Mặt trận tổ quốc việt nam trong việc tham gia xây dựng chính quyền ở thành phố hải phòng hiện nay

118 23 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:13

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong suốt những chặng đường lịch sử của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc luôn thể hiện được vai trò, vị trí của mình. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế, vai trò của Mặt trận càng phải được thể hiện rõ hơn, nhất là trong việc tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vì đây là nhiệm vụ trọng tâm, là “xương sống” của công tác Mặt trận.Ở nước ta, Mặt trận Tổ quốc là một bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị. Trong hệ thống chính trị đó có Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.Đảng có trong sạch vững mạnh, Nhà nước hoạt động có hiệu quả hay không, một phần lớn phụ thuộc vào cơ sở xã hội của Đảng, của Nhà nước có lành mạnh hay không. Từ đây nên đặt ra một cách tiếp cận mới là cùng với nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực hoạt động của Nhà nước trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta cần chú ý đặc biệt đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc, trong đó cần đặc biệt coi trọng đến công tác tham gia xây dựng chính quyền. Đây là vấn đề từ trước đến nay chúng ta còn chưa chú ý đúng mức, vì thế Mặt trận Tổ quốc chưa thực hiện đúng chức năng, vai trò tiềm năng của mình một cách đầy đủ và cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho quá trình xây dựng Đảng, cải cách hoạt động của bộ máy Nhà nước gặp không ít khó khăn.Ngày nay, xu hướng biến đổi mạnh mẽ và nhanh chóng của cơ cấu xã hội do tác động của kinh tế thị trường, hội nhập Quốc tế trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ.Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ tham gia xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở phải hoạt động như thế nào? Vai trò của nó trong quá trình hoạt động đó phải thực sự ra sao? Trên thực tế Mặt trận Tổ quốc đã làm được đến đâu? Những gì là cản trở đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị xã hội của mình? Và những giải pháp cụ thể nào nhằm xây dựng chính quyền đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của quá trình đổi mới hiện nay?Đó là những câu hỏi đặt ra cần có những giải đáp cụ thể, thỏa đáng. Để góp phần giải đáp những câu hỏi đó cần có những nghiên cứu tổng thể, nghiên cứu chuyên biệt, thậm chí khảo sát Mặt trận Tổ quốc thực hiện vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình ở một nội dung cụ thể, ở một địa phương cụ thể. Do điều kiện nghiên cứu quy định, đề tài luận văn tập trung nghiên cứu Mặt trận Tổ quốc ở một địa phương cụ thể (Hải Phòng) và trong việc thực hiện một nhiệm vụ chính trị cụ thể (tham gia xây dựng chính quyền). Tham gia xây dựng chính quyền là yêu cầu cần thiết khách quan và có tính lịch sử, cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn cách mạng, gắn với quá trình đổi mới của đất nước. Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài từ những năm 30, 40 của thế kỷ XX, Mặt trận vận động toàn dân đứng lên đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, với những tên gọi khác nhau gắn liền với những giai đoạn lịch sử của đất nước, Mặt trận luôn phát huy vị trí và vai trò quan trọng của mình. Trải qua các kỳ Đại hội khác nhau, Mặt trận Tổ quốc ngày càng khẳng định vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: Mặt trận Tổ quốc phát huy khả năng tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; xây dựng chủ trương, chính sách pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện giám sát của nhân dân đối với công tác và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử và các cơ quan nhà nước; giải quyết những mâu thuẫn chủ yếu trong nội bộ nhân dân 9, tr.130.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Các cấp ủy đảng và cấp chính quyền có chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước những vấn đề mà nhân dân quan tâm, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy chế dân chủ ở mọi cấp để Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị 12, tr.124.Điều 9 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước 34, tr.2. Thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 09HDMTTWBTT ngày 25 tháng 02 năm 2010 “Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2010”, trong đó chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2010. Tham gia xây dựng chính quyền được thực hiện trên phạm vi toàn quốc cũng như ở từng địa phương, nhưng mỗi địa phương do đặc điểm của mình nên ngoài những nét chung còn có cách thức triển khai và thực hiện mang những sắc thái riêng cần nghiên cứu tổng kết. Trên tinh thần đó, chúng tôi chọn vấn đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia xây dựng chính quyền ở thành phố Hải Phòng hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học. MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Ở VIỆT NAM 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta Mặt trận 1.2 Tổ quốc Việt Nam việc tham gia xây dựng quyền Vai trò Mặt trận Tổ quốc việc tham gia xây dựng quyền địa phương 20 Chương 2: THỰC TRẠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY 34 2.1 Khái quát đặc điểm tình hình Mặt trận Tổ quốc Việt 34 2.2 Nam thành phố Hải Phòng Những mặt đạt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 39 2.3 phố Hải Phòng việc tham gia xây dựng quyền Một số hạn chế, nguyên nhân học kinh nghiệm Mặt trận Tổ quốc việc tham gia xây dựng quyền Hải Phòng 56 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Ở HẢI PHỊNG 64 3.1 Những nhân tố tác động đòi hỏi phải nâng cao hiệu hoạt động 64 3.2 Mặt trận Tổ quốc việc tham gia xây dựng quyền Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tham gia xây dựng quyền 73 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 103 106 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc ln thể vai trò, vị trí Ngày nay, cơng đổi hội nhập Quốc tế, vai trò Mặt trận phải thể rõ hơn, việc tham gia xây dựng, củng cố quyền nhiệm vụ trọng tâm, “xương sống” công tác Mặt trận Ở nước ta, Mặt trận Tổ quốc phận hợp thành hệ thống trị Trong hệ thống trị có Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân sở trị quyền nhân dân Đảng có vững mạnh, Nhà nước hoạt động có hiệu hay khơng, phần lớn phụ thuộc vào sở xã hội Đảng, Nhà nước có lành mạnh hay khơng Từ nên đặt cách tiếp cận với nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, lực hoạt động Nhà nước q trình hồn thiện hệ thống trị nước ta cần ý đặc biệt đến vai trò Mặt trận Tổ quốc, cần đặc biệt coi trọng đến cơng tác tham gia xây dựng quyền Đây vấn đề từ trước đến chưa ý mức, Mặt trận Tổ quốc chưa thực chức năng, vai trò tiềm cách đầy đủ nguyên nhân chủ yếu làm cho trình xây dựng Đảng, cải cách hoạt động máy Nhà nước gặp khơng khó khăn Ngày nay, xu hướng biến đổi mạnh mẽ nhanh chóng cấu xã hội tác động kinh tế thị trường, hội nhập Quốc tế bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt yêu cầu, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò việc tham gia xây dựng quyền, đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng đất nước ngày giàu mạnh mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Nghị Đại hội IX Đảng rõ Tuy nhiên, để thực nhiệm vụ tham gia xây dựng quyền, Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến sở phải hoạt động nào? Vai trò q trình hoạt động phải thực sao? Trên thực tế Mặt trận Tổ quốc làm đến đâu? Những cản trở hoạt động Mặt trận Tổ quốc việc thực chức năng, nhiệm vụ trị - xã hội mình? Và giải pháp cụ thể nhằm xây dựng quyền đáp ứng u cầu, đòi hỏi q trình đổi nay? Đó câu hỏi đặt cần có giải đáp cụ thể, thỏa đáng Để góp phần giải đáp câu hỏi cần có nghiên cứu tổng thể, nghiên cứu chuyên biệt, chí khảo sát Mặt trận Tổ quốc thực vai trò, chức nhiệm vụ nội dung cụ thể, địa phương cụ thể Do điều kiện nghiên cứu quy định, đề tài luận văn tập trung nghiên cứu Mặt trận Tổ quốc địa phương cụ thể (Hải Phòng) việc thực nhiệm vụ trị cụ thể (tham gia xây dựng quyền) Tham gia xây dựng quyền yêu cầu cần thiết khách quan có tính lịch sử, cụ thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn bó mật thiết với nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng, gắn với trình đổi đất nước Trải qua trình hình thành phát triển lâu dài từ năm 30, 40 kỷ XX, Mặt trận vận động toàn dân đứng lên đấu tranh giành quyền tay nhân dân, với tên gọi khác gắn liền với giai đoạn lịch sử đất nước, Mặt trận phát huy vị trí vai trò quan trọng Trải qua kỳ Đại hội khác nhau, Mặt trận Tổ quốc ngày khẳng định vai trò sở trị quyền nhân dân, nơi thể ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đồn kết tồn dân, góp sức xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng rõ: Mặt trận Tổ quốc phát huy khả tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp; xây dựng chủ trương, sách pháp luật, tuyên truyền, vận động nhân dân thực đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực giám sát nhân dân công tác đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử quan nhà nước; giải mâu thuẫn chủ yếu nội nhân dân [9, tr.130] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng lần nhấn mạnh: Nhà nước ban hành chế để Mặt trận đoàn thể nhân dân thực tốt vai trò giám sát phản biện xã hội Các cấp ủy đảng cấp quyền có chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến Mặt trận đoàn thể nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước vấn đề mà nhân dân quan tâm, tham gia xây dựng chủ trương, sách, pháp luật Thực tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy chế dân chủ cấp để Mặt trận, đoàn thể tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, quyền hệ thống trị [12, tr.124] Điều Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết tồn dân, tăng cường trí trị tinh thần nhân dân, tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, động viên nhân dân thực quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp pháp luật, giám sát hoạt động quan Nhà nước, đại biểu dân cử cán bộ, viên chức Nhà nước [34, tr.2] Thể chế hóa chủ trương sách Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 09/HD-MTTWBTT ngày 25 tháng 02 năm 2010 “Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng quyền Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2010”, rõ nhiệm vụ trọng tâm cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2010 Tham gia xây dựng quyền thực phạm vi toàn quốc địa phương, địa phương đặc điểm nên ngồi nét chung có cách thức triển khai thực mang sắc thái riêng cần nghiên cứu tổng kết Trên tinh thần đó, chúng tơi chọn vấn đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tham gia xây dựng quyền thành phố Hải Phòng nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cơng tác Mặt trận có vai trò quan trọng nghiệp cách mạng Đảng ta Thời gian qua, trải qua kỳ Đại hội, Đảng ta rõ nhấn mạnh vai trò, vị trí, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X Nghị như: Nghị số 23-NQ/TW Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương khóa IX phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh (ngày 12/03/2003)… Từ quan điểm, đường lối Đảng cơng tác Mặt trận nói chung có nhiều cơng trình nghiên cứu, nghiên cứu công tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền nói riêng chưa quan tâm nhiều, có số tác giả đề cập tới, kể số cơng trình nghiên cứu có liên quan như: - Đề tài khoa học cấp Bộ (2009), KX.10.03/06-10: Mơ hình đổi mới, hồn thiện tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị xã hội hệ thống trị giai đoạn 2010 - 2015 Thang Văn Phúc chủ nhiệm xuất thành sách - Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội hệ thống trị Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2008) Lê Hữu Nghĩa, Hồng Chí Bảo, Bùi Đình Bơn (đồng chủ biên) - Đảng tổ chức trị xã hội hệ thống trị Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2009) Nguyễn Hữu Đổng chủ biên - Các đoàn thể nhân dân với việc đảm bảo dân chủ sở Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (2002) Phan Xuân Sơn chủ biên Và số viết có liên quan như: - Đặng Đình Tân, “Về giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc giai đoạn nay”, Tạp chí Mặt trận, số 12/2007 - Nguyễn Thọ Ánh, “Lại bàn chức giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận, số 6/2009 - Nguyễn Văn Pha, “Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng Nhà nước sạch, vững mạnh” Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009 - Tô Vĩ, Xuân Trường, “Nhìn lại năm cơng tác tham gia xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận số 1/2009 Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu đề cập đến cơng tác Mặt trận số góc độ, khía cạnh khác Một số cơng trình nêu mơ hình đổi hoạt động Mặt trận mối quan hệ Mặt trận với Đảng, Nhà nước đoàn thể; số cơng trình đề cập đến số nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền giám sát phản biện xã hội, phát huy dân chủ sở…Tuy nhiên, cơng trình nhiệm vụ cơng tác Mặt trận nói chung hay vài nội dung cơng tác xây dựng quyền mà chưa nghiên cứu sâu sắc tồn nội dung, góc độ, khía cạnh công tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền, từ thực trạng giải pháp để xây dựng quyền sạch, vững mạnh Nghiên cứu vấn đề: Mặt trận Tổ quốc việc tham gia xây dựng quyền vấn đề rộng Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng chưa có tài liệu bàn vấn đề cách hệ thống, khó khăn cho tác giả triển khai nghiên cứu đề tài Nhưng với tâm huyết người cán bộ, mong muốn góp phần nhỏ bé vào cơng tác Mặt trận thời kỳ mới, tác giả hy vọng kết luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn làm tài liệu tham khảo cho người làm công tác Mặt trận người quan tâm Mục đích, nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận, thực tiễn vai trò Mặt trận Tổ quốc xây dựng quyền, luận văn đưa số quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Mặt trận xây dựng quyền Hải Phòng 3.2 Nhiệm vụ Để thực mục đích đó, luận văn có nhiệm vụ: - Phân tích, làm rõ lý luận Mặt trận Tổ quốc xây dựng quyền Việt Nam - Phân tích, làm rõ thực trạng thực vai trò Mặt trận xây dựng quyền Hải Phòng - Đưa quan điểm đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Mặt trận việc tham gia xây dựng quyền Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Đề tài nghiên cứu công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng quyền thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2009 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Trên sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng cộng sản Việt Nam cơng tác tham gia xây dựng quyền, đề tài tiếp cận vấn đề có tính hệ thống, tức nghiên cứu thực trạng hoạt động tiếp cận dự báo vấn đề đặt cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền bối cảnh, tình hình đất nước 5.2 Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp chung trị học Mác-xít: Lơgíc lịch sử, phân tích tổng hợp, so sánh, tổng hợp, chúng tơi sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng kết thực tiễn để thực luận văn sử dụng có kế thừa tư liệu, số liệu thống kê, báo cáo có liên quan đến đề tài địa phương Những đóng góp khoa học luận văn Qua việc điều tra, nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng quyền Hải Phòng, luận văn có đóng góp: Cung cấp luận cứ, luận chứng thực trạng số liệu thực tiễn có tính khái qt hệ thống công tác Mặt trận việc tham gia xây dựng quyền, nêu lên gợi ý khoa học, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động Mặt trận đời sống xã hội nói chung, thực tham gia xây dựng quyền Hải Phòng nói riêng Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Góp phần vào việc nghiên cứu cơng tác tham gia xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc hệ thống trị phạm vi địa phương nước Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo việc nghiên cứu, giảng dạy chuyên đề; đồng thời tài liệu tham khảo cho quan chức việc xây dựng Mặt trận, hướng Mặt trận Tổ quốc vào nội dung hoạt động cụ thể nhằm phát huy vai trò Mặt trận cơng tác tham gia xây dựng quyền, xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh địa bàn nước Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm chương, tiết Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Ở VIỆT NAM 1.1 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 1.1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tham gia xây dựng quyền Vấn đề quyền vấn đề cách mạng Trong q trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm tòi, giải hàng loạt vấn đề đường lối chiến lược cách mạng, giành quyền, giữ quyền xây dựng quyền Sau lật đổ ách thống trị thực dân phong kiến tay sai, lập nên quyền nhân dân, suốt 24 năm đứng đầu Nhà nước, Người trực tiếp lãnh đạo nghiệp xây dựng bảo vệ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Nam Á Trên sở thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trực tiếp lãnh đạo quyền, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước, xây dựng quyền bổ sung, phát triển phận quan trọng hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo nghiệp xây dựng hoạt động Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trên sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin kinh nghiệm cách mạng giới vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định: Chính quyền Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nhà nước dân chủ, nhà nước dân, dân dân; sở xã hội Nhà nước tồn dân tộc, tảng liên minh cơng - nơng, lao động trí óc lãnh đạo giai cấp công nhân 103 KẾT LUẬN Trong suốt trình lãnh đạo nghiệp cách mạng dân tộc, Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kim nam, sở khoa học để xây dựng đường lối cách mạng, lãnh đạo nhân dân xây dựng, bảo vệ quyền phát triển đất nước Trong trình cách mạng, Đảng ta ln đánh giá cao vai trò Mặt trận tầm quan trọng công tác Mặt trận, coi cơng tác tham gia xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc nhiệm vụ cách mạng quan trọng Đảng, Nhà nước toàn xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta trình bày cách tương đối hệ thống khái quát phần chứng minh nhận định Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta, cấp ủy Đảng, quyền thành phố Hải Phòng quán triệt triển khai nhiều chương trình, giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng cơng tác Mặt trận nói chung cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền nói riêng Trong trình triển khai thực nhiệm vụ kinh tế, trị, an ninh quốc phòng thành phố, cấp ủy Đảng, quyền nhân dân thành phố giành kết quan trọng cơng tác Mặt trận, vượt qua khó khăn, thách thức để thực mục tiêu: Chủ động sáng tạo phát huy tiềm năng, lợi thành phố Cảng, huy động sử dụng hiệu nguồn lực, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế Quốc tế, phát triển toàn diện; hoàn thành hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật xã hội theo tiêu chí thành phố cơng nghiệp đại, thị trung tâm cấp quốc gia; bước đầu hình thành cảng cửa ngõ Lạch Huyện, cảng Nam Đồ Sơn; văn hóa phát triển tương xứng với vai trò làm tảng tinh thần xã hội; quốc phòng an ninh 104 tăng cường; lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống trị nâng cao, vững mạnh từ sở; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên bước, tạo tảng vững để Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp văn minh, đại trước năm 2020 từ đến năm [3, tr.147] Việc đánh giá thực trạng tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng quyền thời gian qua phần nêu bật tầm quan trọng công tác Mặt trận công đổi hội nhập Quốc tế Thông qua việc đánh giá thực trạng công tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền đặt vấn đề việc thực vai trò Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng quyền thời gian qua thể nhiều khiếm khuyết, hạn chế nhận thức tổ chức triển khai thực hiện; công tác đạo công tác kiểm tra, giám sát quan, cấp có thẩm quyền; hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán làm công tác Mặt trận hoạt động tham gia xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc nhiều hạn chế, yếu Trước vấn đề nêu trên, việc quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng ta, từ đề phương hướng giải pháp cụ thể, mang tính khoa học thực tiễn để khắc phục hạn chế, yếu kém; nâng cao vai trò, trách nhiệm quan trọng Mặt trận Tổ quốc; góp phần xây dựng quyền sạch, vững mạnh việc làm quan trọng cần thiết, có ý nghĩa to lớn thúc đẩy công tác Mặt trận thành phố phát triển theo tinh thần Nghị 32 Bộ Chính trị: “Về xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, góp phần đưa nghiệp cách mạng dân tộc ta sớm tới thắng lợi mới, thúc đẩy công xây dựng thành công xã hội văn minh, giàu mạnh 105 Đề tài nghiên cứu “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tham gia xây dựng quyền Hải Phòng nay” tâm huyết tác giả q trình học tập cơng tác, nhiên với khả năng, trình độ có hạn, thời gian nghiên cứu chưa nhiều, dó khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, hạn chế Song, hy vọng vấn đề nêu đề tài góp phần làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng ta cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền, giải pháp để xây dựng quyền thành phố sạch, vững mạnh, vai trò Mặt trận Tổ quốc nghiệp đổi mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đồng thời tài liệu để người làm công tác Mặt trận tham khảo 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thọ Ánh (2009), “Lại bàn chức giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận, (6), tr.3133 Bộ luật Tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng thành phố Hải Phòng (2004), Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Hải Phòng lần thứ XIII, Nxb Hải Phòng Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2009) 107 14 Nguyễn Hữu Đổng (2009), Đảng tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Võ Nguyên Giáp (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Huyên (2009), Chính trị học, vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Thanh Hương (2009), Đổi lãnh đạo Đảng tỉnh Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 18 Đỗ Mạnh Hiến (2010), Các tổ chức trị - xã hội việc giáo dục niên Hải Phòng nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 19 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (2010), Thơng báo kết luận Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố việc thực mối quan hệ phối hợp công tác Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến yêu cầu đến hết nhiệm kỳ 2004 – 2011, Hải Phòng 20 Vũ Trọng Kim (2009), Một số vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác Mặt trận, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2002), Nxb Hải Phòng 23 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2010), Tham luận Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2009), Đề cương triển khai chương trình hành động Nghị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 108 lần thứ VII, nhiệm kỳ (2009 - 2014), Nhà in Khoa học Công nghệ, Hà Nội 26 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2009), Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VI), Nhà in Khoa học Công nghệ, Hà Nội 27 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Lê Hữu Nghĩa, Hồng Chí Bảo, Bùi Đình Bơn đồng chủ biên (2008), Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2007), Đổi tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội nước ta nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Lê Minh Quân (2009), Nhà nước hệ thống trị Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Phan Xuân Sơn (2002), Các đoàn thể nhân dân với việc đảm bảo dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Đặng Đình Tân (2008), “Về giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc giai đoạn nay”, Tạp chí Mặt trận, (4), tr 36-38 37 Đặng Đình Tân (2009), “Phát huy vai trò Mặt trận cơng tác cán sở”, Tạp chí Mặt trận, (6), tr.19-22 38 Chu Văn Thành (2004), Hệ thống trị sở - thực trạng số giải pháp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Đỗ Duy Thường (2009), “Nhìn lại 10 năm hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận, (7), tr.15-18 109 40 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2006), Sổ tay cơng tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền, Nxb Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng, Hà Nội 41 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2009), Cẩm nang công tác Mặt trận tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tổng cục Cơng nghiệp quốc phòng, Hà Nội 42 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2005), Thơng báo cơng tác tham gia xây dựng quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố năm 2005, Hải Phòng 43 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2006), Thơng báo cơng tác tham gia xây dựng quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố năm 2006, Hải Phòng 44 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2007), Thơng báo cơng tác tham gia xây dựng quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố năm 2007, Hải Phòng 45 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2008), Thơng báo cơng tác tham gia xây dựng quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố năm 2008, Hải Phòng 46 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2009), Thơng báo cơng tác tham gia xây dựng quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố năm 2009, Hải Phòng 47 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2009), Báo cáo kết tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 48 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2009), Báo cáo kết thực quy chế dân chủ sở năm 2009, Hải Phòng 49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2009), Báo cáo công tác Mặt trận năm 2009 chương trình phối hợp, thống 110 hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố năm 2010, Hải Phòng 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2009), Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2009, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009 - 2014 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Hải Phòng 51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2010), Thơng báo cơng tác tham gia xây dựng quyền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tháng đầu năm 2010, Hải Phòng 52 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng (2010), Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ XII nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hải Phòng 53 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1993), Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, Nxb Khoa học pháp lý, Hà Nội 54 Tô Vĩ, Xn Trường (2009), “Nhìn lại năm cơng tác tham gia xây dựng quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận, (1), tr 37-41 PHỤ LỤC Phô lôc DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN MTTQ VIỆT NAM Ở TRUNG ƯƠNG Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam (Khố I) Hội Nơng dân Việt Nam (Khố I) Đồn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Khố I) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Khoá I) Đảng cộng sản Việt Nam (Khoá I) Quân đội nhân dân Việt Nam ( Khoá I) Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (Khoá I) Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam (Khoá I ) Liên minh hợp tác xã Việt Nam (Khoá I) 10 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khoá I) 11 Hội Luật gia Việt Nam ( Khoá I) 12 Giáo hội Phật giáo VIệt Nam ( Khoá I) 13 Hội người mù Việt Nam (Khoá I) 14 Tổng Y học Việt Nam ( khoá I) 15 Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Khố II) 16 Uỷ ban Đồn kết Cơng giáo Việt Nam (Khố II) 17 Hội Đơng y Việt Nam (Khố II) 18 Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Khoá III) 19 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Khoá III) 20 Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (Khố III) 21 Hội nhà báo Việt Nam (Khoá III) 22 Hội làm vườn Việt Nam (Khoá III) 23 Hội Sinh vật cảnh Viêt Nam (Khoá III) 24 Hội Khoa học Lịch Sử Việt Nam (Khoá III) 25 Hội Người cao tuổi Việt Nam ( Khoá IV) 26 Hội Dân số Kế hoạch hố gia đình Việt Nam (Khố IV) 27 Hội Khuyến học Việt Nam (Khoá IV) 28 Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ cội Việt Nam ( Khoá IV) 29 Tổng hội Thánh tin lành Việt Nam (Miền bắc).- ( Khoá IV) 30 Hội Châm cứu Việt Nam (Khoá IV) 31 Hội liên lạc với người Việt Nam nước ngồi (Khố V) 32 Hội nạn nhân chất độc da cam / DIOXIN Việt Nam ( Khoá V) 33 Hội Mỹ nghệ - Kim hồn - Đá q Việt Nam (Khố V) 34 Hội cựu Giáo chức Việt Nam (Khoá VI) 35 Hội Xuất - In - Phát hành sách Việt Nam (Khoá VI) 36 Hội nghề cá Việt Nam (Khoá VI) 37 Hiệp hội sản xuất, kinh doanh người tàn tật Việt Nam (K.VI) 38 Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Khoá VI) 39 Hội Y tế cộng đồng Việt Nam (khoá VI) 40 Hội cựu niên xung phong Việt Nam (Khoá VI) 41 Hiệp hội trường Đại học, Cao đẳng ngồi cơng lập Việt Nam (Khoá VI) 42 Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam (Khoá VI) 43 Hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt - Đức (Khoá VI) 44 Hiệp hội làng nghề Việt Nam (Khoá VI) Ghi chú: Số liệu ngoặc nhiệm kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết nạp tổ chức làm thành viên Mặt trận Nguồn: Vụ KHTN, CN MT - Ban Tuyên giáo Trung ương Phô lôc DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG NĂM 2008 Liên đồn lao động thành phố Hải Phòng Hội Nơng dân thành phố Hải Phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng Thành đồn Hải Phòng Giáo hội Phật giáo thành phố Hải Phòng Ủy ban đồn kết cơng giáo thành phố Hải Phòng Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật thành phố Hải Phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng 10 Liên minh HTX thành phố Hải Phòng 11 Hội Luật gia thành phố Hải Phòng 12 Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng 13 Hội Bảo trợ Người tàn tật trẻ mồ cơi Hải Phòng 14 Hội Người mù Hải Phòng 15 Liên hiệp tổ chức hữu nghị 16 Hội kế hoạch hóa gia đình Hải Phòng 17 Hội cựu giáo chức Hải Phòng 18 Hội nhà báo Hải Phòng 19 Hội khuyến học Hải Phòng 20 Hội làm vườn Hải Phòng 21 Hội Thanh niên xung phong Hải Phòng 22 Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin Hải Phòng 23 Hội Đơng y Hải Phòng 24 Hội châm cứu Hải Phòng 25 Hội Tâm dưỡng sinh phục hồi sức khỏe Hải Phòng 26 Hội sinh vật cảnh Hải Phòng 27 Hội sản xuất kinh doanh người tàn tật Hải Phòng 28 Công ty CP thép Việt – Nhật 29 Công ty TNHH thành viên Cảng Hải Phòng 30 Cơng ty Xi măng Hải Phòng 31 Cơng ty TNHH Hướng Dương Phụ lục KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ TRƯỞNG THÔN (TRƯỞNG KHU DÂN CƯ) NĂM 2006 Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đơn Số vị lấy lượng 90% phiếu 70% - 50% - Dưới – tín 89% 69% 50% lấy 100% nhiệm phiếu 12/14 168 151 15 1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Số lượng lấy phiếu 90% – 100% 165 141 70% - 50% 89% 69% 19 Trưởng thôn (Trưởng khu dân cư) Dưới 50% Số lượng lấy phiếu 90% – 100% 635/1718 505 70% - 50% 89% 69% 84 30 Dưới 50% 16 Ghi chú: huyện Thủy Nguyên Huyện đảo Bạch Long Vĩ khơng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm khơng có đơn vị xã, phường Nguồn: Thơng báo Mặt trận tham gia xây dựng quyền tháng đầu năm 2006 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng Phụ lục KẾT QUẢ TÍN NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH, PHĨ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2008 Chủ tịch HĐND Stt Quận, huyện Số lượng 70%100% 50%70% An Dương 15/16 12 Hồng Bàng 10/11 Hải An Phó Chủ tịch HĐND Số lượng 70%100% 50%70% 16 13 10 8 5/8 Đồ Sơn 4/7 1 Lê Chân 12/15 12 20 Ngô Quyền 9/13 17 Dương Kinh 4/6 8 Vĩnh Bảo 30/30 28 26 21 56 Thủy Nguyên 35/37 28 29 28 64 10 Tiên Lãng 22/23 21 21 19 11 An Lão 15/17 15 15 15 30 12 Kiến Thụy 17/18 16 16 16 33 13 Cát Hải 10/12 12 12 22 14 Kiến An 9/10 9 197/223 181 176/223 160 14 Tổng số Dưới 50% 15 Dưới 50% Tổng số CT, PCT UBND 31 18 43 18 373 Nguồn: Báo cáo Kết tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Hải Phòng năm 2008 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng Phụ lục KẾT QUẢ TÍN NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2008 Chủ tịch UBND Stt Quận, huyện Số 70%lượng 100% An Dương 16/16 11 Hồng Bàng 5/11 Hải An 50%70% Phó Chủ tịch UBND Dưới 50% 50%70% 20 16/22 16 4/8 7/16 Đồ Sơn 5/7 8/14 Lê Chân 9/15 16/18 15 Ngô Quyền 13/13 13 18/26 18 31 Dương Kinh 6/6 7/12 13 Vĩnh Bảo 30/30 29 30/65 29 60 Thủy Nguyên 32/37 31 45/81 40 77 10 Tiên Lãng 22/23 22 26/48 25 48 11 An Lão 14/17 14 21/36 20 35 12 Kiến Thụy 17/18 15 24/38 22 41 13 Cát Hải 12/12 12 13/25 13 25 14 Kiến An 9/10 18/20 18 27 194/223 182 273/456 257 1 Dưới 50% 24/35 Tổng số Số 70%lượng 100% Tổng số CT, PCT UBND 40 21 11 13 16 25 467 Nguồn: Báo cáo Kết tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn Hải Phòng năm 2008 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng ... TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG VIỆC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 1.1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tham gia xây dựng quyền. .. (Hải Phòng) việc thực nhiệm vụ trị cụ thể (tham gia xây dựng quyền) Tham gia xây dựng quyền u cầu cần thiết khách quan có tính lịch sử, cụ thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoạt động Mặt trận Tổ quốc. .. Đảng ta nhấn mạnh vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tham gia xây dựng quyền Văn kiện Đại hội nêu rõ: Củng cố mở rộng tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức liên minh trị, liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Mặt trận tổ quốc việt nam trong việc tham gia xây dựng chính quyền ở thành phố hải phòng hiện nay, Mặt trận tổ quốc việt nam trong việc tham gia xây dựng chính quyền ở thành phố hải phòng hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay