Địa danh hành chính huyện vân hồ, tỉnh sơn la

82 46 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐỖ CƠNG BÌNH ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN SƠN LA, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐỖ CƠNG BÌNH ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 822 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Khang SƠN LA, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết đƣa luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình Sơn La, ngày tháng Đỗ Cơng Bình năm 2017 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành hướng dẫn tận tình, chu đáo GS.TS Nguyễn Văn Khang Em xin gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc Luận văn kết trình học tập nghiên cứu, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy giáo, Cô giáo giảng dạy chuyên đề cho Lớp Cao học Ngôn ngữ K4 - Trường Đại học Tây Bắc Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chuyên viên Ban Tun giáo huyện ủy Vân Hồ, phòng Văn Hóa Thơng tin Huyện Vân Hồ, đồng chí lãnh đạo bà nhân dân 14 xã huyện giúp đỡ tơi nhiệt tình q trình thực luận văn Sơn La, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đỗ Cơng Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU …1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI LỊCH SỬ VẤN ĐỀ MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6 Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN CẤU TRÚ C CỦA LUẬN VĂN Chƣơng I: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN VÂN HỒ8 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VỀ ĐỊA DANH 1.1.1 Khái niệm địa danh 1.1.2 Vị trí địa danh danh xƣng học 1.1.3 Phân loại địa danh 10 1.1.4 Đặc điểm địa danh 11 1.1.5 Khái niệm địa danh hành 12 1.2 KHÁI QUÁT VỀ HUYỆN VÂN HỒ 12 1.3 TIỂU KẾT CHƢƠNG 21 Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH HUYỆN VÂN HỒ 23 2.1 MÔ HÌNH CẤU TRÚC ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH VÂN HỒ 23 2.1.1 Mơ hình chung cấu tạo địa danh 23 2.1.2 Khảo sát mô hình cấu trúc địa danh huyện Vân Hồ 23 2.1.2.1 Mơ hình tổng qt 23 2.1.2.2 Khảo sát thành tố chung (A) 24 2.1.2.2 Khảo sát thành tố riêng (B) 29 2.2 CÁC PHƢƠNG THỨC CẤU TẠO ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH HUYỆN VÂN HỒ 30 2.2.1 Đặc điểm cấu tạo nội dung 31 2.2.1.1 Phƣơng thức tự tạo 31 2.2.1.2 Phƣơng thức chuyển hóa 33 2.2.2 Đặc điểm cấu tạo hình thức 35 2.2.2.1 Địa danh có cấu tạo đơn (địa danh đơn thành tố) 35 2.2.2.2 Địa danh có cấu tạo phức 37 2.3 TIỂU KẾT CHƢƠNG 41 Chƣơng 3: ĐẶC ĐIỂM Ý NGHĨA CỦA ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH HUYỆN VÂN HỒ 42 3.1 ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ CẤU TẠO ĐỊA DANH42 3.1.1 Vấn đề ý nghĩa địa danh 42 3.1.2 Mối quan hệ ý nghĩa địa danh thực đƣợc phản ánh 44 3.1.3 Các yếu tố địa danh hành huyện Vân Hồ phản ánh tính đa dạng loại hình đối tƣợng địa 45 3.1.4 Các yếu tố địa danh hành huyện Vân Hồ có nghĩa rõ ràng khơng rõ ràng có liên quan đến vấn đề nguồn gốc ngôn ngữ 46 3.2 PHÂN LOẠI ĐỊA DANH THEO NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ 47 3.2.1 Nhóm địa danh có yếu tố mang nghĩa miêu tả 47 3.2.1.1 Địa danh chứa yếu tố có ý nghĩa phản ánh đặc điểm, tính chất, màu sắc thân đối tƣợng đƣợc định danh 47 3.2.1.2 Địa danh có yếu tố phản ánh mối quan hệ đối tƣợng đƣợc định danh với đối tƣợng, vật, tƣợng, yếu tố khác có liên quan 48 3.2.2 Địa danh có yếu tố ƣớc vọng 49 3.2.3 Nhận xét chung 50 3.3 MỘT SỐ ĐỊA DANH GẮN VỚI LỊCH SỬ VĂN HÓA XÃ HỘI 50 3.3.1 Địa danh Hang mộ Tạng Mè xã Suối Bàng 50 3.3.2 Địa danh Đền Chúa Hang Miếng 52 3.3.3 Địa danh Phụ Mẫu I - xã Chiềng Yên 53 3.4 TIỂU KẾT CHƢƠNG 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC QUY ƢỚC VIẾT TẮT CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CK : Chiềng Khoa CX : Chiềng Xuân CY : Chiềng Yên LH : Liên Hòa LL : Lóng Lng MM : Mƣờng Men MT : Mƣờng Tè QM : Quang Minh SK : Song Khủa SB : Suối Bàng TX : Tân Xuân TM : Tô Múa VH : Vân Hồ XN : Xuân Nha DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mơ hình cấu trúc phức thể địa danh huyện Vân Hồ 24 Bảng 2.2 Bảng thống kê số lƣợng yếu tố cấu tạo thành tố chung 25 MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Mỗi vật tƣợng giới khách quan đƣợc ngƣời đặt cho tên cụ thể để khu biệt nói với đối tƣợng khác Đó hệ thống tên riêng Việc nghiên cứu chúng hình thành nên chuyên ngành gọi danh xƣng học Danh xƣng học nghiên cứu tên ngƣời đƣợc gọi nhân danh học, nghiên cứu tên gọi đối tƣợng địađịa danh học 1.2 Địa danh học ngành khoa học nghiên cứu tên mặt từ nguyên, tính xã hội, quy luật cấu thành nhằm thiết thực phục vụ cho nhiều ngành khoa học khác Địa danh liên quan chặt chẽ đến lịch sử, văn hóa, dân cƣ vùng đất định Địa danh lƣu giữ trầm tích lịch sử văn hóa, phong tục tập quán cƣ dân vùng đất Trong loại địa danh hành thƣờng sản phẩm chế độ định Nó đƣợc gọi tên quan điểm, sách, ý tƣởng quyền dân chúng đƣơng thời Trong hồn cảnh vùng đất có nhiều dân tộc nối tiếp sinh sống, địa danh mang nhiều dấu tích từ vựng ngơn ngữ Mỗi địa danh đƣợc hình thành hồn cảnh văn hóa, lịch sử định Điều đƣợc thể rõ qua ngơn ngữ nói chung hay tên địa danh nói riêng 1.3 Thực Nghị 72/NQ-CP ngày 10/06/2013 Chính phủ, huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La đƣợc thành lập sở điều chỉnh gần 97.984ha diện tích tự nhiên 55.797 nhân khẩu, có địa giới hành giáp huyện: Mai Châu, Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình; huyện Mƣờng Lát, Quan Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, đồng thời có đƣờng biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn nƣớc Cộng hòa Dân chủ nhân dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Duy Anh (2005), Đất nước Việt Nam qua đời, Nxb Văn hóa thơng tin, H Đào Duy Anh (2008), Hán Việt từ điển, Nxb Khoa học xã hội, H Nguyễn Văn Ân (1997), Việt Nam thay đổi địa danh địa giới đơn vị hành 1945-1975, Nxb Văn hóa thơng tin, H Nguyễn Văn Âu (1993) – Địa danh Việt Nam Nxb Giáo dục, H Nguyễn Văn Âu (2003), Một số vấn đề địa danh Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, H Ban chấp hành Đảng huyện Mộc Châu (2002), Lịch sử Đảng huyện Mộc Châu (tập 1), Nxb Chính trị Quốc gia, H Khu Mộc Hạ - Mộc Châu, kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1952), Nxb Chính trị Quốc gia, H Ban chấp hành Đảng tỉnh Sơn La (2002), Lịch sử Đảng tỉnh Sơn La (tập 1), Nxb Chính trị Quốc gia, H Ban chấp hành Đảng tỉnh Sơn La (2003), Lịch sử Đảng tỉnh Sơn La (tập 2), Nxb Chính trị Quốc gia, H 10 Ban chấp hành Đảng tỉnh Sơn La (2005), Lịch sử Đảng tỉnh Sơn La (tập 3), Nxb Chính trị Quốc gia, H 11 Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung (2006), Ngữ pháp tiếng việt (tập 1), Nxb Giáo dục, H 12 Diệp Quang Ban (2006), Ngữ pháp tiếng việt (tập 2), Nxb Giáo dục, H 13 Nguyễn Huy Cẩn (2005), Những hướng nghiên cứu Việt ngữ học cách tiếp cận liên ngành, Nguồn : HtT.P://ngonngu.net 14 Nguyễn Tài Cẩn (1975), Từ loại danh từ tiếng việt đại, Nxb Khoa học xã hội, H 15.Nguyễn Tài Cẩn (1995), Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng việt (sơ thảo), 59 Nxb Giáo dục, H 16 Nguyễn Tài Cẩn (1996), Ngữ pháp tiếng việt, Nxb Đại học Quốc gia, H 17 Đỗ Hữu Châu (1997), bình diện từ từ tiếng việt, Nxb Đại học Quốc gia, H 18.Đỗ Hữu Châu (1998), sở ngữ nghĩa học từ vựng, Nxb Giáo dục, H 19 Đỗ Hữu Châu (1999), Từ vựng- ngữ nghĩa tiếng việt, Nxb Giáo dục, H 20 Đỗ Hữu Châu (2005), Tìm hiểu văn hóa ngơn ngữ, in „Đỗ Hữu Châu tuyển tập, tập 2‟ Nxb Giáo dục, H, tr 846-867 21 Hoàng Thị Châu (1989), Tiếng việt miền đất nước,(phƣơng ngữ khoa học), Nxb Khoa học xã hội, H 22 Hoàng Thị Châu (2004), Phương ngữ học tiếng việt, Nxb Đại học Quốc gia, H 23 Hoàng Thị Châu (2007), Địa danh nước đồ giới : khái niệm, thuật ngữ phương thức nhập nội địa danh, HtT.P://ngonngu.net 24 Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghệu, Hoàng Trọng Phiến (2000), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng việt, Nxb Giáo dục, H 25 Mai Ngọc Chừ (2009), Văn hóa ngơn ngữ phương Đông, Nxb phƣơng Đông, H 26 Nguyễn Dƣợc, Trung Hải (2001), Sổ tay địa danh Việt Nam, Nxb Giáo dục, H 26 Trần Trí Dõi (2005), Ngơn ngữ phát triển văn hóa xã hội, Nxb Văn hóa thơng tin, H 27 Trần Văn Dũng (2005), Những đặc điểm địa danh Dak Lăk, Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học, Trƣờng Đại học Vinh, Nghệ An 28 Trần Trí Dõi (2011), Một vài vấn đề nghiên cứu so sánh – lịch sử nhóm ngơn ngữ Việt – Mường, Nxb Đại học Quốc gia, H 29 Phạm Đức Dƣơng (2000), Văn hóa Việt Nam bối cảnh Đông Nam Á, Nxb Khoa học xã hội, H 60 30 Phạm Đức Dƣơng (2007), Bức tranh ngôn ngữ - văn hóa tộc người Việt Nam Đơng Nam Á, Nxb Đại học Quốc gia, H 31 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh – trƣờng ĐHKH XH&NV – trƣờng đại học Sài Gòn – Báo Thanh Niên (2012), xây dựng chuẩn mực tả thống nhà trƣờng phƣơng tiện truyền thông đại chúng, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia, 12/2012, thành phố Hồ Chí Minh 32 Phan Xân Đạm (2005), Khảo sát địa danh Nghệ An, Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trƣờng ĐH Vinh, Nghệ An 33 Hữu Đạt (2009), Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa giao tiếp tiếng Việt, Nxb Giáo dục Việt Nam, H 34 Nguyễn Thiện Giáp (1986), Từ nhận diện từ tiếng Việt, Nxb Giáo duc, H 35 Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên) – Đoàn Thiện Thuật – Nguyễn Minh Thuyết (1997), Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Giáo duc, H 36 Nguyễn Thiện Giáp (2012), Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, Nxb Giáo dục Việt Nam 37 Lê Trung Hoa (1991), Địa danh thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học Xã hội, H 38 Lê Trung Hoa (2002), Các phương pháp trong việc nghiên cứu địa danh, Tạp chí ngơn ngữ số 7,tr 8-11 39 Lê Trung Hoa, tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ tiếng Việt văn học, Nxb Khoa học xã hội, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, 2002 40 Lê Trung Hoa (2006), Địa danh học Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, H 41 Nguyễn Khắc Huấn (2003), Bàn thêm khái niệm tiếng có nghĩa – tiếng vơ nghĩa tiếng Việt, Tạp chí ngơn ngữ (7), tr43-54 42 Vũ Bá Hùng (2000), Tiếng Việt số ngôn ngữ dân tộc bình diện ngữ âm, Nxb Khoa học xã hội, H 43 Đỗ Việt Hùng (2011), Nghĩa tín hiệu ngơn ngữ (từ bình diện hệ 61 thống đến hoạt động), Nxb Giáo dục Việt Nam, H 44 Nguyễn Văn Khang (chủ biên) (2000), Từ điển Mường – Việt, Nxb Văn hóa dân tơc, H 45 Nguyễn Văn Khang (2008), Những vấn đề đặt chuẩn hóa địa danh nước tiếng Việt nay, tạp chí địa (số 2/2008,tr.5255), (số 3/2008,tr.44-47), (số 4/2008,tr.52-56) 46 Vũ Ngọc Khánh (biên soạn) (2000), Chuyện kể địa danh Việt Nam, Nxb Thanh Niên, H 47 Từ Thu Mai (2004), Nghiên cứu địa danh tỉnh Quảng trị, Luận án tiến sĩ ngữ văn, Trƣờng Đại học khoa học xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội 48 Trƣơng Thị Mỵ (2009), Đặc điểm địa danh thuộc huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) từ góc độ văn hóa, Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ, Trƣờng Đại học sƣ phạm Thái Nguyên 49 Trần Thanh Tâm (1976), Thử bàn địa danh Việt Nam, Nghiên cứu lịch sử 3/1976, tr61-73 ; 4/1976, tr63-68 50 Tạ Văn Thông (1997), Điểm qua số địa danh Thái miền Tây Bắc, Tạp chí ngơn ngữ đời sống, (số 10/1997),tr.22-23 51 Phạm Tất Thắng (1996), Đặc điểm lớp riêng ngƣời (chính danh) tiếng Việt, luận án phó tiến sĩ, Viện Ngôn Ngữ Học Việt Nam 52 Phạm Tất Thắng (2011), Địa danh thành phố Đà Nẵng, đề tài cấp bơ, Trƣờng Đại học Huế 53 Vƣơng Tồn (2012), Tiến tới chuẩn hóa cách viết địa danh tỉnh Sơn La, Tạp chí ngơn ngữ , (số 4/2012), tr8-16 54 Nguyễn Đức Tồn, Trƣơng Thị Mỵ (2009), Thử tìm hiểu ý nghĩa địa danh Võ Nhai (Thái Nguyên), Tạp chí ngôn ngữ, (số 6/2009), tr.1-4 56 Nguyễn Kiên Trƣờng (1996), Những đặc điểm địa danh Hải Phòng, Luận án phó tiến sĩ Ngữ Văn , Trƣờng Đại học Khoa học xã hội nhân văn, 62 H 57 Đinh Xuân Vịnh (2002), Sổ tay địa danh Việt Nam, Xƣởng in Tin học đời sống, H 58 Hoàng Phê (chủ biên) (1992) – Từ điển tiếng Việt Trung tâm từ điển ngôn ngữ, H 59 Naftali Kadmon (2000), Top onymy – The Lore, Laws and Language of Geographical Names, Vantage Press Inc, New York 60 Fedinand De Sausre (1973), Giáo trình ngơn ngữ học đại cương, Nxb Khoa học xã hội, H 61.Superanskaja A.V.(2002), Địa danh gì, Matxcơva, ( Đinh Lan Hƣơng dich, Nguyễn Xn Hòa hiệu đính ), H 62 Sir Alan Gardiner (1953), The Theory of Proper Name, Second edition, Oxford University Press, London – Mew York – Toronto 63 John M Anderson (2007), The Grammar of Names, Oxford University Press, New York 63 PHỤ LỤC THỐNG KÊ ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH HUYỆN VÂN HỒ ĐƢỢC KHẢO SÁT TRONG LUẬN VĂN Stt Tên xã Loại hình địa danh Số lƣợng Tên địa danh Bản Phú Khoa, Tin Tốc, Mƣờng Khoa, Nà Chá, Bản, tiểu khu 13 Khòong I, Khòong II, Nà Tén, Nà Đồ, Đoàn Kết, Nà Ngần, Chiềng Lè, Páng I, Páng II Trƣờng mầm non Chiềng Khoa, Trƣờng học Chiềng Trƣờng tiểu học Chiềng Khoa, Trƣờng trung học sở Chiềng Khoa, Khoa Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân Mƣờng Khoa Nhà văn hóa Phú Khoa, Nhà văn hóa Tin Tốc, Nhà văn hóa Nhà văn hóa Nà Chá, Nhà văn hóa Đồn Kết, Nhà văn hóa Chiềng Lè, Nhà văn hóa Nà Ngần, Nhà văn hóa xã Chiềng Khoa Cầu Chiềng Bản, tiểu Xuân khu Cầu Páng, cầu Suối Tân Bản Nà Sàng, Suối Quanh, Dúp Kén, Khò Hồng, A Lang, Láy, Nậm Dên, Sa Lai Trƣờng mầm non Chiềng Xuân, Trƣờng học Trƣờng tiểu học Chiềng Xuân, Trƣờng Trung học sở Chiềng Xuân Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Chiềng Xuân, Nhà văn hóa xã Chiềng Xuân, Nhà văn hóa Suối Quanh, Nhà văn Nhà văn hóa hóa Khò Hồng, Nhà văn hóa Dúp Kén, Nhà văn hóa A Lang, Nhà văn hóa Sa lai Bản Nà Bai, Niên, Bống Hà, Bƣớt, Leo, Cò Bá, Bản, tiểu khu 14 Cò Hào, Piềng Chà, Pà Puộc, Phà Lè, Suối Mực, Phụ Mẫu I, Phụ Mẫu II, Tiểu Khu Trƣờng mầm non Chiềng Yên, Chiềng Yên Trƣờng học Trƣờng tiểu học Chiềng Yên, Trƣờng trung học sở Chiềng Yên Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Chiềng Yên, Nhà văn hóa xã Chiềng Yên, Nhà Nhà văn hóa văn hóa Tiểu Khu, Nhà văn hóa Niên, Nhà văn hóa Bƣớt, Nhà văn hóa Nà Bai, Nhà văn hóa Bống Hà, Nhà văn hóa Phụ Mẫu I, Nhà văn hóa Phụ Mẫu II Bản, tiểu khu Bản Nôn, Liên Hợp, Lắn, Suối Nậu, Ngậm, Dón, Tà Phù, Tƣờng Liên Trƣờng mầm non Liên Hòa, Trƣờng Trƣờng học tiểu học Liên Hòa, Trƣờng trung học sở Liên Hòa Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Liên Hòa Nhà văn hóa xã Liên Hòa, Nhà văn Liên Hòa hóa Nơn, Nhà văn hóa Liên Nhà văn hóa Hợp, Nhà văn hóa Lắn, Nhà văn hóa Suối Nậu, Nhà văn hóa Dón, Nhà văn hóa Tà Phù, Nhà văn hóa Tƣờng Liên Địa danh khác Núi Tả Tùng, núi Sòng Gà, đồi Ơng Chếnh, đồi Pu Nhay, suối Nàng Bản Co Chàm, Co Tang, Co Bản, tiểu khu 10 Lóng, Săn Cài, Pa Kha, Tân Lập, Lóng Lng, Lóng Bon, Lũng Xá, tà Dê Lóng Trƣờng mầm non Lóng Lng, Lng Trƣờng học Trƣờng mầm non Hoa Đào, Trƣờng tiểu học Lóng Lng, Trƣờng tiểu học Vừ A Dính, Trƣờng trung học sở Lóng Lng Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân Lóng Lng Nhà văn hóa xã Lóng Lng, Nhà Nhà văn hóa văn hóa Lũng Xá, Nhà văn hóa Pa Kha, Nhà văn hóa Co Lóng, Nhà văn hóa Săn Cài Bản, tiểu khu Bản Nà Pa, Suối Van, Ui, Pa Khôm, Uông, Chột, Cóm, Khà Nhài Trƣờng mầm non Mƣờng Men, Mƣờng Trƣờng học Trƣờng tiểu học Mƣờng Men, Trƣờng trung học sở Mƣờng Men Men Nghĩa trang Nghĩa trang liệt sĩ xã Mƣờng Men Nhà văn hóa xã Mƣờng Men, Nhà Nhà văn hóa văn hóa Khà Nhài, Nhà văn hóa Ui, Nhà văn hóa Cóm Bản Hào, Háng, Hua Pù, Bản, tiểu khu Chiềng Ban, Mƣờng Tè, Pơ Tào, Nhúng Mƣờng Tè Săn Hiềng, Hinh, Trƣờng Trƣờng học mầm non Mƣờng Tè, Trƣờng tiểu học Mƣờng Tè, Trƣờng trung học sở Mƣờng Tè Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Mƣờng Tè, Nhà văn hóa Nhà văn hóa xã Mƣờng Tè, Nhà văn hóa Chiềng Ban, Nhà văn hóa Nhúng, Nhà văn hóa Hua Pù, Nhà văn hóa Pơ Tào Bản, tiểu khu Bản Nà Bai, To Ngùi, Bó, Coong, Lòm Trƣờng mầm non Quang Minh, Trƣờng học Trƣờng tiểu học Quang Minh, Trƣờng Trung học cở Quang Minh Quang Minh Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Quang Minh Nhà văn xã Quang Minh, Nhà văn Nhà văn hóa hóa To Ngùi, Nhà văn hóa Bó, Nhà văn hóa Coong Địa danh khác Chợ Hang Miếng, Khu di tích lịch sử văn hóa đền chúa Hang Miếng Bản Lóng Khủa, Co Súc, Tà Bản, tiểu khu 10 Lạc, Tàu Dàu, Co Hó, Tầm Phế, Song Hƣng, Suối Sấu, Bến Khủa Song Khủa Trƣờng mầm non Song Khủa, Trƣờng học Trƣờng tiểu học Song Khủa, Trƣờng trung học sở Song Khủa Nghĩa trang Nhà văn hóa Nghĩa trang liệt sĩ xã Song Khủa, Nghĩa trang nhân dân xã Song Khủa, Nhà văn hóa xã Song Khủa, Nhà văn hóa Co Súc, Nhà văn hóa Tà Lạc, Nhà văn hóa Co Hó, Nhà văn hóa Suối Sấu, Nhà văn hóa Bến Khủa, Nhà văn hóa Song Hƣng Núi Tàu Dàu, núi Khau Cƣờn, núi Địa danh khác Chom Chít, đồi Pha Đăm, suối Co Hó, suối Sấu, bến Khủa, chợ Bến Khủa Bản Ấm, Bó, Châu Phong, Bản, tiểu khu Chiềng Đa, Khoang Tuống, 12 Khoang Phiềng, Nà Lồi, Pa Đì, Pƣa Lai, Pƣa Ta, Sôi, Suối Khẩu Trƣờng Trƣờng học mầm non Suối Bàng, Trƣờng tiểu học Suối Bàng, Trƣờng trung học sở Suối Bàng 10 Suối Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Suối Bàng Nhà văn hóa xã Suối Bàng, Nhà văn Bàng hóa Ấm, Nhà văn hóa Bó, Nhà văn hóa Châu Phong, Nhà văn hóa Chiềng Đa, Nhà văn hóa Nhà văn hóa 12 Khoang Tuống, Nhà văn hóa Khoang Phiềng, Nhà văn hóa Nà Lồi, Nhà văn hóa Pa Đì, Nhà văn hóa Pƣa Lai, Nhà văn hóa Sơi, Nhà văn hóa Suối Khẩu Địa danh khác Chợ Bến Lồi, Cầu Châu Phong Bản Đông Tà Lào, Tây Tà Lào, Bản, tiểu khu 10 Bƣớt, Ngà, Bún, Láy, A Lang, Cột Mốc, Sa Lai, Thắm Tôn Trƣờng mầm non Tân Xuân, Trƣờng Trƣờng học tiểu học Tân Xuân, Trƣờng trung học sở Tân Xuân 11 Tân Xuân Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Tân Xuân Nhà văn hóa xã Tân Xuân, Nhà văn hóa Đơng Tà Lào, Nhà văn hóa Tây Tà Lào, Nhà văn hóa Nhà văn hóa Bƣớt, Nhà văn hóa Ngà, Nhà văn hóa Bƣớt, Nhà văn hóa Sa Lai, Nhà văn hóa Cột Mốc, Nhà văn hóa Thắm Tơn Bản Bó Mồng, Khảm, Suối Liếm, Cho Đáy, Đá Mài, Bản, tiểu khu 12 Pàn, Khu Ngùa, Mến, 15 tiểu khu Trung Tâm, Dạo, Liên Hƣng, Toong Kiêng, Tô Múa Sài Lƣơng, Lắc Mƣờng, Co Cài Trƣờng mầm non Tô Múa, Trƣờng Trƣờng học tiểu học Tô Múa, Trƣờng trung học sở Tô Múa, Trƣờng trung học phổ thông Mộc Hạ Nghĩa trang Nghĩa trang liệt sĩ xã Tô Múa, Nghĩa trang nhân dân xã Tơ Múa Nhà văn hóa xã Tơ Múa, Nhà văn hóa Bó Mồng, Nhà văn hóa Khảm, Nhà văn hóa Suối Liếm, Nhà văn hóa, Nhà văn hóa Cho Nhà văn hóa 11 Đáy, Nhà văn hóa Khu Ngùa, Nhà văn hóa Liên Hƣng, Nhà văn hóa Toong Kiêng, Nhà văn hóa Sài Lƣơng, Nhà văn hóa Lắc Mƣờng Địa danh khác Cầu Bó Mồng, cầu Suối Liếm, cầu Bản Khảm, núi Pu Tên, núi Pu Chọm Chít Bản Pa Chè 1, Pa Chè 2, Chiềng Đi 1, Chiềng Đi 2, Hang Trung 1, Hang Trùng 2, Bản, tiểu khu 13 15 Suối Lìn, Bó Nhàng 1, Bó Nhàng 2, Pa Cốp, Hua Tạt, Thuông Cuông, tiểu khu Vân Hồ Sao Đỏ 1, tiểu khu Sao Đỏ 2, tiểu khu 56 Trƣờng mầm non Vân Hồ, Trƣờng Trƣờng học mầm non Hoa Mai, Trƣờng Tiểu học Vân Hồ, Trƣờng tiểu học Sao Đỏ, Trƣờng trung học sở Vân Hồ, Trƣờng phổ thông dân tộc nội trú Vân Hồ, Trƣờng trung học phổ thông Vân Hồ Nghĩa trang Nghĩa trang liệt sĩ xã Vân Hồ, Nghĩa trang nhân dân xã Vân Hồ Nhà văn hóa xã Vân Hồ, Nhà văn hóa Pa Chè 1, Nhà văn hóa Chiềng Đi 1, Nhà văn hóa Chiềng Đi 2, Nhà văn hóa Hang Nhà văn hóa 12 Trùng 1, Nhà văn hóa Hang Trùng 2, Nhà văn hóa suối Lìn, Nhà văn hóa Pa Cốp, Nhà văn hóa Hua Tạt, Nhà văn hóa tiểu khu Sao Đỏ 1, Nhà văn hóa tiểu khu Sao Đỏ Địa danh khác Rừng thông Bó Nhàng, rừng thơng Hua Tạt, đa Pa Cốp, đa Hang Trùng Bản Mƣờng An, Thín, Nà Bản, tiểu khu An, Chiềng Hin, Chiềng Nƣa, Tƣn, Nà Hiềng, Pù Lầu Trƣờng mầm non Xuân Nha, Trƣờng 14 Xuân Nha Trƣờng học tiểu học Xuân Nha, Trƣờng trung học sở Xuân Nha Nghĩa trang Nghĩa trang nhân dân xã Xuân Nha Nhà văn hóa Nhà văn hóa xã Xuân Nha, Nhà văn Hóa Mƣờng An, Nhà văn hóa Thín, Nhà văn hóa Chiềng Hin, Nhà văn hóa Chiềng Nƣa, Nhà văn hóa Tƣn, Nhà văn hóa Pù Lầu ... nghiên cứu cách đầy đủ, tồn diện có tính hệ thống địa danh huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Với lí trên, chọn đề tài: Địa danh hành huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với mong muốn tìm lời giải cho tên gọi quê hƣơng,... khảo sát đặc điểu cấu tạo, ý nghĩa địa danh hành huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Từ kết nghiên cứu này, luận văn góp phần vào nghiên cứu địa danh hành tỉnh Sơn La, địa danh học nói chung 3.2 Nhiệm vụ... đến địa danh Ngồi giới thiệu nét huyện Vân Hồ Chương II: Đặc điểm cấu tạo địa danh hành huyện Vân Hồ Chƣơng trình bày mơ hình phức thể địa danh hành huyện Vân Hồ Khảo sát thành tố chung thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa danh hành chính huyện vân hồ, tỉnh sơn la , Địa danh hành chính huyện vân hồ, tỉnh sơn la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay