Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV AIDS, trung tâm kiểm soát bệnh tật bắc giang

87 81 1
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:45

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ XUYÊN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ARV TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC GIANG LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ XUYÊN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ARV TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC GIANG LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Dược lý - Dược lâm sàng MÃ SỐ: 60 72 04 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh Thời gian thực hiện: Từ tháng 5-9/2017 HÀ NỘI 2017 MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH LỜI CẢM ƠN ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan HIV 1.1.1 Cấu trúc HIV 1.1.2 Vòng sống HIV 1.1.3 Cơ chế bệnh sinh 1.2 Tổng quan điều trị ARV 1.2.1 Mục đích nguyên tắc điều trị 1.2.2 Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV 1.2.3 Chuẩn bị điều trị ARV 1.2.4 Thuốc ARV chế tác dụng 1.2.4.1 Phân loại thuốc ARV 1.2.4.2 Cơ chế tác dụng nhóm thuốc ARV 1.2.5 Các phác đồ điều trị ARV cho người lớn 1.2.5.1 Phác đồ điều trị ARV bậc 1.2.5.2 Phác đồ điều trị ARV bậc 1.2.6 Theo dõi trình điều trị ARV 10 1.2.6.1 Một số ADR thường gặp thuốc ARV phác đồ bậc 10 1.2.6.2 Các tương tác thuốc ARV cách xử trí 11 1.2.6.3 Thất bại điều trị 12 1.3 Tổng quan tuân thủ điều trị 12 1.3.1 Khái niệm, vai trò tuân thủ điều trị điều trị ARV 12 1.3.2 Phân loại tuân thủ bệnh nhân với điều trị ARV 13 1.3.3 Các phương pháp đánh giá tuân thủ điều trị 14 1.3.3.1 Phương pháp chủ quan 15 1.3.3.2 Phương pháp khách quan 18 1.4 Một số nghiên cứu tuân thủ điều trị 19 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị ARV 20 1.5.1 Các yếu tố cá nhân 20 1.5.1.1 Yếu tố nhân học 20 1.5.1.2 Yếu tố điều trị ARV 21 1.5.1.3 Yếu tố kiến thức điều trị ARV 21 1.5.2 Các yếu tố thuốc 22 1.5.3 Yếu tố dịch vụ y tế hỗ trợ liên quan đến tuân thủ điều trị 23 1.5.3.1 Tư vấn hỗ trợ cán y tế 23 1.5.3.2 Sự hỗ trợ tích cực từ người nhà 23 1.5.3.3 Biện pháp nhắc nhở uống thuốc 23 1.6 Các biện pháp cải thiện tuân thủ điều trị bệnh nhân 24 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 25 2.2.2 Quy trình nghiên cứu 25 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 26 2.4 Xử lý số liệu 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV 29 3.1.1 Đặc điểm bệnh nhân bắt đầu điều trị ARV 29 3.1.2 Tình hình sử dụng thuốc thời điểm bắt đầu điều trị ARV 31 3.1.2.1 Phác đồ ARV thuốc dùng đồng thời thời điểm bắt đầu điều trị 31 3.1.2.2 Các cặp tương tác thuốc ghi nhận trình khởi đầu điều trị 31 3.1.3 Tình hình trì điều trị 32 3.2 Khảo sát tình hình tuân thủ bệnh nhân điều trị ARV 33 3.2.1 Đặc điểm bệnh nhân ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị 33 3.2.1.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 33 3.2.1.2 Đặc điểm điều trị ARV 35 3.2.1.3 Thông tin sử dụng rượu/bia ma túy ĐTNC 36 3.2.1.4 Kiến thức bệnh nhân điều trị ARV 36 3.2.2 Khảo sát tuân thủ điều trị ĐTNC 40 3.2.2.1 Mức độ tuân thủ điều trị ARV bệnh nhân điều trị ARV 40 3.2.2.2 Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị 42 CHƯƠNG BÀN LUẬN 47 4.1 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc 47 4.1.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 47 4.1.2 Tình hình sử dụng thuốc thời điểm bắt đầu điều trị 49 4.1.3 Về tình hình trì điều trị 51 4.2 Khảo sát tình hình tuân thủ điều trị bệnh nhân điều trị ARV 51 4.2.1 Tỷ lệ tuân thủ điều trị 52 4.2.2 Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV 53 4.2.2.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 53 4.2.2.2 Yếu tố thuốc đặc điểm điều trị 54 4.2.2.3 Thông tin sử dụng rượu/bia ma túy ĐTNC 55 4.2.2.4 Kiến thức tuân thủ điều trị 56 4.2.2.5 Yếu tố dịch vụ, hỗ trợ liên quan đên tuân thủ điều trị 57 4.3 Ưu điểm hạn chế nghiên cứu 58 4.3.1 Ưu điểm nghiên cứu 58 4.3.2 Hạn chế nghiên cứu 59 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 3TC Lamivudin ABC Abacavir ADR Phản ứng có hại thuốc AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ALAT Alanin aminotransferase AZT Zidovudin BN Bệnh nhân CBYT Cán y tế CCR5 C-C chemokine receptor CLCr Hệ số thải creatinin (Clearance creatinin) d4T Stavudin ĐTNC Đối tượng nghiên cứu ĐTV Điều tra viên EFV Efavirenz GĐLS Giai đoạn lâm sàng HBV Virus viêm gan B (Hepatitis B virus) HCV Virus viêm gan C (Hepatitis C virus) HIV Virus gây suy giảm miễn dịch mắc phải người (Human Immunodeficiency Virus) LPV/r Lopinavir/ritonavir NNRTI Thuốc ức chế enzym chép ngược không nucleosid (Nonnucleoside reverse-transcriptase inhibitor) NRTI Thuốc ức chế enzym chép ngược nucleosid (Nucleoside reversetranscriptase inhibitor) NTCH Nhiễm trùng hội NVP Nevirapin PI Thuốc ức chế protease (Protease inhibitor) PKNT Phòng khám ngoại trú TB Tế bào TCD4 Tế bào lympho T mang phân tử CD4 TDF Tenofovir TDKMM Tác dụng không mong muốn TTĐT Tuân thủ điều trị THPT Trung học phổ thơng UNAIDS Chương trình phối hợp Liên hợp quốc HIV/AIDS (Jont United Nations programme on HIV/AIDS) WHO Tổ chức Y tế giới (World Health Organization ) DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại thuốc điều trị HIV/AIDS Bảng 1.2 Phác đồ điều trị ARV bậc cho người trưởng thành Bảng 1.3 Phác đồ ARV bậc cho người trưởng thành Bảng 1.4 Tương tác thuốc ARV cách xử trí 11 Bảng 3.1 Đặc điểm bệnh nhân bắt đầu điều trị ARV 29 Bảng 3.2 Các thuốc dùng thời điểm bắt đầu điều trị 31 Bảng 3.3 Các tương tác thuốc ghi nhận thời điểm bắt đầu điều trị 32 Bảng 3.4 Tình hình trì điều trị 32 Bảng 3.5 Thông tin chung đối tượng tham gia vấn 33 Bảng 3.6 Đặc điểm điều trị ARV đối tượng tham gia vấn 35 Bảng 3.7 Tỷ lệ sử dụng rượu, bia ma túy theo giới ĐTNC 36 Bảng 3.8 Kiến thức ĐTNC điều trị ARV 36 Bảng 3.9 Thông tin yếu tố cung cấp dịch vụ PKNT 38 Bảng 3.10 Thông tin yếu tố hỗ trợ nhà ĐTNC 40 Bảng 3.11 Tuân thủ uống thuốc tuần qua 41 Bảng 3.12 Mối liên quan đặc điểm nhân học TTĐT ARV 42 Bảng 3.13 Các yếu tố đặc điểm điều trị liên quan đến TTĐT 43 Bảng 3.14 Ảnh hưởng sử dụng rượu, bia, ma túy liên quan đến TTĐT 44 Bảng 3.15 Mối liên quan kiến thức điều trị ARV TTĐT ARV 45 Bảng 3.16 Ảnh hưởng yếu tố dịch vụ, hỗ trợ liên quan đến TTĐT 45 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Đích tác dụng thuốc ARV lên chu trình nhân HIV Hình 2.1 Quy trình tiếp cận bệnh nhân thu thập số liệu 26 Hình 3.1 Tỷ lệ hiểu biết ĐTNC kiến thức ARV 38 Hình 3.2 Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị ARV 41 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp, nhận bảo, giúp đỡ quý báu thầy cô, đồng nghiệp, anh chị bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh – Giảng viên môn Dược lý - Trường Đại học Dược Hà Nội, Phó Giám đốc - Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc DS.Trần Ngân Hà – Chuyên viên Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc Những người hướng dẫn tơi, dìu dắt tơi vượt qua khó khăn tận tình bảo cho tơi q trình hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội đặc biệt thầy cô giáo Bộ môn Dược Lý – Dược lâm sàng - Trường Đại học Dược Hà Nội, người giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc, bác sĩ, anh chị điều dưỡng, tư vấn viên tồn nhân viên Phòng khám ngoại trúTrung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện tốt cho thời gian thực khóa luận Tơi gửi lời cảm ơn vơ hạn tới gia đình, bạn bè người quan tâm động viên chỗ dựa tinh thần vững để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Xuyên TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bộ Y tế (2009), Hướng dẫn chẩn đoán điều trị HIV/AIDS (Ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 Bộ trưởng Bộ Y tế), Nhà xuất Y học, Hà Nội Bộ Y tế (2012), Báo cáo tình hình nhiễm HIV/AIDS hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011; Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn quản lý, điều trị chăm sóc HIV/AIDS, NXB Hồng Đức, Hà Nội Bộ Y tế (2016), Báo cáo cơng tác phòng, chống HIV/AIDS tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2016, Hà Nội Cục phòng chống HIV/AIDS (2008), Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện, Nhà xuất Y học Hà Thị Minh Đức Lê Vinh (2010), "Kiến thức thực hành tuân thủ điều trị ARV bệnh nhân HIV/AIDS phòng khám ngoại trú quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 14(1), tr 163-167 Phạm Thị Cầm Giang (2010), Đánh giá kết chương trình chăm sóc, hỗ trợ điều trị thuốc kháng virus (ARV) quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006-2009, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang (2016), Báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Bắc Giang HAIVN (2012), Giới thiệu điều trị ARV, truy cập ngày 2/9/2017, trang web www.haivn.org/tool-materials/M1-10_ARV_Intro_VIE_FINAL.ppt 10 HAIVN (2012), Tuân thủ điều trị ARV, Hà Nội, truy cập ngày 1/9-2017, trang web 13_Adherence_VIE_FINAL.ppt www.haivn.org/tool-materials/M1- 11 Nguyễn Minh Hạnh (2007), Sự tuân thủ điều trị ARV yếu tố liên quan phòng khám điều trị ngoại trú quận/huyện Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 12 Trung tâm Quốc Gia Thơng tin thuốc Theo dõi phản ứng có hại thuốc/Cục phòng chống HIV/AIDS (2016), Cẩm nang Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị HIV/AIDS, NXB Thanh Niên, Hà Nội 13 Hoàng Huy Phương cộng (2012), Đánh giá tuân thủ điều trị số kết điều trị ARV bệnh nhân HIV/AIDS phòng khám ngoại trú tỉnh Ninh Bình năm 2012, Ninh Bình 14 Nguyễn Văn Kính (2008), Nghiên cứu mơ hình quản lý, chăm sóc tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS cộng đồng., Học viện quân y, Hà Nội 15 Lã Thị Lan cộng (2016), “Tác dụng không mong muốn thần kinh trung ương bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV phác đồ có efavirenz Hà Nội”,Tạp chí Y học dự phòng, 26(8), tr.48-54 16 Đoàn Thị Thùy Linh (2011), Đánh giá tuân thủ điều trị ARV tái khám hẹn bệnh nhân HIV/AIDS trẻ em Bệnh viện nhi Trung ương năm 2011, Luận văn Thạc sỹ quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 17 Lê Thị Luyến, chủ biên (2010), Bệnh học, NXB Y học, Hà Nội, tr 288-293 18 Võ Thị Năm (2010), Xác định tỷ lệ yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị ARV bệnh nhân HIV/AIDS TP Cần Thơ năm 2009, Hội nghị khoa học quốc gia HIV/AIDS lần thứ IV năm 2010, Hà nội, Bộ Y tế 19 Nguyễn Thị Thu Trang (2010), Sự tuân thủ điều trị ARV số yếu tố liên quan người nhiễm HIV/AIDS phòng khám ngoại trú Thanh Hóa năm 2010, Luận văn Thạc sỹ y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 20 Cao Văn Thu, chủ biên (2008), Vi sinh vật học, NXB Giáo dục, Hà Nội 21 Đỗ Lê Thùy (2010), "Đánh giá tuân thủ điều trị ARV số yếu liên quan bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ngoại trú Bệnh viện A Thái Nguyên", Khoa học công nghệ 89(1/2), tr 301-306 22 Nguyễn Phương Thúy (2013), Giám sát chủ động phản ứng có hại thuốc ARV sở trọng điểm điều trị HIV/AIDS, Luận văn Thạc sỹ dược học, Trường đại học Dược Hà Nội, Hà Nội 23 Trần Thị Xuân Tuyết (2009), Đánh giá hoạt động điều trị chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS quận Tây Hồ - Hà Nội năm 2008, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội 24 Trần Xuân Thanh cộng (2012), Đánh giá kết can thiệp tăng cường tuân thủ điều trị bênh nhân HIV/AIDS hai phòng khám ngoại trú tỉnh Bắc Giang năm 2012, Luận văn thạc sỹ, Đại học Y tế công cộng, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Minh Trang (2015), Khảo sát việc sử dụng thuốc ARV tuân thủ điều trị bệnh nhân HIV quản lý khoa truyền nhiễm Bệnh viên Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp Dược sỹ, Trường Đại học Dược Hà Nội 26 Tô Minh Tuệ (2011), Đánh giá kết chương trình điều trị thuốc kháng retrovirus cho người nhiễm HIV/AIDS huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2009-2010, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học y tế cơng cộng, Hà Nội 27 Lê Đình Vinh, Chu Đức Thảo Nguyễn Đình Tuấn (2010), Thực trạng điều trị kháng retrovirus cho người nhiễm HIV/AIDS tỉnh Đắc Lắc năm 2007-2009, Hội nghị khoa học quốc gia HIV/AIDS lần thứ IV năm 2010, Hà Nội, Bộ Y tế 28 Xiao Wang Zunyou Wu (2009), "Các nhân tố liên quan đến việc tuân thủ phác đồ điều trị thuốc kháng Retrovirus bệnh nhân HIV/AIDS vùng nông thôn Trung Quốc", Bản tin HIV/AIDS( 230), tr 10-16 TIẾNG ANH 29 AIDS info (2014), Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1Infected Adults and Adolescents, accessed 2/9/2017, https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv guidelines/30/adherence-to-art from 30 Alysa Krain and Daniel Fitzgerald (2005), "HIV antiretroviral therapy in resource-limited settings: experiences from Haiti", Curr HIV/AIDS Rep, 2(2), pp 98-104 31 Arnsten J H, et al (2001), "Antiretroviral therapy adherence and viral suppression in HIV-infected drug users: comparison of self-report and electronic monitoring", Clinical infectious diseases, 33(8), pp.1417-1423 32 Bangsberg D R, Kroetz D L., and Deeks S G (2007), "Adherence-resistance relationships to combination HIV antiretroviral therapy", Current HIV/AIDS Report(4(2)), pp.65-72 33 Carol Egolin, Honghu liu., and Ron D Hays, "A prospecttive Study of Predictors of Adherence to combination Antiretroviral Medication", journal of General internal Medicine, 17(10), pp 756-765 34 Chesney M A, et al (2000), "Self-reported adherence to antiretroviral medications among participants in HIV clinical trials: the AACTG adherence instruments Patient Care Committee & Adherence Working Group of the Outcomes Committee of the Adult AIDS Clinical Trials Group (AACTG)", AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV, 12(3), pp.255-266 35 Chkhartishvili N, et al (2014), "Evaluation of multiple measures of antiretroviral adherence in the Eastern European country of Georgia", Journal of the International AIDS Society (17), pp 185 36 Christime Nijuguma and Catherine Orrell (2013), "Rates of Switching Antiretroviral Drugs in a Primary Care Service in South Africa before and after Introduction of Tenofovir", PloS one, 8(4) 37 Do H M, et al (2013), "Factors associated with suboptimal adherence to antiretroviral therapy in Viet Nam: a cross-sectional study using audio computer-assisted self-interview (ACASI)", BMC Infectious Diseases, 13, p pp.154 38 Gill C J, et al (2010), "Importance of dose timing to achieving undetectable viral loads", AIDS Behavior, 14(4), pp.785-793 39 Giordano T P, et al (2004), "Measuring adherence to antiretroviral therapy in a diverse population using a visual analogue scale", HIV Clinical Trials, 5(2), pp.74-79 40 Glass T R, et al (2010), "Longitudinal analysis of patterns and predictors of changes in self-reported adherence to antiretroviral therapy: Swiss HIV Cohort Study", Journal of acquired immune deficiency syndromes, 52(2), pp.197-203 41 Golin C.E (2002), "A prospective study of predictors of adherence to combination antiretroviral medication", Journal of General Internal Medicine, 17(10), pp 756-765 42 Hendershot C.S., et al Alcohol use and antiretroviral adherence: review and meta-analysis, accessed 8/9/2017, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19668086 43 Kelly E, et al (2008), "Drug Interactions Involving Combination Antiretroviral Therapy and Other Anti-Infective Agents: Repercussions for ResourceLimited Countries", Infectious Diseases 44 Kleinman N J, et al (2015), "Antiretroviral therapy adherence measurement in non-clinical settings in South India", AIDS Care - Psychological and SocioMedical Aspects of AIDS/HIV, 27(2), pp.248-254 45 Larissa Polejack and Seidl., Eliane Maria Fleury (2010), Monitoring and evaluation of adherence to ARV treatment for HIV/aids: challenges and possibilities accessed 3/9/2017, from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14138123&lng=en&nrm=iso 46 Lu M, et al (2008), "Optimal recall period and response task for self-reported HIV medication adherence", AIDS Behavior, 12(1), pp.86-94 47 Malta M (2005), "Adherence to antiretroviral therapy: a qualitative study with physicians from Rio de Janeiro, Brazil", Cad Saude Publica, 21(5), pp 142432 48 Mannheimer S.B, et al (2006), "The CASE adherence index: A novel method for measuring adherence to antiretroviral therapy", AIDS Care Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV, 18(7), pp.853-861 49 Mary B Cauldbeck, et al (2009), "Adherence to anti-retroviral therapy among HIV patients in Bangalore", AIDS Res Ther(3/9/2017) 50 Nachega J B, et al (2007), "Adherence to nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor-based HIV therapy and virologic outcomes", Annal of International Medicine(146(8)), pp.564-573 51 Paterson D L, et al (2000), " Adult adherence to treatment and retention in care", Annal of Intern Medicine, 133(1), pp pp.21-30 52 Samwel N Wakibi, Author1 Zipporah W Ng'ang'a, and Mbugua, and Gabriel G (2011), Factors associated with non-adherence to highly active antiretroviral therapy in Nairobi, Kenya, accessed 3/9/2017, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3247823/ 53 Sangeda R Z, et al (2014), "Pharmacy refill adherence outperforms selfreported methods in predicting HIV therapy outcome in resource-limited settings", BMC Public Health(14), pp.1035 54 Simon V, et al (2002), "Evolving patterns of HIV-1 resistance to antiretroviral agents in newly infected individuals", Aids(16(11)), pp.1511-9 55 Wainberg M A, Martinez-Cajas J L, and G, Brenner B (2007), "Strategies for the optimal sequencing of antiretroviral drugs toward overcoming and preventing drug resistance", Future HIV Therapy(1(3)), pp.291-313 56 Weiser S D, et al (2004), "Higher rates of viral suppression with nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors compared to single protease inhibitors are not explained by better adherence", HIV Clinical Trials(5(5)), pp.278-87 57 WHO (2003), Adherence to long-term therapies evidence for action, pp 18 58 WHO (2010), Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents: Recommendations for a public health approach, Editor^Editors 59 WHO (2013), Consolidated guidlines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection 60 WHO (2016), Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection, accessed 13/9/2017, from http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/short_summary/en/ 61 Wong IY 1, et al (2006), "Development and assessment of an innovative culturally sensitive educational videotape to improve adherence to highly active antiretroviral therapy in Soweto, South Africa"(3/9/2017) PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐỊNH LƯỢNG Mã số BN: | | | | | | Ngày vấn: … /…./2017 Điều tra viên: Những thông tin mà anh/chị trả lời cho câu hỏi dùng để xây dựng hoạt động giúp anh/chị tuân thủ điều trị thuốc ARV tốt Xin anh/chị yên tâm thông tin giữ bí mật Anh chị có quyền khơng trả lời câu hỏi dừng vấn anh chị muốn Phần A THÔNG TIN CHUNG: A1 Anh/chị sinh vào năm ? Năm ………… (ghi rõ năm sinh dương lịch) A2 Giới tính? (Chọn câu trả lời) Nam Nữ A3 Dân tộc? (Chọn câu trả lời) Kinh Dân tộc khác (ghi rõ dân tộc ……………… ) A4 Anh/chị theo tơn giáo nào? (Chọn câu trả lời) Không theo tôn giáo Phật giáo Thiên chúa giáo Tơn giáo khác (ghi rõ …………………………) A5 Trình độ học vấn cao anh/chị? (Chọn câu trả lời) Mù chữ Cấp (Lớp - 5) Cấp (Lớp - 9) Cấp (Lớp 10 - 12) Trung cấp/Sơ cấp/dạy nghề Cao đẳng/Đại học A6 Tình trạng nhân anh/chị? (Chọn câu trả lời) Chưa lập gia đình Đang sống vợ chồng Ly dị ly thân Góa A7 Hiện anh/chị sống với ai? Vợ/chồng/con Bố, mẹ Anh, chị, em Họ hàng Bạn bè Một A8 Nghề nghiệp anh/chị gì? (Chọn câu trả lời) Khơng có việc/thất nghiệp Nơng dân Cơng nhân Lái xe Cán viên chức nhà nước Buôn bán/kinh doanh Nghề tự Khác (ghi rõ) ……………………………… A9 Anh/chị có làm tỉnh khác khơng? Có Khơng A10 Thu nhập bình quân đầu người gia đình anh/chị tháng khoảng tiền? đồng/1 người 100 < 700.000 đồng 700.000 < 1.300.000 1.300.000 < 2.000.000 > 2.000.000 A11 Khoảng cách từ nơi anh/chị sống tới phòng khám số? số (kilomet) 1.0 < 5km 2.5 < 10km 3.20 < 20km 4.20km < 30km > 30km A12 Theo anh/chị, lý làm cho anh/chị bị nhiễm HIV? (Chọn câu trả lời) Dùng chung bơm kim tiêm Quan hệ tình dục Khơng biết Lý khác (ghi rõ) …………………… A13 Hiện tại, anh/chị có tham gia sinh hoạt câu lạc hay nhóm đồng đẳng khơng? Có Khơng A14 Trong vòng tuần (tức ngày) vừa qua, anh/chị có uống rượu lần khơng? Có Khơng -> Chuyển A15 A15 Nếu có, mức độ sử dụng rượu tuần qua anh/chị nào? (Chọn câu trả lời) Trên lần Từ đến lần Một lần A16 Trong vòng tuần (7 ngày) vừa qua, anh/chị có uống bia lần khơng? Có Khơng -> Chuyển A17 A17 Nếu có, mức độ sử dụng bia tuần qua anh/chị nào? (Chọn câu trả lời) Trên lần Từ đến lần Một lần A18 Anh/chị sử dụng ma túy (heroin, thuốc phiện, thuốc lắc…) chưa? Có, sử dụng Có, cai Chưa -> Chuyển B1 A Trong vòng tuần (7 ngày) vừa qua, anh/chị có sử dụng ma túy lần khơng? Có Khơng -> Chuyển B1 A22 Nếu có, mức độ sử dụng ma túy anh/chị tuần qua nào? (Chọn câu trả lời) Trên lần Từ đến lần tuần Từ đến lần tháng Phần B KIẾN THỨC VỀ ĐIỀU TRỊ ARV B1 Anh/chị hiểu thuốc ARV? Là thuốc kháng sinh Là thuốc kháng vi rút HIV Loại khác (ghi rõ) ……………………… B2 Thuốc ARV dùng kết hợp từ loại thuốc? (Chọn câu trả lời) Từ loại Từ loại Từ loại trở lên Không biết B3 Theo anh/chị, phải điều trị thuốc ARV bao lâu? (Chọn câu trả lời) Điều trị thời gian Điều trị thấy hết triệu chứng Điều trị thấy thể khỏe lên Điều trị suốt đời Không biết B4 Theo anh/chị, tuân thủ điều trị ARV? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) Uống thuốc Uống liều lượng Uống giờ/đúng khoảng cách Uống đặn suốt đời Khác (Ghi rõ) ………………………………… B5 Anh/chị nêu tác hại khơng tn thủ điều trị thuốc ARV? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) Không ức chế vi rút HIV Bệnh tiếp tục phát triển nặng Gây kháng thuốc Hạn chế hội điều trị sau B6 Theo anh/chị, để đạt hiệu điều trị tối đa, cần uống thuốc yêu cầu bác sỹ phần trăm số thuốc yêu cầu? …………… phần trăm (%) B7 Theo anh/chị, người quên uống thuốc phải làm nào? Bỏ liều đi, uống liều quy định Uống liền lúc liều nhớ Uống liều nhớ Liều phải uống cách liều trước tiếng đồng hồ Cách khác (ghi rõ)……………………………………………………… Không biết Phần C TUÂN THỦ UỐNG THUỐC ARV C1 Trong tuần qua (7 ngày vừa qua), anh/chị bỏ/không uống thuốc ARV lần? Một lần Hai lần Từ lần trở lên Không bỏ lần -> Chuyển C3 C2 Nếu có bỏ, lý sao? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) Bận nhiều việc Đi làm không mang theo thuốc Ngủ qn Khơng có nhắc nhở Muốn tránh tác dụng phụ thuốc Hết thuốc chưa kịp lấy Cảm thấy mệt nên không uống Chỉ đơn giản quên Lý khác (ghi rõ) ………………………………………… C3 Trong tuần qua (7 ngày vừa qua), anh/chị uống thuốc không lần? (nghĩa uống sai so với chọn từ tiếng đồng hồ trở lên) Một lần Hai lần Từ lần trở lên Không uống sai lần -> Chuyển C5 C4 Nếu không giờ, lý sao? (Có thể chọn nhiều ý) Bận nhiều việc nên quên Đi làm không mang theo thuốc Ngủ qn Khơng có nhắc nhở Muốn tránh tác dụng phụ thuốc Cảm thấy mệt nên không uống Do thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày Chỉ đơn giản quên Lý khác (ghi rõ) ………………………………………… C5 Trong tuần qua (7 ngày vừa qua), anh/chị uống thuốc không cách theo định bác sĩ lần? (nghĩa không số viên thuốc không theo dẫn cách uống thuốcbác sĩ dặn) Một lần Hai lần Từ lần trở lên Không lần -> Chuyển C7 C6 Nếu khơng cách, lý sao? (Có thể chọn nhiều ý) Không nhớ cách uống/liều uống bác sĩ dặn Phải uống nhiều thuốc Do thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày Cảm thấy mệt, không khỏe Lý khác (ghi rõ) ………………………………………… C7 Hiện anh/chị dùng biện pháp để nhắc uống thuốc? Tự nhớ, khơng dùng biện pháp Đồng hồ báo thức Đặt chuông điện thoại Dựa vào chương trình tivi/đài Đánh dấu vào lịch Nhờ người khác nhắc nhở Khác (ghi rõ) …………………………………………… C8 Hiện tại, anh/chị có gặp tác dụng phụ thuốc ARV khơng? Có Khơng -> Chuyển D1 C9 Anh/chị làm gặp tác dụng phụ đó? (Chọn câu trả lời) Khơng làm gì, để tự khỏi Tự uống thuốc theo tài liệu hướng dẫn Đi tư vấn bác sỹ Bỏ thuốc, không uống Khác (ghi rõ) ………………………………… Phần D HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/HỖ TRỢ D1 Anh/chị tham gia buổi tập huấn trước vào điều trị ARV? ………… (buổi) D2 Hiện tại, người hỗ trợ điều trị nhà cho anh/chị? Khơng có Vợ/chồng Bố/mẹ Anh/chị/em D3 Anh/chị người (người hỗ trợ nhà) hỗ trợ gì? (có thể chọn nhiều ý) Nhắc nhở uống thuốc Chăm sóc ăn uống An ủi động viên Hỗ trợ tiền D4 Theo anh/chị, thời gian chờ đợi để khám nhận thuốc phòng khám là? Quá lâu Bình thường Nhanh chóng D5 Mức độ hài lòng anh/chị với thái độ cán y tế làm việc phòng khám là? (Chọn câu trả lời) Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng D6 Mức độ thường xun nhận thơng tin chăm sóc, điều trị tuân thủ điều trị ARV từ cán y tế phòng khám là? (Chọn câu trả lời) Thường xuyên (hàng tháng) Thỉnh thoảng (3-4 tháng/lần) Hiếm (1-2 lần/năm) Hồn tồn khơng có D7 Mức độ hài lòng anh/chị thơng tin nhận từ cán y tế phòng khám là? (Chọn câu trả lời) Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng 10 Rất khơng hài lòng D8 Anh/chị có kiến nghị, đề xuất để giúp việc tuân thủ điều trị ARV tốt hơn? Khơng Có (ghi rõ) ………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác anh Phụ lục 2: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂNbệnh án Ngày sinh Giới tính / / _ Ngày Phác đồ điều trị  Nam  Nữ Tình trạng mang thai Chiều cao cm  Có  Khơng CD4+ (TB/mm3) Tiền sử dị ứng thuốc (ghi rõ) Tình trạng đặc biệt  Suy dinh dưỡng  Nghiện rượu  Nghiện ma túy  Khác rõ) _  Nghiện chích ma túy  Lây qua đường tình dục  Khác (ghi rõ) _  Không biết (ghi Bắt đầu điều trị _/ _/20 _ Đổi phác đồ lần _/ _/20 _ _/ _/ _ _/ _/ _ Lý do: = Gặp ADR _ = Tuân thủ = Điều trị thất bại = Có thai = Hết thuốc sở = Bệnh nặng/nằm viện 99 = Lý khác: _ 1 2 3 4  99 (nếu thông tin) (Ngày / /20 ) _/ _/ _ Lý do: = Gặp ADR _ = Tuân thủ = Điều trị thất bại = Có thai = Hết thuốc sở = Bệnh nặng/nằm viện 99 = Lý khác: _ 1 2 3 4  99 (nếu thông tin) (Ngày / /20 )  HBV  Không NTCH  Lao  Nấm Lý đổi phác đồ Giai đoạn lâm sàng Yếu tố nguy nhiễm HIVbệnh nhân: 1 2 3 4  99 (nếu thông tin) (Ngày / /20 ) HBV/HCV Bệnh NTCH (Mã 2)  HBV  HCV  Không NTCH  Lao  Nấm  Khác  HBV  HCV  Không NTCH  Lao  Nấm  Khác _ Thuốc dùng kèm Thuốc dự phòng NTCH  Cotrimoxazol  Isoniazid Thuốc điều trị NTCH  Thuốc điều trị lao _ Thuốc dự phòng NTCH  Cotrimoxazol  Isoniazid Thuốc điều trị NTCH  Thuốc điều trị lao Đổi phác đồ lần _/ _/20 _  HCV  Khác Thuốc dự phòng NTCH  Cotrimoxazol  Isoniazid Thuốc điều trị NTCH  Thuốc điều trị lao _  Thuốc điều trị nấm _  Thuốc điều trị NTCH khác _ Thuốc khác _ Tuân thủ điều trịThuốc điều trị nấm Thuốc điều trị NTCH khác Thuốc khác Thuốc điều trị nấm _  Thuốc điều trị NTCH khác _ Thuốc khác _  Duy trì điều trị  Tử vong (Ngày / /20 ) Nguyên nhân:  Chuyển (Ngày / /20 )  Bỏ trị hoàn toàn (Ngày / /20 )  Bỏ trị thời gian (từ ngày / /20 đến ngày / /20 )  Khác _Lý do: _ ... NỘI NGUYỄN THỊ XUYÊN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ARV VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ ĐIỀU TRỊ HIV/ AIDS, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC GIANG LUẬN VĂN DƯỢC SĨ... điều trị bệnh nhân phòng khám ngoại trú điều trị HIV/ AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang với mục tiêu sau: - Khảo sát việc sử dụng thuốc ARV bệnh nhân phòng khám ngoại trú điều trị. .. 4.1.2 Tình hình sử dụng thuốc thời điểm bắt đầu điều trị 49 4.1.3 Về tình hình trì điều trị 51 4.2 Khảo sát tình hình tuân thủ điều trị bệnh nhân điều trị ARV 51 4.2.1 Tỷ lệ tuân thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV AIDS, trung tâm kiểm soát bệnh tật bắc giang , Khảo sát tình hình sử dụng thuốc ARV và tuân thủ điều trị của bệnh nhân tại phòng khám ngoại trú điều trị HIV AIDS, trung tâm kiểm soát bệnh tật bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay