Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện phúc thọ giai đoạn 2012 2016

70 46 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:14

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiBảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội. Nó góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và cũng góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.Trong quá trình thực hiện, chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội không ngừng được sửa đổi, bổ sung qua từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi tham gia.Vì vậy, số lượng người tham gia BHXH ngày càng nhiều và nó đã đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của người lao động(NLĐ).Hoạt động của BHXH bao gồm rất nhiều khâu, mỗi khâu đều là một mắt xích quan trọng, trong đó thu BHXH bắt buộc là một nghiệp vụ trọng yếu vì nó góp phần hình thành, đảm bảo ổn định và tăng trưởng quỹ, đảm khả năng chi trả cho cả hệ thống. Chính vì vậy, nghiệp vụ thu BHXH bắt buộc luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan BHXH. Với mong muốn được hiểu biết hơn về công tác thu cũng như thực tế công tác này đang diễn ra tại BHXH huyện Phúc Thọ như thế nào, em xin chọn đề tài: ‘Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 20122016. ”làm nội dung nghiên cứu cho bài viết của mình nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ, từ đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện tốt hơn công tác thu BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH huyện Phúc Thọ.2. Mục đích nghiên cứuNhận thức một số vấn đề lý luận về thu BHXH trong tình hình hiện nay và tầm quan trọng của công tác thu BHXHĐánh giá thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Phúc ThọĐưa ra một số khuyến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Phúc Thọ3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn của thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ. Phạm vi nghiên cứu của của đề tài được xác định là vấn đề thu BHCH bắt buộc tại BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 20122016.3. Nội dung nghiên cứuBài viết tập trung vào nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về thu BHXH, phân tích làm rõ thực trạng thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Phúc Thọ. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Phúc Thọ.4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tíchPhương pháp so sánhMột số phương pháp khác5. Cấu trúc của khóa luậnGồm 3 phần như sau: Chương I: Một số lý luận chung về BHXH và công tác thu BHXH bắt buộc.Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ giai đoạn 20122016Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ.Do hiểu biết và những kiến thức chuyên ngành của em còn nhiều hạn chế vì vậy bài Khóa luận tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi những sai sót. Em kính mong thầy(cô) sửa chữa và góp ý để bài khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Lý luận chung bảo hiểm xã hội(BHXH) 1.1.1 Khái niệm BHXH 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội 1.1.3 Quỹ Bảo hiểm xã hội 1.2 Lý luận chung công tác thu Bảo hiểm xã h ội 1.2.1 Khái niệm thu Bảo hiểm xã hội 1.2.2 Vai trò cơng tác thu Bảo hiểm xã hội 1.2.3 Nội dung công tác thu Bảo hiểm xã hội 1.3 Quy trình tổ chức thu Bảo hiểm xã hội 1.3.1 Quy trình thu Bảo hiểm xã hội 1.3.2 Tổ chức thu bảo hiểm xã hội 1.4 Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác thu BHXH 1.4.1 Ý thức người tham gia 1.4.2 Đội ngũ cán BHXH 1.4.3 Chính sách tiền lương, tiền cơng 1.4.4 Tốc độ tăng trưởng kinh kế 1.4.5 Đặc điểm dân số 1.4.6 Cơng tác thơng tin,tun truyền CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN PHÚC THỌ GIAI ĐOẠN 2012-2016 2.1 Giới thiệu sơ lược huyện Phúc Thọ BHXH huyện Phúc Thọ 2.1.1 Điều kiện địa lý, đặc điểm tự nhiên tình hình KT-XH huyện Phúc Thọ 2.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển BHXH huy ện Phúc Th ọ 2.1.3 Hệ thống tổ chức máy BHXH huyện Phúc Thọ 2.1.4 Đội ngũ cán công chức, viên chức lao động BHXH huy ện Phúc Thọ 2.1.5 Cơ sở vật chất kĩ thuật BHXH huyện Phúc Th ọ 2.2 Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huy ện Phúc Thọ giai đoạn 2012-2016 2.2.1 Đối tượng thu 2.2.2 Qũy tiền lương làm đóng BHXH 2.2.3 Kết thu BHXH bắt buộc 2.3 Đánh giá tình hình thực cơng tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012-2016 2.3.1 Những mặt đạt 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân Chương MỘTSỐ BIỆN PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THIỆNCÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘCỞ BHXH HUYỆN PHÚC THỌ 3.1 Định hướng phát triển chung BHXH huyện Phúc Thọ thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển BHXH huyện Phúc Thọ 3.1.2 Định hướng phát triển công tác thu BHXH huy ện Phúc Th ọ 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH BHXH huyện Phúc Thọ 3.2.1 Đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng tham gia 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền BHXH 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra x lý vi ph ạm 3.2.4 Nâng cao trình độ chun mơn cho cán cơng ch ức, viên ch ức 3.2.5 Giải tình trạng nợ đọng BHXH 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước 3.3.2 Đối với quan BHXH Việt Nam 3.3.3 Đối với UBND huyện, ban ngành liên quan KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động DN Doanh nghiệp HTX Hợp tác xã DNNN Doanh nghiệp nhà nước HCSN Hành nghiệp DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh TNLĐ-BNN Tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp ÔĐ-TS Ốm đau-thai sản HT-TT Hưu trí-tử tuất DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức máy Bảo hiểm xã hội huy ện Phúc Thọ 20 Bảng 1.1:Mức thu NLĐ NSDLĐ đóng vào quỹ Ốm đau-thai sản; TNLL-BNN; HT-TT giai đoạn 2010-2017 10 Bảng 2.1 : Cơ cấu cán công chức, viên ch ức Bảo hi ểm xã h ội huyện Phúc Thọ năm 2016 .22 Bảng 2.2: Trang thiết bị Bảo hiểm xã hội huyện Phúc Thọ 23 Bảng 2.3 Tình hình tham gia BHXH bắt buộc đ ơn v ị t ại BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 24 Bảng 2.4 Tình hình tham gia BHXH bắt buộc đ ơn v ị theo khối ngành BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 26 Bảng 2.5 Tình hình tham gia BHXH bắt buộc người lao đ ộng BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 29 Bảng 2.6 Tình hình tham gia BHXH bắt buộc ng ười lao đ ộng theo khối ngành BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 31 Bảng 2.7 Tổng quỹ lương trích nộp BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 .34 Bảng 2.8 Tổng quỹ lương trích nộp BHXH bắt buộc theo kh ối ngành BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 35 Bảng 2.9 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 37 Bảng 2.10 Số tiền thu BHXH bắt buộc BHXH huy ện Phúc Th ọ giai đoạn 2012- 2016 39 Bảng 2.11 Số thu BHXH bắt buộc theo khối BHXH huy ện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 40 Bảng 2.12 Tình hình nợ đọng tiền thu BHXH bắt buộc t ại BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 -2016 .43 Bảng 2.13.Tình hình nợ đọng BHXH bắt buộc theo khối ngành BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 -2016 44 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bảo hiểm xã hội (BHXH) trụ cột hệ thống An sinh xã hội Nó góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động góp phần ổn định trị, trật tự an tồn xã hội Từ thúc đẩy nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước.Trong q trình thực hiện, chế độ sách Bảo hiểm xã hội không ngừng sửa đổi, bổ sung qua thời kỳ phát triển đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi đáng người lao động tham gia.Vì vậy, số lượng người tham gia BHXH ngày nhiều đóng vai trò quan trọng khơng thể thiếu sống người lao động(NLĐ) Hoạt động BHXH bao gồm nhiều khâu, khâu mắt xích quan trọng, thu BHXH bắt buộc nghiệp vụ trọng yếu góp phần hình thành, đảm bảo ổn định tăng trưởng quỹ, đảm khả chi trả cho hệ thống Chính vậy, nghiệp vụ thu BHXH bắt buộc coi nhiệm vụ trọng tâm quan BHXH Với mong muốn hiểu biết công tác thu thực tế công tác diễn BHXH huyện Phúc Thọ nào, em xin chọn đề tài: ‘Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012-2016 ”làm nội dung nghiên cứu cho viết nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ, từ đưa số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện tốt công tác thu BHXH bắt buộc quan BHXH huyện Phúc Thọ Mục đích nghiên cứu - Nhận thức số vấn đề lý luận thu BHXH tình hình tầm quan trọng công tác thu BHXH - Đánh giá thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ - Đưa số khuyến nghị giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài sở lý luận thực tiễn thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ - Phạm vi nghiên cứu của đề tài xác định vấn đề thu BHCH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012-2016 Nội dung nghiên cứu Bài viết tập trung vào nghiên cứu số vấn đề lý luận thu BHXH, phân tích làm rõ thực trạng thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ Từ đưa số khuyến nghị, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích - Phương pháp so sánh - Một số phương pháp khác Cấu trúc khóa luận Gồm phần sau: Chương I: Một số lý luận chung BHXH công tác thu BHXH bắt buộc Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012-2016 Chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ Do hiểu biết kiến thức chun ngành em nhiều hạn chế Khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong thầy(cơ) sửa chữa góp ý để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Lý luận chung bảo hiểm xã hội(BHXH) 1.1.1 Khái niệm BHXH BHXH đời từ sớm từ ngữ quen thuộc người, nhiên chưa có khái niệm quán Khái niệm BHXH hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp : Theo nghĩa rộng, BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động gia đình họ người lao động tham gia BHXH bị giảm thu nhập từ lao động các kiện bảo hiểm xảy trợ giúp dịch vụ việc làm, chăm sóc y tế cho họ sở quỹ BHXH bên tham gia đóng góp, nhằm ổn định đời sống cho người lao động gia đình người lao động, đảm bảo an sinh xã hội Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) có quan điểm trên, họ đưa ra:“ BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động gia đình họ tham gia bảo hiểm xã hội mà bị giảm thu nhập từ lao động kiện bảo hiểm xảy trợ giúp dịch vụ việc làm, chăm sóc y tế cho họ sở quỹ bảo hiểm xã hội bên tham gia đóng góp, nhằm ổn định sống cho người lao động gia đình họ, đảm bảo an sinh xã hội” Theo nghĩa hẹp, BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động gia đình họ từ quỹ BHXH bên tham gia đóng góp, NLĐ tham gia BHXH bị giảm thu nhập từ lao động kiện bảo hiểm xảy ra, nhằm đảm bảo ổn định đời sống gia đình người lao động đảm bảo an sinh xã hội Trong Luật BHXH, khái niệm BHXH hiểu theo nghĩa hẹp Luật BHXH Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/6/2006 xác định: “ BHXH bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết sở đóng vào quỹ Bảo hiểm xã hội” 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội 1.1.2.1 Vai trò người lao động BHXH có vai trò ổn định thu nhập cho người lao động gia đình họ Khi tham gia BHXH, người lao động phải trích khoản phí nộp vào quỹ BHXH,giúp cho NLĐ nâng cao hiệu chi dùng cá nhân, giúp họ tiết kiệm để có nguồn dự phòng cần thiết già, sức lao động góp phần ổn định sống cho thân gia đình thu nhập bị giảm, đời sống kinh tế lâm vào tình cảnh khó khăn, túng quẫn Nhờ có sách BHXH mà họ nhận khoản tiền trợ cấp bù đắp lại phần thu nhập bị bị giảm để đảm bảo ổn định thu nhập, ổn định đời sống; Ngoài việc đảm bảo đời sống kinh tế, BHXH tạo tâm lý an tâm, tin tưởng cho NLĐ lao động sản xuất, giảm bớt lo lắng ốm đau, tai nạn, tuổi già, thành viên gia đình NLĐ đảm bảo an tồn 1.1.2.2 Vai trò người sử dụng lao động BHXH giúp cho chủ SDLĐ ổn định hoạt động, ổn định sản xuất kinh doanh thông qua việc phân phối chi phí cho NLĐ cách hợp lý Qua đó, BHXH góp phần làm cho lực lượng lao động đơn vị ổn định, sản xuất kinh doanh hiệu quả, quan hệ NLĐ NSDLĐ gắn bó với hơn; BHXH ln tạo điều kiện để NSDLĐ có trách nhiệm với NLĐ làm cho quan hệ lao động có tính nhân văn Đồng thời, BHXH giúp đơn vị SDLĐ ổn định nguồn chi, có rủi ro lớn xảy Tuy nhiên, NSDLĐ nhận thực tầm quan trọng BHXH 1.1.2.3 Vai trò xã hội Tăng cường mối quan hệ Nhà nước, người sử dụng lao động người lao động, mối quan hệ ràng buộc, chặt chẽ, chia trách nhiệm, chia rủi ro có quan hệ BHXH Tuy nhiên mối quan hệ mối quan hệ thể giác độ khác Người lao động tham gia BHXH với vai trò bảo vệ quyền lợi cho đồng thời phải có trách nhiệm cộng đồng xã hội Người sử dụng lao động tham gia BHXH để tăng cường tình đồn kết chia sẻ rủi ro cho người lao động đồng thời bảo vệ, ổn định sống cho thành viên xã hội Mối quan hệ thể tính nhân sinh, nhân văn sâu sắc BHXH; BHXH thể chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp, BHXH tạo cho người bất hạnh có thêm điều kiện, lực đẩy cần thiết để khắc phục biến cố xã hội, hồ nhập vào cộng đồng, kích thích tính tích cực xã hội người giúp họ hướng tới chuẩn mực chân-thiện-mỹ nhờ chống lại tư tưởng “Đèn nhà nhà rạng” BHXH yếu tố tạo nên hoà đồng người, khơng phân biệt kiến, tơn giáo chủng tộc, vị xã hội đồng thời giúp người 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế: - Về phía NSDLĐ: + Cơ quan BHXH quan ban, ngành chức chưa nắm hoạt động sản xuất kinh doanh, việc sử dụng lao động doanh nghiệp dẫn đến số lượng đơn vị tham gia tham gia không đủ số lượng NLĐ tồn Cụ thể có doanh nghiệp có đăng ký thành lập khơng có trụ sở giao dịch, không hoạt động nội dung đăng ký, thành lập thời gian ngắn giải thể + Nhiều doanh nghiệp chưa thực quy định pháp luật, chưa tham gia BHXH cho người lao động theo Luật, tham gia cho NLĐ với mức lương thấp Tình trạng nợ gối đầu tiền BHXH doanh nghiệp ngồi quốc doanh phổ biến Việc triển khai Thông tư liên tịch số 03/TT-BLĐTBXH Lao Động thương binh Xã hội, Bộ tài chính, ngân hàng nhà nước thủ tục buộ c trích tiền từ tài khoản gửi người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng, tiền lãi phát sinh, thực nhiều vướng mắc +Tình trạng lách luật, trốn đóng BHXH cho người lao động, nợ nần dây dưa tiền đóng BHXH diễn phổ biến mà chưa có giải pháp hữu hiệu -Về phía cấp ủy, quyền, ban ngành liên quan: + Cấp ủy, quyền chưa thực quan tâm đến việc thực sách BHXH bắt buộc NLĐ khu vực ngồi nhà nước.Trong quản lý đối tượng nhiều đối tượng thuộc diện phải tham gia chưa tham gia BHXH, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ Sự lãnh đạo,chỉ đạo coi nhẹ, đơi trọng đến khâu giải việc làm nên quyền lợi BHXH NLĐ bị quên lãng + Các cấp ngành, quan chức thiếu hỗ trợ, phối hợp với quan BHXH thực nhiệm vụ Các thông tin số liệu thống kê quan chức quản lý doanh nghiệp tư nhân ( phòng Kế hoạch- đầu tư, Thuế, Phòng Lao Động-Thương Binh Xã hội, Liên đoàn lao động…) cập nhật chưa đầy đủ, thiếu thống -Về phía quan thu BHXH: + Tình trạng thu thiếu thu thừa xảy ra, số tiền nợ đọng, thu 48 thiếu có xu hướng tăng mạnh năm gần Trong số thu thừa tăng, không cao, số tiền thu thừa BHXH chuyển khoản thành số tiền thu năm sau cho đơn vị SDLĐ, nhằm đảm bảo cân đối ngân sách tài Nhà nước 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế: + Người sử dụng lao động chưa có nhận thức trách nhiệm nghĩa vụ tham gia BHXH cho NLĐ, ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, phần lớn chưa tự giác, tìm hình thức trốn tham gia BHXH như: khai thấp số lao động sử dụng, không ký hợp đồng lao động, có ký lách luật cách ký hợp đồng vụ việc, tiền lương khai báo thấp ghi khơng rõ ràng hợp đồng, khơng có xác định nộp BHXH + Hầu hết NLĐ chưa nắm Luật Lao Động, Luật BHXH, chưa hiểu trách nhiệm quyền lợi tham gia hưởng BHXH + Trong trình đăng ký kinh doanh, đăng ký sử dụng lao động chưa có quy định phải đăng ký tham gia BHXH Vì vậy, doanh nghiệp vào hoạt động quan BHXH đến vận động, lúc chủ doanh nghiệp có đăng ký tham gia BHXH cho người lao động doanh nghiệp hay khơng tùy vào nhận thức họ, quan BHXH khơng có thẩm quyền lập văn xử phạt đơn vị vi phạm pháp luật BHXH + Sự phối hợp BHXH với ngành thiếu đồng bộ, chưa tạo động lực cần thiết để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia BHXH cho NLĐ đúng, đủ kịp thời + Cơng tác tun truyền mang tính hình thức, hành chính, tun truyền dạng vĩ mơ chưa sát sở, sát người lao động 49 Chương MỘTSỐ BIỆN PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THIỆNCÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘCỞ BHXH HUYỆN PHÚC THỌ 3.1 Định hướng phát triển chung BHXH huyện Phúc Thọ thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển BHXH huyện Phúc Thọ Trong năm tiếp theo, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức thực công tác thu BHXH địa bàn huyện cấp giao cho, BHXH huyện Phúc Thọ định hướng nhiệm vụ trọng tâm sau: - Phấn đấu hoàn thành hoàn thành vượt tiêu, kế hoạch hàng năm mà BHXH thành phố Hà Nội giao cho Không ngừng mở rộng đối tượng tham gia BHXH địa bàn huyện, tiến tới mục tiêu BHXH cho người lao động cách lập kế hoạch, chương trình cơng tác kiểm tra hàng năm cụ thể, rõ ràng Tập trung đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN nhiều biện pháp tránh để tình trạng nợ đọng kéo dài, đề biện pháp giảm nợ đọng, nợ xấu - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ Tăng cường học tập nâng cao trình độ, để xử lý bảo quản máy móc thiết bị đáp ứng nhiệm vụ giao Đảm bảo an ninh mạng liệu an toàn - Phối hợp với phòng, ban liên quan, UBND cấp xã, phường tăng cường công tác tra, kiểm tra nội bộ, tra liên ngành Đồng thời giải đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời luật định - Tiếp tục kiện tồn cơng tác tổ chức cán bộ, quản lý cán công chức theo chức nhiệm vụ giao, theo quy chế ngành Không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức đảm bảo khơng có trình độ chun mơn, nghiệp vụ cao mà có phẩm chất đạo đức tốt với tinh thần nhiệt huyết công việc -Đẩy mạnh công tác thơng tin tun truyền chế độ sách BHXH, BHYT theo chế: “ Đóng – Hưởng- Cộng đồng chia sẻ”, tuyên truyền, giải thích để NLĐ, NSDLĐ nhân dân hiểu, nhận thức quyền lợi nghĩa vụ tham gia BHXH từ tích cực, tự giác tham gia -Duy trì tốt cơng tác cải cách hành chính, thực lần, cửa cho cơng tác nghiệp vụ Đồng thời trì tốt cơng tác lưu trữ hồ sơ, đảm bảo thuận tiện khai thác, an toàn lưu trữ, đáp ứng yêu cầu đơn vị cá nhân hồ sơ cần thiết 50 3.1.2 Định hướng phát triển công tác thu BHXH huyện Phúc Thọ -Thực tốt việc thu nộp BHXH: thu đối tượng, thu đủ số lượng đảm bảo thu thời gian quy định theo Luật BHXH văn có liên quan Đồng thời hàng tháng thơng báo tình hình thu nộp BHXH cho đơn vị biết để thực hiện, gắn việc thu nộp BHXH đầy đủ giải chế độ, sách cho người lao động - Nâng cao nhận thức toàn người lao động, toàn xã hội BHXH, BHYT với mục tiêu đến năm 2020 người dân tham gia BHYT Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chế độ sách BHXH, BHYT theo chế “Đóng-Hưởng-Cộng đồng chia sẻ”, tuyên truyền giải thích để người lạo động, chủ sử dụng lao động nhân dân hiểu, nhận thức quyền nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT từ tích cực, tự giác tham gia - Thực tốt văn đạo cấp việc thực thu BHXH Tiếp nhận giải xác, kịp thời chế độ hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ BHXH theo quy định Nhà nước phân cấp quản lý giao, quản lý đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp BHXH địa bàn quận đảm bảo quy định - Tiếp tục mở rộng đơn vị DN quốc doanh, DN tư nhân, hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH theo quy định Luật BHXH nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi tham gia thụ hưởng BHXH cho NLĐ - Quan tâm đẩy mạnh cơng tác tun truyền với u cầu có trọng tâm, trọng điểm, hiệu bám sát với yêu cầu thực tiễn, tăng cường phối hợp với quan thơng tin, ban, ngành, tổ chức, đồn thể để tuyên truyền sâu rộng chế độ, sách BHXH đến đơn vị sử dụng lao động tầng lớp nhân dân, kết hoạt động, khó khăn, vướng mắc thực nhiệm vụ chuyên môn thông tin, phản ánh kịp thời 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thu BHXH BHXH huyện Phúc Thọ 3.2.1 Đẩy mạnh công tác quản lý đối tượng tham gia Quản lý đối tượng tham gia chặt chẽ khâu quan trọng, tác động trực tiếp tới cơng tác thu số tiền thu quan BHXH Nếu quan BHXH quản lý đối tượng tham gia chặt chẽ tỷ lệ NLĐ đơn vị SDLĐ tham gia BHXH cao , dẫn đến số thu BHXH lớn, khơng có tình trạng trốn đóng, khơng đóng, vừa ảnh hưởng tới quỹ BHXH vừa làm ảnh hưởng tới sống NLĐ không 51 sách BHXH bảo vệ Ngược lại quản lý đối tượng tham gia khơng tốt, nhiều đơn vị tìm kẽ hở pháp luật BHXH để lách luật, tìm cách trốn đóng BHXH cho NLĐ, dẫn đến số lượng người tham gia ít, khơng tương xứng với tiềm dân số huyện, quỹ BHXH eo hẹp, thời gian chi trả tiền BHXH cho NLĐ lâu, gây ảnh hưởng tới sống NLĐ, làm giảm giá trị ý nghĩa BHXH không chi nhanh chóng, kịp thời lúc NLĐ khó khăn Hiện nay, để làm tốt công tác quản lý đối tượng tham gia, BHXH huyện Phúc Thọ phải nỗ lực cơng việc, ln hướng dẫn, đạo BHXH đơn vị SDLĐ phạm vi huyện, tích cực vận động đối tượng tham gia BHXH, dành thời gian gọi điện, gửi công văn trực tiếp đến đơn vị đóng địa bàn đơn đốc đóng bảo hiểm, tun truyền phố biến văn pháp luật, sách BHXH giải thích lợi ích mà BHXH mang lại tầm quan trọng sống NLĐ để NSDLĐ hiểu tham gia đầy đủ cho NLĐ, NLĐ tự giác tham gia để bảo vệ gia đình 3.2.2 Đẩy mạnh cơng tác thơng tin tuyên truyền BHXH Trên địa bàn huyện Phúc Thọ nay, số lượng đơn vị NLĐ tham gia tăng qua năm tỷ lệ tham gia chưa phải cao, dừng mức tương đối Vì vậy, BHXH huyện Phúc Thọ cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền BHXH đến NLĐ NSDLĐ để họ hiểu nắm rõ quyền trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia BHXH điều cần thiết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng số người tham gia BHXH ít, số tiền nợ đọng đóng BHXH nhiều nhận thức, hiểu biết NLĐ NSDLĐ hạn chế Đối với NLĐ chưa thấy quyền lợi tham gia BHXH mang lại cho họ yên tâm sống khơng may có xảy rủi ro già họ hưởng quyền lợi số chế độ, giúp phần bù đắp nhu cầu sống họ,còn NSDLĐ tham gia BHXH cho NLĐ họ giúp họ yên tâm sản xuất kinh doanh không may người lao động công ty họ gặp rủi ro từ làm cho xuất lao động tăng lên Nếu người lao động người sử dụng lao động hiểu hết mục đích ý nghĩa BHXH họ tự giác chấp hành tham gia BHXH, khơng tình trạng trốn đóng, đóng khơng đủ số người Để hoạt động tuyên truyền đem lại hiệu cao tác động sâu rộng tới NLĐ NSDLĐ, BHXH huyện Phúc Thọ vạch số nhiệm vụ 52 công tác tuyên truyền chủ yếu là: Tăng cường mở rộng phạm vi, hình thức nội dung thơng tin tun truyền sách, chế độ BHXH đến tầng lớp nhân dân xã hội, tập trung vào đối tượng người lao động doanh nghiệp quốc doanh Phương pháp tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với loại đối tượng Thông tin tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người lao động, tầng lớp nhân dân hiểu thực Cụ thể thực phối hợp lồng ghép tuyên truyền sách BHXH vào buổi giao lưu văn hóa văn nghệ địa phương, tổ chức buổi văn nghệ quần chúng, ca hát, đóng kịch…mang nội dung tun truyền sách BHXH; tờ rơi, gắn pano, apphic, biểu ngữ nơi làm việc trục đường với hình minh họa sinh động: tổ chức thi tìm hiểu sách pháp luật Bảo hiểm xã hội; tổ chức BHXH trực tiếp đến đơn vị sử dụng lao động để tuyên truyền, phối hợp với tổ chức cơng đồn đơn vị sử dụng lao động triển khai tuyên truyền tổ chức thi tìm hiểu pháp luật BHXH cho người sử dụng lao động người lao động tham gia… Công tác tuyên truyền nên gắn kết trực tiếp với sách BHXH liền với việc phân tích nhu cầu đơn vị; cần phải nói rõ mục đích BHXH, tuyên truyền nội dung chế độ bảo hiểm chế độ người lao động hưởng nào, đồng thời phải biết lựa chọn thông tin quan trọng phù hợp với nhóm người, nhóm đối tượng nghe, điều kiện hồn cảnh cụ thể, ln đón nhận xử lý thông tin ngược lại để đánh giá vấn đề cộm quan điểm sách, chế độ BHXH Từ nhằm tìm biện pháp cụ thể giai đoạn, hoàn cảnh Điều kiện để việc tuyên truyền đạt hiệu tối ưu nhất, giúp người lao động người sử dụng lao động thực hiểu nắm bắt ý nghĩa việc tham gia BHXH người tun truyền phải người có chun mơn nghiệp vụ bảo hiểm phải có khả nói thu hút, dễ nghe đồng thời phải có nguồn kinh phí định để phục vụ cơng tác tun truyền, có việc tun truyền thực có ý nghĩa Để cơng tác tuyên truyền thực ngày hiệu nữa, BHXH huyện Phúc Thọ tiến hành triển khai nhiệm vụ cụ thể năm 2017 sau: 53 - Phát sóng 05 chuyên mục BHXH BHYT huyện đài phát truyền hình huyện; - Phát hành 8.000 tờ rơi “Những điều cần biết Bảo hiểm xã hội bắt buộc” 11.000 tờ rơi “Những điều cần biết khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế” đến đơn vị sử dụng lao động, khu công nghiệp; - Tổ chức treo 32 băng rôn tuyên truyền ngày BHYT (1/7) trụ sở BHXH huyện tuyến đường phố xã; - Hàng tháng kết hợp với đợt chi trả định kỳ chế độ BHXH dài hạn đại lý BHXH, BHXH huyện tiến hành tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn sách BHXH cho đơng đảo người dân đặc biệt sách ban hành BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT tự nguyện… tuyên truyền phổ biến chỗ cho người dân nơi đảm trách đồng thời trả lời vướng mắc hay hướng dẫn đối tượng tham gia quy định, thủ tục, quy chế lĩnh vực BHXH, báo cáo trường hợp đặc biệt lên quan có thầm quyền cấp giải theo quy định 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm Hiện nay, văn pháp luật hướng dẫn việc thực sách BHXH ban hành ngày nhiều Vì vậy, cơng tác tra, kiểm tra việc thực sách BHXH nhằm mục đích đảm bảo cho việc thực sách cách có hiệu quả, bảo vệ quyền lợi cho người lao động Để thực cơng tác quan BHXH huyện Phúc Thọ cần: -Tiến hành tra kiểm tra thường xuyên, theo kế hoạch, theo chương trình theo chuyên đề cụ thể, không nên kiểm tra theo đơn thư khiếu nại cách đơn thụ động.Tăng cường kiểm tra đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia mà chưa chịu tham gia BHXH, kiểm tra tình hình thu nộp BHXH đơn vị sử dụng lao động - Bố trí cán có kinh nghiệm công tác BHXH để thực kiểm tra, tra đơn vị SDLĐ; không xếp cán BHXH có quen biết với chủ SDLĐ tra, kiểm tra đơn vị - Ngồi phương thức tra, kiểm tra thường xuyên định kỳ cần kiểm tra đột xuất tra đột xuất phản ánh thực tế việc thực BHXH chủ SDLĐ lao động làm việc đơn vị 3.2.4 Nâng cao trình độ chun mơn cho cán cơng chức, viên chức Đội ngũ cán có trình độ chuyên môn tốt yếu tố vô 54 quan trọng ngành BHXH nói chung cán phòng thu nói riêng Vì vậy, việc nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức giai đoạn cần thiết Cán BHXH có trình độ chun mơn công việc ngành BHXH, đặc biệt công tác thu tiến hành nhanh gọn, kế hoạch, để từ cán thu có điều kiện để kiểm tra tình hình tham gia BHXH đơn vị SDLĐ nhiều hơn, vận động nhiều lao động đơn vị tham gia BHXH Để thực cơng việc BHXH huyện Phúc Thọ cần phải : - Tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ BHXH cho cán bảo hiểm -Hàng năm, cử cán quan học hỏi kinh nghiệm địa phương khác lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ -Tạo điều kiện cho cán trẻ có trình độ trung cấp học lớp chức chuyên ngành bảo hiểm, học lên Cao đẳng Đại học để đào tạo cách có hệ thống, khoa học, đối vối cán trái ngành cử học tập lớp học bồi dưỡng bảo hiểm cho học văn - Ngồi phải coi trọng cơng tác giáo dục trị tư tưởng, lực chuyên môn ý thức trách nhiệm cán làm công tác thu Để thực biện pháp đòi hỏi BHXH huyện Phúc Thọ phải tạo điều kiện thời gian, kinh phí chỗ làm thay cho cán cử học, cán thực chuyên tâm học tập 3.2.5 Giải tình trạng nợ đọng BHXH Theo quy định hành, doanh nghiệp có số tiền nợ lớn kéo dài với thời gian 12 tháng bị khởi kiện, điều tạo nhiều lỗ hổng khiến doanh nghiệp dễ dàng lách luật với thủ đoạn tinh vi để không bị khởi kiện tòa Trong chế tài xử phạt với doanh nghiệp nợ đọng quy định tối đa 30 triệu đồng, mức phạt nhẹ so với lỗi vi phạm Để hoàn thiện thủ tục chuẩn bị khởi kiện theo dõi, tập hợp chứng từ, lập biên bản, đôn đốc, khởi kiện…phải tháng Trong thời gian doanh nghiệp có động thái tích cực nộp phần khoản nợ quan BHXH khơng thể khởi kiện Đó chưa kể đến trường hợp doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp khơng địa bàn để khởi kiện Do để giải tính trạng nợ đọng địa bàn, BHXH huyện 55 Phúc Thọ cần triển khai biện pháp sau: - Kiên không trả thẻ BHYT đơn vị nợ đọng BHXH, thông báo cho NLĐ lý không trả thẻ để tạo sức ép NSDLĐ, từ NSDLĐ có thái độ tích cực việc chuyển khoản nộp tiền BHXH - Hàng tháng gọi điện trực tiếp nhắc nhở đơn vị nộp BHXH Đồng thời cử cán xuống trực tiếp đơn vị để đốc thu BHXH - Lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp nơ đọng kéo dài tòa xử lý theo quy định Chủ động thường xuyên theo dõi, rà sốt, đơn đốc phân loại đơn vị nợ để có kết hợp giải pháp hợp lý, hiệu Kiến nghị thành lập đoàn thu hồi có kết hợp phòng ban thuộc quan BHXH ban ngành, quyền địa phương có liên quan, tổ thu hồi thường xun đơn đốc nhắc nhở giám sát đơn vị việc truy đóng BHXH Sớm bổ sung biên chế chuyên quản thu, có chế tài phù hợp q trình tác nghiệp, xử lý nợ chế độ bồi dưỡng cho thành viên tham gia thu nợ 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước Hệ thống văn đạo Luật cần phải cụ thể hóa hơn, đồng để tạo điều kiện đầy đủ, thuận tiện cho công tác quản lý thu BHXH Đồng thời ban hành sách kinh tế, tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngồi…cần có điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ thực BHXH Đây sách lớn, nhạy cảm, có ảnh hưởng lâu dài đáp ứng đòi hỏi xã hội qua đúc rút kinh nghiệm để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn có hiệu lực pháp lý cao Đến nay, Nhà nước chưa có sách khuyến khích, xử phạt nghiêm khắc doanh nghiệp thực không tốt cố tình vi phạm quy định BHXH Vì Nhà nước cần sớm có sách phù hợp để tránh tình trạng xấu lây lan Hiện áp dụng biện pháp điển hình đơn vị sử dụng lao động, cụ thể sau: + Định kỳ, trước thay đổi giấy phép kinh doanh, quan quản lý Nhà nước có quyền nhận xét việc chấp hành nghĩa vụ theo pháp luật doanh nghiệp như: Nộp thuế, nộp BHXH… tùy theo múc độ chấp hành mà có thời hạn cấp giấy phép hoạt động tiếp 56 + Tiến hành hình hóa hành vi chiếm đoạt trốn đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ + Tiến hành tính lãi theo hình thức lũy tiến đơn vị chậm nộp theo thời gian chậm đóng tháng, từ tháng đến tháng, từ tháng đến 12 tháng, từ 12 tháng đến 24 tháng, từ 24 tháng trở lên + Ban hành văn quy định ngành BHXH tiếp cận số tài liệu tài kế tốn chi phí nhân cơng chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị SDLĐ để tránh tình trạng đơn vị trốn tránh gian lận việc đóng BHXH cho NLĐ + Phát triển hiệp hội ngành nghề với số hoạt động bổ trợ cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, qua trao đổi thuyết phục doanh nghiệp thấy rõ lợi ích tham gia BHXH cho NLĐ + Đối với doanh nghiệp nhiều năm thực tốt nghĩa vụ nên cấp chứng nhận có giá trị theo cấp Giấy chứng nhận coi tiêu chuẩn để tạo điều kiện ưu tiên cho doanh nghiệp vay vốn, ưu đãi sử dụng nhiều lao động nữ, phong tặng danh hiệu thi đua cho tập thể + Tiến hành thống kê, rà sốt tình hình thực Luật BHXH, sửa đổi bổ sung Luật BHXH nhằm làm cho Luật ngày hoàn thiện thực vào sống + Các cá nhân, chủ doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, sách BHXH cần tạo chế, điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi vay vốn, trụ sở làm việc, có chế độ thưởng,phạt, hỗ trợ, động viên rõ ràng kịp thời xác, coi tiêu thi đua khen thưởng, nêu gương điển hình tiên tiến thực sách BHXH để làm mơ hình nhân rộng phạm vi nước Chỉ đạo Bộ, ngành chức để tăng cường công tác quản lý Nhà nước BHXH địa phương, gắn trách nhiệm phối hợp với quan BHXH việc quản lý đối tượng tham gia BHXH từ thành lập doanh nghiệp Sửa đổi, cụ thể hóa quy định công tác tra, kiểm tra việc thực đóng BHXH cho NLĐ Mặt khác, phải xây dựng chế tài xử lý đơn vị vi phạm quy định việc tham gia BHXH cho NLĐ, đặc biệt hành vi chây ỳ, trốn tránh, lợi dụng, chiếm dụng quỹ BHXH, tăng cường số lượng, chất lượng tra viên tổ chức tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm việc thực sách 57 BHXH Chính phủ cho phép BHXH Việt Nam tổ chức hệ thống tra để trực tiếp thực chức kiểm tra, xử lý vi phạm chế độ trích nộp BHXH đơn vị SDLĐ Chỉ có đảm bảo sớm đưa việc thực chế độ sách BHXH đơn vị thuộc khu vực kinh tế ngồi quốc doanh sở ngồi cơng lập vào kỷ cương, nề nếp Nghiên cứu điều chỉnh chế quản lý thu-chi quỹ BHXH, đạo ngành chức rà soát văn hướng dẫn thi hành pháp luật BHXH, khắc phục sớm bất cập, đồng thời xem xét tính khả thi văn pháp quy mà Chính phủ Bộ ban hành Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội vị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực pháp luật BHXH địa phương Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tăng cường biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động cơng đồn cấp, bảo vệ quyền lợi người lao động nói chung quyền tham gia BHXH nói riêng Đưa quy định BHXH vào chương trình đào tạo trường đại học, cao đẳng trường trung học dạy nghề để học sinh, sinh viên tìm hiểu, tiếp cận với sách BHXH để làm việc dù lĩnh vực lao động Nhà nước hay ngồi Nhà nước NLĐ có nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi BHXH thân 3.3.2 Đối với quan BHXH Việt Nam Trang bị máy tính cho tất đơn vị BHXH để đủ sức quản lý theo nguyên tắc: thu BHXH đến phải đưa liệu nộp NLĐ vào máy tính đến Từng bước đào tạo, bồi dưỡng cán nghiệp vụ máy tính theo phương thức vừa học, vừa làm Tổ chức phần mềm quản lý theo hướng hoàn thiện dần trước mắt chủ yếu phục vụ công tác nhập liệu yêu cầu khai thác sử dụng đơn giản Trọng tâm xây dựng kho liệu trình tham gia BHXH NLĐ BHXH Việt Nam xếp, bố trí thêm cán cơng chức cho BHXH huyện Phúc Thọ số lượng công việc nhiều mà số lượng cán cơng nhân viên hạn chế nên ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ chuyên môn đơn vị 3.3.3 Đối với UBND huyện, ban ngành liên quan Kiến nghị cấp, ngành liên quan đẩy mạnh công tác xây dựng 58 văn quy phạm pháp luật BHXH sở nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện văn hướng dẫn thi hành Luật BHXH, văn hướng dẫn quy định chuyển tiếp quản lý quỹ BHXH, thủ tục giải chế độ BHXH khiếu nại tố cáo BHXH tạo điều kiện sở pháp lý đầy đủ để quan BHXH triển khai thực Cấp ủy, quyền cấp cần đạo quan quản lý Nhà nước phối kết hợp đồng với quan BHXH việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực sách BHXH Các quan, ban ngành chức địa phương cần phối hợp chặt chẽ việc quản lý, kiểm tra, khảo sát xác định đầy đủ số đơn vị, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc theo luật định, đồng thời có biện pháp tích cự sử lý tồn đọng vướng mắc quan, đơn vị không tham gia BHXH cho NLĐ, khơng đóng, chậm đóng, nợ đọng kéo dài Đổi hình thức nội dung thơng tin tuyên truyền sách, chế độ BHXH đến tầng lớp nhân dân xã hội, cần tập trung vào đối tượng người lao động hợp tác xã, hộ kinh doanh thể, tư nhân, phương pháp tuyên truyền phải dễ hiểu, dễ nhớ, sát người lao động, phù hợp với loại đối tượng Đề nghị HĐND, UBND huyện đạo cấp ủy, Đảng, quyền, đồn thể thành lập tổ chức sở Đảng, cơng đồn doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp liên doanh Đưa công tác đạo, tổ chức thực BHXH vào tiêu thi đua hàng năm ngành, cấp, đơn vị Tóm lại, thu BHXH khâu có ý nghĩa định toàn hoạt động hệ thống BHXH Việt Nam Việc đưa giải pháp để hoàn thiện công tác thu BHXH yêu cầu xúc Kết đảm bảo cho tất đối tượng thuộc diện tham gia BHXH theo hình thức bắt buộc tự nguyện, đảm bảo xác trình thời gian tham gia BHXH NLĐ, làm để giải chế độ BHXH cơng bằng, xác theo ngun tắc “có đóng, có hưởng” Với việc thực đồng giải pháp: hồn thiện quy trình thu phù hợp với loại đối tượng tham gia BHXH, mở rộng đối tượng tham gia, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu BHXH, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường đề cao vai trò, hiệu công việc phối kết hợp quan quản lý Nhà nước, tăng cường công 59 tác tra, kiểm tra, nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật BHXH chắn đem lại hiệu cao cơng tác thu BHXH huyện Phúc Thọ nói riêng cơng tác thu BHXH Việt Nam nói chung Có cơng tác thu BHXH đạt mục tiêu yêu cầu đặt nhằm thực thắng lợi Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, đưa sách, pháp luật Đảng Nhà nước vào sống 60 KẾT LUẬN Ngày nay, BHXH đóng vai trò khơng thể thiếu sống NLĐ, khơng đảm bảo thu nhập, giúp NLĐ ổn định sống gặp rủi ro mà mang tính chia sẻ cộng đồng nhân văn sâu sắc người bình thường người khơng may gặp rủi ro Vì vậy, ý thức tầm quan trọng đó, số lượng đơn vị NLĐ tham gia ngày nhiều Đặc biệt, để BHXH huyện Phúc Thọ ngày phát triển cần phải làm tốt cơng tác thu BHXH – cánh tay phải quan BHXH Thu tốt, hiệu nguồn quỹ lớn mạnh, khả chi trả nhanh, bù đắp kịp thời cho khó khăn NLĐ Qua 22 năm xây dựng phát triển, BHXH huyện Phúc Thọ đạt số danh hiệu đáng kể như: Đơn vị lao động xuất sắc năm 2001, Đơn vị Anh hùng lao động hạng ba….Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt BHXH huyện Phúc Thọ tồn số vấn đề như: đối tượng tham gia BHXH huyện thấp, chưa tương xứng với tiềm huyện, tình trạng nợ đọng nhiều…gây khó khăn công tác thu BHXH Qua đánh giá, phân tích số giải pháp, đề xuất trình bày trên, em hi vọng góp phần khắc phục hạn chế, góp phần ngày hồn thiện chế hoạt động BHXH nói chung cơng tác thu BHXH nói riêng Tạo tiền đề cho BHXH huyện ngày phát triển số lượng chất lượng, hòa nhịp phát triển huyện, tỉnh khác, đồng thời giúp cho BHXH huyện Phúc Thọ ngày phát triển Giúp HXH đến gần với người, gia đình, khiến trở thành phần khơngthể thiếutrongcuộc sốngcủamọi ngườinhằm đảmbảoquyền lợi, lợi ích cho người Hồn thành báo cáo “Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016” – vấn đề lớn quan trọng nên em chắn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Cuối e xin chân thành cảm ơn tri ân đến cô giáo- thạc sỹ Trịnh Khánh Chi tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp này! 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Nguyễn Tiệp (Chủ biên), Giáo trình Bảo hiểm xã hội, NXB Lao động xã hội, năm 2011 [2] Báo cáo tình hình thu BHXH BHXH thành phố Lào Cai năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 [3] BHXH Việt Nam, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT [4] BHXH Việt Nam, Quyết định số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Quyết định số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2004 [5] Chính Phủ, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc [6] Hệ thống văn BHXH văn có liên quan đến BHXH qua năm [7] Trang web: http://www.tapchibaohiemxahoi.org.vn, [8] Trang web: http://www.baohiemxahoi.gov.vn 62 ... chung BHXH công tác thu BHXH bắt buộc Chương II: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012- 2016 Chương III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu BHXH bắt. .. 1.4.6 Công tác thông tin,tuyên truyền CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN PHÚC THỌ GIAI ĐOẠN 2012- 2016 2.1 Giới thiệu sơ lược huyện Phúc Thọ BHXH huyện Phúc Thọ 2.1.1... hình thực kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Phúc Thọ giai đoạn 2012 – 2016 37 Bảng 2.10 Số tiền thu BHXH bắt buộc BHXH huy ện Phúc Th ọ giai đoạn 2012- 2016 39 Bảng 2.11 Số thu BHXH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện phúc thọ giai đoạn 2012 2016, Thực trạng công tác thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện phúc thọ giai đoạn 2012 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay