Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận bắc từ liêm giai đoạn 2012 – 2016

77 20 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:17

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài.Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại gương mặt tươi sáng cho sự phát triển toàn diện của đất nước, cùng với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh không ngừng của hệ thống an sinh xã hội. Đặc biệt, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Được thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ XX, trải qua gần 40 năm thực hiện với những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn, chính sách BHXH đã góp phần rất to lớn đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần ổn định chính trị xã hội của đất nước. Đến nay, BHXH đã được thực hiện cho công chức Nhà nước, lực lượng vũ trang và người lao động trong các thành phần kinh tế ở những nơi có quan hệ lao động và sẽ còn tiếp tục mở rộng cho các đối tượng khác.Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt là sau năm 1995 khi mà quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành độc lập nằm ngoài ngân sách Nhà nước. Quỹ bảo hiểm xã hội là nguồn tài chính lớn hình thành chủ yếu từ sự đóng góp chính của các đối tượng tham gia (người lao động và đơn vị sử dụng lao động), ngoài ra còn từ ngân sách Nhà nước và một số nguồn thu khác. Nó là điều kiện hay cơ sở vật chất quan trọng nhất đảm bảo cho toàn bộ hệ thống quỹ bảo hiểm xã hội tồn tại và phát triển. Và để đảm bảo nguồn thu cho quỹ và đảm bảo cân đối thu – chi quỹ thì công tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cần được quan tâm, chú trọng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm từ khi thành lập và bắt đầu hoạt động đến nay đã thực hiện các công tác bảo hiểm xã hội theo quy định như quản lý và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội qua các năm, thu bảo hiểm xã hội đúng kỳ hạn, chi trả các chế độ kịp thời nhanh chóng đảm bảo quyền lợi cho đối tượng...Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: tình trạng thất thu bảo hiểm xã hội còn diễn ra, vẫn còn lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn nộp bảo hiểm xã hội, vẫn tồn tại trục lợi bảo hiểm xã hội... Điều này đã làm cho hiệu quả hoạt động bảo hiểm xã hội còn chưa cao, thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội trong nhiều năm qua tại đơn vị đã cho thấy hiệu quả của công tác này còn nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh và định hướng nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với BHXH quận Bắc Từ Liêm. Em xin chọn đề tài: “Thực trạng Công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016”.2. Mục đích nghiên cứu.Mục đích nghiên cứu của đề tài này tập trung làm rõ vai trò công thu bảo hiểm xã hội bắt buộc trong hệ thống bảo hiểm xã hội. Đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng công thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại BHXH quận Bắc Từ Liêm. Cung cấp hệ thống số liệu về kết quả công tác thu tại BHXH hội quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016. Đồng thời, qua đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc trong thời gian tới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về công thu bảo hiểm xã hội bắt buộc. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Không gian: khóa luận nghiên cứu trên phạm vi địa bàn quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội .Thời gian: giai đoạn 20122016.4. Phương pháp nghiên cứu.Khóa luận có sử dụng một cách tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, so sánh, phân tích kếp hợp lý luận và thực tiễn.5. Kết cấu của khóa luận.Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành ba chương chính. Cụ thể là:Chương I: Một số lý luận chung về bảo hiểm xã hội và công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc.Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH quận Bắc Từ Liêm.Chương III: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH quận Bắc Từ Liêm. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Lý luận chung bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội 1.1.3 Quỹ bảo hiểm xã hội 1.2 Lý luận chung công tác thu bảo hiểm xã hội 1.2.1 Khái niệm thu bảo hiểm xã hội 1.2.2 Vai trò cơng tác thu bảo hiểm xã hội 1.2.3.Nội dung công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 19 1.3.1 Sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước .19 1.3.2 Sự điều chỉnh sách, pháp luật BHXH Nhà nước 20 1.3.3 Chính sách tiền lương .20 1.3.4 Cơ cấu dân số 20 1.3.5 Trình độ dân trí 21 1.3.6.Công tác tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật BHXH .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN BẮC TỪ LIÊM GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 22 2.1 Khái quát đặc điểm, tình hình chung quan BHXH Bắc Từ Liêm 22 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội BHXH quận Bắc Từ Liêm .22 2.1.2 Khái quát đặc điểm, tình hình chung quan BHXH Bắc Từ Liêm .22 2.2 Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm .26 2.2.1.Tình hình tham gia BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm .26 2.2.2 Mức thu phương thức thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 39 2.2.3 Quy trình thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm 44 2.2.4 Tổ chức thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm 46 2.2.5 Kết thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 48 2.3 Đánh giá chung công tác thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm 57 2.3.1 Những mặt đạt 57 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 59 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN BẮC TỪ LIÊM 64 3.1 Định hướng công tác thu BHXH BHXH quận Bắc Từ Liêm 64 3.1.1 Định hướng công tác hoạt động BHXH .64 3.1.2 Định hướng công tác thu BHXH bắt buộc 65 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết công tác thu BHXH bắt buộc 65 3.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền BHXH 65 3.2.2 Thực việc đôn đốc, thu nợ, tăng cường tra chuyên ngành tăng chế tài xử phạt việc nợ, trốn đóng bảo hiểm 67 3.2.3 Tiếp tục nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ, công chức 68 3.2.4 Tiếp tục tăng cường phối hợp với quan, đơn vị, tổ chức có liên quan 69 3.3 Khuyến nghị 69 3.3.1 Khuyến nghị với BHXH Việt Nam 69 3.3.2 Khuyến nghị với BHXH thành phố Hà Nội 70 3.3.3 Khuyến nghị với ban ngành có liên quan .70 KẾT LUẬN .72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BHXH BB Bảo hiểm xã hội bắt buộc DNVĐTNN Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh HCSN Hành nghiệp HTX Hợp tác xã NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động 10 TNLĐ-BNN Tai nạn lao động-Bệnh nghề nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy BHXH quận Bắc Từ Liêm .25 Biểu đồ 2.1: Số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm .31 Biểu đồ 2.2: Số lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 37 Bảng 1.1: Bảng tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc .12 Bảng 2.1: Tình hình tham gia BHXH bắt buộc đơn vị BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 28 Bảng 2.2: Số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 30 Bảng 2.3: Tình hình tham gia BHXH băt buộc người lao động BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 34 Bảng 2.4: Số lao động tham giaBHXH bắt BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 36 Bảng 2.5: Tổng quỹ tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 39 Bảng 2.6: Tổng quỹ lương theo khối làm đóng BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 41 Bảng 2.7 : Kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016 .48 Bảng 2.8: Kết thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012- 2016 50 Bảng 2.9 : Số thu BHXH bắt buộc theo khối BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016 51 Bảng 2.10: Tổng hợp số nợ đọng BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012-2016 54 Bảng 2.11 : Tình hình nợ tiền BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016 .55 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việc chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mang lại gương mặt tươi sáng cho phát triển toàn diện đất nước, với phát triển kinh tế lớn mạnh không ngừng hệ thống an sinh xã hội Đặc biệt, sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) phát huy vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Được thực từ năm 60 kỷ XX, trải qua gần 40 năm thực với sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn, sách BHXH góp phần to lớn đảm bảo đời sống cho người lao động gia đình họ, đồng thời góp phần ổn định trị - xã hội đất nước Đến nay, BHXH thực cho công chức Nhà nước, lực lượng vũ trang người lao động thành phần kinh tế nơi có quan hệ lao động tiếp tục mở rộng cho đối tượng khác Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoạt động ngày hiệu hơn, đặc biệt sau năm 1995 mà quỹ bảo hiểm xã hội hình thành độc lập nằm ngân sách Nhà nước Quỹ bảo hiểm xã hội nguồn tài lớn hình thành chủ yếu từ đóng góp đối tượng tham gia (người lao động đơn vị sử dụng lao động), ngồi từ ngân sách Nhà nước số nguồn thu khác Nó điều kiện hay sở vật chất quan trọng đảm bảo cho toàn hệ thống quỹ bảo hiểm xã hội tồn phát triển Và để đảm bảo nguồn thu cho quỹ đảm bảo cân đối thu – chi quỹ cơng tác quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cần quan tâm, trọng Cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm từ thành lập bắt đầu hoạt động đến thực công tác bảo hiểm xã hội theo quy định quản lý mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội qua năm, thu bảo hiểm xã hội kỳ hạn, chi trả chế độ kịp thời nhanh chóng đảm bảo quyền lợi cho đối tượng Tuy nhiên, trình hoạt động nhiều tồn tại, hạn chế như: tình trạng thất thu bảo hiểm xã hội diễn ra, lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn nộp bảo hiểm xã hội, tồn trục lợi bảo hiểm xã hội Điều làm cho hiệu hoạt động bảo hiểm xã hội chưa cao, thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội nhiều năm qua đơn vị cho thấy hiệu cơng tác nhiều vấn đề cần phải điều chỉnh định hướng nhằm đạt hiệu cao Nhận thức tầm quan trọng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm Em xin chọn đề tài: “Thực trạng Công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tập trung làm rõ vai trò cơng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc hệ thống bảo hiểm xã hội Đánh giá cách tổng quát có hệ thống thực trạng công thu bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm Cung cấp hệ thống số liệu kết công tác thu BHXH hội quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016 Đồng thời, qua đưa giải pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu công thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Phạm vi nghiên cứu đề tài: Khơng gian: khóa luận nghiên cứu phạm vi địa bàn quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội Thời gian: giai đoạn 2012-2016 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận có sử dụng cách tổng hợp phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, so sánh, phân tích kếp hợp lý luận thực tiễn Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp kết cấu thành ba chương Cụ thể là: Chương I: Một số lý luận chung bảo hiểm xã hội công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm Chương III: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Lý luận chung bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội Cơ sở hệ thống BHXH dựa đóng góp nhằm bảo vệ sức khỏe thu nhập, gồm phương pháp thoát khỏi rủi ro đóng góp tài vào quỹ BHXH BHXH nhu cầu tất yếu người lao động, đời phát triển với phát triển xã hội Tuy có lịch sử phát triển lâu dài đến chưa có định nghĩa thống BHXH BHXH nhìn nhận nhiều giác độ khác Từ giác độ pháp luật: “BHXH chế định bảo vệ người lao động sử dụng nguồn đóng góp mình, đóng góp người sử dụng lao động tài trợ, bảo hộ Nhà nước nhằm trợ cấp vật chất cho người lao động bảo hiểm gia đình họ trường hợp bị giảm thu nhập bình thường ốm đau, tai nạn lao động hết tuổi lao động theo quy định pháp luật người lao động bị chết.” Từ giác độ tài chính: “BHXH q trình san sẻ rủi ro san sẻ tài người tham gia BHXH theo quy định pháp luật” Từ giác độ sách xã hội:” BHXH sách xã hội nhằm đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động họ không may gặp phải “rủi ro xã hội”, nhằm góp phần đảm bảo an tồn xã hội….” Theo Luật lao động Luật BHXH (được Quốc hội Việt Nam thơng qua ngày 21/6/2006) BHXH hiểu sau:“BHXH bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ tiền tệ chung gọi quỹ BHXH” Các khái niệm trên, xuất phát góc độ khác xem xét BHXH, trước hết hình thức bảo hiểm mang tính xã hội, hoạt động phi lợi nhuận, có đảm bảo nhà nước, chủ yếu nhằm mục đích đảm bảo thu nhập cho NLĐ an tồn xã hội Như vậy, xuất phát từ nhu cầu NLĐ, BHXH trở thành sách xã hội quan trọng nước ta hầu giới Khi NLĐ tham gia BHXH bị sức lao động dẫn đến giảm thu nhập trường hợp bảo hiểm, quỹ bảo hiểm giúp họ thăng thu nhập để ổn định sống BHXH trở thành phương thức dự phòng để khắc phục hậu rủi ro xã hội, đảm bảo an toàn xã hội tạo động lực hữu hiệu để phát triển kinh tế 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội 1.1.2.1 Đối với người lao động Thực sách BHXH nhằm ổn định sống cho người lao động, trợ giúp người lao động gặp rủi ro: ốm đau, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp sớm trở lại trạng thái sức khỏe ban đầu sớm có việc làm Theo phương thức BHXH, người lao động có việc làm khỏe mạnh đóng góp phần tiền lương, thu nhập vào quỹ dự phòng Quỹ hỗ trợ người lao động ốm đau, tai nạn, lúc sinh đẻ chăm sóc khơng làm việc, lúc già để trì ổn định sống người lao động gia đình họ Do vậy, hoạt động BHXH mặt đòi hỏi tính trách nhiệm cao người lao động với thân mình, với gia đình cộng đồng, xã hội theo phương châm “mình người, người mình” thơng qua quyền nghĩa vụ, mặt khác thể gắn kết trách nhiệm thành viên xã hội, hệ quốc gia, tạo thành khối đoàn kết thống quyền lợi thể chế trị - xã hội bền vững 1.1.2.2 Đối với người sử dụng lao động Thực sách BHXH góp phần ổn định nâng cao chất lượng lao động, bảo đảm bình đẳng vị xã hội người lao động thành phần kinh tế khác nhau, thúc đẩy sản xuất phát triển Chính sách BHXH hoạt động dựa nguyên tắc “đóng - hưởng” tạo bước đột phá quan trọng bình đẳng người lao động sách BHXH Khi đó, người lao động làm việc thành phần kinh tế, ngành nghề, địa bàn khác nhau, theo hình thức khác tham gia thực sách BHXH Phạm vi đối tượng tham gia BHXH không ngừng mở rộng thu hút hàng triệu người lao động làm việc thành phần kinh tế khác nhau, khuyến khích họ tự giác thực nghĩa vụ quyền lợi BHXH, tạo an tâm, tin tưởng yên tâm lao động sảnxuất kinh doanh 1.1.2.3 Đối với Nhà nước hệ thống an sinh xã hội Bảo hiểm xã hội công cụ đắc lực Nhà nước, góp phần vào việc phân phối lại thu nhập quốc dân cách công bằng, hợp lý tầng lớp dân cư, đồng thời giảm chi cho ngân sách Nhà nước, bảo đảm an ninh xã hội bền vững BHXH thực theo nguyên tắc có đóng có hưởng, có nghĩa người tham gia đóng góp vào quỹ BHXH người hưởng quyền lợi BHXH Như vậy, nguồn để thực sách BHXH người sử dụng lao động người lao động đóng góp, Nhà nước bỏ ngân sách thực mục tiêu an sinh xã hội lâu dài Ngoài ra, BHXH phản ánh trình độ phát triển kinh tế, xã hội quốc gia Nếu kinh tế chậm phát triển, xã hội lạc hậu, đời sống nhân dân thấp hệ thống BHXH chậm phát triển mức tương ứng Khi kinh tế phát triển, đời sống người lao động nâng cao nhu cầu tham gia BHXH họ lớn Thơng qua hệ thống BHXH, trình độ tổ chức, quản lý rủi ro xã hội Nhà nước ngày nâng cao thể việc mở rộng đối tượng tham gia, đa dạng hình thức bảo hiểm Như vậy, với chức BHXH khâu thiếu việc thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế đất nước Có thể nói BHXH hạt nhân hệ thống an sinh xã hội Bởi BHXH đảm bảo quan trọng để người lao động lý định bị giảm thu nhâp có nguồn thu nhập thay thế, nói cách khác, BHXH lưới an sinh bảo vệ người lao động trước rủi ro việc làm thu nhập Hơn nữa, BHXH không đảm bảo sống cho thân người lao động mà gia đình, thân nhân người lao động Do đối tượng bảo vệ BHXH chiếm tỷ trọng lớn hệ thống an sinh xã hội Bảo hiểm xã hội giúp người lao động yên tâm làm việc, nâng cao trách nhiệm cơng việc, nhân tố góp phần nâng cao suất lao động, tăng tổng sản phẩm quốc dân Mặt khác, phần quỹ nhàn rỗi chưa sử dụng đến đầu tư trở lại kinh tế, tăng nguồn vốn cho phát triển kinh tế Thông qua việc người sử dụng lao động tham gia BHXH cho người lao động, tạo lập mối quan hệ ổn định gắn bó người lao động người sử dụng lao động, hạn chế tối đa tượng tranh chấp, mâu thuẫn hai bên, góp phần ổn định xã hội Ngồi ra, bình diện chung, sách BHXH thực mục tiêu xã hội định mà Nhà nước đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển an sinh xã hội, ổn định trị quốc gia 1.1.3 Quỹ bảo hiểm xã hội 1.1.3.1 Khái niệm quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH quỹ tài độc lập, tập trung nằm ngồi ngân sách nhà nước Quỹ có mục đích chủ thể riêng Mục đích tạo lập quỹ dùng để chi trả cho NLĐ, giúp họ ổn định sống gặp biến cố, rủi ro Chủ thể quỹ người tham gia đóng góp để hình thành nên quỹ, bao gồm cả: người lao động người sử dụng lao động Nhà nước 1.1.3.2 Nguồn hình thành quỹ BHXH Quỹ hình thành chủ yếu từ nguồn sau: Người sử dụng lao động đóng góp; người lao động đóng góp; Nhà nước đóng góp, hỗ trợ thêm; nguồn khác: laĩ từ đầu tư từ phần quỹ nhàn rỗi, ủng hộ cá nhân, tổ chức từ thiện khoản thu hợp pháp khác Sự phân chia trách nhiệm đóng góp BHXH NLĐ NSDLĐ khơng phải phân chia rủi ro ma lợi ích bên Về phía người sử dụng lao động, việc bỏ khoản tiền nhỏ để đóng BHXH giúp họ tránh thiệt hại kinh tế khoản tiền lớn có rủi ro xảy NLĐ Đồng thời góp phần tạo mối quan hệ tốt đẹp chủ sử dụng lao động người lao động Về phía người lao động, đóng góp vào quỹ BHXH phần để tự bảo vệ mình, vừa thể tự gánh chịu trực tiêp rủi ro mình, đồng thời vừa có ý nghĩa ràng buộc nghĩa vụ quyền lợi cách chặt chẽ Về phía Nhà nước, tham gia đóng góp Nhà nước nhằm thể quản lý Nhà nước BHXH, đảm bảo cho sách thực nghiêm chỉnh, quy định pháp luật Ở Việt Nam, quy định mục chương VI luật BHXH từ điều 88 đến điều 97, quỹ BHXH bao gồm quỹ thành phần sau: Quỹ ốm đau, thai sản: người sử dụng đóng góp 3% quỹ tiền cơng tiền lương đóng BHXH NLĐ Qũy tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: người sử dụng lao động đóng góp 1% quỹ tiên lương, tiền cơng đóng BHXH NLĐ Qũy hưu trí tử tuất hình thành từ nguồn: đóng góp NLĐ, NSDLĐ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 1.1.3.3 Mục đích sử dụng quỹ BHXH Quỹ BHXH sử dụng chủ yếu để chi trả cho mục đích sau: Chi trả trợ cấp cho chê độ, chi phí cho nghiệp quản lý, chi đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH Trong nội dung chi trả trợ cấp cho chế độ BHXH lớn quan trọng Khoản chi thực theo luật định riêng góp phần tích cực việc thực tốt nhiệm vụ giao Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc ngày mở rộng BHXH quận sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp tích cực, chủ động để khảo sát số đơn vị SDLĐ NLĐ họ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, cử cán quản lý trực tiếp bám sát đơn vị SDLĐ thành lập để tuyên truyền vận động hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH cho đơn vị NLĐ Cơ quan BHXH quận Bắc Từ Liêm bước thực thủ tục cải cách hành cơng tác quản lý đối tượng tham gia cho người lao động thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin chế “một cửa” đem lại hiệu tích cực, thời gian giải chế độ rút ngắn hơn, khiếu nại sai sót, phiền hà giảm bớt đáng kể… Cán BHXH tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động người lao động hiểu rõ thêm quyền lợi nghĩa vụ tham gia BHXH từ làm chuyển biến nhận thức họ, đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng doanh nghiệp điển hình làm tốt công tác BHXH địa bàn quận Tập trung trọng điểm đối tượng NLĐ doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp có sử dụng 10 lao động, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; người lao động, xã viên làm việc hưởng tiền công theo HDLĐ hợp tác xã thành lập, hoạt động the Luật Hợp tác xã; sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc ngành văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao ngành nghiệp khác Phương pháp tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, sát sở, sát NLĐ phù hợp với loại đối tượng 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân Bên cạnh mặt đạt công tác thu quản lý thu BHXH bắt buộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm bộc lộ nhiều hạn chế : - Một : Số đơn vị SDLĐ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc chưa tham gia Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tỷ lệ lao động tham gia BHXH tổng số lao động thuộc diện tham gia chưa cao Nhiều đơn vị sử dụng lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc chưa tham gia BHXH cho người lao động đặc biệt doanh nghiệp ngồi quốc doanh Có trường hợp đơn vị kê khai khơng xác số người lao động tham gia BHXH mức lương trích nộp nhiều hình thức như: ký hợp đồng lao động tháng không ký hợp đồng lao động Cơ quan BHXH quận Bắc Từ Liêm chưa thực nắm vững tổng số đơn vị tổng số lao động thực tế phải tham gia BHXH địa bàn; chưa rõ quỹ lương thực tế doanh nghiệp tiền lương bình qn đóng BHXH thực tế NLĐ Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm có nguồn lao động Nhiều doanh nghiệp thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc chưa thực đăng ký đóng BHXH cho NLĐ theo quy định, quan BHXH khơng nắm được, số khác thiếu thơng tin sách BHXH - Hai : Số tiền nợ đọng, trốn đóng BHXH Tình trạng đối tượng phải tham gia BHXH khơng đóng, đóng khơng thời gian quy định, khơng mức quy định, nhiều đơn vị SDLĐ đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc xảy nhiều Nợ đọng BHXH tương đối lớn, không tập trung ý giải quyết, truy thum đốc thu số nợ ngày tăng lên, gây ảnh hưởng đến kết thu quyền lợi NLĐ Khối doanh nghiệp quốc doanh khối có nhiều đơn vị trốn đóng BHXH cho NLĐ nhiều dẫn đến số thu BHXH thu khu vực chưa thực tế Thêm nữa, nhiều doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp có vốn ĐTNN ln tìm cách khai thấp mức tiền lương, tổng quỹ lương để làm giảm số tiền BHXH phải nộp hàng tháng Cùng với việc doanh nghiệp khơng đưa khoản phụ cấp cộng vào tiền lương NLĐ vào danh sách trích nộp BHXH, khơng báo tăng mức nộp BHXH cho NLĐ tăng lương Về thời gian lao động, doanh nghiệp thương kéo dài thời gian học việc công nhân thường ký hợp đồng theo thời vụ ( tháng ) Tất sai phạm không làm ảnh hưởng đến kết thu BHXH mà ảnh hưởng gián tiếp đến q trình thực sách BHXH trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ Mặc dù BHXH quận Bắc Từ Liêm có biên pháp tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị SDLĐ song tình trạng trốn đóng BHXH khơng thời gian quy định ( chậm đóng, nợ đọng dây dưa kéo dài ) diễn nhiều chiếm tỷ lệ lớn Cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành tra xử phạt đối tượng vi phạm tình trạng chưa giải cách hiệu - Ba : Công tác quản lý chung Nhìn chung cơng tác quản lý chưa đồng bộ, chưa có phối hợp nhịp nhàng phòng ban, ban ngành liên quan Như chưa có phối hợp chặt chẽ BHXH quận với UBND quận tình hình đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp sỏ sản xuất Và chưa có liên kết chặt chẽ BHXH quận với phòng thuế quận việc đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, sở sản xuất địa bàn Do đó, việc quản lý, đơn đốc đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc cách đầy đủ xác theo luật định khó đảm bảo khơng dễ thực - Bốn : Lực lượng cán bộ, sở vật chất kỹ thuật Do đơn vị thành lập nên lực lượng chun mơn quan hạn chế, kinh phí hoạt động ngành thấp, sở vật chất phục vụ cơng tác hạn hẹp, thiếu kinh phó đào tạo chưa có chế khuyến khích thỏa đáng đơn vị, cá nhân thực tốt công tác BHXH nên có cán chưa thực nhiệt tình làm hết khả cơng việc Bên cạnh đó, nhận thức BHXH người dân nói chung NLĐ thuộc khu vực kinh tế ngồi Nhà nước hạn chế, nhiều NLĐ đơn vị SDLĐ chưa có nhận thức chưa thấy rõ tính ưu việt BHXH Nguyên nhân tồn : Các chế tài pháp luật chưa đủ mạnh để răn đe doanh nghiệp Điển số doanh nghiệp nợ hàng tỉ đồng, tra xuống tra xử phạt doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt Bởi mức phạt vài chục triệu đồng, nợ đóng BHXH hàng tỷ đồng, số đơn vị SDLĐ có tư tưởng bị phạt vi phạm đóng đủ số tiền số người quy định Hơn thẩm quyền xử phạt lại không thuộc quan BHXH, mà nhiều quan liên quan xử lý, nên có định xử phạt đến tay đơn vị SDLĐ, nhiều chủ SDLĐ tìm cách né tránh, dây dưa chậm nộp, nợ đọng thời gian kéo dài để nộp chậm ngày tốt ngày Và tạo nên tư tưởng không tốt cho đơn vị SDLĐ gây khó khăn cho quan BHXH Rõ ràng vấn đề bất cập việc thực thi pháp luật lao động nước ta Về phía người lao động: nhận thức người lao động trách nhiệm quyền lợi tham gia BHXH hạn chế Người lao động chưa biết hết quyền lợi họ Mặt khác tâm lý lo ngại đòi quyền tham gia BHXH bị chủ sử dụng lao động sa thải, có trường hợp lợi ích trước mắt người lao động thỏa hiệp với chủ sử dụng lao động để cố tình trục lợi, khơng tham gia đóng BHXH Ngồi ra, người lao động q trình khai tham gia bảo hiểm xã hội nhầm lẫn, không hiểu mục BHXH lại ngại hỏi cán chuyên trách ảnh hưởng đến quyền lợi sau Về phía người sử dụng lao động: họ tìm cách đối phó, trốn tránh chiếm dụng tiền đóng BHXH người lao động để làm vốn sản xuất kinh doanh Do mức nộp phạt trốn đóng thấp so với sồ tiền nộp BHXH cho người lao, động mức lãi suất chậm nộp thấp nên nhiều người sử dụng lao động đã.chấp nhận nộp phạt nhằm lợi dụng quỹ Nhiều doanh nghiệp thành lập sản xuất kinh doanh chưa ổn định, nguồn vốn chưa lớn nên chưa có điều kiện tham gia BHXH, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp tư nhân Do thay đổi chế quản lý, chuyển đổi hình thức sở hữu, mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt nên số đơn vị gặp khó khăn, phải tạm dừng sản xuất kinh doanh, hoạt động cầm chừng chờ xử lý xong công nợ tiếp tục phương án sản xuất kinh doanh Có nhiều đơn vị đặc biệt doanh nghiệp ngồi quốc doanh chưa có tổ chức cơng đồn có chưa thực vai trò bảo vệ quyền lợi lợi ích NLĐ có người tham gia BHXH, tư tưởng ngại đấu tranh quyền lợi cho NLĐ tổ chức Cơng đồn tồn nhiều, số doanh nghiệp có phận người lao động đủ điều kiện tham gia BHXH chưa tham gia, đến cán thu BHXH xuống tận đơn vị để giải lúc tổ chức Cơng đồn đứng lên bảo vệ quyền lợi cho NLĐ Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến sách BHXH mang tính hình thức, chưa thực sâu rộng, ấn tượng Chủ yếu dừng lại việc tập huấn cho cán BHXH số chủ sử dụng lao động Chưa có buổi nói chuyện, trao đổi, giải đáp thắc mắc từ phía người lao động với quan BHXH hiệu tuyên truyền chưa cao, hình thức tuyên truyền đơn điệu, mang tính đối phó, gọi có tun truyền thực chất nội dung tun truyền lan man, dài dòng, khơng cập nhật thực tế đời sống NLĐ, không làm rõ vai trò tầm quan trọng BHXH NLĐ họ khơng may xảy rủi ro Vì dẫn đến tư tưởng ngại nghe tuyên truyền BHXH không làm rõ tác động trực tiếp đến đối tượng tham gia Công tác kiểm tra quan chức hạn chế, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết, việc phối hợp hoạt động quan BHXH với quan hữu quan dù có nhiều tiến chưa thường xuyên chặt chẽ Một số cấp ủy Đảng, Chính quyền, đồn thể số ngành chưa thực quan tâm đến việc lãnh đạo, đạo phối hợp việc thực công tác thu, quản lý thu, thực chế độ, sách cho người tham gia BHXH, BHYT Công tác phối hợp tra, kiểm tra ban ngành liên quan dừng khâu lập biên bản, nhắc nhở mà chưa có biện pháp xử phạt nên tính răn đe khơng cao, số đơn vị vi phạm khơng rút kinh nghiệm mà chí cc̣n tiếp tục cố th́nh vi phạm, số đơn vị vi phạm khơng bị xử phạt kéo theo nhiều đơn vị học theo cố tình vi phạm luật BHXH cơng tác thu BHXH, mở rộng thu không đạt kết cao Đội ngũ cán BHXH tăng số lượng chất lượng chưa đáp ứng với yêu cầu khối lượng công việc lớn Đặc biệt cán BHXH quận Bắc Từ Liêm đa số trẻ kinh nghiệm công tác chưa nhiều, phần lớn cán từ ngành khácchuyển sang nên có khó khăn định q trình cơng tác Trên địa bàn quận tập trung nhiều DN ngồi quốc doanh việc nắm bắt tình hình hoạt động đơn vị biến động số lao động, tiền lương nhiều hạn chế Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý thu BHXH nhiều hạn chế ảnh hưởng phần đến hiệu công tác quản lý thu BHXH quận Bắc Từ Liêm CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BHXH QUẬN BẮC TỪ LIÊM 3.1 Định hướng công tác thu BHXH BHXH quận Bắc Từ Liêm 3.1.1 Định hướng công tác hoạt động BHXH Phát huy kết đạt được, khắc phục tồn năm 2016.Trong năm BHXH quận Bắc Từ Liêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc tiêu thu BHXH, BHYT để tiếp tục giữ vững đơn vị xuất sắc, chi vững mạnh, đơn vị văn hóa Tích cực tranh thủ đạo, giúp đỡ BHXH thành phố; quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân cấp ủy, quyền địa phương; chủ động công tác tham mưu cho cấp ủy, quyền địa phương bám sát, đơn đốc, phối hợp với quan liên quan triển khai thực tốt nhiệm vụ ngành Tăngcường mối quan hệ phối hợp với quan Tài chính, Y tế, Lao động thương binh vàmxã hội, Kho bạc để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi việc thực tiêu nhiệm vụ thu, chi, giám định y tế Thực tốt công tác cấp sổ BHXH, chốt sổ BHXH theo quy định Chuẩn bị sở liệu thực tốt công tác cấp thẻ BHYT năm tiếp theo, đảm bảo tính liên tục, kịp thời cho đối tượng tham gia Tổ chức tốt công tác chi trả cho đối tượng tham gia người lao động, tiếp tục cải tiến công tác tiếp nhận hồ sơ giải hưởng chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp địa bàn Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ Tăng cường học tập nâng cao trình độ, để xử lý bảo quản máy móc, thiết bị đáp ứng nhiệm vụ giao Đảm bảo an ninh mạng liệu an tồn Phối hợp với phòng, ban liên quan, ủy ban nhân dân cấp tăng cường công tác tra, kiểm tra nội bộ, tra liên ngành Đồng thời giải đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời luật định Tiếp tục kiện tồn cơng tác tổ chức cán Quản lý cán công chức theo chức năng, nhiệm vụ giao, theo quy chế ngành Không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức đảm bảo khơng có trình độ chun mơn, nghiệp vụ mà cao có phẩm chất đạo đức tốt với tinh thần nhiệt huyết công việc 3.1.2 Định hướng công tác thu BHXH bắt buộc Hàng năm lập dự tốn thu cho năm sau sát với tình hình thực tế lao động quỹ tiền lương đơn vị quản lí địa bàn quận Tiếp tục nâng cao nhận thức toàn người lao động, toàn xã hội BHXH, BHYT với mục tiêu đến năm 2016 người dân tham gia BHYT Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chế độ sách BHXH, BHYT theo chế “Đóng - Hưởng - Cộng đồng chia sẻ”, tuyên truyền giải thích để người lạo động, chủ sử dụng lao động nhân dân hiểu, nhận thức quyền nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT từ tích cực, tự giác tham gia Luôn bám sát, hướng dẫn đơn vị trình tự thủ tục, hồ sơ tham gia BHXH có thay đổi nội dung Thực tốt văn đạo cấp việc thực thu BHXH Tiếp nhận giải xác, kịp thời chế độ hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ BHXH theo quy định Nhà nước phân cấp quản lý giao, quản lý đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp BHXH địa bàn quận đảm bảo quy định - Thực tốt công tác tuyên truyền giải thích chế độ sách BHXH cho người lao động địa bàn Phối kết hợp với quan, tổ chức, đơn vị có liên quan việc tuyên truyền thực chế độ sách BHXH - Trong năm tới, để khắc phục tồn cần phải có giải pháp thiết thực Bên cạnh phương hướng công tác thu BHXH bắt buộc mà quan BHXH đề ra, giải pháp đưa nhằm khác phục tồn năm vừa qua 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao kết công tác thu BHXH bắt buộc 3.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền BHXH Thời gian qua BHXH quạn Bắc Từ Liêm thực tốt công tác tuyên truyền đạt hiệu người tham gia tăng lên đơn vị NLĐ Vì thế, thời gian tới BHXH quận Bắc Từ Liêm cần tập trung vào công tác tuyên truyền đến người sử dụng lao động người lao động để họ hiểu nắm rõ quyền trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia BHXH Đây điều cần thiết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng số người tham gia BHXH ít, số tiền nợ đọng đóng BHXH nhiều nhận thức, hiểu biết người lao động chủ sử dụng lao động hạn chế Đối với người lao động chưa thấy quyền lợi tham gia BHXH mang lại cho họ yên tâm sống khơng may có xảy rủi ro già họ hưởng quyền lợi số chế độ, giúp phần bù đắp nhu cầu sống họ,còn người sử dụng lao động tham gia BHXH cho người lao động họ giúp họ yên tâm sản xuất kinh doanh không may người lao động cơng ty họ gặp rủi ro từ làm cho xuất lao động tăng lên Nếu người lao động người sử dụng lao động hiểu hết mục đích ý nghĩa BHXH họ tự giác chấp hành tham gia BHXH, không tình trạng trốn đóng, đóng khơng đủ số người Vì cần phải đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, thông tin BHXH nội dung lẫn hình thức Để nâng cao hiệu cơng tác tuyên truyền BHXH quận Bắc Từ Liêm cần phải thực theo hướng sau: Thứ nhất, tăng cường kết hợp với đài phát thanh, đài truyền hình thành phố Hà Nội để phổ biễn sách BHXH, cập nhật thay đổi sách, chế độ để tầng lớp nhân dân biết Trong năm qua đài phát thành phố làm tốt vai trò truyền thơng năm tới cần sử dụng hiệu công cụ truyền thông Thứ hai, tăng cường, mở rộng phạm vi, hình thức nội dung thông tin tuyên truyền chế độ, sách Cách thức nội dung tuyền truyền phải phong phú, đơn giản, dễ hiểu thu hút đơng đảo đối tượng tham gia Ví dụ, phát động thi viết tìm hiểu sách BHXH, hay thi tuyên truyền viên BHXH giỏi Thứ ba, cần mở rộng đội ngũ cán đại lý chi trả, tập huấn sách BHXH cho cán làm công tác BHXH đơn vị sử dụng lao động Bởi lực lượng có vai trò quan trọng cơng tác tun truyền sách, chế độ BHXH có hiệu cao Ngồi ra, cán BHXH thường xuyên đến trực tiếp đơn vị để phổ biến chế độ giải thắc mắc người lao động Để thực tuyên truyền tốt đòi hỏi người cán BHXH làm công tác tuyên truyền phải nắm bắt rõ tình hình thực tế Sự tiếp xúc gặp gỡ làm cho thơng tin tun truyền có tính hai chiều mang lại hiệu tuyên truyền cao Và qua ngưòi cán làm cơng tác tun truyền nắm bắt, đánh giá thực tế tình hình nhận thức người tham gia chế độ sách để có biện pháp xử lý thay đổi cách tuyên truyền phổ biến cho tốt hơn, hiệu Một phương thức khác để tuyên truyền có hiệu thơng qua cơng đồn, thay tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho người lao động tun truyền cho cán cơng đồn đơn vị, cán cơng đồn có trách nhiệm tuyên truyền cho người lao động yêu cầu chủ sử dụng lao động tham gia BHXH để bảo vệ quyền lợi cho người lao động Cách thức tổ chức vừa hiệu tiết kiệm chi phí thời gian, nhân lực quy mơ tun truyền lại rộng Như vậy, xuất phát từ tầm quan trọng nhận thức BHXH người lao động người sử dụng người lao động, BHXH quận Bắc Từ Liêm thời gian tới cần phải tăng cường công tác tuyên truyền bề rộng lẫn chiều sâu đòi hởi phối hợp đồng có hiệu quan BHXH quan có liên quan như: đài phát - truyền hình, phòng lao động - việc làm… đạt hiệu cao việc tuyên truyền BHXH tới người dân 3.2.2 Thực việc đôn đốc, thu nợ, tăng cường tra chuyên ngành tăng chế tài xử phạt việc nợ, trốn đóng bảo hiểm Trong năm qua, tình trạng khơng đóng, đóng khơng thời gian quy định BHXH quận Bắc Từ Liêm xảy nhiều Năm 2016, số nợ đọng lên tới 75.450 triệu đồng, ảnh hưởng đến kết thu mà ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ Vì thế, BHXH quận cần phải có biện pháp triệt để để khơng xảy tình trạng trốn đóng năm tới Về hình thức: BHXH quận phối hợp với ngành chức địa bàn triển khai thực nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải đầy đủ, kịp thời quyền lợi BHXH cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trốn đóng đồng thời xử phạt với hành vi vi phạm phạm pháp luật Cụ thể sau: Hàng tháng, quan BHXH gửi thơng báo kết đóng đến chủ sử dụng lao động số tiền đóng, số tiền nợ… để thực đơn đốc việc đóng, nộp BHXH Trường hợp đơn vị khơng đóng cử cán chuyên quản đến đơn vị mời đơn vị lên làm việc, lập biên xác nhận nợ yêu cầu đơn vị cam kết lộ trình trả số tiền nợ BHXH Nếu đơn vị tiếp tục nợ quan BHXH thông tin phương tiện thông tin đại chúng Trường hợp đơn vị nợ có dấu hiệu chây ỳ, cố tình chiếm dụng tiền đóng BHXH thành lập tổ công tác liên ngành tiến hành tra, kiểm tra yêu cầu toán dứt điểm số tiền nợ xử lý vi phạm hành chính, sau lập hồ sơ khởi kiện tòa Đối với đơn vị bị rút giấy phép kinh doanh làm thủ tục giải thể, phá sản bị phong tỏa, phát tài sản thực việc báo cáo cấp ủy, UBND cấp gửi quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, quan thuế, tòa án, ngân hàng… đề nghị phong tỏa tài khoản, tài sản, phối hợp việc thu hồi nợ BHXH theo quy định pháp luật gửi hồ sơ khởi kiện đơn vị Đối với đơn vị tích khơng giao dịch, quan BHXH tiếp tục theo dõi phối hợp với quan chức có liên quan để thu hồi nợ BHXH Đồng thời, báo cáo với ngành công an, tòa án… để xác minh tồn đơn vị nợ; thông tin danh sách đơn vị nợ lên phương tiện thông tin đại chúng gửi sang Sở Kế hoạch – Đầu tư quan Thuế để phối hợp giải quyết… 3.2.3 Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức Hiện nay, đội ngũ cán BHXH quận Bắc Từ Liêm đủ số lượng phù hợp với khối lượng công việc Tuy nhiên để làm việc có hiệu nhanh cần phải có trình độ chun mơn cao Đối với ngành BHXH nói riêng u cầu nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức giai đoạn cần thiết Cán BHXH có trình độ chun mơn công việc ngành BHXH, đặc biệt công tác thu tiến hành nhanh gọn, kế hoạch, để từ cán thu có điều kiện để kiểm tra tình hình tham gia BHXH đơn vị SDLĐ nhiều hơn, vận động nhiều lao động đơn vị tham gia BHXH Để công tác BHXH quận Bắc Từ Liêm đạt hiệu cao trước hết cần phải có đội ngũ cán giỏi chun mơn nghiệp vụ, am hiểu sách BHXH, phẩm chất đạo đức, trị cách mạng, động, sáng tạo, linh hoạt cơng việc Từ đòi hỏi BHXH quận Bắc Từ Liêm cần có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán như: Sắp xếp tổ chức cán theo hướng chuyên sâu, cần phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phận, cá nhân phải chịu trách niệm trực tiếp với Giám đốc BHXH quận Tăng cường nguồn nhân lực, tổ chức cho cán bộ, nhân viên quan nâng cao kiến thức, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tinhọc, công tác quản lý, Thường xuyên quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân cán bộ, công chức, viên chức quan; chủ động thực biện pháp phòng ngừa tượng tiêu cực, thiếu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ cán Đối với cán gây khó khăn, phiền hà việc giải sách cần lập biên xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định, đồng thời báo cáo lên cấp Bên cạnh đó, BHXH quận Bắc Từ Liêm cần nâng cao kiến thức nghiệp vụmcho cán làm công tác BHXH đơn vị biện pháp như: kịp thời gửi văn hướng dẫn tới đơn vị có thay đổi sách BHXH, tổ chức buổi tập huấn, trang bị kiến thức; phát sổ tay hướng dẫn kỹ cần thiết, 3.2.4 Tiếp tục tăng cường phối hợp với quan, đơn vị, tổ chức có liên quan BHXH quận Bắc Từ Liêm chưa thực tốt công tác phối hợp với quan, đơn vị xảy tình trạng trốn đóng Vì BHXH quận cần phải có phối hợp chặt chẽ quan BHXH cấp với ban ngành chức để tham gia khảo sát, điều tra, xác định đầy đủ số lượng đơn vị lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo luật định BHXH quận Bắc Từ Liêm cần tăng cường phối hợp với phòng Kế hoạch đầu tư quận Bắc Từ Liêm, thực hình thức trao đổi thơng tin nắm tình hình biến động đơn vị Đặc biệt đơn vị đăng ký hoạt động sản xuất kinhdoanh phòng kế hoạch đầu tư, thơng tin phải cung cấp tới BHXH để có biện pháp yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia BHXH cho người lao động Chỉ có hạn chế việc cố tình trốn đóng BHXH đơn vị dụng lao động BHXH quận Bắc Từ Liêm cần tiếp tục phối hợp với tổ chức cơng đồn để giám sát tình hình sử dụng lao động, tun truyền sách BHXH lắng nghe phản hồi đơn vị, người lao động sách BHXH để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, giúp người lao động nhận thức cần thiết việc tham gia BHXH pháp luật 3.3 Khuyến nghị 3.3.1 Khuyến nghị với BHXH Việt Nam Có chế phù hợp từ Bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn kịp thời thống quy định Luật BHXH, đặc biệt chế độ tiền lương làm đóng - hưởng người lao động đơn vị quốc doanh hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể việc xử lý hành vi vi phạm Luật BHXH biện phát xử lý triệt để nhằm bảo đảm tăng cường pháp chế Luật, kể từ xử lý đơn giản tính lãi chậm nộp hay khấu trừ tài khoản ngân hàng… Phối hợp quan chức năng: Ban kiểm tra, BHXH Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh xã hội, tra Ủy ban nhân dân để xử lý đơn vị không chấp hành chưa nghiêm túc kết luận, xử lý sau kiểm tra nhằm thực hiệnhiệu công tác kiểm tra BHXH đơn vị.Có văn hướng dẫn kịp thời thay đổi sách BHXH giúp quan BHXH nắm bắt thực theo pháp luật Tổ chức chương trình thăm quan kết hợp học tập kinh nghiệm địa phương làm tốt công tác BHXH nước Giúp cán tìm hiểu tình hình thực tế, tiếp thu kinh nghiệm hay áp dụng địa phương 3.3.2 Khuyến nghị với BHXH thành phố Hà Nội Kịp thời văn hướng dẫn có thay đổi luật có liên quan hay sách BHXH BHXH thành phố xem xét bổ sung thêm cán cho BHXH quận Bắc Từ Liêm để đảm bảo thực công việc hiệu Tăng cường đội ngũ cán giúp giải cơng việc nhanh chóng, kịp thời xác Tăng cường sở vật chất kỹ thuật để quản lý, giải chế độ lưu trữ hồ sơ người tham gia cách dễ dàng, thuận tiện Mở thêm lớp bồi dưỡng, buổi tập huấn kiến thức giúp trau dồi nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Tổ chức thi kiến thức, kỹ tuyên truyền cho cán BHXH để khuyến khích cán bộ, nhân viên ngành tích cực trau dồi tích lũy, nâng cao kiến thức chun mơn nghiệp vụ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách, chuyên sâu lĩnh vực tra, kiểm tra, nhằm đảm bảo công tác tra BHXH đạt hiệu Hàng quý, cần tổ chức kiểm tra đột xuất số đőn vị sử dụng lao động để kiểm tra tình hình tham gia BHXH đơn vị 3.3.3 Khuyến nghị với ban ngành có liên quan Tăng cường cơng tác khảo sát đơn đốc doanh nghiệp: khảo sát doanh nghiệp giải pháp quan trọng giúp quan BHXH nắm rõ số doanh nghiệp địa bàn hoạt động từ nắm số doanh nghiệp số lao động chưa tham gia Công tác khảo sát cần tiến hành hai lần vào đầu quý I đầu quý III BHXH quận phối hợp với phòng Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế nắm rõ danh sách doanh nghiệp hoạt động địa bàn đề từ tìm doanh nghiệp, số lao động chưa tham gia BHXH, qua đề biện pháp xử lý Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước: phối hợp chặt chẽ BHXH quận với quan nhà nước tổ chức trị xã hội địa phương đặc biệt phòng Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động quận việc tổ chức thực triển khai công tác BHXH đến người lao động doanh nghiệp Hằng năm BHXH quận chủ động, hợp tác để tiến tới ký biên ghi nhớ BHXH quận với quan nêu trên, đồng thời chủ động phối hợp tham mưu trình Chủ tịch ủy ban nhân dân phê duyệt quy trình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Chẳng hạn như: Các doanh nghiệp sau hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh, phòng Kế hoạch Đầu tư ủy ban nhân dân quận cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp viết cam kết thực nghĩa vụ nhà nước, người lao động có xác nhận quan Thuế, quan lao động quan BHXH địa bàn Trong thời gian quy định kể từ ngày cấp phép doanh nghiệp khơng hồn thành nghĩa vụ quan thẩm quyền cấp phép tạm thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh Nếu có phối hợp chặt chẽ quan vậy, doanh nghiệp nghiêm túc việc đóng nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đăng ký thang bảng lương, số lao động với ngành lao động thương binh xã hội để bảo đảm quyền lợi cho người lao động chế độ nâng lương thường xuyên đóng BHXH cho người lao động Tạo liên kết vững quan Nhà nước hạn chế việc doanh nghiệp trốn tránh nghĩa vụ Nhà nước người lao động, quyền lợi người lao động không bị ảnh hưởng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, công tác BHXH đảm bảo, chế độ an sinh xã hội củng cố, tiến tới phát triển kinh tế quận Bắc Từ Liêm cách bền vững Đối với ủy ban nhân dân quận nên đưa văn để bắt buộc đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH Uỷ ban nhân dân quận đạo chung phối kết hợp với quan có thẩm quyền kiểm tra vấn đề tham gia BHXH đơn vị địa bàn quận KẾT LUẬN Bảo hiểm xã hội sách lớn Đảng Nhà nước ta, phát huy vai trò to lớn người lao động, góp phần ổn định đời sống hàng triệu người lao động gia đình họ gặp phải trường hợp ốm đau, bệnh tật, khó khăn sống Xuất phát từ thực tế công tác thu BHXH BHXH quận Bắc Từ Liêm gia đoạn 2012 – 2016 thấy cán bộ, viên chức BHXH quận Bắc Từ Liêm có nhiều cố gắng cơng việc, khắc phục khó khăn để làm tròn trách nhiệm Đảng Nhà nước nhân dân tin tưởng giao phó, giúp người lao động gia đình họ n tâm lao động sản xuất, góp phần ổn định kinh tế - xã hội đất nước Qua phân tích ta thấy mặt tích cức mặt hạn chế cơng tác thu BHXH, điều cần có giải pháp khắc phục nhằm đạt hiệu hoạt động BHXH nói chung cơng tác thu BHXH bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm nói riêng Dù thành lập, BHXH quận Bắc Từ Liêm tự hào với kết đạt tin tưởng kết hành trang quý báu để BHXH quận vững bước hoàn thành nhiệm vụ nhữngchặng đường Vấn đề đặt thời gian tới BHXH quận Bắc Từ Liêm quản lý chặt chẽ công tác thu BHXH bước khai thác đối tượng tham gia thuộc khu vực kinh tế ngồi quốc doanh Vì mạnh lớn cần khai thác mà hàng loạt đơn vị quốc doanh thành lập địa bàn Trên kết nghiên cứu em trình thực tập Em hy vọng giải pháp khuyến nghị đưa khóa luận em góp phần giúp BHXH quận Bắc Từ Liêm đạt hiệu cao công tác thu BHXH bắt buộc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Nguyễn Tiệp (Chủ biên), Giáo trình Bảo hiểm xã hội, NXB Lao động xã hội, năm 2011 [2] Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT BHXH quận Bắc Từ Liêm năm 2012, 2013, 2014, 2015,2016 [3] BHXH Việt Nam, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT [4] BHXH Việt Nam, Quyết định số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quyết định số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2004 [5] Chính Phủ, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc [6] Hệ thống văn BHXH văn có liên quan đến BHXH qua năm [7] Trang web: http://www.tapchibaohiemxahoi.org.vn, [8] Trang web: http://www.baohiemxahoi.gov.vn ... hiểm xã hội bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm Em xin chọn đề tài: Thực trạng Công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2012 – 2016 Mục đích nghiên cứu Mục... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN BẮC TỪ LIÊM GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 2.1 Khái quát đặc điểm, tình hình chung quan BHXH Bắc Từ Liêm 2.1.1 Đặc điểm... công thu bảo hiểm xã hội bắt buộc hệ thống bảo hiểm xã hội Đánh giá cách tổng qt có hệ thống thực trạng cơng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc BHXH quận Bắc Từ Liêm Cung cấp hệ thống số liệu kết công
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận bắc từ liêm giai đoạn 2012 – 2016, Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội quận bắc từ liêm giai đoạn 2012 – 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay