ĐỀ 1 KIỂM TRA học kỳ 1 TIN học 6

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:47

TRƯỜNG THCS BÌNH THẮNG B Họ tên:…………………………… Lớp :…… Điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : Tin học Thời gian: 60 phút (Ngày… /…….) Năm học : 2016- 2017 (Không kể thời gian phát đề) Lời phê thầy cô giáo ĐỀ 1: I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Em khoanh tròn vào chữ có đáp án : (3đ) Câu 1: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh máy tính gọi chung A Lệnh B Thông tin C Chỉ dẫn D Dữ liệu Câu 2: Câu câu sau nói khái niệm thơng tin: A Tiếng trống trường cho em biết đến vào lớp; B Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi cấm đỗ xe; C Những đem lại hiểu biết giới xung quang người D Bản tin truyền hình cho em biết bão đến vùng biển nước ta Câu 3: Trình tự trình ba bước là: A Nhập  Xuất  Xử lý B Xuất  Nhập  Xử lý C Xử lý  Xuất  Nhập D Nhập  Xử lý  Xuất Câu 4: CPU A Trái tim máy tính B Bộ não máy tính C Bộ nhớ máy tính D Thiết bị vào/ra Câu 5: Để đóng cửa sổ chương trình thời em nháy vào: A B C D Câu 6: Windows A Phần mềm hệ thống B Phần mềm ứng dụng C Bộ nhớ D Tất sai Câu 7: Đơn vị dùng để đo dung lượng nhớ là: A Bit B Byte C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 8: Đâu thiết bị nhập liệu thiết bị sau: A Bàn phím B Chuột C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 9: “Nhấn nhanh nút trái chuột thả tay” thao tác: A Nháy chuột B Di chuyển chuột C Nháy nút phải chuột D Nháy đúp chuột Câu 10: Để luyện gõ mười ngón em sử dụng phần mềm học tập sau đây: A Mario B Mouse Skill C 3D Solar System Simulator D Paint Câu 11: Để kết thúc phiên làm việc Windows ta thực thao tác nào? A Start -> Log Off B Start -> Log Off -> Log Off C Start -> Restart D Start -> Stand By Câu 12 : Các thao tác với tệp tin thư mục: A Xem, tạo B Xoá, đổi C Sao chép, di chuyển D Cả a, b, c II TỰ LUẬN (7đ) Câu 13: Em nêu cấu trúc chung máy tính điện tử theo Von Neumann ? Cho ví dụ thiết bị vào, thiết bị ? (3đ) Câu 14 : Cho thư mục sau : (3đ) D:\ Phan Cung Phan mem Chuot Do Hoa Ban Phim Mario Soan Thao a) Em vẽ lại thư mục di chuyển thư mục Mario thư mục Phan Cung sang thư mục Phan Mem tạo tệp tin Huong dan.doc thư mục Soan thao b) Viết đường dẫn từ thư mục gốc tới tệp tin Huong dan.doc Câu 15 : Trong đĩa cứng tồn hai tệp hai thư mục có tên giống hay khơng ? Vì sao? (1đ) Bài làm ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 1 KIỂM TRA học kỳ 1 TIN học 6, ĐỀ 1 KIỂM TRA học kỳ 1 TIN học 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay