Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện bảo thắng giai đoạn 2012 2016

73 14 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:12

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiMỤC LỤCiiiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviDANH MỤC BẢNG BIỂUviiDANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒviiiLỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu25. Nội dung nghiên cứu2CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH41.1. Khái quát chung về BHXH41.1.1. Khái niệm BHXH41.1.2. Vai trò của BHXH41.1.3. Quỹ Bảo hiểm xã hội71.2. Lý luận chung về quản lý thu BHXH81.2.1. Khái niệm quản lý thu BHXH81.2.2. Vai trò của công tác quản lý thu BHXH81.3. Nội dung công tác quản lý thu BHXH101.3.1. Quản lý đối tượng tham gia BHXH101.3.2. Quản lý mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH131.3.3. Quản lý mức đóng và phương thức đóng BHXH151.3.4. Quản lý quy trình tổ chức thu BHXH171.4. Truy thu và các thủ tục truy thu211.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH221.5.1. Chính sách pháp luật về BHXH221.5.2. Lực lượng lao động221.5.3. Sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước231.5.4. Trình độ của cán bộ BHXH231.5.5. Trình độ nhận thức và ý thức trách nhiệm của người tham gia BHXH23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TẠI BHXH HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2012 2016252.1. Giới thiệu chung về BHXH huyện Bảo Thắng252.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai252.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện Bảo Thắng262.2. Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Bảo Thắng302.2.1. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Bảo Thắng302.2.2. Thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH352.2.3. Thực trạng công tác quản lý mức thu và phương thức thu BHXHBB372.2.4. Thực trạng quy trình tổ chức thu BHXHBB392.2.5. Kết quả thu BHXHBB tại BHXH huyện Bảo Thắng422.3. Đánh giá công tác quản lý thu492.3.1. Một số kết quả đạt được492.3.2. Hạn chế502.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế52CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2012 2016543.1. Định hướng phát triển chung của BHXH huyện Bảo Thắng trong thời gian tới.543.1.1. Định hướng phát triển của BHXH huyện543.1.2. Định hướng phát triển công tác quản lý thu của BHXH huyện543.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH huyện Bảo Thắng.553.2.1. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH553.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong cơ quan BHXH huyện Bảo Thắng.573.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc quản lý thu BHXH573.2.4. Tăng cường quản lý đối tượng tham gia583.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu593.2.6. Quản lý chặt chẽ tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH593.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra593.2.8. Giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH603.3. Một số khuyến nghị603.3.1. Đối với Nhà nước và Chính phủ603.3.2. Đối với cơ quan BHXH Việt Nam613.3.3. Đối với BHXH tỉnh Lào Cai613.3.4. Đối với cơ quan BHXH huyện Bảo Thắng623.3.5. Đối với UBND huyện và các ban ngành liên quan62KẾT LUẬN64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO65 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTSTTKý hiệuNội dung1BHXHBảo hiểm xã hội2DNNNDoanh nghiệp nhà nước3DNNQDDoanh nghiệp ngoài quốc doanh4HCSNHành chính sự nghiệp5HTXHợp tác xã6HKDCTHộ kinh doanh cá thể7LĐTB XHLao động thương binh và xã hội8NLĐNgười lao động9NSDLĐNgười sử dụng lao động DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1.1. Đội ngũ cán bộ của cơ quan BHXH huyện Bảo Thắng29Bảng 2.1: Số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201631Bảng 2.2. Số lao động tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201633Bảng 2.3: Tổng quỹ lương BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201636Bảng 2.4: Tiền lương tối thiểu chung giai đoạn 2012 201638Bảng 2.5: Tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201639Bảng 2.6: Bảng kế hoạch thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201643Bảng 2.7: Tình hình thu BHXHBB theo khối loại hình tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201645Bảng 2.8: Tình trạng nợ đọng BHXH giai đoạn 2012 201648 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒSơ đồ 2.1: Hệ thống bộ máy tổ chức BHXH huyện Bảo Thắng28Sơ đồ 2.2: Quy trình thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng40Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện cơ cấu số đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc theo khối loại hình tại BHXH huyện Bảo Thắng năm 2012 và 201631Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể hiện số lao động tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201634 LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiỞ Việt Nam hiện nay, hoạt động Bảo hiểm Xã hội (BHXH) là một trong số những hoạt động do nhà nước thực hiện và quản lý, không vì mục đích sinh lời, là một chính sách xã hội được nhiều quốc gia coi trọng. BHXH là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, là một phương tiện hữu ích trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống,... BHXH luôn chứng tỏ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.TrêMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiMỤC LỤCiiiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviDANH MỤC BẢNG BIỂUviiDANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒviiiLỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu25. Nội dung nghiên cứu2CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH41.1. Khái quát chung về BHXH41.1.1. Khái niệm BHXH41.1.2. Vai trò của BHXH41.1.3. Quỹ Bảo hiểm xã hội71.2. Lý luận chung về quản lý thu BHXH81.2.1. Khái niệm quản lý thu BHXH81.2.2. Vai trò của công tác quản lý thu BHXH81.3. Nội dung công tác quản lý thu BHXH101.3.1. Quản lý đối tượng tham gia BHXH101.3.2. Quản lý mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH131.3.3. Quản lý mức đóng và phương thức đóng BHXH151.3.4. Quản lý quy trình tổ chức thu BHXH171.4. Truy thu và các thủ tục truy thu211.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH221.5.1. Chính sách pháp luật về BHXH221.5.2. Lực lượng lao động221.5.3. Sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước231.5.4. Trình độ của cán bộ BHXH231.5.5. Trình độ nhận thức và ý thức trách nhiệm của người tham gia BHXH23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TẠI BHXH HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2012 2016252.1. Giới thiệu chung về BHXH huyện Bảo Thắng252.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai252.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH huyện Bảo Thắng262.2. Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Bảo Thắng302.2.1. Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Bảo Thắng302.2.2. Thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH352.2.3. Thực trạng công tác quản lý mức thu và phương thức thu BHXHBB372.2.4. Thực trạng quy trình tổ chức thu BHXHBB392.2.5. Kết quả thu BHXHBB tại BHXH huyện Bảo Thắng422.3. Đánh giá công tác quản lý thu492.3.1. Một số kết quả đạt được492.3.2. Hạn chế502.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế52CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2012 2016543.1. Định hướng phát triển chung của BHXH huyện Bảo Thắng trong thời gian tới.543.1.1. Định hướng phát triển của BHXH huyện543.1.2. Định hướng phát triển công tác quản lý thu của BHXH huyện543.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH huyện Bảo Thắng.553.2.1. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH553.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong cơ quan BHXH huyện Bảo Thắng.573.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc quản lý thu BHXH573.2.4. Tăng cường quản lý đối tượng tham gia583.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu593.2.6. Quản lý chặt chẽ tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH593.2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra593.2.8. Giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH603.3. Một số khuyến nghị603.3.1. Đối với Nhà nước và Chính phủ603.3.2. Đối với cơ quan BHXH Việt Nam613.3.3. Đối với BHXH tỉnh Lào Cai613.3.4. Đối với cơ quan BHXH huyện Bảo Thắng623.3.5. Đối với UBND huyện và các ban ngành liên quan62KẾT LUẬN64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO65 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTSTTKý hiệuNội dung1BHXHBảo hiểm xã hội2DNNNDoanh nghiệp nhà nước3DNNQDDoanh nghiệp ngoài quốc doanh4HCSNHành chính sự nghiệp5HTXHợp tác xã6HKDCTHộ kinh doanh cá thể7LĐTB XHLao động thương binh và xã hội8NLĐNgười lao động9NSDLĐNgười sử dụng lao động DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1.1. Đội ngũ cán bộ của cơ quan BHXH huyện Bảo Thắng29Bảng 2.1: Số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201631Bảng 2.2. Số lao động tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201633Bảng 2.3: Tổng quỹ lương BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201636Bảng 2.4: Tiền lương tối thiểu chung giai đoạn 2012 201638Bảng 2.5: Tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201639Bảng 2.6: Bảng kế hoạch thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201643Bảng 2.7: Tình hình thu BHXHBB theo khối loại hình tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201645Bảng 2.8: Tình trạng nợ đọng BHXH giai đoạn 2012 201648 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒSơ đồ 2.1: Hệ thống bộ máy tổ chức BHXH huyện Bảo Thắng28Sơ đồ 2.2: Quy trình thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng40Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể hiện cơ cấu số đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc theo khối loại hình tại BHXH huyện Bảo Thắng năm 2012 và 201631Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể hiện số lao động tham gia BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 201634 LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiỞ Việt Nam hiện nay, hoạt động Bảo hiểm Xã hội (BHXH) là một trong số những hoạt động do nhà nước thực hiện và quản lý, không vì mục đích sinh lời, là một chính sách xã hội được nhiều quốc gia coi trọng. BHXH là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, là một phương tiện hữu ích trong việc đảm bảo thu nhập cho người lao động khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống,... BHXH luôn chứng tỏ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội.Trên thực tế khi triển khai chính sách BHXH, bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động BHXH bắt buộc ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực quản lý thu BHXH, từ đó, ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ chính sách BHXH cho NLĐ. Một trong những nguyên tắc quan trọng để quỹ BHXH có thể tồn tại và phát triển được đó là số thu BHXH phải luôn lớn hơn hoặc ít nhất là phải bằng số chi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tổ hợp tác, người buôn bán nhỏ... trốn tránh không tham gia BHXH cho NLĐ hoặc còn cố tình tìm mọi cách trốn đóng BHXH, nợ đọng BHXH thời gian dài, thậm chí có những đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ để làm vốn sản xuất kinh doanh. Hậu quả là làm mất cân đối quỹ nói riêng và sự phát triển của BHXH nói chung. Một trong những nguyên nhân là chúng ta chưa xây dựng được một cơ chế thu đồng bộ và hiệu quả. Nắm bắt được sự cần thiết cũng như vai trò vô cùng quan trọng của quản lý thu, công tác thu luôn được chú trọng, quan tâm đặc biệt để ổn định nguồn tài chính quỹ BHXH.Do vậy, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của ngành BHXH. Để công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi phải có quy trình quản lý thu chặt chẽ, hợp lý, khoa học. Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm mở rộng và tăng trưởng nguồn thu BHXH bắt buộc, phát triển bền vững quỹ BHXH, rất cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới. Từ nhận thức những vấn đề nêu trên, em đã chọn đề tài “Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 2016” làm đề tài cho luận văn của mình, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế nêu trên.n thực tế khi triển khai chính sách BHXH, bên cạnh những thuận lợi thì hoạt động BHXH bắt buộc ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực quản lý thu BHXH, từ đó, ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ chính sách BHXH cho NLĐ. Một trong những nguyên tắc quan trọng để quỹ BHXH có thể tồn tại và phát triển được đó là số thu BHXH phải luôn lớn hơn hoặc ít nhất là phải bằng số chi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tổ hợp tác, người buôn bán nhỏ... trốn tránh không tham gia BHXH cho NLĐ hoặc còn cố tình tìm mọi cách trốn đóng BHXH, nợ đọng BHXH thời gian dài, thậm chí có những đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ để làm vốn sản xuất kinh doanh. Hậu quả là làm mất cân đối quỹ nói riêng và sự phát triển của BHXH nói chung. Một trong những nguyên nhân là chúng ta chưa xây dựng được một cơ chế thu đồng bộ và hiệu quả. Nắm bắt được sự cần thiết cũng như vai trò vô cùng quan trọng của quản lý thu, công tác thu luôn được chú trọng, quan tâm đặc biệt để ổn định nguồn tài chính quỹ BHXH.Do vậy, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của ngành BHXH. Để công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi phải có quy trình quản lý thu chặt chẽ, hợp lý, khoa học. Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm mở rộng và tăng trưởng nguồn thu BHXH bắt buộc, phát triển bền vững quỹ BHXH, rất cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới. Từ nhận thức những vấn đề nêu trên, em đã chọn đề tài “Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012 2016” làm đề tài cho luận văn của mình, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề còn hạn chế nêu trên. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH 1.1 Khái quát chung BHXH 1.1.1 Khái niệm BHXH 1.1.2 Vai trò BHXH 1.1.3 Quỹ Bảo hiểm xã hội 1.2 Lý luận chung quản lý thu BHXH 1.2.1 Khái niệm quản lý thu BHXH 1.2.2 Vai trò cơng tác quản lý thu BHXH 1.3 Nội dung công tác quản lý thu BHXH 1.3.1 Quản lý đối tượng tham gia BHXH 1.3.2 Quản lý mức tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH 1.3.3 Quản lý mức đóng phương thức đóng BHXH 1.3.4 Quản lý quy trình tổ chức thu BHXH 1.4 Truy thu thủ tục truy thu 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH 1.5.1 Chính sách pháp luật BHXH 1.5.2 Lực lượng lao động 1.5.3 Sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước 1.5.4 Trình độ cán BHXH 1.5.5 Trình độ nhận thức ý thức trách nhiệm người tham gia BHXH CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH TẠI BHXH HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2012- 2016 2.1 Giới thiệu chung BHXH huyện Bảo Thắng 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức máy BHXH huyện Bảo Thắng 2.2 Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc huyện Bảo Thắng 2.2.1 Thực trạng công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc huyện Bảo Thắng 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH 2.2.3 Thực trạng công tác quản lý mức thu phương thức thu BHXHBB 2.2.4 Thực trạng quy trình tổ chức thu BHXHBB 2.2.5 Kết thu BHXHBB BHXH huyện Bảo Thắng 2.3 Đánh giá công tác quản lý thu 2.3.1 Một số kết đạt 2.3.2 Hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 3.1 Định hướng phát triển chung BHXH huyện Bảo Thắng thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển BHXH huyện 3.1.2 Định hướng phát triển công tác quản lý thu BHXH huyện 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH huyện Bảo Thắng 3.2.1 Thực tốt cơng tác thơng tin, tun truyền sách BHXH 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ, cơng chức quan BHXH huyện Bảo Thắng 3.2.3 Tăng cường phối hợp quan có liên quan việc quản lý thu BHXH 3.2.4 Tăng cường quản lý đối tượng tham gia 3.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thu 3.2.6 Quản lý chặt chẽ tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH 3.2.7 Tăng cường công tác tra, kiểm tra 3.2.8 Giải tình trạng nợ đọng BHXH 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước Chính phủ 3.3.2 Đối với quan BHXH Việt Nam 3.3.3 Đối với BHXH tỉnh Lào Cai 3.3.4 Đối với quan BHXH huyện Bảo Thắng 3.3.5 Đối với UBND huyện ban ngành liên quan KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ST T Ký hiệu Nội dung BHXH Bảo hiểm xã hội DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngồi quốc doanh HCSN Hành nghiệp HTX Hợp tác xã HKDCT Hộ kinh doanh cá thể LĐTB & XH Lao động thương binh xã hội NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Đội ngũ cán quan BHXH huyện Bảo Thắng 29 Bảng 2.1: Số đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 31 Bảng 2.2 Số lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 33 Bảng 2.3: Tổng quỹ lương BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 36 Bảng 2.4: Tiền lương tối thiểu chung giai đoạn 2012- 2016 .38 Bảng 2.5: Tiền lương tối thiểu vùng địa bàn huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 39 Bảng 2.6: Bảng kế hoạch thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 43 Bảng 2.7: Tình hình thu BHXHBB theo khối loại hình BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 45 Bảng 2.8: Tình trạng nợ đọng BHXH giai đoạn 2012- 2016 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Hệ thống máy tổ chức BHXH huyện Bảo Thắng .28 Sơ đồ 2.2: Quy trình thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng 40 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể cấu số đơn vị SDLĐ tham gia BHXH bắt buộc theo khối loại hình BHXH huyện Bảo Thắng năm 2012 2016 31 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể số lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 34 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở Việt Nam nay, hoạt động Bảo hiểm Xã hội (BHXH) số hoạt động nhà nước thực quản lý, khơng mục đích sinh lời, sách xã hội nhiều quốc gia coi trọng BHXH cầu nối người lao động người sử dụng lao động, phương tiện hữu ích việc đảm bảo thu nhập cho người lao động gặp phải rủi ro sống, BHXH chứng tỏ vai trò trụ cột hệ thống an sinh xã hội Trên thực tế triển khai sách BHXH, bên cạnh thuận lợi hoạt động BHXH bắt buộc Việt Nam nhiều hạn chế, lĩnh vực quản lý thu BHXH, từ đó, ảnh hưởng đến việc thực chế độ sách BHXH cho NLĐ Một nguyên tắc quan trọng để quỹ BHXH tồn phát triển số thu BHXH phải ln lớn phải số chi Tuy nhiên, doanh nghiệp ngồi quốc doanh, tổ hợp tác, người bn bán nhỏ trốn tránh không tham gia BHXH cho NLĐ cố tình tìm cách trốn đóng BHXH, nợ đọng BHXH thời gian dài, chí có đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH NLĐ để làm vốn sản xuất kinh doanh Hậu làm cân đối quỹ nói riêng phát triển BHXH nói chung Một nguyên nhân chưa xây dựng chế thu đồng hiệu Nắm bắt cần thiết vai trò vơ quan trọng quản lý thu, công tác thu trọng, quan tâm đặc biệt để ổn định nguồn tài quỹ BHXH Do vậy, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc nhiệm vụ quan trọng khó khăn ngành BHXH Để công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đạt hiệu cao đòi hỏi phải có quy trình quản lý thu chặt chẽ, hợp lý, khoa học Để khắc phục hạn chế trên, nhằm mở rộng tăng trưởng nguồn thu BHXH bắt buộc, phát triển bền vững quỹ BHXH, cần có giải pháp thiết thực, hiệu thời gian tới Từ nhận thức vấn đề nêu trên, em chọn đề tài “Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016” làm đề tài cho luận văn mình, nhằm góp phần giải vấn đề hạn chế nêu Mục tiêu nghiên cứu Luận giải sở khoa học, báo cáo đánh giá tổng quát thực trạng công tác quản lý thu BHXH giai đoạn từ năm 2012 đến 2016 đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thực tốt công tác quản lý thu BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2016, tầm nhìn 2020 Nghiên cứu vấn đề thu, nộp BHXH người lao động, người sử dụng lao động quan BHXH, yếu tố ảnh hưởng đến số thu BHXH, đối tượng nộp BHXH, phương thức thu, quy trình tổ chức quản lý thu, nguyên nhân trốn tránh nộp BHXH Dựa mặt tồn tại, vướng mắc việc phân tích, đánh giá thực công tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, báo cáo đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Bảo Thắng, bước đưa sách Đảng, pháp luật nhà nước thực vào đời sống Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung công tác quản lý thu BHXH, trình thực cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Tại Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai + Về thời gian: giai đoạn 2012- 2016 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Một số phương pháp khác: thu thập số liệu; phân tích so sánh; tổng hợp số liệu phân tích Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo có kết cấu bao gồm chương: Chương 1: Một số lý luận chung BHXH công tác quản lý thu BHXH Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm thực tốt công tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Trong trình làm nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến, bảo thầy, cô để viết em tốt Qua lần em xin chân thành cảm ơn thầy “Hồng Minh Tuấn” tận tình hướng dẫn bảo em để hồn thiện tốt khóa luận tốt nghiệp Đồng thời em xin cảm ơn bác, cô chú,anh chị quan BHXH huyện Bảo Thắng giúp đỡ tạo điều kiện cho em có số liệu, tài liệu hữu ích để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH 1.1 Khái quát chung BHXH 1.1.1 Khái niệm BHXH Hiện nay, hầu hết quốc gia, bảo hiểm xã hội coi phận cấu thành hệ thống an sinh xã hội, sách quan trọng nước Có nhiều định nghĩa khác BHXH, tùy theo góc độ nghiên cứu, cách tiếp cận mà người ta đưa nhiều định nghĩa khác Công ước 102 Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đưa khái niệm BHXH sau: “BHXH bảo vệ mà xã hội cung cấp cho thành viên thông qua loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại khó khăn kinh tế xã hội dẫn đến việc ngừng giảm sút đáng kể thu nhập gây ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, tàn tật, tuổi già, chết; đồng thời bảo đảm chăm sóc y tế trợ cấp cho gia đình đơng con” Theo Luật số 58/2014/QH13 Bảo hiểm xã hội bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội bắt buộc loại hình bảo hiểm xã hội Nhà nước tổ chức mà người lao động người sử dụng lao động phải tham gia Như vậy, BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động, họ gặp phải biến cố, rủi ro làm suy giảm sức khỏe, khả lao động, việc làm, chết, gắn liền với trình tạo lập quỹ tiền tệ tập trung hình thành bên tham gia BHXH đóng góp việc sử dụng quỹ cung cấp tài nhằm đảm bảo mức sống cho thân người lao động người ruột thịt người lao động trực tiếp phải ni dưỡng, góp phần đảm bảo an tồn xã hội 1.1.2 Vai trò BHXH BHXH đời phát triển ngày khẳng định vai trò nhiều phương diện khác thực tế sống phát triển kinh tế Có thể khái qt vai trò BHXH mặt sau: 1.1.2.1 Đối với người lao động Ở hồn cảnh, thời điểm nào, rủi ro ln ln rình rập, đe doạ sống người gây gánh nặng cho cộng đồng xã hội Rủi ro phát sinh hồn tồn ngẫu nhiên bất ngờ khơng lường trước xét bình diện xã hội, rủi ro tất yếu tránh Để phòng ngừa hạn chế tác động tiêu cực rủi ro người xã hội nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động BHXH Chúng ta liệt kê số vai trò BHXH cá nhân - Thứ nhất: BHXH có vai trò ổn định thu nhập cho người lao động gia đình họ Khi tham gia BHXH, người lao động phải trích khoản phí nộp vào quỹ BHXH, gặp rủi ro, bất hạnh như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động làm cho chi phí gia đình tăng lên phải ngừng làm việc tạm thời Do thu nhập gia đình bị giảm, đời sống kinh tế lâm vào tình cảnh khó khăn, túng quẫn Nhờ có sách BHXH mà họ nhận khoản tiền trợ cấp bù đắp lại phần thu nhập bị bị giảm để đảm bảo ổn định thu nhập, ổn định đời sống - Thứ hai: Ngoài việc đảm bảo đời sống kinh tế, BHXH tạo tâm lý an tâm, tin tưởng Khi tham gia BHXH góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động đem lại sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân lao động Vì vậy, BHXH có vai trò to lớn NLĐ, điều kiện cho NLĐ tương trợ lẫn ốm đau, tai nạn, thai sản, … Đồng thời hội để người thực trách nhiệm hỗ trợ lẫn gặp khó khăn 1.1.2.2 Đối với tổ chức sử dụng lao động Người sử dụng lao động người lao động, mối quan hệ ràng buộc, chặt chẽ, chia trách nhiệm, chia rủi ro có quan hệ BHXH Tuy nhiên mối quan hệ mối quan hệ thể giác độ khác Người lao động tham gia BHXH với vai trò bảo vệ quyền lợi cho đồng thời phải có trách nhiệm cộng đồng xã hội Người sử dụng lao động tham gia BHXH để tăng cường tình đoàn kết chia sẻ rủi ro cho người lao động đồng thời bảo vệ, ổn định sống cho thành viên xã hội Mối quan hệ thể tính nhân sinh, nhân văn sâu sắc BHXH Bảo hiểm xã hội chắn giúp họ trình sản xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất thu hút lao động, bảo hiểm xã hội đảm bảo chi trả khoản tiền lớn người lao động không may gặp rủi ro già hết tuổi lao động Khơng ảnh hưởng lớn đến tài đơn vị BHXH giúp tổ chức sử dụng lao động nói chung doanh nghiệp nói riêng ổn định sản xuất kinh doanh thông qua phân phối chi Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH thấp Thứ bảy, cơng tác tun truyền nặng tính hình thức, hành chính, tuyên truyền dạng vĩ mô chưa sát sở, sát người lao động Vì nhiều hạn chế, đa số người lao động khu vực chưa hiểu trách nhiệm quyền lợi tham gia BHXH bắt buộc 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, nhận thức BHXH đơn vị sử dụng lao động, khu vực Nhà nước hạn chế, nhiều chủ sử dụng lao động NLĐ chưa có nhận thức BHXH Có nhiều NSDLĐ hiểu biết pháp luật, có khả tài lại thiếu trách nhiệm, cố tình lách luật tìm cách để lẩn tránh nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc chiếm dụng tiền đóng BHXH Nắm tâm lý NLĐ muốn có việc làm, nhiều doanh nghiệp lờ việc ký hợp đồng lao động kéo dài thời gian thử việc Trong trường hợp bắt buộc phải ký hợp đồng lao động, họ tìm cách ghi văn mức lương tối thiểu Thứ hai, phối kết hợp hoạt động quan BHXH với số quan quản lý nhà nước cơng tác đạo thu BHXH thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý giai đoạn Cụ thể việc đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với đăng ký quản lý lao động thiếu chặt chẽ Mặc dù pháp luật quy định bắt buộc doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh phải đăng ký số lao động với quan quản lý lao động, song nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân không thực quy định mà không bị xử lý Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đoàn thể cơng đồn, niên, phụ nữ chưa có hoạt động khơng hiệu Cơng đồn tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp có quyền lợi BHXH người lao động, đến có số lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân có cơng đồn sở Hơn nữa, cán cơng đồn đơn vị chuyên trách, mà người làm cơng cho chủ doanh nghiệp Vì thế, họ mạnh dạn lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho công nhân Thứ ba, chức kiểm tra, xử lý quan BHXH vi phạm sách BHXH người sử dụng lao động bị hạn chế, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, tính pháp lý chưa nghiêm nhiều chủ sử dụng lao động tìm cách tránh né, khơng thực BHXH cho người lao động dây dưa chậm nộp, nợ đọng với thời gian dài không bị xử lý Thứ tư, phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân mang tính cạnh tranh khơng ổn định, làm cho người lao động dễ bị việc làm nhiều nguyên nhân: lao động thời vụ, ngắn hạn, chuyển đổi loại hình kinh doanh làm cho người lao động có cảm giác bất an, khơng định hướng việc làm tương lai Khu vực thu hút nhiều lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, chưa có tay nghề nên việc làm khơng ổn định, thay đổi thường xuyên nơi làm việc Mặt khác, phần lớn doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân thành lập, chưa thích nghi với chế thị trường, sức cạnh tranh mặt hàng, doanh nghiệp thấp, sản phẩm sản xuất giá thành cao, tiêu thụ chậm, làm ăn hiệu quả, thu nhập người lao động thấp nguyên nhân làm cho đơn vị sử dụng lao động người lao động không mặn mà với việc tham gia BHXH Thứ năm, BHXH huyện Bảo Thắng tập trung vào nguồn lao động tham gia BHXH khu vực hành nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, đầu tư nước đơn vị có nguồn lao động lớn, chưa đầu tư thoả đáng cho việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH khu vực ngồi quốc doanh, ngồi cơng lập Chưa đánh giá, phân tích hết nguyên nhân tồn để tìm biện pháp tháo gỡ BHXH huyện chưa tập trung điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thông tin cần thiết phục vụ cho việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH Thứ sáu, cán làm cơng tác thu BHXH nhiều bất cập, yếu kinh nghiệm quản lý, tác phong làm việc mang dư âm hành vụ, chưa bám sát sở, bám sát người lao động, việc giải thích, tun truyền vận động chung chung, hiệu thấp Tác phong làm việc nặng thói quen hành bao cấp, thiếu biện pháp phương thức tổ chức thực hiện, nhiều thực theo mệnh lệnh hành nghiệp, chưa phù hợp với thực tiễn quản lý CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH BẮT BUỘC TẠI BHXH HUYỆN BẢO THẮNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 3.1 Định hướng phát triển chung BHXH huyện Bảo Thắng thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển BHXH huyện Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức thực công tác thu BHXH địa bàn huyện cấp giao cho, BHXH huyện Bảo Thắng định hướng nhiệm vụ trọng tâm sau: - Phấn đấu hoàn thành hoàn thành vượt tiêu, kế hoạch hàng năm BHXH tỉnh giao cho Không ngừng mở rộng đối tượng tham gia BHXH địa bàn huyện, tiến tới mục tiêu BHXH cho người lao động - Đẩy mạnh cơng tác thơng tin tun truyền chế độ sách BHXH, BHYT, tuyên truyền, giải thích để NLĐ, chủ SDLĐ nhân dân hiểu, nhận thức quyền lợi nghĩa vụ tham gia BHXH từ tích cực, tự giác tham gia - Duy trì tốt cơng tác cải cách thủ tục hành chính, thực chế cửa cho công tác nghiệp vụ Đồng thời trì tốt cơng tác lưu trữ hồ sơ, đảm bảo thuận tiện khai thác, an toàn lưu trữ, đáp ứng yêu cầu đơn vị cá nhân hồ sơ cần thiết - Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ chuyên môn khả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu BHXH Phấn đấu xây dựng đơn vị sạch, vững mạnh, người viên chức kiểu mẫu Thực lời hay, làm việc tốt, phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc năm - Tăng cường công tác tra, kiểm tra nhà nước thực sách BHXH Luật lao động Luật BHXH đơn vị địa bàn huyện - Tranh thủ đạo Ban giám đốc BHXH tỉnh, phòng, ban chức thuộc văn phòng BHXH tỉnh, Thường Trực huyện ủy, Thường Trực UBND huyện 3.1.2 Định hướng phát triển công tác quản lý thu BHXH huyện Đối với công tác quản lý thu BHXH, năm tới, BHXH huyện Bảo Thắng tăng cường phân công cán đến sở để đôn đốc đơn vị thu nộp BHXH Đồng thời đơn vị SDLĐ tập trung tháo gỡ khó khăn đề giải pháp nhằm thực hiệu thu BHXH, phấn đấu ln hồn thành kế hoạc thu BHXH tỉnh giao cho - Thực tốt việc thu nộp BHXH: thu đối tượng, thu đủ số lượng đảm bảo thu thời gian quy định theo Luật BHXH văn có liên quan Đồng thời hàng tháng thơng báo tình hình thu nộp BHXH cho đợn vị biết để thực hiện, gắn việc thu nộp BHXH đầy đủ giải chế độ, sách cho NLĐ - Thông qua công tác đối chiếu, quản lý thu BHXH đơn vị để kiểm tra diễn biến tiền lương, chuyển ngạch lương, nâng lương, thay đổi chức danh nghề, phụ cấp để đối chiếu ghi sổ BHXH xác - Tiếp tục mở rộng đơn vị DN quốc doanh, DN tư nhân, hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH theo quy định Luật BHXH nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi tham gia thụ hưởng BHXH cho NLĐ - Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền với yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm, hiệu bám sát với yêu cầu thực tiễn, tăng cường phối hợp với quan thông tin, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng chế độ, sách BHXH đến đơn vị sử dụng lao động tầng lớp nhân dân, kết hoạt động, khó khăn, vướng mắc thực nhiệm vụ chuyên môn thông tin, phản ánh kịp thời 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH huyện Bảo Thắng 3.2.1 Thực tốt cơng tác thơng tin, tun truyền sách BHXH Công tác thông tin tuyên tuyền cho NLĐ làm việc thành phần kinh tế nhận thức đầy đủ mục tiên, ý nghĩa tầm quan trọng sách BHXH đời sống yêu cầu an sinh xã hội Tuyên truyền, vận động đến NLĐ, chủ sử dụng lao động, quản lý Nhà nước cán bộ, viên chức hệ thống BHXH nhận thức vị trí, vai trò tầm quan trọng sách BHXH Đảng Nhà nước Để đạt mục tiêu trên, thời gian qua, việc tuyên truyền chủ yếu thông qua phương tiện thông tin đại chúng truyền hình, phát địa phương (tăng thời lượng phát sóng, tổ chức chuyên trang, chuyên đề) Các báo, tạp chí BHXH nhằm tạo thời gian cho người nghe, nhìn, đọc đến ngày, quan tâm theo dõi Mặt khác phản ánh phê bình tình trạng số chủ doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở sách, chế quản lý BHXH để trốn đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, thiếu trách nhiệm chăm lo lợi ích đáng, hợp pháp người lao động làm việc cho doanh nghiệp, cho giầu có doanh nghiệp Bên cạnh việc biểu dương nhân tố điển hình việc tham gia BHXH bắt buộc thực tốt quy định pháp luật thời gian tới quan BHXH, nhà báo, quan thơng tin, báo chí cần tăng cường việc phê bình, nhắc nhở doanh nghiệp khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, dùng tiền đóng BHXH chuyển sang làm việc khác mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp Tổ chức thi tìm hiểu sách, chế độ BHXH nhiều hình thức khác nhau, với biện pháp cụ thể theo phạm vi lĩnh vực định Ví dụ, như: + BHXH huyện phối hợp với đài phát huyện đưa chương trình BHXH để BHXH thực có ý nghĩa sát thực với dân Hợp đồng với Đài phát truyền hình huyện mở riêng tháng chuyên mục BHXH, hàng tuần có chuyên mục BHXH tổng hợp tin như: Giải chế độ sách, tình hình nợ đọng + Phối hợp với quan chức Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội huyện Bảo Thắng, Ban Quản lý dự án CTXDCB huyện, UBND huyện tuyên truyền; tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức thi tuyên truyền viên giỏi ngành, thi tìm hiểu BHXH, tổ chức đợt thi viết bài, thi viết thơ ca BHXH + Cán BHXH huyện khơng tích cực đơn đốc thu nộp mà người tuyên truyền chế độ sách BHXH đến đơn vị sử dụng lao động NLĐ, bám sát đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn nghiệp vụ thu - nộp BHXH kỳ, giảm nợ đọng + In ấn tờ rơi, sách, báo chí BHXH huyện Bảo Thắng phải có tủ sách, có phòng lưu tư liệu, sách, báo chí liên quan đến nghiệp vụ, khuyến khích tất đơn vị sử dụng lao động có tủ sách phòng đọc giúp NLĐ hiểu biết sách BHXH bắt buộc - Đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, giải thích, phổ biến pháp luật BHXH hình thức: phương tiện thơng tin đại chúng báo, đài phát thanh, truyền hình panơ, áp phích cổ động, để người dân nắm vững văn pháp luật BHXH hành, nhằm bước hình thành ý thức pháp luật để sống theo pháp luật - Mở rộng dân chủ, công khai hoạt động quan nhà nước nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng pháp luật, thực pháp luật giám sát kiểm tra việc thực pháp luật theo nguyên tắc: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" Đây biện pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật nhân dân, xã hội - Tăng cường đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật BHXH quan thực thi pháp luật BHXH nhằm bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ quyền, tự lợi ích hợp pháp cơng dân 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ, cơng chức quan BHXH huyện Bảo Thắng Trình độ chuyên môn điều kiện tất yếu, yêu cầu bắt buộc công việc Khoa học kĩ thuật ngày phát triển yêu cầu người cán làm công tác thu quản lý thu cần trình độ tin học, ngoại ngữ, khả nắm bắt phải cao Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) nêu rõ: “Cán nhân tố định thành bại Cách mạng gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” 3.2.3 Tăng cường phối hợp quan có liên quan việc quản lý thu BHXH Đối với ban, ngành huyện Liên đồn lao động, phòng Lao Động Thương Binh Và Xã Hội, phòng Tài chính- Kế hoạch, Ban Quản lý KCN, Thanh tra, UBND huyện, UBND xã, thị trấn phải phối hợp với quan BHXH vào để xử lý đơn vị vi phạm pháp luật đóng BHXH Tạo thống quan điểm phải thực sách BHXH NLĐ khu vực kinh tế tư nhân địa bàn huyện Đặc biệt việc phải có thống thơng suốt từ cấp uỷ quyền địa phương Thống chế phối hợp ngành, cấp lĩnh vực liên quan đến người lao động BHXH đơn vị UBND huyện định kỳ hàng tháng nghe báo cáo ngành tình hình sử dụng lao động, đóng BHXH để có hướng đạo xử lý kịp thời đơn vị chây ỳ khơng đóng BHXH cho NLĐ UBND huyện quan quản lý Nhà nước BHXH địa phương phải yêu cầu ngân hàng, kho bạc, nơi đơn vị mở tài khoản phải trích từ tài khoản đơn vị để nộp BHXH huyện mà không cần chấp thuận đơn vị theo quy định Nhà nước (Theo Nghị định 135/2007/NĐ-CP ngày 16/8/2007 Chính Phủ) Đưa cơng tác đạo, tổ chức thực BHXH bắt buộc vào tiêu thi đua hàng năm ngành, cấp đơn vị tiêu chuẩn bình xét chi bộ, Đảng "trong sạch, vững mạnh" hàng năm Tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân phát triển theo đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, để đơn vị có điều kiện tham gia BHXH cho người lao động Phòng Tài chính-kế hoạch, Ban Quản lý dự án cơng trình xây dựng huyện cấp giấy phép kinh doanh yêu cầu đơn vị phải đăng ký việc sử dụng lao động, việc đóng BHXH để NLĐ n tâm cơng tác, phải có cam kết cụ thể Nếu đơn vị khơng chấp hành xử phạt theo quy định Nhà nước Trường hợp nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật thu hồi giấy phép kinh doanh BHXH huyện cần phối hợp với Tòa án huyện,Viện kiểm sát, Cơng an để khởi kiện tòa đơn vị khơng chấp hành đóng đúng, đủ, kịp thời BHXH cho NLĐ theo quy định pháp luật 3.2.4 Tăng cường quản lý đối tượng tham gia Để công tác thu BHXH bắt buộc tiến hành tiến độ đối tượng BHXH huyện Bảo Thắng cần phải phối hợp với UBND xã, thị trấn tăng cường quản lý đối tượng thu Hiện nay, có UBND phường, xã nơi có điều kiện nắm tình hình hoạt động quy mô sử dụng lao động đơn vị thuộc khu vực kinh tế quốc doanh Do vậy, quan BHXH phải phối hợp chặt chẽ dựa vào UBND xã, phường để xác định doanh nghiệp quốc doanh thuộc đối tượng thực BHXH địa bàn, từ đó, triển khai cơng tác thu BHXH bắt buộc kịp thời, đầy đủ Tóm lại, UBND phường, xã khơng giữ vai trò đại lý chi trả mà đầu mối quan trọng để giúp quan BHXH quản lý doanh nghiệp quốc doanh nhằm hỗ trợ thu BHXH bắt buộc Biện pháp cần phải thực cụ thể sau: + Cơ quan BHXH huyện Bảo Thắng cần làm việc với UBND xã, thị trấn có chương trình kế hoạch cụ thể để thường xun phối hợp làm tốt cơng tác điều tra tình hình hoạt động, tình hình sử dụng lao động đơn vị thuộc khu vực kinh tế quốc doanh để triển khai công tác thu BHXH bắt buộc + Phối hợp nguồn kinh phí hỗ trợ thu hợp lý, giúp UBND xã, thị trấn có điều kiện làm cơng tác cập nhật, nắm tình hình hỗ trợ thu BHXH bắt buộc đơn vị khu vực kinh tế quốc doanh 3.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thu Để công tác quản lý thu BHXH thời gian tới đạt kết tốt hơn, cần tăng cường áp dụng nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xử lý công việc thông tin nhanh chóng, xác, giúp cho việc quản lý, lưu trữ liệu thuận tiện, giảm bớt thao tác không cần thiết Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý thu BHXH đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác quản lý Nó điều kiện quan trọng để ngành BHXH đẩy mạnh cải cách hành hoạt động ngành nhằm đảm bảo yêu cầu ngày nhiều người mong muốn tham gia vào hệ thống BHXH 3.2.6 Quản lý chặt chẽ tiền lương, tiền công làm đóng BHXH Để thực tốt giải pháp cán chuyên thu khối cần phải theo dõi chặt chẽ biến động tổng quỹ lương đơn vị, biến động TL-TC NLĐ Đặc biệt theo dõi chặt chẽ để thực tốt giải pháp cán Để cơng tác thu BHXH bắt buộc tiến hành tiến độ đối tượng BHXH huyện Bảo Thắng cần phải phối hợp với UBND xã, thị trấn tăng tương quản lý đối tượng thu 3.2.7 Tăng cường công tác tra, kiểm tra Tăng cường công tác tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài kiểm tra quan BHXH, kiểm tra tổ chức cơng đồn Cơng đồn huyện phải tham mưu với UBND huyện đạo thành lập tổ chức cơng đồn đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc, nhắc nhở đơn vị phải khai báo số lao động đóng BHXH bắt buộc đầy đủ theo luật định Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lặp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác tập trung việc tra, kiểm tra vào đơn vị trọng điểm có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH Và vấn đề quan trọng kết luận tra, kiểm tra có hiệu lực thực sau tra quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tham gia đoàn tra, kiểm tra Nếu phát vi phạm Luật BHXH kiên phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật Khi có tranh chấp quan hệ BHXH quan BHXH cần giải theo pháp luật 3.2.8 Giải tình trạng nợ đọng BHXH Từ 1.7.2016 Luật Tố tụng dân có hiệu lực, tổ chức Cơng đồn thức tiếp nhận nhiệm vụ khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp với BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ (số tiền nợ, thời gian nợ ) Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tổ chức Cơng đồn phép tiến hành khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH tòa Tuy nhiên, thực tế nhiều cơng đồn sở chưa đủ sức, lực, trình độ pháp lý, lĩnh để khởi kiện chủ doanh nghiệp Do đó, để giải tình trạng nợ đọng địa bàn, BHXH huyện Bảo Thắng cần triển khai biện pháp sau đây: - Hàng tháng gọi điện nhắc nhở đơn vị nộp BHXH Đồng thời cử cán xuống trực tiếp đơn vị để đốc thúc thu BHXH - Lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng kéo dài tòa xử lý theo quy định Chủ động thường xun theo dõi, rà sốt, đơn đốc phân loại đơn vị nợ để có kết hợp giải pháp hợp lý, hiệu Kiến nghị thành lập đồn thu nợ có kết hợp phòng ban thuộc quan BHXH ban ngành, quyền địa phương có liên quan, tổ thu nợ thường xuyên đôn đốc nhắc nhở giám sát đơn vị việc truy đóng BHXH 3.3 Một số khuyến nghị Để góp phần giúp đơn vị phát huy thành tựu đạt được, tạo mạnh cho riêng mình, hồn thành tốt mục tiêu đề góp phần thực mục đích sách BHXH, đồng thời khắc phục tồn đơn vị công tác thực BHXH, xin đưa số khuyến nghị sau: 3.3.1 Đối với Nhà nước Chính phủ - Nhà nước cần có sách xử phạt nghiêm khắc doanh nghiệp thực khơng tốt cố tình vi phạm quy định BHXH Vì Nhà nước cần sớm có sách phù hợp để tránh tình trạng xấu lây lan Hiện nay, áp dụng số biện pháp điển hình đơn vị sử dụng lao động cụ thể sau: + Tiến hành hình hóa hành vi chiếm đoạt trốn đóng BHXH để bảo đảm quyền lợi cho người lao động + Tiến hành thống kê, rà sốt tình hình thực Luật BHXH, sửa đổi bổ sung Luật BHXH nhằm làm cho Luật ngày hoàn thiện thực vào sống - Chính phủ cho phép BHXH Việt Nam tổ chức hệ thống tra để trực tiếp thực chức kiểm tra, xử lý vi phạm chế độ trích nộp BHXH đơn vị sử dụng lao động - Nghiên cứu điều chỉnh chế quản lý thu- chi quỹ BHXH, đạo ngành chức rà soát văn hướng dẫn thi hành pháp luật BHXH, khắc phục sớm bất cập, đồng thời xem xét tính khả thi văn pháp quy mà Chính phủ Bộ ban hành 3.3.2 Đối với quan BHXH Việt Nam - Tiếp tục hồn thiện sách, rút gọn thủ tục hành để việc thực chế độ cho đối tượng đầy đủ, gọn nhẹ - Hồn thiện biểu mẫu kê khai, tránh tình trạng thay đổi liên tục, nhiều lần, gây khó khăn cho đối tượng cán BHXH cấp Đồng thời có cơng văn hướng dẫn cụ thể văn pháp luật cho quan BHXH cấp cá nhân, đơn vị biết để việc thực chế độ, sách thống - Tăng cường nghiệp vụ tra, kiểm tra ngành có phối hợp với ban ngành liên quan để đưa chế tài xử phạt hành vi vi phạm Luật BHXH - Tăng cường công tác thông tin tuyền truyền BHXH cho tổ chức cá nhân 3.3.3 Đối với BHXH tỉnh Lào Cai + Kiến nghị xây dựng trang Web BHXH tỉnh Lào cai phong phú đa dạng hơn, có riêng phần chuyên trang BHXH huyện Bảo Thắng + Trang bị thêm trang thiết bị, phương tiện làm việc thích hợp cho quan BHXH cấp dưới, đồng thời, nhanh chóng cập nhật phần mềm nghiệp vụ để công việc diễn liên tục, khơng để trì hỗn, chậm trễ Bổ sung, đào tạo thêm cán chuyên môn làm công tác BHXH huyện Bảo Thắng + Tăng cường thi đua, khen thưởng cho cán ngành BHXH để họ hăng say, nhiệt tình, có trách nhiệm cơng việc Ngồi ra, BHXH tỉnh cần hỗ trợ kinh phí cho cơng tác tun truyền sách BHXH BHXH huyện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng nội dung, phong phú hình thức góp phần nâng cao nhận thức NLĐ NSDLĐ việc tham gia BHXH 3.3.4 Đối với quan BHXH huyện Bảo Thắng - Đặc biệt quan tâm tới đối tượng khó khăn, đối tượng có ý muốn tham gia BHXH nhiều đắn đo chưa hiểu hết BHXH, xã vùng sâu, vùng xa - Đơn vị cần chủ động việc đôn đốc, nhắc nhở đơn vị, đối tượng tham gia BHXH, đồng thời phổ biến quy định pháp luật BHXH Việt Nam công tác thu BHXH quy định mức đóng, tỷ lệ đóng, phương thức đóng… - Tích cực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong làm việc, thái độ phục vụ đối tượng, để giải kịp thời hồ sơ BHXH 3.3.5 Đối với UBND huyện ban ngành liên quan Để thực tốt nhiệm vụ mình, quan BHXH huyện Bảo Thắng nói riêng, tồn ngành BHXH nói chung cần nhận giúp đỡ, hợp tác nhiều quan, ban ngành có liên quan Trong công tác chi trả, số kiến nghị đưa nhằm hồn thiện cơng tác chi trả sau: - Đối với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương: Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương việc thực sách BHXH cho người sử dụng lao động người lao động từ việc quan tâm tới công tác tuyên truyền, thông tin đại chúng tới thành phần kinh tế người dân địa phương đến việc giám sát kiểm tra việc thực chế độ BHXH theo luật định Địa phương cần tạo điều kiện địa điểm chi trả, sở vật chất phục vụ chi trả, đồng thời có trách nhiệm việc giới thiệu người làm đại diện chi trả cho quan BHXH - Đối với Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội: Tăng cường tra, kiểm tra xử lý vi phạm Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện cần tăng cường việc tra, kiểm tra việc thực quy định liên quan tới việc thực sách BHXH Cần có biện pháp xử lý lỗi vi phạm đủ mạnh mang tính răn đe Đồng thời thơng qua tuyên truyền, nhắc nhở tổ chức cá nhân thực tốt vai trò - Đối với Ngân hàng, kho bạc: Đảm bảo nguồn tài phục vụ cho công tác thu chi trả BHXH huyện Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu chi tiền thủ tục, giấy tờ liên quan cần Ngân hàng, kho bạc nhanh chóng giải thơng qua việc cải cách thủ tục hành KẾT LUẬN BHXH khẳng định vị trí quan trọng đời sống NLĐ sách an sinh xã hội BHXH thực sự tương trợ cộng đồng thông qua việc chia sẻ người khỏe cho người ốm yếu, người độ tuổi lao động cho người nghỉ hưu nhằm giảm bớt gánh nặng cho xã hội Hơn 20 năm hình thành phát triển, BHXH Việt Nam nói chung BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nói riêng ngày phát triển Trong năm qua, BHXH huyện ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, nhiều năm liên tục nhận giấy khen BHXH tỉnh trao tặng Đạt thành nhờ có giúp đỡ BHXH cấp trên, Sở, Ban, Ngành từ Trung ương đến địa phương nỗ lực, phấn đấu tất cán bộ, cơng nhân viên chức tồn ngành BHXH nói chung BHXH huyện Bảo Thắng nói riêng Qua khóa luận tốt nghiệp mình, em khái quát số vấn đề bật việc thực công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012-2016 Từ đặc điểm địa phương, em số mặt làm chưa làm cơng tác quản lý thu, từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH huyện Bảo Thắng Để sách BHXH thực vào sống người dân, xứng đáng trụ cột xương sống hệ thống an sinh xã hội cần có phối hợp tất ban ngành, tổ chức, cá nhân đặc biệt cán làm công tác BHXH Trong mảng hoạt động cần có quản lý chặt chẽ, công tác quản lý thu lẽ công tác quản lý thu có tốt việc chi trả chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo, góp phần ổn định kinh tế xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Dương Xuân Triệu, CN Nguyễn Văn Gia Giáo trình Quản trị BHXH- NXB Lao động- xã hội, Hà Nội, 2009 [2] Luật BHXH- NXB Lao Động Xã Hội năm 2006 [3] Luật BHXH- NXB Lao động Xã Hội năm 2014 [4] Báo cáo tổng kết giai đoạn 2012- 2016 BHXH huyện Bảo Thắng ... số lý luận chung BHXH công tác quản lý thu BHXH Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BHXH huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm thực tốt công tác quản. .. giải pháp thiết thực, hiệu thời gian tới Từ nhận thức vấn đề nêu trên, em chọn đề tài Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng giai đoạn 2012- 2016 làm đề... tổng quát thực trạng công tác quản lý thu BHXH giai đoạn từ năm 2012 đến 2016 đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thực tốt công tác quản lý thu BHXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2016, tầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện bảo thắng giai đoạn 2012 2016, Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện bảo thắng giai đoạn 2012 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay