đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay

122 33 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:00

CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.1.1.1. Tổ chức, hoạt động.Khái niệm tổ chức, hoạt động trong hệ thống chính trị, là công tác tổ chức thường được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng: tổ chức bao gồm những vấn đề về bộ máy, công tác cán bộ và xây dựng các thể chế tổ chức. Theo nghĩa hẹp: tổ chức chỉ giới hạn ở vấn đề lien quan đến tổ chức bộ máy, còn vấn đề cán bộ sẽ do công tác cán bộ đảm nhiệm.Tổ chức (theo nghĩa hẹp) là một động chủ yếu hướng tới việc nâng cao tính khoa học và mối liên hệ giữa các yếu tố cấu thành tổ chức, xác định và thể chế hóa mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thách nhiệm của tổ chức, xây dựng cơ cấu và phương thức hoạt động của tổ chức, thiết lập các mối quan hệ (hợp tác – phối hợp, lãnh đạo – bị lãnh đạo) giữa các bộ phần trong cùng một tổ chức; tìm kiếm các nguồn nhân lực, bố trí, sắp xếp, sử dụng con người, sử dụng các nguồn tài chính, phương tiện vật chất, kỹ thuật trong tổ chức, nhằm hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức .Công tác cán bộ là một hoạt động nhằm chủ yếu hướng tới công việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và khuyến khích động viên cán bộ tích cực hoàn thành các công việc trong tổ chức. Đánh giá cán bộ, tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, quản lý cán bộ, đạo tào bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, chinh sách cán bộ, kiểm tra, giám sát cán bộ, thi đua khen thường, kỷ luật… Tổ chức, hoạt động trong hệ thống chính trị là công tác tổ chức được thực hiện trong hệ thống trị nhằm xây dựng hệ thống chính trị và từng tổ chức trong hệ thống chính trị để hướng tới đạt mục tiêu chính trị của hệ thống trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước.Đặc điểm của tổ chức, hoạt động phải đảm bảo mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân đã trở thành nguyên tắc tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị ở nước công hòa dân chủ nhân dân Lào.Để thực hiện dân chủ đại diện, nhân dân sử dụng một phương pháp trao quyền có tính phổ biến trong chế độ dân chủ, đó là sự ủy quyền, để thực hiện sự ủy quyền quyền lực chính trị của nhân dân được một hệ thống thiết chế chính trị được tổ chức chính trị xã hội, sự ủy quyền lực của nhân dân đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị xuất phát từ vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của mối tổ chức trong cơ cấu chính trị. Nhân dân ủy quyền do cho Đảng cầm quyền xác định đường lối chính trị để phát triển đất nước, lãnh đạo nhân dân và toàn xã hội, thực thiện đường lối chính trị này thông qua các hình thức và phương pháp lãnh đạo thích hợp. Nhân dân ủy quyền cho bộ máy nhà nước thực hiện quyền điều hành và quản lý đất nước thông qua các hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhân dân ủy quyền cho Mặt trận tổ chức và các tổ chức chính trị xã hội, quyền kiểm tra, giám sát xã hội đối với việc tổ chức, hoạt động của Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện các quyền được nhân dân ủy nhiệm.Tổ chức phải thể hiện được cơ cấu tổ chức, thực hiện quyền lực chính trị trong hệ thống chính trị. Đảng thực hiện lãnh đạo chính trị đối với toàn bộ hệ thống. Nhà nước và các đoàn thể phải phụ tùng sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước là tổ chức duy nhất có đầy đủ quyền hạn do nhân dân trao cho để tổ chức quản lý toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Trong lãnh đạo Đảng phải dựa vào nhà nước và các đoàn thể, phát huy cao nhất vai trò của nhà nước và các đoàn thể thực hiện đường lối của Đảng, mặt khác phải làm tốt chức năng của mình và đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.Quyền lực nhà nước phải thống nhất: quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp. Nhà nước thực hiện sự phân cấp, phân quyền hợp lý cho cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, đảm bảo tính độc lập tương đối, quyền hạn rõ ràng và trách nhiệm đầy đủ của từng cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.Tổ chức phải đảm bảo cơ cấu tổ chức thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong hệ thống chính trị: Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong đó, Đảng kiểm soát quá trình thực hiện quyền lực nhà nước, Mặt trận và các đoạn thể thực hiện kiểm tra giám sát quá trình thực hiện của Đảng cầm quyền và quyền lực nhà nước. 4 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BCHTĐ Ban Chấp hành Trung Đảng NDCM Nhân dân cách mạng BTV Ban Thường vụ DCND Dân chủ nhân dân TCĐND Tổ chức đảng nhân dân LĐLĐ Liên đoàn lao động LHPN Liên hiệp phụ nữ MTL Mặt trận Lào HTCT Hệ thống trị XHCN Cã hội chủ nghĩa CHDCND Cộng hoà dân chủ nhân dân CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Tổ chức, hoạt động Khái niệm tổ chức, hoạt động hệ thống trị, cơng tác tổ chức thường hiểu theo hai nghĩa: nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng: tổ chức bao gồm vấn đề máy, công tác cán xây dựng thể chế tổ chức Theo nghĩa hẹp: tổ chức giới hạn vấn đề lien quan đến tổ chức máy, vấn đề cán cơng tác cán đảm nhiệm Tổ chức (theo nghĩa hẹp) động chủ yếu hướng tới việc nâng cao tính khoa học mối liên hệ yếu tố cấu thành tổ chức, xác định thể chế hóa mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thách nhiệm tổ chức, xây dựng cấu phương thức hoạt động tổ chức, thiết lập mối quan hệ (hợp tác – phối hợp, lãnh đạo – bị lãnh đạo) phần tổ chức; tìm kiếm nguồn nhân lực, bố trí, xếp, sử dụng người, sử dụng nguồn tài chính, phương tiện vật chất, kỹ thuật tổ chức, nhằm hướng tới thực có hiệu mục tiêu tổ chức Công tác cán hoạt động nhằm chủ yếu hướng tới công việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán khuyến khích động viên cán tích cực hồn thành cơng việc tổ chức Đánh giá cán bộ, tuyển dụng cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, quản lý cán bộ, đạo tào bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, chinh sách cán bộ, kiểm tra, giám sát cán bộ, thi đua khen thường, kỷ luật… Tổ chức, hoạt động hệ thống trị công tác tổ chức thực hệ thống trị nhằm xây dựng hệ thống trị tổ chức hệ thống trị để hướng tới đạt mục tiêu trị hệ thống giai đoạn cách mạng đất nước Đặc điểm tổ chức, hoạt động phải đảm bảo quyền lực thuộc nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân trở thành nguyên tắc tổ chức hoạt động hệ thống trị nước cơng hòa dân chủ nhân dân Lào Để thực dân chủ đại diện, nhân dân sử dụng phương pháp trao quyền có tính phổ biến chế độ dân chủ, ủy quyền, để thực ủy quyền quyền lực trị nhân dân hệ thống thiết chế trị tổ chức trị - xã hội, ủy quyền lực nhân dân tổ chức hệ thống trị xuất phát từ vị trí, vai trò sứ mệnh lịch sử mối tổ chức cấu trị - Nhân dân ủy quyền cho Đảng cầm quyền xác định đường lối trị để phát triển đất nước, lãnh đạo nhân dân tồn xã hội, thực thiện đường lối trị thơng qua hình thức phương pháp lãnh đạo thích hợp - Nhân dân ủy quyền cho máy nhà nước thực quyền điều hành quản lý đất nước thông qua hoạt động lập pháp, hành pháp tư pháp - Nhân dân ủy quyền cho Mặt trận tổ chức tổ chức trị - xã hội, quyền kiểm tra, giám sát xã hội việc tổ chức, hoạt động Đảng, Nhà nước trình thực quyền nhân dân ủy nhiệm Tổ chức phải thể cấu tổ chức, thực quyền lực trị hệ thống trị Đảng thực lãnh đạo trị tồn hệ thống Nhà nước đoàn thể phải phụ tùng lãnh đạo Đảng Nhà nước tổ chức có đầy đủ quyền hạn nhân dân trao cho để tổ chức quản lý toàn lĩnh vực đời sống xã hội Trong lãnh đạo Đảng phải dựa vào nhà nước đoàn thể, phát huy cao vai trò nhà nước đồn thể thực đường lối Đảng, mặt khác phải làm tốt chức đóng góp ý kiến xây dựng Đảng Quyền lực nhà nước phải thống nhất: quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp Nhà nước thực phân cấp, phân quyền hợp lý cho quan nhà nước quyền địa phương, đảm bảo tính độc lập tương đối, quyền hạn rõ ràng trách nhiệm đầy đủ quan nhà nước, quyền địa phương theo quy định pháp luật Tổ chức phải đảm bảo cấu tổ chức thực chức kiểm tra, giám sát hệ thống trị: Đảng, Mặt trận đồn thể trị - xã hội Trong đó, Đảng kiểm sốt q trình thực quyền lực nhà nước, Mặt trận đoạn thể thực kiểm tra giám sát trình thực Đảng cầm quyền quyền lực nhà nước Tổ chức phải bảo đảm cho hệ thống trị hoạt động với tư cách chế tổ chức dân chủ thực hành dân chủ Theo Lê-nin cho rằng: chế độ dân chủ khơng thể thực chủ nghĩa xã hội, trung thành với tư tưởng Đảng khẳng định: “dân chủ chất chế độ mới, nhân dân, trước hết nhân dân lao động người chủ đất nước, tất quyền lực thuộc nhân dân” Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội phải thật đại diện tầng lớp nhân dân, nắm bắt kịp thời ý chí, nguyên vọng nhân dân để phản ảnh với Đảng, nhà nước, thật trở thành diễn đàn dân chủ để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng củng cố quyền Tổ chức phải bảo đảm thực đại đoàn kết toàn dân tộc Đại đoàn kết nghiệp hệ thống trị bao gồm Đảng, nhà nước, Mặt trận Làoxâydưng đất nướcvà đồn thể trị - xã hội Đại đồn kết nguồn lực sức mạnh động lực chủ yếu đảm bảo thắng lợi nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, sức mạnh nhân dân nâng lên quy tục thành tổ chức, có lãnh đạo thống nhất, nỗ lực người điều hướng vào mục tiêu chung, là: giữ vững độc lập, thống tổ quốc, dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh Tổ chức Đảng nằm khối đại đoàn kết toàn dân tộc hạt nhân lãnh đạo Hạt nhân có vứng mạnh có “sức hút” mạnh, bảo đảm khối đại đoàn kết toàn dân tộc vứng mạnh.Nhà nước có vai trò to lớn việc thực đại đồn kết, khơng phải chế hóa đường lối, chủ trương Đảng thành sách, pháp luật có ý nghĩa quan trọng hàng đầu mà phải có trách nhiệm tổ chức thực sách, pháp luật cách có hiệu quả, thông qua máy cồng quyền , cơng tâm, hết lòng phục vụ nhân dân Mặt trận xâyđưng đấtnước đồn thể trị đóng vai trò đại diện cho lợi ích chung lợi ích giai cấp giới quần chúng, đồng thời cầu nối Đảng, quyền nhân dân Đại đồn kết tồn dân tộc phải thơng qua Mặt trận, đồn thể nhân dân hình thức đa dạng khác, tức đồn kết thơng qua tổ chức, hoạt động tổ chức Hệ thống trị CHDCND Lào tổ chức, hoạt động theo nghị Đại hội IV Đảng nhân dân cách mạng Lào nghị hội nghị Ban tổ chức toàn quốc lần thứ V với nội dung: “củng cố, kiện tồn lại hệ thống trị cấp” Vì vậy, máy hành nhà nước xếp lại từ 18 xuống 16 quan ngang Cơ quan lập pháp đổi tên từ Hội đồng nhân dân tới cao thành quốc hội quan quyền lực cao nhân dân Chuyển hệ thống trị cấp thành cấp Trong đó, xóa bỏ cấp xá lấy cấp sở làm (hiện gọi củm bản), trực thuộc thẳng cấp huyện Thay chế quản lý lãnh đạo chủ tịch ủy ban chế quản lý – lãnh đạo tỉnh trưởng, huyện trưởng trưởng Hiện Lào có 16 tỉnh, thủ đơ, đặc có 142 huyện, 11,416 Hình thành tổ chức hệ thống trị cấp tỉnh, huyện củm có cấu trúc giống nhau, đồng thời hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm (bí thư Đảng cấp kiêm nhiệm chức vụ thủ tưởng quyền cấp đó) Cho đến nay, hệ thống trị nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCNDL) trình củng cố kiện tồn Thực chất đổi tổ chức, hoạt động hệ thống trị khơng có phân chia quyền lực tập trung thống quyền lực thuộc dân Trong máy quyền có phân cơng, phân nhiệm quan lập pháp, hành pháp tư pháp, đồng thời thực theo chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, thống phồn vinh tiến xã hội Vì vậy, đổi tổ chức, hoạt động hệ thống trị nước CHDCND Lào mang tính thống cao, thực quyền lực nhân dân, phát huy tính tích cực trị nhân dân tiềm với cấp huyện việc phát triển kinh tế - xã hội xây dựng cấp huyện với theo đường xã hội chủ nghĩa 1.1.2 Hệ thống trị Trước nhà kinh điển từ Mác, Angghen, đến Lênin tác phẩm dường chưa dung khái niệm hệ thống trị Các ơng thường để cập tới: hình thức trị, thiết chế trị, thể chế trị xã hội, cấu trị, cấu quyền, kết cấu trị xã hội, vv… Trong tài liệu sách báo Mác – Xít nước xã hội nhiều năm trước không sử dụng khái niệm mà thường dùng khái niệm hệ thống chun vơ sản Đến năm đầu thập niên 80 kỷ XX, nhà luật học Xô – Viết dùng khái niệm hệ thống trị Ở nước tư bản, từ năm 50 kỷ XX, khái niệm hệ thống trị nói đến cơng trình nghiên cứu học giả giới chun mơn trị học luật học Có thể nói, khó tìm thấy định nghĩa hồn chỉnh thống trị, nhiên nội dung biểu đạt hệ thống 10 trị với tư cách phạm trù trị học, khoa học nói chung tìm thấy nghiên cứu thiết chế thể chế trị Theo đó, hệ thống trị có chức thực tham gia thực quyền lực trị, bảo đảm lãnh đạo, điều hành đất nước chủ thể quyền lực Ở nhiều nước giới lý luận trị học, hệ thống trị thường có hai cách tiếp cần: Thứ nhất, đề cập đến hệ thống trị, nhà trị học thường bàn đến hệ thống đảng trị, quan hệ trị đảng trị đấu tranh giành quyền lực nhà nước, tham gia vào quyền để trở thành đảng chấp chỉnh (đảng cầm quyền), đảng tham đảng đối lập Nhà nước nghiêm cứu đối tượng tác động cảu đảng trị Thứ hai: xem nhà nước biểu tập trung trị Do vậy, đề cập đến hệ thống trị thực chất bàn đến thể nhà nước theo mơ hình thể qn chủ, thể qn chủ lập hiến, cơng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống, cơng hòa lường tính… theo tiếp cận này, mối quan hệ nhà nước đảng trị xác lập thơng qua hình thức tổ chức thể, dựa mức độ tính chất phần quyền lực trị cấu trúc trị chế độ đa đảng phân quyền cứng hay phân quyền mền, chế độ nhiều đảng hay chế độ hai đảng (lưởng đảng) Từ ý kiến khác hệ thống trị phân thành nhóm quan điểm sau hệ thống trị: - Nhóm qua điểm thứ nhất: nêu tổng quát chung hệ thống trị Hệ thống trị nói chung “xem hệ thống trị bao gồm tổ chức trị - xã hội mang chất giai cấp cầm quyền phục vụ cho quyền lực trị giai cấp Với cách hiểu ‘hệ thống trị’ cách gọi khác phạm trù ‘hệ thống chuyên chính’ giai 11 cấp cầm quyền” (12 tr 13) Theo quan điểm trị, pháp quyền đối lập, tương ứng với tổ chức – xã hội đổi lập, kể hợp pháp không hợp pháp không nằm hệ thống trị Như “hệ thơng trị hiểu phạm trù dùng để chỉnh thể bao gồm nhà nước, Đảng hợp pháp, tổ chức trị - xã hội hợp pháp, ưu vai trò đạo thuộc thiết kế giai cấp cầm quyền để tác động vào trình kinh tế - xã hội, nhằm củng cố, trì phát triển chế độ xã hội đương thời” (2 tr 47) - Nhóm quan điểm thứ hai cụ thể hóa nội dung hệ thống trị Việt Nam, rõ phần, yếu tố cấu thành hệ thống trị, “mơ hình tổng thể hệ thống trị xã hội Việt Nam bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận tổ quốc, tổng liên đoàn lao động, hội nơng dân, đồn niên Đảng cộng sản Hồ Chí Minh, hội liên hiệp phụ nữ hội cực chiến bình” Đảng cộng sản Việt Nam vừa tổ chức niên, vừa lực lượng lãnh đạo Mặt trần tổ quốc Việt Nam - Nhóm quan điểm thứ ba cho “hệ thống trị cấu bao gồm nhà nước, Đảng phái, đồn thể, tổ chức trị - xã hội tôn tài hoạt động khuôn khổ pháp luật hành, chế định theo tư tưởng giai cấp cầm quyền nhằm tác động vào trình kinh tế - xã hội, với mục đích trì phát triển chế độ xã hội đó” (53 tr 193) Hệ thống trị bao gồm Đảng, nhà nước, Mặt trận tổ quốc đồn thể trị - xã hội, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, nhà nước đóng vai trò quản lý, Mặt trận tổ quốc đồn thể trị - xã hội có vai trò quan trọng việc phát huy quyền làm chủ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân (48 tr 38) 12 - Nhóm quan điểm thứ tư tiếp cận cách chung hệ thống trị Việt Nam sở phân biệt ba khái niệm, “hệ thống trị vơ sản”, “hệ thống trị xã hội chủ nghĩa” “hệ thống trị thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam” Theo đó, hệ thống trị xã hội chủ nghĩa chỉnh thể bao gồm nhà nước chun vơ sản, Đảng cộng sản tổ chức trị - xã hội hợp pháp quan hệ qua lại yếu tố nhằm bảo đảm quyền lực nhân dân (7 tr 48) Hệ thống trị nước CHDCND Lào hình thành phát triển tiến hành cách mạng kể từ ngày có Đảng lãnh đạo (22/3/1955) HTCT đối lập Đảng chưa giành quyền Từ năm 1975 đến nay, HTCT CHDCND Lào HTCT Đảng cầm quyền, lãnh đạo đời, tồn phát triển quy định cách khách quan điều kiện trị, kinh tế, xã hội phù hợp với quy luật vận động xã hội nước Lào Hệ thống trị Lào hoạt động theo chế bảo đảm tất quyền lực thuộc nhân dân thông qua công tác quản lý nhà nước hoạt động đồn thể trị - xã hội lãnh đạo thống Đảng mục đích xây dựng thành cơng bảo vệ vững tổ chức trị CHDCND Lào Quá trình đổi đất nước làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, trị, xã hội Lào, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 20 đổi tạo lập hạ tầng kinh tế sở vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tương đồng với hạ tầng kinh tế thượng tầng kiến trúc trị bước xây dựng vừa kế thừa thành tựu kinh nghiệm lịch sử phát triển chục năm qua, vừa phát triển đổi phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn Hệ thống trị với tư cách 13 phận chủ yếu thượng tầng kiến trúc trị chế độ cần nhận diện sở - Là hệ thống thể chế trị, trị xã hội có nhiệm vụ thực ủy quyền nhân dân để tổ chức thực quyền lực nhân dân, đồng thời hệ thống tổ chức để nhân dân thực quyền lực mình, đảm bảo cho cá nhân, cộng đồng thật chủ thể sáng tạo, chủ động tích cực việc thực phát huy dân chủ, tu tưởng Hồ Chí Minh nói “quyền hành lực lượng nơi dân” (66 tr 698) - Là hệ thống tổ chức hoạt động tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, khối đại đồn kết tồn dân tộc ý nghĩa động lực phát triển đất nước tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Là hệ thống tổ chức bao gồm thành viên Đảng đổi mạnh mẽ từ tổ chức, nhiệm vụ, chức đến phương thức hoạt động, từ mối quan hệ thành viên hệ thống đến mối quan hệ hệ thống với xã hội nhân hìnhthành phát triển Lào Hệ thống bao gồm: Đảng nhân dân cách mạng Lào, nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Mặt trận tổ chức trị… Trong hệ thống trị, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ mối tổ chức phải phân định cụ thể, để đảm bảo tính thống quyền lực trị phân công , phối hợp tổ chức trình thực ủy quyền nhân dân - Trong vai trò cầm quyền, lãnh đạo nhà nước xã hội, Đảng nhân dân cách mạng Lào không bao biện, làm thay nhà nước, vị trí cầm quyền vai trò lãnh đạo Đảng thể qua nhiệm vụ: + Xây dựng hoạch định đường lối phát triển đất nước 111 Đối với vấn đề đổi phương thức lãnh đạo Đảng phải triển khai thực cách đồng triệt để tất khâu, từ quy trình đề nghị quyết, xác định phương hướng, mục tiêu, định chủ trương, biện pháp cơng tác cho hợp lòng dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, đến khâu lãnh đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh… Trong quy trình nghị cần đổi cách làm, chuyển từ phương thức lãnh đạo nghị định kỳ nghị đạo theo mùa vụ chủ yếu sang lãnh đạo, đạo theo nghị chuyên đề theo chương trình hành động Đối với vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, liên quan đến lợi ích sống nhân dân địa bàn, đòi hỏi phối hợp quan, ban ngành hệ thống trị sở, sở đảng bộ, chi bộ, cấp uỷ đảng nên chủ trương, giải pháp có tính định hướng giao cho đồn thể tổ chức hệ thống trị cụ thể hoá thành biện pháp, cách làm phù hợp tổ chức thực theo chức năng, thẩm quyền trách nhiệm Đối với cấp sở cấp thực vai trò lãnh đạo đảng bộ, chi sở thể việc đề chủ trương phù hợp, chương trình hành động với biện pháp cụ thể, thiết thực, hướng vào phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất, xố đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng bản, làng văn hố, khơng để xảy "điểm nóng" Đối với nhận thức chức năng, nhiệm vụ hệ thống trị tổ chức thành viên cần quán quan điểm: Đảng, Nhà nước, Mặt trận đồn thể trị - xã hội phận quan trọng, tách rời hệ thống trị Trong hệ thống trị cấp huyện, tổ chức đảng có vai trò hạt nhân lãnh đạo trị, quyền đóng vai trò trụ cột hệ thống trị; Mặt trận hệ thống trị - xã hội nòng cốt 112 xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sở trị quyền nhân dân, cầu nối tổ chức đảng với tầng lớp nhân dân Cấp uỷ huyện cần tập trung xác định rõ phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đề nghị quyết, sát với đặc thù địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quyền địa phương việc triển khai tổ chức thực nghị cấp uỷ Vai trò vừa hạt nhân lãnh đạo vừa thành viên hệ thống trị, tổ chức đảng cấp huyện lãnh đạo: tổ chức thực quyền lực nhân dân; xây dựng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức dân chủ đảm bảo dân chủ; giữ vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng Với chức năng, nhiệm vụ mình, Mặt trận tổ chức trị xã hội phải hướng tới việc mở rộng dân chủ, phát huy tiềm sáng tạo tầng lớp nhân dân, mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh - mối quan hệ Mặt trận đồn thể, Mặt trận giữ vai trò chủ trì phối hợp hoạt động nhằm thực thắng lợi nghị Mặt trận, chương trình hành động tổ chức thành viên Để củng cố không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận thực tốt chức liên minh trị theo quy định pháp luật, đồng thời có vai trò trung tâm bảo vệ, chăm sóc phát huy đối tượng tiêu biểu, người có uy tín cộng đồng dân cư, tăng cường khối đại đoàn kết đảm bảo ổn định trị, trật tự an tồn xã hội Từ đổi tổ chức hệ thống trị vị trí, vai trò cấp huyện, để đổi nhận thức hoạt động hệ thống trị cấp huyện cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ hệ thống trị cấp huyện mà cụ thể 113 xác định rõ chức năng, nhiệm vụ thành tố cấu thành hệ thống Cụ thể: + Giải pháp đổi tổ chức hoạt động tổ chức Đảng Thực tổ chức đảng huyện, bản, cụm có nhiều cố gắng thực chức lãnh đạo hệ thống trị cấp huyện mà thể rõ việc lãnh đạo quyền bản, cụm trực tiếp lãnh đạo huyện trưởng Một số cấp uỷ có phân định rõ chức lãnh đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực cấp uỷ với chức nhiệm vụ Bí thư huyện uỷ, bước xác định rõ loại việc quan Đảng thực hiện; loại việc Bí thư huyện uỷ phải báo cáo cấp uỷ; loại việc chủ động thực Nhiều cấp uỷ có nhiều cải tiến cách nghị lãnh đạo, đạo hoạt động, tập trung vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, giảm định cụ thể quản lý Một số cấp uỷ làm rõ quan hệ, trách nhiệm, thẩm quyền tập thể cấp uỷ cá nhân người đứng đầu (bí thư); quan hệ cấp uỷ, bí thư người đứng đầu quan hành cấp (bản, cụm bản) Phương thức lãnh đạo quyền huyện, bản, cụm quy chế hoá thành quy chế, định cấp uỷ; phân loại công việc quan, quy định lối làm việc quan, tổ chức địa bàn cụ thể Tuy nhiên, việc phân định chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm cấp uỷ đảng, hạn chế, chồng chéo Cấp uỷ đảng địa phương định nhiều việc có tính chất quản lý điều hành cụ thể, chưa đảm bảo tính thơng suốt hệ thống hành Trong nhiều trường hợp chủ trương cấp uỷ (ban thường vụ) không chuyển thành nghị Thẩm quyền đề xuất cán uỷ ban nhân dân hạn chế Trong việc bầu miễn nhiệm cán mang tính hình thức, chưa phát huy dân chủ, thiếu cơng khai; số cấp uỷ đảng có biểu bao biện, lấn át, làm thay 114 quan quyền cơng tác quản lý cán bộ, cơng chức máy hành nhà nước Việc quy chế hoá phương thức lãnh đạo cấp uỷ đảng quyền sở nhiều hình thức Nhiều cấp uỷ đảng, ban hành quy chế, định, nội dung phân công công việc quan đảng với quan quyền chưa rõ, chưa hợp lý mang tính hình thức Sự lãnh đạo, kiểm tra tổ chức đảng, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức trị - xã hội hoạt động quan công quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên yếu, chưa đảm bảo dân chủ, cơng khai Chính vậy, hoạt động, tổ chức đảng cấp huyện điều kiện tiên cho đổi hệ thống trị cấp huyện Xiêng Khouang Để xác định hoạt động tổ chức đảng, trước hết, cần tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức, máy đảng nhằm phát bất cập tổ chức như: chức rõ ràng, nhiệm vụ khơng cụ thể, có chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quan với quan khác, ban với ban khác… Cơ cấu hoạt động lẫn lộn chức tổ chức thường nhầm lẫn chức tham mưu với chức đạo, chức phục vụ với chức điều hành… sở cần điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, quan, tổ chức cấu máy, gắn quyền hạn với trách nhiệm cán bộ, bố trí máy, xếp biên chế theo chức danh tiêu chuẩn cán thành quy trình thống nhất, đồng hữu quy trình cơng nghệ tạo sản phẩm tổ chức có chất lượng cao Cần quy định rõ loại việc mà ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ huyện trực tiếp định công việc ban thường vụ cho ý kiến trước định thực Sự lãnh đạo cấp uỷ đảng định hướng đảm bảo nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.Tạo điều kiện cho người đứng đầu quan hành 115 nhà nước địa phương quản lý, điều hành tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ đề Hoạt động, tổ chức đảng tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên quan công quyền, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, phải gương mẫu, tận tâm, không quan liêu,tham nhũng Đổi phương pháp, cách thức làm công tác tư tưởng phù hợp với tình hình mới, góp phần ngăn chặn suy thoái, biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên Nâng cao chất lượng lãnh đạo kiểm tra tổ chức đảng thông qua hệ thống giám sát dân chủ, tổ chức trị - xã hội quan công quyền cán bộ, đảng viên máy quyền 3.2.3 Giải pháp đổi tổ chức hoạt động quyền cấp huyện Đối với quyền cấp huyện, cần xác định rõ quan điểm: nhà nước trụ cột hệ thống trị.Chính quyền cấp huyện cần xây dựng thực chức nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân, có máy tinh gọn, động, Chấm dứt hoạt động đạo điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm dần hoạt động trực tiếp cung ứng dịch vụ công thông qua trình chuyển giao dịch vụ cho tổ chức xã hội, công nhân thực Từng bước nâng cao lực lãnh đạo, đạo quản lý quyền cấp huyện cần thực giải pháp sau: Một là, trước mắt, sở đánh giá kết cải cách hành năm qua, kết rà soát văn thuộc thể chế, thực cải cách, đổi thủ tục hành chính, rà sốt, xếp tổ chức phòng, ban, đánh giá, xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần thực tinh giản biên chế… cần có hướng dẫn, quy định cụ thể giúp cho việc kiện 116 toàn, ổn định tổ chức, máy, đội ngũ cán huyện, xem xét kỹ việc tinh giản biên chế huyện Hai là, tập trung nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện cách thiết thực Quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo cán chỗ, chống biểu chạy theo cấp hình thức, coi trọng lực thực tế Đồng thời, có sách thu hút em người dân tộc tỉnh đồng bào huyện định cư tỉnh có trình độ, chun mơn cơng tác huyện Đội ngũ cán bộ, công chức huyện phải vừa đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ quan cấp huyện, vừa thực trách nhiệm đạo, giúp đỡ sở (cụm bản, bản) Ba là, tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực sách đầu tư hỗ trợ hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, tài nguồn lực khác Tiến hành sửa đổi, bổ sung chế độ, sách thiết thực phù hợp huyện (về phương thức đầu tư, cơng tác quản lý, tính hiệu quả…) Bốn là, lâu dài, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cấp huyện nói chung Trên sở đó, định rõ nhiệm vụ cụ thể, thẩm quyền, trách nhiệm lĩnh vực, phân định lành mạch, rõ ràng mối quan hệ tỉnh với huyện Theo đó, thể thức tổ chức, quản lý cấp huyện xác lập rõ ràng, nghiêm minh Tổ chức máy đội ngũ cán bộ, công chức xây dựng theo tinh thần chương trình tổng thể cải cách hành Chính phủ * Đối với quyền cụm bản, bản: - Quá trình xây dựng, phát triển đất nước, vị trí, vai trò cụm bản, thuộc huyện có thay đổi: đổi tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng hệ thống trị cụm bản, vào hồn cảnh cụ thể huyện, lựa chọn cơng tác ưu tiên, tăng cường kiện toàn đội ngũ cán theo hướng có sách thu hút số sinh viên tốt nghiệp 117 trường trung học, đại học bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức cụm bản, Thực chương trình ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng cho cụm bản, vùng sâu, vùng xa đường giao thông, đảm bảo ô tô đến tất mùa tất cụm bản, Đó cơng việc cần xác định, lựa chọn cần thực trước - Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cụm bản, bản, huyện có đường biên giới quốc gia với nước láng giềng, cụm bản, địa bàn khó khăn, có vị trí địa lý đặc biệt… sở đó, tỉnh, huyện phải có sách cụ thể loại cụm bản, bản, đầu tư, hỗ trợ tài nguồn lực khác theo hình thức thích hợp Khuyến khích cụm bản, có khả tạo nguồn, tăng thu ngân sách, quan tâm đặc biệt tới cụm bản, khó khăn Tiến hành tổng kết chương trình hỗ trợ 510 đặc biệt khó khăn, rút kinh nghiệm cụ thể nội dung, phương thức hoạt động để có giải pháp thiết thực - Kiện toàn tổ chức cụm bản, đội ngũ cán cụm bản, bản, xác định cụ thể - Thực biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cụm bản, huyện trưởng, tỉnh trưởng để chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 20062010 cách chủ động 3.2.4 Giải pháp đổi tổ chức hoạt động Mặt trận Lào xây dựng đất nước Trước hết, phải nhận thức Mặt trận Lào xây dựng đất nước đồn thể trị xã hội cấp huyện phận quan trọng hệ thống trị cấp huyện Nhằm nâng cao chất lượng, động hoạt động tổ chức, sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng đoàn viên, nhân dân hơn; làm tốt công tác vận động tầng lớp nhân dân phát huy sức sáng tạo tiềm việc thực đường lối, chủ trương Đảng, luật pháp 118 sách Nhà nước; thực tốt chức đại diện bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp nhân dân, thực hành dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố đồng thuận xã hội; củng cố hệ thống trị, thắt chặt mối quan hệ Đảng, Nhà nước với tầng lớp nhân dân; tăng cường lãnh đạo Đảng với Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức trị - xã hội Để củng cố không ngừng phát triển sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận thực tốt chức liên minh trị, liên hiệp tựnguyện theo quy định pháp luật, đồng thời có vai trò trung tâm bảo vệ, chăm sóc phát huy đối tượng tiêu biểu, người có uy tín cộng đồng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Mặt trận Lào xây dựng đất nước có chức tuyên truyền, vận động, giám sát phản biện xã hội Mọi quyền lực muốn phát huy tốt xã hội, đòi hỏi phải kiểm sốt, thơng qua Mặt trận, người dân thực giám sát Mặt trận yêu cầu khách quan Cùng với chức giám sát, chức đặt thời gian gần cho Mặt trận chức phản biện xã hội, phản biện xã hội đòi hỏi cao Yêu cầu Mặt trận đứng vị trí người dân để bình luận, nhận xét, đánh giá trình hoạch định thực thi chủ trương, sách, pháp luật liên quan đến lợi ích dân Đây bước phát triển dân chủ Qua hoạt động phản biện, tính chủ động Mặt trận tăng lên, chức tham Mặt trận ngày rõ rệt Mặt trận cấp huyện cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm tổ chức dân có đủ trình độ, lực điều kiện cốt lõi, chế cán Khơng có hai điều cốt lõi Mặt trận khơng thể thực chức phản biễnh với ý nghĩa Yêu cầu đội ngũ cán Mặt trận phải liên hệ mật thiết với tầng lớp nhân dân, thực 119 nhân dân lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng chuyên mơn hoạt động xã hội, có đầy đủ phẩm chất, lực, đặc biệt lực hoạt động thực tiễn, lực vận động quần chúng nhân dân Đồng thời Mặt trận cần khắc phục triệt để tình trạng để tạo vị độc lập chủ thể phản biện xã hội Cùng với hoạt động tổ chức chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Lào xây dựng đất nước nay, đòi hỏi phải có tư chức năng, nhiệm vụ tổ chức trị - xã hội + Các đồn thể trị - xã hội cấp huyện tổ chức đại diện lợi ích quần chúng nhân dân, giai cấp, tầng lớp, giới; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng đồn viên Đây chức tổ chức trị - xã hội + Giáo dục, giác ngộ cách mạng quần chúng nhân dân; xây dựng lực lượng cốt cán trị - xã hội quần chúng tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu người ưu tú cho tổ chức đảng quyền + Chính người đại diện lợi ích quần chúng nhân dân, tổ chức trị - xã hội giám sát hoạt động quan công quyền, giám sát hành vi đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên + Tập hợp lực lượng giai cấp, tầng lớp, giới, vận động thành phong trào cách mạng thực đường lối, chủ trương Đảng, chấp hành pháp luật Nhà nước, ủng hộ thiết thực chủ trương, sách phù hợp với lợi ích quần chúng Vì vậy,trong mối quan hệ với quyền sở, tổ chức trị xã hội phải thật tổ chức độc lập, khơng phụ thuộc hồn tồn vào quyền tổ chức, biên chế tài 3.2.5 Giải pháp đổi tổ chức hoạt động đoàn thể nhân dân 120 Đối với tổ chức trị - xã hội cấp huyện tỉnh Xiêng Khouang thực tiễn đòi hỏi tổ chức phải đổi mạnh mẽ mặt tổ chức máy để thực tổ chức tập hợp đại diện cho đoàn viên tham gia vào hệ thống trị.Các tổ chức xã hội quần chúng, quần chúng tự nguyện lập nên hoạt động tổ chức trị, khơng tham gia vào cấu tổ chức hệ thống lại thành viên Mặt trận Lào xây dựng đất nước Điều làm bật hoạt động Mặt trận vừa hoạt động trị vừa hoạt động xã hội Các đoàn thể quần chúng nhân tố tạo thành hệ thống trị khơng có chức Đảng quản lý nhà nước chủ yếu thực chức giáo dục, tập hợp, đoàn kết đưa quần chúng tham gia vào phong trào hoạt động cách mạng Chính vậy, kiện tồn tổ chức máy tổ chức trị - xã hội cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang có bước tiến theo hướng tinh gọn máy, tinh giản biên chế việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quan chuyên trách cấp, chức danh tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức máy đoàn thể cấp huyện Như vậy, đổi tổ chức, hoạt động hệ thống trị cấp huyện thành công trọng tâm đổi tổ chức máy quyền cấp huyện, cần phải có tâm trị cao nữa, trách nhiệm cấp uỷ đảng Cấp uỷ cấp phải người chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia vào công việc tổ chức, hoạt động máy quyền cấp sở, đổi tổ chức hoạt động Mặt trận đoàn thể nhân dân; phải coi việc đổi nhiệm vụ mình, phải trực tiếp tham gia vào công việc nhiều vào q trình cải cách hành sở Những kết đổi cấu tổ chức hoạt động quyền, Mặt trận đồn thể phụ thuộc nhiều vào tâm trị cấp uỷ 121 cấp, có giải pháp đổi mới, có giải pháp nâng cao thẩm quyền Ban đạo cải cách hành chính, giải pháp chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực cần thiết… tích cực thực hiện, mục đổi hệ thống trị cấp huyện đạt kết Tiểu kết chương Những giải pháp đổi hệ thống trị cấp huyện trình bày chương kết cấu trình khảo sát, nghiên cứu thực trạng hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khouảng thời gian thực vừa qua Các giải pháp có tác động quan trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang, đề xuất kiến nghị hệ thống trị cấp huyện nước Lào nói chung Đổi hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang thực chất đổi tổ chức hoạt động thành tố cấu thành hệ thống trị cấp huyện, tập trung lãnh đạo cấp uỷ đảng việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước; có chủ trương cải cách, tổ chức hợp lý quyền sở (cụm bản, bản) Thực nguyên tắc tập trung dân chủ chế độ thủ trưởng quan hành Việc đề xuất giải pháp mang tính đột phá tổ chức hợp lý quyền cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang, tác giả đề xuất giải pháp hoạt động tổ chức tổ chức trị xã hội cấp huyện nhằm phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho người dân tham gia ngày nhiều vào tổ chức trị - xã hội tổ chức đảm nhận nhiệm vụ đại diện cho người dân, thực nhiệm vụ giám sát quan nhà nước Để đổi hoạt động hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang đạt nhiều hiệu thành cơng, đòi hỏi lãnh đạo 122 liệt cấp uỷ cấp phải phát huy vai trò làm chủ nhân dân, nâng cao dân trí, có đủ lực, chun mơn, văn hoá, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật… tức cần có giải pháp mang tính đồng bộ, tác giả nói, hệ thống giải pháp nêu lên chương chưa đầy đủ, giải pháp cần thiết cho việc đổi tổ chức,hoạt động hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang 123 KẾT LUẬN Trong hệ thống trị cấp huyện cấu trúc trị phức tạp đặc thù, phản ánh thực tiễn trị phong phú, đa dạng mang dấu ấn sắc nước Lào Hệ thống trị cấp huyện có vai trò quan trọng việc chuyển tải định từ cấp chiến lược đến sở, đạo tổ chức hoạt động hệ thống trị cấp sở địa bàn mình, biến đường lối, chủ trương cấp chiến lược thành hoạt động thực tiễn cấp huyện Đổi tổ chức hoạt động trị cấp huyện, giữ vững vai trò người tổ chức q trình trị, đưa nghiệp cách mạng dân tộc Lào nói chung, cấp huyện nói riêng tới đích mục tiêu: xây dựng hoàn thiện dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân, xây dựng nước Lào dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Tạo sở vững động lực trị mạnh mẽ cho phát triển nhanh bền vững đât nước tình hình đổi Đổi tổ chức hoạt động hệ thống trị cấp huyện, thành công, cần làm sáng tỏ vấn đề lý luận hệ thống trị cấp huyện, tạo hệ thống lý thuyết vững cho hoạt động tổ chức thực tiễn quyền cấp huyện có ý nghĩa định đến hiệu tổ chức hoạt động hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang nói chung, cấp huyện nói riêng Tuy vậy, thời gian qua, hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang nhiều hạn chế bất cập Nguyên nhân thực trạng kể quyền lực Đảng, quyền lực Nhà nước, trách nhiệm Đảng cầm quyền, quản lý Nhà nước tổ chức hệ thống trị chưa phục tùng ý chí, nguyện vọng nhân dân, chưa thật dân, dân dân, khơng chịu kiểm sốt phán nhân 124 dân Cách xếp tổ chức, máy không đôi với đổi phương thức hoạt động chế độ hỗ trợ kèm theo nên kết thực bị hạn chế; phân chia, phân cấp chưa rõ ràng, chưa xác định cụ thể kịp thời việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị dẫn tới chồng chéo chức năng, trùng lắp tổ chức, hiệu hoạt động hệ thống trị cấp huyện Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý điều hành quyền cấp huyện coi khâu đột phá để đổi tổ chức hệ thống trị cấp huyện Những thời mới, thách thức mới, đòi hỏi hệ thống trị cấp huyện phải đổi mạnh mẽ từ tổ chức đến phương thức hoạt động để thật nhân tố lãnh đạo tổ chức thành cơng q trình tiếp tục đổi mới, vừa thích ứng với nhu cầu, mục tiêu thực tiễn đất nước, vừa chủ động vượt qua khó khăn, thách thức diễn biến phức tạp tình hình đất nước quốc tế Tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo trị tổ chức đảng cấp huyện quyền, phát huy quyền làm chủ tầng lớp nhân dân, thông qua hoạt động Mặt trận Lào xây dựng đất nước đồn thể trị - xã hội giải pháp thích hợp, tích cực để đổi tổ chức máy nâng cao hoạt động hệ thống trị cấp huyện Đổi hệ thống trị cấp huyện khơng nhiệm vụ thôn tổ chức thành viên, mà trách nhiệm chung hệ thống trị tồn dân lãnh đạo Đảng Nhưng trước hết, đổi hệ thống trị phải thực nỗ lực nội sở, quần chúng tổ chức trị khác, gắn kết mối quan hệ tổ chức đảng, quyền với nhân dân Bên cạnh đó, cần có phối hợp quan tâm cấp quyền; Trung ương, tỉnh cấp 125 huyện; đổi đạo cấp cấp huyện, có tạo nên đồng thúc đẩy nhanh chóng q trình đổi Đổi tổ chức, hoạt động hệ thống trị cấp huyện khâu phức tạp, lâu dài, phải đòi hỏi kiên trì phải có tâm trị cao cấp uỷ đảng Điều công đổi tổ chức hoạt động hệ thống trị cấp huyện nhằm phát huy lực, uy tín ảnh hưởng Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành quyền, tạo nên phối hợp chặt chẽ Đảng, quyền nhân dân; đổi tổ chức hoạt động Mặt trận đoàn thể nhân dân cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang, phát huy dân chủ, phù hợp với phát triển, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí cải thiện đời sống nhân dân Do vậy, phương diện lý luận thực tiễn, việc nhận thức đắn đầy đủ vai trò, có trách nhiệm tổ chức từ Đảng - Nhà nước, Mặt trận đến tổ chức trị - xã hội hệ thống trị cấp huyện có ý nghĩa to lớn với nỗ lực đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị cấp huyện tỉnh Xiêng Khuoang, đáp ứng mục tiêu nhu cầu phát triển kinh tế bền vững dâ tộc, đất nước, lịch sử đổi cấp huyện giai đoạn ... lực tổ chức trị - xã hội nhân có vị trí quan trọng 1.2.3 Đổi tổ chức, hoạt động hệ thống trị cấp huyện Đổi tổ chức, hoạt động hệ thống trị phần khơng thể tách rời nghiệp đổi tổ chức hoạt động nước. .. tin nhân dân Đảng nhà nước 1.2.5 Đổi hệ thống trị cấp huyện nhằm khắc phục yếu kém, hạn chế tổ chức, hoạt động hệ thống trị cấp huyện Tổ chức, hoạt động hệ thống trị cấp huyện tồn yếu hạn chế... định trị để góp phần củng cố hệ thống trị cấp tỉnh đất nước Hệ thống trị nước Lào nới chung hệ thống trị cấp huyện nói riêng bước đổi để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân Lào,
- Xem thêm -

Xem thêm: đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay, đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay