Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm an long khu vực thành phố hồ chí minh năm 2016

76 24 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ THỊ THÙY GIANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM AN LONG KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LÊ THỊ THÙY GIANG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH DƢỢC PHẨM AN LONG KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dƣợc MÃ SỐ: CK 60 72 04 12 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Thu Hƣơng Ths Trần Thị Lan Anh Thời gian thực hiện: 05/2017 - 09/2017 HÀ NỘI 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình chun khoa I viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị bạn đồng nghiệp Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Bộ môn thầy cô giáo tận tình truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu trường Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học tập khơng tảng cho q trình viết luận văn mà hành trang quý báu suốt đời hỗ trợ nhiều cho công việc Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Vũ Thị Thu Hương, Thạc sĩ Trần Thị Lan Anh dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân đây, tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, phòng Sau đại học, thầy cô môn Quản lý Kinh tế Dược giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc công ty TNHH Dược phẩm An Long với tập thể nhân viên tạo điều kiện tận tâm, nhiệt tình cung cấp số liệu thơng tin q giá để giúp tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn thể gia đình, bạn bè, người bên cạnh tôi, tạo động lực để phấn đấu học tập sống TP.HCM, tháng 09 năm 2017 Học viên Lê Thị Thùy Giang MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP - 1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh - 1.1.2 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh - 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.2.2 Các tiêu thƣờng dùng phân tích kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.4 VÀI NÉT VỀ CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM AN LONG 19 1.4.2 Mục tiêu lĩnh vực kinh doanh công ty 20 1.4.3 Cơ cấu tổ chức nhân công ty TNHH Dƣợc phẩm An Long 20 1.4.4 Về cấu nhân lực - 21 CHƢƠNG II : ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU - 23 2.2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊNCỨU - 23 2.2.1 Thời gian nghiên cứu thực đề tài - 23 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: - 23 2.4 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 27 2.4.2 Cách tính tiêu nghiên cứu 27 CHƢƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Phân tích hiệu kinh doanh công ty TNHH dƣợc phẩm An Long khu vực TP Hồ Chí Minh năm 2016 30 3.1.1 Cơ cấu nhóm hàng doanh số mặt hàng kinh doanh 30 3.1.2 Tình hình sử dụng phí 33 3.1.3 Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận -35 3.1.4 Chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nƣớc 41 3.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn 42 3.2.1 Kết cấu nguồn vốn -43 3.2.2 Tình hình phân bổ vốn 45 3.2.3 Nhóm hệ số đánh giá hiệu sử dụng vốn -48 Chƣơng IV: BÀN LUẬN -52 4.1 VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - 52 4.1.2 Về chi phí - 53 4.1.3 Về lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận 54 4.1.5 Năng suất lao động thu nhập bình quân - 55 4.2 VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 B.KIẾN NGHỊ -60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MẪU THU THẬP SỐ LIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT (Sử dụng khóa luận) STT Từ viết tắt Tên đầy đủ Cán công nhân viên CBCNV CP CPQLDN CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp DP Dƣợc phẩm DS Doanh số DT Doanh thu GDP Thuốc bình quân xài đầu ngƣời 10 HTK Hàng tồn kho 11 LĐ Lƣu động 12 LN Lợi nhuận 13 ROA Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản 14 ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 15 ROS Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 16 TGTGT Thuế giá trị gia tăng 17 18 TNDN TNHH Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn 19 TSCĐ Tài sản cố định 20 TSDH Tài sản dài hạn 21 TSLN Tỷ suất lợi nhuận 22 TSNH Tài sản ngắ hạn 23 TTS Chi phí Chi phí quản lý doanh nghiệp Tổng tài sản 24 VNĐ Việt Nam đồng 25 VLĐ Vốn lƣu động 26 WHO Tổ chức y tế giới DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Số trang Thống kê sơ Tổng cục hải quan thị Bảng 1.1 trƣờng nhập Dƣợc Phẩm tháng đầu năm 13 2016 Bảng 1.2 Tiền thuốc bình quân đầu ngƣời năm từ 2011- 2015 15 Cơ cấu nhân công ty TNHH Dƣợc Bảng 1.3 Bảng 2.4 phẩm An Long Các tiêu biến số phân tích hiệu sử dụng vốn 22 26 Các tiêu biến số phân tích kết Bảng 2.5 hoạt động kinh doanh 28 Bảng 3.6 Doanh số mua công ty 31 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Cơ cấu doanh số mua theo nguồn mua công ty Doanh số bán công ty Cơ cấu doanh số mua theo nguồn bán công ty Bảng tổng hợp tỷ lệ doanh thu theo nhóm hàng 32 33 34 35 Bảng 3.11 Bảng tổng hợp chi phí cơng ty 36 Bảng 3.12 Bảng phân tích cấu lợi nhuận cơng ty 37 Bảng 3.13 Bảng tỷ suất lợi nhuận doanh thu 39 Bảng 3.14 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản 40 Bảng Tên bảng Số trang TSLN ròng tổng tài sản (ROA) số Bảng 3.15 TSLN ròng vốn chủ sở hữu (ROE), doanh 41 thu năm 2016 Phân tích số TSLN ròng tổng chi phí Bảng 3.16 cơng ty năm 2016 (ĐVT: Triệu đồng) 42 Bảng 3.17 Tình hình nộp ngân sách nhà nƣớc 43 Năng suất lao động bình quân CBCNV Bảng 3.18 44 Thu nhập bình quân nhân viên công ty Bảng 3.19 Bảng 3.20 Bảng 3.21 Kết cấu tài sản nguồn vốn cơng ty Tổng hợp phân tích vốn lƣu động thƣờng xun cơng ty năm 2016 Tổng hợp phân tích nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên công ty năm 2016 45 46 47 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình Hình1.1 Hình 2.2 Tên hình Sơ đồ tổ chức máy công ty TNHH Dƣợc phẩm An Long Sơ đồ bảng thiết kế nghiên cứu Số trang 21 25 CHƢƠNG IV: BÀN LUẬN Qua phân tích kết hoạt động kinh doanh hiệu sử dụng vốn công ty TNHH Dƣợc phẩm An Long khu vực TP Hồ Chí Minh năm 2016 đề tài đƣa bàn luận nhƣ sau: 4.1 VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Qua phân tích cho thấy cuối kỳ bị sụt giảm doanh số so với cuối kỳ, hạn chế công ty chƣa khai thác mạnh mảng nhà thuốc bệnh viện thuốc đấu thầu (BHYT), nguồn bán chủ yếu bán cho công ty khác 4.1.1 Về doanh thu Qua kết phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty cho thấy tổng doanh thu cuối kỳ bị giảm so với đầu kỳ (7,4%), điều cho thấy công ty kinh doanh xuống, hiệu doanh số bán giảm Trƣớc khó khăn kinh tế, cơng ty phải dành nhiều thời gian định để phân tích thị trƣờng, vạch mục tiêu định hƣớng cách cụ thể, xác Do cấu tổ chức gọn nhẹ, thiếu phận Marketing nên chƣa có phận theo dõi lập kế hoạch bán hàng nên khó khó tăng doanh thu phát triển rộng đƣợc thị trƣờng Doanh thu cơng ty tập trung vào nhóm thuốc khơng kê đơn chủ yếu bán cho cho doanh nghiệp khác, kênh khách hàng lại đƣợc bỏ ngỏ nhà thuốc Trong thời gian tới tăng doanh thu cơng ty cần mở rộng thêm nhiều địa bàn đối tƣợng khách hàng, hƣớng đến mục tiêu tạo ổn định, tránh rủi ro cho doanh nghiệp Kết mặt doanh thu công ty An Long so với kết kinh doanh công ty Minh Tâm phần tổng quan tƣơng đối giống Đó doanh thu có tăng trƣởng so với đầu kỳ, doanh thu tập trung vào số nhóm hàng chủ đạo kênh khách hàng chủ yếu bán cho bệnh viện 52 thông qua đấu thầu Tuy nhiên so sánh với công ty TNHH Dƣợc phẩm Minh Tâm, cơng ty An Long có cấu tổ chức quy mơ tƣơng đối nhỏ, hoạt động kinh doanh tỉnh lẻ, chủ yếu phân phối lại mặt hàng công ty khác chƣa đủ khả nhập trực tiếp 4.1.2 Về chi phí Trong cấu chi phí giá vốn bán hàng chiếm lớn nên ảnh hƣởng lớn đến tổng chi phí công ty, biến động giá vốn làm cho tổng chi phí biến động theo Cơng ty nên chọn nguồn hàng sản xuất nƣớc để kinh doanh thời gian tới nhằm giảm bớt vốn hàng bán Tiền lƣơng trả cho cán công nhân viên giảm nhiều so với đầu kỳ thu nhập bình quân giảm nhiều, nhƣ chứng tỏ đời sống cán công nhân viên bị giảm mạnh, nên BGĐ công ty cần quan tâm đến thu nhập bình qn CBCNV thời gian tới để có thu nhập ổn định, tạo tin tƣởng gắn bó CBCNV với cơng ty Nhìn chung lại chi phí quản lý doanh nghiệp tƣơng đối cao so với tổng chi phí, cơng ty nên tổ chức lại máy nhân sự, nâng cao suất lao động để tiết kiệm chi phí Muốn thực đƣợc điều cơng ty phải xét việc sử dụng chi phí phận Đồng thời, công ty cần phải có kế hoạch, chiến lƣợc giải pháp hợp lý Đặc biệt, phí lãi vay chiếm tỷ lệ thấp công ty chủ yếu sử dụng vốn chủ sở hữu chủ đầu tƣ Mặt khác, để giảm giá vốn hàng đầu vào, công ty cần tìm hiểu thị trƣờng phát triển sản phẩm vừa độc đáo, có giá thành hợp lý, có tác dụng điều trị hiệu mang lại lợi nhuận cao cho công ty Lựa chọn nhà cung cấp, thƣơng lƣợng giá cả, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, xây dựng mơ hình kinh doanh hiệu cho thị trƣờng, đầu tƣ hƣớng vào thị trƣờng tiềm 53 Cũng giống nhƣ công ty Minh Tâm, chi phí lớn An Long giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Tuy nhiên khác với cơng ty này, chi phí quản lý doanh nghiệp An Long tăng lên so với đầu kỳ Đây điều dễ hiểu An Long trong giai đoạn thâm nhập thị trƣờng, cần nhiều chi phí đầu tƣ để tạo dựng thƣơng hiệu, mở rộng quan hệ với khách hàng Mặt khác, công ty An Long cần tăng cƣờng biện pháp giảm thiểu chi phí, góp phần tăng lợi nhuận cho cơng ty Phải coi việc tiết kiệm chi phí mà không ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh nhƣ mục tiêu chung cho toàn nhân viên công ty 4.1.3 Về lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận Doanh thu công ty giảm tỷ lệ thuận với lợi nhuận Các số lợi nhuận công ty cao giảm so với đầu kỳ, công ty nên tổ chức lại máy nhân sự, nâng cao suất lao động để tiết kiệm chi phí Muốn thực đƣợc điều cơng ty phải xét việc sử dụng chi phí phận đồng thời, cơng ty cần phải có kế hoạch, chiến lƣợc giải pháp hợp lý Tuy nhiên số thể cố gắng công ty việc mở rộng thị trƣờng, khẳng định vị công ty; thể phát triển ổn định kinh tế thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt đầy biến động 4.1.4 Thực nghĩa vụ nhà nƣớc Công ty TNHH Dƣợc phẩm An Long thực nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ hạn với nhà nƣớc Đây cố gắng thể trách nhiệm lớn lao lãnh đạo công ty Nhà nƣớc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật Điều trách nhiệm tốt công ty mà tạo uy tín tốt với khách hàng, quan tài chính, kiểm tốn đồng thời đảm bảo quyền lợi ngƣời lao động 54 4.1.5 Năng suất lao động thu nhập bình quân Đây tiêu quan trọng phản ánh phát triển doanh nghiệp, mức lƣơng năm 2016 giảm mạnh so với năm trƣớc, điều làm giảm tin tƣởng gắn bó CBCNV với cơng ty ban giám đốc Công ty cần quan tâm đến đời sống CBCNV công ty Trong kinh tế thị trƣờng, yếu tố ngƣời định thành bại doanh nghiệp, suất lao động có ý nghĩa quan trọng thể hiệu công việc Đồng thời nâng cao sức cạnh tranh thƣơng trƣờng công ty, tạo lợi quan trọng so với doanh nghiệp khác Mức thu nhập công ty An Long đạt dƣợc mức tƣơng đối so với mức thu nhập công ty TNHH khác Tuy nhiên, so với hãng dƣợc phẩm nƣớc số khiêm tốn Do cơng ty nên cải thiện để nâng cao đời sống cho CBCNV 4.2 VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Để đạt đƣợc lợi nhuận tối đa, cơng ty khơng ngừng nâng cao trình độ quản lý mình, quản lý sử dụng vốn hiệu đóng vai trò khơng nhỏ chiến lƣợc kinh doanh công ty Đánh giá hiệu sử dụng vốn giúp ta thấy đƣợc hiệu hoạt động kinh doanh nói chung quản lý sử dụng vốn nói riêng Qua phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn ta thấy nhƣ sau - Về kết cấu nguồn phân bổ nguồn vốn Công ty An Long chuyên phân phối kinh doanh nên việc đầu tƣ vào tài sản cố định mục tiêu lớn cơng ty, cấu phân bổ nguồn vốn tài sản cố định công ty chiếm tỷ lệ 1,87% tổng nguồn vốn Với nguồn vốn cố định nhƣ đáp ứng đủ đƣợc nhu cầu sở vật chất nhƣ kho bãi công ty kinh doanh phân phối Tuy nhiên, theo xu hƣớng phát triển công ty dự kiến tƣơng 55 lai gần đầu tƣ thêm phƣơng tiện vận chuyển để đáp ứng nhu cầu phân phối hàng cho khách hàng ngoại thành Nguồn vốn lƣu động chiếm tỷ trọng cao có tăng trƣởng năm 2016 Hàng tồn kho: Lƣợng hàng tồn kho cuối kỳ tăng cao so với đầu kỳ Với chế thầu tập trung lƣợng hàng tồn kho nhiều có ƣu điểm cung cấp đủ, kịp thời có nhu cầu đột biến Đồng thời dự trữ hàng kho nhiều đề phòng đƣợc tăng giá đầu vào Bên cạnh ƣu điểm lƣợng hàng tồn kho nhiều ln tỷ lệ với rủi ro định, đặc thù dƣợc phẩm loại hàng hóa có hạn sử dụng tƣơng đối hẹp, thuốc dùng đƣờng tiêm Do khơng nên dự trữ q nhiều hàng làm phát sinh thêm chi phí quản lý, ứ đọng vốn trình kinh doanh Khoản nợ phải thu: Trong kết cấu nguồn vốn khoản nợ phải thu chiếm tỷ trọng thấp Điều chứng tỏ công ty quản lý công nợ hiệu quả, nguồn vốn công ty bị chiếm dụng - Chỉ số hiệu sử dụng vốn Trong kết phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty số vòng quay hàng tồn kho cuối kỳ không chênh lệch nhiều, chứng tỏ mức lƣu chuyển hàng hóa khơng tăng so với đầu kỳ, cơng ty chƣa có biện pháp hiệu để tăng mức lƣu chuyển hàng tồn kho giảm số ngày tồn kho hàng hóa Chỉ số vòng quay khoản phải thu cuối kỳ tăng so với đầu kỳ Đây thành công công ty việc quản lý công nợ Có đƣợc điều từ ban đầu cơng ty có hợp đồng chặt chẽ với đơn vị khách hàng, đồng thời đề sách hổ trợ cho khách hàng nhƣ nhân viên làm tốt việc trả nợ thu hồi công nợ Vòng quay tài sản: Vòng quay tổng tài sản đo lƣờng đồng tài sản tạo đƣợc đồng doanh thu Cuối kỳ vòng quay tổng tài sản tăng lên so 56 với đầu kỳ 0,06 Vậy chứng tỏ khả quản lý tài sản cuối kỳ tốt so với đầu kỳ 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A KẾT LUẬN Qua khảo sát, phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH Dƣợc phẩm An Long khu vực TP Hồ Chí Minh năm 2016, rút đƣợc số kết luận sau: Về kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2016 Trong năm 2016, hoạt động kinh doanh công ty xuống thể qua số doanh số bán hàng lợi nhuận giảm Doanh thu cơng ty gồm hai mảng chính: Hàng nhập từ nƣớc hàng mua từ công ty Dƣợc sản xuất nƣớc Doanh thu bán hàng nhập hàng sản xuất nƣớc chênh lệch không nhiều, hàng nhập chiếm tỷ lệ 52,98 %, hàng sx nƣớc chiếm 47,02% doanh số Thị trƣờng công ty chiếm ƣu bán cho công ty khác nguồn bảo hiểm với doanh số lần lƣợt 50,62% 42,08%, mảng phân phối cho nhà thuốc công ty chƣa khai thác đƣợc tiềm năng, doanh số bán cho mảng nhà thuốc chiếm 7,29% Trong nhóm thuốc cơng ty nhóm thuốc tiêu hóa, gan mật chiếm ƣu nhất, doanh số năm 2016 nhóm đạt đƣợc 27,46% tổng doanh thu Nhóm thuốc tác dụng đến máu doanh thu thấp chiếm 2,64% tổng doanh thu Tình hình sử dụng phí tƣơng đối ổn, chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ cao, làm ảnh hƣởng tới lợi nhuận cơng ty Các chi phí khác chiếm tỷ trọng khơng đáng kể, chứng tỏ chi phí công ty quản lý cách hiệu Về tỷ suất lợi nhuận mức không cao, chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, điều thể xuống phát triển không ổn định công ty 58 Nộp ngân sách nhà nƣớc tăng lên so với năm trƣớc, đạt gần 61,5 triệu đồng năm 2016 đồng thời thực đầy đủ thời hạn, chấp hành quy định với Nhà nƣớc Năng suất lao động thu nhập bình qn cuối kỳ tồn nhân viên giảm mạnh, suất lao động giảm so với đầu kỳ 1,24 tỷ đồng Năng suất lao động giảm kéo theo thu nhập bình quân giảm 170,4 triệu so với đầu kỳ Mức thu nhập bình quân CBCNV công ty An Long 97,2 triệu đồng / năm năm 2016 Về hiệu sử dụng vốn công ty năm 2016 Trong năm 2016, hiệu sử dụng vốn cơng ty mức trung bình, số ngày tồn kho cao vòng quay vốn lƣu động tài sản lớn Các số cụ thể nhƣ sau: - Tổng nguồn vốn 17.484,9 triệu đồng - Chỉ số luân chuyển hàng tồn kho: Số vòng quay hàng tồn kho 3,18 lần số ngày tồn kho 113,1 ngày - Chỉ số luân chuyển vốn lƣu động: Số vòng quay vốn lƣu động 6,25 lần số ngày 01 vòng quay vốn lƣu động 57,6 ngày - Chỉ số luân chuyển nợ phải thu: Số vòng quay nợ phải thu 4,29 lần số ngày 01 vòng quay nợ phải thu 83,9 ngày - Chỉ số luân chuyển tài sản cố định: Số vòng quay tài sản cố định 4,52 lần số ngày 01 vòng quay tài sản cố định 79,7 ngày - Chỉ số luân chuyển tổng tài sản: Số vòng quay tổng tài sản 1,82 lần số ngày 01 vòng quay tổng tài sản 197,5 ngày 59 B KIẾN NGHỊ Từ kết phân tích hiệu sử dụng vốn kết hoạt động kinh doanh công ty, đề tài có số kiến nghị sau đây: - Cơng ty cần có biện pháp nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu hơn, tiết kiệm chi phí lƣu thơng nâng cao hiệu kinh doanh - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ kĩ cho nhân viên - Tìm kiếm mở rộng thị trƣờng để đẩy mạnh doanh số hàng dịch vụ: Tăng cƣờng đƣa thuốc vào bệnh viện (Thuốc BHYT), phòng khám tƣ nhân nhƣ nhà thuốc BV công - Thành lập thêm nhóm kinh doanh hàng kê toa dịch vụ để khai thác hết tiềm nhóm hàng mà cơng ty không trúng thầu - Công ty cần đẩy mạnh khoản phải thu, tránh tình trạng để khách hàng chiếm dụng vốn lâu - Sử dụng vốn đầu tƣ hiệu quả, tránh để thất thốt, lãng phí, phục vụ đắc lực vào sản xuất kinh doanh - Công ty cần giữ đƣợc cân đối tài sản với nguồn vốn, đảm bảo mục đích sử dụng nguồn vốn Tài sản lƣu động cần đáp ứng đủ nhu cầu toán nợ ngắn hạn, đảm bảo cán cân toán doanh nghiệp 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuát Thống Kê, Hà Nội Bộ môn Quản lý & Kinh tế Dƣợc (2007), Giáo trình Quản lý Kinh tế Dược, Nhà xuất Y học, Hà Nội Bộ môn Quản lý & Kinh tế Dƣợc (2010), Giáo trình Pháp chế hành nghề dược, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Đinh Việt Chung(2013),Phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần dược phẩm Đông Âu từ năm 2008 đến năm 2012,luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp Mai văn Dần (2014), Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tân Hà Thành, luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp Cục quản lý Dược Việt Nam (2011), “ Một số kết ngành Dược Việt Nam hoạt động doanh nghiệp nước Việt Nam năm 2010” Phạm Văn Dƣợc, Đặng Thị Kim Cƣơng (2007), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Lao động - Xã hội Trần Văn Đức (2016), Phân tích kết kinh doanh Công ty cổ phần Dược & thiết bị y tế Eximphar năm 2015, Luận văn Dƣợc sĩ chuyên khoa cấp 1, Đại học Dƣợc Hà Nội Lê Thị Thái Hiền (2016), Phân tích kết kinh doanh cơng ty TNHH Dược phẩm Minh Tâm năm 2015, Luận văn Dƣợc sĩ chuyên khoa cấp 1, Đại học Dƣợc Hà Nội 11 Nguyễn Năng Phúc (2007), Phân tích kinh doanh - lý thuyết thực hành, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 12 Nguyễn Hải Sản (2007), Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Tài 13 Lê Văn Tâm, Ngơ Kim Thanh (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh, Nhà xuất Lao động - Xã hội 14 Thông tƣ 02/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 liên Bộ Y tế, Nội vụ, Tài việc hƣớng dẫn thực nghị định số56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 Chính phủ qui định chế độ phụ cấp ƣu đãi theo nghề công chức, viên chức công tác sở y tế công lập TIẾNG ANH 16 IMS health (2011) ( Tiềm thị trƣờng dƣợc phẩm Việt Nam) 17 World Health Organization (2007), World Health Statistics 2007, www.who.int TÀI LIỆU INTERNET 18 www.sme.com.vn.(Báo cáo phân tích ngành dƣợc, cơng ty chứng khốn SME) 19 www.dav.gov.vn ( Thực trạng phân phối thuốc Việt Nam) kcb@moh.gov.vn ( Thực trạng sử dụng thuốc Việt Nam) PHỤ LỤC MẪU THU THẬP SỐ LIỆU Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hửu Nợ phải trả Vốn lƣu động Nợ phải thu Hàng tồn kho Vốn tiền Vốn cố định Tổng DS mua DS mua hàng nƣớc DS mua hàng nhập DS mua từ nƣớc Châu Âu DS mua từ Châu Á Tổng DS bán DS bán hàng nhập DS bán hàng nƣớc DS bán hàng Bệnh viện DS bán hàng doanh nghiệp DS bán hàng nhà thuốc DS bán nhóm kháng sinh DS bán nhóm tim mạch Cuối kỳ Đầu kỳ Chỉ tiêu DS bán nhóm tiêu hóa, gan mật DS bán nhóm giảm đau, KV DS bán nhóm đƣờng hơ hấp Tổng chi phí Chi phí bán hàng Phí giá vốn hàng bán Chi phí quản lý DN Chi phí tài chánh Chi phí khác Thuế GTGT Thuế TNDN Tổng quỹ lƣơng Thu nhập khác Cuối kỳ Đầu kỳ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN VĂN DSCK CẤP I KHÓA 19 Kính gởi: - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I - Phòng Sau đại học Trƣờng đại học Dƣợc Hà Nội - Giáo viên hƣớng dẫn: Thạc sĩ Trần Thị Lan Anh Họ tên học viên: Lê Thị Thùy Giang Tên đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty TNHH dƣợc phẩm An Long năm 2016 Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dƣợc Mã số: CK 60 72 04 12 Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I vào hồi 10 45 phút ngày 09 tháng 12 năm 2017 Trƣờng trung cấp Quân Y II quận 9, Tp.Hồ Chí Minh Quyết định số 850/QĐ-DHN ngày 17 tháng 10 năm 2017 Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội NỘI DUNG SỬA CHỮA, HOÀN CHỈNH Những nội dung đƣợc sửa chữa theo yêu cầu Hội đồng STT Nội dung Hội đồng yêu cầu sửa Nội dung sau đƣợc chỉnh chữa sửa Phân tích hoạt động Phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH kinh doanh Công ty TNHH dƣợc phẩm An Long năm 2016 dƣợc phẩm An Long khu vực TP Hồ Chí Minh năm 2016 Chƣơng 2: Đối tƣợng phƣơng Chƣơng 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu pháp nghiên cứu 2.3.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 2.4.2 Cách tính tiêu nghiên cứu cách tính Những nội dung xin bảo lƣu: Khơng Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2017 Xác nhận cán hƣớng dẫn Học viên (Ký ghi rõ họ tên) Trần Thị Lan Anh Lê Thị Thùy Giang Thƣ ký Chủ tịch Hội đồng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Vũ Văn Minh Nguyễn Thanh Bình ... TNHH dƣợc phẩm An Long khu vực TP Hồ Chí Minh năm 2016 Đề tài đƣợc thực với mục tiêu sau: Phân tích hiệu kinh doanh công ty TNHH dược phẩm An Long khu vực TP Hồ Chí Minh năm 2016 Phân tích hiệu... QUAN 1.1TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh q trình nghiên cứu, để đánh giá tồn trình hoạt. .. kinh doanh cuả công ty TNHH Dược phẩm Minh Tâm năm 2015 Thành phố Hồ Chí Minh [9] Kết đề tài phân tích cho thấy: - Về doanh thu: Doanh thu công ty Minh Tâm tăng so với năm trƣớc Doanh thu công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm an long khu vực thành phố hồ chí minh năm 2016 , Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm an long khu vực thành phố hồ chí minh năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay