Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị cấp huyện

121 52 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:03

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài Thực tiễn cách mạng nói chung và công cuộc đổi mới nói riêng đặt ra yêu cầu rất cao về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức trong HTCT nói chung và cấp huyện nói riêng. Đảng, Nhà nước ta đã rất coi trọng vấn đề này, đã đưa ra những quan điểm, chủ trương, những quy định về vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức trong HTCT và chỉ đạo thực hiện trong thực tiễn. Tuy nhiên, các quy định và hệ thống các quy phạm pháp luật về trách nhiệm những cán bộ này còn nhiều điểm bất cập, chưa rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn không nhỏ trong quá trình thực hiện. Trong khi đó, các công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề này, cũng như việc tổng kết thực tiễn của các cấp uỷ lại chưa nhiều. Bởi vậy, vấn đề này còn nhiều nội dung rất cần được nghiên cứu tìm lời giải đáp thỏa đáng.Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. HTCT từ trung ương đến cơ sở ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Bộ máy tổ chức của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp được tăng cường. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được khẳng định trong thực tiễn. Việc thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền, phát huy dân chủ rộng rãi, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã mang lại hiệu quả thiết thực trong toàn bộ HTCT. Vai trò và trách nhiệm người đứng đầu từng bước được đề cao. Vấn đề quan trọng đối với người đứng đầu là phải nắm chắc chức năng và nhiệm vụ của đơn vị; ý thức đầy đủ và bao quát được công việc hoặc nói cách khác là quản lý được công việc mình phụ trách. Trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao, phải đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Sức mạnh của tổ chức bộ máy là ở chỗ, mọi bộ phận trong dây chuyền vận hành đúng chức năng được xác định do người đứng đầu điều khiển. Chúng ta thường ít chú trọng đến vấn đề này, dễ bị những công việc sự vụ hằng ngày cuốn hút. Trong khi đó, việc kiểm tra, giám sát của cấp trên không chặt chẽ, có thể do quan liêu hoặc hời hợt dẫn đến việc đánh giá hoạt động ở một số đơn vị và của người đứng đầu thiếu chính xác. Việc làm đó, vô tình đã khuyến khích chủ nghĩa hình thức trong một bộ phận cán bộ, công chức. Điều đó, một mặt làm giảm động lực thi đua, mặt khác trách nhiệm công vụ có thể bị vi phạm.HTCT cấp huyện có vai trò rất quan trọng trong HTCT ở nước ta và với việc thực thi quyền lực của Đảng và Nhà nước ở địa phương, với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sánh, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn cấp huyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần quan trọng vào thành tựu của công cuộc đổi mới. HTCT cấp huyện là cấp trên trực tiếp của HTCT cấp cơ sở, là cấp chuyển tiếp giữa HTCT cấp tỉnh và cấp cơ sở. Đó là các tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của HTCT cấp cơ sở, và trực tiếp chịu sự lãnh đạo, điều hành của các tổ chức trong HTCT cấp trên, chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân ở địa phương về mọi hoạt động trên địa bàn. Điều này lại phụ thuộc quyết định vào vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong HTCT cấp huyện. Hơn nữa HTCT cấp huyện là một cấp có nhiều biến động và đang đứng trước những khả năng thay đổi mạnh mẽ. Một vấn đề còn chưa có sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và thực tiễn đòi hỏi phải có nghiên cứu nghiêm túc về HTCT cấp huyện và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong HTCT cấp huyện. Vì vậy tôi chọn đề tài “Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong HTCT cấp huyện (qua khảo sát tỉnh Bắc Ninh)” làm Luận văn Thạc sỹ Chính trị học. 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn cách mạng nói chung cơng đổi nói riêng đặt yêu cầu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức HTCT nói chung cấp huyện nói riêng Đảng, Nhà nước ta coi trọng vấn đề này, đưa quan điểm, chủ trương, quy định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức HTCT đạo thực thực tiễn Tuy nhiên, quy định hệ thống quy phạm pháp luật trách nhiệm cán nhiều điểm bất cập, chưa rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn khơng nhỏ q trình thực Trong đó, cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề này, việc tổng kết thực tiễn cấp uỷ lại chưa nhiều Bởi vậy, vấn đề nhiều nội dung cần nghiên cứu tìm lời giải đáp thỏa đáng Thực công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo, đất nước ta thu nhiều thành tựu lĩnh vực trị, kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh quốc phòng HTCT từ trung ương đến sở ngày củng cố hoàn thiện Bộ máy tổ chức quan Đảng, quyền cấp tăng cường Vai trò trách nhiệm đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp khẳng định thực tiễn Việc thực chế độ phân cấp, phân quyền, phát huy dân chủ rộng rãi, thực nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách mang lại hiệu thiết thực toàn HTCT Vai trò trách nhiệm người đứng đầu bước đề cao Vấn đề quan trọng người đứng đầu phải nắm chức nhiệm vụ đơn vị; ý thức đầy đủ bao quát cơng việc nói cách khác quản lý cơng việc phụ trách Trong tổ chức, thực nhiệm vụ giao, phải đặc biệt trọng đến việc thực chức năng, nhiệm vụ đơn vị Sức mạnh tổ chức máy chỗ, phận dây chuyền vận hành chức xác định người đứng đầu điều khiển Chúng ta thường trọng đến vấn đề này, dễ bị công việc vụ ngày hút Trong đó, việc kiểm tra, giám sát cấp khơng chặt chẽ, quan liêu hời hợt dẫn đến việc đánh giá hoạt động số đơn vị người đứng đầu thiếu xác Việc làm đó, vơ tình khuyến khích chủ nghĩa hình thức phận cán bộ, cơng chức Điều đó, mặt làm giảm động lực thi đua, mặt khác trách nhiệm cơng vụ bị vi phạm HTCT cấp huyện có vai trò quan trọng HTCT nước ta với việc thực thi quyền lực Đảng Nhà nước địa phương, với việc thực thắng lợi đường lối, chủ trương Đảng, sánh, pháp luật Nhà nước địa bàn cấp huyện thực nhiệm vụ trị huyện, góp phần quan trọng vào thành tựu công đổi HTCT cấp huyện cấp trực tiếp HTCT cấp sở, cấp chuyển tiếp HTCT cấp tỉnh cấp sở Đó tổ chức lãnh đạo, đạo hoạt động HTCT cấp sở, trực tiếp chịu lãnh đạo, điều hành tổ chức HTCT cấp trên, chịu trách nhiệm trước Đảng nhân dân địa phương hoạt động địa bàn Điều lại phụ thuộc định vào vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức HTCT cấp huyện Hơn HTCT cấp huyện cấp có nhiều biến động đứng trước khả thay đổi mạnh mẽ Một vấn đề chưa có thống cao nhận thức, hành động thực tiễn đòi hỏi phải có nghiên cứu nghiêm túc HTCT cấp huyện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức HTCT cấp huyện Vì tơi chọn đề tài “Vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện (qua khảo sát tỉnh Bắc Ninh)” làm Luận văn Thạc sỹ Chính trị học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội sở để đổi tổ chức hoạt động HTCT Trong đó, việc kiện tồn xác định trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu q trình cải cách hành gắn liền với tiếp tục đổi cơng tác cán Chính vậy, thời gian gần nước ta có số cơng trình nghiên cứu sở lý luận thực tiễn liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp, có cấp huyện, cách tiếp cận khác xây dựng đảng, Luật học, Chính trị học, Hành học… - Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.04 “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) dân, dân, dân” tập trung nghiên cứu chất, đặc điểm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta; đánh giá thực trạng đề xuất quan điểm, nguyên tắc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thúc đẩy đổi HTCT đất nước - Chương trình KX.05 tập trung nghiên cứu chất, đặc trưng HTCT nước ta; trình xây dựng thực trạng quan điểm, nguyên tắc xây dựng HTCT nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) Trong kết nghiên cứu mình, đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.05 nêu số “định nghĩa” HTCT, phân tích thành tố hợp thành tính đặc thù nước ta Cơng trình “Đổi tăng cường HTCT nước ta giai đoạn mới”, GS.Nguyễn Đức Bình chủ biên bước đầu đề xuất quan điểm, giải pháp đổi HTCT đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước tình hình - Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.10 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện HTCT nước ta thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” công bố kết nghiên cứu số cơng trình “HTCT nước ta thời kỳ đổi mới”, GS.VS Nguyễn Duy Quý chủ biên; “Cơ sở lý luận tổ chức hoạt động HTCT trình xây dựng CNXH Việt Nam”, PGS.TS.Lê Minh Thông chủ biên; “Quan điểm nguyên tắc đổi HTCT Việt Nam giai đoạn 2005- 2020”,do PGS.TS.Trần Đình Hoan chủ biên; “Đổi tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tổ chức trị - xã hội nước ta nay”, TS.Thang Văn Phúc, TS.Nguyễn Minh Phương đồng chủ biên; Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Đổi quan hệ Đảng, máy nhà nước tổ chức trị - xã hội HTCT Việt Nam” GS.TS.Lê Hữu Nghĩa làm chủ nhiệm Bên cạnh đó, số đề tài, cơng trình khoa học sâu nghiên cứu tổ chức hoạt động phận hợp thành HTCT; đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội, phát huy dân chủ sở như: “Kiện toàn đổi tổ chức máy Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”, PGS.TS.Nguyễn Hữu Tri chủ biên; “Thể chế Đảng cầm quyền - số vấn đề lý luận thực tiễn”, TS.Đặng Đình Tân chủ biên; “Xây dựng chỉnh đốn Đảng: Một số vấn đề lý luận thực tiễn” GS.TS Nguyễn Phú Trọng; “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng thời kỳ mới”, GS.TS.Nguyễn Phú Trọng - PGS.TS.Tô Huy Rứa - PGS.TS Trần Khắc Việt đồng chủ biên; “Một số vấn đề xây dựng Đảng nay”, GS Đặng Xuân Kỳ-PGS.TS Mạch Quang Thắng - TS Nguyễn Văn Hoà đồng chủ biên; “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng”, Trần Đình Nghiêm chủ biên; “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng MTTQ Việt Nam đoàn thể nhân dân thời kỳ mới”, TS.Đỗ Quang Tuấn chủ biên; “Các đoàn thể nhân dân với việc bảo đảm dân chủ sở nay”, GS.TSKH Phan Xuân Sơn chủ biên… Những năm gần có số cơng trình khoa học nghiên cứu tổ chức hoạt động HTCT miền núi như: “Một số vấn đề xây dựng HTCT Tây Nguyên”, PGS.TS Phạm Hảo, TS Trương Minh Dục (đồng chủ biên); “Giải pháp đổi hoạt động HTCT tỉnh Miền núi nước ta nay” PGS.TS Tô Huy Rứa - PGS.TS Nguyễn Cúc - PGS.TS Trần Khắc Việt đồng chủ biên Dưới nhiều góc độ, mục đích cách tiếp cận khác nhau, tác giả nghiên cứu cách vai trò, đặc điểm HTCT; mơ hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phương thức hoạt động thành tố hợp thành HTCT nước ta; đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động HTCT đất nước trình đổi Trên sở số cơng trình đề xuất quan điểm, nguyên tắc phương hướng đổi tổ chức hoạt động HTCT nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nhân tố cấu thành HTCT, thúc đẩy nghiệp đổi đất nước Đây sở lý luận phương pháp luận bổ ích để thực đề tài Luận văn - Huỳnh Văn Long (2003), Xây dựng đội ngũ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện đồng sông Cửu Long ngang tầm đòi hỏi thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Luận án Tiến sỹ Chính trị học, chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Luận án khảo sát, phân tích thực trạng đội ngũ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vùng đồng sông Cửu Long từ 1996 đến 2003 Trong đó, tác giả đưa nội dung chủ yếu đổi công tác đánh giá cán khẳng định: đánh giá cán không đơn vào trình cơng tác, học vị, lý lịch, thành phần xuất thân, vị xã hội, mà chủ yếu vào tiêu chuẩn cán thời kỳ mới; vào hiệu thực nhiệm vụ giao điều kiện, hồn cảnh mơi trường cơng tác, làm việc cụ thể; đồng thời vào mực độ tín nhiệm nhân dân cán vào tự đánh giá thân cán Tác giả trình bày tiêu chuẩn chức danh Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thời kỳ Luận án nhấn mạnh số tiêu chuẩn lĩnh trị vững vàng, đủ sức vượt qua khó khăn, thử thách; ln trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, lời nói việc làm phải thống ; kiên định đường lối đổi theo mục tiêu định thể hành động gương mẫu thân gia đình thực thắng lợi đường lối, chủ trương, sách Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Huyện uỷ Có ý chí, tâm lực làm giàu cho huyện, biến ý chí thành ý chí đảng nhân dân huyện, tâm tiến cơng vào mặt trận đói nghèo, lạc hậu, xây dựng huyện giàu mạnh, cơng bằng, dân chủ, văn minh… Có tầm nhận thức sâu sắc diễn biến trị trường giới, khu vực, nước, có lực tuyên tuyền, lý giải diễn biến đó; đồng thời có tinh thần cảnh giác cao, nhanh nhạy đưa biện pháp đạo, quản lý, chủ động giải tình trị… Một giải pháp xây dựng đội ngũ cán này, Luận án khẳng định để đảm bảo đánh giá đội ngũ cán phải đổi quan điểm đánh giá cán bộ, cần phải đặt người cán ba mối quan hệ với đường lối, nhiệm vụ trị; với tổ chức với phong trào cách mạng quần chúng để xem xét, đánh giá Phải vào tiêu chuẩn chức danh cán đương đảm nhiệm, vào hiệu công tác cụ thể, uy tín cán bộ, nhân dân để làm thước đo chủ yếu đánh giá phẩm chất lực cán Tuy nhiên, phạm vi, mục đích nghiên cứu Luận án, nên phần đánh giá đội ngũ cán này, tác giả đề cập cách khái quát vai trò đội ngũ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Như vậy, nội dung đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu phạm vi hẹp Hơn nữa, phạm vi nghiên cứu vùng đồng sông Cửu Long từ năm cuối kỷ XX chủ yếu Những vấn đề lý luận vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện, giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán Luận văn tiếp tục nghiên cứu Hầu hết cơng trình nêu tập trung vào nghiên cứu HTCT cấp Trung ương, cấp sở số cơng trình đề cập đến tổ chức hoạt động hệ thống trị cấp tỉnh, cơng trình nghiên cứu HTCT cấp huyện Đặc biệt chưa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện Hiện nay, thực cải cách, đổi HTCT cấp huyện Nghị Trung ương (khóa X) đề Việc thực thí điểm khơng tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường đơn giảm bớt phận quyền mà liên quan mật thiết đến trình đổi tổ chức hoạt động HTCT cấp huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện Tác giả Luận văn trân trọng kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu cơng trình khoa học nêu thực đề tài Luận văn Mục đích, nhiệm vụ Luận văn 3.1 Mục đích - Làm rõ nội dung, chất vai trò trách nhiệm Người đứng đầu HTCT cấp huyện; - Đề giải pháp để thực phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT nói chung HTCT cấp huyện nói riêng - Thực trạng vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện - Đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện nước ta nói chung, Bắc Ninh nói riêng Lý luận, phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Lý luận: Luận văn thực sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam; - Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; - Phương pháp: Luận văn sử dụng phương pháp liên ngành chuyên ngành khác nhau: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, xã hội học, đặc biệt ý phương pháp chuyên ngành phân tích HTCT phương pháp phân tích cấu trúc chức năng… Phạm vi nghiên cứu Luận văn khảo sát thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ Đại hội Đảng (2005 - 2010) Phân tích làm rõ vai trò trách nhiệm Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện HTCT cấp huyện (Huyện, thị xã, thành phố) Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện, thí điểm chủ trương bỏ quan này, nên Luận văn không tiến hành nghiên cứu Ý nghĩa luận văn Kết nghiên cứu luận văn làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác lãnh đạo, đạo thực thi nhiệm vụ, công vụ đội ngũ cán chủ chốt cấp, đặc biệt cán cấp huyện; góp phần làm rõ vấn đề hoạt động HTCT nước ta; sử dụng nghiên cứu, giảng dạy mơn Chính trị học, Hành học, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Luận văn kết cấu gồm chương, tiết Chương HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN Ở VIỆT NAM 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM C.Mác, P.h.Ăngghen V.I.Lênin chưa đưa khái niệm HTCT Tuy nhiên, ông luôn bàn về: hình thức trị, thiết chế trị, thể chế trị xã hội, cấu trị, cấu quyền, kết cấu trị xã hội, Trong tài liệu sách báo mác-xít nước XHCN (kể nước ta) nhiều năm trước chưa dùng khái niệm HTCT mà thường dùng khái niệm hệ thống chun vơ sản Đến năm đầu thập niên 70 kỷ XX, nhà Khoa học Xô-viết dùng khái niệm Ở nước tư bản, từ năm 50 kỷ XX, khái niệm HTCT nhà trị học, luật học học giả luận bàn nội hàm chủ yếu với tư cách phạm trù khoa học trị Trong đó, chức HTCT là: thực hiện, tham gia thực quyền lực trị, bảo đảm lãnh đạo, điều hành đất nước đảng trị cầm quyền Khi bàn HTCT, nhà khoa học thường bàn đến đảng trị, quan hệ trị đảng trị đấu tranh giành quyền lực nhà nước, tham gia vào quyền để trở thành đảng chấp (đảng cầm quyền), đảng tham đảng đối lập Đồng thời, Nhà nước nghiên cứu đối tượng tác động đảng trị biểu tập trung quyền lực trị Vì vậy, bàn đến HTCT họ thường bàn đến thể nhà nước theo mơ hình thể qn chủ, thể qn chủ lập hiến, cộng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống, cộng hòa lưỡng tính mối quan hệ nhà nước đảng trị xác lập thơng qua hình thức tổ chức thể đó, dựa mức độ, tính 10 chất việc phân quyền quyền lực trị cấu trúc trị chế độ đa đảng (phân quyền cứng hay phân quyền mềm, chế độ nhiều đảng hay chế độ hai đảng (lưỡng đảng) Ở nước ta, suốt thời gian dài trước khái niệm “chun vơ sản” sử dụng thường xuyên Từ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (tháng 3/1989) khái niệm HTCT bắt đầu sử dụng thay cho khái niệm “Hệ thống chun vơ sản” Từ Đại hội VII Đảng, khái niệm HTCT sử dụng phổ biến đến Viện Chính trị học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh đưa khái niệm có giá trị cách hiểu HTCT tất nước giới: Hệ thống trị tổ hợp có tính thể thể chế trị (các quan quyền lực nhà nước, đảng trị, tổ chức phong trào xã hội…) xây dựng quyền chuẩn mực xã hội, phân bố theo kết cấu chức định, vận hành theo nguyên tắc, chế quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quyền lực trị [34, tr.73] Từ đó, đối chiếu với HTCT nước ta, thấy rõ phận, yếu tố cấu thành HTCT nước ta: * Về tổ chức máy Tổ chức máy HTCT nước ta bao gồm: Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đồn thể trị - xã hội Đảng lập lãnh đạo Mỗi tổ chức có vai trò, vị trí khác có mối quan hệ mật thiết với tạo nên chỉnh thể hoạt động hài hòa bao trùm tất mặt hoạt động giai cấp, tầng lớp nhân dân xã hội ta nhằm thực thắng lợi đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước * Địa vị trị - pháp lý tổ chức HTCT nước ta: - Đảng Cộng sản Việt Nam phận HTCT hạt nhân trị HTCT, lãnh đạo tổ chức HTCT lãnh đạo toàn xã 107 - Xây dựng hoàn thiện quy chế lãnh đạo Huyện ủy cách rõ ràng cụ thể lĩnh vực đời sống xã hội, quyền, MTTQ đồn thể trị - xã hội cấp huyện Cần phân biệt rõ ràng, cụ thể việc Huyện ủy, bàn bạc định, việc người đứng đầu UBND MTTQ cấp huyện phải xin ý kiến Huyện ủy mà trực tiếp Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ Bí thư Huyện ủy, việc người đứng đầu UBND huyện MTTQ huyện định chịu trách nhiệm Những việc Bí thư Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ có quyền định, việc Bí thư phải họp bàn bạc Ban Thường vụ để định Quy định rõ trách nhiệm Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đến đâu việc lớn xảy địa bàn huyện Làm điều hạn chế loại trừ dần tình trạng dựa dẫm vào tập thể người đứng đầu có sai phạm, thất bại thường đổ lỗi trách nhiệm cho tập thể Huyện ủy, suy đến điều có nghĩa khơng quy trách nhiệm cho ai, dẫn tới chịu trách nhiệm - Xây dựng hoàn thiện khung pháp lý thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu HTCT nước ta, sở cấp có thẩm quyền cụ thể hóa ban hành quy định thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện Cần đảm bảo cho quy định thẩm quyền trách nhiệm rõ ràng, không chống chéo, minh bạch, tránh thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện mâu thuẫn Tức phải tuân thủ nghiêm ngặt điều rút từ thực tiễn: “trách nhiệm giao đến đâu thẩm quyền phải giao đến đó”, hay “muốn tơi chịu trách nhiệm phải giao cho tơi đủ thẩm quyền” Điều có tác dụng lớn, làm cho người đứng đầu chối bỏ vai trò trách nhiệm trình thực chức trách, nhiệm vụ, có sai phạm xảy Tức sai phạm xảy phải có địa 108 người đứng đầu chịu trách nhiệm, “đá bóng” trách nhiệm cho người khác, cho tập thể - Có văn phân cấp mạnh mẽ hợp lý cho cấp nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, chức vụ cách rõ ràng Trên sở quan có thẩm quyền cụ thể hóa phân cơng, phân cấp, nhiệm vụ, quyền hạn người đứng đầu HTCT cấp huyện Quy định rõ việc thuộc trách nhiệm cấp dưới, việc thuộc trách nhiệm cấp trên, việc thuộc trách nhiệm cấp xảy sai phạm cấp chịu trách nhiệm đến đâu Cần thực tốt phương châm không để việc, lĩnh vực cụ thể địa bàn huyện mà nhiều người có quyền - Có quy định thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện, song cần có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm công chức quyền người đứng đầu HTCT cấp huyện Điều hạn chế tránh tình trạng việc dù lớn dù nhỏ quy hết trách nhiệm cho người đứng đầu, người khác vơ can, làm cho tình trạng trách nhiệm, bê trễ công việc tổ chức HTCT cấp huyện gia tăng - Có quy chế công khai, minh bạch hoạt động người đứng đầu HTCT cấp huyện chế kiểm tra, giám sát tổ chức HTCT nhân dân việc thực thi nhiệm vụ, thực thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu - Bổ sung hoàn thiện chế tài xử phạt nghiêm minh người đứng đầu HTCT cấp huyện Đảng Nhà nước, thể Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, pháp lệnh cán bộ, công chức Nhà nước Có chế từ chức người đứng đầu HTCT cấp huyện họ vai trò khơng làm tròn trách nhiệm Trong đó, cần ý xây dựng văn hóa từ chức, bước làm cho việc từ chức người đứng đầu trở thành bình thường 109 - Có quy định thẩm quyền người đứng đầu HTCT bổ nhiệm cách chức cán quyền Trên sở quy định này, cấp ủy, quan có thẩm quyền cụ thể hóa thành văn quy định thẩm quyền người đứng đầu HTCT cấp huyện bổ nhiệm, cách chức cán quyền Cụ thể người đứng đầu quyền lựa chọn bổ nhiệm cấp phó cán quyền thẩm quyền cách chức cán Đồng thời, có quy định để kiểm tra, giám sát, ngăn chặn sai trái xảy giao cho người đứng đầu HTCT thẩm quyền Xây dựng quy định kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng người đứng đầu HTCT cấp huyện giao thực thi thẩm quyền 3.3.4 Giải pháp nguồn nhân lực Vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện nâng cao có nguồn lực đáp ứng yêu cầu Nguồn lực, gồm người sở vật chất đảm bảo, nhân tố định hiệu việc nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện, nguồn lực người, tức cán đứng đầu HTCT cấp huyện định Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “cán gốc công việc”; “Công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” [56, tr.269, 273] Đồng thời, Người rõ: “Huấn luyện cán công việc gốc Đảng” [56, tr.269] Để có cán đứng đầu HTCT cấp huyện hồn thành tốt vai trò, trách nhiệm mình, vai trò, trách nhiệm ngày nâng cao, vấn đề đặc biệt quan trọng phải thực tốt, đổi nâng cao chất lượng công tác cán tất khâu như: xác định tiêu chuẩn; tạo nguồn, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển; quản lý, đánh giá cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật cán thực sách cán - Tiêu chuẩn người đứng đầu HTCT cấp huyện, cần cụ thể hóa theo yêu cầu chức danh cán đứng đầu tổ chức HTCT cấp huyện 110 như: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Liên Đồn lao động, Chủ tịch Hội Nơng dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đây cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước đoàn thể nên cần bám vào tiêu chuẩn cán nêu Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước điểm bổ sung Báo cáo tổng kết 10 năm thực Chiến lược cán Hội nghị Trung ương chín (khóa X) Trong đó, cần ý phẩm chất trị, trung thành tuyệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng Đảng, đường XHCN, lĩnh trị vững vàng; gương mẫu, đạo đức lối sống, thân gia đình gương phẩm chất đạo đức, lối sống chấp hành pháp luật Về lực trình độ, có đủ trình độ tri thức cần thiết cho chức vụ đảm nhiệm, có lực tư duy, lực tổ chức thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cho tập thể Đối với vị trí đứng đầu HTCT cấp huyện cần xác định yêu cầu cụ thể trình độ, lực, phẩm chất, đáp ứng u cầu vị trí - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển cán để tạo cán đứng đầu HTCT cấp huyện hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm Cần thực tốt khâu quy hoạch cán này, quy hoạch cần phân thành hai loại: quy hoạch cho nhiệm kỳ trước mắt cho nhiệm kỳ sau Chọn đưa vào quy hoạch chức danh phải tuân thủ tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy định Đảng, chọn 2-3 cán quy hoạch cho chức danh đứng đầu, hàng năm cần đánh giá cán quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch, thực tốt phương châm “động” “mở” công tác quy hoạch, để kịp thời đưa khỏi quy hoạch cán không đáp ứng yêu cầu, bổ sung quy hoạch nhân tố Trên sở quy hoạch phê duyệt 111 cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán quy hoạch chức danh chủ chốt Đổi nội dung, chương trình, phương pháp dạy học Hiện chưa có chương trình riêng đào tạo, bồi dưỡng cán đứng đầu HTCT cấp huyện, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh cần có kế hoạch triển khai công việc Trước mắt tăng cường mở lớp bồi dưỡng cho cán đứng đầu HTCT cấp huyện, tỉnh, Trung ương, khắc phục tình trạng cán học chung với nhiều loại cán khác học nội dung, chương trình Cần đào tạo, bồi dưỡng riêng cho loại cán HTCT cấp huyện Trong nội dung, chương trình cần nhấn mạnh vai trò trách nhiệm chức danh cán Đổi việc luân chuyển cán diện quy hoạch người đứng đầu HTCT cấp huyện Luân chuyển phải sở quy hoạch nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng cán thực tiễn để cán đảm nhiệm tốt vị trí người đứng đầu HTCT cấp huyện Đặc biệt phải coi trọng việc quản lý, đánh giá cán quy hoạch chức danh người đứng đầu HTCT cấp huyện Trong đó, ý quản lý tồn diện trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; quan hệ xã hội; lực công tác; kết thực nhiệm vụ; đánh giá cán cần ý lấy kết hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu - Khi cán quy hoạch người đứng đầu HTCT cấp huyện hội đủ tiêu chuẩn, yêu cầu cần tiến hành thủ tục cần thiết để bố trí, sử dụng cán Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, khen thưởng cán tốt, xử lý kịp thời cán vi phạm, thực tốt sách cán Đối với người đứng đầu HTCT đương chức không quy hoạch giữ chức vụ nhiệm kỳ tiếp theo, cần ý tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để họ hồn thành tốt vai trò, trách nhiệm thời gian lại Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực vai trò, trách nhiệm cán 112 - Đề cao vai trò tự học, tự rèn cán quy hoạch người đứng đầu HTCT cấp huyện cán bội đương chức, tạo điều kiện thuận lợi để họ thực tốt việc tự học, tự rèn Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức HTCT cấp huyện sở địa bàn tham gia vào trình đào tạo, bồi dưỡng người đứng đầu HTCT cấp huyện cán quy hoạch cán đương chức - Cấp ủy, tổ chức Đảng coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng người đứng đầu HTCT cấp huyện người quy hoạch đương chức quan, đơn vị, cách đạo tạo, bồi dưỡng qua công việc hàng ngày kèm cặp cán có trình độ, kinh nghiệm Nguồn lực người nhân tố định nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện, song sở vật chất điều kiện, phục vụ công việc cán có vai trò khơng nhỏ Cần trang bị đầy đủ theo hướng bước đại phương tiện phục vụ công việc, khí quan kéo dài, nâng cao lực, trí tuệ người đứng đầu HTCT thực thi nhiệm vụ Đồng thời, cần ý xếp, kiện toàn tổ chức, máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán HTCT cấp huyện, sở, tạo điều kiện thuận lợi để người đứng đầu HTCT cấp huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm họ 113 KẾT LUẬN Trong cấu tổng thể hệ thống hành nước ta, huyện cấp quản lý nhà nước hệ thống quản lý hành cấp Huyện cầu nối tỉnh với sở, cấp quản lý trực tiếp sở HTCT cấp huyện có vai trò đặc biệt quan trọng, định chất lượng, hiệu hoạt động địa bàn huyện Chất lượng, hiệu ấy, HTCT cấp huyện lại phụ thuộc định chủ yếu hoạt động người đứng đầu HTCT cấp huyện, gồm: Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp huyện Người đứng đầu HTCT cấp huyện có vai trò to lớn phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, cơng tác xây dựng Đảng, xây dựng quyền, MTTQ đồn thể trị - xã hội địa bàn huyện; việc tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng với nhân dân, xây dựng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân địa bàn huyện thực thắng lợi đường lối, chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước, thị, nghị Tỉnh uỷ Huyện uỷ Nhận thức sâu sắc điều này, thời gian qua, địa bàn tỉnh Bắc Ninh người đứng đầu HTCT cấp huyện thể rõ vai trò, trách nhiệm cấp uỷ, HTCT từ tỉnh đến sở thân người đứng đầu HTCT cấp huyện tích cực, chủ động tìm tòi giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện Những nỗ lực đem lại kết bước đầu, đáng ghi nhận Vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện tỉnh thể rõ nâng lên bước đáng kể, thể rõ thực thi nhiệm vụ người đứng đầu Những kết đạt mặt hoạt động họ huyện, thị xã thành phố tỉnh góp phần định thắng lợi công đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH tỉnh, đưa Bắc Ninh thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào loại cao so với tỉnh, thành 114 phố nước, tỉnh đứng thứ bảy trực tiếp thu hút vốn đầu tư nước đứng thứ hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, an ninh trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại, đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc trung ương Để nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện theo tác giả Luận văn, cần quán triệt thực tốt nội dung sau đây: Quán triệt thực quan quan điểm đạo, như: Hoàn thiện chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, thực tốt nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, theo hướng phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân, để nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu thi hành nhiệm vụ, công vụ Thực đắn việc phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò, thực chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện Nâng cao trách nhiệm giải trình, minh bạch hố hoạt động tổ chức HTCT cấp huyện Tập trung hoạt giải vấn đề vào hướng chủ yếu như: Thể chế hóa, quy phạm hóa vai trò, trách nhiệm vị trí đứng đầu HTCT cấp huyện lãnh đạo Huyện uỷ, vai trò quản lý nhà nước UBND cấp huyện vai trò MTTQ cấp huyện Thực tốt giải pháp như: Giải pháp nhận thức Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thân người đứng đầu; chủ thể quản lý trực tiếp người đó; cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; người, tổ chức có liên quan nhân dân vấn đề nâng cao vai trò, trách nhiện người đứng đầu HTCT cấp huyện Giải pháp tổ chức thực Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện xác định; làm thí điểm 115 việc thực vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện số nơi, sau sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm triển khai diện rộng toàn tỉnh Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý Xây dựng hoàn thiện Quy chế lãnh đạo Huyện ủy cách rõ ràng cụ thể lĩnh vực đời sống xã hội, quyền, MTTQ đồn thể trị - xã hội cấp huyện; xây dựng hoàn thiện khung pháp lý thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu HTCT nước ta Giải pháp nguồn nhân lực Cần cụ thể hóa yêu cầu chức danh cán đứng đầu tổ chức HTCT cấp huyện Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Liên Đồn lao động, Chủ tịch Hội Nơng dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trong quy hoạch người đứng đầu HTCT cấp huyện phải hội đủ tiêu chuẩn, yêu cầu cần tiến hành thủ tục cần thiết để bố trí, sử dụng cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, khen thưởng cán tốt, xử lý kịp thời cán vi phạm, thực tốt sách cán bộ; đề cao vai trò tự học, tự rèn cán quy hoạch người đứng đầu HTCT cấp huyện cán đương chức, tạo điều kiện thuận lợi để họ thực tốt việc tự học, tự rèn, đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức HTCT cấp huyện sở địa bàn tham gia vào trình đào tạo, bồi dưỡng người đứng đầu HTCT cấp huyện cán quy hoạch cán đương chức; cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng người đứng đầu HTCT cấp huyện người quy hoạch đương chức quan, đơn vị, cách đào tạo, bồi dưỡng qua công việc hàng ngày kèm cặp cán có trình độ, kinh nghiệm 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2006), Quyết định 133-QĐ/TU, ngày 12/9/2006 việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2007), Quyết định 404-QĐ/TU, ngày 26/11/2007 việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2007), Quyết định 405-QĐ/TU, ngày 26/11/2007 việc ban hành Quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng cử Ban Thường vụ Huyện uỷ Gia Bình (2007), Quyết định 271-QĐ/TU, ngày 26/11/2007 việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm giới thiệu cán ứng cử thuộc hệ thống trị huyện Gia Bình Hồng Chí Bảo (2004), Hệ thống trị sở nông thôn nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên, Đồn Trọng Truyến, Nguyễn Viết Thảo, Trần Xuân Sầm (1999), Đổi tăng cường hệ thống trị nước ta giai đoạn mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nội vụ - Viện Nghiên cứu Khoa học tổ chức nhà nước (2004), Hệ thống trị sở - Thực trạng số giải pháp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2007), Nghị định số 103/2007/NĐ-CP Quy định trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 117 Chính phủ (2007), Nghị định số 157/2007/NĐ-CP Quy định trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước thi hành nhiệm vụ, công vụ 10 PGS,TS Nguyễn Đăng Dung (2002), Hiến pháp máy nhà nước, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội 11 PGS,TS Nguyễn Đăng Dung, Bùi Ngọc Sơn (2004), Thể chế trị, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 12 PGS,TS Nguyễn Đăng Dung (2005), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 13 Vũ Đức Đán, Lưu Kiếm Thanh (2000), Tổ chức hoạt động máy quyền, Nxb Thống kê, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Đại Đảng, tồn tập, tập 37, Nxb Chính trị quốc gia trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương khố VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị thứ (lần 2), Ban Chấp hành Trung ương khố VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 118 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khố IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khố X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khố X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 TS Đặng Đức Đạm (2003), Phân cấp quản lý kinh tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Minh Đoan (2006), “Cần nâng cao trách nhiệm quyền”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (11), tr.11-15 30 PGS,TS Bùi Xuân Đức (2007), Đổi mới, hoàn thiện máy nhà nước giai đoạn nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội 31 Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị, Nguyễn Đức Phú (1998), Chính quyền địa phương - lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Thị Hạnh (2003), "Phân cấp, phân quyền , khái niệm, nguyên tắc, lĩnh vực chuyển giao điều kiện", Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (8) 33 Đàm Bích Hiên (2005), "Bàn phân cấp quản lý cấp quyền địa phương nay", Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (9) 34 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học (2005), Bài giảng Chính Trị học dành cho hệ Cao cấp lý luận, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 TS Lê Quốc Hùng (2004), Thống phân công phối hợp quyền lực nhà nước Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 36 Huyện ủy Gia Bình (2010), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng huyện khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 119 37 Huyện ủy Gia Bình (2010), Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, đạo Ban Chấp hành Đảng huyện nhiệm kỳ 2005 - 2010 38 Huyện ủy Gia Bình (2010), Báo cáo tóm tắt kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2006-2010 phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015 39 Huyện ủy Gia Bình (2010), Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng huyện, nhiệm kỳ 2010-2015 40 Huyện ủy Lương Tài (2010), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng huyện khóa XIX Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 41 Huyện ủy Lương Tài (2010), Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng huyện, nhiệm kỳ 2010-2015 42 Huyện ủy Tiên Du (2010), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng huyện khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010-2015 43 Huyện ủy Tiên Du (2010), Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng huyện, nhiệm kỳ 2010-2015 44 TS Bùi Đức Kháng (2007), Phân cấp quản lý hệ thống hành nhà nước quyền địa phương, Nxb Tư pháp, Hà Nội 45 Nguyễn Ký, TS Nguyễn Hữu Đức, ThS Đinh Xuân Hà (đồng chủ biên) (2006), Đổi nội dung hoạt động cấp quyền địa phương kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 47 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 48 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 49 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 50 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 51 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 52, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 52 Huỳnh Văn Long (2003), Xây dựng đội ngũ bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng sơng Cửu Long ngang tầm đòi hỏi 120 thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Luận án tiến sỹ Lịch sử Đảng, chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 53 C.Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 C.Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1998), Văn kiện Đại hội III, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội 56 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 58 Một số quy định pháp luật chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy quyền địa phương (2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 TS Thang Văn Phúc (chủ biên) (2001), Cải cách hành nhà nước - thực trang, nguyên nhân giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Nguyễn Minh Phương (2008), "Một số vấn đề lý luận thực tiễn phân cấp quản lý nước ta nay", Tạp chí Khoa học trị, (1) 61 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Hiến pháp năm 1992 luật tổ chức máy nhà nước, Nxb Tư pháp, Hà Nội 62 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật cán bộ, cơng chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật phòng chống tham nhũng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 PGS,TS Bùi Tiến Quý, Dương Danh Mỵ (2005), Một số vấn đề hoạt động tổ chức quyền địa phương nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Tô Huy Rứa (2003), Giải pháp đổi hoạt động HTCT tỉnh miền núi nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Sách tra cứu cụm từ tổ chức (2004), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 PGS,TSKH Phan Xuân Sơn (2003) , Vai trò đồn thể nhân dân việc đảm bảo dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 121 68 PGS TSKH Phan Xuân Sơn (2007) , "Đổi phương thức lãnh đạo Đảng điều kiện Đảng cầm quyền", Tạp chí Lý luận trị, (12) 69 PGS.TSKH Phan Xuân Sơn (2008), "Lênin lực lãnh đạo Đảng cộng sản cầm quyền", Sinh hoạt Lý luận, (1) 70 PGS,TS Võ Kim Sơn (2004), Phân cấp quản lý nhà nước - lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 71 Thành ủy Bắc Ninh (2010), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng Thành phố khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng Thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 72 Thị ủy Từ Sơn (2010), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng Thị xã khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng Thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010-2015 73 PGS,TS Lê Minh Thông, Nguyễn Như Phát (2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương nhiệm vụ nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 74 Tỉnh ủy Bắc Ninh (2010), Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng tỉnh lần thứ XVII trình Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 75 Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển tiếng Việt, Hà Nội - Đà Nẵng ... phải có nghiên cứu nghiêm túc HTCT cấp huyện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức HTCT cấp huyện Vì tơi chọn đề tài Vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện (qua khảo sát tỉnh Bắc... huyện 3.2 Nhiệm vụ - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT nói chung HTCT cấp huyện nói riêng - Thực trạng vai trò trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện -... đích, nhiệm vụ Luận văn 3.1 Mục đích - Làm rõ nội dung, chất vai trò trách nhiệm Người đứng đầu HTCT cấp huyện; - Đề giải pháp để thực phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu HTCT cấp huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị cấp huyện, Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong hệ thống chính trị cấp huyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay