Tình hình kinh doanh bảo hiểm tại công ty bảo hiểm bưu điện

43 29 2
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:07

LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc là một chi nhánh của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện một trong những công ty đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh trước các công ty bảo hiểm khác. Trong giai đoạn thực tập em đã vinh dự được thực tập tốt nghiệp tại công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc. Để có thể thực tập tốt tại công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc và áp dụng các kiến thức đã được trang bị tại nhà trường vào tình hình thực tế thì trước tiên cần phải có kiến thức sơ bộ tổng hợp về đơn vị thực tập, cũng như phải hiểu rõ và nắm vững các quy trình nghiệp vụ của công ty. Sau một thời gian thực tập tại công ty, em đã có một số tìm hiểu khái quát về: Quá trình hình thành, phát triển; thực trạng hoạt động và phương hướng hoạt động của công ty. Em hy vọng bài báo cáo có thể đem lại một cái nhìn tổng quát nhất về công ty. Báo cáo thực tập của em kết cấu gồm có 3 chương:Chương 1: Tổng quan về Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc.Chương 2: Tình hình kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Bưu điệnVĩnh Phúc giai đoạn 20142016.Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo Th.S: Tô Thị Hồng và ban lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc, đặc biệt anh(chị) phòng kinh doanh của Công ty đã hướng dẫn em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này.Dù đã có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình tìm hiểu không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được thầy cô bổ sung. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU iv LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN VĨNH PHÚC 1.1 Đặc điểm, tình hình chung Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc .2 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức 1.1.3 Đội ngũ cán PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 .6 1.1.4 Cơ sở vật chất 1.2 Thuận lợi khó khăn cơng ty 1.2.1 Những thuận lợi 1.2.2 Những khó khăn .9 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CƠNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2014- 2016 .11 2.1 Tình hình kinh doanh bảo hiểm gốc 11 2.1.1 Hệ thống sản phẩm bảo hiểm khai thác 11 2.1.2 Hệ thống kênh phân phối .13 2.1.3 Kết kinh doanh bảo hiểm gốc 18 2.2 Đề phòng hạn chế tổn thất .20 2.3 Giám định – Bồi thường 21 2.3.1 Công tác giám định 21 2.3.2 Công tác bồi thường .25 2.4 Đánh giá kết hiệu kinh doanh bảo hiểm 29 2.4.1 Kết 29 2.4.2 Hiệu .30 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 32 3.1 Nhận xét 32 3.1.1 Mặt đạt 32 3.1.2 Mặt hạn chế 33 i 3.2 Kiến nghị 36 3.2.1 Đối với Nhà nước 36 3.2.2 Đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện .36 KẾT LUẬN .38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 ii DANH MỤC VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ CN-TT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm ĐP&HCTT Đề phòng hạn chế tổn thất GĐ-BT Giám định – Bồi thường GĐV Giám định viên HĐ Hợp đồng HĐBH Hợp đồng bảo hiểm HĐKDBH Hoạt động kinh doanh bảo hiểm NĐBH Người bảo hiểm PTI Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện VPKV Văn phòng khu vực iii DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức quản lý PTI Vĩnh Phúc .4 Sơ đồ : Sơ đồ kênh phân phối trực tiếp PTI Vĩnh Phúc .14 Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ kênh phân phối trung gian PTI Vĩnh Phúc 15 Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ quy trình giám định bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc 22 Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ quy trình bồi thương BH Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc 26 Bảng 1.1: Tình hình nhân PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 Bảng 1.2: Cơ cấu trình độ nhân lực PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 20142016 Bảng 1.3: Tình hình tài sản PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 – 2016 .8 Bảng 2.1: Hệ thống sản phẩm bảo biểm PTI Vĩnh Phúc 11 Bảng 2.2: Tình hình khai thác sản phẩm BH PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 12 Bảng 2.3 : Kết khai thác BH qua kênh phân phối trực tiếp PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 14 Bảng 2.4 : Kết khai thác BH qua kênh phân phối trung gian PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 16 Bảng 2.5 : Kết khai thác BH qua kênh phân phối đối tác PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 17 Bảng 2.6 : Kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 – 2016 18 Bảng 2.7 : Kết khai thác sản phẩm bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 19 Bảng 2.8: Kết chi đề phòng HCTT PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 2016 20 Bảng 2.9: Tình hình giám định PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 - 2016 24 Bảng 2.10: Kết công tác bồi thường PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 20142016 28 Bảng 2.11: Bảng đánh giá kết họat động kinh doanh bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 29 Bảng 2.12: Bảng đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 30 iv LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện công ty khẳng định vị thị trường bảo hiểm Việt Nam Trải qua 10 năm hoạt động, Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc không ngừng đổi hoàn thiện để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tăng cường khả cạnh tranh trước công ty bảo hiểm khác Trong giai đoạn thực tập em vinh dự thực tập tốt nghiệp công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc Để thực tập tốt cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc áp dụng kiến thức trang bị nhà trường vào tình hình thực tế trước tiên cần phải có kiến thức sơ tổng hợp đơn vị thực tập, phải hiểu rõ nắm vững quy trình nghiệp vụ công ty Sau thời gian thực tập cơng ty, em có số tìm hiểu khái quát về: Quá trình hình thành, phát triển; thực trạng hoạt động phương hướng hoạt động cơng ty Em hy vọng báo cáo đem lại nhìn tổng qt cơng ty Báo cáo thực tập em kết cấu gồm có chương: Chương 1: Tổng quan Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc Chương 2: Tình hình kinh doanh bảo hiểm Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 Chương 3: Nhận xét kiến nghị Cuối em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cô giáo Th.S: Tô Thị Hồng ban lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc, đặc biệt anh(chị) phòng kinh doanh Cơng ty hướng dẫn em hồn thành báo cáo thực tập tổng hợp Dù có nhiều cố gắng q trình tìm hiểu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong thầy bổ sung Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN VĨNH PHÚC 1.1 Đặc điểm, tình hình chung Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc 1.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) - Tên đầy đủ thức: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện - Tên giao dịch tiếng Việt: Bảo hiểm Bưu điện - Tên tiếng Anh: Post and Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation - Tên viết tắt: PTI - Năm thành lập: 1998 - Vốn điều lệ: 803.957.090.000 VNĐ - Trụ sở chính: Tầng 8, Số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: (04) 37724466 Fax (04) 37724460/3772 4461 - Email: Ptioffice@fmail.vnn.vn - Website: www.pti.com.vn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được Bộ Tài cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 10/TC/GCN ngày 18/06/1998, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành lập theo Giấy phép số 3633/GP-UB ngày 01/8/1998 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055051 ngày 12/8/1998 PTI có cổ đơng sáng lập: Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (HACC), Tổng công ty xuất nhập xây dựng Việt Nam (VINACONEX), Cơng ty Cổ phần Thương mại Bưu Viễn thơng (COKYVINA), đó, Tập đồn VNPT vừa cổ đông, vừa khách hàng lớn PTI Kể từ vào hoạt động đến nay, PTI đem đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ thiết thức, có uy tín thị trường PTI thực cung cấp cho khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm sản phẩm chính: Bảo hiểm xe giới, Bảo hiểm người, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật Bảo hiểm hàng hải Theo thống kê Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, PTI đứng thứ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thị phần bảo hiểm gốc cơng ty có tốc độ tăng trưởng bình quân ổn định nhiều năm Tổng doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 25-30% Dự kiến đến năm 2015, PTI có tổng doanh thu đạt tối thiểu 3000 tỷ đồng Từ ngày 30/6/2010, chấp thuận Bộ Tài chính, PTI thức chuyển đổi sang mơ hình Tổng cơng ty 25 Chi nhánh chuyển đổi thành công ty thành viên trực thuộc Hiện nay, PTI có 1000 cán nhân viên làm việc trụ sở cơng ty thành viên, mạng lưới gần 13000 đại lý viên Có mạng lưới phân phối rộng lớn PTI triển khai bán lẻ sản phẩm bảo hiểm thông qua hệ thống bưu cục Tổng công ty Bưu (VNPost) tồn quốc 1.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh phúc - Tên công ty: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc - Tên tiếng anh: Vinh Phuc Postal insurance company - Tên viết tắt: PTI Vĩnh Phúc - Năm thành lập: 2006 - Vốn điều lệ: tỷ đồng - Địa chỉ: Số Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0211721488 Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc (PTI Vĩnh Phúc) 36 chi nhánh trọng điểm Tổng công ty Cổ phần BH Bưu điện (PTI) thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ tỷ đồng với số cán bộ, nhân viên người Địa bàn hoạt động chủ yếu công ty Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ… Ngay từ thành lập, PTI Vĩnh Phúc xác định chiến lược kinh doanh “ Lấy khách hành làm trung tâm ” thông điệp “ Người bạn đích thực ’’ Vì sau 10 năm thành lập PTI Vĩnh Phúc nhà cung cấp bảo hiểm phi nhân thọ lớn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Sau 10 năm hoạt động đến đơn vị có 22 nhân viên phòng ban Ngồi đơn vị đóng góp gần 13 tỷ đồng tiền nghĩa vụ thuế nhà nước Đơn vị tích cực tham gia hoạt động cộng động tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ gia đình sách khu vực điều kiện khó khăn… Với thành tích đạt hoạt động kinh doanh, PTI Vĩnh Phúc tặng thưởng nhiều khen cấp Thành đạt 10 năm qua động lực quan trọng cán bộ, nhân viên PTI Vĩnh phúc tiếp tục nỗ lực phát huy để đạt thành tựu tốt năm 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức 1.1.2.1.Chức PTI Vĩnh Phúc thành lập với mục đích khai thác thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ khu vực Bắc Bộ, cung cấp sản phẩm bảo hiểm công ty Vĩnh Phúc tỉnh lân cận như: Hà nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng… 1.1.2.2.Nhiệm vụ -Triển khai, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm công ty -Tổ chức nghiên cứu thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ khu vực quản lý đưa phương án kinh doanh tương lai -Tổ chức quản lý, theo dõi hoạt động đại lý, văn phòng đại diện thuộc phạm vi quản lý 1.1.2.3.Hệ thống tổ chức a, Hệ thống tổ chức: Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức quản lý PTI Vĩnh Phúc Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phòng kinh doanh 1,2,3 Phòng giám định-bồi thường Phòng tài -kế Phòng tổ chức tổng hợp Phòng cơng nghệ thơngtin tốn (Nguồn: PTI Vĩnh Phúc) b, Chức năng, nhiệm vụ phòng ban - Tổng giám đốc: + Thiết lập quản lý hoạt động Công ty, thực xem xét lãnh đạo + Xác định trách nhiệm quyền hạn phận phòng ban, chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động Công ty - Phó tổng giám đốc: + Hoạch định, tổ chức, thực kiểm tra công việc thuộc trách nhiệm quản lý + Chịu trách nhiệm lập kế hoạch thu chi phân bổ chi phí cho lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền Chịu trách nhiệm trực tiếp kết hậu công việc với Tổng giám đốc - Phòng kinh doanh 1,2,3: + Có trách nhiệm giao dịch trực tiếp với hệ thống khách hàng, thực hoạt động bán hàng tới khách hàng nhằm mang lại doanh thu cho công ty + Lập kế hoạch kinh doanh thực phát triển mạng lưới rộng khu vực lân cận - Phòng tài - kế tốn + Thực kế hoạch hoạch toán thống kê lập báo cáo tài + Thực việc chi trả lương, khoản tiền thưởng lợi ích khác cho nhân viên + Xây dựng tiêu kế hoạch tài ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, tốn thu chi tài chính, quản lý kí quỹ hoạt động đầu tư lĩnh vực: trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản… - Phòng giám định – bồi thường + Giám định phối hợp giám định đối tượng bảo hiểm tổn thất theo yêu cầu khách hàng yêu cầu phân cấp công ty + Phối hợp với phòng chức liên quan để giám định tổn thất đối tượng bảo hiểm nghiệp vụ khác theo phân cấp Giám đốc + Giải bồi thường đề xuất bồi thường + Quản lý giám định bồi thường tồn cơng ty + Hướng dẫn, đạo, kiểm tra cơng tác giám định bồi thường… - Phòng tổ chức tổng hợp: + Tham mưu giúp cho giám đốc xây dựng mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh công ty phù hợp với phát triển thị trường bảo hiểm + Tổ chức đạo theo dõi kiểm tra, thực chế độ sách pháp luật Nhà nước, điều lệ công ty tổ chức cán công tác bảo vệ tồn cơng ty - Phòng cơng nghệ thông tin: + Quản trị liệu công ty + Đảm bảo hoạt động hệ thống thông tin công ty + Phát triển hệ thống thông tin công ty theo định hướng công ty 1.1.3 Đội ngũ cán PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 PTI Vĩnh Phúc có đội ngũ cán trẻ, động thích nghi tốt với điều kiện thị trường để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Sau bảng số liệu thống kê thay đổi nhân PTI Vĩnh Phúc năm gần đây: Bảng 1.1: Tình hình nhân PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 Năm 2014 2015 2016 Nhân viên ( người ) 14 19 22 Lượng tăng giảm ( người ) _ Tốc độ tăng giảm ( %) _ 35,71 15,79 Chỉ tiêu ( Nguồn: Tài liệu nội PTI Vĩnh Phúc ) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy nhân PTI Vĩnh Phúc tăng qua năm + Năm 2014 cơng ty có 14 nhân viên + Năm 2015 cơng ty có 19 nhân viên tăng nhân viên ( tương ứng tăng 35,71%) so với năm 2014 + Năm 2015 cơng ty có 22 nhân viên tăng nhân viên (tương ứng tăng 15,79%) so với năm 2015 Cơ cấu, trình độ thể bảng sau: 152 (triệu đồng) chiếm 0,32% doanh thu phí BH đạt + Năm 2016, số vụ giám định 982 (vụ) tăng 214 (vụ) so với năm 2015, tỷ lệ giám định cao năm 2015 đạt 88,63% chi phí bỏ 318 (triệu đồng) chiếm 0,61% doanh thu đạt Từ bảng số liệu phân tích trên, điều chứng tỏ cơng tác giám định công ty trọng quan tâm thể số vụ giám giám định tăng lên tỷ lệ giảm định cao đạt 80%, số vụ tồn đọng giảm dần qua năm Ngoài ra, chi giám định tăng qua năm chiếm khoảng 1% nên không ảnh hưởng tới lợi nhuận công ty khoản chi trích từ doanh thu phí BH thu 2.3.2 Cơng tác bồi thường Bồi thường chi trả bảo hiểm vấn đề trọng tâm hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bởi mua bảo hiểm, có nghĩa khách hàng trả tiền cho sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bồi thường trả tiền bảo hiểm cách nhanh chóng đầy đủ không may họ bị tổn thất Từ vấn đề quan trọng PTI Vĩnh Phúc luôn coi trọng công tác bồi thường bồi thường cách nhanh chóng, kịp thời xác đến với người bảo hiểm Vì vào thời điểm tổn thất xảy ra, phía khách hàng thường bị “cú sốc’’ lớn tinh thần, đặc biệt trường hợp người bảo hiểm bị tử vong hay thương tật toàn vĩnh viễn Vào lúc lực, trung thực, tính hiệu quả, tế nhị tính nhân đạo DNBH thừa nhận qua cách xử với nạn nhân bảo biểm Nếu giải tốt cách quảng cáo tốt DNBH ngược lại 2.3.2.1 Yêu cầu công tác bồi thường - Giải quy định, chế độ bảo hiểm + Đúng trách nhiệm bảo hiểm: Về đối tượng bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm + Đúng thiệt hại rủi ro bảo hiểm gây ra, thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm -Công ty bảo hiểm tiến hành bồi thường nhanh chóng, kịp thời, có phương án thay cần thiết, phục vụ khách hàng cẩn thận, lúc nơi 2.3.2.2 Quy trình bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc Quy trình bồi thường PTI Vĩnh Phúc thực gồm bước sau: 25 Sơ đồ : Sơ đồ quy trình bồi thương BH Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc Tiếp nhận, kiểm tra bổ sung hồ sơ Xét bồi thường Phê duyệt bồi thường Thông báo/từ chối bồi thường Thực cơng việc sau bồi thường Đóng hồ sơ giải bồi thường ( Nguồn: PTI Vĩnh Phúc ) Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra bổ xung hồ sơ - Bồi thường viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường từ phận giám định từ khách hàng Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm chứng từ theo danh mục hồ sơ bồi thường - Sau tiếp nhận hồ sơ bồi thường từ phận giám định từ khách hàng, bồi thường viên phải ghi giấy biên nhận hồ sơ, biên nhận phải lưu 01 hồ sơ bồi thường, 01 gửi cho giám định viên khách hàng Bước 2: Xét bồi thường - Xác minh phí: Chỉ xem xét khiếu nại có xác minh phí bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau người bảo hiểm thực trách nhiệm đóng phí bảo hiểm có thỏa thuận văn việc qui định tốn phí Trường hợp có vấn đề nảy sinh liên quan đến phí bảo hiểm, cần có ý kiến đạo đơn vị lãnh đạo - Kiểm tra tính hợp lệ tổn thất: Người yêu cầu bồi thường phải người có quyền lợi bảo hiểm theo đơn bảo hiểm / hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực thời điểm xảy kiện bảo hiểm 26 - Đánh giá trách nhiệm bảo hiểm yêu cầu bồi thường người bảo hiểm: Nếu tổn thất xác định thuộc phạm vi trách nhiệm theo hợp đồng chuyển sang bước tính tốn số tiền bồi thường - Xác định số tiền bồi thường: Để tính tốn xác số tiền bồi thường cần phải dựa giá trị bảo hiểm hạng mục tài sản bị tổn thất sở thu thập thơng tin như: hóa đơn, chứng từ, sổ sách, hồ sơ toán giá trị gốc hạng mục tài sản chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất - Lập tờ trình bồi thường: Chuyển hồ sơ để kế tốn kiểm tra lại chứng từ, số tiền bồi thường thực dự phòng tốn với khách hàng Trên tờ trình ghi rõ ngày giao / ngày nhận kế toán với nghiệp vụ Nếu vụ tổn thất thực giám định mà chưa xác định rõ chi phí trình duyệt sau Chi tiết giám định phải hạch tốn vào chi phí giải tổn thất khơng hoạch tốn vào chi phí quản lí Bước 3: Phê duyệt bồi thường - Đối với tổn thất phân cấp: Hồ sơ tổn thất phân cấp phát sinh giai đoạn bồi thường Do phương án sửa chữa đề xuất thời điểm giám định không thực biến động tỉ giá làm tăng chi phí khắc phục thiệt hại nên dẫn đến số tiền tổn thất vượt phân cấp đơn vị - Đối với tổn thất phân cấp: Trình bồi thường tồn tài liệu có liên quan để lãnh đạo phận kí vào tờ trình bồi thường,sau trình lãnh đạo đơn vị để kí duyệt bồi thường theo phân cấp Lãnh đạo xem xét bồi thường theo phân cấp Bước 4: Thông báo bồi thường/ từ chối bồi thường - Thơng báo bồi thường: Khi có định số tiền bồi thường, bồi thường viên gửi cho khách hàng thông báo bồi thường, đề nghị khách hàng chấp nhạn bãi nại, bảo lưu - Thông báo từ chối bồi thường: Liên hệ với khách hàng lí từ chối bồi thường, cần thiết tổ chức họp với khách hàng để giải thích lí khơng bồi thường - Thanh toán bồi thường: Vào sổ theo dõi giải bồi thường, phòng kế tốn thực thủ tục theo qui định để chuyển tiền bồi thường cho khách hàng phí giám định Trường hợp trình phí giám định sau bồi thường thủ tục tốn phí giám định giống bồi thường Bước 5: Thực công việc sau bồi thường - Thu hồi bồi thường tái bảo hiểm: Đối với tổn thất thuộc trách nhiệm bồi thường có liên quan đến nhà nhận tái bảo hiểm đơn vị phải gửi Công ty 01 27 hồ sơ photo y Thơng báo thu phí giám định ( có) - Đòi người thứ ba: Đối với hồ sơ bồi thường có liên quan đến người thứ ba qui định theo quy trình đòi người thứ ba - Thanh lí tài sản: Trong trường hợp tài sản thu hồi sau bồi thường, phận thực công tác giám định bồi thường thu hồi bàn giao tài sản tài liệu liên quan cho lãnh đạo - Thống kê báo cáo Bước 6: Đóng hồ sơ giải bồi thường - Hồ sơ đóng sau tốn bồi thường có xác nhận thu đòi tái bảo hiểm, người thứ ba, lí tài sản - Kết bồi thường nghiệp vụ: Sau giámđịnh, tổn thất thuộc trách nhiệm PTI cơng ty tiến hành bồi thường cho khách hàng 2.3.2.3 Kết chi trả bồi thường Công ty bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc Bảng 2.10: Kết công tác bồi thường PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Triệu đồng 45.021 47.832 52.300 Số vụ yêu cầu bồi thường Vụ 588 623 668 Số vụ bồi thường Vụ 324 421 522 Số vụ tồn đọng Vụ 264 202 146 Triệu đồng 21.967 22.366 27.289 % 48,79 46,76 52,18 Doanh thu phí BH Số tiền bồi thường năm Tỷ lệ bồi thường ( Nguồn: Phòng kế tốn – tài PTI Vĩnh Phúc ) Theo bảng số liệu ta thấy giai đoạn 2014-2016: 28 - Số vụ yêu cầu đòi bồi thường tăng dần năm 2014 có 588 (vụ) đến năm 2016 668 vụ ( tăng 80 vụ so với năm 2014 ) Số tiền bồi thường tỷ lệ bồi thường tăng qua năm, cụ thể năm 2014 số tiền bồi thường 21.967 ( triệu đồng) đến năm 2016 32.289 triệu đồng ( tăng 10.322 triệu đồng so với năm 2014) , tỷ lệ bồi thường năm 2016 đạt 61,74 % điều cho thấy công tác đánh giá rủi ro cán nhân viên khai thác chưa cao xác - Số vụ tồn đọng qua năm có xu hướng giảm năm 2014 tồn 264 (vụ), năm 2015 tồn 202 vụ ( giảm 62 vụ so với năm 2014 ) năm 2016 tồn 146 vụ ( giảm 56 vụ so với năm 2015 ), điều thấy công tác bồi thường thực cách nhanh chóng, kịp thời cho người bảo hiểm 2.4 Đánh giá kết hiệu kinh doanh bảo hiểm 2.4.1 Kết Bảng 2.11: Bảng đánh giá kết họat động kinh doanh bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 I.Doanh thu Triệu đồng 46.277 49.333 53.622 1.Doanh thu phí BH Triệu đồng 45.021 47.832 52.300 2.Doanh thu khác Triệu đồng 1.256 1.501 1.322 II Tổng chi Triệu đồng 41.708 43.076 44.989 1.Chi phí HĐ KDBH Triệu đồng 31.641 36.266 41.317 2.Chi quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 4.919 5.642 7.714 3.Chi khác Triệu đồng 1.084 1.168 1.022 III Lợi nhuận Triệu đồng 4.569 6.257 8.633 ( Nguồn: Phòng kế tốn – tài PTI Vĩnh Phúc ) Qua bảng số liệu ta thấy kết kinh doanh mà PTI Vĩnh Phúc đạt năm qua cụ thể: 29 -Năm 2014 doanh thu công ty đạt 46.277 (triệu đồng), tổng chi phí 42.708 (triệu đồng), lợi nhuận đạt 4.369 ( triệu đồng) - Năm 2015 doanh thu công ty đạt 49.333 (triệu đồng), tăng 3.056 (triệu đồng ), tổng chi 43.076 (triệu đồng) tăng 368 (triệu đồng) ,lợi nhuận đạt 6.257 (triệu đồng) tăng 1.688 (triệu đồng) so với năm 2014 - Năm 2016 doanh thu công ty đạt 53.622 (triệu đồng) tăng 4.289 (triệu đồng), tổng chi 44.989 (triệu đồng) tăng 1.913 (triệu đồng) ,lợi nhuận đạt 8.633(triệu đồng) tăng 2.376 (triệu đồng) so với năm 2015 Từ phân tích cho thấy doanh thu, tổng chi lợi nhuận tăng qua năm Tuy nhiên qua năm doanh thu tăng lợi nhuận không tăng tổng chi công ty cao dẫn đến doanh thu có tăng ít, nguyên nhân khoản chi chi giám định chi bồi thường cao số HĐBH nghiệp vụ khơng nhiều, có giảm xuống Mặt khác, PTI Vĩnh Phúc hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc nên doanh thu công ty doanh thu HĐKD Bảo hiểm, doanh thu khác khoản chi bao gồm chi KDBH, chi quản lý doanh nghiệp, chi khác dẫn đến lợi nhuận công ty khơng nhiều Chính điều này, PTI Vĩnh phúc cần phải có biện pháp, giải pháp tối đa hóa khoản chi, đặc biệt chi bồi thường 2.4.2 Hiệu Bảng 2.12: Bảng đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2016 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Doanh thu Triệu đồng 46.277 49.333 53.622 Chi phí Triệu đồng 41.708 43.076 44.989 Lợi nhuận Triệu đồng 4.569 6.257 8.633 Hd Triệu đồng/triệu đồng 1,11 1,15 1,19 He Triệu đồng/triệu đồng 0,11 0,15 0,19 ( Nguồn: Phòng kế tốn – tài PTI Vĩnh Phúc ) Qua bảng số liệu cho ta thấy hiệu hoạt động kinh doanh công ty không cao qua năm cụ thể: 30 + Năm 2014, Cứ (triệu đồng) chi phí mà Cơng ty bỏ tạo 1,11 (triệu đồng) doanh thu tạo 0,11 (triệu đồng) lợi nhuận + Năm 2015, Cứ ( triệu đồng) chi phí mà cơng ty bỏ tạo 1,15 (triệu đồng) doanh thu tăng 0,04 (triệu đồng) doanh thu tạo 0,15 (triệu đồng) lợi nhuận tăng 0,04 (triệu đồng) lợi nhuận so với năm 2014 + Năm 2016, Cứ ( triệu đồng) chi phí mà cơng ty bỏ tạo 1,19 (triệu đồng) doanh thu tăng 0,04 (triệu đồng) doanh thu tạo 0,19 (triệu đồng) lợi nhuận tăng 0,04 (triệu đồng) lợi nhuận so với năm 2015 Từ bảng số liệu phân tích cho thấy hiệu hoạt động kinh doanh công ty khơng cao, tổng chi tồn cơng ty cao nên doanh thu lợi nhuận công ty không đạt hiệu cụ thể năm 2016 gần nhất, chi phí cơng ty bỏ (triệu đồng) thu doanh thu có 1,19 (triệu đồng) tức cơng ty lãi 0,19 (triệu đồng) hay nói cách khác lợi nhuận thu 0,19 (triệu đồng) Nguyên nhân dẫn đến hiệu hoạt động kinh doanh khơng cao PTI Vĩnh Phúc nhánh Tổng công ty cổ phần Bảo biểm Bưu điện nên khơng có hoạt động đầu tư tài hoạt động tái bảo hiểm Mà hoạt động lại mang lại doanh thu lợi nhuận cao, hoạt động đầu tư tài mang lại nhiều doanh thu lợi nhuận cho công ty bảo hiểm Mặt khác, PTI Vĩnh Phúc chi nhánh nhỏ, lực tài hạn chế nên không đủ khả nhận hợp đồng bảo hiểm với giá trị lớn Ngoài ra, hiệu kinh tế khâu khai thác bảo hiểm, bồi thường sử dụng lao động thấp nhiều hạn chế cần phải khắc phục CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét 31 3.1.1 Mặt đạt a, Hiệu hoạt động kinh doanh - Doanh thu phí BH qua năm có tăng lên năm 2016 đạt 52.300 (triệu đồng) tăng 4.468 (triệu đồng) so với năm 2015; năm 2015 đạt 47.832 (triệu đồng) tăng 2.811 (triệu đồng) so với năm 2014 Chỉ số hoàn thành kế hoạch cơng ty ln ln hồn thành kế hoạch đề năm vượt mức kế hoạch đề cao giai đọan 2014-2016 8,96% Để đạt doanh thu phí BH vậy, PTI Vĩnh Phúc đóng góp chi phí cho nhiều cơng trình đảm bảo an tồn giao thơng số tỉnh thành, tài trợ hội thi lái xe giỏi, hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm thay đổi diện mạo, hình ảng nghiệp vụ BH xe giới góp phần tăng doanh thu Sau hoạt động này, nghiệp vụ BH xe giới tăng trưởng mạnh vươn lên trở thành sản phẩm công ty, chiếm 60 % tỷ trọng doanh thu phí BH năm - Lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng qua năm; Năm 2014 doanh thu đạt 4.569 (triệu đồng); Năm 2015 doanh thu đạt 6.257 (triệu đồng), tăng 1688 (triệu đồng) so với năm 2014; Năm 2016 doanh thu đạt 8.633 (triệu đồng), tăng 2376 (triệu đồng) so với năm 2015 - Hiệu hoạt động kinh doanh năm 2014 (triệu đồng) chi phí mà PTI Vĩnh Phúc bỏ tạo 1,11 (triệu đồng) doanh thu; năm 2015 tạo 1,15 (triệu đồng) doanh thu tăng 0,04 (triệu đồng) so với năm 2014; năm 2016 tạo 1,19 triệu đồng doanh thu tăng 0,04 (triệu đồng) so với năm 2015 b, Hiệu kinh tế khâu * Khâu thai thác PTI Vĩnh Phúc khai thác sản phẩm bảo hiểm thông qua hệ thống kênh phân phối gồm: kênh trực tiếp , kênh trung gian kênh đối tác Mỗi kênh phân phối mang lại kết định cho Công ty cụ thể: Năm 2014, tổng chi phí khai thác bỏ 5.131 (triệu đồng ), thu 45.021 (triệu đồng) doanh thu phí bảo hiểm Năm 2015, tổng chi phí khai thác bỏ 6.102 (triệu đồng) thu 47.832 triệu đồng ( tăng 2811 triệu đồng so với năm 2014) Năm 2016, doanh thu phí BH thu 52.300 triệu đồng (tăng 4.468 triệu đồng so với năm 2015) tổng chi phí khai thác bỏ hết 7.893 (triệu đồng) * Khâu giám định – bồi thường Giám định – bồi thường vấn đề trọng tâm doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Do bảo hiểm loại hàng hóa đặc biệt, khách hàng cảm nhận lợi ích mà sản phẩm mang lại có rủi ro bảo hiểm xảy Năng lực, tính hiệu quả, tính xã hội khâu giám định – bồi 32 thường công ty phản ánh đánh giá chất lượng dịch vụ mà cơng ty cung cấp Giai đoạn 2014 – 2106, Công tác giám định bồi thường thực nhanh chóng, kịp thời thể số vụ tồn đọng công tác giám định bồi thường giảm dần qua năm tỷ lệ giám định – bồi thường tăng qua năm cụ thể: + Công tác giám định: Năm 2014 số vụ tồn đọng 143 vụ; năm 2015 số vụ tồn đọng 110 vụ (giảm 33 vụ so với năm 2014); năm 2016 số vụ tồn đọng 126 vụ ( tăng 16 vụ so với năm 2015) Nhìn chung số vụ chưa giám định lại nên làm cho tỷ lệ giám định tăng lên năm 2014 đạt 82,83%; năm 2015 đạt 87,47% năm 2016 đạt 88,63% + Công tác bồi thường: Năm 2014 số vụ tồn đọng 264 vụ; năm 2015 số vụ tồn đọng 202 vụ ( giảm 62 vụ so với năm 2014 ); năm 2016 số vụ tồn đọng 146 vụ ( giảm 56 vụ so với năm 2015 ) Và tỷ lệ giải bồi thường tăng lên năm 2014 tỷ lệ đạt 55,10%; năm 2015 tỷ lệ giải bồi thường đạt 67,58%; năm 2016 tỷ lệ giải bồi thường đạt 78,14% c, Hiệu sử dụng lao động Việc đánh giá suất lao động vấn đề doanh nghiệp trọng hàng đầu Đây để đánh giá lực, trình độ khả sử dụng lao động doanh nghiệp, từ xây dựng định mức, xác định sách đào tạo để nâng cao khả tạo doanh thu cho doanh nghiệp Đến cuối năm 2016, Cơng ty có tổng cộng 22 cán nhân viên có 12 nhân viên nữ 10 nhân viên nam, tỷ lệ nhân viên nam nữ tương đối đồng Số người có trình độ đại học chiếm 22,73%, trình độ Đại học chiếm 45,45%; trình độ Cao đẳng Trung cấp chiếm 31,82% Với doanh thu phí BH năm 2016 12.104 (triệu đồng), suất lao động bình quân 550 triệu đồng/người/năm Về khả sinh lời, cán nhân viên mang lại 76,6 triệu đồng lợi nhuận cho Công ty 3.1.2 Mặt hạn chế Là công ty trẻ tham gia hoạt động thị trường bảo hiểm, PTI Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn, thách thức hội trình phát triển Vấn đề đặt cho cơng ty phải tìm mặt hạn chế để khắc phục hoàn thiện tương lai Sau vấn đề hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế công ty PTI Vĩnh Phúc : a, Khâu khai thác Hiệu kinh tế khâu khai thác công ty không cao Ngun 33 nhân nhân viên khai thác có kinh nghiệm việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm số nghiệp vụ bảo hiểm triển khai ít, chưa đáp ứng tất nhu cầu thị trường nên doanh thu phí bảo hiểm chưa cao Ngồi ra, chi phí khai thác cao tăng lên qua năm Mạng lưới khai thác bảo hiểm cơng ty nhỏ, chi nhánh phục vụ khách hàng thiếu, chủ yếu tập trung vào số địa bàn lân cận như: Phúc Yên, Thái Nguyên, Cao Bằng Việc phát triển chưa mang tính đồng rộng khắp, chưa tập trung thành phố lớn nên chưa phát thị trường phù hợp với tiềm cho cơng ty trẻ Tình hình cạnh tranh diễn ngày gay gắt thị trường Một số cơng ty bảo hiểm lớn, có tiềm lực tài có thu hút khách hàng nên PTI Vĩnh Phúc khó khai thác hợp đồng giá trị lớn Ngồi cơng tác quảng bá thương hiệu, tun truyền hình ảnh Cơng ty chưa trọng, có nơi bị xem nhẹ Cơng ty có hẳn phận phòng ban CN –TT xong hệ thống công nghệ thông tin việc xây dựng phần mềm quản lý chưa hoàn chỉnh , chưa đáp ứng kịp thời việc phân tích, đánh giá Cơng tác thống kê nhiều nơi bị xem nhẹ, khơng có thơng tin khách hàng, khơng nắm rõ tình hình bồi thường thời điểm tái tục hợp đồng Việc không làm giảm hiệu việc quản lý khách hàng, chất lượng phục vụ mà bỏ qua hội khai thác lâu dài khách tiềm b, Khâu bồi thường phòng chống rủi ro Tỷ lệ bồi thường Công ty tăng dần theo năm với mức tăng số lượng hợp đồng doanh thu phí BH Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng Nổi bật tình hình thiên tai, bão lũ ngày khốc liệt có nhiều diễn biến phức tạp, dồn dập, gây thiệt hại nghiêm trọng người Những thiệt hại gây ảnh hưởng khơng đến tình hình bồi thường tồn ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung PTI Vĩnh Phúc nói riêng Một nguyên nhân khác làm tăng tỷ lệ bồi thường tình hình tai nạn giao thông không giảm so với giai đoạn trước Năm 2014, xảy 25.322 vụ , làm 8.996 người chết, 24.417 người bị thương; năm 2015 có 22 827 vụ khiến 8.727 người chết 21.069 người bị thương; năm 2016 có 21.589 vụ làm 8.685 người chết 19.280 người bị thương Như tính năm 2014-2016, xảy 69.738 vụ tai nạn giao thông khiến 26.408 người chết 64.766 người bị thương Điều dẫn đến mức độ thiệt hại tài sản – kỹ thuật , xe giới đặc biệt thiệt hại người tăng lên Hành vi trục lợi bảo hiểm nguyên nhân khác khiến số tiền bồi 34 thường Công ty gia tăng Một số người tham gia cố tình lừa đảo, gây tai nạn, tự phá hoại tài sản để đòi bồi thường cố tình khai tăng mức thiệt hại, lập hồ sơ trường giả; hợp lý hóa ngày hiệu lực bảo hiểm; mua bảo hiểm trùng Hành vi đơi có tiếp tay nhân viên bảo hiểm gây thiệt hại lớn cho Công ty cố ý ghi sai ngày tháng tham gia bảo hiểm giấy chứng nhận, khơng đánh giá xác mức độ trầm trọng rủi ro, đánh giá cao mức độ tổn thất thực tế Rất nhiều đại lý khai thác, nhân viên khai thác Cơng ty trọng đến cơng tác quản lý rủi ro, nhiều sản phẩm bảo hiểm có rủi ro mang tính tích tụ cao, doanh thu phí bảo hiểm Cơng ty chủ yếu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe giới Các đơn vị Công ty trọng đến việc đảm bảo doanh thu chưa thực quan tâm mức đến vấn đề phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất cho khách hàng, đối tượng bảo hiểm c, Vấn đề nhân Công tác nhân quản lý nhân coi vấn đề sống doanh nghiệp nay, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại dựa yếu tố người chủ yếu Chỉ có cán có chun mơn tốt thạo việc, có tâm phát triển Công ty Về vấn đề nhân Công ty chưa có chiến lược dài hạn, cụ thể việc quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút giữ chân nhân tài Quy trình tuyển dụng nhiều yếu kém, chưa chọn lọc thu hút người có lực thực say mê cơng việc Vai trò kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá, phát huy sai phạm cán hay tìm kiếm gương tiêu biểu có thành tích cơng tác bật nên khơng hạn chế vi phạm hay kịp thời tuyên dương, khen thưởng cán giỏi Vì mà đội ngũ thường xuyên có thay đổi, vị trí cao trưởng, phó phòng Nhân viên chưa kịp thời thích ứng với tình hình nên khả khai thác yếu Trình độ đội ngũ lao động PTI Vĩnh Phúc nhìn chung có trình độ học vấn cao Tuy nhiên, nguồn nhân lực hạn chế cơng ty có 22 nhân viên nhân viên kinh doanh có nhân viên nên việc khai thác hợp đồng bảo hiểm khó khăn Chất lượng nhân viên khai thác bảo hiểm có kiến thức chun mơn nghiệp vụ, kỹ giao tiếp với khách hàng hạn chế Ngoài ra, nhân viên khai thác BH đánh giá đối tượng tham gia BH chưa xác dẫn đến chi giám định chi bồi thường tăng qua năm Ý thức chấp hành số người lỏng lẻo, tùy tiện, chí vi phạm lề lối làm việc cơng ty Trái lại, có nhiều cán giỏi chuyên môn 35 chưa biết cách thuyết phục, phục vụ khách hàng nên làm giảm khả cung cấp dịch vụ, làm ảnh hưởng đến đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ bảo hiểm 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Nhà nước - Cần hoàn thiện khung pháp lý kinh doanh bảo hiểm, xây dựng luật cạnh tranh, ban hành văn pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để nhằm giám sát công ty bảo hiểm hoạt động lành mạnh, trì khả tốn hồn thành cam kết trách nhiệm tương lai - Phải ấn định biểu phí tối thiểu cho kinh doanh bảo hiểm Nguyên nhân tình hình cạnh tranh khơng lành mạnh, cơng ty bảo biểm sẵn sàng hạ phí để thu hút khách hàng, giành dịch vụ Khi áp dụng ấn định mức phí bảo hiểm đảm bảo cho khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm phù hợp bảo vệ tốt quyền lợi khách hàng - Tiếp tục hồn thiện chế, sách hoạt động kinh doanh bảo hiểm để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, phù hợp với yêu cầu hội nhập, đảm bảo tính chủ động tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm - Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho bảo hiểm: Hiện nay, hệ thống thông tin phục vụ cho bảo hiểm phong phú loại hình, bao gồm số tạp chí tin quan VINARE, Hiệp hội bảo hiểm mang tính chất thơng tin cho quan chuyên ngành, chưa phổ biến rộng rãi, số trang web công ty bảo hiểm chưa truy cập rộng rãi quần chúng, rời rạc 3.2.2 Đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Trước thị trường cạnh tranh ngày gay gắt Tổng cơng ty cần có sách hỗ trợ cho chi nhánh không ngừng đổi hoạt động Khắc phục hạn chế tồn đọng, đồng thời phát huy mạnh đạt Mặt khác, tăng cường quảng bá hình ảnh thương hiệu Công ty mắt người dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng đài truyền hình, đài phát thanh, tờ rơi, áp phích Bên cạnh đó, liên tục mở lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán nhân viên, đại lý nhằm nâng cao nghiệp vụ tiếp thu thay đổi Đồng thời, cần quan tâm hệ thống chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ gần gũi khách hàng cơng ty nhằm đảm bảo tối đa lợi ích 36 khách hàng Công ty cần phối hợp chặt chẽ với quan chức việc triển khai nghiệp vụ nhằm nắm bặt thông tin cần thiết như: số lượng xe thực tế lưu hành, từ mở rộng thị phần, khâu giám định cần phối hợp với quan công an để giám định xác minh nguyên nhân tai nạn, tổn thất thiệt hại Cơng ty cần có kiến nghị tới quan chức có thẩm quyền việc tu sửa đường sá, cầu vồng có đóng góp thiết thực cho việc xây dựng sở hạ tầng 37 KẾT LUẬN Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh môi trường đầy biến động Yêu cầu khách hàng sản phẩm ngày khắt khe, mức độ cạnh tranh ngày gay gắt phạm vi toàn cầu Các doanh nghiệp Việt Nam lẽ tất nhiên gặp phải khó khăn xuất phát điểm thấp Các doanh nghiệp phải ln tự khẳng định mình, bước thiết lập niềm tin uy tín cơng ty lòng khách hàng để tồn phát triển Với 10 năm hoạt động cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc không ngừng phát triển Trong trình hoạt động phát triển cơng ty ln nhận quan tâm ủng hộ Tổng Công ty cấp có thẩm quyền Bên cạnh đó, công ty không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, q trình hoạt động kinh doanh khơng phải lúc cơng ty gặp thuận lợi mà có lúc cơng ty trải qua khó khăn đặc biệt tình hình kinh tế bị khủng hoảng nhiều đối thủ cạnh tranh xuất đe dọa đến tồn phát triển công ty Do đó, để ngày phát triển giữ vững thị trường cơng ty cần phải nỗ lực tìm hiểu vấn đề tác động đến hoạt động kịnh doanh mình, từ đề biện pháp khắc phục mặt hạn chế, nâng cao hiệu kế hoạch kinh doanh tương lai Trên số tìm hiểu em Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc Với mạnh mình, Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc khơng ngừng bước khẳng định vị thị trường bảo hiểm Bằng tự tin nỗ lực Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc hoàn thiện mình, đưa thương hiệu cơng ty trở thành thương hiệu mạnh Việt Nam thị trường bảo hiểm, đồng thời góp phần củng cố nâng cao lực thị trường bảo hiểm, đảm bảo an toàn cho phát triển kinh tế quốc dân 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất lao động-xã hội, 2104 Giáo trình Nghiệp vụ bảo hiểm, Nhà xuất Tài Hà Nội 2014 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc năm 2014, 2015 2016 Website Hiệp hội Bảo hiểm Việt nam: www.avi.org.vn Các trang web: http://www.Pti.com.vn http://www.thuvienluanvan24h.com.vn http://www.webbaohiem.net 39 ... khách hàng công ty 10 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2014- 2016 2.1 Tình hình kinh doanh bảo hiểm gốc 2.1.1 Hệ thống sản phẩm bảo hiểm khai... CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN VĨNH PHÚC 1.1 Đặc điểm, tình hình chung Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc 1.1.1.1 Lịch sử hình. .. Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam tình hình, đặc điểm kinh doanh PTI Vĩnh Phúc công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động chủ yếu kinh doanh bảo hiểm gốc nên công ty đưa hệ thống sản phẩm bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình kinh doanh bảo hiểm tại công ty bảo hiểm bưu điện, Tình hình kinh doanh bảo hiểm tại công ty bảo hiểm bưu điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay