Vấn đề cơ bản của Triết học gồm có 2 mặt

17 45 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:53

Câu 1: Vấn đề Triết học gồm mặt Mỗi mặt trả lời cho câu hỏi lớn + Mặt thứ (Bản thể luận) : Bàn nguồn gốc giới: vật chất trước hay ý thức trước, định cách trả lời khác dẫn đến việc hình thành khuynh hướng triết học lớn đối lập + a) Chủ nghĩa vật: - Những người theo chủ nghĩa vật cho chứng minh : vật chất trước, ý thức sau; vật chất định ý thức, ý thức phản ánh vất chất + - Trong chủ nghĩa vật gồm dạng phái khác + + Chủ nghĩa vật ngây thơ : dựa vào việc quan sát cách trực tiếp vật tượng để từ kết luận Chính mà kết luận đưa thường không sâu sắc, không đầy đủ, chưa phản ánh hết sinh đọng giới thực khách quan + + Chủ nghĩa vật siêu hình : dựa vào phương pháp nghiên cứu vật trạng thái tĩnh tại, khơng tính tới qúa trình vận động phát triển không ngừng vật; lập vật với vật khác Vì kết luận đưa thường khơng làm méo mó vật tượng + Chủ nghĩa vật biện chứng: dựa vào phương pháp nghiên cứu, xem xét, đánh giá vật trạng thái vừa tĩnh vừa luôn vận động phát triển không ngừng mối quan hệ với vật tượng khác Chính mà kết luận mà họ đưa phản ánh vật tượng cách khách quan + b) Chủ nghĩa tâm: - học thuyết khẳng định ý thức trước, vật chất sau, ý thức sinh vật chất định vật chất + - Chủ nghĩa tâm dạng phái: + + Chủ nghĩa tâm khách quan : cho giới tinh thần, giới ý niệm tuyệt đối tồn trước người, vĩnh hằng, hồn hảo, ln ln vận động biến đổi khơng ngừng Trong q trình vận động biến đổi tha hố nên tạo nên giới thực Cũng quan điểm mà người theo chủ nghĩa tâm khách quan cho giới thực bóng giới tinh thần, bị chi phối giới tinh thần + + Chủ nghĩa tâm chủ quan : cho giới thực phức hợp cảm giác người, cảm giác người khơng giới khơng tồn + Chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm làm thành thuyết “Nhất nguyên luận” + Bên cạnh thuyết “Nhị nguyên luận” : ý thức vật chất song song tồn tại, khơng định nào, khơng sinh Mặt thứ hai (Nhận thức luận) : bàn việc người khả nhận thức hay khơng; hiểu biết, tri thức người phản ánh đầy đủ, sâu sắc chất giới thực khách quan hay không + Trong triết học đại trường phái : + a) Trường phái Khả tri luận: Trường phái gồm đa số nhà triết học theo chủ nghĩa, tuyệt đại phận nhà triết học theo chủ nghĩa vật ; khẳng định người khả nhận thức giới Tuy nhiên khả nhậ thức lại hiểu khác nhau: + - Những người theo chủ nghĩa tâm khách quan cho trình nhận thức người trình hồi tưởng lại linh hồn - Những người theo chủ nghĩa tâm khách quan cho tri thức sẵn dạng bẩm sinh, chủ thể nhận thức cần tạo điều kiện cho nhận thức bùng nổ + - Những người thoe chủ nghĩa vật biện chứng cho nhận thức trình người từ hiểu biết đơn giản đến hiểu biết phức tạp, khơng phải sẵn dạng bẩm sinh mà kết q trình hoạt động thực tiễn thân người Khả nhận thức người hữu hạn khả nhận thức lồi người vơ hạn Về nguyên tắn cho dù giới khách quan vận đọng khơng ngừng người hồn tồn khả nhận thức + b) Trường phái Bất khả tri: Cho người nhận thức giới, nhận thức nhận thức tượng, khơng thể nhận thức chất vật Câu 2: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận định nghĩa vật chất Lênin - Định nghĩa vật chất Lê nin nội dung quan trọng: + + Thứ nhất, khẳng định vật chất phạm trù triết học nghĩa muốn khẳng định phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học (tức phạm trù khái quát thuộc tính nhất, phổ biến tồn vật chất xác định từ góc độ giải vấn dề triết học) với khái niệm vật chất sử dụng khoa học chuyên ngành ( tức khái niệm dùng dạng vật chất cụ thể, cảm tính, biểu cụ thể củ giới vật chất, tự nhiên hay xã hội) + + Khẳng định vật chất phạm trù triết học để thực khách quan nghĩa là: Thực khách quan thuộc tính quan trọng để phan biệt vật chất ý thức, để khẳng định tồn độc lập với ý thức người đời sống xã hội vật chất tồn XH, không phụ thuộc vào ý thức XH + + Khẳng định vật chất (dưới hình thức tồn cụ thể nó) gây nên cảm giác người trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan người, ý thức người phản ánh vật chất vật chất ý thức phản ánh - ý nghĩa phương pháp luận: + + Khẳng định chất gới vật chất, vật chất trước, ý thức sau, vật chất định ý thức, ý thức phản ánh, sản phẩm vật chất đồng thời định nghĩa khẳng định người khả nhận thức giới, khả chụp lại, chép lại, phản ảnh giới vc + + Định nghĩa vật chất bác bỏ quan điểm xuyên tạc CN tâm CN vật khẳng định chất CN vật "khẳng định tồn tại", sở tảng CN vật tiếp tục phát triển bác bỏ quan niệm trước vật chất, góp phần mở đường cho KH tự nhiên việc tìm hình thức vật chất để chứng minh cho phong phú cấu trúc vật chất Vì cung cấp giới quan, phương pháp luận cho hoạt động nhận thức hoạt động cải tạo thực tiễn Câu 3: Quan điểm vật biện chứng nguồn gốc, chất, kết cấu ý thức 3.1 Nguồn gốc ý thức a Nguồn gốc tự nhiên: Dựa thành tựu khoa học tự nhiên sinh lý học thần kinh, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định ý thức thuộc tính dạng vật chất sống tổ chức cao óc người.Bộ óc người đại sản phẩm trình tiến hố lâu dài mặt sinh vật - xã hội cấu tạo phức tạp, gồm khoảng 14 - 15 tỷ tế bào thần kinh Các tế bào tạo nên nhiều mối liên hệ nhằm thu nhận, xử lý, dẫn truyền điều khiển toàn hoạt động thể quan hệ với giới bên ngồi thơng qua phản xạ điều kiện không điều kiện Hoạt động ý thức người diễn sở hoạt động sinh lý thần kinh óc người Sự phụ thuộc ý thức vào hoạt động óc thể chỗ óc bị tổn thương hoạt động ý thức bị rối loạn Ý thức chức óc người, hình ảnh tinh thần phản ánh giới khách quan; ý thức khơng diễn đâu khác ngồi hoạt động sinh lý thần kinh óc người Ngược lại, chủ nghĩa tâm tách rời ý thức khỏi hoạt động óc, thần bí hố tượng tâm lý, ý thức Còn chủ nghĩa vật tầm thường lại đồng vật chất với ý thức.Tuy nhiên, óc người mà khơng tác động giới bên ngồi để óc phản ánh lại tác động khơng thể ý thức Phản ánh thuộc tính chung, phổ biến đối tượng vật chất Phản ánh lực giữ lại, tái lại hệ thống vật chất đặc điểm hệ thống vật chất khác Trong trình phát triển lâu dài giới vật chất, thuộc tính phản ánh vật chất phát triển từ thấp đến cao với nhiều hình thức khác - Phản ánh vật lý: Là hình thức phản ánh đơn giản giới vơ sinh, thể qua q trình biến đổi cơ, lý, hoá - Phản ánh sinh học giới hữu sinh nhiều hình thức khác ứng với trình độ phát triển giới sinh vật: + Tính kích thích: Thể thực vật, động vật bậc thấp, chọn lọc trước tác động mơi trường + Tính cảm ứng: Thể động vật bậc cao hệ thần kinh, xuất tác động từ bên lên thể động vật thể phản ứng lại Nó hồn thiện tính kích thích, thực sở trình thần kinh điều khiển mối liên hệ thể với môi trường thông qua chế phản xạ không điều kiện + Tâm lý động vật: Là hình thức cao giới động vật gắn liền với trình hình thành phản xạ điều kiện, thơng qua cảm giác, tri giác, biểu tượng động vật hệ thần kinh trung ương - Phản ánh ý thức: Gắn liền với q trình chuyển hố từ vượn thành người Đó hình thức phản ánh mới, đặc trưng dạng vật chất tổ chức cao óc người Như vậy, phản ánh giới khách quan vào óc người nguồn gốc tự nhiên ý thức b Nguồn gốc xã hội: Để ý thức đời, nguồn gốc tự nhiên cần thiết chưa đủ Điều kiện định cho đời ý thức nguồn gốc xã hội, thể vai trò lao động, ngơn ngữ quan hệ xã hội - Lao động đem lại cho người dáng thẳng đứng, giải phóng tay Điều với chế độ ăn thịt thực ý nghĩa định q trình chuyển hoá từ vượn thành người, từ tâm lý động vật thành ý thức Việc chế tạo công cụ lao động ý nghĩa to lớn người ý thức mục đích hoạt động biến đổi giới - Trong trình lao động, người tác động vào đối tượng thực, làm chúng bộc lộ đặc tính quy luật vận động qua tượng định Những tượng tác động vào óc người gây nên cảm giác, tri giác, biểu tượng Nhưng q trình hình thành ý thức khơng phải tác động túy tự nhiên giới khách quan vào óc người, mà chủ yếu hoạt động lao động chủ động người cải tạo giới khách quan nên ý thức ý thức người hoạt động xã hội Quá trình lao động người tác động vào giới làm cho ý thức không ngừng phát triển, mở rộng hiểu biết người thuộc tính vật Từ đó, lực tư trừu tượng người hình thành phát triển - Lao động từ đầu liên kết người lại với mối liên hệ tất yếu, khách quan Mối liên hệ khơng ngừng củng cố phát triển đến mức làm nảy sinh họ nhu cầu "cần thiết phải nói với đó", tức phương tiện vật chất để biểu đạt vật quan hệ chúng Đó ngơn ngữ Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu vật chất mang nội dung ý thức Theo Mác, ngôn ngữ vỏ vật chất tư duy, thực trực tiếp tư tưởng; khơng ngơn ngữ người khơng thể ý thức Như vậy, nguồn gốc trực tiếp quan trọng định đời phát triển ý thức lao động, thực tiễn xã hội Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người thơng qua lao động, ngơn ngữ quan hệ xã hội Ý thức sản phẩm xã hội, tượng xã hội 3.2 Bản chất ý thức - Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan Tuy nhiên, giới khách quan tác động vào óc người tự nhiên trở thành ý thức Ngược lại, ý thức phản ánh động, sáng tạo giới, nhu cầu việc người cải biến giới tự nhiên định thực thông qua hoạt động lao động Vì vậy, ý thức vật chất đem chuyển vào đầu óc người cải biến đó” Tính sáng tạo ý thức thể phong phú Trên sở có, ý thức tạo tri thức vật, tưởng tượng khơng thực tế Ý thức tiên đốn, dự báo tương lai, tạo ảo tưởng, huyền thoại, giả thuyết, lý thuyết khoa học trừu tượng tính khái qt cao Tuy nhiên, sáng tạo ý thức sáng tạo phản ánh, ý thức phản ánh tồn - Ý thức sản phẩm lịch sử phát triển xã hội nên chất tính xã hội 3.3 Kết cấu ý thức Ý thức tượng tâm lý - xã hội kết cấu phức tạp bao gồm nhiều thành tố khác quan hệ với thể chia cấu trúc ý thức theo hai chiều: a Theo chiều ngang: Bao gồm yếu tố tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí , tri thức yếu tố bản, cốt lõi b Theo chiều dọc: Bao gồm yếu tố tự ý thức, tiềm thức, vô thức Câu4: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển phép biện chứng vật? * Nguyên lý mối liên hệ phổ biến: - Nội dung: + Tính khách quan phổ biến mối liên hệ: Nhờ mối liên hệ mà vận động, mà vận động lại phương thức tồn vật chất, tất yếu khách quan, mối liên hệ tất yếu khách quan + Do mối liên hệ phổ biến, nên tính đa dạng: Các vật; tượng giới vật chất đa dạng nên mối liên hệ chúng đa dạng, thế, nghiên cứu vật, tượng cần phải phân loại mối liên hệ cách cụ thể + Phép biện chứng vật nghiên cứu mối liên hệ chung phổ biến giới khách quan Còn hình thức cụ thể mối liên hệ đối tượng nghiến cứu ngành khoa học cụ thể - Ý nghĩa: + Vì mối liên hệ tác động qua lại, chuyển hoá, quy định lẫn vật, tượng mối liên hệ mang tính khách quan, mang tính phổ biến nên hoạt động nhận thức hoạt động thực tiến người phải tơn trọng quan điểm tồn diện, phải tránh cách xem xét phiến diện + Vì mối liên hệ tính da dạng, phong phú – vật, tượng khác nhau, không gian, thời gian khác mối liên hệ biểu khác nên hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải tôn trọng quan điểm lịch sử – cụ thể * Nguyên lý phát triển: - Nội dung: + Phát triển thuộc tính vốn vật, tượng, khuynh hướng chung giới + Sự phát triển tính chất tiến lên, kế thừa liên tục + Sự phát triển thường diễn quanh co, phức tạp, phải trải qua khâu trung gian, chí lúc, thụt lùi tạm thời + Phát triển thay đổi chất vật Nguồn gốc phát triển đấu tranh mặt đối lập thân vật - Ý nghĩa: + Khi nhận thức, giải vấn đề người phải đặt chúng trạng thái động, nằm khuynh hướng chung phát triển + Nắm bắt tồn vật, phải thấy rõ khuynh hướng phát triển tương lai chúng, phải thấy biến đổi lên biến đổi tính chất thụt lùi Và phải khái quát biến đổi để vạch khuynh hướng biến đổi vật + Phải biết phân chia trình phát triển vật thành giai đoạn để tìm phương pháp nhận thức cách tác động phù hợp nhằm thúc đẩy vật tiến triển nhanh kìm hãm phát triển nó, tùy theo phát triển lợi hay hại đời sống người + Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn + Định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo thực, cải tạo thân người Câu 5: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập? * Nội dung: Tất vật, tượng chứa đựng mặt trái ngược nhau, tức mặt đối lập tồn Các mặt đối lập vật vừa thống vừa đấu tranh với tạo thành nguồn gốc, động lực vận động, phát triển vật Phép biện chứng vật đưa sử dụng khái niệm: mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng, thống mặt đối lập, đấu tranh mặt đối lập để diễn đạt mối quan hệ thống đấu tranh mặt đối lập thân vật – tạo thành nguồn gốc, động lực vận động phát triển vật * Ý nghĩa: + Vì mâu thuẫn nguồn gốc, động lực vận động, phát triển vật khách quan thân vật nên cần phải phát mâu thuẫn vật cách phân tích vật tìm mặt, khuynh hướng trái ngược mối liên hệ, tác động lẫn chúng + Phải biết phân tích cụ thể mâu thuẫn cụ thể, biết phân loại mâu thuẫn tìm cách giải cụ thể mâu thuẫn + Phải nắm vững nguyên tắc giải mâu thuẫn – phù hợp với loại mâu thuẫn, trình độ phát triển mâu thuẫn Khơng điều hòa mâu thuẫn Phải tìm phương thức, phương tiện lực lượng để giải mâu thuẫn điều kiện chín muồi Câu 6: Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại? * Nội dung: Mỗi vật, tượng thể thống mặt chất lượng chúng quan hệ hữu với Phép biện chứng vật đưa sử dụng khái niệm: chất, lượng, thuộc tính, độ, điểm nút, bước nhảy để diễn đạt mối quan hệ chất lượng vận động phát triển vật, tượng – cách thức vận động, phát triển * Ý nghĩa: + Trong nhận thức hoạt động thực tiễn phải ý tích lũy dẫn thay đổi lượng, đồng thời phải biết thực kịp thời bước nhảy điều kiện chín muồi + Chống lại quan điểm tả khuynh: chủ quan, nóng vội, ý chí, lượng chưa biến đổi đến điểm nút thực bước nhảy + Chống lại quan điểm hữu khuynh: bảo thủ, trì trệ, lượng biến đổi đến điểm nút không thực bước nhảy + Phải thấy tính đa dạng bước nhảy, nhận thức hình thức bước nhảy, thái độ ủng hộ bước nhảy, tạo điều kiện cho bước nhảy thực cách kịp thời + Phải thái độ khách quan tâm thực bước nhảy hội đủ điều kiện chin muồi 7) Nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật phủ định phủ định Nội dung: Trong trình vận động phát triển, vật đời sở khẳng định phủ định vật cũ Khi hai mặt mâu thuẫn đấu tranh với mà vượt qua giới hạn độ vật đời, phủ định biện chứng mặt Thế vật khơng dừng lại mà lại tiếp tục đấu tranh mặt mâu thuẫn lần bị phủ định Quá trình phủ định phủ định vật làm xuất vật kết tổng hợp tất yếu tố tích cực bổ sung từ lần khẳng định phủ định trước Quy luật phát triển liên tục, điểm kết thúc chu kỳ lại điểm bắt đầu chu kỳ Do vậy, kết phủ định phủ định luôn hình thức hơn, nội dung toàn diện phong phú ban đầu Tuy nhiên, tiến lên vật không theo đường thẳng mà diễn theo hình “xoắn ốc” Bởi “sự phát triển theo đường “xoắn ốc” biểu thị rõ ràng, đầy đủ đặc trưng trình phát triển biện chứng vật: tính kế thừa, tính lặp lại, tính tiến lên Khi nghiên cứu Quy luật phủ định phủ định khơng nên máy móc nhận thức Ý nghĩa: - Quy luật phủ định phủ định giúp nhận thức tính đắn tất yếu vật phát triển khuynh hướng chung, chiến thắng Song, q trình phát triển khơng diễn theo đường đường thẳng mà đường xoắn ốc: quanh co, phức tạp với nhiều chu kỳ giai đoạn trung gian - Sự vật đời sau mới, tiến trước khơng phải lúc vậy, nhiều lúc, lại thụt lùi so với cũ, thụt lùi bước thụt lùi q trình phát triển chung - Nhận thức quy luật biết cách tác động phù hợp cho vật phát triển nhanh hay chậm, tránh nhận thức sai lầm, chủ quan ý chí bảo thủ công việc tượng xã hội Đồng thời cần phải chống thái độ phủ định trơn hồn tồn khơng gì, coi thường giá trị truyền thống mà cần phải biết phát mới, tạo điều kiện cho phát triển 8) Nội dung ý nghĩa phương pháp luận phạm trù: chung riêng, nguyên nhân kết quả, nội dung hình thức a) chung, riêng Nội dung: Cái riêng phạm trù TH dùng để sv, hành động, q trình riêng lẻ định Ví dụ: hành tinh, cách mạng, người Cái chung phạm trù TH dùng để mặt, thuộc tính, mối quan hệ giống nhiều sv, tượng Ví dụ: mt, vận động, lượng, chất Ý nghĩa: Cái chung chất, quy luật chi phối riêng nhận thức thực tiễn phải biết phát chung vận dụng để cải tạo, định hướng phát triển riêng Phải nâng cao trình độ lý luận tiếp cận phát chất, quy luật sv Không nắm chung, lý luận rơi vào mò mẫm mù quáng Áp dụng chung vào riêng phải biết cá biệt hóa, khơng tuyệt đối hóa, áp dụng cho phù hợp, khơng cá biệt hóa, áp dụng nguyên xi chung rơi vào rập khuôn giáo điều Nếu xem thường chung, tuyệt đối hóa riêng rơi vào bệnh cục bộ, vị, địa phương chủ nghĩa, phép vua thua lệ làng b) Nguyên nhân kết Nội dung: Nguyên nhân tác động lẫn mặt sv, sv với gây biến đổi định Kết biến đổi xuất tác động lẫn mặt vật sv với Ý nghĩa: Quan hệ nhân kết quả, phổ biến, khơng sv mà lai khơng ngun nhân, ngun nhân chưa tìm ra, tìm lý tồn KH thể nhận thức vận động quan hệ nhân để đạt mục đích, nhiều nguyên nhân tác động chiều lên sv tăng cường chất lượng kết quả, ngược lại nguyên nhân tác động lên sv theo hướng khác nhau, chí trái chiều làm suy yếu triệt tiêu kết Cần phải phân loại ngun nhân Vì vật nhiều ngun nhân sinh ra, ngun nhân vai trò khác việc hình thành kết Những nguyên nhân bên trong, bản, trực tiếp định việc hình thành kết thể tăng cường ngun nhân hình thành kết cần, tăng cường nguyên nhân trái chiều để thủ tiêu kết cần Kết không tồn thụ động, phải khai thác vận dụng kết đạt để thúc đẩy sv phát triển Phân biệt nguyên nhân, nguyên cớ, điều kiện c) Nội dung hình thức Nội dung: Nội dung tổng hợp tất mặt, yếu tố, trình tạo nên vật Hình thức phương thức tồn phát triển sv trật tự kết cấu nội dung, hệ thống mối liên hệ tương đối bền vững yếu tố Ví dụ - Nội dung thể sống toàn yếu tố vc tạo nên thể - Hình thức cách cấu tạo, xếp TB, khí quan, trình , > liên hệ q trình sinh lý, sinh hóa, tuần hồn, tiêu hóa, hơ hấp… thể Ý nghĩa: Nội dung hình thức, gắn bó hữu với nhau, hoạt động thực tiễn cần tránh tách rời nội dung hình thức, khơng tuyệt đối hóa mặt (siêu hình) Cùng nội dung, hồn cảnh, điều kiện khác nhiều hình thức biểu ngược lại, phải biết sử dụng nhiều hình thức để phục vụ cho nhu cầu cụ thể (kinh tế nhiều thành phần) Xem xét sv cần quan tâm tới nội dung, vào nội dung, phải thấy vai trò hình thức nội dung Điều chỉnh nội dung thực để đạt yêu cầu thực tiễn Câu 9: Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng chất nhận thức, quan hệ biện chứng nhận thức cảm tính nhận thức lý tính, thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng chất nhận thức: nhận thức q trình phản ánh tích cực, tự giác sáng tạo giới khách quan vào óc người sở thực tiễn, nhằm sáng tạo tri thức giới khác quan Nhận thức trình từ trình độ nhận thức kinh nghiệm đến trình độ nhận thức lý luận; từ trình độ nhận thức thơng thường đến trình độ nhận thức khoa học,… 10 Quan hệ biện chứng nhận thức cảm tính nhận thức lý tính: Nhận thức cảm tính lý tính chung đối tượng phản ánh, vật; chung chủ thể phản ánh người thực tiễn quy định Đây hai giai đoạn hợp thành q trình nhận thức Do vậy, chúng mối quan hệ chặt chẽ với nhau, biểu hiện: Nhận thức cảm tính sở cung cấp tài liệu cho nhận thức lý tính; nhận thức lý tính nhờ tính khái qt cao hiểu chất nên đóng vai trò định hướng cho nhận thức cảm tính để phản ánh sâu sắc Nếu nhận thức dừng lại giai đoạn lý tính người tri thức đối tượng Còn thân tri thức chân thực hay khơng chưa khẳng định Muốn khẳng định, nhận thức phải trở thực tiễn, dùng thực tiễn làm tiêu chuẩn Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức: Khái niệm: toàn hoạt động vật chất mục đích, mang tích lịch sử- xã hội người nhằm cải tiến tự nhiên xã hội Vai trò: Thực tiễn sở nguồn gốc, đông lực nhận thức Thực tiễn mục đích nhận thức Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra tính đắn nhận thức chân lý + Thực tiễn đề nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức khuynh hướng vận động, phát triển nhận thức + Hoạt động thực tiễn làm cho giác quan người ngày hồn thiện, lực tư lơgic khơng ngừng củng cố phát triển Câu 10.Khái niệm sản xuất vật chất phương thức sản xuất.Vai trò sản xuất vật chất phương thức sản xuất tồn phát triển xã hội - Sản xuất vật chất loại hình hoạt động thực tiễn với mục đích cải biến đối tượng giới tự nhiên theo nhu cầu tồn tại, phát triển người xã hội Với nghĩa vậy, sản xuất vật chất loại hoạt động tính khách quan, tính xã hội, tính lịch sử tính sáng tạo - Phương thức sản xuất cách thức mà người sử dụng để tiến hành trình sản xuất xã hội giai đoạn lịch sử định -Vai trò: + Sản xuất vật chất giữ vai trò định tồn phát triển xã hội, hoạt động tảng làm phát sinh, phát triển mối quan hệ xã hội người; sở hình thành, biến đổi phát triển xã hội loài người 11 + Trong trình sản xuất vật chất người khơng làm biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội đồng thời làm biến đổi thân mình.Vì vậy, sản xuất vật chất không ngừng phát triển tất yếu làm cho xã hội không ngừng phát triển + Sự thay phát triển phương thức sản xuất phản ánh xu hướng tất yếu khách quan trình phát triển xã hội lồi người từ trình độ thấp đến trình độ cao, tạo nên tính phong phú, đa dạng đường phát triển dân tộc lịch sử + Quan điểm vai trò định phương thức sản xuất trình độ phát triển sản xuất xã hội sở để giải thích phát triển lịch sử nhân loại, lịch sử phát triển thay phương thức sản xuất + Giúp cho nhận thức rằng, hoạt động thực tiễn nhận thức phải dựa tảng sản xuất vật chất + Sự biến đổi phương thức sản xuất định biến đổi, phát triển xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển cần phải thúc đẩy phát triển phương thức sản xuất Câu 11: Nội dung, ý nghĩa quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất -Nội dung: + LLSX QHSX hai mặt phương thức sản xuất, chúng tồn không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn cách biện chứng, tạo thành quy luật phù hợp QHSX với trình độ phát triển LLSX, quy luật vận động phát triển xã hội + Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất trực tiếp tác động đến trình sản xuất, đến việc tổ chức, điều khiển trình sản xuất Nó thúc đẩy kìm hãm q trình sản xuất Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất quan hệ sở hữu định phải thích ứng với quan hệ sở hữu Tuy nhiên, trường hợp, quan hệ tổ chức quản lý sản xuất khơng thích ứng với quan hệ sở hữu, làm biến dạng quan hệ sở hữu + Quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất quan hệ tổ chức quản lý sản xuất chi phối, song kích thích trực tiếp đến lợi ích người, nên tác động đến thái độ người lao động sản xuất, thúc đẩy kìm hãm sản xuất + Sự vận động, phát triển LLSX định làm thay đổi QHSX cho phù hợp với Khi phương thức sản xuất đời, QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX + LLSX định QHSX, QHSX tính độc lập tương đối tác động trở lại phát triển LLSX QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX động lực thúc đẩy LLSX phát triển Ngược lại, QHSX lỗi thời, lạc hậu “tiên tiến” cách giả tạo so với trình độ phát triển LLSX kìm hãm phát triển LLSX 12 + Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX quy luật phổ biến tác động toàn tiến trình lịch sữ nhân loại, quy luật -Ý nghĩa: + Muốn thúc đẩy xã hội phát triển phải tạo điều kiện để phát triển LLSX, phải nâng cao chất lượng lao động, cải tạo cơng nghệ, cơng cụ sản xuất hay nói cách khác phải phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa; Phải thiết lập QHSX cho phù hợp với phát triển LLSX Đối với Việt Nam ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở đường cho LLSX phát triển, kinh tế đa hình thức sở hữu, đa thành phần kinh tế + Mối quan hệ mật thiết phát triển LLSX với xây dựng hoàn thiện bước QHSX thời kì độ mối quan hệ biện chứng, khơng tách dời Qua đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh việc phát triển mạnh mẽ LLSX với trình độ khoa học cơng nghệ ngày cao làm sở cho việc lựa chọn, vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ LLSX Góp phần đưa kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh, bền vững, đáp ứng ngày tốt nhu cầu vật chất tinh thần nhân dân nước Câu 12: Quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội.Ý nghĩa phương pháp luận ***Khái niệm: -Cơ sở hạ tầng tổng hợp quan hệ xã hội tạo thành kết cấu kinh tế xã hội nhật định -Kiến trúc thượng tầng toàn quan điểm trị, pháp luật, triết học, đạo đức, tôn giáo,… với thể chế tương ứng nhà nước, đảng phái, giáo hội, đồn thể,… hình thành sở hạ tầng định Như sở hạ tầng hình thành cách khách quan trình sản xuất vật chất xã hội, xã hội giai cấp sở hạ tầng giai cấp ***Quan hệ biện chứng: - Vai trò định sở hạ tầng ( CSHT) kiền trúc thượng tầng ( KTTT) + CSHT sinh KTTT + KTTT phản ánh CSHT, CSHT phát triển KTTT tương ứng tính chất KTTT tính chất CSHT quy định + Khi CSHT cũ đi, CSHT đời sớm hay muộn KTTT cũ đi, KTTT đời đảm bảo tương ứng 13 + Trong xã hội giai cấp, giai cấp thống trị kinh tế chiếm địa vị thống trị tinh thần mâu thuẫn đời sống kinh tế quy định tính chất, mâu thuẫn lĩnh vực trị tư tưởng biểu đối kháng đời sống kinh tế - Sự tác động trở lại KTTT CSHT + Trong tình KTTT sức bảo vệ phát triển CSHT sinh nhà nước mạnh gần CSHT bảo vệ CSHT trực tiếp + Trong XH giai cấp, KTTT vai trò định hướng cho CSHT hoạt động theo nhu cầu, mục đích GC thống trị KTTT trị giữ vai trò định hướng cho phát triển kinh tế + Các phận KTTT tác động trở qua lại lẫn tác động qua lại CSHT phận thực phát huy tác dụng hiệu lực thông qua nhà nước, pháp luật thể chế tương ứng + Sự tác động trở lại KTTT với CSHT theo hướng tác động phù hợp với quy luật kinh tế khách quan thúc đẩy kinh tế phát triển, CSHT phát triển Nếu khơng phù hợp cản trở kìm hãm phát triển kinh tế thạm chí đẩy kinh tế rơi vào trạng thái cải tạo khủng hoảng trầm trọng ***Ý nghĩa: - Khi vận dụng mối quan hệ KTTT tức quan hệ trị với kinh tế phải xuất phát từ kinh tế coi trọng trị khơng tuyệt đối hóa mặt kinh tế co nhẹ yếu tố trị dẫn đến sai lầm chủ nghĩa vật tầm thường - Khơng tuyệt đối hóa yếu tố trị coi nhẹ hạ thấp yếu tố kinh tế dẫn đến sai lầm chủ nghĩa chủ quan ý chí Câu 13: Quan hệ biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội Tồn xã hội định ý thức xã hội - Vai trò định tồn xã hội ý thức xã hội thể hiện: tồn xã hội sinh ý thức xã hội, ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội; tồn xã hội ý thức xã hội ấy; tồn biến đổi, phương thức sản xuất biến đổi tư tưởng lý luận xã hội, quan điểm trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, văn học, nghệ thuật v.v sớm muộn biến đổi theo - Tồn xã hội định ý thức xã hội, ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, tư tưởng, quan điểm lý luận xã hội nào, tác phẩm văn học nghệ thuật thiết trực tiếp phản ánh quan hệ kinh tế thời đại, mà xét đến quan hệ kinh tế phản ánh cách hay cách khác vào tư tưởng Bởi ý thức xã hội phát triển tính độc lập tương đối Tính độc lập tương đối vai trò ý thức xã hội 14 Ý thức xã hội tồn xã hội định Nhưng ý thức xã hội khơng hồn tồn thụ động, tính động, tính độc lập tương đối phát triển Tính độc lập tương đối vai trò ý thức xã hội biểu mặt đây: - Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn xã hội - Ý thức xã hội tính vượt trước tồn xã hội Đó tư tưởng tiến bộ, khoa học - Ý thức xã hội nhiều hình thái khác nhau, chúng tác động qua lại lẫn phát triển chúng - Sự tác động trở lại ý thức xã hội tồn xã hội biểu quan trọng tính độc lập tương đối ý thức xã hội, biểu tập trung vai trò ý thức xã hội tồn xã hội Mức độ ảnh hưởng tư tưởng xã hội phát triển xã hội phụ thuộc vào tính chất mối quan hệ kinh tế mà nảy sinh tư tưởng định; phụ thuộc vào vai trò lịch sử giai cấp giương cao cờ tư tưởng đó; phụ thuộc vào mức độ phản ánh đắn tư tưởng nhu cầu phát triển xã hội, phụ thuộc vào mức độ xâm nhập tư tưởng vào quần chúng đơng đảo "Ý nghĩa phương pháp luận" Khi nghiên cưú tượng ý thức, không dừng lại tượng ý thức mà phải sâu phát mâu thuẫn đời sống xã hội nảy sinh tượng ý thức Muốn khắc phục tượng ý thức cũ – xây dựng ý thức phải ý tạo lập thực đời sống, mảnh đất tốt nảy sinh, tồn phát triển tượng ý thức Coi trọng cách mạng văn hóa-tư tưởng, tác động mạnh trở lại thực sống ý nghĩa q trình hình thành văn hóa người Câu 14: Quan niệm chử nghĩa vật lịch sử cá nhân xã hội Quan hệ biện chứng giũa cá nhân xã hội Ý nghĩa phương pháp luận việc ngiên cứu đề Vai trò sáng tạo lịch sử cá nhân: - Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân không tách rời vai trò cụ thể cá nhân, đặc biệt vai trò cá nhân vị trí thủ lĩnh, lãnh tụ hay tầm vĩ nhân cộng đồng - Trong xã hội, cá nhân theo vị trí, chức năng, vai trò lực sáng tạo cụ thể tham gia vào trình sáng tạo lịch sử cộng đồng nhân dân - Trong chủ nghĩa Mác – Lênin, khái niệm lãnh tụ thường dùng để cá nhân kiệt xuất phong trào cách mạng quần chúng nhân dân tạo nên, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân Để trở thành lãnh tụ quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân tính nhiệm, lãnh tụ phải người phẩm chất sau đây: + Một là, tri thức khoa học uyên bác, nắm bắt xu vận động, phát triển lịch sử + Hai là, lực tập hợp quần chúng nhân dân, thống ý chí hành động quần chúng nhân dân vào việc giải nhiệm vụ lịch sử, thúc đẩy tiến phát triển lịch sử + Ba là, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hy sinh lợi ích quần chúng nhân dân - Bất thời kỳ nào, cộng đồng xã hội nào, lịch sử đặt nhiệm vụ cần giải từ phong trào quần chúng nhân dân tất yếu xuất lãnh tụ đáp ứng nhiệm vụ 15 Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân: - Theo quan điểm vật lịch sử, quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử, lực lượng quyệt định phát triển lịch sử tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Vai trò chủ thể sáng tạo lịch sử, định tiến trình phát triển lịch sử quần chúng nhân dân thể ba điểm sau đây: + Một là, quần chúng nhân dân lực lượng sản xuất xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất, đáp ứng nhu cầu tồn phát triển người, xã hội + Hai là, với trình sáng tạo cải vật chất, quần chúng nhân dân đồng thời lực lượng trực tiếp hay gián tiếp sáng tạo giá trị tinh thần + Ba là, quần chúng nhân dân lực lượng động lực cách mạng cải cách lịch sử - Vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân phụ thuộc vào điều kiện khách quan chủ quan Mối quan hệ: Mối quan hệ cá nhân xã hội mối quan hệ biện chứng, tác động nhau, xã hội giữ vai trò định Nền tảng quan hệ quan hệ lợi ích Thực chất việc tổ chức trật tự xã hội xếp quan hệ lợi ích cho khách thác cao khả thành viên vào trình kinh tế, xã hội thúc đẩy trình phát triển lên trình độ cao Xã hội điều kiện, môi trường, phương thức để lợi ích cá nhân thực Cá nhân không sản phẩm xã hội mà chủ thể phát triển xã hội, hoạt động sản xuất hoạt động xã hội khác Với tư cách chủ thể lịch sử, cá nhân hành động riêng rẽ mà với tư cách phận tập thể xã hội (gia đình, giai cấp, dân tộc, nhân dân) Nhân dân cộng đồng lớn nhất, cá nhân hành động chủ thể lịch sử Cá nhân hình thành phát triển xã hội, tập thể Sự tác động cá nhân xã hội mang hình thức đặc thù tuỳ thuộc vào chế độ xã hội trình độ văn minh khác Từ quan niệm khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin người, rút số ý nghĩa phương pháp luận quan trọng sau đây: Một là, để lý giải cách khoa học vấn đề người khơng thể dơn từ phương diện tính tự nhiên mà điều hơn, tính định phải từ phương diện tính xã hội nó, từ quuan hệ kinh tế - xã hội Hai là, động lực tiến phát triển xã hội lực sáng tạo lịch sử người Vì vậy, phát huy lực sáng tạo người, người phát huy nguồn động lực quan trọng thúc đẩy tiến phát triển xã hội Ba là, nghiệp giải phóng người nhằm phát huy khả sáng tạo lịch sử phải hướng vào nghiệp giải phóng quan hệ kinh tế - xãhội Trên ý nghĩa phương pháp luận đó, thấy giá trị cách mạng xã hội chủ nghĩa mục tiêu xóa bỏ triệt để quan hệ kinh tế - xã hội áp bóc lột, ràng buộc khả sáng tạo lịch sử người Cuộc cách mạng thực nshiệp giải phóng tốn nhân loại bane phương thức xây dựng mối quan hệ kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa nhằm xác lập phát triển xã hội mà tự sáng tạo người trở thành điều kiện cho tự sáng tạo người khác Đó thực triết lý đạo đức nhân sinh cao đẹp chủ nghĩa cộng sản: "mỗi người người,mọi người người" Câu 15: Quan niệm chủ nghĩa vật lịch sử quần chúng nhân dân vĩ nhân (lãnh tụ) Mối quan hệ biện chứng quần chúng nhân dân lãnh tụ Ý nghĩa phương pháp luận việc nghiên cứu vấn đề 16 Vai trò lãnh tụ lịch sử – Lãnh tụ vai trò định hướng, dẫn dắt, tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành phong trào cách mạng, thúc đẩy phát triển lịch sử + Để định hướng, dẫn dắt phong trào lãnh tụ phải nhận thức khái quát ý chí, lợi ích, nguyện vọng qcnd lên tầm tư tưởng + Để tổ chức lãnh đạo thành công, thúc đẩy phong trào cách mạng lãnh tụ phải người sáng suốt, đức độ, tài xuất chúng, đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào – Đánh giá cao vai trò lãnh tụ, cá nhân xuất chúng, chủ nghĩa Mác lênin kiên chống tệ sùng bái cá nhân điều dẫn đến tình trạng thấy vai trò định tất cá nhân người lãnh đạo, không thấy xem nhẹ vai trò lãnh đạo tập thể quần chúng nhân dân Vai trò quần chúng nhân dân lịch sử – Quần chúng nhân dân chủ thể sáng tạo chân lịch sử, lực lượng định phát triển lịch sử Bởi vì: + Quần chúng nhân dân lực lượng sản xuất xã hội, trực tiếp sản xuất cải vật chất, đáp ứng nhu cầu tồn phát triển người, xã hội Đây nhu cầu quan trọng bậc nhât xã hội thời đại + Quần chúng nhân dân người sáng tạo kiểm chứng giá trị văn hóa tinh thần Mọi giá trị tinh thần thực ý nghĩa phục vụ quần chúng nhân dân, nhân dân chấp nhận, truyền bá thành giá trị phổ biến vật chất hóa giá trị hoạt động thực tiễn + Quần chúng nhân dân động lực cách mạng xã hội Lịch sử chứng minh rằng, cách mạng xã hội thành cơng xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng qcnd, tham gia đơng đảo, tự giác, tích cực quần chúng nhân dân Do vậy, cách mạng nghiệp qcnd – Vai trò sáng tạo quần chúng nhân dân phụ thuộc vào điều kiện sau: trình độ phát triển phương thức sản xuất, trình độ nhận thức cá nhân, giai cấp, chất chế độ xã hội,…Do vậy, phải quan điểm tồn diện, phát triển, lịch sử cụ thể phân tích vai trò sáng tạo lịch sử qcnd Quan hệ quần chúng nhân dân với lãnh tụ – Giữa quần chúng nhân dân lãnh tụ mặt thể thống nhất, cần Khơng phong trào cách mạng quần chúng nhân dân khơng thể xuất lãnh tụ Những cá nhân ưu tú, lãnh tụ kiệt xuất sản phẩm thời đại, vậy, họ nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển phong trào quần chúng – Quần chúng nhân dân lãnh tụ thống mục đích lợi ích Sự thống mục tiêu hành động cách mạng quần chúng nhân dân lãnh tụ quan hệ lợi ích quy định Quan hệ lợi ích cầu nối, nội lực để liên kết cá nhân quần chúng nhân dân lãnh tụ với thành khối thống ý chí hành động – Sự khác biệt quần chúng nhân dân lãnh tụ biểu vai trò khác tác động đến lịch sử: + Quần chúng nhân dân lực lượng định phát triển phát triển lịch sử + Lãnh tụ người định hướng, dẫn dắt, tổ chưc lãnh đạo phong trào, thúc đẩy phát triển lịch sử 17 .. .2 Mặt thứ hai (Nhận thức luận) : bàn việc người có khả nhận thức hay khơng; hiểu biết, tri thức người có phản ánh đầy đủ, sâu sắc chất giới thực khách quan hay không + Trong triết học đại có. .. + a) Trường phái Khả tri luận: Trường phái gồm đa số nhà triết học theo chủ nghĩa, tuyệt đại phận nhà triết học theo chủ nghĩa vật ; khẳng định người có khả nhận thức giới Tuy nhiên khả nhậ thức... nghĩa vật chất Lê nin có nội dung quan trọng: + + Thứ nhất, khẳng định vật chất phạm trù triết học có nghĩa muốn khẳng định phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học (tức phạm trù khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề cơ bản của Triết học gồm có 2 mặt, Vấn đề cơ bản của Triết học gồm có 2 mặt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay