Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của hà nội

122 19 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:29

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong quá trình phát triển kinh tế hiện nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư của bất kỳ một quốc gia hoặc một địa phương nào. Đối với nước ta, một nước đang trong quá trình CNH, HĐH, chuyển đổi và hội nhập kinh tế, với mục tiêu phát triển kinh tế rất cao, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, trong đó vốn FDI có vai trò đặc biệt quan trọng.Dưới góc độ của quốc gia hay một địa phương tiếp nhận vốn, FDI có mục tiêu và tác động đa chiều. Ngoài tác động phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, qua các hoạt động FDI còn tạo cơ hội tiếp nhận kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm kinh doanh, các sáng chế, phát minh, bí quyết công nghệ, năng lực quản lý, điều hành, giúp các chủ thể trong nước và nền kinh tế nói chung đẩy nhanh quá trình phát triển những ngành nghề có kỹ thuật, công nghệ mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng nhanh. FDI còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu, góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm, đẩy mạnh kim ngạch sức khỏe, góp phần vào việc lành mạnh hóa cán cân cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới, vấn đề thu hút vốn FDI đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, chú ý và đã có nhiều biện pháp tích cực, đổi mới liên tục nhằm thu hút ngày càng nhiều và ngày càng có chất lượng nguồn vốn quan trọng này.Nghị quyết các Đại hội Đảng, từ Đại hội VI đến Đại hội X đều khẳng định rằng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Đối với Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm văn hóa kinh tế, chính trị lớn, có nhiều lợi thế và tiềm năng để thu hút vốn FDI hơn bất cứ địa phương nào trong cả nước.Thu hút vốn FDI là chủ trương quan trọng của Hà Nội, có tác dụng khai thác nguồn lực vốn ngoài nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, làm đòn bẩy khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển bền vững cho kinh tế thành phố Hà Nội nói riêng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói chung.Thực tế 20 năm đổi mới vừa qua, nhất là 10 năm gần đây cho thấy, với chính sách thu hút ngày càng cởi mở và minh bạch, vốn FDI đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế ở nước ta nói chung và thủ đô nói riêng. Tuy nhiên, ở Hà Nội, các biện pháp thu hút và sử dụng vốn FDI thời gian qua cũng đã bộc lộ nhiều mặt yếu kém, hạn chế. Kết quả là tốc độ tăng vốn FDI chưa đạt như mong đợi, hiệu quả sử dụng chưa cao. Số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư, số dự án đăng ký dự định đầu tư khá nhiều nhưng số dự án đầu tư được cấp phép đi vào hoạt động vẫn còn thấp, số vốn thực sự đầu tư còn thấp về số lượng. Cơ cấu đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu CNH, HĐH của thành phố với tư cách là thành phố trọng điểm của miền Bắc và xứng tầm là thủ đô.Tình hình đó đòi hỏi phải nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để tăng cường thu hút và sử dụng vốn FDI có hiệu quả hơn, xem đó là vấn đề quan trọng, đột phá để phát triển kinh tế xã hội trong các giai đoạn tiếp theo. Đó là lý do đề tài: Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội được chọn làm luận văn thạc sĩ của tác giả. MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1 1.3.2 Một số vấn đề lý luận thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Khái niệm, đặc điểm đầu tư trực tiếp nước (FDI) Những nhân tố ảnh hưởng đến FDI Tác động đầu tư trực tiếp nước phát triển kinh tế - xã hội quốc gia tiếp nhận đầu tư Kinh nghiệm thu hút sử dụng đầu tư trực tiếp nước số quốc gia châu Á tỉnh, thành phố Việt Nam Kinh nghiệm Singapore Kinh nghiệm Thái Lan Kinh nghiệm tỉnh Bình Dương Một số học kinh nghiệm rút Hà Nội Một số quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước ta thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước giai đoạn Quan điểm Đảng Nhà nước Việt Nam Quan điểm chủ trương, sách thành phố Hà Nội 7 18 24 33 33 35 36 39 41 41 45 Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2000-2009 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội Hà Nội tác động đến tình hình thu hút sử dụng vốn FDI Các yếu tố điều kiện tự nhiên Hà Nội Các yếu tố điều kiện kinh tế - xã hội Hà Nội Thực trạng thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước Hà Nội Tình hình thu hút FDI Hà Nội Hiệu sử dụng vốn FDI Hà Nội Một số hạn chế yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút sử dụng vốn FDI Hà Nội Một số hạn chế thu hút sử dụng FDI Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút sử dụng vốn FDI 48 48 48 52 57 57 73 83 83 92 Hà Nội Chương 3: MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 3.1 Mục tiêu 3.1.1 Tăng cường thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2020 trở thành trung tâm kinh tế tài khu vực 3.1.2 Đa dạng hố hình thức FDI đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng 3.1.3 Lựa chọn đối tác đầu tư từ cơng ty, tập đồn xun quốc gia nước phát triển 3.2 Định hướng việc thu hút sử dụng FDI 3.3 Những giải pháp tăng cường thu hút sử dụng có hiệu vốn FDI địa bàn Hà Nội giai đoạn tới 3.3.1 Xây dựng công bố quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sau mở rộng chương trình thu hút, sử dụng vốn FDI đến năm 2030 3.3.2 Đẩy mạnh cải cách hành theo hướng đáp ứng yêu cầu đáng nhà đầu tư 3.3.3 Phát triển nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng thị 3.3.4 Phát triển nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp có vốn FDI 3.3.5 Nâng cao hiệu công tác xúc tiến thu hút FDI 3.3.6 Phát triển công nghiệp hỗ trợ để tận dụng tối đa tác động lan toả nguồn vốn FDI 3.3.7 Đổi quản lý nhà nước công tác thu hút FDI KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 96 96 98 99 100 102 102 104 106 108 110 112 115 118 danh mục bảng Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 C cu GDP nụng thụn Trung Quốc 2.2 Thu nhập chênh lệch thu nhập người dân thành thị nông thôn Trung Quốc 2.3 Tran g 51 52 Sản lượng tốc độ tăng trưởng lương thực Trung Quốc năm gần 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình phát triển kinh tế nay, vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) phận quan trọng cấu nguồn vốn đầu tư quốc gia địa phương Đối với nước ta, nước trình CNH, HĐH, chuyển đổi hội nhập kinh tế, với mục tiêu phát triển kinh tế cao, nhu cầu vốn đầu tư lớn, vốn FDI có vai trò đặc biệt quan trọng Dưới góc độ quốc gia hay địa phương tiếp nhận vốn, FDI có mục tiêu tác động đa chiều Ngoài tác động phục vụ cho nghiệp CNH, HĐH đất nước, qua hoạt động FDI tạo hội tiếp nhận kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm kinh doanh, sáng chế, phát minh, bí cơng nghệ, lực quản lý, điều hành, giúp chủ thể nước kinh tế nói chung đẩy nhanh q trình phát triển ngành nghề có kỹ thuật, cơng nghệ mới, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế tăng trưởng nhanh FDI góp phần quan trọng vào việc giải việc làm, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu, góp phần quan trọng vào việc giải việc làm, đẩy mạnh kim ngạch sức khỏe, góp phần vào việc lành mạnh hóa cán cân cân đối vĩ mô kinh tế Ngay từ bắt đầu thực công đổi mới, vấn đề thu hút vốn FDI Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, ý có nhiều biện pháp tích cực, đổi liên tục nhằm thu hút ngày nhiều ngày có chất lượng nguồn vốn quan trọng Nghị Đại hội Đảng, từ Đại hội VI đến Đại hội X khẳng định rằng, kinh tế có vốn đầu tư nước phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta, khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với thành phần kinh tế khác Đối với Hà Nội thủ đô nước, trung tâm văn hóa - kinh tế, trị lớn, có nhiều lợi tiềm để thu hút vốn FDI địa phương nước Thu hút vốn FDI chủ trương quan trọng Hà Nội, có tác dụng khai thác nguồn lực vốn nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, làm đòn bẩy khai thác có hiệu nguồn lực nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phục vụ nghiệp CNH, HĐH, phát triển bền vững cho kinh tế thành phố Hà Nội nói riêng vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nói chung Thực tế 20 năm đổi vừa qua, 10 năm gần cho thấy, với sách thu hút ngày cởi mở minh bạch, vốn FDI trở thành yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế nước ta nói chung thủ nói riêng Tuy nhiên, Hà Nội, biện pháp thu hút sử dụng vốn FDI thời gian qua bộc lộ nhiều mặt yếu kém, hạn chế Kết tốc độ tăng vốn FDI chưa đạt mong đợi, hiệu sử dụng chưa cao Số lượng nhà đầu tư nước đến tìm hiểu mơi trường đầu tư, số dự án đăng ký dự định đầu tư nhiều số dự án đầu tư cấp phép vào hoạt động thấp, số vốn thực đầu tư thấp số lượng Cơ cấu đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu CNH, HĐH thành phố với tư cách thành phố trọng điểm miền Bắc xứng tầm thủ Tình hình đòi hỏi phải nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp đổi mạnh mẽ để tăng cường thu hút sử dụng vốn FDI có hiệu hơn, xem vấn đề quan trọng, đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn Đó lý đề tài: "Thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước Hà Nội" chọn làm luận văn thạc sĩ tác giả Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến có nhiều nhà lý luận thực tiễn nước nghiên cứu thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) nhiều góc độ khác nhau, cơng bố dạng chuyên đề, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, viết đăng báo, tạp chí… ví dụ như: - "Đầu tư trực tiếp nước với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam giai đoạn 1988 - 2005"của tác giả Đỗ Thị Thủy (Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2001) phân tích nhân tố ảnh hưởng đến FDI vào Việt Nam, giai đoạn 1997 - 2000 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế khu vực làm giảm sút FDI vào Việt Nam giai đoạn - "Kinh nghiệm thu hút FDI nước phát triển châu Á khả vận dụng vào Việt Nam" tác giả Hoàng Xuân Hải (Luận án PTS KHKT) nghiên cứu kết đạt nước ta lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam - Đầu tư nước vào Việt Nam, sở pháp lý - trạng - hội triển vọng (Nxb Thế giới H 1994); - Luận án PTS Mai Đức Lộc "Đầu tư trực tiếp nước việc phát triển kinh tế Việt Nam" H 1994); - Luận án tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Thám "Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư nước nước ASEAN vận dụng vào Việt Nam" (H 1999); - "Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi - vị trí, vai trò kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam", Đề tài KH-CN cấp nhà nước KX01.05, GS TS Nguyễn Bích Đạt, Hà Nội, 2004 - Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thực trạng giải pháp (Trần Xuân Tùng, Nxb Chính trị quốc gia H 2005) - Đầu tư trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam (Nguyễn Anh Tuấn, Nxb Tư pháp, H 2005) - Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam (CIEM SIDA, Nxb Khoa học kỹ thuật, H 2006) - Vũ Thành Tự Anh: "Cạnh tranh xé rào hay chạy đua xuống đáy" Thời báo Kinh tế Sài Gòn tháng 3/2006 - Lê Khoa: "Vài suy nghĩ sách thu hút đầu tư giai đoạn nay", Tạp chí Kinh tế Dự báo, Số 5/2007 - Nguyễn Hoài Long: "Các nhân tố ảnh hưởng tới khả cạnh tranh địa phương việc thu hút đầu tư", Tạp chí Kinh tế Dự báo, tháng 9/2008… Tuy nhiên vấn đề: "Thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước Hà Nội" cần phải làm sáng tỏ góc độ khoa học kinh tế - trị Do đó, đề tài luận văn cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Trên sở hệ thống hóa lý luận tổng kết, đánh giá kinh nghiệm thực tiễn thu hút, sử dụng nguồn vốn FDI nói chung Hà Nội giai đoạn 2000 2009 nói riêng để đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút sử dụng có hiệu đầu tư trực tiếp nước (FDI) phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thu hút sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) đồng thời đưa phân tích kinh nghiệm thực tiễn thu hút, sử dụng (FDI) số thành phố giới để rút học kinh nghiệm cho Hà Nội - Phân tích đánh giá thực trạng thu hút, sử dụng (FDI) địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2000 - 2009 - Đề xuất số giải pháp nhằm đổi việc thu hút, sử dụng (FDI) thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2010 - 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Vấn đề thu hút sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về khơng gian thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút sử dụng FDI địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2000 - 2009 đề xuất giải pháp đổi thu hút sử dụng hiệu vốn đầu tư trực tiếp nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thủ đô giai đoạn 2010 đến 2020 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn dựa vào lý luận Lênin xuất tư bản, số lý luận khác quan điểm, đường lối, sách Đảng, Nhà nước Việt Nam Hà Nội thu hút sử dụng FDI; kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu cơng trình khoa học công bố để đề giải pháp thu hút sử dụng vốn FDI đạt hiệu cao việc phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Hà Nội 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin: vật biện chứng, vật lịch sử v.v… làm tảng sở phương pháp luận - Kết hợp lý luận, quan điểm đường lối Đảng với thực tiễn địa phương để lý giải vấn đề mà luận văn nghiên cứu - Luận văn sử dụng phương pháp lơgic - lịch sử, kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh… Đóng góp khoa học luận văn - Luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng thu hút sử dụng vốn FDI địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2000 - 2009 đề giải pháp để thu hút sử dụng nguồn vốn đạt hiệu cao nhất, góp phần thúc đẩy q trình phát triển kinh tế thủ đô theo hướng bền vững - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo việc giảng dạy nghiên cứu FDI quan hoạch định sách kinh tế đối ngoại thủ Hà Nội Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu gồm làm chương, tiết Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu tư trực tiếp nước (FDI) 1.1.1.1 Một số khái niệm + Khái niệm đầu tư: Có nhiều cách hiểu đầu tư, thông thường đầu tư coi "bỏ vốn" (tiền của, sức lao động, thời giờ…) vào công cuộc; việc "nhà đầu tư bỏ vốn loại tài sản hữu hình vơ hình để hình thành tài sản tiến hành hoạt động đầu tư" nhằm đạt kết có lợi cho người đầu tư tương lai Cho đến nay, có nhiều quan điểm, khái niệm, định nghĩa đầu tư, điểm qua số quan niệm tiêu biểu sau đây: - Đầu tư việc sử dụng vốn vào trình tái sản xuất xã hội nhằm tạo lực vốn lớn Vốn đầu tư phần tích luỹ xã hội ngành, sở sản xuất kinh doanh, tiền tiết kiệm nhân dân huy động từ nguồn khác đưa vào tái sản xuất xã hội Trên bình diện doanh nghiệp, đầu tư việc di chuyển vốn vào hoạt động nhằm mục đích thu lại khoản tiền lớn - Đầu tư hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên… thời gian tương đối dài nhằm thu lợi nhuận lợi ích kinh tế - xã hội Đặc điểm đầu tư thời gian tương đối dài, hoạt động kinh tế có thời gian năm không gọi đầu tư 105 - Chủ tịch UBND thành phố người việc định chủ trương đầu tư, trực tiếp tiếp kiến đàm phán với nhà đầu tư nước ngồi dự án có quy mơ lớn vừa, rút ngắn nhiều thời gian cho nhà đầu tư đồng thời tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quyền địa phương Hiện tình trạng đưa tập thể UBND bàn chủ trương, nhiều lúc hội đầu tư - Thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư thành phố phận chuyên trách giải tất thủ tục liên quan cho nhà đầu tư Bộ phận bao gồm chuyên viên giỏi điều đồng từ sở, ngành có liên quan công tác biệt phái trung tâm xúc tiến đầu tư Các chuyên viên theo dõi lĩnh vực: chọn địa điểm, giá thuê đất, phương thức trả tiền, đặt cọc, hợp đồng thuê đất, đo vẽ cắm mốc, phận có nhiệm vụ tham mưu vấn đề liên quan nêu chịu trách nhiệm xử lý tất vấn đề sau cấp phép cho nhà đầu tư - Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan quản lý nhà nước thành phố Như vậy, cần phải xây dựng ban hành quy định trình tự thủ tục hành lĩnh vực thu hút dự án FDI theo hướng phân định rõ ràng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành công việc giao quan việc giải vấn đề liên quan trực tiếp đến FDI nhằm loại bỏ chồng chéo thẩm quyền quan quản lý nhà nước, bảo đảm thời gian giải quyết, phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, thông thoáng, cởi mở, minh bạch; quy định cụ thể phối hợp sở, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực FDI giai đoạn: trước, sau đầu tư Quy định thời hạn cụ thể mà đơn vị liên quan phải trả lời trung tâm xúc tiến đầu tư vấn đề liên quan đến dự án, thời hạn mà không trả lời coi đồng ý Sau nhà đầu tư cấp giấy phép nhận thông báo từ Trung tâm xúc tiến đầu tư, quan có liên quan tiến hành nhanh bước 106 để giao mặt sớm cho nhà đầu tư Đây coi khâu đột phá cải cách hành liên quan đến thu hút FDI Hà Nội, đặc biệt dự án nằm ngồi khu cơng nghiệp Chính quyền thành phố phải quy định rõ ràng, công khai thủ tục hành sở đơn giản hố giảm bớt thủ tục không cần thiết Kiên xử lý nghiêm khắc trường hợp sách nhiễu, cửa quyền, tiêu cực, vô trách nhiệm cán có liên quan đến hoạt động đầu tư Xố bỏ tình trạng "phép vua thua lệ làng" tồn lâu nhiều cấp quản lý Mọi vi phạm, không thực nghiêm túc quy định phải làm rõ trách nhiệm xử lý theo pháp luật, có việc cải cách thủ tục hành thành cơng tạo nên xung lực cho lĩnh vực thu hút sử dụng vốn FDI có hiệu 3.3.3 Phát triển nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng đô thị Qua thực tế phân tích cho thấy so với nhiều địa phương khác Hà Nội có kết cấu hạ tầng đô thị tốt chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư nước Thời gian tới, Hà Nội cần đẩy mạnh việc nâng cấp kết cấu hạ tầng có xây dựng kết cấu hạ tầng mới, bên ngồi khu chế xuất, khu cơng nghiệp Khó khăn lớn mà Hà Nội gặp phải đòi hỏi vấn đề thực chủ trương lớn, ngân sách thành phố lại có hạn Để khắc phục vấn đề Hà Nội cần thực số giải pháp sau: - Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn ODA làm sở cho việc thu hút vốn FDI Thành phố cần trọng khai thác thật triệt để nguồn vốn ODA, sử dụng cách có hiệu vào đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, cơng trình trọng điểm, làm tảng để thu hút nguồn vốn FDI Bài học kinh nghiệm Hàn Quốc vấn đề là: "Bản thân nợ vấn đề đáng lo ngại mà điều quan trọng sử dụng vốn vay để có khả trả nợ tăng trưởng kinh tế nhanh" Như vậy, rõ ràng điều 107 đáng lo ngại gánh nặng nợ nần việc sử dụng vốn vay khơng hiệu - Cần có sách tập trung vốn cho việc tu bổ xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực trọng điểm, nơi quy hoạch dành riêng cho dự án đầu tư quy mô lớn, sử dụng công nghệ đại, công nghệ nguồn, trung tâm tài chính, dịch vụ thương mại có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế Đồng thời ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cho địa bàn khó khăn để phát triển kinh tế (các huyện thuộc Hà Tây cũ), có tiềm lớn đất đai thuận lợi mặt địa lý Khuyến khích doanh nghiệp ngồi nước đầu tư vào dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cách cho hưởng ưu tiên thuế, phép phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn - Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tư Kết cấu hạ tầng hàng rào khu công nghiệp nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư thực dự án Bởi cấp phép đầu tư, thành phố phải bố trí vốn giành cho việc xây dựng mạng lưới hạ tầng Có thể coi nguồn vốn đối ứng FDI, ngân sách thành phố khơng đủ khả cấp cho phép phận đảm nhiệm xây dựng kết cấu hạ tầng vay ưu đãi, phép phát hành trái phiếu cơng trình Nguồn thu từ thuế doanh nghiệp FDI, khoản dùng để toán cho việc huy động vốn nói Trường hợp yêu cầu doanh nghiệp có vốn FDI ứng trước, để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngồi hàng rào, phải xác định rõ thời gian hoàn trả vốn cho họ thực toán nghiêm túc theo quy định Đối với hình thức BTO, BOT, BT để vận động nhà đầu tư nước tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, Hà Nội nên đưa quy chế ưu đãi cụ thể Một ki nhìn thấy khả thu lợi nhuận nhà đầu tư mạnh dạn xuất vốn đầu tư theo hình thức trên, lợi mà thu 108 việc tạo hệ thống kết cấu hạ tầng hồn thiện, có chất lượng cao khu cơng nghiệp nói riêng tồn thành phố nói chung 3.3.4 Phát triển nguồn nhân lực có tay nghề chất lượng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp có vón FDI Để nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động kêu gọi, thu hút sử dụng triệt để nguồn vốn FDI, Hà Nội cần trọng đến công tác đào tạo cán quản lý; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán cơng nhân lành nghề có chất lượng cao Theo hướng này, Hà Nội cần khẩn trương xây dựng, triển khai đề án tổ chức đào tạo (bao gồm đào tạo đào tạo lại) cán kinh doanh, quản lý, công nhân kỹ thuật làm việc doanh nghiệp FDI Ngày nay, xu hướng sử dụng lao động giá rẻ, tay nghề phổ thơng khơng phù hợp Hà Nội, với định hướng thu hút đầu tư thành phố chuyển sang lĩnh vực cơng nghệ cao, đòi hỏi đội ngũ lao động chất lượng cao lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, điện kỹ thuật, điện tử Do vậy, cần tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục phổ thơng, đảm bảo lao động phải tốt nghiệp trung học phổ thông Về đào tạo nghề, địa bàn Hà Nội có 32 trường trung cấp cao đẳng nghề công lập tư thục, nhiên chất lượng đào tạo thấp, lạc hậu không sát với thực tế, quy trình đào tạo nặng lý thuyết mà chưa cập nhập chuẩn quy định so với giới Điều cho thấy công tác liên kết, hợp tác đào tạo với trường quốc tế, với yêu cầu thực tế công việc doanh nghiệp chưa trọng Do vậy, cần khảo sát, đánh giá, xác định cụ thể ngành phải đào tạo tương lại gần để định hướng cho sở đào tạo, tránh tượng sở đào tạo đổ xô vào số ngành phát triển nóng dẫn đến thừa mà thiếu lao động Ngay từ giai đoạn đầu lập dự án đầu tư với quan quản lý lao động địa phương để nắm rõ nhu cầu nguồn lao động, từ chủ động tổ chức khoá đào tạo 109 lao động cho phù hợp Tạo cầu nối nhà trường với nhà đầu tư Những ngành nghề cần ưu tiên đào tạo điện, điện tử tự động hoá, tin học, dịch vụ lễ tân, khách sạn, nhà hàng Ngoài ra, yếu mặt ngoại ngữ làm cản trở việc tiếp thu kiến thức từ nhà đào tạo doanh nghiệp FDI tổ chức, cần đẩy mạnh công tác đào tạo ngoại ngữ cho người lao động để đảm bảo làm việc với người nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập Hà Nội cần nghiên cứu hình thành quỹ đào tạo nghề chung cho công tác đào tạo lao động cho doanh nghiệp, đặc biết doanh nghiệp khu chế xuất khu cơng nghiệp nhằm giảm bớt chi phí đào tạo doanh nghiệp, đồng thời góp phần hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề thành phố Quỹ đào tạo nghề huy động từ nhiều nguồn, trọng sợ đóng góp doanh nghiệp đơn vị hưởng lợi từ chương trình Phát triển thị trường lao động biện pháp quan trọng để tăng tốc độ thu hút hấp thu kết hiệu luồng vốn FFDI Củng cố, kiểm tra lại tổ chức làm nhiệm vụ tuyển dụng, tư vấn, cung cấp lao động cho nhà đầu tư nước ngồi, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh Hà Nội cần có sách thu hút nhan tài mạnh bạo để thu hút nhân lực cao cấp làm việc tất lĩnh vực có lĩnh vực hoạt động thu hút vốn FDI Cần xây dựng vườn ươm công nghệ kỹ thuật cao, thu hút nhà khoa học đầu ngành, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật Đây lĩnh vực mà Hà Nội có lợi khơng địa phương có được, cần phải tiến hành tập trung nguồn lực để thực Bởi vườn ươm công nghệ kỹ thuật cao vào hoạt động mang lại hiệu kinh tế lớn cho Hà Nội, mà đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ cao giúp Hà Nội tạo tiền đề cần thiết để chuyển dần sang kinh tế tri thức Một nguyên nhân chủ yếu khiến nhà đầu tư nước 110 đến chưa muốn chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao vào Hà Nội khả tiếp thu công nghệ doanh nghiệp thành phố thấp, thiếu cán nghiên cứu quản lý có lực, thiếu đội ngũ lao động có tay nghề cao Xây dựng vườn ươm công nghệ kinh tế cao góp phần khắc phục nguyên nhân nói mà đạt mục tiêu: - Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm mới, nhanh chóng áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa công nghệ cao ứng dụng tiến kỹ thuật vào ngành công nghiệp truyền thống - Nuôi dưỡng tận dụng hết lực đội ngũ nhà khoa học, cán kỹ thuật, chuyên gia giàu kinh nghiệm để phát minh ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho sản xuất, kinh doanh Giúp đỡ doanh nghiệp công tác đào tạo cán kỹ thuật, có lực chuyên môn cao đủ để nắm bắt kỹ thuật, công nghệ đại - Giúp doanh nghiệp giải khó khăn, vướng mắc q trình chuyển giao công nghệ (giám sát kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, tính máy móc, trang thiết bị) Theo thân tác giả, chìa khố giải cách triệt để mang tính chiến lược vấn đề phát triển nguồn nhân lực Hà Nội tương lai 3.3.5 Nâng cao hiệu công tác xúc tiến thu hút FDI Xúc tiến thu hút FDI bắt đầu công tác tuyên truyền, vận động nhà đầu tư nước Cần thành lập phận chuyên trach thành phố vấn đề để nâng cao tính chuyên nghiệp Những người tuyển chọn phải người nắm vẵng tình hình kinh tế, xã hội, điều kiện thuận lợi khó khăn vị trí địa lý, lịch sử, văn hoá, người Hà Nội phải có kinh nghiệm giao tiếp, tuyên truyền vận động khả định ngoại ngữ Bộ phận khơng có nhiệm vụ giới thiệu hình ảnh thủ đơ, luật đầu tư, sách liên quan với nước 111 ngồi mà sẵn sàng trả lời, giải thích câu hỏi, thắc mặc mà nhà đầu tư quan tâm Các hình thức tuyên truyền cần phải đa dạng mở rộng không khu vực mà triên phạm vi toàn giới Đồng thời, xây dựng tổ chức tư vấn đầu tư chuyên ngành (để giúp nhà đầu tư nắm vững thuận lợi khó khăn họ muốn đầu tư vào lĩnh vực đó), sở dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép, cấp giấy phép đầu tư triển khai dự án (dịch vụ đất đai quản lý xây dựng, cung cấp lao động), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp 100% vốn nước Vấn đề có trung tâm xúc tiến đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp FDI chưa đủ dung lượng vốn số lượng dự án đầu tư vào thành phố nhiều tương lai lớn Cần tăng cường nghiên cứu, cập nhật thông tin xu phát triển thị trường vốn đầu tư giới, sách đầu tư TNCS, để xác định đối tác thích hợp, cần vận động cho lĩnh vực mà thành phố ưu tiên phát triển Để nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, cần phải đề chiến lược dài hạn cho công tác tuyên truyền, vận động liên tục thực phương tiện, hồn cảnh khả cho phép Cơng tác vận động đầu tư nước thời gian qua xúc tiến, song hiệu mà mang lại nhiều hạn chế Đó thiếu kinh nghiệm chưa thực quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực này, thời gian tới cần thực số biện pháp sau: - Giao trách nhiệm cho UBND cấp sở, ngành phải giới thiệu cho nhà đầu tư nước lĩnh vực mà Hà Nội cần đầu tư Hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục xin cấp giấy phép, khẩn trương xét duyệt để cấp giấy phép sớm thời hạn quy định, giúp đỡ họ giải khó khăn q trình triển khai dự án 112 - Gửi đến đại sứ quán Việt Nam nước ngoài, tổ chức Việt kiều danh mục dự án cần thu hút đầu tư, để họ tuyên truyền giới thiệu với công ty, tập đoàn kinh tế cộng đồng người Việt nước - Tổ chức thường kỳ hội nghị với doanh nghiệp nước ngoài, nhà tài trợ, tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư, họp báo để giới thiệu hội đầu tư - Đơn giản hố thủ tục mở văn phòng đại diện, chi nhánh cơng ty nước ngồi Hà Nội Thường xuyên tổ chức gặp mặt văn phòng đại diện nước để nắm bắt thuận lợi khó khăn doanh nghiệp có vốn FDI để từ tìm hướng giải - Mở văn phòng đại diện Hà Nội số quốc gia tập trung nhiều tập đoàn kinh tế lớn để đặt mối quan hệ lấy làm sở giao dịch - Tăng cường in ấn tài liệu giới thiệu cập nhật sách, ưu đãim điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giá thuê đất, giá diện nước Hà Nội, phát miễn phí tài liệu cho doanh nghiệp, cá nhân nước để họ nghiên cứu so sánh trước đưa định đầu tư - Xúc tiến môi giới thành lập doanh nghiệp liên doanh thông qua hệ thống ngân hàng, tổ chức tư vấn pháp luật, hãng chuyên môn kỹ thuật, cung cấp thông tin, tạo tiền đề ban đầu cho nhà đầu tư trực tiếp nước Trong trường hợp xảy rủi ro, công ty phải chịu trách nhiệm phần việc 3.3.6 Phát triển công nghiệp hỗ trợ để tận dụng tối đa tác động lan toả nguồn vốn FDI Công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi yếu tố quan trọng góp phần đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào phát triển công nghiệp Tuy nhiên, nay, công nghiệp hỗ trợ Hà Nội trình độ thấp, tham gia vào làm chi tiết đơn giản cho doanh 113 nghiệp FDI Từ năm 2000 đến nay, khối công nghiệp FDI tăng 2,6 lần số lượng doanh nghiệp, lần số lao động, 2,7 lần giá trị xuất khẩu, 6,3 lần doanh thu Từ năm 2006 đến nay, vượt qua khối doanh nghiệp nhà nước dân doanh vượt lên dẫn đầu giá trị sản xuất tồn ngành cơng nghiệp Hà Nội Tuy doanh nghiệp FDI có doanh thu cao, thực tế nay, tỉ lệ nội địa hố doanh nghiệp mức thấp Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng công nghiệp hỗ trợ Hà Nội có khoảng cách lớn trình độ so sánh với khu vực, chủ yếu dừng lại phục vụ cho phát triển công nghiệp nội địa Nếu so sánh với Nhật Bản nước có trình độ cơng nghiệp hàng đầu giới, rõ ràng công nghiệp hỗ trợ Hà Nội trình độ sơ khai Bởi vậy, doanh nghiệp chưa thể tham gia nhiều, có làm linh phụ kiện đơn giản cho doanh nghiệp lắp ráp FDI Nhật Bản Hà Nội Đơn cử, Canon doanh nghiệp lắp ráp máy in đạt kim ngạch xuất tới tỉ USD đặt doanh nghiệp hỗ trợ nội địa làm công việc in ấn tài liệu hướng dẫn sử dụng máy Tương tự với Toyota, đồ dụng cụ sửa chữa xe Nếu tình hình diễn tiếp tục vậy, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội đứng trước nguy phải nhường sân chơi trở thành nhà chc cho doanh nghiệp FDI cho doanh nghiệp hỗ trợ đến từ Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc Đến thời điểm này, công nghiệp hỗ trợ Hà Nội thu hút gần 1000 doanh nghiệp tham gia vào 20 ngành hàng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khác nhau, tạo doanh thu 60.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 122.000 lao động, đóng góp ngân sách 3,6 tỉ (www.congthuonghn.gov.vn) Đây số chưa tương xứng với tiềm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội Công nghiệp hỗ trợ phải xác định khâu đột phá chủ yếu Hà Nội để phát triển công nghiệp, tạo hàng hoá thay nhập khẩu, tận dụng tối đa tác động lan toả doanh nghiệp FDI Bởi lẽ, ngành công nghiệp 114 hỗ trợ lớn mạnh đủ khả cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho doanh nghiệp FDI, mặt vừa giảm chi phí cho doanh nghiệp FDI phải nhập từ nước ngoài, mặt khác lại tạo việc làm, tăng thu nhập vừa làm đòn bẩy để thu hút FDI hấp thụ hết nguồn vốn tác động tích cực mà FDI mang lại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Để phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nhằm thực mục tiêu nói cần phải thực đồng giải pháp sau: - Giảm bãi bỏ loại thuế đánh vào linh kiện nhập để giảm giá thành sản phẩm lắp ráp để sản phẩm xuất Mở rộng thị trường nước khác để tăng quy mơ sản xuất thành phải cuối kích thích cơng ty nước ngồi đến đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ Trong thời đại tự thương mại, khơng thể áp dụng sách nội địa hoá nước xung quanh làm khứ - Cho rà soát lại sở sản xuất ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước địa bàn Hà Nội, từ ưu tiên cấp vốn tạo điều kiện khác để đổi thiết bị, thay đổi công nghệ sở có quy mơ tương đối lớn Lập chế độ tư vấn kỹ thuật quản lý để mời chuyên gia nước vào giúp thay đổi công nghệ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước vừa nói Hiện nay, Nhật Bản số nước khác có chế độ gửi người đến tuổi nghỉ hưu sức khoẻ ý chí muốn đem kinh nghiệm đến giúp nước phát triển Họ gọi tình nguyện viên cao cấp (senior volunteers) Hà Nội tận dụng nguồn lực quốc tế để nhanh chóng tăng sức cạnh tranh ngành cơng nghiệp hỗ trợ - Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ, với trợ giúp vốn, ưu đãi đặc biệt thuế (miễn thuế nhập thiết bị cơng nghệ, thuế doanh thu) Các sách ưu đãi đặc biệt nên áp dụng có thời hạn - năm 115 - Không xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ tập trung Phú Xuyên mà đưa tiêu cho khu công nghiệp, khu chế xuất địa bàn Hà Nội phải có 10 - 15% số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ để tạo chuỗi cung ứng liên hồn khu cơng nghiệp - Để bắt kịp với sóng nội địa hố, Hà Nội cần sớm xây dựng sở liệu doanh nghiệp hỗ trợc hiệu quả, doanh nghiệp nên có đủ thơng tin sách, khả đặc biệt, kinh nghiệm công ty, trang thiết bị sản xuất, chứng chất lượng, khách hàng có uy tín, doanh số hàng năm, tổng số vốn lao động sử dụng Điều tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI muốn thiết lập quan hệ, tìm kiếm đối tác cung cấp nhanh chóng, dễ dàng 3.3.7 Đổi quản lý nhà nước công tác thu hút FDI Trên quan điểm công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư nước phải dựa nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho nhà đầu tư tổ chức sẳn xuất kinh doanh, phỏi cọi trọng tính cơng khai, minh bạch bên có lợi, tránh xu hướng nặng nề lợi ích địa phương gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích nhà đầu tư Sở kế hoạch đầu tư thành phố quan đầu mối thu thập, hệ thống hố, xử lý thơng tin tam mưu cho lãnh đạo thành phố giải vấn đề liên quan đến việc triển khai hoạt động doanh nghiệp FDI Trọng tâm công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp FDI thời gian tới kiểm tra, giám sát việc triển khai thực quy định pháp luật lao động, nộp thuế xuất, nhập Đồng thời quan quản lý phải tập trung hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp thực tốt quy định sách pháp luật Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước tiếp cận thị trường địa pương triển khai dự án, thực tốt việc giải ngân theo 116 lượng vốn cam kết, hiệu dự án đem lại đạt tối ưu Muốn Hà Nội cần thực số giải pháp - Thường xuyên rà soát, phân loại dự án đầu tư cấp phép theo tiến độ triển khai để có biện pháp thích hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho dự án chủ đầu tư nước Đối với dự án vào khai thác, cần thực tốt chế độ khen thưởng để động viên kịp thời cho chủ đầu tư thực tốt - Đối với dự án triển khai, sở, ngành liên quan thành phố đặc biệt quyền địa phương tích cực hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, khâu giải phóng mặt để nhanh chóng hồn thành xây dựng để vào hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với dự án chưa triển khai khơng có triển vọng thực UBND thành phố cần thu hồi giấy phép đầu tư mặt bằng, dành địa điểm cho nhà đầu tư khai thác - Hàng năm tổ chức gặp mặt chủ dự án đầu tư để đánh giá hiệu hoạt động tác động đến phát triển kinh tế - xã hội dự án đầu tư nước ngoài, tiếp thu kiến nghị chủ đầu tư nước ngoài, tiếp thu kiến nghị chủ đầu tư nước vấn đề phát sinh cần giải quyết, đặc biệt hoạt động cấp quyền làm sở cho cải cách hành thu hút, sử dụng quản lý vốn đầu tư nước - Cần giám sát chặt chẽ đầu tư nước thị trường chứng khốn Theo dõi tình hình mua, bán cổ phiếu, trái phiếu nhà đầu tư nước ngồi, tránh tình trạng họ đầu bán tháo cổ phiếu, trái phiếu gây ảnh hưởng bất lợi đến thị trường tài đồng nội tệ Có chế phối hợp đồng hải quan, thuế vụ để xem xét doanh nghiệp FDI có dấu hiệu "chuyển giá" - Mở rộng diện đăng ký giấy phép đầu tư dự án quy mô vừa nhỏ, dự án khuyến khích đầu tư cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư Đối với nhà đầu tư nước ngồi có giấy phép đầu tư mà 117 muốn kinh doanh ngành nghề khác có liên quan cần đăng ký ngành kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội - Tiến hành nâng cao lực quản lý cấp, ngành hoạt động đầu tư nước ngoài, tạo thuận lợi cho Hà Nội cấu lại máy quản lý theo hướng tinh gọn Năng lực quản lý hoạt động đầu tư nước ngồi cán khơng phải thể chỗ người có trình độ học vấn cao mà thể hiệu công việc họ Muốn có cán quản lý tốt, cơng tác đào tạo phải trọng vào kỹ thực tiễn mặt chuyên môn, ngoại ngữ, tin học Việc đào tạo lại nguồn nhân lực đội ngũ cán quản lý đầu tư trực tiếp nước ngồi khơng thiết phải qua trường lớp quy, mở lớp chỗ theo chương trình định sẵn, tiến hành cấp chứng học viên đạt yêu cầu kiểm tra Lựa chọn cán để bố trí vào lĩnh vực thu hút quản lý FDI, cần dựa vào tiêu chuẩn: chuyên môn vững, ngoại giao giỏi, nhạy bén, động công việc Trên giải pháp nhằm thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI phát triển tăng trưởng kinh tế Hà Nội Trong bao gồm giải pháp thu hút, thu hút có chọn lọc FDI, tiền đề để nguồn vốn FDI phát huy tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định phát triển xã hội, giữ vững môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững cho Hà Nội Triển khai tốt giải pháp nâng cao hiệu sử dụng FDI cách để giảm thiểu thấp tác động tiêu cực, tối đa hoá lợi ích mà dòng vốn FDI đem lại cho phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội KẾT LUẬN Đầu tư trực tiếp nước ngồi có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt nước phát triển Việt Nam 118 FDI góp phần nâng cao lực sản xuất quốc gia thông qua cung cấp vốn, công nghệ sản xuất tiên tiến, kỹ trình độ quản lý, tăng khả cạnh tranh kinh tế mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Tuy nhiên tác động FDI không chiều thuận với phát triển kinh tế - xã hội mà ẩn chứa tác động ngược chiều Việc thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI phụ thuộc nhiều vào sách thu hút lực quản lý, điều hành quốc gia tiếp nhận đầu tư Trong 10 năm trở lại Hà Nội có thành cơng định q trình thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI, phục vụ cho trình phát triển kinh tế - xã hội FDI có tác động tích cực như: bổ sung nguồn vốn; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chuyển giao công nghệ sản xuất quản lý tiên tiến; chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại; giải việc làm; nâng cao thu nhập cho người lao động; phát triển nguồn nhân lực Tuy FDI có số tác động tiêu cực đến với kinh tế - xã hội điều khó tránh khỏi, song tác động tích cực bản, nguồn lực hữu hiệu thúc đẩy phát triển đưa Hà Nội trở thành trung tâm văn hố, trị, kinh tế nước vươn lên tầm giới, khu vực Với việc phân tích tác động hai mặt FDI địa bàn Hà Nội thời gian vừa qua, luận văn cho nhìn khái quát trình thu hút sử dụng vốn FDI tác động đến phát triển kinh tế xã hội, giúp nhận thức đầy đủ toàn diện tác động FDI, từ đưa định hướng, giải pháp để thu hút sử dụng hiệu thời gian tới Để FDI tiếp tục phát huy vai trò mình, Hà Nội cần quan tâm đến giải pháp trước mắt lâu dài giải pháp phải thực đồng bộ, đặt mảnh đất thực phát huy hết hiệu 119 Việc đưa giải pháp đó, luận văn hy vọng góp phần tháo gỡ phần vướng mắc thúc đẩy thu hút FDI sử dụng có hiệu nguồn vốn FDI Hà Nội, tạo đột phá phát huy đóng góp FDI phát triển kinh tế - xã hội dưa Hà Nội sớm trở thành trung tâm kinh tế - trị - văn hố giới khu vực, xứng đáng với vị thủ ... VÀ SỬ DỤNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu tư trực. .. 100% vốn đầu tư nước thu c sở hữu nhà đầu tư nước phải chịu quản lý pháp luật nước sở Doanh 15 nghiệp 100% vốn nước doanh nghiệp thu c quyền sở hữu nhà đầu tư nước nước chủ nhà, nhà đầu tư phải... với đầu tư gián tiếp nước ngoài; đồng thời FDI đầu tư thu c kênh tư nhân, khác hẳn với đầu tư tài trợ (ODA) tổ chức quốc tế phủ + Khái niệm thu hút sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngồi: Nói đến thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của hà nội, Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay