Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phầnđầu tư kinh tế và xây dựng Hà Nội

81 91 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:39

KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG MỤC LỤC Chương Lý luận vốn huy động vốn doanh nghiệp 1.1.Khái quát vốn doanh nghiệp 1.1.1Khái niệm vốn .4 1.1.2Vai trò vốn doanh nghiệp 1.1.2.1 Về mặt pháp lí .5 1.1.2.2 Trong hoạt động đầu 1.1.2.3 Trong hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.2.4Trong việc làm tăng tài sản công ty 1.1.3Phân loại vốn 1.1.3.1Theo thời gian huy động sử dụng vốn 1.1.3.2 Theo phạm vi huy động vốn 10 1.1.3.3Theo nguồn hình thành nên vốn 11 1.1.3.4Theo hình thức chu chuyển vốn 11 1.2 Huy động vốn doanh nghiệp 13 1.2.1Khái niệm huy động vốn 13 1.2.2Vai trò huy động vốn doanh nghiệp .15 1.2.3Các hình thức huy động vốn 15 1.2.3.1 Huy động vốn chủ sở hữu 15 1.2.3.2Vốn góp ban đầu 15 1.2.3.3Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia 16 1.2.3.4Phát hành cổ phiếu 17 1.2.3.5Vốn nợ huy động vốn nợ .21 1.2.3.5.1Huy động từ vốn tín dụng ngân hàng vốn tín dụng thương mại 21 1.2.3.5.2Phát hành trái phiếu công ty 22 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới huy động vốn 25 1.3.1Quy mô doanh nghiệp .25 1.3.2Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp 26 QT20B KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG 1.3.3Hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 27 1.3.4Uy tín doanh nghiệp 27 1.3.5Tình hình thị trường, sách thuế .28 1.3.6Định hướng chiến lược phát triển công ty 29 Chương Thực trạng huy động vốn Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội 30 2.1 Khái quát chung Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội .30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .30 2.1.2Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội .31 2.1.2.1Hội đồng quản trị 34 2.1.2.2Ban giám đốc điều hành .34 2.1.2.3Phòng quản lý ISO 9001 - 2000 34 2.1.2.4Phòng kinh doanh .35 2.1.2.5Phòng thiết kế - kỹ thuật .35 2.1.2.6Phòng Tài - Kế tốn 36 2.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội 36 2.2.1Đặc điểm sản phẩm sản xuất Công ty CP đầu kinh tế xay dựng Nội .36 2.2.1.1Danh mục mặt hàng sản phẩm chủ yếu Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội 36 2.2.1.2Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm Công ty 37 2.2.1.3Tính chất sản phẩm loại hình sản xuất .38 2.2.1.4Thời gian sản xuất 39 2.2.1.5.Đặc điểm sản phẩm dở dang 40 2.2.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội 41 2.2.2.1Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 41 QT20B KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG 2.2.2.2Đặc điểm cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 43 2.3 Kết hoạt động kinh doanh .44 2.4 Thực trạng huy động vốn công ty 49 2.4.1Huy vốn vay 53 2.5 Đánh giá thực trạng huy động vốn công ty .57 2.5.1Những kết đạt 57 2.5.2Những tồn 58 2.5.2Nguyên nhân tồn 59 Chương 3.Giải pháp tăng cường huy động vốn Công ty CP Đầu kinh tế xây dựng Nội 60 3.1 Quan điểm, mục tiêu phương hướng hoạt động công ty 60 3.2 Một số giải pháp tăng cường huy động vốn công ty 61 3.2.1Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực 61 3.2.2Xây dựng chiến lược marketing, kế hoạch huy động vốn cụ thể, hiệu 62 3.2.3Đa dạng hóa hình thức huy động vốn 63 3.2.3.1Giảm nguồn vốn công ty bị chiếm dụng .63 3.2.3.2Tăng cương huy động nguồn vốn nội 64 3.2.4 Giảm nguồn vốn công ty bị chiếm dụng .64 3.2.5.Tăng cường huy động nguồn vốn nội 65 3.2.6.Thanh toán lãi suất vay vốn kì hạn 65 3.2.7 Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu đạt lợi nhuận đưa công ty đạt mức tăng trưởng cao 65 3.2.8 Huy động vốn hình thức liên doanh, liên kết .66 3.3 Kiến nghị .67 3.3.1Kiến nghị phía cơng ty 67 3.3.2Kiến nghị với tổ chức tín dụng 67 3.3.3Kiến nghị với phủ 68 Kết Luận 70 Danh mục tài liệu tham khảo 72 QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP QT20B ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1-1: Tổ chức máy quản lý Công ty .33 2.1.2.1 Hội đồng quản trị 34 Sơ đồ 1-2: Bố trí vật luân chuyển .42 Sơ đồ 1-3 Khái quát quy trình công nghệ sản xuất 43 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội 44 Biểu đồ 2.1 Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất kinh doanh Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội giai đoạn 2012 - 2014 46 Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng doanh thu Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội giai đoạn 2012 - 2014 47 Biểu đồ 2.3 Tốc độ tăng lợi nhuận Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội giai đoạn 2012 - 2014 .48 Bảng 2.3 cấu nguồn vốn Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội 49 Bảng 2.4 cấu vốn chủ sở hữu 51 Bảng 2.5 cấu vốn vay ngân hàng 53 Bảng 2.6 cấu vốn chiếm dụng 55 QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Năm 2015, nước ta trình ổn định phát triển, kinh tế xu đẩy mạnh, cạnh tranh lớn Nền kinh tế phục hồi ổn định tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển dẫn đến sức ép thị trường cạnh tranh Đây thách thức lớn doanh nghiệp việc tìm chỗ đứng thị trường tạo phát triển bền vững tương lai Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội doanh nghiệp trẻ, vào hoạt động thức khoảng năm năm, việc xây dựng thương hiệu, xây dựng niềm tin từ khách hàng việc làm cần thiết đặc biệt quan trọng Với cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp lớn ngành nghề EUROWINDOW doanh nghiệp trẻ Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội phải chiến lược phát triển để tìm kiếm khách hàng tiềm ln câu hỏi khó Bên cạnh, công ty cần phải tăng cường mở rộng sản xuất, mở rộng quy mơ để cạnh tranh với doanh nghiệp ngành thị trường Để thực mục tiêu ngồi nỗ lực cơng tác quản trị doanh nghiệp cơng tác huy động vốn, tăng cường nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh quan trọng giải pháp giúp công ty giải câu hỏi khó Để huy động vốn hiệu cơng ty cần phải tìm hiểu thị trường vốn kĩ để tạo cho lợi thế, phương án tối ưu cho việc huy động vốn đạt kết cao nhất, đáp ứng nhu cầu vốn cơng ty QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG Xuất phát từ tầm quan trọng vốn việc huy động vốn, thời gian nghiên cứu lý luận vào thực tiễn Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội Với mục tiêu góp phần cải thiện, tăng cường huy động vốn công ty, hướng dẫn thầy giúp đỡ tận tình từ phía Cơng ty Em định sâu tìm hiểu đề tài: “Tăng cường huy động vốn Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội” làm Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát làm rõ vấn đề lý luận vốn huy động vốn doanh nghiệp - Phân tích thực trạng huy động vốn công ty thời gian qua để thống mặt đạt được, tốn nguyên nhân để sở cho việc đề xuât giải pháp kiến nghị - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn cho công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứa - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề vốn huy động vốn Doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội giai đoạn 2012-2014 Phương pháp nghiên cứu Để giải mục tiêu nêu trên, Em sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể sau: - Phương pháp thu thập thông tin: Em lấy ý kiến từ ban Giám đốc công ty, phận phòng ban cơng ty,… - Nguồn số liệu: + Số liệu thứ cấp: Được thu thập thông tin qua báo cáo hàng năm công ty QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG + Số liệu sơ cấp: Được thu thập thông qua hỏi ý kiến lãnh đạo công ty cán phòng ban cơng ty,… - Phương pháp sử lí số liệu: Em sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp Kết cấu Khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu, kết luận Khóa luận tốt nghiệp chia thành chương: - Chương 1: Lý luận vốn huy động vốn doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng huy động vốn Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội - Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG Chương Lý luận vốn huy động vốn doanh nghiệp 1.1 Khái quát vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vốn Từ trước tới nhiều quan điểm khác vốn theo cách nhiền khác Một cách khái quát ta nói thực chất vốn biểu tiền, giá trị tài sản mà doanh nghiệp đanng nắm giữ Trong kinh tế thị trường vốn coi toàn giá trị ứng ban đầu trình sản xuất doanh nghiệp Như vậy, vốn yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Vốn điều kiện để doanh nghiệp đươc thành lập tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Vốn phản ánh nguồn lực tài đầu vào sản xuất kinh doanh Trong quản lý tài chính, doanh nghiệp cần ý việc huy động luân chuyển vốn, ảnh hưởng qua lại hình thái khác tài sản hiệu tài Đặc trưng vốn:  Vốn đại diện cho lượng tài sản định hay vốn biểu giá trị tài sản hữu hình vơ hình doanh nghiệp  Vốn phải vận động sinh lời, tạo lợi nhuận, đạt mục tiêu kinh doanh  Vốn phải tích tụ tới mức định phát huy hiệu cao đầu kinh doanh  Vốn giá trị mặt thời gian, điều ý nghĩa bỏ vốn đầu tính hiểu đồng vốnVốn phải gắn liền với chủ sở hữu định quản lý, khơng thể đồng vốn vơ chủ khơng quản lý QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNGVốn coi loại hàng hóa đặc biệt mua bán quyền sử dụng vốn thị trường, tạo nên giao lưu sôi động thị trường vốn, thị trường tàiVốn không biểu tiền tài sản hữu hình mà biểu tiền tài sản vơ hình (Tài sản vơ hình doanh nghiệp vị trí kinh doanh, lợi sản xuất, phát minh sang chế bí cơng nghệ, …) 1.1.2 Vai trò vốn doanh nghiệp 1.1.2.1 Về mặt pháp lí Mỗi doanh nghiệp muốn thành lập điều kiện phải lượng vốn định, lượng vốn tối thiểu phải lượng vốn pháp định, địa vị pháp lý doanh nghiệp xác lập Trường hợp trình hoạt động kinh doanh, vốn doanh nghiệp không đạt điều kiện mà pháp luật quy định doanh nghiệp tuyên bố chấm dứt hoạt động phá sản, giải thể, sát nhập… Như vốn xem sở quan trọng để đảm bảo tồn cách pháp nhân doanh nghiệp trước pháp luật 1.1.2.2 Trong hoạt động đầu Hoạt động đầu quan trọng thông qua hoạt động đầu giúp doanh nghiệp tăng trưởng phát triển Đầu đầu vào dự án kinh doanh hay đầu mua sắm trang thiết bị mới, xây dựng nhà xưởng… Nhưng để tiến hành hoạt động đầu cần phải vốn Với hoạt động đầu nói vốn dòng máu mang dinh dưỡng đến nuôi thể Hoạt động đầu hoạt động nhằm làm tăng tiềm lực cho doanh nghiệp, làm tăng quy mơ doanh nghiệp nhờ hoạt động đầu mà doanh nghiệp lớn mạnh, tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG kiện thị trường Việt Nam chưa phát triển mạnh mẽ Nguồn vốn vay ngân hàng nguồn vốn chủ yếu giữ vai trò quan trọng tổng nguồn vốn (chiếm tỷ trọng 40-50% tổng nguồn vốn) Một cấu dựa vào vay ngân hàng tự chủ tài chính, chịu chi phí sử dụng vốn cao dẫn tới giảm hiệu kinh doanh hoạt động kinh doanh công ty phụ thuộc nhiều vào sách ngân hàng - Chưa khai thác mức kênh huy động vốn: nguồn vốn nhàn rỗi từ cán công nhân viên nguồn vốn ổn định chi phí thấp chưa công ty quan tâm mức, tỷ trọng nguồn vốn tổng nguồn vốn thấp - Chưa áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào việc truyền thông, quảng bá để huy động vốn mang tính chất rộng rãi 2.7.3 Nguyên nhân tồn - Vốn chủ sở hữu nhỏ vốn tự bổ sung từ lợi nhuận chưa đáng kể - Công ty đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu sản xuất nhiên hình thức tài trợ chưa đa dạng, vậy, chưa khai thác mức kênh huy động vốn - Công tác xây dựng kế hoạch huy động vốn sơ sài thiếu cụ thể, để nâng cao khả huy động vốn cơng ty, việc hồn thiện công tác cần phải quan tâm ý - Việc sử dụng vốn nhiều hạn chế, tồn tượng rủi ro, lãng phí, sử dụng vốn chưa mục đích - Đội ngũ cán nhân viên chưa bắt kịp áp dụng tốt cơng nghệ để nhằm nâng cao hiệu cho việc huy động vốn QT20B KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐOÀN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG Chương Giải pháp tăng cường huy động vốn Công ty CP Đầu kinh tế xây dựng Nội 3.1 Quan điểm, mục tiêu phương hướng hoạt động cơng ty Nhận thức tình hình phát triển kinh tế hội nhập kinh tế giới nước ta, điều lệ tổ chức hoạt động công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội, lực khả đầu mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội, Công ty đề định hướng, mục tiêu phát triển đến năm 2020: - Xây dựng phát triển công ty ngày lớn mạnh, đa dạng hoá sản phẩm, lấy hiệu kinh tế làm động lực để phát triển công ty cách bền vững, tính cạnh tranh cao - Tập trung đầu mở rộng phát triển thị trường nước, khu vực sản phẩm: xây lắp, sản xuất công nghiệp, vấn, hạ tầng, khu đô thị, … - Đầu hợp tác đầu phát triển sản phẩm mới, liên kết với tổ chức tín dụng để tạo lợi huy động vốn… - Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh, nâng cao uy tín thương hiệu công ty thị trường nước, khu vực Một số tiêu chủ yếu dự kiến năm 2020: - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm khoảng 15% Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt khoảng 145,8 tỷ đồng Trong đó: +) Giá trị kinh doanh sản xuất cửa nhơm kính, cửa cuốn,… thi cơng xây dựng chiếm khoảng 55% tổng giá trị sản xuất kinh doanh QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG +) Giá trị kinh doanh xây lắp chiếm khoảng 30% tổng giá trị sản xuất kinh doanh +) Giá trị kinh doanh dịch vụ khác chiếm khoảng 25% tổng giá trị sản xuất kinh doanh Các dịch vụ gồm có: vấn xây dựng, kết cấu hạ tầng, thiết kế nội thất… - Tổng giá trị doanh thu đạt khoảng 140 tỷ đồng - Nộp Nhà nước: 3,580 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng - Dự kiến giá trị đầu năm 2020 khoảng 30 tỷ đồng - Tổng tài sản năm 2020 khoảng 124tỷ đồng - Tổng vốn chủ sở hữu: 80 tỷ đồng - Thu nhập bình quân tháng cán công nhân viên khoảng triệu đồng 3.2 Một số giải pháp tăng cường huy động vốn công ty 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực Từ thành lập, Công ty coi trọng đội ngũ nhân viên công ty, để đội ngũ nhân viên chun nghiệp, trình độ cao, hét lòng phục vụ khách hàng, cơng ty cần nâng cao nhận thức quản trị khách hàng nhân viên Nhân viên người trực tiếp phục vụ khách hàng cầu nối chi nhánh với khách hàng Đặc biệt nhân viên giao dịch, khả giao tiếp tốt, nhanh nhẹn kết hợp với chuyên môn vững vàng tạo niềm tin cho khách hàng Vì cơng ty cần thường xun mở lớp nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, thái độ phục vụ khách hàng cho đội ngũ nhân viên Ngoài công ty cần xây dựng tiêu chuẩn với nhân viên để họ lấy làm quy chuẩn, từ trách nhiệm với cơng việc hơn, phục vụ khách hàng tốt Cùng với việc nâng cao ý thức trách nhiệm nhân viên , mở rộng hoạt động huy động vốn Cơng ty cần phải quan tâm tới đời sống , phúc lợi cho nhân viên, đảm bảo cho đội ngũ nhân viên làm việc mơi trường bình đẳng, cạnh tranh cơng Khơng làm động lực phấn QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG đấu nhân viên giỏi, thành tích cao đề bạt khen thưởng kịp thời nhân viên làm việc tốt, đồng thời kiêm xử lý hành vi khơng tốt gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cơng ty Cơng ty cần cải tiến máy móc khâu huy động, áp dụng cơng nghệ thông tin để làm tăng hiệu việc huy động vốn Đồng thời đào tạo, rèn luyện cán công nhân viên sử dụng thành thạo kĩ thuật 3.2.2 Xây dựng chiến lược marketing, kế hoạch huy động vốn cụ thể, hiệu Hiện chiến lược marketing công ty đem lại hiệu thể việc công ty thu hút thêm nguồn vốn huy động Nhưng để tăng lượng vốn huy động cơng ty cần phải đẩy mạnh cơng tác marketing Cụ thể mặt: - Quảng cáo qua mạng Internet, qua báo điện tử hình thức phổ biến đem lại hiệu cao - Giao dịch cá nhân: việc mà nhân viên trực tiếp gặp gỡ khách hàng, điện thoại nhằm thuyết phục khách hàng - Tuyên truyền hoạt động công ty buổi vấn lãnh đạo công ty, hội thảo theo chuyên đề, tham hoạt động từ thiện - Tài trợ cho hoạt động văn hóa thể thao qua gián tiếp đưa hình ảnh cơng ty đến với khách hàng Cơng ty cân nhắc, phân tích để lựa chọn thiết kế chương trình Marketing cho phù hợp, tạo đa đạng cho hoạt động Marketing để thu hút khách hàng nâng cao uy tín cho mở rộng hoạt động huy động vốn Cơng ty QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG Ngồi ra, kế hoạch chiến lược huy động vốn cần lên tỉ mỉ rõ rang Thực chuẩn theo bước đề kế hoạch để việc huy động vốn đạt hiệu cao – với mục tiêu đề 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Đa dạng hóa hình thức huy động vốn phương thức tài trợ vốn linh hoạt cho doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn hình thức chuyển sang vay vốn hình thức khác nhu cầu vốn đáp ứng kịp thời Hiện cơng ty huy động vốn từ nguồn tín dụng sau: phát hành trái phiếu; vay vốn góp vốn cơng nhân viên; vay nóng tiền vốn doanh nghiệp; mua chịu hàng hóa doanh nghiệp; hình thức tín dụng th mua, tín dụng trả góp 3.2.3.1 Giảm nguồn vốn cơng ty bị chiếm dụng Vốn cơng ty phần khơng nhỏ bị tắc khâu lưu thơng, nằm khoản phải thu Để giải toả nguồn vốn bị chiếm dụng này, công ty cần phải xem xét sách tín dụng thương mại để tăng khả thu hồi vốn giảm khoản phải thu khó đòi Để thực điều trước ký kết HĐKT, công ty nên thiết lập tiêu chuẩn cho đối tác mà công ty ký kết Tìm hiểu nội dung theo tiêu chuẩn cơng ty giảm độ rủi ro cho khoản phải thu, đồng thời cơng ty phải tích QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐOÀN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG cực biện pháp thu nợ để đồng vốn tiếp tục quay vòng vào q trình sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lời 3.2.3.2 Tăng cương huy động nguồn vốn nội Huy động vốn từ cán cơng nhân viên cơng ty: Hình thức phù hợp với doanh nghiệp cổ phần công ty, cổ đơng la chủ cơng ty họ đặt lợi ích lợi ích công ty Nguồn vốn chịu chi phí thấp an toàn ổn định, nguồn chất lượng với công ty Huy động nguồn vốn nội nguồn chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn thuộc lòng doanh nghiệp Nếu công ty cổ phần kiến trúc xây dựng khơng gian thực việc huy động nguồn vốn cơng ty thêm nguồn vốn tốt để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Một mặt điều ý nghĩa kinh tế công ty, mặt khác việc huy động vốn từ nội mang lại gắn bó cơng ty với cán cơng nhân viên cơng ty đơn vị thành viên khác, phía ngược lại lợi ích phía đồng thời ngược lại lợi ích thân 3.2.3.4 Giảm nguồn vốn công ty bị chiếm dụng Vốn cơng ty phần khơng nhỏ bị tắc khâu lưu thơng, nằm khoản phải thu Để giải toả nguồn vốn bị chiếm dụng này, cơng ty cần phải xem xét sách tín dụng thương mại để tăng khả QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG thu hồi vốn giảm khoản phải thu khó đòi Để thực điều trước ký kết HĐKT, công ty nên thiết lập tiêu chuẩn cho đối tác mà công ty ký kết Tìm hiểu nội dung theo tiêu chuẩn cơng ty giảm độ rủi ro cho khoản phải thu, đồng thời cơng ty phải tích cực biện pháp thu nợ để đồng vốn tiếp tục quay vòng vào q trình sản xuất kinh doanh với mục đích sinh lời 3.2.3.5.Tăng cường huy động nguồn vốn nội Huy động vốn từ cán công nhân viên cơng ty: Hình thức phù hợp với doanh nghiệp cổ phần công ty, cổ đông chủ cơng ty họ đặt lợi ích lợi ích cơng ty Nguồn vốn chịu chi phí thấp an tồn ổn định, nguồn chất lượng với công ty Huy động nguồn vốn nội nguồn chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn thuộc lòng doanh nghiệp.Nếu cơng ty cổ phần kiến trúc xây dựng khơng gian thực việc huy động nguồn vốn cơng ty thêm nguồn vốn tốt để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Một mặt điều ý nghĩa kinh tế cơng ty, mặt khác việc huy động vốn từ nội mang lại gắn bó cơng ty với cán cơng nhân viên công ty đơn vị thành viên khác, phía ngược lại lợi ích phía đồng thời ngược lại lợi ích thân QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG 3.2.3.6.Thanh tốn lãi suất vay vốn kì hạn Thanh tốn lãi vay kì hạn yếu tố quan trọng khẳng định hoạt động làm ăn ổn định công ty.Qua tăng uy tín cơng ty ngân hàng,các nhà đầu đối tác khách hàng,từ đó, tăng khả huy động vốn doanh nghiệp 3.2.3.7 Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu đạt lợi nhuận đưa công ty đạt mức tăng trưởng cao Mức tăng trưởng cơng ty yếu tố quan trọng thể hiệu kinh doanh doanh nghiệp Khi mà doanh nghiệp hoạt động tốt, hiệu sản xuất kinh doanh cao khả huy động vốn doanh nghiệp thuận lợi nhiều doanh nghiệp làm ăn đình đốn Hiệu sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với việc doanh thu lợi nhuân công ty lớn làm cho phần lợi nhuận giữ lại cơng ty lớn tạo nhiều tích luỹ cho doanh nghiệp, tạo lên sốlượng vốn chủ sở hữu gia tăng 3.2.3.8 Huy động vốn hình thức liên doanh, liên kết Liên doanh phương thức hiệu trường hợp Cơng ty muốn thu hút công nghệ kinh nghiệm quản lý kèm theo vốn đầu , công việc mà tự đảm nhiệm Công ty gặp nhiều bất lợi khó đạt hiệu kinh tế cao Cơng ty ký kết hợp đồng kinh doanh quy mô lớn mang tính dài hạn Tuy nhiên việc liên doanh liên kết công ty cần lưu ý :  Việc tìm kiếm đối tác liên doanh trước hết nên hướng tới doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp phải mạnh trọng lĩnh vực mà công ty thiếu  Thực lựa chọn đối tác liên doanh phải thận trọng ,nhất phương diện tài thiện chí hợp tác họ QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG  Khi đàm phán kí kết hợp đồng liên doanh, Công ty cần ý tới việc xác định giá trị vốn góp trách nhiệm cụ thể bên trình thực hợp đồng chế phân phối lợi nhuận Cơng ty cần nâng cao trình độ quản lý cán quản lý trước sử dụng hình thức để thu hút vốn đầu QT20B KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐOÀN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị phía cơng ty Công ty cần thu hút nguồn đầu nhà đầu sách ưu đãi Đồng thời công ty tiến hành mở rộng thị trường không tỉnh miền Bắc mà vươn khu vực tỉnh miền Trung,miền Nam Ngoài công ty cần quan tâm tới cán công nhân viên công ty để họ thu nhập ổn định, thực đầy đủ quyền lợi họ chắn họ yên tâm để làm việc tốt hơn, tạo gắn kết khăng khít nhân viên với cơng ty, củng cố lòng trung thành họ với doanh nghiệp Trong tương lai, cơng ty cần tạo cho chỗ đứng vững ngành vật liệu xây dựng khu vực nước 3.3.2 Kiến nghị với tổ chức tín dụng Cơng ty cần tạo điều kiện ngân hàng thương mại để tiếp tục sử dụng nguồn vốn nợ vay nguồn tài trợ Do đó, ngân hàng cần chế độ điều chỉnh khung lãi suất hợp lý, thời hạn cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, đặc biệt với công ty đầu xây dựng Với đặc thù ngành đầu xây dựng cần sử dụng vốn lớn, thời gian trung dài hạn để đầu cho cơng trình Chính kiến nghị với ngân hàng cho công ty khoản vay vốn đầu trung dài hạn với lãi suất thời gian ưu đãi để đáp ứng tốt cho nhu cầu vốn công ty thời gian tới QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG 3.3.3 Kiến nghị với phủ Hồn thiện hệ thống chinh sách: - Nghiên cứu ban hành sách khuyến khích Doanh nghiệp chủ động huy động tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh Cải tiến hệ thống thuế, hệ thống tín dụng, chế lãi suất tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tham gia vào thị trường vốn với cách chủ thể thị trường này, cụ thể: Đối với hệ thống thuế: hoàn thiên hệ thống thuế cách hợp lý tạo điều kiện để Doanh nghiệp nhiều thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với hệ thống tín dụng: Đặc biệt ý đến hình thức tín dụng th mua Cần phải hồn thiện bổ sung, nâng cao tính chất pháp lý văn cần ban hành Luật thuê tài bên cạnh Luật ngân hàng Cần phải biện pháp để khuyến khích hai bên thuê cho thuê Nhà nước cần nhanh chóng xúc tiến q trình thành lập cơng ty tài chính, cơng ty th mua Thực tế nước ta công ty chưa nhiều, phổ biến nghiệp vụ mua bán nợ, thuê tài thực nghiệp vụ phụ QT20B KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐOÀN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG ngân hàng, chưa phát huy hết tính tích cực thực chất kinh tế thị trường mua bán nợ, tín dụng thuê mua hội huy động vốn doanh nghiệp - Tăng cường quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm vốn tài sản sở hữu Nhà nước doanh nghiệp: + Cho phép Doanh nghiệp sử dụng linh hoạt loại vốn quỹ kinh doanh chuyển đổi cấu tài sản từ tài sản cố định sang tài sản lưu động ngược lại + Cho phép doanh nghiệp chủ động nhượng bán lý tài sản cố định nằm tài sản phục vụ mục tiêu kinh doanh tài sản đặc biệt Nhà nước quản lý để thu hồi vốn phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG Kết Luận Với điều kiện kinh tế ngày phát triển theo xu hướng thị trường, khoa học công nghệ ngày đại, cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngành nghề để tồn chỗ đứng vững thị trường điều tất yếu.Việc định tham gia vào hoạt động thị trường mở hội tốt thách thức lớn nhà lãnh đạo trẻ, táo bạo, muốn khẳng định tài lĩnh thể nói Công ty CP Đầu kinh tế Xây dựng Nội tên số doanh nghiệp chuyên sản xuất cung cấp sản phẩm mảng cửa nhựa Phải vượt qua mn vàn khó khăn phải đối mặt với vơ vàn thử thách mà thị trường đặt ra, để chỗ đứng tương đối vững lòng khách hàng đòi hỏi nỗ lực cố gắng nhiều tập thể Công ty Sự lãnh đạo tài tình nhạy bén nhà lãnh đạo trẻ tuổi với khơng tham vọng, mơ ước khát khao đến với thành công tương lai, họ làm việc mệt mỏi, cống hiến cho phát triển tồn Cơng ty Qua thời gian mười lăm tuần thực tập Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội thân Em lĩnh hội nhiều kiến thức công tác huy động vốn Đi sâu vào nghiên cứu tìm hiểu cơng tác phân tích thị trường, thực tế huy động vốn Công ty, Em hiểu thêm kiến thức thực tế mà khoảng thời gian học lý thuyết giảng đường Đại học, Em chưa điều kiện để học hỏi Thời gian thực tế mười lăm tuần nói chưa đủ dài để lĩnh hội tất kiến thức thực tế, nhiên qua Khóa luận tốt nghiệp với đề tài lựa chọn, với tất mà Em lĩnh hội được, học hỏi thời QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CƠNG gian đó, nỗ lực cố gắng thân, với trình độ kiến thức Em xin trình bày cách chân thực vấn đề thuộc cơng tác huy động vốn, từ mạnh dạn đưa nhận xét chủ quan thân ưu điểm hạn chế tồn tại, đề xuất phương hướng giải nhằm góp ý để tăng cường huy động vốn công ty Cuối Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy giáo hướng dẫn Th.S Văn Sỹ anh chị làm việc Công ty giúp đỡ Em hồn thiện Khóa luận tốt nghiệp Với kiến thức thực tế hạn chế nên viết Em chưa thể hết vấn đề tổng quan nhất, cấp bách tình hình thực tế Cơng ty, việc thiếu sót điều khơng thể tránh khỏi Em mong nhận góp ý thầy giáo, anh chị Ban lãnh đạo Cơng ty để Khóa luận tốt nghiệp Em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! QT20B KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỒN TR ƯỜNG Đ ẠI H ỌC CÔNG Danh mục tài liệu tham khảo - Báo cáo tài Cơng ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội năm 2012 – 2014 - Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ SXKD Công ty CP đầu kinh tế xây dựng Nội năm 2012 – 2014 - Giáo trình “ Tài doanh nghiệp” - Tài liệu trang mạng: http://doc.edu.vn/ , http://www.doko.vn/ - Tài liệu vốn Công ty CP đâu kinh tế xây dựng Nội năm 2012 – 2014 - Hồ sơ, tài liệu cơng ty: Lịch sử hình thành phát triển, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm kinh doanh công ty QT20B
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phầnđầu tư kinh tế và xây dựng Hà Nội, Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phầnđầu tư kinh tế và xây dựng Hà Nội, 1 Khái quát về vốn trong doanh nghiệp, Vốn chủ sở hữu: là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần. Có ba nguồn chính tạo nên vốn chủ sở hữu: số tiền góp vốn của các nhà đầu tư, tổng số tiền tạo ra từ kết , 2 Huy động vốn trong doanh nghiệp, 3 Nhân tố ảnh hưởng tới huy động vốn, 1 Khái quát chung về Công ty CP đầu tư kinh tế và xây dựng Hà Nội, 2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP đầu tư kinh tế và xây dựng Hà Nội, 4 Lắp dựng cửa, vách kính, 5 .Kết quả của hoạt động kinh doanh, 6 .Thực trạng huy động vốn của công ty, 7 Đánh giá thực trạng huy động vốn của công ty, 2 Một số giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay