Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện phục hồi chức năng tây ninh năm 2016

79 31 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRƢƠNG VĂN CẢNH PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂY NINH NĂM 2016 LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI - 2017 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRƢƠNG VĂN CẢNH PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂY NINH NĂM 2016 CHUYÊN NGÀNH: TCQLD MÃ SỐ: CK 60720412 LUẬN VĂN DƢỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đỗ Xuân Thắng Thời gian thực hiện: 15/5/2017 – 15/9/2017 HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ nhiều thầy cô, ban lãnh đạo bệnh viện đồng nghiệp Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Xuân Thắng người thầy quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn động viên suốt trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội dạy dỗ tạo điều kiện cho học tập rèn luyện suốt năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Bộ môn Quản lý kinh tế dược hướng dẫn, tạo điều kiện cho thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi Chức Tây Ninh tạo điều kiện cho mặt để tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Lời cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn bè, đồng nghiệp người thân sát cánh động viên, giúp đỡ đóng góp ý kiến cho tơi hồn thành luận văn Tây Ninh, ngày 20 tháng năm2017 Học viên Trƣơng Văn Cảnh MỤC LỤC T VẤN Ề Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm danh mục thuốc xây dựng danh mục thuốc bệnh viện 1.1.1 Khái niệm Danh mục thuốc 1.1.2 Các bƣớc xây dựng danh mục thuốc bệnh viện 1.2 Các phƣơng pháp phân tích danh mục thuốc 1.2.1 Phƣơng pháp phân tích ABC 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích nhóm điều trị 1.3 Thực trạng áp dụng phƣơng pháp phân tích danh mục thuốc 1.3.1 Trên giới 1.3.2 Tại Việt Nam 10 1.4 Thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện việt nam 11 1.5 Các giải pháp nhằm nâng cao, cải thiện chất lƣợng danh mục thuốc bệnh viện 14 1.6 Giới thiệu đôi nét bệnh viện Phục hồi Chức Tây Ninh 15 1.6.1 Bệnh viện Phục Hồi chức Năng Tây Ninh 15 1.6.2 Khoa Dƣợc 18 1.7 Tính cấp thiết đề tài 22 Chƣơng ỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 ối tƣợng, thời gian địa điểm nghiên cứu 23 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2 Các biến số nghiên cứu 23 2.2.3 Phƣơng pháp thu thập xử lý phân tích số liệu 27 2.2.4.Mẫu số nghiên cứu 31 2.2.5 Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu 31 2.2.6 Trình số liệu: 31 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Danh mục thuốc sử dụng BV Phục hồi chức Tây Ninh 32 3.1.1 Phân tích cấu DMT sử dụng theo nhóm tác dụng dƣợc lý 32 3.1.2 Phân tích cấu DMT đƣợc sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ 35 3.1.3 Phân tích cấu DMT đƣợc sử dụng theo nguồn gốc xuất xứ có danh mục TT10 36 3.1.4 Phân tích cấu thuốc nhập đƣợc sử dụng có danh mục TT10 theo nhóm tác dụng dƣợc lý 37 3.1.5 phân tích cấu DMT đƣợc sử dụng theo thuốc đơn thành phần/ đa thành phần 38 3.1.6 Phân tích cấu DMT đƣợc sử dụng theo tên Genergic, tên BD gốc39 3.1.7 Phân tích cấu DMT đƣợc sử dụng theo quy chế thuốc thƣờng/thuốc GN-HTT 40 3.1.8 Phân tích cấu DMT sử dụng theo phân loại thuốc tân dƣợc/thuốc chế phẩm YHCT 40 3.1.9 Phân tích cấu DMT sử dụng theo đƣờng dùng 40 3.1.10 Phân tích cấu DMT sử dụng theo quy định thuốc cần hội chẩn 41 3.1.11 Phân tích cấu DMT sử dụng theo Thơng tƣ 01/2012/TTLTBYT-BTC 42 3.1.12 Phân tích cấu DMT sử dụng theo kết đấu thầu 2016 43 3.2 Phân tích DMT sử dụng năm 2106 theo phƣơng pháp ABC 44 3.2.1 Thực tế sử dụng thuốc Bệnh viện sau có DM trúng thầu 48 3.2.2 Các thuốc có số lƣợng trúng thầu nhƣng khơng có nhu cầu sử dụng 48 3.2.3.Các thuốc đƣợc sử dụng với số lƣợng trúng thầu năm 201649 2.4 Các thuốc đƣợc sử dụng vƣợt số lƣợng trúng thầu 49 3.2.5 Các thuốc đƣợc sử dụng so với số lƣợng trúng thầu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện phục hồi chức năng tây ninh năm 2016 , Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện phục hồi chức năng tây ninh năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay