Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại bệnh xá quân dân y sư đoàn 9 năm 2016

82 39 2
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN XUÂN LƯỢNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH XÁ QUÂN DÂN Y SƯ ĐOÀN NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN XUÂN LƯỢNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH XÁ QUÂN DÂN Y SƯ ĐOÀN NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Tổ chức quản lý dược MÃ SỐ: CK 60 72 04 12 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGUYỄN THANH BÌNH Thời gian thực hiện: 15/5/2017– 15/9/2017 HÀ NỘI 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi nhận giúp đỡ nhiều thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS.NGUYỄN THANH BÌNH người Thầy ln quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn động viên suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Sau Đại học, q Thầy Cô trường Đại học Dược Hà Nội tạo điều kiện cho tơi tham gia khóa học, cung cấp số liệu đóng góp ý kiến quý báu cho tơi suốt q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Chỉ huy Bệnh xá quân dân y Sư đoàn anh chị Khoa dược Bệnh xá tạo điều kiện cho mặt để tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Lời sau tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người thân sát cánh động viên, giúp đỡ đóng góp ý kiến cho tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Xuân Lượng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ 1.1.1 Một số văn Bộ Y tế kê đơn thuốc ngoại trúError! Bookmark not define 1.1.2 Một số nguyên tắc kê đơn 11 1.1.3 Quy định hình thức kê đơn thuốc 12 1.1.4 Quy định nội dung kê đơn thuốc 13 1.1.5 Một số số sử dụng thuốc 15 1.2 THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC BHYT NGOẠI TRÚ TẠI VIỆT NAM…………………………………………………………………………16 1.3 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 211 1.4 MỘT VÀI NÉT VỀ BỆNH XÁ QUÂN DÂN Y SƯ ĐOÀN 211 1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ Bệnh xá 211 1.4.2 Cơ cấu sơ đồ tổ chức Bệnh xá quân dân y Sư đoàn 222 1.4.3 Chức năng, nhiệm vụ khoa Dược Bệnh xá quân dân y sư đoàn 23 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 255 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 255 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 255 2.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 255 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 255 2.2.1 Các biến số nghiên cứu: 255 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu: 29 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu: 29 2.2.4 Cỡ mẫu nghiên cứu 311 2.3 CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 322 2.3.1 Các tiêu nghiên cứu khảo sát thực trạng thực quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú 322 2.3.2 Phân tích số số kê đơn thuốc BHYT ngoại trú 377 2.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 39 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 400 3.1 Việc tuân thủ quy chế kê đơn ngoại trú Error! Bookmark not defined.0 3.1.1 Kết ghi thông tin bệnh nhân 400 3.1.2 Thông tin người kê đơn 411 3.1.3 Ghi chẩn đoán 411 3.1.4 Thông tin thuốc 422 3.1.5 Ghi hướng dẫn sử dụng thuốc 433 3.2 Phân tích số số kê đơn thuốc BHYT ngoại trú 455 3.2.1 Số thuốc kê trung bình đơn 455 3.2.2 Số chẩn đốn trung bình đơn thuốc 477 3.2.3 Tỷ lệ phần trăm thuốc kê theo tên chung quốc tế (INN) 47 3.2.4 Tỷ lệ phần trăm đơn kê có kháng sinh 48 3.2.5 Tỷ lệ phần trăm đơn kê có thuốc tiêm 49 3.2.6 Tỷ lệ phần trăm đơn kê có Vitamin 49 3.2.7 Đơn thuốc DMTBV, DMTTY 500 3.2.8 Tỷ lệ đơn thuốc có tương tác 511 3.2.9 Các số sử dụng thuốc toàn diện 522 Chương BÀN LUẬN 544 4.1 Về thực trạng thực quy chế kê đơn thuốc ngoại trú Bệnh xá 544 4.1.1 Ghi thông tin bệnh nhân 544 4.1.2 Ghi thông tin người kê đơn 555 4.1.3 Ghi chẩn đoán 555 4.1.4 Thông tin thuốc 566 4.1.5 Ghi hướng dẫn sử dụng thuốc 577 4.2 Một số số kê đơn thuốc BHYT ngoại trú 58 4.2.1 Số chẩn đốn trung bình 58 4.2.2 Số thuốc trung bình đơn 58 4.2.3 Đơn thuốc có kê kháng sinh 59 4.2.4 Đơn thuốc kê Vitamin 600 4.2.5 Đơn thuốc kê Thuốc tiêm 611 4.2.6 Đơn thuốc DMTBV, DMTTY 611 4.2.7 Tỷ lệ đơn thuốc có tương tác 611 4.2.8 Các số sử dụng thuốc toàn diện 622 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BHYT Bảo hiểm y tế BV Bệnh viện TW Trung Ương BX Bệnh xá NB Người bệnh BN Bệnh nhân DMT Danh mục thuốc DMTBX Danh mục thuốc bệnh xá DMTTY Danh mục thuốc thiết yếu DVYT Dịch vụ y tế HĐT&ĐT Hội đồng thuốc điều trị ICD-10 International Classification Diseases - 10 (Phân loại bệnh tật quốc tế) KHTH Kế hoạch tổng hợp MHBT Mơ hình bệnh tật NCKH Nghiên cứu khoa học SL Số lượng TB Trung bình TL Tỷ lệ TTY Thuốc thiết yếu STT Số thứ tự TT Thu thập TMH Tai mũi họng RHM Răng hàm mặt NT-ĐTĐ Nội tiết - Đái tháo đường ĐT Đơn thuốc WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Những điểm thay đổi Thông tư 05 so với Quyết định 04 Bảng 2.1 Biến số thực quy chế kê đơn thuốc ngoại trú 255 Bảng 2.2 Các biến số số kê đơn thuốc ngoại trú 278 Bảng 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu thực quy chế kê đơn thuốc ngoại trú 323 Bảng 2.4 Chỉ tiêu phân tích đơn thuốc ngoại trú 379 Bảng 3.1 Ghi địa bệnh nhân 400 Bảng 3.2 Ghi đầy đủ thông tin bệnh nhân 400 Bảng 3.3 Thông tin người kê đơn 411 Bảng 3.4 Ghi chẩn đoán 411 Bảng 3.5 Phân loại thuốc 422 Bảng 3.6 Số lượt thuốc tân dược đơn thành phần ghi tên theo TT 05 422 Bảng 3.7 Ghi nồng độ/hàm lượng, số lượng thuốc theo lượt thuốc 433 Bảng 3.8 Ghi hướng dẫn sử dụng theo lượt thuốc 434 Bảng 3.9 Ghi hướng dẫn sử dụng theo đơn thuốc 444 Bảng 3.10 Số thuốc kê đơn thuốc 455 Bảng 3.11 Sự phân bố số thuốc đơn theo chuyên khoa 456 Bảng 3.12 Số chẩn đốn trung bình 477 Bảng 3.13 Tỷ lệ thuốc ghi theo tên chung quốc tế (INN) 47 Bảng 3.14 Số kháng sinh trung bình đơn thuốc có kê kháng sinh tỷ lệ phần trăm đơn kê có kháng sinh 48 Bảng 3.15 Sự phân bố số kháng sinh theo chuyên khoa 48 Bảng 3.16 Tỷ lệ phần trăm đơn kê có thuốc tiêm 49 Bảng 3.17 Tỷ lệ phần trăm đơn kê có Vitamin 49 Bảng 3.18 Sự phân bố đơn thuốc có Vitamin theo chuyên khoa 500 Bảng 3.19 DMTBX đơn thuốc BHYT ngoại trú 500 Bảng 3.20 Tỷ lệ thuốc kê có DMTTY 501 Bảng 3.21 Tỷ lệ phần trăm đơn thuốc có tương tác 511 Bảng 3.22 Tỷ lệ số tương tác thuốc có đơn 511 Bảng 3.23 Tỷ lệ theo mức độ tương tác thuốc có đơn 522 Bảng 3.24 Chi phí đơn thuốc 522 Bảng 3.25 Tỷ lệ chi phí Thuốc KS, Thuốc tiêm Vitamin/KC 533 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức Bệnh xá quân dân y Sư đoàn 233 ĐẶT VẤN ĐỀ Con người nhân tố quan trọng định đến phát triển kinh tế, trị văn hóa xã hội Sức khỏe vốn quý người Nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày trọng Các hệ thống Bệnh viện phát triển mạnh mẽ bước đảm bảo việc khám chữa bệnh Đặc biệt Bệnh viện, bệnh xá Qn đội đóng vai trò quan trọng liên tục đổi mặt để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cung ứng thuốc tới người dân địa bàn đóng quân Hiện nay, Nhà nước ta có sách “Bảo hiểm y tế tồn dân”, thực sách “an sinh xã hội” để giúp cho tất người dân tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt với chi phí hợp lý nhờ vào giúp đỡ Quỹ bảo hiểm xã hội Trong kinh tế thị trường số lượng chủng loại thuốc ngày phong phú đa dạng, góp phần đảm bảo cung ứng đủ thuốc, có chất lượng cho nhu cầu điều trị Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không hợp lý vấn đề đáng quan tâm quốc gia, gây hậu nghiêm trọng cho kinh tế xã hội Nó làm tăng chi phí cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, làm giảm chất lượng điều trị, đồng thời làm tăng nguy xảy phản ứng có hại cho bệnh nhân Bên cạnh đó, tượng kê đơn thuốc khơng phù hợp với chẩn đốn, lạm dụng kháng sinh phổ biến [5] Được đồng ý Thủ trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 Bệnh xá sư đoàn triển khai khám BHYT cho nhân dân địa bàn trú quân theo chương trình 12 Quân dân y kết hợp Trong trình hoạt động Bệnh xá thường xun có hoạt động nhằm kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý – an toàn – hiệu – kinh Trung tâm y tế Thành phố Bắc Ninh năm 2015 4.1 [8] Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa trung bình số thuốc đơn 4.2 thuốc [11] Đơn thuốc có nhiều thuốc chiếm 0.25% thuốc chiếm 2.00%, đơn thuốc có thuốc chiếm tỷ lệ cao 33.25% Tuy nhiên kết nghiên cứu cao với kết nghiên cứu Bệnh xá quân dân y kết hợp Trường sỹ quan Lục quân năm 2013 số thuốc trung bình đơn 3.88 [28] Trung tâm y tế huyện Tân Thành năm 2015 tác giả Quý Bằng số thuốc trung bình đơn 3.5 [9] Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2016 số thuốc trung bình đơn 3.35 thuốc, số thuốc cao thuốc chiếm tỷ lệ 1% [15] Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2015 có số thuốc cao thuốc thấp thuốc [25], kết nghiên cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho kết đơn thuốc có nhiều thuốc chiếm 0.25% thuốc chiếm 8.25%, đơn thuốc có thuốc chiếm tỷ lệ cao 28.00% [12], lại thấp kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long có kết đơn thuốc có nhiều thuốc chiếm tỷ lệ 0.23%, đơn thuốc có từ – thuốc chiếm tỷ lệ 77.05% [20] Như vậy, thấy thực trạng bệnh viện trung tâm y tế kê đơn thuốc thường kê phối hợp nhiều thuốc Bệnh xá quân dân y Sư đoàn bệnh viện, trung tâm y tế cần có biện pháp quản lý để giảm thiểu số lượng thuốc kê đơn Xây dựng đưa vào phác đồ điều trị giả pháp giúp kiểm soát việc kê nhiều thuốc đơn 4.2.3 Đơn thuốc có kê kháng sinh Tỷ lệ phần trăm đơn kê có kháng sinh chiếm 47.50%, cao khuyến cáo WHO (20 - 30%) Và cao kết nghiên cứu Trung tâm y tế huyện Phú Giáo năm 2015 có 28.0% đơn BHYT có kê kháng sinh [22] Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh 2015 23.5% [8], Bệnh viện hữu nghị đa 59 khoa Nghệ An năm 2016 14.50% [15] Nhưng thấp so với tỷ lệ 53.25% đơn có kê kháng sinh Bệnh xá Quân dân y kết hợp Trường sỹ quan lục quân năm 2013 [28] thấp tỷ lệ 59.5% đơn thuốc có kê kháng sinh Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc năm 2011 [13] Và tương đương với kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2015 có 47.27% đơn thuốc BHYT ngoại trú có kê kháng sinh [20] Các đơn kê chủ yếu kháng sinh chiếm 92.63% tổng số đơn kê kháng sinh, đơn kê kháng sinh chiếm 7.37%, khơng có đơn kê kháng sinh Các đơn có kháng sinh chủ yếu gặp chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Tiêu hóa phối hợp kháng sinh đường uống điều trị vi khuẩn kỵ khí (Metronidazol 250mg) điều trị viêm loét da dày vi khuẩn Helicobacteria chuyên khoa Mắt kháng sinh dùng nhỏ mắt Neomycin Như vậy, thấy việc kê đơn kháng sinh bệnh xá quân dân y Sư đoàn tỷ lệ cao so với khuyến cáo Tổ chức Y tế Thế giới Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh kê đơn ngoại trú phụ thuốc nhiều vào trình độ chẩn đốn hay thói quen kê đơn bác sĩ 4.2.4 Đơn thuốc kê Vitamin Đơn thuốc có kê Vitamin chiếm 49.75% Kết thấp kết nghiên cứu Bệnh xá quân dân y kết hợp Trường sỹ quan Lục quân năm 2013 tỷ lệ đơn thuốc kê Vitamin 74% [28] Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2014 có 50.6% đơn thuốc BHYT ngoại trú kê Vitamin [11] Tuy nhiên, cao so với Trung tâm y tế Thành phố Bắc Ninh tỷ lệ 11.2% [8] Trung tâm y tế huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương năm 2015 32.8% [22] tỷ lệ 47.2% kết nghiên cứu Trung tâm y tế huyện Tân Thành năm 2015 [9] Vitamin nhóm thuốc thường bác sĩ kê đơn thuốc bổ trợ thường khơng thấy thấy tác dụng phụ, 60 nhiên cần phải lưu ý vấn đề sử dụng vitamin Vì việc lạm dụng kê đơn thuốc vitamin dẫn đến làm tăng chi phí điều trị cho bệnh nhân 4.2.5 Đơn thuốc kê Thuốc tiêm Khơng có đơn thuốc bệnh xá có kê thuốc tiêm Điều tạo thuận lợi cho bệnh nhân thường thuốc tiêm dạng thuốc khó dùng, khơng phải dùng mà đòi hỏi phải có nhân viên y tế có kỹ thuật tiêm truyền đào tạo (ít điều dưỡng), thực phải tuân theo định giám sát nhân viên y tế có trình độ chun mơn nghiệp vụ (ít y sĩ) phải dạng bút tiêm chuyên dụng bút tiêm insulin chi phí đắt đỏ 4.2.6 Đơn thuốc DMTBX, DMTTY 100% đơn thuốc có tất thuốc nằm DMTBX 43.98% lượt thuốc có DMTTY, theo khuyến cáo WHO tỷ lệ nên 100% Kết nghiên cứu Trung tâm y tế huyện Phú Giáo năm 2015 Bệnh xá quân dân y Trường sỹ quan Lục quân năm 2013 kết nghiên cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2016 có 100% đơn thuốc BHYT ngoại trú nằm DMTBV có 47.31% đơn thuốc BHYT ngoại trú nằm DMTTY[22], [28], [15] Kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2015 có 100% đơn thuốc BHYT ngoại trú nằm DMTBV 64.70% lượt thuốc BHYT ngoại trú nằm DMTTY [25] 4.2.7 Tỷ lệ đơn thuốc có tương tác Dựa vào “Tương tác thuốc ý định” phần mềm tương tác thuốc Drug Interaction checker, tỷ lệ đơn thuốc tra cứu có tương tác 4.00%, tương tác phối hợp mức độ nghiêm trọng chiếm tỷ lệ 6.25%, tương tác phối hợp mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 50%, tương tác phối hợp mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ 43.75%, tỷ lệ thấp nghiên cứu Trung tâm y tế 61 huyện Phú giáo tỉnh Bình Dương 2015 [22] thấp nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Thanh Hoa Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2016 [15], kết nghiên cứu tương đồng với kết nghiên cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2015 tỷ lệ tương tác phối hợp nghiêm trọng chiếm tỷ lệ 6.93%, tương tác phối hợp trung bình cần theo dõi sử dụng chiếm tỷ lệ 54.46% [20] Những tương tác bất lợi gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tâm lý bệnh nhân Đối với trường hợp tương tác nghiêm trọng, thuốc gây tương tác không phép dùng với cần phải cân nhắc nguy lợi ích Tuy nhiên, trường hợp bắt buộc dùng, bác sỹ cần phải thông báo cho bệnh nhân để bệnh nhân ý theo dõi, có bất thường phải liên hệ lại với bác sỹ Còn với tương tác mức độ trung bình, mức độ nhẹ, bác sỹ thường ý việc theo dõi thường không thực Nguyên nhân bất cập công tác kiểm tra tương tác thuốc đơn thực hầu hết đơn vị khám chữa bệnh yếu công tác dược lâm sàng bác sỹ, dược sỹ không cập nhật thông tin sử dụng thuốc Nguyên nhân chủ quan thấy hạn hẹp thời gian số lượng bệnh nhân lớn, bác sỹ, dược sỹ không đủ thời gian để tra cứu tương tác thuốc 4.2.8 Các số sử dụng thuốc tồn diện Chi phí cho thuốc trung bình đơn 93,982 VNĐ, thấp kết nghiên cứu tác giả Đoàn Kim Phượng trung tâm y tế huyện Phú Giáo năm 2015 176.623 VNĐ [22] Kết thấp so với kết nghiên cứu tác giả Trần Thị Kim Anh trung tâm y tế Thành phố Bắc Ninh năm 2015 238.313.8VNĐ [8] kết nghiên cứu Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2016 360.259 VNĐ [15] Tuy nhiên cao so với kết nghiên cứu tác giả Hà Thị Thanh Tú 62 Bệnh xá quân dân y kết hợp Trường sỹ quan Lục quân năm 2013 chi phí thuốc trung bình cho đơn thuốc BHYT ngoại trú 17.531 VNĐ [28] KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN  Thực trạng thực Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú theo Thông tư 05/2016/TT-BYT Bệnh xá quân dân y Sư đoàn - 100% đơn thuốc BHYT ngoại trú chấp hành tốt quy định: Ghi đầy đủ tên, tuổi, giới tính bệnh nhân, ngày kê đơn, người kê đơn ký tên ghi đóng dấu họ tên - Tuy nhiên ghi địa bệnh nhân chưa tuân thủ theo thông tư 05 có 0.25% đơn thuốc thực ghi địa bệnh nhân xác đến số nhà (thơn, xóm), đường phố (xã/phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố) - 18.25% đơn thuốc BHYT ngoại trú ghi chẩn đoán viết tắt, 15.57% lượt chẩn đoán viết tắt - 82.13% lượt thuốc tân dược có ghi nồng độ (hàm lượng), 100% lượt thuốc có ghi số lượng - 97 lượt thuốc kê số lượng chữ số khơng có đơn thuốc ghi số “0” phía trước số lượng thuốc nhỏ 10, nội dung chưa tuân thủ theo thông tư 05 - 95% đơn thuốc ghi đầy đủ hướng dẫn sử dụng tất thuốc đơn, 95% đơn thuốc ghi đầy đủ liều dùng/lần, 100% đơn thuốc ghi đầy đủ liều dùng/ngày, 96.00 đơn thuốc ghi đầy đủ đường dùng thuốc 95% đơn thuốc ghi đầy đủ thời điểm dùng thuốc  Một số số kê đơn thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú Bệnh xá quân dân y Sư đoàn 63 - Số thuốc trung bình đơn 4.16, đơn nhiều có thuốc chiếm 0.25%, thuốc chiếm 2%, chủ yếu đơn có thuốc chiếm 33.25% - Số chẩn đốn trung bình đơn 1.44, đơn nhiều có chẩn đốn chiếm tỷ lệ 1% có chẩn đoán chiếm tỷ lệ 64.25% - Tỷ lệ thuốc kê theo tên chung quốc tế (INN) 31.27%, khơng có lượt thuốc thực ghi tên chung quốc tế có tên thương mại ngoặc đơn - Tỷ lệ phần trăm đơn kê có kháng sinh 47.50%, chủ yếu đơn kê kháng sinh chiếm tỷ lệ 92.63%, có 7.37% đơn phối hợp kháng sinh, khơng có đơn phối hợp kháng sinh - Tỷ lệ đơn thuốc có kê Vitamin 49.75% - 100% lượt thuốc nằm Danh mục thuốc bệnh xá, có 43.98% lượt thuốc nằm Danh mục thuốc thiết yếu Bộ Y tế - Tỷ lệ đơn thuốc tra cứu có tương tác 4%, Số cặp tương tác đơn chủ yếu cặp tương tác chiếm tỷ lệ 93.75%, đơn thuốc có nhiều cặp tương tác chiếm tỷ lệ 6.25% Trong đó, có tương tác thuốc phối hợp mức độ nghiêm trọng chiếm tỷ lệ 6.25%, tương tác thuốc phối hợp mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 50% mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ 43.75% - Chi phí trung bình cho đơn 93.982VNĐ Tỷ lệ phần trăm chi phí thuốc dành cho kháng sinh 23.63%, tỷ lệ phần trăm chi phí thuốc dành cho Vitamin 5.45% KIẾN NGHỊ  Đối với Bệnh xá: - Bộ phận đón tiếp cần phải nhập thơng tin địa bệnh nhân xác đến số nhà (thơn, xóm), đường phố (xã/phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố), khơng ghi địa bệnh nhân theo tên quan làm việc, trường hợp ghi địa theo địa quan làm việc cần ghi đầy đủ chi tiết, nhập thêm số điện thoại bệnh nhân cần liên hệ 64 - Chẩn đoán phải viết rõ ràng, không viết tắt hay viết ký hiệu - Tất phòng khám phải kê đơn thuốc theo tên chung quốc tế, trường hợp muốn kê tên thương phải kê theo tên chung quốc tế kèm tên thương mại ngoặc đơn với thuốc tân dược đơn thành phần - Với số lượng thuốc nhỏ 10 cần đánh thêm số “0” phía trước số lượng để đảm bảo thực theo quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú - Ghi đầy đủ hướng dẫn sử dụng thuốc đặc biệt thời điểm dùng thuốc - Cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm khám bệnh, thường xuyên kiểm tra việc kê đơn thực quy chế kê đơn Bệnh xá  Đối với quan BHYT: - Cần ghi rõ địa người tham gia BHYT thẻ BHYT xác đến số nhà (thơn, xóm), đường phố (xã, phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố) để tạo thuận lợi cho sở khám chữa bệnh tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 10 11 12 13 14 15 Bộ môn Quản lý kinh tế dược (2010), Pháp chế hành nghề Dược, Nhà xuất Y học, pp Bộ Y tế, Thông tư quy định hoạt động Hội đồng thuốc điều trị 2013: Thông tư 21/2013/TT-BYT ban hành ngày 08/08/2013 Bộ Y tế, Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh 2011: Thơng tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 Bộ Y tế, Quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú, 2008: Ban hành kèm theo định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 Bộ Y tế (2005), Tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý điều trị, (Tài liệu dùng cho đào tạo liên tục bác sỹ, dược sỹ bệnh viện), pp Bộ Y tế, Quyết định số 1847/QĐ-BYT việc ban hành quy chế kê đơn bán thuốc theo đơn 2003 Bộ Y tế, Thông tư số 05/2016/TT-BYT Thông tư quy định kê đơn thuốc điều trị ngoại trú 2016 Trần Thị Kim Anh (2016), Phân tich thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh năm 2015, Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, Trường đại học Dược Hà Nội Quý Bằng (2015), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc Trung tâm y tế huyện Tân Thành năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội Trần Thị Thanh Bình (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng trung tâm Y tế huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước năm 2015, Luận văn tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp 1: Trường Đại học Dược Hà Nội Vũ Thái Bình (2015), Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hoá năm 2014, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội Đỗ Thành Đức (2015), Đánh giá việc thực quy chế kê đơn thuốc ngoại trú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2015, Luận văn Thạc sỹ Dược học, Đại học Dược Hà Nội Trần Thị Hằng (2012), Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc thông tin thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011, Luận văn Thạc sỹ dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội Nguyễn Thị Hoàng Hoa (2014), Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện phụ sản Hải Phòng năm 2011, Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Dược Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hoa (2016), Phân tích thực trạng kê đơn thuốc BHYT ngoại trú Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2016 Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 66 16 Đặng Thị Hoa (2014), Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2012, Luận văn chuyên khoa cấp II,Đại học Dược Hà Nội 17 Bùi Thị Thanh Huyền (2015), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội 18 Nguyễn Hoàng Khiêm (2016), Khảo sát công tác tồn trữ sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường đại học Dược Hà Nội 19 Nguyễn Thị Phương Lan (2011), Phân tích hoạt động sử dụng thuốc Bệnh viện tim Hà Nội giai đoạn 2008 - 2010, Luận văn thạc sĩ dược học, Đại học Dược Hà Nội 20 Lê Thị Bé Năm-Trần Thái Phương (2015), "Khảo sát tình hình kê đơn sử dụng thuốc điều trị ngoại trú Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2015", Kỉ yếu đề tài nghiên cứu khoa học Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long năm 2015, pp 21 Bùi Thị Cẩm Nhung (2013), Nghiên cứu hoạt động giám sát sử dụng thuốc Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa năm 2012, Luận văn dược sỹ chuyên khoa cấp II, Đại học Dược Hà Nội 22 Đoàn Kim Phượng (2016), Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Trung tâm y tế huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương năm 2015, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 23 Phạm Lương Sơn (2012), "Phân tích thực trạng tốn thuốc Bảo hiểm y tế", Tạp chí dược học Số 428, Tháng 12/2011, pp 24 Trần Nhân Thắng (2011), "Khảo sát tình hình kê đơn sử dụng thuốc điều trị ngoại trú Bệnh viện Bạch Mai năm 2011", Y học thực hành (830), Số 7/2012, pp 25 Lê Thị Thu (2015), Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Khóa luận tốt nghiệp dược sỹ, Đại học Dược Hà Nội 26 Huỳnh Minh Triết (2016), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười năm 2014, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 27 Huỳnh Hiền Trung (2012), Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc Bệnh viện Nhân dân 115, Luận án tiến sĩ dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 28 Hà Thị Thanh Tú (2014), Khảo sát thực trạng kê đơn thuốc bệnh nhân BHYT ngoại trú bệnh xá quân dân y kết hợp Trường Sỹ Quan Lục quân năm 2013, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I, Trường Đại học Dược Hà Nội 67 ………………………………………… Tiếng Anh 29 Organization World Health (1993), "How to investigate drug use in health facilities: selected drug use indicators", pp 68 PHỤ LỤC I PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU CỦA ĐƠN THUỐC Chuyên khoa: Thông tin BN: Họ tên □ Tuổi BN □ Giới tính □ Địa BN: Số nhà, đường phố thôn, xã □ Thông tin BS kê đơn: Họ tên □ Chữ ký BS kê đơn □ Ngày kê đơn □ Có □ Đơn có ghi chẩn đốn, khơng viết tắt, viết ký hiệu: Số chẩn đoán đơn: Số chẩn đoán viết tắt viết ký hiệu: Tổng chi phí (VNĐ): Đơn có tương tác thuốc: Có □ Khơng □ Số tương tác đơn: Số tương tác mức độ trung bình: Số tương tác mức độ nhẹ: Số tương tác mức độ nặng: Cặp Tương tác: Đánh dấu "X" vào có thơng tin điền cụ thể phần tiền VNĐ vào chi phí tương ứng Đơn thành Ghi Chi Chi phí phần Đa Thuốc theo Thuốc/ phí Vitamin Vitamin Thuốc Thuốc KS Khơng TP YHCT tên DMTTY KS & KC &KC tiêm Đúng (VNĐ) (VNĐ) INN 05 05 Tổng: Quận (Huyện) □ Khơng □ Chi phí thuốc tiêm (VNĐ) Ghi nồng độ, hàm lượng Đ/N Ghi tên thuốc Đúng theo TT 05: Viết tên thuốc theo tên chung quốc tế (INN, generic) trừ trường hợp thuốc có nhiều hoạ tên thuốc theo tên thương mại phải ghi tên thương mại ngoặc đơn sau tên chung quốc tế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN VĂN DSCK CẤP I KHÓA 19 Kính gửi: - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I - Phòng Sau đại học Trường đại học Dược Hà Nội - Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thanh Bình Họ tên học viên: Nguyễn Xuân Lượng Tên đề tài: Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Bệnh xá quân dân y Sư đoàn năm 2016 Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược Mã số: CK 60 72 04 12 Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I vào hồi 17giờ 10 phút ngày 09 tháng 12 năm 2017 Trường trung cấp Quân Y II quận 9, Tp.Hồ Chí Minh Quyết định số 850/QĐ-DHN ngày 17 tháng 10 năm 2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội NỘI DUNG SỬA CHỮA, HOÀN CHỈNH Những nội dung sửa chữa theo yêu cầu Hội đồng Nội dung Nội dung STT Hội đồng yêu cầu sửa chữa Danh mục bảng: sau chỉnh sửa Danh mục bảng: Đã bỏ số “0” đứng trước số thứ tự bảng Phần tổng quan: Phần tổng quan: Bảng Những điểm thay đổi Thông Bảng Những điểm thay đổi Thông tư 05 so với Quyết tư 05 so với Quyết định 04 định 04 - Đã lược bớt nội dung kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho NB ung thư NB AIDS kê đơn thuốc hướng tâm thần tiền chất Chương 2: Đối tượng phương pháp Chương 2: Đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Đã chỉnh sửa đưa đầu trang Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Bảng 8, 11, 16 Bảng 8, 11, 16 chỉnh đưa trang - Mục thông tin người kê đơn, - Mục thông tin người phần nhận xét kê đơn, phần nhận xét sửa “Bệnh viện” thành “Bệnh xá” - Các bảng tính tỷ lệ % - Các bảng tính tỷ lệ % - Đã bổ sung n=400 đơn thuốc Phần Kết luận kiến nghị - 0.25% đơn thuốc thực ghi địa bệnh nhân xác đến tận số nhà (thơn, xóm), đường phố (xã/phường), quận(huyện), Phần Kết luận kiến nghị - Bổ sung thêm ghi địa bệnh nhân chưa tuân thủ theo theo thơng tư 05 có 0.25% đơn thuốc thực ghi địa bệnh nhân xác đến tỉnh(thành phố) tận số nhà (thơn, xóm), đường - phố, (xã/phường), quận(huyện), - 82.13% lượt thuốc tân dược có ghi tỉnh(thành phố) nồng độ (hàm lượng), 100% lượt - Bổ sung thêm: 97 lượt thuốc có ghi số lượng, khơng có thuốc kê số lượng chữ số đơn thuốc có ghi sơ “0” phía khơng có đơn thuốc ghi trước số lượng nhỏ 10 số “0” phía trước số lượng thuốc nhỏ 10, nội dung chưa tuân thủ theo thông tư 05 - Phần kiến nghị: Bỏ phần kiến nghị hội đồng thuốc điều trị, gom lại thành phần kiến nghị: + Đối với Bệnh xá + Đối với quan BHYT Những nội dung xin bảo lưu: Không Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Xác nhận cán hướng dẫn Học viên (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Xuân Lượng Thư ký Chủ tịch Hội đồng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... ngoại trú Bệnh xá Để đánh giá phần việc thực thi văn n y, tiến hành thực đề tài: Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn năm 2016 với hai mục tiêu sau: Đánh. .. cho Bệnh viện địa bàn huyện Củ Chi Hiện chưa có đề tài nghiên cứu thực trạng kê đơn thuốc BHYT ngoại trú đánh giá việc thực quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Bệnh xá quân dân y Sư đoàn. .. sau: Đánh giá việc tuân thủ Quy chế kê đơn thuốc ngoại trú theo Thông tư 05 /2016/ TT-BYT Bệnh xá Quân dân y Sư đồn Phân tích số số kê đơn thuốc ngoại trú Bệnh xá Qn dân y Sư đồn năm 2016 Từ đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại bệnh xá quân dân y sư đoàn 9 năm 2016 , Đánh giá thực trạng kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại bệnh xá quân dân y sư đoàn 9 năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay