Báo cáo thực tập thực tế tại BHXH huyện vĩnh lộc, tỉnh thanh hoágiai đoạn 2014 2016

40 24 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:22

LỜI MỞ ĐẦUBảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách của Đảngvà Nhà nước ta. Thực hiện chính sách BHXH, chăm lo đến quyền lợi của người dân sẽ góp phầnđảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, từ đó đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của đấtnước. Nhận thức rõ vai trò của BHXH, sau khi Nhà nước ban hành các văn bản tạo tiền đề thành lậphệ thống BHXH, năm 1995, hệ thống ngành BHXH đã chính thức ra đời. Đến năm 2007, Nhà nướcđã nhanh chóng áp dụng bộ luật BHXH để thống nhất việc thực hiện BHXH trong cả nước. Hiệnnay, Nhà nước ta đang phấn đấu thực hiện mục tiêu triển khai BHXH cho toàn dân.Để thực hiện được chính sách này cần phải có một quỹ tài chính BHXH. Quỹ BHXH đượchình thành từ các nguồn: sự đóng góp của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động(NSDLĐ), sự hỗ trợ của Nhà nước và từ các nguồn thu hợp pháp khác, được quản lý tập trung,thống nhất. Quỹ BHXH vững mạnh sẽ làm tăng khả năng hoạt động cho hệ thống BHXH, tăng khảnăng chi trả cho các đối tượng.Trong quá trình làm việc tại cơ quan BHXH huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, tôi nhậnthấy tình hình thực hiện BHXH tại cơ quan BHXH huyện Vĩnh Lộc được thực hiện khá tốt, đã đạt đượcnhững kết quả thiết thực song vẫn tồn tại những hạn chế nhất định làm cho một số hoạt động tạiđây chưa đạt được hiệu quả tốt nhất. Xuất phát từ lý do trên, tôi đã lựa chọn“Báo cáo thực tập thực tế tại BHXH huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoágiai đoạn 2014 2016” làm đề tài nghiên cứu. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BNN: Bệnh nghề nghiệp BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế DN: Doanh nghiệp NLĐ: Người lao động NSDLĐ: Người sử dụng lao động HTX: .Hợp tác xã TNLĐ: Tai nạn lao động UBND: Uỷ ban nhân dân i DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức máy BHXH huyện Vĩnh Lộc Bảng 1.1: Đội ngũ cán Bảo Hiểm Xã Hộhuyện Vĩnh Lộc .6 Bảng 2.1.Tình hình tham gia BHXH,BHYT,BHTN huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 11 Bảng 2.2: Tình hình cấp chốt sổ Bảo Hiểm Xã Hộitại Bảo Hiểm Xã Hội huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 13 Bảng 2.3: Số thẻ cấp BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 20142016 14 Bảng 2.4 Kết thu BHXH, BHTN, BHYT, lãi chậm đóng BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014 - 2016 16 Bảng 2.5 Tình trạng nợ đọng BHXH BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 18 Bảng 2.6: Công tác xét duyệt hồ sơ BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 20 Bảng 2.7: Kết chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 21 Bảng 2.8: Kết chi trả chế độ TNLĐ-BNN NSNN quỹ BHXH chi trả BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 23 Bảng 2.9: Kết chi trả chế độ hưu trí-tử tuất NSNN quỹ BHXH chi trả BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 25 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ iv MỤC LỤC v LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I:KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG Ở BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VĨNH LỘC 1.1.Đặc điểm tình hình Bảo Hiểm Xã Hội huyện Vĩnh lộc 1.1.1.Sơ lược lịch sử hình thành phát triển BHXH huyện Vĩnh Lộc .2 1.1.2.Chức năng,nhiệm vụ BHXH huyện Vĩnh Lộc 1.1.3.Cơ cấu tổ chức BHXH huyện Vĩnh Lộc 1.1.4 Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH huyện Vĩnh Lộc 1.1.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật BHXH huyện Vĩnh Lộc 1.2.Những thuận lợi khó khăn 1.2.1.Những thuận lợi 1.2.2 Những khó khăn, vướng mắc PHẦN II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VĨNH LỘC .10 2.1 Công tác tun truyền thơng tin, phở biến sách, pháp luật BHXH 10 2.2.Tình hình tham gia BHXH .10 2.3.Công tác cấp sổ BHXH,thẻ BHYT 12 2.3.1.Công tác cấp sổ BHXH,chốt sổ BHXH 12 2.4 Tình hình thu nộp Bảo hiểm xã hội 15 2.5 Công tác xét duyệt hồ sơ, giải sách, chế độ Bảo hiểm xã hội 19 2.6 Công tác chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội 21 2.6.1 Công tác chi trả chế độ ốm đau, thai sản thủ tục tốn .21 2.6.2 Cơng tác chi trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .22 2.6.3 Công tác chi trả chế độ hưu trí, tử tuất .24 2.7 Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH 27 iii 2.8 Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ BHXH .27 2.9 Cơng tác kiểm tra tình hình thực sách, chế độ BHXH việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHXH 28 2.10 Công tác giải khiếu nại, tố cáo Bảo Hiểm Xã Hội 28 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 30 3.1.Nhận xét 30 3.1.1.Một số thành tích đạt 30 3.1.2.Một số tồn 31 3.2 Kiến nghị 32 3.2.1 Đối với quan BHXH huyện Vĩnh Lộc .32 3.2.2 Kiến nghị với ban ngành liên quan 33 3.2.3 Kiến nghị với cấp quyền .34 3.2.4 Kiến nghị với BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa 34 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 iv LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách quan trọng hệ thống sách Đảngvà Nhà nước ta Thực sách BHXH, chăm lo đến quyền lợi người dân góp phầnđảm bảo an sinh xã hội, ổn định trị, từ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đấtnước Nhận thức rõ vai trò BHXH, sau Nhà nước ban hành văn tạo tiền đề thành lậphệ thống BHXH, năm 1995, hệ thống ngành BHXH thức đời Đến năm 2007, Nhà nướcđã nhanh chóng áp dụng luật BHXH để thống việc thực BHXH nước Hiệnnay, Nhà nước ta phấn đấu thực mục tiêu triển khai BHXH cho tồn dân.Để thực sách cần phải có quỹ tài BHXH Quỹ BHXH đượchình thành từ nguồn: đóng góp người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động(NSDLĐ), hỗ trợ Nhà nước từ nguồn thu hợp pháp khác, quản lý tập trung,thống Quỹ BHXH vững mạnh làm tăng khả hoạt động cho hệ thống BHXH, tăng khảnăng chi trả cho đối tượng Trong trình làm việc quan BHXH huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa, tơi nhậnthấy tình hình thực BHXH quan BHXH huyện Vĩnh Lộc thực tốt, đạt đượcnhững kết thiết thực song tồn hạn chế định làm cho số hoạt động tạiđây chưa đạt hiệu tốt Xuất phát từ lý trên, lựa chọn“Báo cáo thực tập thực tế BHXH huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoágiai đoạn 2014 2016” làm đề tài nghiên cứu PHẦN I:KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG Ở BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN VĨNH LỘC 1.1.Đặc điểm tình hình Bảo Hiểm Xã Hội huyện Vĩnh lộc 1.1.1.Sơ lược lịch sử hình thành phát triển BHXH huyện Vĩnh Lộc Cùng với BHXH tỉnh Thanh Hoá, BHXH huyện Vĩnh Lộc thành lập theo Quyết định số 138/QĐ/TC-CB ngày 15 tháng năm 1995 Tổng giám đốc BHXH Việt Nam việc thành lập BHXH huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hoá, sở tách phận chi trả BHXH sách xã hội Ban tài kế hoạch, Phòng Lao động - thương binh - xã hội, Liên đoàn lao động huyện Như BHXH huyện Vĩnh Lộc thức vào hoạt động tháng năm 1995 có trụ sở đóng Thị trấn huyện Vĩnh Lộc Những ngày đầu thành lập, đạo trực tiếp giám đốc BHXH tỉnh giúp đỡ Thường vụ huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân huyện ngành chức có liên quan, BHXH Vĩnh Lộc đẩy nhanh tiến độ thực công tác bàn giao tổ chức nhân nên công tác thực chế độ BHXH kịp thời không bị gián đoạn Trong năm qua BHXH huyện ln hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch mà ngành BHXH ủy ban nhân dân tỉnh giao, năm sau cao năm trước, đảm bảo ổn định phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào phát triển, uy tín, thương hiệu BHXH nói chung đảm bảo an sinh xã hội địa bàn tỉnh nói riêng Với thành tích nêu trên, thời gian qua, bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc liên tục Tổng giám đốc BHXH Việt Nam trao tặng khen, nhiều lần Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tặng khen 1.1.2.Chức năng,nhiệm vụ BHXH huyện Vĩnh Lộc BHXH huyện Vĩnh Lộc quan trực thuộc BHXH tỉnh Thanh Hoá đặt khu II - thị trấn Vĩnh Lộc, nằm hệ thống BHXH Việt Nam BHXH huyện Vĩnh Lộc chịu quản lý trực tiếp, toàn diện giám đốc BHXH tỉnh, chịu quản lý hành địa bàn lãnh thổ UBND huyện Vĩnh Lộc.Bảo Hiểm Xã Hội huyện Vĩnh Lộc có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có dấu tài khoản riêng Về chức : BHXH huyện Vĩnh Lộc có chức giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực chế độ sách BHXH, BHYT địa bàn huyện; chịu quản lý trực tiếp Giám đốc BHXH tỉnh chịu quản lý hành địa bàn lãnh thổ UBND huyện Vĩnh Lộc Về nhiệm vụ, BHXH huyện Vĩnh Lộc có nhiệm vụ sau: Xây dựng chương trình, kế hoạch năm trình Giám đốc BHXH tỉnh phê duyệt tổ chức thực Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia BHXH, đôn đốc theo dõi việc thu nộp BHXH, BHYT đơn vị địa bàn huyện trực thu BHXH theo phân cấp BHXH tỉnh BHXH Việt Nam Tiếp nhận hồ sơ, danh sách, kinh phí, giải chế độ BHXH, BHYT; tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng chế độ BHXH BHXH tỉnh chuyển đến theo phân cấp Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng giảm đối tượng hưởng chế độ trình chi trả Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo chế độ sách BHXH để giải theo thẩm quyền báo cáo với BHXH tỉnh để xem xét giải Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng tham gia theo phân cấp Tổ chức thực chương trinh kế hoạch cải cách theo đạo BHXH tỉnh, tiếp nhận trả kết giải theo chế cửa Tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm quản lý mạng lưới đại lý chi trả BHXH cấp xã, thị trấn Quản lý đối tượng tham gia BHYT tự nguyện BHYT bắt buộc theo quy định BHXH sở khám chữa bệnh Thực công tác thông tin tuyên truyền, giải thích sách, chế độ, pháp luật BHXH, BHYT cho người lao động địa bàn 1.1.3.Cơ cấu tổ chức BHXH huyện Vĩnh Lộc BHXH Vĩnh Lộc quan bảo hiểm cấp huyện theo quy định chung Chính phủ BHXH Việt Nam, chịu quản lý trực tiếp BHXH tỉnh Thanh Hóa theo ngành dọc phòng Lao động thương binh xã hội huyện Vĩnh Lộc theo ngành ngang.Đứng đầu Ban giám đốc bao gồm Giám đốc Phó Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung Cơ cấu tổ chức BHXH huyện thể rõ sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức máy BHXH huyện Vĩnh Lộc Giám Đốc Phó Giám Đốc Bộ Phận Kế Toán, Chi Bộ Phận Quản Lý Thu, cấp sổ thẻ Bộ Phận Quản Lý Chế Độ Chính Sách Bộ Phận Giám Định Chi Bộ Phận Cơng Nghệ Thông Tin (Nguồn: BHXH huyện Vĩnh Lộc) Chức nhiệm vụ phòng ban : Giám đốc : người đứng đầu quan, người nắm quyền hành cao quản lý hoạt động quan, quy định nhiệm vụ cụ thể cho cán Chịu trách nhiệm với Giám đốc BHXH tỉnh mặt công tác đơn vị theo nhiệm vụ giao Phó giám đốc: người cộng tác đắc lực giám đốc, BHXH tỉnh bổ nhiệm Phó giám đốc thay mặt Giám đốc giải lĩnh vực đơn vị, có ý kiến tham mưu với Giám đốc giải hoạt động quan lĩnh vực chuyên môn, thực chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoạt động đơn vị ủy quyền Bộ phận kế toán, chi: Quản lý tài cho đơn vị chi trả chế độ cho người tham gia BHXH, chuyển tiền phòng thu BHXH tốn vấn đề tài Là cán có trách nhiệm việc cung cấp thông tin cho Giám đốc kinh tế, tổ chức hạch toán tất nghiệp vụ xảy đơn vị Đồng thời làm nhiệm vụ chi BHXH Bộ phận quản lý thu, cấp sổ thẻ: Là cán thực nhiệm vụ thu BHXH, hướng dẫn đơn vị lập danh sách lao động, quỹ tiền lương đóng BHXH, BHYT phiếu điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT hàng tháng Vào sổ kết thu BHXH, BHYT đến người lao động, quan đơn vị hàng tháng Thông báo kịp thời đến đơn vị nợ tiền BHXH Xác nhận mức đóng, thời gian đóng BHXH người lao động thực chế độ BHXH chuyển nơi làm việc Báo cáo kết thu BHXH BHXH tỉnh Thanh Hóa theo quy định Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho người lao động theo quy định, nhận, đổi, sửa thẻ cho trường hợp phát sinh Bộ phận quản lý chế độ sách BHXH: cán quản lý phận sách, quản lý hồ sơ BHYT, tiếp nhận hồ sơ hưu từ BHXH tỉnh chuyển qua xét duyệt, làm thủ tục chuyển cho đối tượng lương hưu đến huyện khác theo yêu cầu Theo dõi ghi lại biến động, đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp BHXH chết, chuyển đi, hết thời hạn, tức theo dõi số giảm Thanh tốn mai táng phí cho đối tượng Bộ phận giám định: Cơ quan BHXH có bố trí giám định viên thường trực sở y tế để giám sát người, thẻ BHYT, giám sát bệnh nhân vào viện Có cán thống kê sở y tế tổng hợp tình hình KCB, phía sở y tế có thống kê tương tự để hàng tháng hai bên đối chiếu toán lý hợp đồng quỹ lần Bộ phận công nghệ thông tin: nơi ứng dụng cơng nghệ thơng tin cho tồn đơn vị,trực tiếp điều hành cơng việc nhanh chóng thuận tiện ,đạt hiệu công việc cao 1.1.4 Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH huyện Vĩnh Lộc Từ thành lập, BHXH huyện Vĩnh Lộc có cán bộ, chủ yếu chưa đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành BHXH Tuy nhiên đến nay, tồn quan có tới 17 cán công tác Bảng 1.1: Đội ngũ cán Bảo Hiểm Xã Hộhuyện Vĩnh Lộc Chỉ tiêu Tổng Số lượng (người) Tỉ lệ(%) 15 100 + Nam 10 66,67 +Nữ 33,33 + thạc sỹ 13,33 + Đại học 11 73,33 + Cao đẳng 13,34 + Trung cấp 0 + Trên 45 tuổi 13,33 + Từ 30 đến 45 tuổi 46,67 + Dưới 30 tuổi 40 Giới tính: Trình độ chun mơn nghiệp vụ : Độ tuổi: (Nguồn: BHXH huyện Vĩnh Lộc) BHXH huyện Vĩnh Lộc có 10 nam giới chiếm 66,67 %, nữ giới người chiếm 33,33% Chi đảng viên có đảng viên, tổ chức đoàn thể sinh hoạt đọc lập đạo trực tiếp chi Phần lớn cán bộ, viên chức quan có độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi người chiếm 46,67%, độ tuổi từ 45 trở lên có người chiếm 13,33 % độ tuổi 30 tuổi có 46người chiếm 40 % Để tránh chồng chéo việc thực nhiệm vụ, giám đốc BHXH huyện phân công cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ cụ thể Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phát huy truyền thống tốt đẹp,đoàn kết, giúp đỡ lẫn tiến công người với số tiền chi hưởng 678 triệu đồng Năm 2015,số đối tượng hưởng ốm đau 4.780 người ( tăng 37,9% so với năm 2014) với số tiền chi 726 triệu đồng ( tăng 8,8% so với năm 2014);Số đối tượng hưởng thai sản 2989 người ( tăng 34,9% so với năm 2014),với tổng số tiền chi 852 triệu đồng ( tăng 20,8 % so với năm 2014); số người hưởng DSPHSK 577 người (tăng 63,4% so với năm 2014) Năm 2016,số đối tượng hưởng ốm đau 5.824 người ( tăng 21,8% so với năm 2015) với số tiền chi 892 triệu đồng ( tăng 22,8% so với năm 2015).Số đối tượng hưởng thai sản 3.385 người ( tăng 13,2% so với năm 2015) với tổng số tiền chi 879 triệu đồng ( tăng 3,1% so với năm 2015); số người hưởng DSPHSK 852 người (tăng 47,6% so với năm 2015) 2.6.2 Công tác chi trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chế độ BHXH nhằm bù đắp chi phí chữa trị, đảm bảo sống người lao đông như: chi phí y tế, tiền lương thời gian điều trị, … ;bù đắp thay thu nhập từ lao động người lao động bị giảm giảm khả lao động mà nguyên nhân tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 22 Bảng 2.8: Kết chi trả chế độ TNLĐ-BNN NSNN quỹ BHXH chi trả BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 2014 STT Chế độ Nguồn NSNN Số người Số tiền 2015 Nguồn quỹ Nguồn NSNN BHXH Số người Số tiền Số người Số tiền 2016 Nguồn quỹ BHXH Số người Số tiền Nguồn NSNN Số người Số tiền Nguồn quỹ BHXH Số người Số tiền Trợ cấp TNLĐ – BNN 41,609 20 231,980 28,943 - 23 260,923 48,609 23 270,625 53,684 26 312,643 30,296 - - 39,237 300,921 53,684 32 351,88 hàng tháng Trợ cấp phục vụ người bị - - - TNLĐ Tổng 41,609 48,609 27 (Nguồn:BHXH huyện Vĩnh Lộc) 23 Qua bảng số liệu ta thấy Nguồn NSNN: Số tiền chi trả qua năm cho chế độ tăng cụ thể năm 2014 chi trả cho trợ cấp hàng tháng cho người với số tiền 41,609triệu.Trong trợ cấp hàng tháng người chiếm 100% so với tổng số người hưởng trợ cấp với số tiền 41,609 triệu đồng Năm 2015 có người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN tăng 50% so với số người năm 2014, tương đương với số tiền 48,609 triệu đồng Năm 2016 có người với số tiền chi trả 53,684 triệu tăng 10,44% so với tổng chi năm 2015 Sự thay đổi điều chỉnh mức lương tối thiểu chung Nguồn quỹ BHXH: qua năm gần chi trả TNLĐ-BNN quỹ BHXH chi trả có số người số tiền chi trả lớn so với NSNN Cụ thể năm 2014 huyện có 23 người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN quỹ BHXH chi trả có 20 người hưởng trợ cấp hàng tháng có người hưởng trợ cấp phục vụ có số tiền chi trả 242,923 triệu đồng Năm 2015 toàn huyện có 27 người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN với số tiền chi trả 300,921 triệu đồng Năm 2016 huyện có 32tăng 18,52% so vơi số người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN năm 2015 với số tiền chi trả 351,88 triệu đồng Như thấy quỹ BHXH ngày có vai trò quan trọng dần chi trả thay cho nguồn NSNN Từ giảm gánh nặng NSNN, để đảm bảo dùng nguồn NSNN để nhằm mục đích chi cho hoạt động cơng cộng khác, nâng cao đời sống nhân dan huyện 2.6.3 Công tác chi trả chế độ hưu trí, tử tuất Số tiền chi trả cho chế độ hưu trí ln chiếm tỉ lệ cao chế độ chi BHXH Cơng tác chi trả chế độ hưu trí tử tuất cho đối tượng theo quy định thể rõ bảng đây: \ 24 Bảng 2.9: Kết chi trả chế độ hưu trí-tử tuất NSNN quỹ BHXH chi trả BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014-2016 STT Chế độ Lương hưu Mất sức lao động, trợ cấp 91 Trợ cấp hàng tháng (QĐ 613/TTg) Trợ cấp BHXH lần Trợ cấp cán xã, phường Tử tuất Phụ cấp khu vực Tổng 2014 Nguồn NSNN Số Số tiền người 1584 743 98 98.860,278 16.648,083 1.096,777 2015 Nguồn quỹ BHXH Số tiền Số người 1519 97.390,142 - Nguồn NSNN Số tiền Số người Nguồn quỹ BHXH Số tiền Số người 1342 73.807,468 1702 716 15.499,365 - 1.096,677 - - - 21016 102 - 98.168,200 Nguồn NSNN Số người Số tiền Nguồn quỹ BHXH Số người Số tiền 1297 70.437,421 1939 125.875,781 648 20.434,860 - - 101 1.607,653 - - - - - - - - - - - - - - - - 38 1.003,524 - - 44 1.162,893 - - 523 4.865,110 168 1.790,721 429 5.899,541 178 2.105,983 402 - - - - - - - - 2948 121.470,248 1725 100.184,387 2589 93.303,051 1924 101.437,076 - - 49 1.490,769 5.204,571 204 3.580,204 - - - - 2430 97.684,505 2192 130.946,754 (Nguồn:BHXH huyện Vĩnh Lộc) 25 Qua bảng số liệu thấy số đối tượng hưởng theo nguồn NSNN chi trả nhiều theo Quỹ BHXH chi trả có xu hướng giảm dần NSNN thực chi trả lương hưu cho đối tượng hưu có thời gian tham gia BHXH trước năm 1995 trước Năm 2014 số người chi trả chế độ hưu trí tử tuất NSNN 2948 người tương ứng với số tiền 121.470,248 triệu , năm 2014 quỹ BHXH chi trả cho chế độ hưu trí tử tuất 1725 ứng với số tiền chi trả 100.184,387 triệu đồng Năm 2015 số người chi trả chế độ hưu trí tử tuất NSNN 2589 người tương ứng với số tiền 93.303,051 triệu , năm 2015 quỹ BHXH chi trả cho chế độ hưu trí tử tuất 1924 ứng với số tiền chi trả 101.437,076 triệu đồng Năm 2016 số người chi trả chế độ hưu trí tử tuất NSNN 2430 người tương ứng với số tiền 97.684,505 triệu , năm 2016 quỹ BHXH chi trả cho chế độ hưu trí tử tuất 2192 ứng với số tiền chi trả 130.946,754 triệu đồng Các loại trợ cấp trợ cấp 91, trợ cấp 613/TTg xuất vai trò chi trả quỹ BHXH là loại trợ cấp Ngân sách trung ương đảm bảo ( theo Điều Quyết định số 91/2000QĐ-TTg Quyết định số 613/ QĐ-TTg Chính Phủ) Số đối tượng hưởng chế độ hưu trí từ nguồn NSNN liên tục giảm số lượng người nghỉ hưu trước năm 1995 ngày giảm khơng có đối tượng hưởng tăng thêm đồng thời đối tượng hưởng lại người cao tuổi, theo thời gian số giảm xuống người Còn người nghỉ hưu sau năm 1995 tăng lên Qua khẳng định rằng, quỹ BHXH ngày thể vai trò hoạt động chi trả chế độ BHXH, tương lai 100% số đối tượng hưởng hưu trí Quỹ BHXH đảm bảo, NSNN đứng bên cạnh vai trò hỗ trợ trường hợp quỹ BHXH cấn đối nguyên nhân bất khả kháng Trong số người chi trả chế độ tử tuất từ nguồn NSNN lớn so với nguồn quỹ BHXH số lượng người hưởng từ NSNN phần lớn người hưu trước năm 1995 nên tuổi đời họ cao hơn, xác suất tử vong lớn tuổi cao bệnh tật Nguồn chi chế độ hưu trí chủ yếu chi lương hưu quân đội hưu công nhân viên chức Hàng tháng, BHXH huyện Vĩnh Lộc ấn định lịch chi trả lương hưu trợ cấp BHXH theo quy định Kiểm tra tiền trước chi trả vào đảm bảo chi trả đối tượng, chế độ Nhìn chung giai đoạn 2014-2016, BHXH huyện Vĩnh Lộc thực tốt công tác chi trả đạt kết tích cực BHXH huyện thực chi trả chế độ BHXH đảm bảo kỳ, an toàn, đủ số cho đối tượng thụ hưởng.Hàng tháng BHXH huyện tổ chức giám sát công tác chi trả 26 phường địa bàn huyện Ngồi ra,BHXH huyện Vĩnh Lộc phối hợp với UBND xã thực công tác quản lý đối tượng hưởng địa bàn 2.7 Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH Quỹ BHXH quỹ tài độc lập, tập trung nằm ngồi ngân sách nhà nước, hình thành từ đóng góp bên tham gia BHXH nguồn thu hợp pháp khác Quỹ BHXH công cụ để thực chức tài BHXH sách BHXH Nhà nước BHXH huyện Vĩnh Lộc thực quản lý, sử dụng quỹ BHXH theo quy định pháp luật quản lý sử dụng quỹ BHXH Chi trả chế độ BHXH đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng nhằm đảm bảo nguyên tắc tài quy chế ngành, số toán hàng quý gửi BHXH tỉnh duyệt toán BHXH huyện Vĩnh Lộc không trực tiếp thu tiền mặt, mà thông qua đại lý thu, thực liên kết với Kho Bạc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc Khi đại lý thu nộp tiền thu vào ngày mùng đầu tháng vào kho bạc huyện, ngân hàng, kho bạc huyện ngân hàng có trách nhiệm chuyển khoản số tiền cho BHXH tỉnh Thanh Hóa ngày Đối với BHXH tự nguyện, BHXH huyện Vĩnh Lộc thu chuyển cho BHXH Thanh Hóa vòng 03 ngày kể từ ngày thu hình thức chuyển khoản Hàng quý BHXH huyện toán số tiền 2% đơn vị giữ lại, đồng thời xác định chênh lệch thừa thiếu để báo cáo BHXH tỉnh 2.8 Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ BHXH Việc lưu trữ hồ sơ đóng vai trò vơ quan trọng việc thực chế độ giải khiếu nại, tố cáo sau Mỗi loại hồ sơ, giấy tờ xếp vào giương tôn, tránh ẩm mốc, mối mọt dễ tìm kiếm Tuy nhiên, điều kiện chưa có phòng lưu trữ hồ sơ riêng, hồ sơ cất giữ phòng làm việc việc đảm bảo an tồn phòng chống cháy nổ gặp nhiều khó khăn Định kỳ tháng lần, cán quan tiến hành kiểm tra tổng hợp lại tổng số hồ sơ lưu trữ để có biện pháp xử lý kịp thời có trường hợp mất, hỏng hồ sơ Cơng tác quản lý lưu trữ hồ sơ giao cho phận thực theo chuyên môn nghiệp vụ Hồ sơ lưu trữ, xếp cách khoa học; cập nhật hồ sơ xét duyệt chuyển lên BHXH thành phố xét duyệt kịp thời để chi trả cho đối tượng thụ hưởng Thường xuyên kiểm tra rà soát hồ sơ đối tượng tham gia thụ hưởng chế độ BHXH.Phòng lưu trữ hồ sơ 27 đảm bảo an tồn phòng chống cháy nổ điều kiện vệ sinh, an toàn phòng chống mối mọt, ẩm thấp 2.9 Cơng tác kiểm tra tình hình thực sách, chế độ BHXH việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHXH Thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ thiếu hoạt động quản lý Nhà nước nói chung q trình thực cơng tác BHXH nói riêng Tại BHXH huyện Vĩnh Lộc ln thực tốt công tác tra, kiểm tra cách tồn diện số lượng, phẩm chất trị, trình độ chun mơn trọng đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra nội lẫn đơn vị tham gia BHXH Công tác thanh, kiểm tra dần vào nề nếp có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu bước nâng cao Kết cụ thể sau: Trong năm 2016, BHXH huyện Vĩnh Lộc tổ chức thực 23 kiểm tra công tác thu BHXH, BHYT toán chế độ BHXH ngắn hạn giám định BHYT; 16 kiểm tra quan, đơn vị, xã, thị trấn nộp chậm, nộp thiếu, giải chế độ sách BHXH, BHYT, BHTN không đối tượng;Cơ quan tiến hành kiểm tra công tác chi trả 10 đại diện chi trả; tiến hành khởi kiện 01 doanh nghiệp nợ đọng BHXH Kết kiểm tra đạt 120% kế hoạch năm Qua công tác kiểm tra đánh giá việc chấp hành đơn vị SDLĐ quy định pháp luật BHXH, BHYT Nâng cao nhận thức cho chủ SDLĐ người lao động vị trí, vai trò tầm quan trọng BHXH, BHYT quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm tham gia 2.10 Công tác giải khiếu nại, tố cáo Bảo Hiểm Xã Hội Công tác giải khiếu nại, tố cáo đơn vị trọng giải kịp thời tạo yên tâm cho đối tượng tham gia BHXH huyện Vĩnh Lộc thực tiếp dân vào tất ngày làm việc tuần với thái độ lịch sự, tận tình, chu đáo, thực giải thích vấn đề thắc mắc tiền lương, chế độ sách cách kịp thời.Trong năm 2016, BHXH huyện Vĩnh Lộc trả lời 06 đơn thư cho đối tượng tham gia BHXH, khơng có đơn thư khiếu nại, tố cáo, đa số đơn thu thắc mắc việc giải chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức, …) Tình hình thực cơng tác trả lời đơn thư thắc mắc đối tượng sách BHXH, BHYT năm ln BHXH huyện thực 28 cách nghiêm túc, có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đối tượng.Công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc nghiêm chỉnh chấp hành quy định kỷ luật, quy chế làm việc, thực chuẩn mực xử thi hành nhiệm vụ, có tinh thần phối hợp, tự chủ, dám chịu trách nhiệm, chấp hành phân công lãnh đạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để đạt hiệu tốt công việc Mỗi công chức, viên chức giao nhiệm vụ giải yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức công dân hướng dẫn, thực công khai theo quy trình thời gian quy định.Trong giao tiếp cơng chức, viên chức làm việc công sở thời gian thực thi nhiệm vụ đeo thẻ công chức đồng thời ln giữ uy tín, danh dự cho quan, lãnh đạo đồng nghiệp 29 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1.Nhận xét 3.1.1.Một số thành tích đạt Trong năm qua BHXH huyện Vĩnh Lộc lãnh đạo Huyện Ủy, UBND huyện Vĩnh Lộc, đạo chuyên môn nghiệp vụ BHXH tỉnh Thanh Hóa, với giúp đỡ cấp, ngành, đơn vị sử dụng lao động Sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tồn thể cơng chức viên chức đơn vị, BHXH huyện đạt số kết định Về công tác thông tin tuyên truyền,đã nâng cao nhận thức người dân tham gia BHXH, BHYT Về tình hình tham gia BHXH, BHYT,số đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng so với năm trước, đặc biệt nhóm đối tượng tham gia BHYT tự nguyện BHXH tự nguyện Về công tác thu BHXH, BHYT,số thu BHXH, BHYT khơng ngừng tăng lên, hồn thành vượt mức kế hoạch đề Về công tác xét duyệt hồ sơ, giải sách, chế độ Bảo hiểm xã hội.Công tác thẩm định, xét duyệt chế độ BHXH toán BHYT vào nề nếp, quyền lợi đối tượng tham gia BHXH, BHYT thực kịp thời, người, chế độ, quy định pháp luật BHXH Về công tác chi trả chế độ BHXH, với số lượng người hưởng số tiền chi trả lớn, nhiên công tác chi trả BHXH huyện Vĩnh Lộc thực nghiêm túc, quy định, hồ sơ, thủ tục chi trả, đảm bảo mục tiêu “ chi đối tượng, đủ số lượng, nhanh chóng, kịp thời” Về công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH, công tác quản lý sử dụng nguồn kinh phí thực tốt, hạn chế xảy tình trạng thất thốt, tham nhũng, lãng phí; lương hưu trợ cấp BHXH đối tượng chi trả kịp thời, an tồn, đầy đủ, góp phần ổn định đời sống, xã hội địa bàn Về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ BHXH :Toàn hồ sơ lưu trữ đầy đủ, gọn gàng, cẩn thận, dễ tìm kiếm, phòng chống lũ lụt, mối mọt chất độc hại khác gây hỏng hồ sơ Về cơng tác kiểm tra tình hình thực sách, chế độ BHXH xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHXH 30 Về công tác giải khiếu nại, tố cáo BHXH: Công tác giải khiếu nại, tố cáo BHXH thực nhanh chóng, nghiêm túc, thõa mãn nguyện vọng đa số đối tượng 3.1.2.Một số tồn Tuy nhiên, thực tế quan BHXH thực trạng cho thấy số điểm hạn chế tồn công tác thực chế độ BHXH sau: Về công tác thông tin tuyên truyền: Công tác thông tin tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN có hiệu thời lượng phát thường xun nên nhận thức quyền lợi trách nhiệm chủ doanh nghiệp, thủ trưởng đơn vị, NLĐ người dân hạn chế Về tình hình tham gia BHXH, BHYT: Cơng tác khai thác đối tượng tham gia loại hình BHXH nhiều hạn chế Mặc dù số đối tượng tham gia BHXH, BHYT có tăng, ít, chưa tương xứng với tiềm vùng, đặc biệt loại hình BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện Về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT : Mặc dù quan BHXH huyện Vĩnh Lộc cấp phát sổ BHXH, thẻ BHYT cho 100% số đối tượng tham gia, xong trình in ấn cung cấp sai thông tin người tham gia nên xảy số sai sót, gây lãng phí Vẫn số trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chậm Về công tác thu BHXH, BHYT, tình trạng nộp chậm, nợ đọng BHXH, BHYT số đơn vị chưa xử lý dứt điểm Công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm huyện đông dân Về công tác xét duyệt hồ sơ, giải sách, chế độ Bảo hiểm xã hội.Vẫn tồn số hồ sơ chưa giải quyết, từ phận cửa hoạt động, đối tượng đến giải hồ sơ giấy tờ liên quan lại nhiều, xong việc trả kết chậm Về cơng tác chi trả chế độ BHXH, bất cập việc tổ chức chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, sách BHYT BHTN chưa tháo gỡ kịp thời nên người thụ hưởng sách số ý kiến chưa đồng tình Về công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH: Trong công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH, việc phối hợp ngân hàng, kho bạc quan BHXH việc chuyển tiền, quản lý lưu trữ loại chứng từ phiếu thu ủy 31 nhiệm chi nhiều vướng mắc, gây khó khăn cho quan BHXH huyện Thọ Xuân, ảnh hưởng tới quyền lợi người hưởng người tham gia Về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ BHXH, với khối lượng hồ sơ lớn, chưa có nơi bảo quản tập trung, việc bảo đảm an tồn gặp nhiều khó khăn Về cơng tác kiểm tra tình hình thực sách, chế độ BHXH xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHXH.Mặc dù có nhiều cố gắng, xong số cán quan ít, khối lượng cơng việc nhiều, chưa chủ động việc tổ chức kiểm tra việc thực chế độ Về công tác giải khiếu nại, tố cáo BHXH, việc để xảy khiếu nại, tố cáo nhiều Cơng tác giải đơn thư khiếu nại cơng dân gặp khó khăn, giải tồn đọng quyền lợi hưởng BHXH đối tượng có mối liên hệ với năm trước đó, chế độ sách có nhiều thay đổi qua năm, thân người khiếu nại không giữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ làm chứng 3.2 Kiến nghị Để góp phần giúp đơn vị phát huy thành tựu đạt được, tạo mạnh cho riêng mình, hồn thành tốt mục tiêu đề góp phần thực mục đích sách BHXH, đồng thời khắc phục tồn đơn vị công tác thực BHXH, xin đưa số kiến nghị sau: 3.2.1 Đối với quan BHXH huyện Vĩnh Lộc Về công tác thông tin tuyên truyền :Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với quan, ban ngành sử dụng lao động, tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền phổ biến luật BHXH, tầm quan trọng, vai trò BHXH, quyền lợi nghĩa vụ người tham gia… nhằm thay đổi nhận thức BHXH cách đắn Về tình hình tham gia BHXH, BHYT: Đặc biệt quan tâm tới đối tượng khó khăn, đối tượng có ý muốn tham gia BHXH nhiều đắn đo chưa hiểu hết BHXH, xã vùng sâu, vùng xa Về công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Cần xác minh xác thơng tin người tham gia trước in sổ, thẻ Đồng thời khắc phục tình trạng cấp sổ, thẻ muộn làm ảnh hưởng tới quyền lợi người tham gia Về công tác thu BHXH, BHYT: Đơn vị cần chủ động việc đôn đốc, 32 nhắc nhở đơn vị, đối tượng tham gia loại hình BHXH, đồng thời phổ biến quy định pháp luật BHXH Việt Nam công tác thu BHXH quy định mức đóng, tỷ lệ đóng, phương thức đóng… Về cơng tác xét duyệt hồ sơ, giải sách, chế độ Bảo hiểm xã hội.Tích cực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc, thái độ phục vụ đối tượng, để giải kịp thời hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN đối tượng tham gia Về công tác chi trả chế độ BHXH :Cơ quan BHXH huyện Vĩnh Lộc nên tiến hành phổ biến quy định chi trả BHXH quyền lợi nghĩa vụ cho đại diện chi trả, đơn vị sử dụng lao động người hưởng chế độ địa bàn Đồng thời có hình thức khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân làm tốt công tác chi trả Về công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH: Cơ quan nên phân công cán phụ trách việc giao dịch quan bảo hiểm với ngân hàng, kho bạc Đồng thời có quản lý chặt chẽ loại hồ sơ, chứng từ liên quan tới việc quản lý sử dụng quỹ, làm giải phát sinh sau Về công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ BHXH: Cơ quan nên ưu tiên xếp phòng lưu trữ hồ sơ, tập trung hồ sơ để có biện pháp bảo quản đồng bộ, tránh mát, phòng chống cháy nổ hiệu quả, đảm bảo an tồn Về cơng tác kiểm tra tình hình thực sách, chế độ BHXH xử lý hành vi vi phạm pháp luật BHXH.Cơ quan BHXH huyện Vĩnh Lộc nên chủ động ưu tiên, xếp thời gian để kiểm tra định kỳ đột xuất việc thực sách, chế độ BHXH đơn vị địa bàn Đồng xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật BHXH Về công tác giải khiếu nại, tố cáo BHXH: Tích cực nghiên cứu, tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện BHXH tỉnh Thanh Hóa ban hành văn đạo thực tốt sách BHXH, BHYT chế quản lý BHXH, BHYT nhằm phục vụ ngày tốt cho đối tượng tham gia thụ hưởng sách 3.2.2 Kiến nghị với ban ngành liên quan Đối với quan thuế: Cơ quan thuế nên chủ động thông báo cho quan BHXH có doanh nghiệp, đơn vị địa bàn đăng ký nộp thuế có thay đổi quy mô hoạt động đơn vị việc nộp thuế thu nhập cá nhân tham gia BHXH Đối với Ngân hàng, kho bạc: Ngân hàng kho bạc nhà nước nên ưu tiên việc giải vấn đề liên quan tới thu nộp chi trả BHXH, góp 33 phần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia người hưởng chế độ BHXH Đối với phòng Lao động Thương binh Xã hội: Phòng Lao động Thương binh Xã hội nên chủ động việc phối hợp với BHXH huyện việc quản lý đối tượng tham gia hưởng BHXH 3.2.3 Kiến nghị với cấp quyền Kiến nghị với UBND-HĐND, công an, hội nông dân, hội phụ nữ, tổ chức xã hội cấp xã huyện quan tâm tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc thực sách BHXH, BHYT cho đối tượng, đồng thời, giám sát, quản lý chặt chẽ đơn vị, đối tượng tham gia thụ hưởng BHXH 3.2.4 Kiến nghị với BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa Đối với BHXH Việt Nam Tiếp tục hồn thiện sách, rút gọn thủ tục hành để việc thực chế độ cho đối tượng đầy đủ, gọn nhẹ Hoàn thiện biểu mẫu kê khai, tránh tình trạng thay đổi liên tục, nhiều lần, gây khó khăn cho đối tượng cán BHXH cấp Đồng thời có công văn hướng dẫn cụ thể văn pháp luật cho quan BHXH cấp cá nhân, đơn vị biết để việc thực chế độ, sách thống Tăng cường nghiệp vụ tra, kiểm tra ngành có phối hợp với ban ngành liên quan để đưa chế tài xử phạt hành vi vi phạm Luật BHXH Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền BHXH, BHTN, BHYT cho tổ chức cá nhân Đối với BHXH tỉnh Thanh Hóa Trang bị thêm trang thiết bị, phương tiện làm việc thích hợp cho quan BHXH cấp dưới, đồng thời, nhanh chóng cập nhật phần mềm nghiệp vụ để cơng việc diễn liên tục, khơng để trì hoãn, chậm trễ Bổ sung, đào tạo thêm cán chuyên môn làm công tác BHXH cho BHXH huyện Vĩnh Lộc Cần tăng cường công tác thông tin tuyền truyền BHXH, BHTN, BHYT cho tổ chức cá nhân địa bàn tỉnh Đồng thời chủ động việc cung cấp thông tin, mở lớp tập huấn BHXH cho cán BHXH huyện Có phân cấp rõ ràng chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm công tác thu, chi BHXH BHXH Tỉnh BHXH huyện Vĩnh Lộc Tăng cường thi đua, khen thưởng cho cán ngành BHXH để họ hăng say, nhiệt tình, có trách nhiệm cơng việc 34 KẾT LUẬN Sau gần 22 năm hình thành phát triển, kết mà Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc nói riêng, tồn ngành BHXH nói chung đạt cho thấy tính đắn sách BHXH phát triển kinh tế xã hội đất nước Phát huy điểm mạnh, hạn chế khắc phục sai sót, yếu nhằm hoàn thành mục tiêu “BHXH cho toàn NLĐ, BHYT toàn dân” tương lai BHXH Việt Nam hứa hẹn chỗ dựa vững cho NLĐ người dân Để sách BHXH thực vào sống người dân, xứng đáng trụ cột xương sống hệ thống an sinh xã hội cần có phối hợp tất ban ngành, tổ chức, cá nhân đặc biệt cán làm công tác BHXH Trong phận hoạt động cần có quản lý chặt chẽ, công tác thu BHXH lẽ công tác quản lý thu BHXH có tác dụng ổn định phát triển quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo cho việc chi trả chế độ BHXH, góp phần ổn định kinh tế xã hội, trật tự an toàn xã hội Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Bảo hiểm Trường Đại học Lao động – Xã hội truyền đạt cho em kiến thức chuyên ngành Cảm ơn Các bác, cô quan BHXH Vĩnh Lộc giúp đỡ em thời gian em thực tập quan, đặc biệt cảm ơn cô giáo TS.Nguyễn Thị Vân Anh tận tình hướng dẫn em hồn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này! 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị Bảo hiểm xã hội nhà xuất Lao Động Xã Hội năm 2009 Giáo trình lý thuyết Bảo hiểm xã hội nhà xuất Lao Động Xã Hội năm 2010 Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam Wedsite: http://www.bhxhThanhHoa.gov.vn Webside: http://www.baohiemxahoi.gov.vn Website: http://www.bhxhVinhLoc.HaTinh.com.vn Báo cáo tổng kết công tác thu BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 20142016 8.Báo cáo Tổng kết hoạt động BHXH BHXH huyện Vĩnh Lộc – tỉnh Thanh Hóa năm 2014 – 2016 36 ... đóng BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014 - 2016 16 Bảng 2.5 Tình trạng nợ đọng BHXH BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014- 2016 18 Bảng 2.6: Công tác xét duyệt hồ sơ BHXH huyện Vĩnh Lộc... 1.1.2.Chức năng,nhiệm vụ BHXH huyện Vĩnh Lộc BHXH huyện Vĩnh Lộc quan trực thuộc BHXH tỉnh Thanh Hoá đặt khu II - thị trấn Vĩnh Lộc, nằm hệ thống BHXH Việt Nam BHXH huyện Vĩnh Lộc chịu quản lý trực... TNLĐ-BNN NSNN quỹ BHXH chi trả BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014- 2016 23 Bảng 2.9: Kết chi trả chế độ hưu trí-tử tuất NSNN quỹ BHXH chi trả BHXH huyện Vĩnh Lộc giai đoạn 2014- 2016 25 ii MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập thực tế tại BHXH huyện vĩnh lộc, tỉnh thanh hoágiai đoạn 2014 2016, Báo cáo thực tập thực tế tại BHXH huyện vĩnh lộc, tỉnh thanh hoágiai đoạn 2014 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay