Phân tích kết quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển thảo dược hoa hoa năm 2016

86 31 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ QUANG DŨNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THẢO DƢỢC HOA HOA NĂM 2016 LUẬN VĂN DƢỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ QUANG DŨNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THẢO DƢỢC HOA HOA NĂM 2016 CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dƣợc MÃ SỐ: CK 60 72 04 12 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hƣơng Thời gian thực hiện: 15/05/2017 – 20/09/2017 HÀ NỘI 2017 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian hồn thành luận văn, tơi xin bày tỏ lời biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS.Nguyễn Thị Thanh Hƣơng thầy, cô Trƣờng đại học Dƣợc Hà Nội, trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình tơi thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Bộ mơn thầy cô giáo giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu trƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển thảo dƣợc Hoa Hoa cung cấp số liệu thơng tin q giá để giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Bắc Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Học viên Lê Quang Dũng MỤC LỤC Trang LỜI CÁM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Vài nét thị trƣờng dƣợc phẩm Việt Nam 1.1.1 Ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam 1.1.2 Tình hình tiêu thụ thuốc nước 1.1.3 Cơ cấu thị trường thuốc 1.1.4 Tình hình xuất nhập dược 1.1.5 Doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam 1.2 Phân tích hoạt động kinh doanh 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh: 11 1.2.3 Các tiêu đánh giá cơng thức tính 12 1.4 Khái qt công ty TNHH MTV Phát Triển Thảo Dƣợc 12 Hoa Hoa 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển 12 1.4.2 Mục tiêu, cấu tổ chức nhân công ty 12 1.4.3 Một vài nét hoạt động kinh doanh công ty 14 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 16 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 16 2.3.2 Mẫu nghiên cứu 16 2.3.3 Biến số nghiên cứu 16 2.3.4 Phương pháp thu thập số liệu 18 2.3.4.1 Công cụ thu thập số liệu 18 2.3.4.2 Quá trình thu thập số liệu 19 2.3.5 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu trình bày kết 19 nghiên cứu Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Doanh số bán theo cấu nhóm hàng cấu bán theo nhóm 22 đối tƣợng 3.1.1 Doanh số bán hàng theo cấu nhóm hàng năm 2016 22 3.1.2 Doanh số bán nhóm hàng 22 3.1.2 Doanh số bán theo khu vực năm 2016 24 3.1.3 Cơ cấu doanh thu theo nhóm khách hàng năm 2016 25 3.2 Tình hình sử dụng phí 26 3.3 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận 28 3.3.1 Cơ cấu lợi nhuận 28 3.3.2 Các tiêu đánh giá kết kinh doanh 28 3.3.2.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 29 3.3.2.2 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) 29 3.3.2.3 Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu(ROE) 30 3.3.2.4 Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) 31 3.3.2.5 Tỷ suất lợi nhuận tài sản ngắn hạn 32 3.3.2.6 Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định 33 3.3.2.7 Tỷ số lợi nhuận ròng tổng chi phí (%) 33 3.4 Kết cấu nguồn vốn 34 3.4.1 Các nguồn vốn công ty năm 2016 34 3.4.2 Vốn lưu động thường xuyên Công ty năm 2016 35 3.4.3 Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên công ty năm 2016 36 3.5 Tình hình phân bổ vốn 36 3.6 Hệ số đánh giá hiệu sử dụng vốn 37 3.6.1 Chỉ tiêu luân chuyển hàng tồn kho 37 3.6.2 Chỉ tiêu luân chuyển vốn lưu động 38 3.6.3 Phân tích khả toán 38 3.6.4 Chỉ tiêu luân chuyển tài sản cố định 40 3.6.5 Chỉ tiêu luân chuyên tổng tài sản 41 3.6.6 Chỉ tiêu luân chuyển nợ phải thu 41 Chƣơng BÀN LUẬN 43 4.1 Bàn luận kết doanh thu, lợi nhuận Công ty TNHH 43 MTV phát triển thảo dƣợc Hoa Hoa năm 2016 4.1.1 Về doanh thu 43 4.1.2 Về chi phí 44 4.1.3 Về lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận 45 4.2 Bàn luận hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH MTV phát 46 triển thảo dƣợc Hoa hoa năm 2016 4.2.1 Về kết cấu nguồn vốn 46 4.2.2 Tình hình phân bổ vốn 46 4.2.3 Hệ số đánh giá hiệu sử dụng vốn 47 4.3 Bàn luận thuận lợi, khó khăn 47 4.3.1 Thuận lợi 47 4.3.2 Khó khăn 48 4.4 Bàn luận yếu tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh 49 doanh công ty KẾT LUẬN 51 KIẾN NGHỊ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BYT Bộ y tế DHG Công ty dƣợc Hậu giang (mã cổ phiếu) DMC Công ty dƣợc Domesco (mã cổ phiếu) ETC (Ethical drugs = prescription drugs) Thuốc bán theo đơn bác sĩ GDP (Good Distribution Practices) Thực hành tốt phân phối thuốc GPP (Good Pharmacy Practices) Thực hành tốt nhà thuốc HTK Hàng tồn kho IMS (Intercontinental Medical Statistics) Các số liệu thống kê tổ chứcnghiên cứu dƣợc sức khỏe toàn giới IMP Công ty dƣợc imecpham( mã cổ phiếu) MTV Một thành viên OTC Over the Counter drug) Thuốc bán không cần đơn bác sĩ OPC Công ty dƣợc OPC( mã cổ phiếu) QLDN Quản lý doanh nghiệp ROA (Return on Assets) Tỷ số lợi nhuận tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROS (Return on sales) Tỷ số lợi nhuận doanh thu TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSLN Tỷ suất lợi nhuận TNHH Trách nhiệm hữu hạn TRA Công ty Traphaco USD (United States dollar) Đô la Mỹ VCĐ Vốn cố định VNĐ Việt Nam Đồng VLĐ Vốn lƣu động VCSH Vốn chủ sở hữu WHO (World Health Organization) Tổ chức y tế giới WTO (World Trade Organization) Tổ chức thƣơng mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng 1.1 Bình quân tiền thuốc đầu ngƣời Việt Nam 1.2 Cơ cấu nhập thuốc dƣợc phẩm Việt Nam năm 2016 1.3 Cơ cấu nhập nguyên phụ liệu năm 2016 1.4 Doanh thu số doanh nghiệp dƣợc 1.5 Cơ cấu nhân công ty 1.6 Cơ cấu nhân lực công ty 2.1 Các biến nghiên cứu kết kinh doanh 2.2 Các cơng thức tính 3.1 Doanh số bán theo cấu nhóm hàng năm 2016 3.2 Doanh số bán theo nhóm dƣợc lý năm 2016 3.3 Doanh số bán theo khu vực năm 2016 3.4 Cơ cấu doanh thu theo nhóm đối tƣợng khách hàng 3.5 Các loại chi phí 3.6 Cơ cấu lợi nhuận công ty năm 2016 3.7 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu năm 2016 3.8 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản(ROA) 3.9 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng doanh thu(ROS) 3.10 Tỷ suất lợi nhuận tài sản ngắn hạn 3.11 Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định 3.12 Tỷ suất lợi nhuần ròng tổng chi phí 3.13 Cơ cấu nguồn vốn công ty năm 2016 3.14 Cơ cấu vốn lƣu động thƣờng xuyên công ty 2016 3.15 Nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên năm 2016 3.16 Phân tích biến động tài sản 3.17 Phân tích số luân chuyển hàng tồn kho năm 2016 3.18 Phân tích số luân chuyển vốn lƣu động năm 2016 3.19 Chỉ số luân chuyển nợ phải thu 3.20 Luân chuyển tài sản cố định 3.12 Phân tích số luân chuyển tổng tài sản VII THU NHẬP KHÁC 711 Thu nhập khác VIII Chi phí khác 811 Chi phí khác - - - - - - - - - - 47,104,065 47,104,065 - - 5,768,469 5,768,469 41,335,596 41,335,596 9,425,664,164 9,425,664,164 - - 9,425,664,164 9,425,664,164 Chi phí thuế thu 821 nhập doanh nghiệp Kết kinh doanh 911 - - Kết kinh doanh Cộng tổng số Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên ) 4,079,552,667 4,079,552,667 62,696,845,010 62,696,845,010 4,056,119,555 4,056,119,555 Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên ) Giám đốc (Ký, đóng dấu ) PHỤ LỤC (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2016 Mẫu số B01-DNN Đơn vị tính: VND ST Ghi Số năm Số năm trƣớc Tài sản Mãsố A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 378,594,297 424,248,736 Tiền 111 296,891,822 288,195,619 Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112 81,702,475 136,053,117 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 0 T 3,463,693,40 3,485,892,343 Đầu tƣ ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn (*) 121 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trƣớc cho ngƣời bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 IV Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Hàng tồn kho 129 III 1,527,470,64 1,527,470,64 1,125,834,650 1,125,834,650 0 0 134 135 139 140 1,335,324,49 1,769,256,894 1,335,324,49 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 222,303,955 166,552,063 Chi phí trả trƣớc 151 37,574 4,892,186 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152 222,266,381 161,659,877 Thuế khoản phải thu nhà nƣớc 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn 200 437,547,060 492,119,693 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 1,769,256,894 (*) II Tài sản cố định 220 414,064,541 467,403,005 Tài sản cố định hữu hình 221 414,064,541 467,403,005 - Nguyên giá 222 568,943,636 568,943,636 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (154,879,095) (101,540,631) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 Chi phí xây dựng dở dang III 0 230 0 Bất động sản đầu tƣ 240 0 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 Đầu tƣ vào công ty 251 Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tƣ dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài dài hạn (*) 0 252 258 258 V Tài sản dài hạn khác 260 23,482,519 24,716,688 Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 23,482,519 24,716,688 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3,901,240,46 3,978,012,036 Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2016 (Tiếp theo) Mẫu số B01-DN Đơn vị tính: VND Số năm Số năm trƣớc 300 1,902,991,616 2,087,105,578 Nợ ngắn hạn 310 1,902,991,616 2,087,105,578 Vay nợ ngắn hạn 311 724,332,636 745,400,000 Phải trả ngƣời bán 312 1,,153,848,809 1,341,705,578 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313 0 Thuế khoản phải nộp nhà nƣớc 314 24,810,171 Phải trả ngƣời lao động 315 Chi phí phải trả 316 0 STT Nguồn vốn Mãsố A Nợ phải trả I Ghi Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngƣời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B Vốn chủ sở hữu 400 1,998,248,844 1,890,906,458 I Vốn chủ sơ hữu 410 1,998,248,844 1,890,906,458 Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 411 1,260,000,000 1,260,000,000 0 Thặng dƣ vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tƣ phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420 738,248,844 11 Nguồn vốn đầu tƣ XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 Tổng cộng nguồn vốn 430 630,906,458 3,901,240,460 3,978,012,036 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã số Ghi Cũ Mới Tài sản th ngồi Vật tƣ, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Bắc giang, ngày 31 tháng 12 Năm 2016 Ngƣời lập biểu Kế tốn trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc cơng ty (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Cơng ty TNHH MTV phát triển thảo dƣợc Hoa Hoa Đ Trần Nguyên Hãn, P Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang Báo cáo tài Ban hành theo QĐ 48/2006/ QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trƣởng BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT DỘNG KINH DOANH Năm 2016 Đơn vị tính: VND STT Chỉ tiêu Mã số Ghi Năm Năm trƣớc 9,425,423,322 8,325,142,521 9,425,423,322 8,325,142,521 8,388,626,756 7,409,376,844 1,036,796,565 915,765,677 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 240,842 1,025,420 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác 40 14 15 16 17 18 Tổng lợi nhuận kế tốn trƣớc thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Lãi cổ phiếu (*) 50 51 52 60 70 68,066,775 54,386,695 68,066,775 238,125,898 54,386,695 210,557,592 518,398,283 457,882,839 212,446,451 193,963,972 5,768,469 11,191,778 - (5,768,469) 206,677,982 41,335,596 182,772,194 36,554,439 165,342,386 146,217,755 Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016 Ngƣời lập biểu ( Ký, họ tên ) Kế toán trƣởng ( Ký, họ tên ) Giám đốc ( Ký, đóng dấu) PHỤ LỤC Mẫu số:B03-DN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2014 Đơn vị tính: VND Thuyết minh Chỉ tiêu Mã số Năm I Lƣu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 22.113.454.859 Tiền chi trả cho ngƣời cung cấp hàng hóa dịch vụ -1.206.964.348 Tiền chi trả cho ngƣời lao động Tiền chi trả lãi vay -566.619.000 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2.654.864 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 4.956.868.881 -25.672.883.901 -373.488.645 II Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 Năm trƣớc Tiền thu từ lý, nhƣợng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tƣ góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đƣợc chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 III Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 3.000.000.000 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đƣợc 32 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lƣu chuyển tiền kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 -373.488.645 Tiền tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ 60 671.601.077 -3.000.000.000 Ảnh hƣởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 VII.34 298.112.432 Lập Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ... kinh doanh cảu Công ty TNHH MTV phát triển thảo dược Hoa Hoa năm 2016 đƣợc thực với mục tiêu sau: Phân tích kết doanh thu, lợi nhuận Công ty TNHH MTV phát triển thảo dược Hoa Hoa năm 2016 Phân tích. .. DŨNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN THẢO DƢỢC HOA HOA NĂM 2016 CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dƣợc MÃ SỐ: CK 60 72 04 12 Ngƣời hƣớng dẫn khoa... đƣợc công Biến dạng Dựa vào mã ty sau lấy tổng doanh thu số số bảng báo trừ chi phí cáo kết kinh doanh năm 2016 Phân tích hiệu sử dụng vốn tài sản Công ty trách nhiệm hữu hạn thảo dược Hoa Hoa năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kết quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển thảo dược hoa hoa năm 2016 , Phân tích kết quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển thảo dược hoa hoa năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay