấp 2, cấp “thanh toán” giới gian hồ, nhiều vụ xảy án mạng; nữ sinh đánh “cởi áo lớp”, nữ sinh đánh hội đồng quay clip.v.v chưa đề cập đến xấu gian lận, không trung thực thi cử Đó tình trạng đáng báo động suy thoái nghiêm trọng hạnh kiểm học sinh, khơng có giải pháp kịp thời việc tràn lan học đường, lớp trẻ xáo trộn xã hội Việt Nam Về tư tưởng: Tư tưởng chiếm đoạt: Ma lực khủng khiếp đồng tiền có nguy làm méo mó quan hệ thân ái, tình nghĩa trước người với người khơng ngồi xã hội, mà gia đình Trong sống, khơng trường hợp cám dỗ đồng tiền mà người ta sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, đánh đạo đức nghề nghiệp, lập trường trị, tiếp tay cho tệ nạn Có nhiều kẻ dùng tiền để chạy chức, chạy quyền, mua dâm (vụ Thầy giáo Sầm Đức Xương) và… chạy án Vụ PMU 18 ví dụ điển hình Vì tiền dẫn đến giết người (tên Nguyễn Đức Nghĩa Hải Phòng, thiếu tiền dùng dao thái lan đâm chết người yêu cũ cắt đầu, ngon tay để phi tan) dẫn đến tù tội Đồng tiền làm khơng người suy thối, biến chất đạo đức, làm đảo lộn nhiều giá trị tốt đẹp từ lâu Xót xa phải chứng kiến cảnh vật chất, tiền bạc mà hành cha mẹ (nhiều vụ án trai giam cầm mẹ để chiếm đoạt gia tài), coi thường cha mẹ, cho cha mẹ tiền mà quăng trước mặt, khơng tơn kính, tưởng đủ Rồi anh em từ bỏ nhau, vợ chồng chia ly sức mạnh đồng tiền (giàu đổi bạn, sang đổi vợ), nhiều đôi trai gái yêu sức mạnh đồng tiền thêm xu hướng hướng ngoại cô gái chấp nhận bỏ để lấy chồng ngoại quốc Chính biến thái quan hệ gia đình góp phần làm cho ác, xấu, lỗi thời lạc hậu có 66 điều kiện phát triển Những thói hư tật xấu lây lan xã hội, hay người ta thường nói: “bụi đời” bắt nguồn từ “bụi nhà” Cũng cần nói thêm mà sống đòi hỏi phải có tiền tồn nhiều người lao vào kiếm tiền mà quên trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, quên trách nhiệm làm cha làm mẹ Có người ỉ có tiền cho cha mẹ với thái độ hết hỗn xược, cho có hiếu Thêm nữa, nhiều gia đình biết cho tiền xài mà không quan tâm đến việc học hành, chăm sóc cái, mà biết có việc kiếm thật nhiều tiền Một phần đứa trẻ bụi ngày cha mẹ thiếu quan tâm, thiếu tình cảm gia đình, tình thương cha mẹ mà lúc túi có tiền lao vào đường hư hỏng Vì đồng tiền khơng người dám làm điều dã man, nhân tính, bán nhân phẩm Vì tiền mà tù tội Chính điều làm mai đẹp tồn từ lâu người Việt Nam Thiếu lý tưởng: lớp người sống thiếu lý tưởng, không thiếu lý tưởng sống mà thiếu lý tưởng nghiệp cách mạng đất nước Con đường cách mạng nước ta gặp nhiều chong gai hiểm trở Một số người nãn chí khơng thấy tính tất yếu cần tiến lên chủ nghĩa xã hội nên từ bỏ lập trường trị Thấy chủ nghĩa tư phát triển mạnh mẽ, thấy giàu có quá, tự q, dân chủ q…mà khơng thấy hết chất “bóc lột” thật Cho nên từ bỏ lập trường mình, cấu kết với lực bên ngồi để chống phá cơng xây dựng đất nước nước ta Một vài phần tử “hoạt động nhằm lật đổ quyền nhân dân” Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung.v.v Ngồi ra, số người có trình độ học vấn lập trường tư tưởng khơng vững vàng, nên sống bị vấp ngã chuyện tình cảm hay kinh tế khơng vượt qua được, nhiều người tuyệt vọng tìm đến rượu để quên dẫn tới nghiện ngập, có người trở nên điên dại (trong chuyện tình cảm) có người tìm đến chết Đó thực tế xã hội lên cho tượng sống thiếu lý tưởng số người 67 Tư tưởng hẹp hòi, kỷ: tơi cá nhân hay nói khác người biết làm có lợi cho Nhưng q nghĩ mình, muốn thâu tóm tất nảy sinh bệnh hẹp hòi, kỷ hẹp hòi, kỷ tạo cách sống khơng nhân nhượng, không giúp đỡ người khác, thờ ơ, lãnh đạm từ làm mờ nhạt tình cảm người, tình thương u đồng loại Ở khơng nơi, thành thị lẫn nông thôn, phận dân cư chịu ảnh hưởng lối sống ích kỷ, hẹp hòi, lấy lối sống theo kiểu “đèn nhà rạng” thay cho lối sống “con người” trước Không phải ngẫu nhiên mà có ý kiến cho rằng, đạo đức phận nhân dân, đặc biệt tầng lớp thanh, thiếu niên có xu hướng “trượt dốc” Đây thực tín hiệu “báo động đỏ” đời sống đạo đức nước ta 2.1.3 Số người trình độ nhận thức hạn chế Nhận thức người phần lớn phụ thuộc vào trình độ học vấn, thực tế nước ta hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học sở, ngày có nhiều người có học hàm, học vị cao Song, điều khơng thể khơng có người nhận thức thấp, người dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa Ở Tây Nguyên xảy nhiều vụ việc bọn chống phá nhà nước ta – bọn thực diễn biến hòa bình mua chuộc người đồng bào học, trình độ nhận thức thấp để thực ý đồ chống phá Với chiêu nhiều lần cán ta phát ngăn chặn kịp thời, nguyên nhân học nên khơng nhận chiêu mị dân chúng, mua chuộc tiền, người dân thấy đồng tiền trước mắt mà không thấy hậu sau Mặt khác, xã hội nhiều người tư tưởng lạc hậu, gia trưởng, bảo thủ số người tin vào điều thần bí từ việc bói tốn (sách số, bói bài), ông lên bà xuống làm ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống tinh thần, lúc nào, làm dè chừng lo sợ nên rơi vào mê tín dị đoan Trong số có sinh viên – người có trình độ học vấn, có tri thức khoa học nhận thức chưa sáng suốt, tin tưởng q mức vào bói tốn 68 Khơng thể nêu hết tất việc cụ thể, tác giả nêu khái quát để chứng minh cho luận điểm trình độ nhận thức số người ngày Và thực trạng mà tất người nên biết ý thức lại để khơng nạn nhân hành động thiếu hiểu biết vừa kể 2.1.4 Sự lười biếng lao động Sự lười biếng kéo theo nhiều hệ từ “nhàn cư vi bất thiện” đến “bần sinh đạo tặc” Biếng nhác khơng chịu lao động, trốn tránh lao động Khơng lao động khơng có nên khơng thể tồn Trang lứa niên độ tuổi lao động đáng lẻ phải hăng say lao động, chịu khó làm việc ngược lại lỏng ăn chơi, khơng lo sản xuất Nhiều gia đình có lớn họ phải lam lũ làm việc nặng nhọc vất vã, làm không xuễ họ la cà nhậu nhẹt, quậy phá làng xóm Một số niên biếng nhác, sợ lao động vất vả, nên nảy sinh việc làm tốn cơng sức mà có nhiều tiền, mơ mộng hảo huyền cờ cạc, số đề, cá cược…nhưng có làm giàu với thứ Kết trắng tay, trắng tay lúc làm lều giết người, cướp của, đâm thuê chém mướn Gần đây, người phẩn nộ trước việc cờ bạc nợ nần, không tiền trả, tên Vui ĐăkLăk bắt cóc em nhỏ nhà hàng xóm tống tiền Vì sợ bị phát tay tàn nhẫn giết đốt xác để phi tang Với cô gái khơng nghề nghiệp ổn định chọn việc làm ăn mặc đẹp, sung sướng mà lại tiền nhiều, có việc khơng chân (bán café đèn mờ, làm gái bao, gái gọi ) lành nghề móc nối đưa người nhẹ tin khác vào tiếp Tất việc làm tội lỗi độc ác gây cho xã hội thêm gánh nặng Khó kể hết hệ mà lớp người lao động tạo Tuy nhiên thực tế sống nhìn thấy song vấn đề phải tìm cách khắc phụ để người Việt Nam người siêng năng, cần cù, chăm hoạt động 2.3 Những kiến nghị giải pháp nâng cao vẻ đẹp người Việt Nam thời đại 69 “Cùng với phát triển nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoạt động người ngày mở rộng phong phú, đa dạng Con người không ăn mặc, ở, lao động sản xuất mà làm khoa học, hoạt động nghệ thuật, vui chơi, giả trí…cái đẹp ngày phát triển gắn với đời sống hạnh phúc, văn minh, tiến xã hội người”[21, tr.111] Song xu toàn cầu hóa khơng loại trừ đất nước nào, nên nước nói chung, Việt Nam nói riêng cần xác định nhiệm vụ riêng cho Một nhà nghiên cứu triết học Việt Nam xác định nhiệm vụ tình hình tồn cầu sau: “hội nhập quốc tế giữ gìn sắc văn hóa dân tộc nhu cầu tất yếu, khách quan, để dân tộc tồn phát triển xu tồn cầu hóa Hội nhập quốc tế giữ gìn sắc văn hóa dân tộc hai mặt thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau” [7, tr.28] Từ quan điểm trên, với thực trạng tồn Việt Nam trên, tác giả xin kiến nghị số giải pháp nhằm giúp Việt Nam vừa hội nhập quốc tế, vừa giữ gìn sắc văn hóa dân tộc đấu trở thành người Việt Nam hướng tới đẹp khách quan; tính hồn thiện mối quan hệ Chân – Thiện – Mỹ; tính cân xứng hài hòa cho phù hợp thời đại 2.3.1 Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất Cũng Mác, xuất phát từ sản xuất vật chất để nghiên cứu xã hội Tư cho đời chủ nghĩa vật lịch sử Kế thừa xuất phát điểm đó, để làm việc khác, trước tiên người cần phải phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất Con người có ăn, mặc, ở…rồi tính đến việc học hành, vui chơi giải trí, quan tâm đến thẩm mỹ, “có thực vực đạo” Khi đời sống vật chất nâng lên người có điều kiện để làm đẹp cho Khi người dùng phương tiện vật chất để làm đẹp cho mặt hình thức, tệ nạm xã hội trộm cướp giảm theo bên cạnh đời sống tinh thần, đẹp nội dung nâng lên 2.3.2 Giữ cho tâm hồn sáng để nhạy cảm với biến đổi với xã hội 70 Khi điều kiện vật chất đảm bảo người có điều kiện phát huy điều kiện tinh thần khơng có nghĩa có tất Tham gia vui chơi, giải trí giúp tinh thần người thoải mái, tinh thần thoải mái giúp người ln sáng suốt nhìn nhận vấn đề cách thấu đáo, nhạy cảm, tư tốt biết nắm bắt mới, tiến sống thành đạt Đặc biệt tiếp nối lạc quan ông cha mà tạo nhiều giá trị tinh thần để lại cho hệ mai sau Giữ cho tâm hồn sáng đòi hỏi người phải rèn luyện, phải làm chủ suy nghĩ hành động Người có lòng bao dung rộng lượng, có lòng vị tha khơng cá nhân vị kỷ người sống tâm trạng thoải mái, phấn khởi, không lo âu phiền não vừa giúp rèn luyện tâm hồn sáng mà sống thọ 2.3.3 Đẩy mạnh cơng tác giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức lối sống Có nói khơng có tri thức khơng thể đạt đến đỉnh cao xã hội Một người trình độ nhận thức phân biệt sai khó chi nghĩ đến chuyện xa vời hay nói khác giữ khơng nỗi giữ nước Do để phát triển tư thẩm mỹ phải có tư khoa học Muốn có tư khoa học khơng có đường khác ngồi đường khơng ngừng học tập để bồi dưỡng tri thức khoa học Chúng ta biết rằng, ngày trơi qua lượng thông tin xuất Nếu không theo kịp nhịp bước tri thức thời đại rơi vào tình trạng lạc hậu, mù thơng tin làm việc Giáo dục để nâng cao nhận thức điều hiển nhiên, giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu niên ngày việc làm quan trọng Thế hệ hôm mần xanh, chủ nhân đất nước mai sau, không giáo dục kịp thời hệ trẻ hơm làm khơng cho đất nước, đừng nói phát triển mà lúc Việt Nam có Việt Nam hay không? Theo nhận định nhà xã hội học Việt Nam, tình hình nước ta năm gần đây: “Mặc dù Đảng Nhà nước ta nhiều 71 phương tiện thông tin đại chúng có thái độ kịch liệt phê phán đề nhiều phương pháp ngăn chặn, tình trạng suy thối đạo đức khơng khơng thun giảm, mà có nguy gia tăng, ngày an rộng khắp nơi, tầng lớp xã hội, chí đến thiếu niên học đường Hiện tượng tham nhũng, đầu trục lợi, buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, làm ăn phi pháp…cùng với tệ nạn nghiện hút, cờ bạc, đĩ điếm, trộm cướp…ngày thấy phổ biến, trở thành mối lo ngại cho nhân dân ta” [3, tr.18] Từ hai vấn đề trên, giáo dục ngày phải tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu niên nói riêng, cho xã hội nói chung Giáo dục khơng cung cấp tri thức để biết phân biệt sai mà giáo dục đạo đức, giữ gìn phát huy truyền thống quý báo dân tộc Muốn đạt mục đích này, cần phải quán triệt quan điểm giáo dục kết hợp gia đình – nhà trường – xã hội cách chặt chẽ Học tập, bồi dưỡng tri thức khoa học rèn luyện đạo đức cá nhân việc làm cần thiết suốt đời người, người phải không ngừng học tập lời dạy Lênin “học, học nữa, học mãi” để trở thành người “vừa hồng vừa chuyên” 2.3.4 Phát huy, kế thừa tiếp thu cách tích cực giá trị văn hoá dân tộc văn hoá khác Lịch sử bốn nghìn năm văn hiến nước ta vẻ vang, khơng q trình tồn cầu hóa mà bị mai Tuy nhiên khơng phải nói giữ giữ được, mà muốn giữ phải có biện pháp cụ thể Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta xác định sau: Về xây dựng văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc: Hướng hoạt động văn hoá vào việc xây dựng người Việt Nam phát triển tồn diện trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tơn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hố, quan hệ hài hồ gia đình, cộng đồng xã hội Tạo điều kiện để nhân dân ngày nâng cao trình độ thẩm mỹ thưởng thức nghệ thuật, trở thành chủ thể sáng tạo 72 văn hoá, đồng thời người hưởng thụ ngày nhiều thành văn hoá Nâng cao chất lượng hệ thống bảo tàng; đẩy mạnh xây dựng thư viện, nhà văn hoá, nhà thông tin, câu lạc sức khoẻ, sân bãi thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí Bảo tồn phát huy di sản văn hoá dân tộc, giá trị văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết phong mỹ tục dân tộc; tơn tạo di tích lịch sử, văn hố Tiếp thu tinh hoa góp phần làm phong phú thêm văn hoá nhân loại Bảo đảm tự do, dân chủ cho sáng tạo văn hoá, văn học nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu lao động nghệ thuật Văn nghệ sĩ nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, trước Tổ quốc chủ nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng giáo dục, xây dựng người Chăm sóc đời sống văn nghệ sĩ, đãi ngộ thoả đáng văn nghệ sĩ tài Như vậy, trước hết phải kế thừa giá trị truyền thống dân tộc mình, phát huy nâng chúng lên tầm cao Cần phải mang văn hóa khẳng định, giao lưu trước giới thông qua thi (nghệ thuật, trí tuệ, người đẹp), Hội nghị cấp cao Quốc gia Mơ hình cần phát huy trang phục Hội nghi APEC – 2006 Việt Nam (ảnh 33), thi Hoa hậu hoàn vũ – 2009 Việt Nam (ảnh 34) đồng thời tiếp thu nét văn hóa nước, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm cho văn hóa nước nhà Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc cho rằng: “trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, hàm lượng văn hóa đối ngoại phải nâng lên”[27] Chúng ta hòa nhập khơng hòa tan Đó chủ trương ta q trình hội nhập 2.3.5 Tích cực tham gia cơng tác xã hội, hoạt động từ thiện Tham gia tích cực cơng tác xã hội rèn cho có lòng nhân bao la Nhân tình cảm đạo đức riêng dân tộc Tuy vậy, khơng phải dân tộc có lòng nhân giống Bởi lẽ, tình 73 cảm nảy sinh sở, điều kiện, môi trường xã hội hồn cảnh lịch sử khác Lòng nhân dân tộc Việt Nam có nguồn gốc sâu xa từ xã hội công xã nông thôn thời kỳ nguyên thuỷ, buổi đầu dựng nước Chúng ta biết, dân tộc Việt Nam có lịch sử nghìn năm văn hiến, có nhà nước Văn Lang tồn lâu dài hàng nghìn năm Trong thời gian dài vậy, dân tộc Văn Lang hình thành văn hố mang sắc riêng mình; đó, lòng nhân tình cảm đạo đức lớn, có nét đẹp riêng, giá trị văn hoá hệ giá trị người Việt Nam Hồ Chí Minh biểu tượng tuyệt vời lòng nhân Ở Bác, lòng thương người khơng trừu tượng mà biểu cụ thể cảnh đời nơ lệ, bị áp bức, bóc lột Bác nói: “Một ngày đồng bào chịu khổ ngày ăn không ngon, ngủ không yên” Trong Điếu văn Lễ tang Người, đồng chí Lê Duẩn viết: “Cuộc đời Hồ Chủ tịch ánh sáng, gương tuyệt vời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo yêu mến nhân dân tha thiết”[7, tr.290] Đồng chí Phạm Văn Đồng nhận định sâu sắc: “Hồ Chủ tịch coi trọng người, vốn q nhất”[7, tr.290] Đồng chí Trường Chinh có nhận xét: “Một điều bật đạo đức Hồ Chủ tịch lòng thương người” Học tập theo gương Người, cần trì phát huy nhiều hoạt động như: quỹ lòng vàng, chương trình vòng tay nhân ái, quỷ ủng hộ người nghèo, chương trình vượt lên mình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động cứu trợ tôn giáo, hội chữ thập đỏ, phong trào tình nguyện Mỗi cá nhân cần tự ý thức tinh thần tự giác hoạt động cơng tác xã hội, việc làm từ thiện để xã hội Việt Nam người sống với chan hòa, tràn đầy tình yêu thương, mang đậm giá trị nhân đạo sâu sắc 2.3.7 Tổ chức nhiều hội thi 74 Đây động lực góp phần khơng nhỏ vào việc giúp người rèn luyện, nâng cao tồn diện Một thi có sức cạnh tranh, cạnh tranh gay gắt thể chất lượng cao Trong thi, thí sinh muốn đăng quang ngơi vị cao Chính động lực giúp cho người không ngừng rèn luyện để đạt đến đỉnh cao, nên cần tổ chức tham gia nhiều thi nước, khu vực quốc tế Những thi bổ ích tổ chức tham gia như: Thi tri thức, thi sức khoẻ (các môn thể thao), thi sắc đẹp, thi tài năng, thi làm công tác từ thiện, thi “vẻ đẹp tâm hồn Quốc gia Việt Nam”[27] Quan trọng tích cực hưởng ứng vận động học tập, thi tìm hiểu làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trên giải pháp mà tác giả đề xuất nhằm góp phần “hướng người tới đúng, thiện, đẹp” để sở đó, “xây dựng xã hội cơng bằng, nhân ái” hay hướng người đến giá trị Chân - Thiện - Mỹ Vì “Chân - Thiện - Mỹ hệ chuẩn giá trị thích ứng với bối cảnh tồn cầu hóa nay, sở định hướng cho hoạt động văn hoá tinh thần, đạo đức nhân cách, tiêu chuẩn để xác định, đánh giá hành vi, lối ứng xử, lối sống”[18] 75 KẾT LUẬN Ngày nay, biết rằng, muốn có khn mặt đẹp khơng có khó người có nhiều tiền Tuy nhiên đẹp khơng phải vấn đề cốt lõi đề tài Vấn đề mà tác giả khoa luận muốn gửi tới tất người rèn luyện để có đẹp tồn diện, khơng phải có đẹp nội dung hay hình thức mà đẹp nội dung lẫn hình thức Có thể người nghe quan niệm dân gian đẹp: “Tốt gỗ tốt nước sơn”; “Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài”; “Người đẹp lụa, lúa tốt phân”… Do ảnh hưởng quan niệm nên khơng người hiểu sai đẹp, hiểu chưa đầy đủ đẹp Tùy theo vị trí người xã hội mà tiêu chuẩn khác Một vận động viên thể hình chuẩn đẹp phải nào? Một người đẹp thi hoa hậu có tiêu chí nào? Một phụ nữ đẹp phải nào? Một người nghệ sĩ đẹp phải nào?.v.v Có thể thấy tiêu chí đẹp khơng phải có mà vô phong phú giai đoạn khác nhau, tiêu chí khác Tổng hợp hết tiêu chí xã hội cho ta tiêu chí đánh giá đẹp cách tồn diện Khi bàn đến đẹp, có người cho đề tài bàn người đẹp, người mẫu cụ thể Hiểu chưa vấn đề Vì người vinh danh hoa hậu họ đẹp thi, giai đoạn lịch sử định mà Cái đẹp đẹp theo nhịp bước thời gian, hay nói cách khác đẹp mang tính hữu hạn Thơng điệp mà tác giả muốn gửi đến nét đẹp tồn diện, nét đẹp phù hợp với chuẩn mực xã hội Bởi lẽ khơng có đẹp hình thức bên ngồi mà có kết hợp đẹp nội dung Trong đẹp nội dung mang tính ổn định khó thay đổi, để thay đổi phải học tập, rèn luyện có 76 Cái đẹp hình thức đề cập đến, khoa học ngày phát triển, muốn thay đổi vẻ bề ngồi khơng có khó Ngay chuyển đổi giới tính ngày khoa học làm Nội dung đẹp muốn đạt khó, mà có đuọc có gia trị cao Ngày nay, đứng trước xu tồn cầu hóa, phải rèn luyện cho đẹp nội dung Vì sao? Vì đẹp nội dung giúp người có lập trường tư tưởng vững vàng chuyển biến phức tạp xã hội, trước sức mạnh đồng tiền, trước giao lưu văn hóa đa dạng phức tạp, trước cám dỗ sống Rèn luyện vẻ đẹp hình thức lẫn nội dung giúp ta trao dồi mặt đạo đức, lối sống, sắc văn hóa dân tộc Bản sắc văn hóa dân tộc Đảng ta khẳng định: “Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị bền vững, tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp nên qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước giữ nước Đó lòng u nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân ái; khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo lao động, tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống Bản sắc văn hóa dân tộc đậm nét hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo” [6, tr.56 – 57] Như vậy, xu tồn cầu hố, nay, có hội, điều kiện thuận lợi để tiếp nhận giá trị, tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm làm giàu thêm, phong phú thêm giá trị văn hóa dân tộc Nhưng, tồn cầu hố đặt vơ vàn thách thức, khó khăn quốc gia, dân tộc Để tồn phát triển bối cảnh toàn cầu hoá, phương diện văn hoá, cần tiếp cận giá trị văn hoá nhân loại để đại hoá văn hoá dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống để khơng đánh thân mình; nữa, phải biến giá trị thành sức mạnh nội sinh nâng đất nước ta lên tầm cao Đây u cầu có tính ngun tắc Chính vậy, cần phải xác lập lĩnh văn hóa Việt Nam xu tồn cầu hố để làm giàu thêm, phong 77 phú thêm nội dung giá trị truyền thống nhằm tạo nên tảng văn hoá tinh thần cho phát triển bền vững đất nước Đến đây, có lẽ người thấy giá trị vấn đề rèn luyện để trở thành người đẹp Con người đẹp đẹp toàn diện, hoàn hảo, đạt đến chân – thiện – mỹ Bài nghiên cứu chưa phải cơng trình nghiên cứu to lớn, đối tượng đề tài vơ phức tạp tác giả nêu nét khái quát mà theo nghiên cứu hiểu biết Những thực trạng tác giả nêu đụng chạm đến hạn chế, tiêu cực tồn số người, lời trích tác giả mà người nên hiểu “phải nhìn thẳng vào thật” để từ có cách nhìn khác phấn đấu loại trừ tồn khơng phù hợp Ngồi ra, tác giả có sử dụng số hình ảnh mang tính chất minh họa, tượng trưng cho viết tăng thêm phần sinh động, khơng thể phản ánh nghĩa vấn đề mà đề tài khai thác Khóa luận chuẩn bị công phu, tỉ mỉ chắn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong góp ý, dẫn thầy hội đồng để đề tài có thêm tính thuyết phục có giá trị hơn./ 78 ... đáo cho vẻ đẹp chung người Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Như tên đề tài vẻ đẹp người Việt Nam thời kỳ đại , nghĩa tác giả tìm vẻ đẹp người Việt Nam thời đại ngày nay, dù vẻ đẹp bị đan... vực định Ngay vẻ đẹp người khơng bàn cách tổng thể, khái quát mà bàn mặt vẻ đẹp Còn với đề tài Bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp người Việt Nam thời kỳ đại , đề tài mới, có đối tượng vẻ đẹp người rộng nhất,... loại vẻ đẹp khác theo cấp độ: vẻ đẹp hình dáng, vẻ đẹp chi tiết, vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trí tuệ, vẻ đẹp tư tưởng Trong vẻ đẹp tư tưởng vẻ đẹp cao Từ luận điểm cho thấy Platon không thừa nhận vẻ đẹp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp của con người việt nam trong thời kỳ hiện đại, Bước đầu tìm hiểu vẻ đẹp của con người việt nam trong thời kỳ hiện đại

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay