CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN HIDROCACBON

2 143 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 23:06

Câu 1(153G): Một loại xăng có chứa 4 ankan với phần trăm số mol như sau: heptan (10%), octan (50%), nonan(30%) và đêcan (10%).a) Tính khối lượng mol trung bình của xăng.b) Tính tỉ khối hơi của xăng so với không khí.c) Khi sử dụng loại xăng này để chạy ôtô và mô tô cần trộn lẫn hơi xăng và không khí theo tỉ lệ thể tích như thế nào để phản ứng xảy ra vừa đủ.d) Nhiệt nóng của ankan có thể tính theo công thức sau: Q= (612n+ 197) trong đó n là số nguyên tử cacbon trong ankan. Hãy tính nhiệt tỏa ra khi đôt cháy 1mol loại xăng trên.e) Một xe máy chạy 100Km tiêu thụ hết 1,5Kg xăng nói trên. Hãy tính xem khi xe chạy 100Km chiếc xe đó đã tiêu thụ bao nhiêu lít oxi của không khí, thải ra bao nhiêu lít CO2 và thải ra môi trường một lượng nhiệt bằng bao nhiêu? Giả thuyết năng lượng giải phóng khi đốt cháy nhiên liệu có 80% được chuyển thành cơ năng, còn lại chuyển thành nhiệt tỏa ra môi trường. Các thể tích khí đo ở 27,30C và 1atm.ĐS: =119,6 gmol; d=4,124; ;Q=5337,8 KJmol; Q=13389,34 KJCâu 2(163G): Nạp một hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A và oxi dư theo tỉ lệ thể tích 1:4 vào khí nhiên kế. Sau khi cho nổ và ngưng tụ hơi nước rồi đưa về nhiệt dộ ban đầu thì thu được hỗn hợp khí Y có áp suất giảm chỉ còn một nửa so với áp suất hỗn hợp X.a) Xác định công thức phân tử của A.b) Tính X và Y.c) Tính số mol của hỗn hợp khí cần dùng để tạo ra 20g kết tủa khi cho sản phẩm cháy qua dung dịch có chứa 22,2 g Ca(OH)2. Giả thuyết phản ứng xảy ra hoàn toàn.ĐÁP SÔ: a) etan b) X = 31,6 gmol và Y= 41,6 gmol c) 1 molCâu 3(164G): Cho hỗn hợp 3 hidrocacbon A,B,C trong đó A là một ankan có 20% hidro theo khối lượng, B cũng là một ankan và tỉ khối hơi của C so với hidro là 29. Lấy 8,8 gam B phản ứng với Clo trong điều kiện chiếu sáng tạo thành 15,7g dẫn xuất 1 lần thế.a) Xác định CTPT, CTCT của A,B,C.b) Trộn A,B,C theo tỉ lệ thể tích 1:2:3 với một lượng oxi dư vào một bình kín có dung dịch 50 lít ở 1200C , áp suất P1 atm. Sau khi đốt cháy hoàn toàn, bình được làm lạnh ở 00C và toàn bộ sản phẩm khí cho lội CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN HIDROCACBON Câu 1(153G): Một loại xăng có chứa ankan với phần trăm số mol sau: heptan (10%), octan (50%), nonan(30%) đêcan (10%) a) Tính khối lượng mol trung bình xăng b) Tính tỉ khối xăng so với khơng khí c) Khi sử dụng loại xăng để chạy ôtô mô tô cần trộn lẫn xăng khơng khí theo tỉ lệ thể tích để phản ứng xảy vừa đủ d) Nhiệt nóng ankan tính theo cơng thức sau: KJ Q= (612n+ 197) mol n số nguyên tử cacbon ankan Hãy tính nhiệt tỏa đôt cháy 1mol loại xăng e) Một xe máy chạy 100Km tiêu thụ hết 1,5Kg xăng nói Hãy tính xem xe chạy 100Km xe tiêu thụ lít oxi khơng khí, thải lít CO2 thải môi trường lượng nhiệt bao nhiêu? Giả thuyết lượng giải phóng đốt cháy nhiên liệu có 80% chuyển thành năng, lại chuyển thành nhiệt tỏa mơi trường Các thể tích khí đo 27,3 0C 1atm Vxang V ĐS: M =119,6 g/mol; d=4,124; kk  65, ;Q=5337,8 KJ/mol; Q=13389,34 KJ Câu 2(163G): Nạp hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A oxi dư theo tỉ lệ thể tích 1:4 vào khí nhiên kế Sau cho nổ ngưng tụ nước đưa nhiệt dộ ban đầu thu hỗn hợp khí Y có áp suất giảm nửa so với áp suất hỗn hợp X a) Xác định công thức phân tử A b) Tính M X M Y c) Tính số mol hỗn hợp khí cần dùng để tạo 20g kết tủa cho sản phẩm cháy qua dung dịch có chứa 22,2 g Ca(OH)2 Giả thuyết phản ứng xảy hồn tồn ĐÁP SƠ: a) etan b) M X = 31,6 g/mol M = 41,6 g/mol c) mol Y Câu 3(164G): Cho hỗn hợp hidrocacbon A,B,C A ankan có 20% hidro theo khối lượng, B ankan tỉ khối C so với hidro 29 Lấy 8,8 gam B phản ứng với Clo điều kiện chiếu sáng tạo thành 15,7g dẫn xuất lần a) Xác định CTPT, CTCT A,B,C b) Trộn A,B,C theo tỉ lệ thể tích 1:2:3 với lượng oxi dư vào bình kín có dung dịch 50 lít 1200C , áp suất P1 atm Sau đốt cháy hồn tồn, bình làm lạnh 0C tồn sản phẩm khí cho lội qua bình đựng pyrogallol khơng màu (hấp thụ O2) ngả màu xám nhạt bền thấy khối lượng bình tăng 105,6 g áp suất bình P2 atm Tính P1,P2 ĐS: a) A: C2H6 B: C3H8 C: C4H10 b) P1=27,26 atm P2= 8,95 atm Câu (156G):Một hỗn hợp khí gồm ankan A 2,24 lít clo chiếu sáng tạo hỗn hợp X gồm sản phẩm monoclo điclo thể lỏng có khối lượng 4,26g hỗn hợp khí Y tích 3,36 lít Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu 200ml dung dịch có tổng nồng độ mol muối tan 0,6M Còn lại khí Z khỏi dung dịch tích 1,12 lít Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn a) Xác định công thức phân tử A biết tỉ lệ số mol chất dẫn xuất môn điclo 2:3 b) Tính % thể tích hỗn hợp khí (A,Cl2) ban đầu ĐS: a) A: C2H6 b) 50% C2H6 50% Cl2 Câu 5:
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN HIDROCACBON, CHUYÊN đề bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN HIDROCACBON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay