Chính sách đất nông nghiệp của trung quốc và một số gợi ý về chính sách cho việt nam

108 25 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:19

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiĐất đai là tài nguyên vô cùng quý giá và là tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành nông nghiệp. Diện tích đất đai có hạn trong khi dân số ngày càng đông; nhu cầu sử dụng đất để phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ… cũng ngày càng gia tăng.Trong cơ chế thị trường, đất đai là nguồn nội lực quan trọng và nguồn vốn to lớn của đất nước. Đối với người nông dân đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế trong sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, chính sách đất đai có ý nghĩa to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Lịch sử phát triển của dân tộc ta từ xưa đến nay cho thấy, sự phát triển hưng thịnh của đất nước nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng, một phần rất lớn phụ thuộc vào chính sách ruộng đất của Nhà nước. Nhờ có những chính sách đất đai phù hợp trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp và lôi cuốn được hàng chục triệu nông dân dưới ngọn cờ của Đảng làm cách mạng, lập lên những chiến công hiển hách, đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược hung bạo, lật đổ chế độ phong kiến tay sai, đem lại nền độc lập cho dân tộc, ấm no tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, nhờ có những điều chỉnh đúng đắn, kịp thời về chính sách đất nông nghiệp mà nền nông nghiệp Việt Nam đã có những bước đột phá quan trọng, tạo nên những bước phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định tình hình chính trị, xã hội. Từ cơ sở lý luận trên đây, có thể khẳng định rằng đất đai nói chung, đất nông nghiệp nói riêng là một trong những nguồn lực quan trọng, có vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển xã hội loài người nói chung, của mỗi quốc gia nói riêng. Đất nông nghiệp còn là tư liệu sản xuất chủ yếu của ngành sản xuất nông nghiệp. Với vị trí và tầm quan trọng như vậy, chính sách đất nông nghiệp của mỗi quốc gia luôn là vấn đề có tầm quan trọng vĩ mô, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển trước hết là của ngành nông nghiệp và do đó, là cơ sở cho sự phát triển của cả quốc gia. Một quốc gia có chính sách đất nông nghiệp đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và xu thế của thời đại sẽ có tác dụng tích cực trong việc ổn định xã hội, mở rộng quan hệ ngoại giao; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Trung Quốc là quốc gia lớn, có dân số nói chung và số lượng nông dân đông nhất thế giới. Trong khi đó, đất nông nghiệp của Trung Quốc là có hạn, chỉ khoảng 100 triệu ha. Điều đó đòi hỏi nông nghiệp Trung Quốc phải có sự phát triển mạnh mẽ mới đáp ứng được yêu cầu về lương thực, thực phẩm và đảm bảo đời sống cho một bộ phận lớn dân số sống bằng nghề sản xuât nông nghiệp. Để đạt được điều đó, yếu tố quan trọng đầu tiên là Trung Quốc phải có được một chính sách đất nông nghiệp hợp lý, tiên tiến, phù hợp với tình hình thực tế của quốc gia mình. Nắm bắt được yêu cầu đó, Trung Quốc đã chọn nông nghiệp làm khâu mở đầu thực hiện cải cách và chính sách đất nông nghiệp cũng được chọn là khâu đột phá trong đổi mới về chính sách. Trong những năm qua, kể từ khi thực hiện cải cách đến nay, chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc đã không ngừng được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện. Nhìn chung, chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc từ khi thực hiện cải cách đến nay đều kiên định và dựa trên nguyên tắc cơ bản là: đất đai nói chung, đất nông nghiệp nói riêng là thuộc sở hữu công cộng; nhà nước thực hiện bảo vệ chặt chẽ và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất canh tác; lấy việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy hoạch tổng thể đất đai làm cơ sở để chính quyền nhân dân các cấp từ trung ương đến địa phương tiến hành quản lý nghiêm ngặt, bảo vệ và khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, ngăn chặn và chống mọi hành vi chiếm dụng đất đai phi pháp; hạn chế nghiêm ngặt việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp. Thực hiện chính sách bảo hộ đặc biệt với đất canh tác cơ bản. Với những nguyên tắc và quan điểm cơ bản đó, chính sách đất nông nghiệp của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong những năm qua đã thể hiện được nhiều ưu việt và phát huy tác dụng to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc cải cách ở Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc qua mỗi thời kỳ khác nhau đã có những nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về vị trí và tầm quan trọng của chính sách đất nông nghiệp, vì vậy nghiên cứu chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc và các biện pháp sử dụng đất đai của Trung Quốc trong những năm gần đây và từ đó rút ra những gợi ý cho Việt Nam là hết sức cần thiết. Ngược lại, những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực hiện chính sách đất nông nghiệp, cũng thu hút sự quan tâm của học giả Trung Quốc. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: Chính sách đất nông nghiệp của Trung Quốc và một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam làm luận văn thạc sĩ i MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng MỞ ĐẦU Trang i ii iv Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 Khái niệm sách Cấu trúc sách đất nông nghiệp Trung Quốc Những quy tắc chung quản lý đất đai Trung Quốc Quy hoạch đất nông nghiệp Chế độ sở hữu đất nông nghiệp Các quy định quyền sử dụng đất nông nghiệp Quy định nghĩa vụ người sử dụng đất Quan niệm Trung Quốc vai trò sách đất nơng nghiệp Chính sách đất nơng nghiệp có vai trò quan trọng q trình cách mạng Trung Quốc 1.3.2 Chính sách đất nơng nghiệp bước "đột phá" dẫn đến thành công công cải cách Trung Quốc 1.3.3 Chính sách đất nơng nghiệp yếu tố quan trọng tạo ổn định xã hội đại hóa nơng nghiệp 7 10 10 12 14 17 22 24 24 25 25 Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Một số nội dung chủ yếu sách đất nơng nghiệp Trung Quốc Quy định quyền sở hữu quyền sử dụng đất nơng nghiệp Trung Quốc Các hình thức giao quyền sử dụng đất nông nghiệp Trung Quốc Chính sách bảo vệ đất nơng nghiệp Chính sách nuôi dưỡng bảo vệ độ màu mỡ đất nơng nghiệp Chính sách đất nơng nghiệp chưa sử dụng đất nhàn rỗi Chính sách thu hồi đất nông nghiệp 29 29 29 33 36 41 43 47 ii 2.2 Đánh giá sách đất nơng nghiệp Trung Quốc 2.2.1 Tác động tích cực sách đất nông nghiệp Trung Quốc 2.2.2 Những hạn chế vấn đề đặt sách đất nông nghiệp Trung Quốc 49 49 53 Chương 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CHÍNH SÁCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.4 Lược sử sách đất nơng nghiệp Việt Nam Chính sách ruộng đất Việt Nam thời kỳ từ năm 1980 - 1987 Chính sách đất đai Việt Nam từ năm 1988 đến trước năm 1993 Chính sách đất đai Việt Nam từ 1993 đến trước 2003 Chính sách đất đai Việt Nam từ 2003 đến Sự tương đồng khác biệt Việt Nam Trung Quốc Sự tương đồng Sự khác biệt Một số kinh nghiệm từ Trung Quốc gợi ý sách đất nơng nghiệp cho Việt Nam Chính sách đất đai phải khơng ngừng hồn thiện Chính sách đất nơng nghiệp cần đồng bộ, chặt chẽ Hạn chế "kẽ hở" quy định xử trí đất nhàn rỗi Nghiêm túc thực sách đất nơng nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích chủ thể Một số kiến nghị sách đất nơng nghiệp Việt Nam năm tới KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 67 67 71 72 75 80 80 83 86 87 90 91 94 94 98 100 iii danh mục bảng Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Cơ cấu GDP nông thôn Trung Quốc 2.2 Thu nhập chênh lệch thu nhập người dân thành thị nông thôn Trung Quốc 2.3 Tran g 51 52 Sản lượng tốc độ tăng trưởng lương thực Trung Quốc năm gần 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá tư liệu sản xuất chủ yếu ngành nơng nghiệp Diện tích đất đai có hạn dân số ngày đông; nhu cầu sử dụng đất để phát triển công nghiệp, xây dựng dịch vụ… ngày gia tăng Trong chế thị trường, đất đai nguồn nội lực quan trọng nguồn vốn to lớn đất nước Đối với người nông dân đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu thay sản xuất nơng nghiệp Bởi vậy, sách đất đai có ý nghĩa to lớn trị, kinh tế, văn hóa xã hội Lịch sử phát triển dân tộc ta từ xưa đến cho thấy, phát triển hưng thịnh đất nước nói chung nơng nghiệp, nơng thơn nói riêng, phần lớn phụ thuộc vào sách ruộng đất Nhà nước Nhờ có sách đất đai phù hợp giai đoạn cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam tập hợp lôi hàng chục triệu nông dân cờ Đảng làm cách mạng, lập lên chiến công hiển hách, đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược bạo, lật đổ chế độ phong kiến tay sai, đem lại độc lập cho dân tộc, ấm no tự do, hạnh phúc cho nhân dân Trong cơng đổi mới, nhờ có điều chỉnh đắn, kịp thời sách đất nông nghiệp mà nông nghiệp Việt Nam có bước đột phá quan trọng, tạo nên bước phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định tình hình trị, xã hội Từ sở lý luận đây, khẳng định đất đai nói chung, đất nơng nghiệp nói riêng nguồn lực quan trọng, có vai trò định tồn phát triển xã hội lồi người nói chung, quốc gia nói riêng Đất nơng nghiệp tư liệu sản xuất chủ yếu ngành sản xuất nông nghiệp Với vị trí tầm quan trọng vậy, sách đất nông nghiệp quốc gia vấn đề có tầm quan trọng vĩ mơ, đóng vai trò định phát triển trước hết ngành nơng nghiệp đó, sở cho phát triển quốc gia Một quốc gia có sách đất nơng nghiệp đắn, phù hợp với thực tiễn xu thời đại có tác dụng tích cực việc ổn định xã hội, mở rộng quan hệ ngoại giao; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực sách đại đồn kết dân tộc, tơn giáo Trung Quốc quốc gia lớn, có dân số nói chung số lượng nơng dân đơng giới Trong đó, đất nơng nghiệp Trung Quốc có hạn, khoảng 100 triệu Điều đòi hỏi nơng nghiệp Trung Quốc phải có phát triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu lương thực, thực phẩm đảm bảo đời sống cho phận lớn dân số sống nghề sản xuât nông nghiệp Để đạt điều đó, yếu tố quan trọng Trung Quốc phải có sách đất nơng nghiệp hợp lý, tiên tiến, phù hợp với tình hình thực tế quốc gia Nắm bắt yêu cầu đó, Trung Quốc chọn nơng nghiệp làm khâu mở đầu thực cải cách sách đất nông nghiệp chọn khâu đột phá đổi sách Trong năm qua, kể từ thực cải cách đến nay, sách đất nông nghiệp Trung Quốc không ngừng bổ sung, sửa đổi hồn thiện Nhìn chung, sách đất nông nghiệp Trung Quốc từ thực cải cách đến kiên định dựa nguyên tắc là: đất đai nói chung, đất nơng nghiệp nói riêng thuộc sở hữu cơng cộng; nhà nước thực bảo vệ chặt chẽ phát huy tối đa hiệu sử dụng đất canh tác; lấy việc xây dựng thực nghiêm túc quy hoạch tổng thể đất đai làm sở để quyền nhân dân cấp từ trung ương đến địa phương tiến hành quản lý nghiêm ngặt, bảo vệ khai thác có hiệu tài nguyên đất đai, ngăn chặn chống hành vi chiếm dụng đất đai phi pháp; hạn chế nghiêm ngặt việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nơng nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp Thực sách bảo hộ đặc biệt với đất canh tác Với nguyên tắc quan điểm đó, sách đất nơng nghiệp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm qua thể nhiều ưu việt phát huy tác dụng to lớn, góp phần quan trọng vào thành cơng công cải cách Trung Quốc Các nhà lãnh đạo Trung Quốc qua thời kỳ khác có nhận thức ngày sâu sắc vị trí tầm quan trọng sách đất nơng nghiệp, nghiên cứu sách đất nông nghiệp Trung Quốc biện pháp sử dụng đất đai Trung Quốc năm gần từ rút gợi ý cho Việt Nam cần thiết Ngược lại, kinh nghiệm Việt Nam việc thực sách đất nông nghiệp, thu hút quan tâm học giả Trung Quốc Với ý nghĩa quan trọng vậy, tác giả lựa chọn đề tài: "Chính sách đất nông nghiệp Trung Quốc số gợi ý sách cho Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Tình hình nghiên liên quan đến đề tài nghiên cứu quy mô khác nhau, tác giả xin dẫn kết nghiên cứu liên quan đến sách đất đai Trung Quốc; sách đất đai Việt Nam: - TS Nguyễn Mạnh Tuân: Đất nông nghiệp Trung Quốc nay, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 - PGS.TS Đỗ Tiến Sâm (Chủ biên): Vấn đề tam nông Trung Quốc Thực trạng giải pháp, Nxb Từ điển Bách khoa, 2008 - PGS.TS Trần Thị Minh Châu (Chủ biên): Về sách nơng nghiệp nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, 2007 - Viện Nghiên cứu Trung Quốc, "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: 55 năm xây dựng phát triển", Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 - Đỗ Tiến Sâm (Chủ biên): Vấn đề thực dân chủ sở nông thôn Trung Quốc, Nxb Khoa học xã hội, 2005 - Viện Nghiên cứu Trung Quốc, "Trung Quốc: 25 năm cải cách mở cửa Những vấn đề lý luận thực tiễn", Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2004 - Đào Xuân Mùi: Nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai Ngoại thành Hà Nội, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2002 - GS.TS Lâm Quang Huyên: Vấn đề ruộng đất Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, 2002 - PGS.TS Ngô Đức Cát (Chủ biên): Phân tích sách nơng nghiệp, nơng thơn, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001 Ngồi ra, nhiều viết, báo cáo tình hình phát triển nơng nghiệp; sách nơng nghiệp, sách đất đai nói chung sách đất đai nơng nghiệp nói riêng Những cơng trình đề cập, nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai nói chung, đất nơng nghiệp nói riêng Việt Nam Trung Quốc thời gian từ hai nước thực cải cách, đổi đến nay, chủ yếu nghiên cứu quy định pháp luật cụ thể liên quan đến đất đai nói chung, chưa có cơng trình nghiên cứu nghiên cứu khía cạnh sách đất nông nghiệp Trung Quốc từ Trung Quốc thực cải cách đến nay; phân tích tương đồng, khác biệt Việt Nam Trung Quốc, đánh giá so sánh sách đất nơng nghiệp Việt Nam Trung Quốc, rút kinh nghiệm, nêu gợi ý, kiến nghị sách đất nông nghiệp cho Việt Nam thời gian tới Vì vậy, chưa có cơng trình trùng với đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn + Mục đích: Nghiên cứu sách Đảng Nhà nước Trung Quốc đất nông nghiệp; tổng hợp số kinh nghiệm, từ đề xuất gợi ý giải pháp, kiến nghị Việt Nam + Nhiệm vụ: - Làm rõ vai trò hệ thống sách đất đai nơng nghiệp tác động chúng nông nghiệp, nông thôn, nơng dân - Phân tích thực trạng sách đất nông nghiệp Trung Quốc; đánh giá khái quát tác động sách đất nơng nghiệp Trung Quốc phát triển Trung Quốc - Rút học kinh nghiệm từ việc hoạch định thực sách đất nơng nghiệp Trung Quốc, từ rút gợi ý sách đất nơng nghiệp cho Việt Nam năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Chính sách đất nơng nghiệp Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa từ 1978 đến + Phạm vi nghiên cứu: - Các sách trực tiếp liên quan đến vấn đề sở hữu, sử dụng đất nơng nghiệp q trình cải cách nơng nghiệp Trung Quốc - Chính sách đất nông nghiệp Trung Quốc năm gần (thời kỳ cải cách mở cửa thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Trung Quốc) - Những kinh nghiệm Trung Quốc cho Việt Nam việc hoạch định, thực thi điều chỉnh sách đất nông nghiệp - Thực trạng đất đai nông nghiệp Việt Nam học kinh nghiệm thực sách đất đai nơng nghiệp Trung Quốc Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, sách pháp luật Nhà nước Việt Nam Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, mơ tả so sánh, kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn Kết dự kiến luận văn + Kết khoa học - Nghiên cứu khái qt q trình xây dựng, hồn thiện sách đất nông nghiệp Trung Quốc; đánh giá tác động tích cực, hạn chế vấn đề đặt từ việc thực sách đất nông nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa - Chỉ tương đồng khác sách đất nơng nghiệp Trung Quốc Việt Nam; rút học kinh nghiệm từ sách đất nơng nghiệp Trung Quốc - Đề xuất số gợi ý sách đất nông nghiệp cho Việt Nam sở vận dụng kinh nghiệm Trung Quốc + Kết ứng dụng Luận văn rút học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu sách đất nơng nghiệp Trung Quốc, từ đề xuất số gợi ý sách đất đai nơng nghiệp, cung cấp luận có sở khoa học cho việc hồn thiện sách đất nơng nghiệp nước ta thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương Chương 1: Khái luận sách đất nông nghiệp Trung Quốc Chương 2: Thực trạng sách đất nơng nghiệp Trung Quốc năm gần Chương 3: Bài học kinh nghiệm từ sách đất nông nghiệp Trung Quốc gợi ý sách cho Việt Nam Chương KHÁI LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH Chính sách thuật ngữ sử dụng rộng rãi đời sống xã hội, đặc biệt sử dụng nhiều vấn đề liên quan đến trị pháp quyền Chính sách bao gồm: sách cơng sách đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Chính sách cơng lại bao gồm: sách quốc gia sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) Trong phạm vi luận văn nghiên cứu sách quốc gia Chính sách cơng hiểu mà Chính phủ lựa chọn làm hay khơng làm Bên cạnh đó, có nhiều khái niệm sách, liệt kê sau [12, tr 27]: - Chính sách q trình hành động có mục đích mà cá nhân nhóm theo đuổi cách kiên định việc giải vấn đề - Chính sách cơng tập hợp định có liên quan lẫn nhà trị hay nhóm nhà trị gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu giải pháp để đạt mục tiêu - Chính sách cơng kết hợp phức tạp lựa chọn liên quan lẫn nhau, bao gồm định không hành động, quan nhà nước hay quan chức nhà nước đề - Chính sách cơng bao gồm hoạt động thực tế Chính phủ tiến hành - Chính sách cơng tồn hoạt động Nhà nước có ảnh hưởng cách trực tiếp hay gián tiếp đến sống công dân Chính sách cơng tập hợp yếu tố gồm: 91 phi nông nghiệp cho người thân, bạn bè, câu kết kiếm lợi cá nhân bất Vì vậy, sách đất nơng nghiệp, trước hết Luật Đất đai Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, cần luật hóa quy định đất đai, sửa đổi, tiếp tục hoàn thiện nội dung chế độ quản lý đất đai theo hướng hạn chế, ngăn chặn có hiệu việc lợi dụng chủ trương phát triển cơng nghiệp, dịch vụ, chuyển đổi có cấu kinh tế để thực chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp mục đích thu lợi cá nhân, gây thiệt hại cho xã hội Muốn cần tăng cường vai trò tổ chức phát triển quỹ đất việc thu hồi, giải phóng mặt tạo quỹ đất sạch, đáp ứng nhu cầu đất để phát triển kinh tế; xiết chặt quy định phê duyệt dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp, diện tích đất hai vụ lúa, đất có vị trí thuận lợi giao thơng, thủy lợi ; tiếp tục hồn thiện nguyên tắc, chế xây dựng giá đất theo hướng phù hợp với giá đất thị trường, phù hợp với mục đích sử dụng đất 3.3.2 Chính sách đất nông nghiệp cần đồng bộ, chặt chẽ Trung Quốc quốc gia đông dân giới Việc bảo đảm an ninh lương thực yêu cầu quan trọng hàng đầu sách đất nơng nghiệp Trung Quốc Vì vậy, sách đất nơng nghiệp Trung Quốc coi trọng đất nông nghiệp, bảo vệ nghiêm ngặt đất nơng nghiệp Theo đó, Luật đất đai Trung Quốc quy định chặt chẽ bảo vệ đất nơng nghiệp Cụ thể: có Nhà nước có quyền thực chế độ chiếm dụng đất canh tác cần thiết lợi ích quốc gia thông qua phê duyệt dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp, thu hồi có bồi thường không bồi thường cho người sử dụng Tuy nhiên, việc chiếm dụng đất nơng nghiệp mục đích xây dựng phi nơng nghiệp thực theo nguyên tắc "Chiếm dụng bao nhiêu, khai khẩn nhiêu", đơn vị Nhà nước phê chuẩn chiếm dụng đất canh tác chịu trách nhiệm khai khẩn đất canh tác tương 92 ứng với số lượng chất lượng đất canh tác chiếm dụng; trường hợp khơng có điều kiện khai khẩn đất canh tác khai khẩn không phù hợp với u cầu, phải nộp phí khai khẩn đất canh tác theo quy định tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc, khoản phí dùng để khai khẩn vùng đất Với quy định trên, Trung Quốc vừa thực mục tiêu “4 đại hóa”, vừa khơng làm giảm nhiều diện tích đất nơng nghiệp, tạo điều kiện ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực Song song với nguyên tắc "Chiếm dụng bao nhiêu, khai khẩn nhiêu", Nhà nước Trung Quốc đặc biệt coi trọng việc quy hoạch đất đai, coi quy hoạch đất đai biện pháp quan trọng hàng đầu sách bảo quản sử dụng đất đai nông nghiệp Coi công tác quy hoạch đất đai công cụ để quản lý việc sử dụng đất đai Trên sở quy hoạch đất nông nghiệp, Trung Quốc đề giới hạn bảo vệ đất nông nghiệp, gọi “hồng tuyến” Mọi kế hoạch sử dụng đất từ trung ương tới địa phương phải bảo đảm không làm cho đất nông nghiệp giảm xuống mức mà “hồng tuyến” xác định Đây học kinh nghiệm đáng để Việt Nam nghiên cứu, xem xét vận dụng Ở Việt Nam đất nông nghiệp, đất trồng lúa bị lấn chiếm, bị trưng thu, bị trưng dụng nhiều với tốc độ nhanh để xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ, khu chế xuất, phát triển khu đô thị, sân golf… Diện tích đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp, nơng dân số địa phương khơng ruộng đất để sản xuất Theo số liệu thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, bình qn năm có 73,3 nghìn đất nơng nghiệp bị thu hồi Việc thu hồi diện tích lớn đất đai sản xuất nông nghiệp làm ảnh hưởng đến khoảng 2,5 triệu người [56] Do vậy, Việt Nam cần phải khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai, phải xác định rõ diện tích đất nông nghiệp cần thiết phải bảo vệ nghiêm ngặt, không phép vi phạm trường hợp Đồng thời, cần đưa quy định chặt chẽ đồng bộ, thống việc bảo vệ 93 diện tích đất nơng nghiệp, nhằm bảo đảm an ninh lương thực; bảo đảm ổn định sản xuất nông nghiệp đời sống cho nông dân Xử lý nghiêm khắc trường hợp cố tình vi phạm quy hoạch đất đai quy định bảo vệ đất nông nghiệp 3.3.3 Hạn chế “kẽ hở” quy định xử trí đất nhàn rỗi Trong sách đất nông nghiệp Trung Quốc, vấn đề xử lý đất nhàn rỗi quy định thực nghiêm chỉnh Theo quy định, đất canh tác Quốc vụ viện phê chuẩn dùng để xây dựng dự án trọng điểm năm chưa sử dụng mà canh tác giao cho tập thể cá nhân vốn chủ đất khơi phục lại để tiếp tục sản xuất Nếu năm chưa xây dựng phải nộp phí để đất nhàn rỗi theo quy định tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Nếu để đất nhàn rỗi năm liền chưa khởi công xây dựng sau cấp thẩm quyền phê duyệt quyền từ cấp huyện trở lên thu hồi quyền sử dụng đất mà đền bù Nếu mảnh đất vốn chủ sở hữu người dân tập thể giao cho tập thể nơng dân khơi phục canh tác, hồn trả lại khu bảo hộ đất canh tác Nhờ thực nghiêm túc quy định xử lý đất nhàn rỗi nên Trung Quốc có tình trạng dự án “treo”, để đất hoang sau phê chuẩn dự án Đây học mẻ cho Việt Nam việc đề quy định xử trí đất nhàn rỗi, lại học hữu ích thực quy định thực tiễn Ở Việt Nam có quy định: dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, sau giao đất năm không thực đầu tư đầu tư khơng tiến độ mà khơng có lý đáng, khơng cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn đầu tư bị thu hồi khơng phải bồi thường Nhưng thực tế, hầu hết dự án bỏ đất hoang thời hạn quy định tự tìm lý “chính đáng” 94 cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn Vì vậy, số dự án bị thu hồi ít, khơng đáng kể Tình trạng dẫn tới thực tế nay, có nhiều đất dự án nhiều cơng ty, xí nghiệp để cỏ mọc hàng chục năm trời người nơng dân khơng có đất, trồng rau, trồng hoa, trồng lúa… Người nơng dân ruộng, ruộng dự án để cỏ mọc hoang hóa, có hàng chục chủ dự án mua bán lại để hưởng tiền chênh lệch Theo báo cáo Chính phủ, đến cuối năm 2005, nước có 130 khu cơng nghiệp khu chế xuất với tổng diện tích 26.520ha Chính phủ định thành lập Ngồi có 200 cụm công nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập với tổng diện tích 13.991ha 10.000ha đất khu kinh doanh tập trung khác Điều đáng nói, hầu hết khu cơng nghiệp thành lập đất "bờ xôi, ruộng mật" người nông dân, sau bị thu hồi lại bị bỏ hoang [56] Cũng theo báo cáo Chính phủ có tới 50% diện tích đất khu cơng nghiệp tình trạng cỏ mọc 12 khu cơng nghiệp, chế xuất với tổng diện tích 2.000ha thành lập từ năm 1998 trở trước đến chưa lấp đầy 1/2 diện tích mà điển hình khu chế xuất Hải Phòng có quy mơ 150ha thành lập từ năm 1997 cho thuê 1ha; khu công nghiệp Đài Tư, DaewooHanel Hà Nội quy mô 200ha từ năm 1995 cho thuê 5ha; khu cơng nghiệp Nomura Hải Phòng diện tích 153ha thành lập năm 1994 cho thuê 39ha; khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Bà Rịa - Vũng Tàu quy mô 226ha thành lập năm 1996 cho thuê 20 Thiệt hại vật chất mà dự án thu hồi đất nông nghiệp không triển khai thực không nhỏ Trong đó, bị đất nơng nghiệp, phận nơng dân bị đẩy vào tình trạng nghèo đói, khó khăn rơi vào tệ nạn xã hội Từ thực tế từ kinh nghiệm Trung Quốc việc xử trí đất nhàn rỗi cho thấy quy định Việt Nam xử lý dự án 95 có sử dụng đất nơng nghiệp có nhiều kẽ hở Trung Quốc quy định cụ thể: trường hợp đặc biệt gia hạn gia hạn không năm cho việc chậm triển khai đầu tư diện tích đất nơng nghiệp thu hồi giao cho doanh nghiệp Còn Việt Nam, dự án dù bỏ hoang đất sau giao đất dễ dàng gia hạn đầu tư có lý đáng cấp có thẩm quyền cho phép Đó “kẽ hở” sách xử trí đất nhàn rỗi Việt Nam Bởi lẽ, khơng có quy định lý đáng khơng quy định cụ thể quy trình xem xét gia hạn đầu tư, không quy định hạn chế số lần gia hạn, thời gian gia hạn Đó ngun nhân dẫn tới tình trạng nhiều dự án sau giao đất dù bỏ hoang cỏ mọc hàng chục năm trời khơng bị thu hồi Vì vậy, để hạn chế việc để đất nông nghiệp nhàn rỗi sau thu hồi, Việt Nam nên xem xét, vận dụng kinh nghiệm Trung Quốc để có quy định chặt chẽ xử trí đất nhàn rỗi, hạn chế đến mức thấp việc gia hạn đầu tư cho dự án 3.3.4 Nghiêm túc thực sách đất nơng nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích chủ thể Về bồi thường thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, Nhà nước Trung Quốc bồi thường hoa màu cho loại đất sử dụng cho mục đích cơng cộng thực quy hoạch chỉnh trang thị Giá tính bồi thường theo giá trị sản lượng năm gần nhất, quan định giá quy định, phủ kiểm tra chặt chẽ Khi xây dựng phương án đền bù có tham khảo ý kiến dân phủ không "mặc kiểu mua bán với dân" mà sở pháp luật quy định việc tính tốn bồi thường đảm bảo yêu cầu thỏa đáng với dân Mọi tượng phản ứng tiêu cực, chây ỳ không chấp hành giao đất cho Nhà nước bị pháp luật xử lý dứt khoát Đây học bổ ích cho Nhà nước Việt Nam, Luật Đất đai Việt Nam cần phải đưa quy định cụ thể nhằm giảm thiểu việc tham gia thỏa thuận nhà đầu tư với người sử dụng đất 96 trình thu hồi đất thực dự án đầu tư; đảm bảo lợi ích bản, việc làm đời sống ổn định cho người bị thu hồi đất, đảm bảo quyền bình đẳng giao đất, thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT NƠNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia; tư liệu sản xuất chủ yếu ngành nông nghiệp Do vậy, sách đất đai có ý nghĩa to lớn trị, kinh tế, xã hội Qua việc nghiên cứu sách đất nơng nghiệp Trung Quốc, đất nơng nghiệp Việt Nam, tác giả xin nêu lên số kiến nghị sau: Thứ nhất, việc giao quyền sử dụng đất nông nghiệp nước ta thực theo tinh thần Nghị 10 Bộ Chính trị khóa VI, ban hành từ năm 1988 Sau 20 năm thực hiện, chủ trương giao đất nơng nghiệp theo Nghị 10 dù có nhiều tác động tich cực, song đến bộc lộ hạn chế, cần xem xét, điều chỉnh Một hạn chế tình trạng ruộng đất bị phân tán manh mún theo kiểu sản xuất nhỏ Để đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn cần phải thúc đẩy q trình tích tụ tập trung ruộng đất nơng nghiệp Chỉ có tích tụ tập trung ruộng đất thực tốt phân công lao động xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý nông nghiệp nông thôn Muốn đạt mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn phải xóa bỏ kinh tế tự cung tự cấp, xóa bỏ tình trạng phân tán manh mún ruộng đất để phát triển kinh tế hàng hóa lớn Để thúc đẩy q trình tích tụ ruộng đất trước hết, Nhà nước nên nghiên cứu để bước nới lỏng sách hạn điền, chí bỏ sách hạn điền Mặt khác, nên có sách khuyến khích hỗ trợ người có điều kiện, có lực quản lý lực sản xuất, kinh doanh với quy mơ ruộng đất lớn Có quy định xử trí trường hợp 97 giao đất sản xuất nơng nghiệp khơng có khả tổ chức sản xuất sản xuất hiệu Khuyến khích người nơng dân khác dịch chuyển sang ngành nghề dịch vụ sản xuất kinh doanh thích hợp hơn, thực phân công lại lao động xã hội Thứ hai, nhiều doanh nghiệp Nhà nước, nhiều quan nhà nước, nhiều doanh trại quân đội, nhiều lâm trường quốc doanh chiếm nhiều diện tích đất đai mà để đất đai nhàn rỗi, không sử dụng đất sử dụng đất khơng mục đích Tất họ không tiền mua quyền sử dụng đất Điều có nghĩa quyền sử dụng đất tất trường hợp khơng tính đến tài sản khơng xem với tư cách hàng hóa đặc biệt Nhà nước bị thất thu, đất đai nhàn rỗi lãng phí Đặc biệt tạo bất bình đẳng sử dụng đất doanh nghiệp nhà nước, quan Nhà nước, quân đội, với người nông dân Do cần phải có chế, sách, phải có điều luật bổ sung Nhà nước để giải nghịch lý Thứ ba, nước ta có tình trạng sử dụng đất nông nghiệp hiệu thấp, khu vực đồng sơng Hồng, chí xuất rải rác số nơi tình trạng nơng dân bỏ ruộng hoang không quan tâm thâm canh, canh tác lợi nhuận mang lại từ sản xuất nơng nghiệp thấp Từ thực trạng từ nghiên cứu, rút kinh nghiệm sách đất nông nghiệp Trung Quôc, tác giả xin kiến nghị Đảng, Chính phủ Việt Nam cần có điều tra, khảo sát thực tế tình hình sử dụng đất nơng nghiệp nay, sở đó, có sách, quy định cụ thể nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Trước hết, ngăn chặn, khắc phục tình trạng bỏ hoang canh tác hiệu thấp không quan tâm đầu tư thâm canh đất nơng nghiệp Nên có quy định trách nhiệm người giao quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có nghĩa vụ sử dụng đất có hiệu kinh tế - xã hội theo mục đích sử dụng đất Trường hợp khơng 98 có khả sử dụng có hiệu cố tình khơng sử dụng có hiệu đất nơng nghiệp phải thu hồi quyến sử dụng đất để giao cho tổ chức, cá nhân có điều kiện sử dụng hiệu Thứ tư, cần khẩn trương nghiên cứu, khảo sát, xác định rõ diện tích đất nơng nghiệp cần thiết phải bảo vệ nghiêm ngặt, cấm xâm phạm lý nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia tương lai Lấy làm sở quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo thực mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, vừa đảm bảo vấn đề an ninh lương thực quốc gia Có đảm bảo phát triển bền vững ổn định xã hội Thứ năm: Hoàn thiện nội dung chế độ sở hữu đất đai; giao quyền sử dụng đất nông nghiệp ổn định, lâu dài cho hộ gia đình, cá nhân Hiện nội dung quyền sở hữu quyền sử dụng có chồng chéo thực tế Người giao quyền sử dụng đất không phép mua, bán đất đai, lại phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất với quyền Luật đất đai quy định Thực tế mua, bán đất, tên mà người thực giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất gọi Hiện nay, theo quy định giao quyền sử dụng đất canh tác nơng nghiệp cho hộ gia đình nơng dân, đến gần hết thời hiệu theo quy định Do đó, cần khẩn trương có nghiên cứu, khảo sát để xây dựng, bổ sung, sửa đổi sách giao quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định cho hộ gia đình nơng dân Đồng thời, cần có sách khuyến khích mạnh xu hướng tập trung tích tụ đất nơng nghiệp để tạo đỉều kiện đại hóa nơng nghiệp 99 KẾT LUẬN Nghiên cứu học tập kinh nghiệm quản lý đất nông nghiệp nước ngoài, nghiên cứu học tập kinh nghiệm quản lý đất nông nghiệp Trung Quốc giúp Việt Nam có học quý việc điều chỉnh, hồn thiện sách đất nơng nghiệp Qua việc phân tích sách đất nơng nghiệp Trung Quốc tác giả rút số kết luận sau: Thứ nhất, Quy hoạch sử dụng đất đai biện pháp hữu hiệu Nhà nước cho việc sử dụng đất đai, hạn chế chồng chéo gây lãng phí đất đai, tránh tình trạng chuyển mục đích tuỳ tiện, làm giảm sút nghiêm trọng quỹ đất nông lâm nghiệp (đặc biệt diện tích trồng lúa đất lâm nghiệp có rừng); ngăn chặn tượng tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm huỷ hoại đất, phá vỡ cân sinh thái, gây ô nhiễm môi trường dẫn đến tổn thất kìm hãm sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội hậu khó lường tình hình bất ổn định trị, an ninh quốc phòng, đặc biệt giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường Nhà nước Trung Quốc coi trọng việc quy hoạch tổng thể đất đai, coi quy hoạch đất đai biện pháp quan trọng hàng đầu sách bảo quản sử dụng đất nơng nghiệp Trung Quốc đề phương châm bảo hộ đất canh tác là: quy hoạch toàn diện, sử dụng hợp lý, kết hợp sử dụng với bồi dưỡng, bảo hộ nghiêm ngặt Thứ hai, với tốc độ phát triển nóng cơng nghiệp thị, chứng kiến thời kỳ mà diện tích đất nơng nghiệp bị thu hẹp nhanh lịch sử, cần phải bảo vệ nghiêm ngặt đất nơng nghiệp Người Trung Quốc có câu: ruộng đất gốc dân sinh, mẹ giàu có Do vậy, Trung Quốc có sách pháp luật để bảo vệ quản lý nghiêm ngặt đất canh tác, theo nguyên tắc "Chiếm dụng bao nhiêu, khai khẩn nhiêu", đơn vị chiếm dụng đất canh tác chịu trách nhiệm khai khẩn đất canh tác tương ứng với số lượng chất lượng đất canh tác chiếm dụng 100 Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải tiết kiệm cẩn trọng, hạn chế tối đa việc lấy đất tốt trồng lúa vào mục đích khác Thứ ba, khơng để đất nhàn rỗi, Trung Quốc cấm tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân để đất canh tác nhàn rỗi Những đất canh tác Quốc vụ viện phê chuẩn dùng để xây dựng dự án trọng điểm năm chưa sử dụng mà canh tác giao cho tập thể cá nhân vốn chủ đất khơi phục lại để tiếp tục sản xuất Nếu năm chưa xây dựng phải nộp phí để đất nhàn rỗi Nếu để đất nhàn rỗi năm liền chưa khởi cơng xây dựng thu hồi quyền sử dụng đất mà đền bù Nếu mảnh đất vốn chủ sở hữu người dân tập thể giao cho tập thể nơng dân khơi phục canh tác, hồn trả lại khu bảo hộ đất canh tác Tất sách đất đai nơng nghiệp Chính phủ Trung Quốc thực học kinh nghiệm quý cho Việt Nam 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2002), Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Đề tài khoa học cấp nhà nước, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2004), Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai, Nxb Bản đồ, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Báo cáo kết nghiên cứu, khảo sát sách đất đai Trung Quốc, Hà Nội Bộ Tư pháp (1994), Luật Quản lý nhà đất thị Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Tài liệu dịch tham khảo, Hà Nội Ngô Đức Cát (Chủ biên) (2001), Phân tích sách nơng nghiệp, nơng thôn, Nxb Thống kê, Hà Nội Trần Thị Minh Châu (chủ biên) (2007), Về sách nơng nghiệp nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Hà Nội Chính phủ (2007), Nghị số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02 Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, Hà Nội Chính phủ (2007), Chỉ thị số 11/2007/CT-TTg ngày 08/5 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, Hà Nội 10 Chính phủ (2007), Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7 Chính phủ qui định khung giá đất, Hà Nội 102 11 Chính phủ (2008), Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 9/4 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 thu tiền sử dụng đất, Hà Nội 12 Lê Vinh Danh (2001), Chính sách công Hoa Kỳ (Giai đoạn 1935 2001, Nxb Thống kê, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Báo cáo Đồn nghiên cứu khảo sát sách, pháp luật đất đai Trung Quốc, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa IX tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Trương Tương Đào (2005), Nghiên cứu cải cách nông thôn Trung Quốc, Nxb Hồ Nam 21 Lâm Quang Huyên (2002), Vấn đề ruộng đất Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 22 Luật Quản lý đất đai nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1999) 23 Luật Quản lý nhà đất thị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1994) 24 Lý Miên (Chủ biên), Mục lục toàn tập văn pháp luật pháp quy hành tài sản nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Tơn Gia Huyên dịch, Tài liệu tham khảo Bộ Tư pháp 103 25 Đào Xuân Mùi (2002), Nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai Ngoại thành Hà Nội, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 26 Hoàng Phê (Chủ biên) (1997), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng Trung tâm Từ điển học 27 Quốc hội (2001), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1946, 1959, 1980, 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội (1946), Hiến pháp, Hà Nội 29 Quốc hội (1959), Hiến pháp, Hà Nội 30 Quốc hội (1980), Hiến pháp, Hà Nội 31 Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội 32 Quốc hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 33 Quốc hội (1993), Luật Đất đai, Hà Nội 34 Quốc hội (2003), Luật Đất đai, Hà Nội 35 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 36 Quốc hội (2006), Nghị số 57/2006 ngày 29/06 kế hoạch sử dụng đất năm 2006 - 2010 nước, Hà Nội 37 Đỗ Tiến Sâm (Chủ biên) (2008), Vấn đề tam nông Trung Quốc - Thực trạng giải pháp, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 38 Đỗ Tiến Sâm (Chủ biên) (2005), Vấn đề thực dân chủ sở nông thôn Trung Quốc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 39 Khổng Tường Trí (2005), Báo cáo vấn đề tam nơng Trung Quốc, Nxb Kinh tế thời đại Bắc Kinh 40 Sử Nung Trung (2005), "Vấn đề, xu kiến nghị sách giáo dục sở nông thôn Trung Quốc", Nghiên cứu giáo dục, (6) 41 Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Luật Đất đai, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 42 Nguyễn Mạnh Tuân (2010), Đất nông nghiệp Trung Quốc nay, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 104 43 Trần Kinh Tùng (2003), Nghiên cứu sức cạnh tranh nông nghiệp Trung Quốc, Nxb Nông nghiệp Trung Quốc 44 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2008), Quyết định số 26/2008/QĐ-UB ngày 28/5 quy định hạn mức giao đất mới, hạn mức công nhận đất đất có vườn, ao khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/07/2004 kích thước, diện tích đất tối thiểu tách cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Hà Nội, Hà Nội 45 Viện Nghiên cứu Trung Quốc (2004), Trung Quốc: 25 năm cải cách mở cửa Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 46 Viện Nghiên cứu Trung Quốc (2005), Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: 55 năm xây dựng phát triển, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 47 Nguyễn Như Ý (2008), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh TIẾNG ANH 48 Claude AUBERT and Li Xiande (2002), Peasant burden "Taxes and levies imposed on Chinese farmers", paper published in Agricultural Policies in China after WTO after WTO Accession, OCED, Paris, 2002/Collection "China in the Global Economy" 49 Constitution of the People's Republic of China (1993) 50 John B Corgel, David Cling (2001), Real estate perspectives, Boston 51 Li Xiande (2000), Rethinking the peasant burden: Evidence from a Chinese village, paper presented for the Sixth Conference on Agricultural and Rural Development in China, Netherland 52 Thomas P.Bernstein and Lu Xiaobo (2000), Taxation without Representation: Peasants, the Central and the Local States in Reform China, in The China Quaterly, No.163 105 TRANG WEB 53 www.allacademic.com/meta 54 www.base.china-europa-forum.net 55 www.hanoi.gov.vn 56 www.hanoimoi.com.vn/vn 57 www.hicnet.org/articles 58 www.lawinfochina.com/Legal/index.asp 59 www.moc.gov.vn/Vietnam 60 www.mofa.gov.vn/vnemb.china 61 www.news.xinhuanet.com/politíc/2008-4/14/content-797567.htm 62 www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news ... khác sách đất nơng nghiệp Trung Quốc Việt Nam; rút học kinh nghiệm từ sách đất nông nghiệp Trung Quốc - Đề xuất số gợi ý sách đất nơng nghiệp cho Việt Nam sở vận dụng kinh nghiệm Trung Quốc +... biệt Việt Nam Trung Quốc Sự tương đồng Sự khác biệt Một số kinh nghiệm từ Trung Quốc gợi ý sách đất nơng nghiệp cho Việt Nam Chính sách đất đai phải khơng ngừng hồn thiện Chính sách đất nơng nghiệp. .. Khái luận sách đất nơng nghiệp Trung Quốc Chương 2: Thực trạng sách đất nông nghiệp Trung Quốc năm gần Chương 3: Bài học kinh nghiệm từ sách đất nơng nghiệp Trung Quốc gợi ý sách cho Việt Nam 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách đất nông nghiệp của trung quốc và một số gợi ý về chính sách cho việt nam, Chính sách đất nông nghiệp của trung quốc và một số gợi ý về chính sách cho việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay