Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nam định giai đoạn 2012 2016

79 76 1
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:20

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Cùng với sự phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia, hệ thống ASXH đã ra đời và phát triển từ rất sớm, nhằm đối phó với những rủi ro bất hạnh và những khó khăn trong cuộc sống của người lao động và gia đình họ. Với vai trò như là “xương sống” trong hệ thống ASXH, thì BHXH còn được coi là một trong những chính sách cơ bản của mỗi quốc gia, thể hiện trình độ văn minh, tiềm lực và sức mạnh kinh tế, khả năng tổ chức và quản lý của quốc gia đó. BHXH là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách ASXH .Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại gương mặt tươi sáng cho sự phát triển toàn diện của đất nước. Trong thời gian qua, chính sách BHXH, BHYT đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần làm ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân, những người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế nhà nước, ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong các khâu của BHXH thì công tác thu là quan trọng nhất, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống BHXH. Việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tạo điều kiện cho công tác chi trả chế độ BHXH đúng quy định, đảm bảo cuộc sống cho người tham gia khi họ mất hoặc giảm thu nhập do giảm hoặc mất khả năng lao động. Ngoài ra, thực hiện công tác thu hiệu quả sẽ góp phần bảo tồn và tăng trưởng quỹ BHXH. Sau 20 năm tổ chức hoạt động với những kết quả đạt được, BHXH tỉnh Nam Định đã góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Là một sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội , trong quá trình học tập, tiếp thu kiến thức cơ bản về BHXH cùng với thời gian thực tập tại BHXH tỉnh Nam Định , em nhận thấy quá trình thực hiện chính sách BHXH ở tỉnh Nam Định trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót, đặc biệt trong công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đã và đang đặt ra những vấn đề cần quan tâm giải quyết, đó là: Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc hằng năm tỷ lệ tăng rất thấp nhất là khu vực ngoài quốc doanh tăng chậm, bởi vì đây là khu vực có nhiều tiềm năng, nhưng tỷ lệ tham gia BHXH còn quá thấp, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của Tỉnh. Tình trạng trốn đóng BHXH xảy ra chủ yếu ở khối doanh nghiệp, nợ đọng BHXH kéo dài vẫn còn xảy ra tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có những giải pháp dứt điểm . Công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm luật BHXH đối với chủ doanh nghiệp cố tình không đóng, đóng không đúng quy định, đóng không kịp thời, đóng không đầy đủ BHXH cho người lao động; vấn đề giải quyết nợ tồn đọng BHXH đang là một trong những bức xúc hiện nay. Những thách thức đối với hoạt động BHXH rất lớn, đó là sự biến động của đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc trong khu vực doanh nghiệp khi phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn. Tất cả điều đó đang đặt ra những vấn đề bức xúc cần có những giải pháp mang tính khả thi cao, vì vậy thực hiện tốt công tác thu BHXH bắt buộc có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài “Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 20122016” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Mục đích nghiên cứu Thông qua việc tìm hiểu thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Nam Định để nhận thấy những mặt đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm thực hiện tốt công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Nam Định.3. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Các văn abrn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thu BHXH bắt buộc.Phạm vi nghiên cứu: +Về không gian: Công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Nam Định.+ Về thời gian: Giai đoạn 2012 – 2016.3. Phương pháp nghiên cứu Bài khoá luận sử dụng các phương pháp: Thu thập tài liệu; Phương pháp lí luận; thống kê; so sánh; phân tích tổng hợp,… Cụ thể:Tổng hợp và phân tích các thông tin thu được.Lọc các dữ kiện cần thiết phục vụ cho quá trình phân tích.Nghiên cứu, tham khảo đưa ra các hướng giải quyết trong tương lai.4. Kết cấu của khóa luận Bài khóa luận ngoài Phần mở đầu và kết luận , bao gồm 3 chương chính: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về Bảo hiểm xã hội và công tác thu bảo hiểm xã hội. Chương 2: Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 – 2016. Chương 3: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định. MỤC LỤC Chữ viết tắt Diễn giải ASXH BHXH CNTT DNNN DNNQD HCSN HTX LLVT LĐ NLĐ HĐLĐ HĐND NSDLĐ UBND TP TNLĐ-BNN An sinh xã hội Bảo hiểm xã hội Công nghệ thông tin Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp ngồi quốc doanh Hành nghiệp Hợp tác xã Lực lượng vũ trang Lao động Người lao động Hợp đồng lao động Hội đồng nhân dân Người sử dụng lao động Ủy ban nhân dân Thành phố Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp HANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 2 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển kinh tế quốc gia, hệ thống ASXH đời phát triển từ sớm, nhằm đối phó với rủi ro bất hạnh khó khăn sống người lao động gia đình họ Với vai trò “xương sống” hệ thống ASXH, BHXH coi sách quốc gia, thể trình độ văn minh, tiềm lực sức mạnh kinh tế, khả tổ chức quản lý quốc gia BHXH sách xã hội quan trọng hàng đầu mang ý nghĩa nhân đạo có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc Đảng Nhà nước ta coi trọng, ln đề cao hệ thống sách ASXH Việc chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại gương mặt tươi sáng cho phát triển toàn diện đất nước Trong thời gian qua, sách BHXH, BHYT phát huy vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội, góp phần làm ổn định đời sống cho cán công nhân viên chức Nhà nước, quân nhân, người lao động làm việc thành phần kinh tế nhà nước, ổn định xã hội, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Trong khâu BHXH công tác thu quan trọng nhất, định đến tồn phát triển hệ thống BHXH Việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tạo điều kiện cho công tác chi trả chế độ BHXH quy định, đảm bảo sống cho người tham gia họ giảm thu nhập giảm khả lao động Ngồi ra, thực cơng tác thu hiệu góp phần bảo tồn tăng trưởng quỹ BHXH Sau 20 năm tổ chức hoạt động với kết đạt được, BHXH tỉnh Nam Định góp phần ổn định trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa bàn tỉnh Là sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội , trình học tập, tiếp thu kiến thức BHXH với thời gian thực tập BHXH tỉnh Nam Định , em nhận thấy trình thực sách BHXH tỉnh Nam Định thời gian qua bộc lộ số hạn chế, thiếu sót, đặc biệt cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc đặt vấn đề cần quan tâm giải quyết, là: Việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm tỷ lệ tăng thấp khu vực ngồi quốc doanh tăng chậm, khu vực có nhiều tiềm năng, tỷ lệ tham gia - - BHXH thấp, chưa tương xứng với tiềm có Tỉnh Tình trạng trốn đóng BHXH xảy chủ yếu khối doanh nghiệp, nợ đọng BHXH kéo dài xảy nhiều doanh nghiệp địa bàn tỉnh chưa có giải pháp dứt điểm Công tác tuyên truyền, tra, kiểm tra, xử lý vi phạm luật BHXH chủ doanh nghiệp cố tình khơng đóng, đóng khơng quy định, đóng khơng kịp thời, đóng khơng đầy đủ BHXH cho người lao động; vấn đề giải nợ tồn đọng BHXH xúc Những thách thức hoạt động BHXH lớn, biến động đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc khu vực doanh nghiệp phải hoạt động môi trường cạnh tranh khắc nghiệt Tất điều đặt vấn đề xúc cần có giải pháp mang tính khả thi cao, thực tốt cơng tác thu BHXH bắt buộc có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Chính em lựa chọn đề tài “Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2012-2016” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc tìm hiểu thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định để nhận thấy mặt đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Từ đưa số giải pháp, khuyến nghị nhằm thực tốt công tác thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các văn abrn quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thu BHXH bắt buộc Phạm vi nghiên cứu: +Về không gian: Công tác thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định + Về thời gian: Giai đoạn 2012 – 2016 Phương pháp nghiên cứu Bài khoá luận sử dụng phương pháp: Thu thập tài liệu; Phương pháp lí luận; thống kê; so sánh; phân tích tổng hợp,… Cụ thể: Tổng hợp phân tích thơng tin thu Lọc kiện cần thiết phục vụ cho trình phân tích Nghiên cứu, tham khảo đưa hướng giải tương lai Kết cấu khóa luận Bài khóa luận ngồi Phần mở đầu kết luận , bao gồm chương chính: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung Bảo hiểm xã hội công tác thu bảo hiểm xã hội Chương 2: Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 – 2016 Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội quan bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Khái quát chung Bảo hiểm xã hội 1.1.1.Khái niệm Bảo hiểm xã hội BHXH thực toàn giới từ hàng trăm năm Sau thời gian dài, chế độ BHXH trở thành hệ thống với đối tượng tham gia mức độ thụ hưởng khác , với nhiều mơ hình thực khác Để xã hội ổn định phát triển, tảng đời sống người dân phải an lành, đảm bảo Tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10/12/1948 xác nhận “ Tất người, với tư cách thành viên xã hội” Cơ sở hệ thống BHXh dựa đóng góp bảo vệ thu nhập cho NLĐ, góp phần đảm bảo cho q trình tái sản xuất xã hội diễn bình thường, đời sống thành viên xã hội an toàn ổn định Mặc dù, BHXH hoạt động hàng tram năm khái niệm BHXH chưa hiểu cách thống Trên bình diện quốc tế, theo công ước 102 (1952) cuả tổ chức ILO “BHXH hình thức bảo trợ mà xã hội dành cho thành viên thơng qua nhiều biện pháp cơng nhằm khắc phục tình trạng khó khăn kinh tế xã hội bị giảm phần thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, sức lao động, tuổi già tử vong ; chăm sóc y tế trợ cấp cho gia đình” (Giáo trình bảo hiểm xã hội- NXB Lao động – Xã hội, năm 2011) BHXH theo nghĩa rộng: Các rủi ro BHXH quan tâm rủi ro liên quan đến thu nhập lao động chi phí phải trang trải từ thu nhập Như vậy, vào mục đích xã hội bảo hiểm BHXH hình thức bảo hiểm thu nhập cung cấp dịch vụ việc làm, chăm sóc y tế thiết yếucho người lao động số thành viên gia đình họ trường hợp ốm đau , thai sản,tai nạn nghề nghiệp, tàn tật, hưu trí , tử tuất, thất nghiệp…trên sở đóng quỹ người tham gia, góp phần đảm bảo ổn định đời sống cho họ an toàn xã hội Khái niệm nhằm xác định tính xã hội, tính phi lợi nhuận hình thức BHXH BHXH theo nghĩa hẹp: Ở Việt Nam, thuật ngữ BHXH thường sử dụng với nội hàm nghĩa hẹp , bao gồm trường hợp bảo hiểm thu nhập cho người lao động.”BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập người lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết…, sở đóng góp sử dụng quỹ tài tập trung, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho họ an toàn xã hội.” (Theo Luật BHXH số 71/2006/QH ngày 29 tháng 06 năm 2006 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hơi Chủ Nghĩa Việt Nam) Như vậy, phát sinh từ nhu cầu NLĐ, BHXH trở thành sách xã hội quan trọng nước ta hầu giới, BHXH trở thành phương thức dự phòng để khắc phục hậu rủi ro xã hội, đảm bảo an toàn xã hội tạo động lực hữu hiệu để phát triển kinh tế 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội *Đối với người lao động gia đình họ Ở hồn cảnh, thời điểm nào, rủi ro ln ln rình rập, đe doạ sống người gây gánh nặng cho cộng đồng xã hội Rủi ro phát sinh hồn tồn ngẫu nhiên bất ngờ khơng lường trước xét bình diện xã hội, rủi ro tất yếu khơng thể tránh Để phòng ngừa hạn chế tác động tiêu cực rủi ro người xã hội nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động BHXH BHXH có vai trò quan trọng cá nhân Thứ nhất, BHXH có vai trò ổn định thu nhập cho người lao động gia đình họ.Khi tham gia BHXH, người lao động phải trích khoản phí nộp vào quỹ BHXH, gặp rủi ro, bất hạnh như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động làm cho chi phí gia đình tăng lên phải ngừng làm việc tạm thời Do thu nhập gia đình bị giảm, đời sống kinh tế lâm vào tình cảnh khó khăn, túng quẫn Nhờ có sách BHXH mà họ nhận khoản tiền trợ cấp bù đắp lại phần thu nhập bị bị giảm để đảm bảo ổn định thu nhập, ổn định đời sống Thứ hai, việc đảm bảo đời sống kinh tế, BHXH tạo tâm lý an tâm, tin tưởng Khi tham gia BHXH góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động đem lại sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân lao động *Đối với người sử dụng lao động BHXH giúp cho tổ chức SDLĐ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh thơng qua việc phân phối chi phí cho NLĐ cách hợp lý Gắn bó lợi ích NSDLĐ NLĐ NSDLĐ với xã hội Thông qua BHXH mâu thuẫn NLĐ NSDLĐ ( mâu thuẫn tiền lương, tiền thưởng, thời gian lao động…) hòa giải giải kịp thời Đặc biệt, nhờ có BHXH mà hai bên thấy quyền lợi quan tâm bảo vệ Từ làm cho họ hiểu gắn bó chặt chẽ lợi ích với BHXH góp phần làm cho lực lượng lao động đơn vị ổn định; Góp phần thúc đẩy, kích thích tinh thần lao động, khuyến khích người lao động hang hái sản xuất nâng cao chất lượng, xuất lao động tạo nhiều cải cho xã hội BHXH tạo điều kiện để NSDLĐ có trách nhiệm với NLĐ ĐẢm bảo suốt trình lao động, NLĐ ln ghi nhận đóng góp đầy đủvào BHXH, BHXH làm cho quan hệ lao động có tính nhân văn sâu sắc BHXH giúp cho đơn vị SDLĐ ổn định nguồn chi rủi ro lớn xảy khơng lâm vào tình trạng nợ nần hay phá sản Qua góp phần cụ thể hóa khoản chi tiêu giúp doanh nghiệp chủ động hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, NSDLĐ BHXH khơng mang lại lợi ích trực tiếp nên khơng phải lúc nàno NSDLĐ nhận thức vai trò Mặc dù BHXH nhà nước tổ chức với hình thức bắt buộc, thực tế nhiều doanh nghiệp muốn luồn lách luật để tránh đóng tiền BHXH cho NLĐ * Đối với xã hội Thứ nhất, tăng cường mối quan hệ Nhà nước, người sử dụng lao động người lao động, mối quan hệ ràng buộc, chặt chẽ, chia trách nhiệm, chia rủi ro có quan hệ BHXH Tuy nhiên mối quan hệ mối quan hệ thể giác độ khác Người lao động tham gia BHXH với vai trò bảo vệ quyền lợi cho đồng thời phải có trách nhiệm cộng đồng xã hội Người sử dụng lao động tham gia BHXH để tăng cường tình đồn kết chia sẻ rủi ro cho người lao động đồng thời bảo vệ, ổn định sống cho thành viên xã hội Mối quan hệ thể tính nhân sinh, nhân văn sâu sắc BHXH Thứ hai, BHXH thể chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp, BHXH tạo cho người bất hạnh có thêm điều kiện, lực đẩy cần thiết để khắc phục biến cố xã hội, hồ nhập vào cộng đồng, kích thích tính tích cực xã hội người giúp họ hướng tới chuẩn mực chân-thiện-mỹ nhờ chống lại tư tưởng “Đèn nhà nhà rạng” BHXH yếu tố tạo nên hoà đồng người, khơng phân biệt kiến, tơn giáo chủng tộc, vị xã hội đồng thời giúp người hướng tới xã hội nhân ái, sống công bằng, bình yên Thứ ba, BHXH thể truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn tương thân tương cộng đồng: Sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn cộng đồng nhân tố quan trọng cộng đồng, giúp đỡ người bất hạnh nhằm hoàn thiện giá trị nhân người, tạo điều kiện cho xã hội phát triển lành mạnh bền vững Thứ tư, BHXH góp phần thực bình đẳng xã hội: giác độ xã hội, BHXH công cụ để nâng cao điều kiện sống cho người lao động Trên giác độ kinh tế, BHXH công cụ phân phối lại thu nhập thành viên cộng đồng Nhờ điều tiết người lao động thực bình đẳng khơng phân biệt tầng lớp xã hội *Đối với kinh tế thị trường: Thứ nhất, chuyển sang chế thị trường, phân tầng lớp xã hội trở nên rõ rệt Đồng thời tạo bất bình đẳng thu nhập ngành nghề khác xã hội Nhưng rủi ro xảy sống không loại trừ ai, rơi vào người có hồn cảnh kinh tế khó khăn sống họ trở nên bần cùng, túng quẫn BHXH góp phần ổn định đời sống cho họ gia đình họ Thứ hai, doanh nghiệp, người lao động khơng may gặp rủi ro chuyển giao cho quan BHXH chi trả Nhờ tình hình tài doanh nghiệp ổn định Hệ thống BHXH bảo đảm ổn định xã hội tạo tiền đề để phát triển kinh tế thị trường Thứ ba, tham gia BHXH cho người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó tận tình người lao động doanh nghiệp làm cho mối quan hệ thị trường lao động trở nên lành mạnh hơn, thị trường sức lao động vận động theo hướng tích cực góp phần xây dựng có kế hoạch phát triển chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường Thứ tư, quỹ BHXH bên tham gia đóng góp tích tụ tập trung lớn, phần quỹ nhàn rỗi đem đầu tư cho kinh tế tạo tăng trưởng, phảt triển kinh tế tạo công ăn việc làm cho người lao động Thứ năm, BHXH vừa tạo động lực cho thành phần kinh tế phát triển mặt khác tạo bình đẳng tầng lớp dân cư thơng qua hệ thống phân phối lại thu nhập góp phần lành mạnh hóa thị trường lao động 1.1.3 Quỹ Bảo hiểm xã hội 1.1.3.1 Khái niệm quỹ bảo hiểm xã hội “Quỹ bảo hiểm xã hội quỹ tài độc lập, tập trung, nằm ngồi ngân sách Nhà nước, hình thành từ đóng góp bên tham gia BHXH (có thể bao gồm người lao động, người sử dụng lao động Nhà nước số trường hợp) nguồn thu hợp pháp khác” (Trang 155, Giáo trình bảo hiểm xã hội) Quỹ bảo hiểm xã hội công cụ để thực chức tài bảo hiểm xã hội sách bảo hiểm xã hội Nhà nước Thực theo định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ quản lý tài bảo hiểm xã hội Việt Nam tài quỹ bảo hiểm xã hội chia gồm Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật bảo hiểm xã hội Quỹ bảo hiểm y tế Hai quỹ quản lý thống hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam, hạch toán riêng cân đối thu chi theo quỹ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật bảo hiểm xã hội (trong bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước cấp để chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho NLĐ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/1995 thực chế độ chi trả quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội nghỉ hưu, xuất ngũ) Quỹ BHXH bắt buộc hạch toán theo ba quỹ thành phần: quỹ ốm đau thai sản, quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí tử tuất 1.1.3.2 Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội Cơ sở hình thành quỹ bảo hiểm xã hội sách bảo hiểm xã hội quốc gia Quỹ bảo hiểm xã hội hình thành bên tham gia đóng góp theo quy định Luật Theo chế này, quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc hình thành từ nguồn sau: - Sự đóng góp người lao động: trích phần từ tiền lương thu nhập nhận trình lao động; - Sự đóng góp người sử dụng lao động: trích từ quỹ lương người lao động tham gia bảo hiểm xã hội doanh nghiệp để đóng bảo hiểm xã hội cho tổng số lao động thuộc diện tham gia BHXH doanh nghiệp theo quy định pháp luật; - Sự đóng góp/hỗ trợ Nhà nước: Nhà nước thực đóng bảo hiểm xã hội theo quy định cho cán bộ, cơng chức khu vực hành nghiệp hỗ trợ cho quỹ bảo hiểm xã hội để đảm bảo giá trị 10 sách BHXH nên chưa có ý thức tham gia BHXH.Nhiều người nhận thấy lợi ích trước mắt tham gia BHXH tiền lương, tiền cơng hàng tháng họ nhận nên không chủ động yêu cầu tham gia BHXH sua kí hợp đồng lao động - Những NLĐ có ý thức tham gia BHXH quyền lợi đáng quy định rõ luật BHXH nhưung ngại khơng dám đấu tranh lo sợ chủ sử dụng lao động đuổi việc họ phải tìm kiếm cơng việc mới, ảnh hưởng đến sống thân gia đình Từ phía người sử dụng lao động: - Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp thường tìm cách hạ thấp chi phí sản xuất để cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Mà việc tham gia BHXH cho NLĐ làm cho chi phí sản xuất tăng nên doanh nghiệp thường tìm cách trốn đóng BHXH - Các hình thức trốn đống BHXH mà đơn vị SDLĐ thường sử dụng : trước ngày 01/01/2016 doanh nghiệp thường kí hợp đồng tháng NLĐ, sau lại tiếp tục gia hạn hượp đồng, kéo dàithời gian thử việc NLĐ, theo Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13) quy định NLĐ có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến 03 tháng phải tham gia BHXH nên chấm dứt hình thức trốn đóng doanh nghiệp; bên cạnh hình thức khác khơng đăng kí, khai báo đăng kí , khai báo không đầy đủ số lao động thực tế làm việc đơn vị với BHXH tỉnh Nam Định Ngồi doanh nghiệp có đóng BHXH cho NLĐ họ tham gia với mức tiền lương tối thiểu tiền lương thực tế mà NLĐ nhận cao nhiều Điều dẫn đến số thu BHXH thấp quan trọng NLĐ chịu thiệt thòi mức đóng thấp mức hưởng sau thấp, ảnh hưởng đến sống thân gia đình họ Từ phía Cơ quan BHXH: -Cơ quan BHXH thiếu chủ động việc đơn đốc đơn vị thựuc nộp BHXH bắt buộc kịp thời, có nhiều đơn vị nhầm lẫn, đối chiếu xác nhận sai, không thu hồi nợ -Việc triển khai cơng tác thu thụ động, thiếu kiên dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị đóng BHXH chậm, chí trốn tránh đóng BHXH khơng khơng có thẩm quyền để đưa biện pháp kịp thời khắc phục, có biện pháp xử lý - Cán trực tiếp làm công tác thu chưa thường xuyên đến sở để 65 thu thập, nắm bắt tình hình hoạt động đơn vị, tình hình biến động lao động tiền lương mà chủ yếu thông qua báo cáo đơn vị SDLĐ - Chức kiểm tra, xử lý quan BHXH vi phạm sách BHXH người SDLĐ hạn chế, chế tài xử phạt chưa đồng , tính pháp chế chưa đề cao, có nhiều chủ SDLĐ tìm cách tránh né, khơng thực BHXH cho người lao động dây dưa chậm nộp, nợ đọng thời gian dài không bị xử lý ; việc phối hợp hoạt động quan BHXH với quan hữu quan chưa thường xuyên chặt chẽ - Nội dung hình thức thơng tin tun truyền khơ cứng, thiếu sinh động (chủ yếu qua đài phát truyền hình) chưa thu hút quan tâm đại đa số nhân dân - Một tồn lớn việc thực quy định BHXH công tác quản lý thu chưa đồng bộ, quan BHXH ban, ngành chức chưa nắm hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình SDLĐ doanh nghiệp, sở sản xuất, DN NQD, ngồi cơng lập Do vậy, việc quản lý, theo dõi, yêu cầu NSDLĐ thực sách BHXH cho NLĐ theo luật định đơn vị thực vấn đề không dễ đảm bảo Từ phía Nhà nước: -Việc ban hành văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn thực Luật BHXH thiếu đồng bộ, chậm triển khai, hướng dẫn gây khó khăntrong q trình thực sách, chế độ BHXH -Việc ban hành chế tài xử phạt vi phạm chưa đủ sức răn đe -Thanh tra Nhà nước, Thanh tra Bộ Lao động - Thương Binh xã hội chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm BHXH; thiếu đợt kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, thời gian xử lý dài nên tính chất cưỡng chế chưa cao, tình trạng trốn đóng, chậm đóng phổ biến CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁPVÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM 66 XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 3.1 Định hướng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định thời gian Nhằm mục đích triển khai rộng rãi sách BHXH tới đối tượng lao động, đảm bảo công việc tham gia BHXH, vừa nhằm tăng cường thu cho quỹ BHXH, vừa đảm bảo khả chi trả quỹ Trong thời gian tời BHXH tỉnh Nam Định đặt định hướng hoạt động mục tiêu chung, có định hướng cơng tác thu BHXH bắt buộc: - Tiếp tục tranh thủ đạo Thành ủy, UBND thành phố BHXH tỉnh Nam Định; phối kết hợp chặt chẽvới cấp, ngành, đơn vị SDLĐ địa bàn thành phố tổ chức tốt công tác thu BHXH bắt buộc; tiếp tục khai thác tăng số lao động tham gia BHXH, tích cực đơn đốc thu BHXH đơn vị SDLĐ nợ đọng BHXH, phấn đấu hồn thành 100% kế hoạch giao -Bám sát sở, tích cực đơn đốc, thơng tin tun truyền sâu rộng sách BHXH đến NLĐ NSDLĐ nhiều hình thức đa dạng, hiệu -Tăng cường công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH DN tư nhân Đây mục tiêu hàng đầu, có tính chất sống hoạt động BHXh khơng BHXH Tỉnh Nam Định mà tồn ngành BHXH, mục đích BHXH đảm bảo đời sống cho NLĐ nói riêng mục đích lớn giải tốt vấn đề xã hội đặt -Thực cải cách hành cách triệt để, tích cực kiểm tra phân chuyên môn; tăng cường ứng dụng CNTT nghiệp vụ BHXH có cơng tác thu BHXH bắt buộc -Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ, cơng chức, viên chức đảm bảo cán công chức, viên chức đạt tiêu chuẩn chuyên môn -Xây dựng đơn vị vững mạnh, người công chức kiểu mẫu Thực nghiêm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ đơn vị, công khai mainh bạch quản lý tài sản, tài cơng, hình thức tiết kiệm chống lãng phí biểu tiêu cực 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định 3.2.1 Đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tun truyền sách BHXH 67 Để thực tốt việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định kể BHXH bắt buộc hay BHXH tự nguyện biện pháp vô quan trọng mà khơng thể thiếu cơng tác dân vận, công tác thông tin tuyên truyền BHXH lĩnh vực xã hội liên quan đến nhiều người phạm vi rộng nên việc phổ biến thông tin tuyên truyền BHXH vô cần thiết Thực tốt công tác thông tin tuyên truyền giúp người dân, NLĐ quan hữu quan hiểu rõ chế độ, sách BHXH Động viên, cổ vũ NLĐ đơn vị, tổ chức DN SDLĐ tự giác, tích cực thực quyền nghĩa vụ tham gia BHXH Các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin , tuyên truyền: -Tăng cường, mở rộng phạm vi, hình thức nội dung thơng tin tun truyền sách, chế độ BHXH đến tầng lớp nhân dân xã hội, tập trung vào doanh nghiệp quốc doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; người lao động, xã viên làm việc hưởng tiền công theo hợp đồng lao động hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; sở bán công, dân lập , tư nhân thuộc ngành văn hóa, y tế, gáio dục, đào tạo, khoa học, thể dụcthể thao ngành nghiệp khác -Thông qua tổ chức công đoàn đơn vị, doanh nghiệp, … để tuyên truyền sách BHXH cho NLĐ từ để họ đấu tranh đòi NSDLĐ phải nộp BHXH cho Liên hệ với tổ chức Đồn niên, Hội phụ nữ để tổ chức trao đổi, tuyên truyền cho cán đoàn, cán hội sách , chế độ BHXH Phối hợp với đài, báo địa phương để tuyên truyền sâu rộng tới tầng lớp nhân dân Lập trang Wed riêng để kịp thời cập nhật, giải đáp thắc mắc NLĐ, đồng thời đăng tải viết tuyên truyền, đưa tin hoạt động BHXH - Phương pháp tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, sát sở, sát người lao động, phù hợp với loại đối tượng Đối với NLĐ: cần giải thích cho họ nhận thức nghĩa vụ quyền lợi họ nhận tham gia BHXH Đóng BHXH trách nhiệm từ hai phía NLĐ NSDLĐ BHXH đảm bảo quan trọng NLĐ lý định đọ bị giảm nguồn thu nhập có nguồn thu nhập thay thế, nói cách khác, BHXH lưới an sinh bảo vệ NLĐ trước rủi ro thu nhập Hơn BHXH không đảm bảo cho sống NLĐ mà bảo vệ cho gia đình thân nhân 68 họ Đối với NSDLĐ: tuyên truyền cần nhấn mạnh để NSDLĐ thấy tham gia BHXH cho NLĐ khơng trách nhiệm mà đảm bảo kinh doanh doanh nghiệp ổn định NLĐ gặp rủi ro việc kinh doanh bị ảnh hưởng Bên cạnh đó, tham gia BHXH cho NLĐ hình thức giữ chân NLĐ cách văn minh, từ việc sản xuất kinh doanh DN ổn định, NLĐ gắn bó lâu dài với DN Ngồi việc tun truyền sách pháp luật, chế độ BHXH, giải đáp thắc mắc đơn vị, hướng dẫn thựuc hiện, BHXH cần phải quan tâm đến việc tuyên truyền mục đích, chất nhân đạo BHXH Nếu thực điều tâm lý NLĐ thay đổi, họ tự nguyện đóng BHXH thay bắt buộc đóng Để thực cơng tác thơng tin tun truyền tốt BHXH tỉnh Nam Định cần phối hợp tốt nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, sau số hình thức em xin đưa ra: Tuyên truyền miệng, vấn đáp ba bên: Hệ thống chế độ sách BHXH phức tạp, thêm lại liên quan đến nhiều đối tượng xã hội nên việc thực sách BHXH khơng dễ dàng Bên cạnh đó, trình độ hiểu biết đối tượng không đồng nhất, thực sách BHXH xuất nhiều phát sinh, thắc mắc BHXH cho đối tượng tham gia Vì hình thức tuyên truyền miệng, giải đáp thắc mắc BHXH cho đối tượng vơ cần thiết Qua thăm dò doanh nghiệp địa bàn tỉnh Nam Định cho thấy số công nhân lao động nắm chế độ sách nói chung, chế độ sách BHXH nói riêng hạn chế Các văn bản, sách pháp luật dừng cấp lãnh đạo sở, NLĐ có điều kiện tiếp xúc với sách Pháp luật Do cơng tác tun truyền chế độ sách BHXH phải thực nhiều lần, nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng Cán BHXH phải trực tiếp đến tận sở, vận động giải thích cho NLĐ hiểu rõ quyền lợi trách nhiệm việc tham gia BHXH Ngoài cần phải phối hợp với tổ chức Cơng đồn việc tun truyền sách BHXH Bởi NLĐ chủ thể tham gia mà tổ chức Cơng đồn đại diện hợp pháp cho quyền lợi đáng NLĐ, cơng đồn thực tổ chức gần gũi với NLĐ Vì vậy, để thực chức tổ chức Cơng đoàn cần phối hợp với quan BHXH việc tun truyền phổ biến sách BHXH thơng qua hoạt động tư vấn BHXH, qua ấn phẩm, tài liệu Cơng 69 đồn nên thường xun tổ chức buổi nói chuyện trao đổi trực tiếp để phổ biến hướng dẫn sách chế độ BHXH Thực tế chứng minh đơn vị nào, DN có tổ chức Cơng đồn phát triển mạnh mẽ quyền lợi NLĐ bảo đảm tốt, có quyền tham gia thụ hưởng BHXH Cơ quan BHXH tỉnh Nam Định cần trọng công tác thông tin tuyên truyền tới đơn vị SDLĐ DN đại bàn tỉnh, đặc biệt đơn vị yếu việc mở lớp tập huấn, đợt vận động cho chủ SDLĐ cán chuyên trách sách BHXH Cần tích cực cử cán BHXH làm cơng tác tun truyền để giúp họ hiểu việc tham gia đóng BHXH Đó cách để đề phòng rủi ro hiệu tốt Mặt khác, cán làm cơng tác BHXH cần tổ chức buổi nói chuyện, vấn đáp ba bên lĩnh vực BHXH NLĐ có nhiều hội hỏi, trao đổi cách trực tiếp nội dung, chế độ BHXH mà quan tâm Thực tiễn chứng minh hình thức tuyên truyền mang lại hiệu cao mà khơng tốn nhiều chi phí Vì vậy, BHXH tỉnh Nam Định cần đặc biệt trọng triển khai thực triệt để In sổ tay BHXH: Sổ tay BHXH tài liệu bổ ích, với nội dung cụ thể, rõ ràng sách BHXH cần thiết để NLĐ, NSDLĐ đọc hiểu rõ quyền trách nhiệm tham gia BHXH Chính vậy, BHXH tỉnh Nam Định cần phối hợp với ban ngành để phát miễn phí bán giá thấp để NLĐ, NSDLĐ có điều kiện tìm hiểu thực tốt sách BHXH Ngoài ra, BHXH tỉnh Nam Định cần tuyên truyền thơng qua phong trài văn hóa, văn nghệ tạo khí sơi nổi, vui vẻ vừa động viên cán công chức, viên chức hang hái thi đua cong tác tốt, vừa truyền tải nội dung chủ trương, sách BHXH đến với đối tượng tham gia BHXH, Dù pháp luật phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, công tác tư tưởng để họ tự nguyện, tự giác đồng tình thực hiện, tránh gò ép, áp đặt dẫn đến bất bình khơng đáng có Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Nam Định cần tăng cường phối hợp triển khai công tác cổ động trực quan, xây dựng biển pa-nơ, ap-phích cỡ lớn, đăng tải nội dung, hiệu BHXH đặt trục đường giao thơng chính, khu cơng nghiệp đơng người, DN… in phát tài liệu, tờ rơi để truyền tải nội dung BHXH đến với đơng đảo đối tượng tồn tỉnh 70 3.2.2.Quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH Việc quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH có vai trò quan trọng Là sở cho việc tổ chức hoạt động thu đối tượng, đủ số lượng theo quy định Pháp luật BHXH thời gian quy định Ngồi ra, điều kiện đảm bảo thực quyền tham gia thụ hưởng BHXH NLĐ; góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật BHXH Vì vậy, BHXH tỉnh Nam Định cần tăng cường công tác quản lý đối tượng tham gia Tính đến tỉnh Nam Định có khoảng 157.230 lao động NHXH tỉnh Nam Định thực công tác thu BHXH 142.495 lao động Còn có nhiều lao động địa bàn tỉnh Nam Định doanh nghiệp SDLĐ 10 lao động, lao động nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc biệt giai đoạn Nhà nước có xu hướng cổ phần hóa doanh nghiệp, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nên địa bàn tỉnh Nam Định có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh…do cần phải mở rộng số người tham gia BHXH thành phần kinh tế gia tăng số người tham gia BHXH Trong công tác quản lý đóng BHXH NSDLĐ kết thúc đóng góp BHXH theo quy định quan BHXH phải quản lý hồ sơ duwosi hình thức đơn giản thông tin để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ làm việc Đối với người tạm thời dừng đóng BHXH, quan quản lý cần đẩy mạnh hoạt động để khuyến khích đối tượng tiếp tục tham gia đồng thời phải lưu trữ bảo quản hồ sơ để đảm abro quyền tiếp tục tham gia BHXH cho NLĐ 3.2.3 Kiện tồn cấu tổ chức thực cơng tác thu BHXH bắt buộc Muốn làm tốt công tác thu , thu đủ, thu kịp thời BHXH cán thu phải am hiểu sách chế độ, nhiệt tình, sẵn sàng hướng dẫn tuyên truyền cho NLĐ, NSDLĐ lúc nơi cho họ hiểu sẵn sàng tham gia đóng BHXH Mặt khác, phải tạo thái độ, tác phong làm việc hiệu quả, chuyên nghiệpnhưng không nên cứng nahức mà cần phải khéo léo mềm mỏng nhữung trường hợp cần thiết Chính mà hồn thiện cơng tác xây dựng đội ngũ cán biện pháp khả quan tối ưu với mục đích nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH cao để phát triển hệ thống BHXH nước Việt Nam Hiện nay, BHXH tỉnh Nam Định cần thực song song chương trình sau: 71 Một là, BHXH Tỉnh Nam Định cần phải xếp tổ chức cán theo hướng chuyên sâu, cần phải phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc quan BHXH Tuyển dụng nhân chuyên ngành đào tạo góp phần chun nghiệp hóa cơng tác BHXH Trong q trình tổ chức thực cơng tác quản lý việc xét tuyển hợp đồng lao động đảm bảo dân chủ, công khai, công tác bổ nhiệm cán quản lý quy trình tiêu chuẩn Việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm điều động cán vào tình hình đội ngũ cán có sở để bố trí, sử dụng cho phù hợp Hai là, BHXH tỉnh Nam Định cần xấy dựng chế phối hợp với ban ngành, đoàn thể tỉnh để thực tốt sách BHXH NLĐ CHủ động đơn đốc kiể tra, giám sát việc thu nộp BHXH đơn vị cố tình vi phạm phải xử lý kịp thời nâng cao hiệu công tác quản lý thu BHXH Địa bàn tỉnh Nam Định rộng nên việc phối hợp ban ngành khả quan, dễ dàng quản lý sổ sách mà tren thực tế biết tận dụng tối đa biện pháp việc quản lý theo cách tiến hành tốt Ba là, chương trình đào tạo nâng cao lực cán công chức, viên chức đương nhiệm Với đội ngũ cán quan BHXH tỉnh Nam Định nay, mặt số lượng đảm bảo khối lượng công việc việc thực cơng tác thu nhiều sai sót Vì vậy, cần thường xun mở lớp tập huấn, bổ túc chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quan BHXH Tạo điều kiện cho cán quan theo học lớp đào tạo chuyên sâu theo học lớp đào đại học cho cán có trình độ cao đẳng, trung cấp theo học thạc sĩ cán có trình độ đại học… nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng nhân viên Ngồi việc tham gia lớp học có tổ chức, cán cơng nhân viên cần có ý thức việc tự học hỏi, tìm hiểu thêm chế độ sách ban hành để hồn thành cơng việc cách tốt Có nghiệp vụ tinh thơng thơi chưa đủ, cán làm công tác BHXH cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết tình u nghề Một đặc điểm ngành BHXH không làm sản phẩm cụ thể cho xã hội ngành nghề khác , nhiên việc làm cán côn chức ngành BHXH cho người tham gia BHXH cán nghỉ hưu kết tinh, thấm đẫm tính nhân văn, nhân đạo cao cả, góp phần ổn định ASXH 72 Mặt khác, phải đặt vị trí vào vị trí người đại diện cho quan đơn vị đối tượng đến giải công việc với quan BHXH, có thơng cảm cho đối tượng, sở thấy vướng mắc cần tháo gỡ, thủ tục hành rườm rà, khơng cần thiết gây phiền hà cho khách hàng cần loại bỏ Đối với cán chuyên thu cần phải chủ động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, trọng tâm khu vực kinh tế Nhà nước Xây dựng chế phối hợp với ban ngành, đoàn thể tỉnh để thực tốt sách BHXH NLĐ Chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thu nộp BHXH đơn vị cố tình vi phạm xử lý kịp thời nâng cao hiệu công tác thu BHXH 3.2.4 Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật BHXH Để khắc phục tình trạng đơn vị SDLĐ khơng tuân thủ quy định Nhà nước BHXH, đò hỏi cần tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, rong cần thiết phải tăng cường cơng tác quản lý nhà nước BHXH, mà trước hết cần tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình thực sách, pháp luật BHXH Thơng qua cơng tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật BHXH nhằm thay đổi nhận thức, hành vi đơn vị, cá nhân vi phạm, đồng thời góp phần thực quyền nghĩa vụ tham gia BHXH NLĐ Các biện pháp thực hiện: - Chính phủ cần cho phép BHXH Việt Nam thêm chức tổ chức hệ thống tra, xử lý vi phạm chế độ thu nộp BHXH đơn vị SDLĐ Chỉ có đảm cảo sớm việc thực chế độ, sách BHXH DN NQD vào kỷ cương, nề nếp - Tăng cường biện pháp chế tài xử phạt trường hợp vi phạm nghĩa vụ thu nộp BHXH cho người lao động Chính phủ cần nhanh chóng sửa đổi mức phạt cho phù hợp để đủ sức thuyết phục, răn đe hàh vi vi phạm pháp luật BHXH chủ SDLĐ Ngày 22/8/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ Việt Nam làm việc nước ngồi theo hợp đồng (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013).Quy định nêu rõ: Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp thời điểm lập biên vi phạm hành tối đa không 75.000.000 đồng người sử dụng lao động có 73 hành vi: Chậm đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp; Đóng BHXH, BH thất nghiệp khơng mức quy định; Đóng BHXH, BH thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp Thực tế cho thấy, mức xử phạt hành sửa đổi theo hướng tăng cao thấp, không đủ sức răn đe, ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật BHXH Cần phải xem hành vi chiếm dụng số tiền đóng BHXH NLĐ lên đến hàng trăm triệu đồng trở lên hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng xử lý hình -Đồng thời Nhà nước cần phải trọng đến hình thức xử phạt nghiêm minh doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp có hành vi cố tình trốn đóng BHXH, cần giao cho ngành BHXH biện pháp chế tài đủ mạnh phạt tiền với mức lãi suất cao, phép kiểm tra số dư tài khoản doanh nghiệp, đơn vị ngân hàng yêu cầu chuyển thẳng tiền từ ngân hàng để nộp số tiền BHXH cho quan BHXH 3.2.5 Kết hợp cơng tác thu BHXH với việc giải sách, khiếu nại, tố cáo BHXH BHXH hoạt động dựa ngun tắc có đơng có hưởng với “chu trình đảo ngược”, thực tốt công tác thu sở để thực công tác chi Để cơng tác thu đạt hiệu cao việc kết hợp cơng tác thu với việc giải sách BHXH nhiệm vụ quan trọng Việc kết hợp thể phương diện: -Từ chối giải chế độ BHXH đơn vị không thực nghiêm túc quy định nộp BHXH -Đối với đơn vị thực tốt nghĩa vụ trích nộp BHXH tạo điều kiện giải chế độ kịp thời cho NLĐ, giải theo chế cửa -Đối với đơn vị cố tình khơng nộp BHXH hạn BHXH tỉnh Nam Định cần phối hợp với quan ban ngành chức để tiến hành lập biên Theo định kỳ quan BHXH tiến hành nhắc nợ để đơn vị SDLĐ có kế hoạch nộp BHXH -Cơ quan BHXH nên thường xuyên làm việc với đơn vị để tìm hiểu rõ ngun nhân có biện pháp tháo gỡ vướng mắc khuôn khổ cho phép, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực tốt sách BHXH Song song với việc giải sách, quan BHXH cần tổ chức tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo kịp thời để giúp NLĐ bảo vệ 74 quyền lợi bình đẳng BHXH Hiện nay, việc khiếu nại tố cáo vi phạm ngày nhiều chủ yếu khu vực DN NQD Vì cần phải thực tốt công tác tiếp dân giải khiếu nại tố cáo nhằm góp phần quan trọng để đưa hoạt động BHXH doanh nghiệp, DN NQD vào kỷ cương, pháp luật -Cơ quan BHXH phải làm chỗ dựa pháp lý tinh thần cho NLĐ Đồng thời, phải tạo sức ép, ép buộc chủ doanh nghiệp thực đầy đủ nghĩa vụ BHXH cho NLĐ -Phải giải kịp thời, thỏa đáng chế độ BHXH cho NLĐ Đặc biệt ý tư vấn cho họ để họ tự bảo vệ quyền lợi -Thơng tin việc giải khiếu nại công khai phương tiện thông tin để hỗ trợ tinh thần cho NLĐ, đồng thời nhắc nhở nghĩa vụ trốn tránh trách nhiệm đơn vị 3.2.6.Ứng CNTT vào công tác thu bảo hiểm xã hội Ứng dụng CNTT quản lý BHXH đảm bảo tính xác, nhanh chóng, thuận tiện việc quản lý đối tượng đóng hưởng BHXH, quản lý quỹ BHHX Vì phải tăng cường việc ứng CNTT vào công tác thu BHXH: -Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ CNTT cho cán giúp q trình giải cơng việc nhanh gọn -Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phần cứng, hệ quản trị, hệ điều hành, truyền thông lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao Hệ thống CNTT BHXH phải đảm bảo tính thống khả giao tiếp, chia sẻ tài nguyên, phải thỏa mãn yêu cầu hệ thống mở, có cơng nghệ đại, dễ giải thích nâng cấp, dễ sử dụng, đồng thời phải đáp ứng tính an tồn bảo mật cao Cần tạo lập khn khổ pháp lý quy định chuẩn thu thập thơng tin, mã hóa thơng tin, sử dụng, truyền dẫn bảo mật thông tin -Cần phải nghiên cứu cách tổng thể để đảm bảo quán cấu trúc mã nhằm tạo điều kiện ứng dụng CNTT vào quản lsy toàn hệ thống Để thực có hiệu ứng dụng CNTT, hoạt động BHXH cần ý số điểm sau: -Điều chỉnh nâng cao nhận thức cán bộ, công viên chức việc ứng dụng CNTT vào lĩnh vực BHXH -Xây dựng hệ thống sở liệu BHXH theo chuẩn quốc gia, quốc tế bảo đảm nguyên tắc đồng để chia sẻ, khai thác, cập nhật kịp 75 thời bảo trì -Hồn thiện quy hoạch quản lý BHXH đại , chuyên nghiệp, có khả đáp ứng yêu cầu cao việc mở rộng việc mở rộng phạm vi, đối tượng BHXH, đồng thời đảm bảo cung cấp dịch vụ BHXH tốt đến tất đối tượng tham gia thụ hưởng chế độ BHXH -Không ngừng sửa đổi, nâng cấp phần mềm cơng tác quản lý BHXH nói chung cơng tác thu BHXH bắt buộc nói riêng 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước Về quy định mức xử phạt: nâng cao mức xử phạt bổ sung hình thức xử phạt hành vi vi phạm pháp luật BHXH, quy trách nhiệm hình hành vi vi phạm nghiêm trọng Giao thêm trách nhiệm xử phạt cho ngành BHXH, có việc xử phạt kịp thời, xác đạt hiệu cao Cơ quan quản lý Nhà nước địa phương cần phối hợp đồng với quan BHXH tăng cường công tác kiểm tra, tra, giám sát việc thực sách BHXH Đưa cơng tác đạo, tổ chức thực BHXH vào tiêu thi đua ngành, cấp đơn vị Cụ thể hóa quy định rõ chức năng, nhiệm vụ qaun quản lý Nhà nước, ngành có liên quan việc phối hợp thực sách BHXH, phối hợp phát xử lý vi phạm pháp luật BHXH 3.3.2 Đối với BHXH Việt Nam Nâng cao lực, trình độ chun mơn cán ngành BHXH từ Trung Ương đến địa phương Kiện toàn máy nhân giao người, việc , đảm bảo đủ cán công chức, viên chức cần thiết Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ Thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ , bồi dưỡng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức ngành, tạo điều kiện cho cán công chức, viên chức nâng cao trình độ chun mơn Tăng cường phát triển hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng quản lý quỹ, quản lý thu BHXH Tăng cường công tác đạo ban ngành công tác quản lý Nhà nước BHXH Cụ thể hóa quy định công tác tra, kiểm tra BHXH Việt Nam cần phải cụ thể hóa kịp thời chủ trương, sách Đảng Nhà nước Chính phủ văn hướng dẫn tạo điều kiện cho BHXH địa phương thực cách đắn Kịp 76 thời xử lý vướng mắc quản lý tài địa phương đồng thời hỗ trợ địa phương công tác đào tạo đào tạo lại kiến thức quản lý tài cho đội ngũ cán quản lý tài địa phương Quan tâm đến việc phát triển Tạp chí BHXH Wedsite thống ngành 3.3.3 Đối với quan BHXH tỉnh Nam Định Tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền luật BHXH, BHYT, BHTN chế độ sách BHXH đến thành phần kinh tế, kết hợp chặt chẽ với quan hữu quan ( Ngân hàng, Kho bạc, Phòng lao động,…) q trình thực cơng tác thu để đảm bảo kết thu đạt hiệu cao Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp địa bàn thực nghiêm túc việc đăng kí thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động theo quy định Bộ Luật lao động, làm sở cho việc đăng kí tham gia BHXH theo quy định pháp luật BHXH Tổ chức cấp sổ BHXH cho người lao động để kịp thời ghi chép tồn q trình tham gia BHXH mức đóng góp họ vào quỹ BHXH Theo dõi quản lý ghi chép kịp thời biến động đơn vị SDLĐ Từng bước hoàn thiện việc áp dụng CNTT sở xây dựng hoàn thành mạng máy tính tồn ngành để quản lý hoạt động thu BHXH nói riêng Đào tạo đội ngũ cán chuyên trách hoạt động quản lý thu BHHX, đảm bảo cho công tác thu BHXH thực cách đồng bộ, theo quy định ngành pháp luật Hàng tháng phải báo cáo kịp thời tình hình thực cơng tác BHXH cho cấp ủy quyền địa phương để tranh thủ đạo, lãnh đạo Đối với đơn vị nợ đọng phải thông qua cấp ủy công đoàn đơn vị quản lý trực tiếp để đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên Tăng cường công tác tra, kiểm tra, kịp thời phát sai sót để đưa biện pháp điều chỉnh hiệu 77 KẾT LUẬN BHXH trở thành phần thiếu sống NLĐ, trước mắt để ổn định sống cho thân gia đình khơng may NLĐ gặp rủi ro, lâu dài để họ tự nuôi sống thân quyền hưởng trợ cấp BHXH hết tuổi lao động Dân số ngày tăng, lực lượng lao động theo tăng lên đồng thời phát triển BHXH làm tăng diện bao phủ khiến cho nguồn thu BHXH ngày dồi Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn sống sản suất ngày nhiều, chi trả BHXH cho trường hợp không ngừng tăng làm cho quỹ BHXH dự báo có nguy rơi vào tình trạng cân đối tương lai khơng xa Vì vậy, cơng tác thu BHXH vốn khâu quan trọng, điều kiện kinh tế - xã hội nnay lại trở nên quan trọng hơn, đòi hỏi phải quan tâm, nghiên cứu có giải pháp phù hợp để hồn thiện từ Đề tài “Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 – 2016” trình bày lý luận chung BHXH tình hình thực BHXH tỉnh Nam Định Qua thấy được, ngồi thành tích đáng kể đạt được, thời gian qua công tác thu BHXH bắt buộc tỉnh Nam Định tồn số hạn chế, vướng mắc cần giải tình hình nợ đọng, số lượng lao động tham gia so với số lao động thực tế phải tham gia thấp,…Từ đưa khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hiệu công tác thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Nam Định thời gian tới Do hạn chế lý luận thực tiễn nên chuyên đề em không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy để chun đề hoàn thiện Cuối lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Th.s Hà Thị Nhung nhiệt tình giúp đỡ, bảo cán bộ, công chức, viên chức quan BHXH tỉnh Nam Định để em hồn thành chun đề Em xin chân trọng cảm ơn./ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO *Tài liệu • Luật BHXH Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 • Luật BHXH Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 52/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Quyết Định 959/QĐ-BHXH quy định quản lý thu nảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ngày 09/09/2015 • Quyết định 1111/QĐ-BHXH BHXHVN quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT • Thơng tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc ban hành ngày 29/12/2015 • Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Chính phủ hướng dẫn số điều Luật BHXH • Giáo trình Quản trị BHXH nhà xuất Lao động – xã hội • Giáo trình Bảo hiểm xã hội, PGS.TS Nguyễn Tiệp, trường Đại học Lao động- Xã hội, NXB Lao động- Xã hội, 2011 • Báo cáo tổng kết cơng tác BHXH năm phương hướng nhiệm vụ quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 – 2016 * Trang web www.baohiemxahoi.gov.vn http://bhxhnamdinh.gov.vn/ Tapchibaohiemxahoi.gov.com • 79 ... đề lý luận chung Bảo hiểm xã hội công tác thu bảo hiểm xã hội Chương 2: Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 – 2016 Chương 3: Một... thiện công tác thu bảo hiểm xã hội quan bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Khái quát chung Bảo hiểm xã hội 1.1.1.Khái... tài bảo hiểm xã hội Việt Nam tài quỹ bảo hiểm xã hội chia gồm Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật bảo hiểm xã hội Quỹ bảo hiểm y tế Hai quỹ quản lý thống hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nam định giai đoạn 2012 2016, Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nam định giai đoạn 2012 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay