đề kiểm tra toán lớp 6

12 51 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:57

Đề số (Thời gian làm bài: 90 phút) I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Trong câu từ đến 14 có phương án trả lời A, B, C, D; có phương án Hãy khoanh tròn chữ đứng trước phương án Câu Cho tập hợp A = {3; 7} Cách viết sau đúng? A {3} ∈ A B ⊂ A C {7} ⊂ A D A ⊂ {7} Câu Số sau chia hết cho 3? A 32 B 42 C 52 D 62 Câu Số sau ước chung 24 30 ? A B C D Câu Kết phép tính 55.53 là: A 515 B 58 15 C 25 D 108 Câu Số sau số nguyên tố? A 77 B 57 C 17 D Câu Kết phép tính 34 : + 23 : 22 là: A B C 11 D 29 Câu Kết xếp số −2; −3; −101; −99 theo thứ tự tăng dần là: A −2; −3; −99; −101 B −101; −99; −2; −3 C −101; −99; −3; −2 D −99; −101; −2; −3 Câu Kết phép tính (−13) + (−28) là: A −41 B −31 C 41 D −15 Câu Kết phép tính − (6 − 8) là: A −9 B −7 C D.3 Câu 10 Cho m, n, p, q số nguyên Thế m − (n − p + q) bằng: A m − n − p + q B m − n + p − q C m + n − p − q D m − n − p − q Câu 11 Cho tập hợp A = {x ∈ Z | −2 ≤ x < 3} Số phần tử tập hợp A là: A B C D Câu 12 Cho x − (−9) = Số x : A −2 B C −16 D 16 Câu 13 Cho điểm M nằm điểm N điểm P (Hình 1) Kết luận sau đúng? A Tia MN trùng với tia MP B Tia MP trùng với tia NP C Tia PM trùng với tia PN D Tia PN trùng với tia NP Câu 14 Trên tia Ox lấy điểm M, N, P cho OM = 1cm, ON = 3cm, OP = 8cm Kết luận sau không đúng? A MN = 2cm B MP = 7cm C NP = 5cm D NP = 6cm Câu 15 Điền dấu × vào thích hợp: Câu Đúng Sai a) Nếu A, B, C thẳng hàng AB + BC = AC b) Nếu B trung điểm AC AB = BC II Tự luận (6 điểm) Câu 16 (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: (2x − 8) = 24 Câu 17 (2 điểm) a) Tìm số đối số nguyên sau: −6; 4; |−7|; − (-5) b) Tính nhanh: (15 + 21) + (25 − 15 − 35 − 21) Câu 18 (1 điểm) Cho đoạn thẳng MP, N điểm thuộc đoạn thẳng MP, I trung điểm NP Biết MN = cm, MP = cm Tính độ dài đoạn thẳng IP Câu 19 (1,5 điểm) Một lớp học có 28 nam 24 nữ Có cách chia học sinh thành tổ (số tổ nhiều 1) cho số nam tổ số nữ tổ nhau? Cách chia để tổ có số học sinh nhất? ĐỀ CHẴN Bài (2 điểm): Thực phép tính: a) (- 27 ) + 15 b) 2.52 – 18 : 32 c) – 254 + l-47l + l254l d) 19 83 + 17 19 – 120 Bài (3 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết: a) 173 + x = 271 c) x – 20 : = 23 + 22 b) 43 – 3(x – 1) = 34 Bài (2,0 điểm) Một số sách xếp thành bó 12 quyển, 15 18 vừa đủ bó Tính số sách biết số sách khoảng từ 300 đến 500 quyển? Bài (2,5 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M N cho OM = 8cm, ON = 4cm a) Tính độ dài MN b) Điểm N có phải trung điểm đoạn thẳng OM khơng? Vì sao? c) Trên tia MO lấy điểm H cho MH = 1cm Tính NH Bài (0,5 điểm ) Câu (2,0 điểm) 1) Tính nhanh: 25.37.4 2) Thực phép tính : A = [1104 – (25.8 + 40)] : + 16 : 312 + 170 Câu (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên biết: 1) 131 – 941 = 1024 2) 24 + = 713 : 711 Câu (1,5 điểm) Một lớp học có 16 nam 20 nữ Có cách chia học sinh lớp học thành tổ (số tổ nhiều 1) cho số nam tổ số nữ tổ ? Trong cách cách chia để tổ có số học sinh nhất? Câu (3,0 điểm) Cho điểm O nằm đường thẳng xy Trên tia Oy, vẽ điểm A,B cho OA = 3cm; OB = 4,5cm 1) Giải thích điểm A nằm hai điểm O B ? 2) Tính độ dài đoạn thẳng AB 3) Trên tia Ay vẽ điểm E cho điểm B trung điểm đoạn thẳng AE Chứng tỏ điểm A trung điểm đoạn thẳng Câu (0,5 điểm) Tìm tất cặp số tự nhiên (x;y) cho : 5x = 9999 = 20y Môn: TOÁNlớp Phần I Trắc nghiệm ( điểm) Hãy chọn phương án viết chữ đứng trước phương án vào làm: Câu Số tự nhiên chia hết cho có chữ số tận A B C D Câu Hai đường thẳng song song hai đường thẳng A Khơng có điểm chung B Có điểm chung C Có hai điểm chung D Có vơ số điểm chung Phần II Tự luận Câu (1, điểm) Trong ngày sinh nhật An, mẹ có 40 kẹo 32 bánh dự định chia vào đĩa, cho đĩa có bánh kẹo Hỏi mẹ An chia nhiều vào đĩa? Khi đĩa có bánh, kẹo? Mơn: Tốn – Lớp: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: Thực phép tính sau (Tính hợp lí có thể): a) 12+ l-23l (0,5đ) b) (- 43) + (- 19 ) (0,5đ) c) 75 + 25.23 + 180 (1đ) Câu 2: a) Tìm x, biết: 315 + (146 – x) = 401 (1đ) b) Tính giá trị biểu thức: A = 82 : – 22016 : 22016 (1đ) Câu 3: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, chữ số giống nhau, biết số chia hết cho 2, chia cho dư (1đ) Câu 4: Một vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m Người ta muốn trồng xung quanh vườn cho góc vườn có khoảng cách hai liên tiếp Tính khoảng cách lớn hai liên tiếp (khoảng cách hai số tự nhiên với đơn vị mét), tổng số bao nhiêu? (2đ) Câu 5: Trên tia Ox vẽ hai điểm A, B cho OA = 5cm; OB = 10cm a) Hỏi điểm A có nằm hai điểm O B khơng? Vì sao? (1đ) b) Tính AB? (1đ) c) Hỏi A có trung điểm đoạn thẳng OB khơng? Vì sao?(1đ) MƠN TỐN – LỚP Thời gian làm 90 phút không kể thời gian giao đề A ĐỀ BÀI ĐỀ BÀI (2,0 điểm) a) Số nguyên tố gì? Viết ba số nguyên tố lớn 10 b) Hợp số gì? Viết hợp số chia hết cho 3, hợp số chia hết cho (1,5 điểm) Thực phép tính: a 81 + 2014.19 – 1400 b 711 : 79 + 50.52 c 2015 – {525 :[(-37) + 72]} (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết 180 ¦a 252¦a (2,0 điểm) Tìm x, biết: a (3x -10) : 10 = 20 b 156 – (x + 61) = 82 (1,5 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M cho AM có độ dài 6cm Gọi N trung điểm đoạn thẳng M B.Tính độ dài đoạn thẳng BN (1,0 điểm) Cho điểm khơng có điểm thẳng hàng Cứ qua hai điểm ta vẽ đường thẳng Có tất đường thẳng? MƠN TỐN LỚP Thời gian làm 90 phút Phần I Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Hãy chọn phương án viết chữ đứng trước phương án vào làm: Cho tập hợp X = {1;2;4;7} Trong tập hợp sau, tập hợp tập hợp tập X? A {1;7} B.{1;5} C.{2;5} D.{3;7} Số trăm số 4576 là: A 500 B.5 C.45 D.576 Tích 34 35 viết gọn là: A.320 B.39 C.620 D.920 Tập hợp số tự nhiên ước 16 A {2;4;8} B.{2;4;8;16} C.{1;2;4;6;8;16} D.{1;2;4;8;16} Kết phép tính: 62 : + 52 A 78 B.77 C.79 D.80 Tập hợp số nguyên tố có số A {1;3;5;7} B.{3;5;7} C.{2;3;5;9} D.{2;3;5;7} Ta có đẳng thức AM + MB = AB A Ba điểm A,M,B thẳng hàng B.Điểm M nằm điểm A điểm B C.Ba điểm A,M,B không thẳng hàng D.Điểm A nằm điểm M điểm B Cho M điểm nằm A B, biết AM = cm, AB = 14 cm Khi MB = ? A cm B.4cm C.6cm D.22cm Phần II Tự luận ( điểm) (1,5 điểm) Thực phép tính: a) (-17) + + 17 + (-3) b) 4.52 – 3.23 + 65 : 63 (1,5 điểm) Tìm x biết a) 5.(x -3) = 15 b) 72: (4x – 3) = 2³ (1,5 điểm) Ba xe ô tô chở vật liệu xây dựng cho công trường Xe thứ chở 20 phút chuyến, xe thứ hai chở 30 phút chuyến, xe thứ chở 40 phút chuyến Biết lần đầu ba xe khởi hành lúc Tính khoảng thời gian ngắn để ba xe khởi hành lần thứ hai Khi xe chở chuyến? (2,5 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB = 10 cm Gọi C trung điểm AB a) Tính CA; CB b) Lấy hai điểm E F đoạn thẳng AB cho AE = BF = 3cm Điểm C có trung điểm EF hay khơng? Vì sao? ... trăm số 45 76 là: A 500 B.5 C.45 D.5 76 Tích 34 35 viết gọn là: A.320 B.39 C .62 0 D.920 Tập hợp số tự nhiên ước 16 A {2;4;8} B.{2;4;8; 16} C.{1;2;4 ;6; 8; 16} D.{1;2;4;8; 16} Kết phép tính: 62 : + 52... c) Hỏi A có trung điểm đoạn thẳng OB khơng? Vì sao?(1đ) MƠN TỐN – LỚP Thời gian làm 90 phút không kể thời gian giao đề A ĐỀ BÀI ĐỀ BÀI (2,0 điểm) a) Số nguyên tố gì? Viết ba số nguyên tố lớn 10... (25.8 + 40)] : + 16 : 312 + 170 Câu (3,0 điểm) Tìm số tự nhiên biết: 1) 131 – 941 = 1024 2) 24 + = 713 : 711 Câu (1,5 điểm) Một lớp học có 16 nam 20 nữ Có cách chia học sinh lớp học thành tổ (số
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra toán lớp 6, đề kiểm tra toán lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay