ôn thi tổ chức thi công

13 51 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:59

TCTC Chương 1: Các khái niệm CÁC KHÁI NIỆN KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THI CƠNG TRONG XD 1Trình bày thời kỳ tổ chức thi cơng cơng trình XdCB - thời kỳ gồm nội dung gì? Gồm thời kỳ: 1Thời kỳ thiết kế GĐ1: thiết kế tiền khả thi (báo cáo đầu tư) phải: +Nêu cần thiết phải đầu tư +Tổng quan công trình +thiết kế sơ quy mơ cơng trình ( khái quát kích thước ) + trình cấp phê duyệt -GĐ2:thiết kế kỹ thuật: +Phải đưa : làm rõ tổng quan +Thiết kế xác vẽ , dự tốn cơng trình +trình phê duyệt : quy mơ khơng đổi k2< k1, k2>k1:bỏ thi công, giảm giá , giảm quy mô, chon thiết kế khác -GĐ3: thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn cơng trình: +Phải: làm rõ xác phần tổng quan +thiết kế vẽ thi cơng tổ chức thi cơng ,tổng dự tốn, +u cầu: k3=qm2 +Trình sở xd, quan khác cấp phép xây dựng Tiến hành giai đoạn 2.thời Kỳ xây dựng bàn giao cơng trình: Trong giai đoạn cdt đơn vị thi công , đơn vị thiết kế cung ứng khác tham gia xây dựng từ vẽ thành cơng trình thực tế Đây giai đoạn quan trọng định chất lượng , tiến độ giá thành cơng trình Muốn đơn vị phải phối hợp sau: a, giai đoạn chuẩn bị: Bên A: (cdt) đơn vị nắm tiền Bên A phải làm số công việc sau đây: Cơng tác chuẩn bị giải phóng mặt cơng trình xây dựng biện pháp đền bù, giải tỏa , liên hệ với địa phương nơi xây dựng(từ xuông dưới)  chuẩn bị hồ sơ thiết kế đầy đủ dự toán  Cử cán nghiên cứu kỹ thuật hồ sơ thiết kế để chuẩn bị vs bên khác  làm tốt công tác kế hoạch hợp lý theo thời gian xây dựng Hợp đồng với đối tác , nhà thầu để chuẩn bị xây dụng Công tác theo dõi xây dựng: cử cán chuyên quản lý xd,ck,cnhan, công tác kế toán , loại lao động khác , hình thành máy chủ đầu tư Bên B - Nghiên cứu hồ sơ thiết kế dự toán, xác định vị trí cơng trình thực địa -Chuẩn bị máy cơng trường(Bch, phòng ban) -xây dựng nhà cho cán công nhân -xây dựng cơng trình phụ trợ phục vụ xây dụng như: trạm trọn bê tơng, khí sửa chữa xưởng cốt thép ) - Xây dựng kế hoạch vật tư ,tiền vốn người suốt thời gian xây dựng -làm tốt cơng tác đối ngoại ngồi, tuyển lao động -Làm tốt cơng tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối B,TCTC -Bên B huy động máy móc thiết bị người đưa lên cơng trường tiến hành công việc ký hợp đồng với chủ đầu tư -Trong q trình thi cơng phải tn thủ hồ sơ thiết kế quy trình quy phạm , làm tốt công tác nghiệm thu công việc phần, kc văn -làm tốt công tác báo cáo khối lượng làm sở toán chi phí xây dựng chủ đầu tư nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thi công tiến độ Làm xong ->nghiêm thu->tạm ứng 80%->bàn giao 10%-> oán 5%-> bảo hành 5% c,Bàn giao cơng trình - Đây thời kỳ bên B tổ chức vận hành thử nghiệm, nghiêm thu chuyển giao cơng nghệ nêu có cho đơn vị quản lý -Ngồi bàn giao tồn vẽ hồn cơng hồ sơ tốn biên nghiệm thu cơng trình, tài liệu thí nghiệm -Tháo dỡ máy móc thiết bị cơng trình phụ trợ di chuyển đến vị trí - Trong trình xd có bàn giao phần : phần ngầm tổ máy, dây chuyền công nghệ, sau xong ct bàn giao tổng thể Trình bày cấu quản lý thi công 1.các nguyên tắc quản lý trinh xd: -Thống công tác lãnh đạo thường cấp hoạc nhiều cấp tùy thuộc vào quy mơ cơng trình quy cách đầu tư vốn +chế độ cấp: thường áp dụng cho cơng trình đợn vị or cơng trình có quy mô nhỏ , giám đốc chịu trách nhiệm điều hành tồn cơng trình +chê độ nhiều cấp: áp dụng cho cơng trình lớn, ct chịu trách nhiệm giống chế độ cấp mà tổng gđ chiu trách nhiệm toàn bộ, -Phải đảm bảo hạch toán kinh tế: đơn vị xd mua sắm vật tư thiết bị , xd cơng trình có nhiều khoảng chi phí giả sử tốn nên tổ chức tốt , khoa học gặp nhiều thuận lợi  làm ăn có lãi  cơng ty phát triển ngược lại - Phải đảm bảo tập trung dân chủ : GD , tt chịu trách nhiệm phụ trách công nhân vs công nhân tham gia xây dựng quản lý tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách , giám đốc chịu trách nhiệm hoàn tồn trước cơng ty 2.các nội dung cơng tác quản lý xd -Quản lý chất lượng -ql kế hoạch -ql lao động tiền lương -ql tài vụ -ql thiết bị vạt tư -Làm tốt công tác báo cáo , thống kê 3.Phương thức kinh doanh cấu quản lý thi cơng ( có nhiều cách) -Phương thức tự làm (100) Cđt bỏ cơng , mua sắm máy móc thiết bị tự tổ chức thi công xong ct Ưu điểm: công việc thực đúng, ko thất , cơng trình đảm bả Nhược điểm: khơng có exp, bị động nhân lực, máy móc thi cơng , mua đắt cơng trình chậm tiến độ -Phương thức giao thầu >< tự làm -Phương thức khác : +Giao khốn hợp đồng nhân cơng + phần vật tư +Giao thầu cho nhà thầu or nhiều nhà thầu Bộ máy quản lý thi công: - Tùy theo quy mơ cơng trình or nhiều cơng trình mà máy quản lý nhà thầu mà triển khai theo mơ hình sau: +Tập đồn tổng công ty công ty cá người tổ đội công việc +Tổng ct cn +cty cn +dntn cn 3.Biên soạn thiết kế tổ chức thi công nhằm mục đích ? Dựa vào tài liệu để biên soạn 1.muc đích lập hồ sơ tk-tcxd -xác đinh thời gian tổ chức xd tồn cơng trình -Thời gian bắt đầu or kết thúc cơng trình đơn vị dự án xét - Đưa dc phương pháp thi cơng cho cơng trình đơn vị chủ yếu dự án (pp thủ công, pp thi công giới, pp thi công tiên tiến) -Xác định dc yêu cầu cán , công nhan viên, cho tưng giai đoạn tk xay dựng -Xác định khối lượng , trình tự hồn thành công tác chuẩn bị thời kỳ thi công công trình 2.các tài liệu cần thu thập: [1] Điều kiện tự nhien dân sinh kinh tế thi công, dk khác, thuận lợi khó khan tổ chức xây dụng ct xét [2] hồ sơ thiết kế (bc đầu tư, TKKT) dự toán tương ứng [3] Các tài liệu quy hoach khu vực xây dựng, tài liệu khảo sát cơng trình [4] Các quy trình , quy phạm hành, chủ trương sách nhà nước địa phương tài liệu liên quan Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công gồm nội dung ? - dùng phương pháp & tài liệu để biên soạn TKTCTC 9nd ND1: Lập hồ sơ tổng quan cơng trình ( làm rõ tài liệu đơi vs cơng trình xét) Nd2: Đối với xây dụng cơng trình thủy, ct cầu đường phải đưa dc phương pháp dẫn dòng thi cơng , dẫn luồng vận chuyển bình thường Nd3:Lâp trình tự kế hoạch thi cơng cho tồn cơng trình , hồ sơ quan trọng giải quyêt vấn đề thời gian xd cho toàn dự án or tồn cơng trình , hạng mục dự án Nd4: Đưa phương pháp thi cơng chủ yếu cho tồn cơng trình , cơng trình đơn vị , hạng mục chủ yếu Nd5: Đưa đc đồ quy hoạch c t tạm phục vụ thi cơng Các cơng trình phụ trợ cơng trình hạ tầng Nd6: Đưa kế hoạch cung cấp loại vật tư chủ yếu máy móc thiết bị chủ yếu , kế hoạch cung cấp Nd7: Bố trí tồn cơng trình dự án , bố trí cơng trình phục vụ thi cơng ( ct tạm , ct phu trợ, hạ tầng) mặt cao trình (hs quan trọng thứ ) Nd8: Đề xuất biện pháp kỹ thuật an tồn thi cơng sựa an tồn phòng chống cháy nổ, ngập lụt bão thiên tai Nd9: Thiết kế cấu quản lý xây dựng -Phương pháp thiết kế hồ sơ +Thường tiến hành thống kê ss phương án sử dụng số liệu kỹ thuật, báo cáo kinh nghiệm, đề xuất phương án hồ sơ( Phương pháp tốt tối ưu) tiêu so sánh giá thành time, số lượng nhân vật huy động mang lại hiệu tốt nhât phù hợp vs dk thực tế Trình bày ý nghĩa, mục đích, ngun tắc lập kế hoạch tiến độ thi công -ý nghĩa: + hồ sơ quan trọng hồ sơ thiết kế tổ chức thi công +giải quyêt vấn đề thời gian xây dựng +giải cho biết trình tự kế hoạch tổ chức thi cơng -mục đích +đảm bảo cho cơng trình thi cong kế hoạch thi cơng phê duyệt +Bảo đảm cơng trình thi công liên tục nhịp nhàng cân đối thuận lợi + qut dinh dc quy mơ tồn bo ct việc sử dụng tiền vốn ,sức ng, vật liệu thiết bị máy móc +Đửa dc cách xác quy mơ tổ chức phận phục vụ cho việc xây dựng dẫn dong thi công, pp thi công phân luồng… +Ảnh hưởng lớn đến chất lượng xây dựng, tiến độ, trình tự hợp lý an toàn -các nguyên tắc lập kế haoch tiên độ thi công +Phải tuân thủ kê hoach time dc cấp phê duyệt sở định thời gian thực hạng mục ct , hạng mục chủ yếu theo trình tự hợp lý +Phải có phù hợp toc đọ trình tự thi cơng cách hợp lý phải ý khơng làm đảo lộn trình tự thi công , thi công chồng chéo +nên chọn cac bp xd tiên tiến đại đẻ rút ngắn thời gian xây dựng + chọn phương án thi công phải đảm bảo hợp lý sử dugnj vốn đầu tư nhằm tạo diều kiện thuận lợi cho thi công , giảm phí tổn cơng trình tạm, ngăn ngừa vốn ứ dộng cơng trình +đảm bảo thi cơng cơng trình dc an toàn +tập tring sức người sức cho cơng trình đơn vị quan trọng or hạng mục có tính chất mấu chơt dc tiên thi công 1.1 Biên soạn thiết kế tổ chức thi công nhằm: Xác định cụ thể biện pháp thi công áp dụng xậy dựng cơng trình Giúp quan quản lý xây dựng (chủ đầu rư, tư vấn giám sát tra xây dựng) giám sát trình thi cơng nhà thầu đảm bảo án tồn, chất lượng, tiến độ với chi phí hợp lý Dựa vào tài liệu: – TKTCXD duyệt – Tổng dự tốn cơng trình – Các vẽ hồ sơ thiết kế trước (kiến trúc cơng nghệ kết cấu, biện pháp kỹ thuật thi công thẩm tra) – Nhiệm vụ lập TKTCTCC, ghi rõ khối lượng thời gian lập thiết kế – Các hợp đồng cung cấp thiết bị, cung ứng vật tư sản xuất chi tiết, cấu kiện, vật liệu xây dựng, phải ghi rõ chủng loại, số lượng, quy cách, thời gian cách cung ứng loại hạng mục cơng trình cho cơng tác xây lắp – Những tài liệu khảo sát địa hình, địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, ngành cung cấp điện, nước, đường sá , nơi tiêu nước, thoát nước số liệu kinh tế - kỹ thuật có liên quan khác – khả điều động loại xe máy thiết bị thi cong cho nhà thầu – Khả phối hợp thi công đơn vị xây lắp chuyên ngành với đơn vị nhận thầu – Các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, đơn giá, định mức áp dụng có liên quan thiết kế thi cơng nghiệm thu – Các số liệu điều tra khảo sát bổ sung nhà thầy phục vụ thi công Chương 2: kế hoạch tiến độ thi cơng 2.1 trình bày ý nghĩa ,mục đích nguyên tác lập tiến độ: Ý nghĩa:  định đến tốc độ, trình tự thời hạn thi cơng tồn cơng trình  sở để xác định tiêu quan trọng việc xây dựng công trình  Là để xác định nhu cầu vật tư kỹ thuật, thiết bị, nhân lực tài để hồn thành cơng việc theo kế hoạch tiến độ Mục đích:  Là lập cho người xây dựng kế hoạch thi cơng hợp lú có ấn định rõ thời hạn bắt đầu kết thúc công việc với yêu cầu định nhân lực, thiết bị, vật liệu tài  Góp phần hồn thành việc xây dựng tồn cơng trình đầu mối Ngun tắc  Thời gian hồn thành cơng trình phải nằm phạm vi thời hạn nhà nước quy định  Phân rõ cơng trình chủ yếu, thứ yếu để tạo điều kiện thuận lợi thi công công trình mấu chốt  Tiến độ phát triển xây dựng cơng trình theo thời gian khơng gian phải ràng buộc chặt chẽ với điều kiện khí tượng, thủy văn, địa chất thủy văn yêu cầu lợi dụng tổ hợp  Tốc độ thi cơng trình tự thi coong phải thích ứng với điều kiện kỹ thuật thi công phương pháp thi công chọn dùng  Đảm bảo sử dụng hợp lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình giảm thấp phí tổn cơng trình tạm, ngăn ngừa ứ đọng vốn  Trong thời kỳ chủ yếu cần giữ vững cân đối cung ứng nhân lực, vật liệu, động lực hoạt động máy móc thiết bị, xí nghiệp phụ 2.2 Các phương pháp lập tiến độ Phương pháp biểu đồ đường thẳng (sơ đồ ngang)  Theo phương pháp công việc biểu diễn đoạn thẳng nằm theo trục thời gian có độ dài số đơn vị thời gian thực cơng việc  Biểu đồ kế hoạch tiến độ thi công đường thẳng biểu dồ tổ chức công nghệ thi công đơn giản, biểu tiến triển trìn sản xuất theo thời gian Phương pháp sơ đồ mạng  Là sơ đồ tổ chức công nghệ thi cơng hồn chỉnh nay, tương đối đơn giản, trực quan cho phép khắc phục nhược điểm sơ đồ ngang phương pháp sử dụng phổ biến là: CPM PERT 2.3 Các loại kế hoạch tiến độ Bao gồm nội dung: a kế hoạch tổng tiến độ thi công:  xác định tốc độ thi công thời gian ngày tháng khởi công cho đơn vị hệ thống cơng trình;  định thời gian cho công tác chuẩn bị trước thi công công tác kết thúc b kế hoạch tiến độ thi công cơng trình đơn vị  lập cho cơng trình đơn vị chủ yếu hệ thống cơng trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi cơng thời kì thi cơng  định ngày tháng khởi công, tốc độ thi cơng phận cơng trình đơn vị  định ta thời hạn công tác chuẩn bị cơng trình đơn vị c kế hoạch tiến độ phần việc tiến độ thi công chi tiết  đơn vị thi công lập thời gian thi cơng cơng trình  tiến độ thi cơng thực tế công tác thi công phần việc phận cơng trình theo năm, q, tháng, tuần, ngày cơng việc thi cơng có tính chất chu kỳ Các bước lập kế hoạch tiến độ: a kế hoạc tổng tiến độ thi cơng kê khai hạng mục cơng trình đơn vị dựa vào mức độ liên quan xếp theo trình tư tương đối hợp lý tiến hành tính tốn khối lượng cơng trình chủ yếu, thứ yếu, cơng trình phụ sơ vạch thời hạn thi cơng cơng trình sơ vạch thi cơng cơng trình đơn vị lập kế hoạch tiến độ khống chế xác định phương pháp thi công chọn thiết bị máy móc cho hạng mục cơng trình chủ yếu, thứ yếu lập biểu đồ khối lượng thi công cơng trình, biểu đồ nhân lực máy thi cơng theo cơng tác đào, đắp , cơng tác bê tơng,… qua tiến hành hiệu chỉnh sữa chữa để có đc kế hoạch tổổn tiến độ thi cơng hợp lí hồn chỉnh lập kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị nhân lực máy móc theo thời gian tổng tiến độ thi cơng b kế hoạch tiến độ thi cơng cơng trình đơn vị thống kê loại công việc cơng trình đơn vị theo phận kết cấu, phần việc tiến hành xếp theo trình tự thi cơng hợp lý tính tốn xác khối lượng loại công việc theo vẽ thiết kế kỹ thuật vẽ thi công chi tiết xác định số loại công việc chủ yếu, thứ yếu chọn phương án thi cơng tốt cho loại cơng việc sơ vạch tiến độ thi công công trình đơn vị theo thời hạn khống chế tổng tiến độ thi công lập biểu đồ cường độ thi cơng cơng trình mấu chốt có tính chất khống chế q trình thi cơng( thời hạn hồn thành cơng trình, ngày tháng đưa cơng trình vào vận hành sản xuất) qua tiến hành sửa chữa hiệu chỉnh tiến độ thi công hợp lý hoàn chỉnh vào kế hoạch tiến đọ hoàn chỉnh lập cung ứng vật tư, nhân lực máy móc thiết bị 2.4 sử dụng sơ đồ mạng vì:  kế hoạch tiến độ thi cơng sơ đồ mạng phản ánh tổng thể trình tổ chức kỹ thuật thi công công việc, phụ thuộc chúng trình tự thực để đảm bảo tiến độ xây dựng cơng trình  bảo đảm kế hoạch thực công tác xây lắp tiến hành tốt có phân tích kỹ q trình xây lắp  cho phép tách biệt công việc găng để ưu tiên chức quản lý thi công, cơng việc quan trọng mà thời hạn hồn thành chúng định thời gian thi cơng xây dựng tồn cơng trình  xác định dễ dàng công việc quan trọng q trình thi cơng phức tạp cách phân tích yếu tố đường găng  bảo đảm hồn thành đồng công việc phối hợp nhịp nhàng tất đơn vị tham gia xây dựng cơng trình  có tính ổn định cao, điều chỉnh kế hoạch tiến độ thi công thuận lợi có biến động điều kiện thi cơng Xác định thông số sơ đồ mạng  thời gian thực đường găng : tG  thời gian bắt đầu sớm công việc :  thời gian kết thúc sớm công việc  thời gian bắt đầu muộn công việc  thời gian kết thúc muộn công việc  thời gian dự trữ riêng công việc  thời gian dự trữ chung công việc 2.5 số thuật ngữ công việc kiến pert  công việc : số q trình lao độn cần có thời gian chi phí nguyên vật liệu ký hiệu mũi tên  công việc găng: biểu diễn mũi tên nét mũi tên đâm  cơng việc chờ cơng việc có chi phí thời gian khơng có chi phí nhân vật lực  công việc giả: mối liên hệ cơng việc có tính chất kỹ thuật khơng có chi phí thời gian nhân, vật lực, đợợc biểu diễu mũi tên không liên tục Sự kiện : mốc đánh dấu khởi công hay kết thúc công việc hay nhiều công việc, kiện sơ đồ mạng thể đường tròn có đánh số thứ tự 2.6 Trình tự bước thành lập tính tốn sơ đồ mạng  Nắm tình hình chung thu thập số liệu  liệt kê công việc  tiến hành lập sơ đồ mạng lưới  tính tốn thơng số thời gian  vẽ sơ đồ mạng trục thời gian Chương 1.Nhiệm vụ , tầm quan trọng nguyên tắc thiết kế đồ thi công bước thiết kế đồ MBTC  - Nhiệm vụ: giải xác vấn đề khơng gian khu vực thi công, đảm bảo thi công thuận lợi, chống chồng chéo để hồn thành cơng trình tiến độ - Tầm quan trọng: ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng, giá thành xây dựng, ảnh hưởng đến an toàn xây dựng -Các nguyên tắc : thiết kế bố trí MBTC +ưu tiên vị trí cơng trình theo kế hoạch lưu trú + vị trí cơng trình phục vụ thi công nên tiện việc vận hành nhằm đảm bảo tốt cho công việc di dời, chồng chéo + vật liệu thiết bị dùng nên bố trí để xa cơng trình cuối đường thi cơng, cơng trình nguy hiểm, thuốc nổ, kíp, xăng, hóa chất nên bố trí xa khu nhà để bảo đảm an tồn phòng chống cháy nổ + cần ý đến vấn đề ngập lụt để bố trí vị trí cơng trình phục vụ thi cơng, vị trí chống mư bão + nên bố trí khu nhà tạm cho ban huy thuận tiện để tiện cho việc quản lý xây dựng cơng trình, vị trí thuận lợi cho cán bố nhằm bảo đảm sức khỏe… + cố gắng giảm diện tích xây dựng, nên th cơng trình có sẵn tận dụng cơng trình lâu dài để làm cơng trình phục vụ thi cơng 2, bước thiết kế MBTC - Thu thập tài liệu: hồ sơ thiết kế cơng trình + đồ địa hình, địa chất…khu vực xây dựng ( phần tổng quan cơng trình ) + văn liên quan đến xây dựng, chủ trương sách - Liệt kê, kê khai hạng mục dự án Tính tốn nhu cầu cơng trình phục vụ xây dựng ( S kho, S bãi , S nhà ở, S công cộng…) Thiết kế cơng trình phục vụ Bố trí mặt bằng, cơng trình…khu vực dự án, *notice: thiết kế bố trí cơng trình thi cơng tính tốn thỏa mãn cơng tác phục vụ thi cơng - chi phí xây diwngj, chi phí vận hành…thơng qua tính tốn kinh tế kỹ thuật-> phương án chọn - MBTC hồ sơ quan trọng thứ hồ sơ TCXD giải vấn đề khơng gian thi công 3, phương pháp bước tính tốn khối lượng cất giữ vật liệu kho giải tích, đồ thị,ưu,nhược a, phương pháp kinh nghiệm phương pháp giải tích: đơn giản để đưa kết -khó xác Bước 1: dựa vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật, vẽ thi cơng, tính toán khối lượng xây dựng Q: m, m2, m3 Bước 2: vào văn xây dựng Bước 3: tính tốn: Qtk= (Qnc/T) * t k1.k2 Tồn XM sử dụng cho CTA T_ time XDCT ( liên quan đến VL xét) t_ định mức time cất trử tài liệu kho = tổng ti (i chạy từ đến 5) k1_ hệ số xét đén đường vận chuyển, sắt sông ô ( tra quy phạm) k2_ hệ số sử dụng time b, phươn pháp đồ thị ( sử dụng vi phân- tích phân tính Qtk) - Xác định khối lượng vật tư bảo quản theo phương pháp vi phân 10 B1: tính toán vẽ biểu đồ nhu cầu use vật liệu B2: xác định kế hoạch mua vận chuyển nhập kho có xét đến điều kiện use_ nguyên tắc cấp trước 10 days mang use - Tính tốn: B1: vẽ xác định biểu đồ nhu cầu vật tư (t) B2: vẽ biểu đồ tích phân nhu cầu use vật tự đường lũy tích B3: vẽ biểu đồ cung ứng ( vận chuyển đến) trước 10 days B4: xác định Qtk = Ymax Nhận xét: phương pháp đồ giải cho kết thuyết phục( kinh tế) tùy thuộc vào hoàn cảnh, kỹ , vốn đầu tư cung cấp nước cho công trinh: - nước Ct thường dùng cho sản xuất, sinh hoạt khu nhà ở, công trình tạm, cơng trình phúc lợi - khơng có nguồn nước nhà máy nước, tùy hồn cảnh khai thác nước mặt, nước ngầm Tính tốn nhu cầu nước: Cách 1: dựa vào diện tích cơng trường (ha) -> Q cần Cách 2: dựa vào số hộ dùng nước nơi sản xuất nơi công trình tạm Ngồi cho ta : Q cứu hỏa = f(s) -> Sgk Cách chịu tt: trạm cấp nước cho cơng trình Qtk= Q1sx + Q2nh Qtk= ((Q1+Q2+Q3)/2) Q3: Q cứu hỏa Qtk Cột nước bơm H = denta TXLLL- denta MNS + hMS Cột nước cung cấp cho cành: H đài ( bể nước) Notice: mạng điện nước bố trí : dạng nhánh,lưới,vòng 6, xác định cơng trình tạm 11 - Q trình xây dựng cơng trình đặc biệt xa dân cư cần phải có nơi làm việc quản lý, ban huy, cán phục vụ ( kế toán, kế hoạch, phòng kỹ thuật, y tế, trường học,căng tin, văn hóa phúc lợi ) - Cách tính số người cơng trình xây dựng N tồn = k.1,06 Tổng Ni (i chạy từ 1-5) 1,06_ hệ số cơng trình xét đến nghỉ phép, ốm, giỗ N1_ số công nhân trực tiếp làm cơng trình ( lấy kết tạm thời) N2_ số cán kỹ thuật ( bảo đảm nhân lực tđ xđ) N3_ số công nhân sản xuất cơng trình phụ trợ N4_ số cơng nhân làm việc linh tinh: bảo vệ, vệ sinh, trồng N5_ số lượng cán làm công tác phúc lợi: y tế, trường học, CT văn hóa k= 1,2 hệ số gia đình 7, thiết kế cơng trình tamh cho CBCN viên CT quy hoạch - Xác định diện tích nhà làm việc nhà ở: S= tổng Si (i=1-n) = tổng Ni Si (i=1-n) Si: công trình sử dụng cho cán cơng nhân Cán Cb, cán Kt : Ni = i-5 - Quy hoạch khu làm việc, khu vực nahf CTXD Ưu tiên : vị trí thuận lợi cho ban quản lý cơng trình để tiện cho quản lý, đối nội, đối ngoại, Ưu tiên vị trí thuận lợi cho cán kỹ thuật, ban huy cơng trình để quản lý tốt cơng việc giao Ưu tiên vị trí tốt, thuận lợi cho cơng nhân Ngồi diện tích làm việc cần phải bố trí lối lại, giao thong nội bộ, xanh hệ thống điện thắp sáng, CT phúc lợi công cộng… 12 13 ... a kế hoạch tổng tiến độ thi công:  xác định tốc độ thi công thời gian ngày tháng khởi công cho đơn vị hệ thống cơng trình;  định thời gian cho công tác chuẩn bị trước thi công công tác kết... hoạch tiến độ thi công đường thẳng biểu dồ tổ chức công nghệ thi công đơn giản, biểu tiến triển trìn sản xuất theo thời gian Phương pháp sơ đồ mạng  Là sơ đồ tổ chức công nghệ thi cơng hồn chỉnh... quan trọng or hạng mục có tính chất mấu chơt dc tiên thi công 1.1 Biên soạn thi t kế tổ chức thi công nhằm: Xác định cụ thể biện pháp thi công áp dụng xậy dựng cơng trình Giúp quan quản lý xây
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi tổ chức thi công, ôn thi tổ chức thi công, Chương 2: kế hoạch tiến độ thi công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay