Tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nam định giai đoạn 2014 2016

55 18 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:05

LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách xã hội đặc biệt quan trọng được các nước chú trọng và phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của mình và pháp luật hóa trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Đối với nước ta BHXH là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà Nước được quy định trong hiến pháp, trong các văn kiện của Đảng và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện nhằm mở rộng và nâng cao việc đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, chết, gặp rủi ro và các khó khăn khác. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, BHXH càng trở nên quan trọng trong việc góp phần đảm bảo công bằng và phát triển xã hội một cách bền vững. Với phương châm “ Học đi đôi với hành “ trường Đại học Lao động – Xã hội nhận thức thấy thực tập tốt nghiệp là khâu quan trọng của quá trình đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận và liên hệ kiến thức lý luận đã học ở trường với thực tiễn sinh động, đa dạng, phong phú . Vì vậy, trước khi tốt nghiệp với thời gian 12 tuần, Nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên có thể làm quen với công việc, vận dụng những gì đã được học vào thực hành, đồng thời mở rộng tầm nhìn, hiểu biết thực tế.Như chúng ta đã biết, BHXH có ý nghĩa to lớn mà mỗi cơ quan BHXH đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong hệ thống BHXH Việt Nam nên hệ thống BHXH quốc gia có tốt hay không là do việc thực hiện BHXH ở mỗi cơ quan. Nhận biết được tầm quan trọng của việc thực hiện BHXH nên trong quá trình tìm hiểu và thực tế tại BHXH tỉnh Nam Định, với sự hướng dẫn của cô Hà Thị Nhung là giảng viên Khoa Bảo hiểm trực tiếp hướng dẫn, cùng các bác và cô chú ở cơ quan BHXH tỉnh Nam Định giúp đỡ, em đã thực hiện chuyên đề “Tình hình thực hiện Bảo Hiểm Xã Hội tại cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2014 2016 “. Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm ba phần chính: MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG .iv LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 1.1 Đặc điểm, tình hình chung BHXH Tỉnh Nam Định 1.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển BHXH Tỉnh Nam Định 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống máy tổ chức BHXH Tỉnh Nam Định 1.1.2.1 Chức năng: .3 1.1.2.2 Nhiệm vụ: 1.1.3 Hệ thống tổ chức máy 1.1.4 Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động BHXh tỉnh Nam Định 1.1.5 Cơ sở vật chất kĩ thuật đơn vị .8 1.2 Những thuận lợi khó khăn 1.2.1 Những thuận lợi .8 1.2.2 Những khó khăn vướng mắc .9 PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2014- 2016 12 2.1 Công tác tun truyền thơng tin phổ biến sách BHXH 12 2.2 Tình hình tham gia BHXH 15 2.2.1 Tình hình tham gia Bảo hiểm y tế .16 2.2.2 Tình hình tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc 17 2.2.3 Tình hình tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 20 2.2.4 Tình hình tham gia BHXH tự nguyện .21 2.3 Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT .22 2.4 Tình hình thu, nộp BHXH 25 2.4.1 Tình hình thu BHXH bắt buộc 25 2.5 Công tác xét duyệt hồ sơ, giải sách, chế độ NLĐ 29 2.6 Công tác chi trả chế độ BHXH cho người lao động 30 2.6.1 Chi trả chế độ ốm đau, thai sản, thủ tục toán 30 2.6.2 Chi chế độ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp 31 2.6.3 Chi chế độ hưu trí, tử tuất 33 2.6.4 Chi trả trợ cấp thất nghiệp 37 2.7 Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH 38 2.8 Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ BHXH 39 2.9 Công tác tra, kiểm tra tình hình thực sách, chế độ BHXH việc xử lí hành vi vi phạm pháp luật BHXH .41 2.10 Giải khiếu nại tố cáo BHXH 42 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ 43 i 3.1 Nhận xét .43 3.1.1 Những mặt đạt 43 3.1.2 Những hạn chế 45 3.2.Những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác thực BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ASXH BHXH CNTT DNNN DNNQD HCSN HTX LLVT LĐ NLĐ HĐLĐ HĐND NSDLĐ UBND TP TNLĐ-BNN Diễn giải An sinh xã hội Bảo hiểm xã hội Công nghệ thông tin Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp ngồi quốc doanh Hành sư nghiệp Hợp tác xã Lực lượng vũ trang Lao động Người lao động Hợp đồng lao động Hội đồng nhân dân Người sử dụng lao động Ủy ban nhân dân Thành phố Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Sơ đồ máy quan BHXH tỉnh Nam Định Bảng 2: Cơ cấu trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 20142016 Bảng 3: Tình hình cơng tác tun truyền thơng tin phổ biến sách BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 12 Bảng 4: Tình hình tham gia BHYT tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 16 Bảng 5: Tình hình tham gia BHXH bắt buộc tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 17 Bảng 6: Tình hình tham gia BHTN tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 21 Bảng 7: Tình hình tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 22 Bảng 8: Tình hình thực công tác cấp sổ BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 23 (Nguồn: BHXH tỉnh Nam Định) .23 Bảng 9: Tình hình thực cơng tác cấp sổ BHYT quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 24 Bảng 10: Tình hình thu nộp BHXH bắt buộc tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 .25 Bảng 11: Kết thu BHXH bắt buộc theo khối ngành quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 27 Bảng 12: Tình hình thực hiên công tác xét duyệt hồ sơ, giải sách, chế độ NLĐ quan BHXH Nam Định giai đoạn 2014- 2016 29 Bảng 13: Tình hình chi trả chế độ ốm đau- thai sản tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 30 Bảng 14: Tình hình chi trả chế độ TNLĐ- BNN tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 31 Bảng 15: Tình hình giải chi trả trợ cấp TNLĐ-BNN lần tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 .32 Bảng 16: Tình hình giải chi trả chế độ hưu trí hàng tháng tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 .33 Bảng 17: Tình hình giải chi trả BHXH lần tỉnh Nam Định gai đoạn 2014-2016 35 Bảng 18: Tình hình chi trả trợ cấp tuất hàng tháng tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 36 Bảng 19: Tình hình chi trả trợ cấp tuất lần BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016.37 Bảng 20: Tình hình chi trả trợ cấp thất nghiệp tỉnh Nam Định 37 iv Bảng 21: Tình hình thực cơng tác quản lý, lưu trữ hồ sơ BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 41 Bảng 22: Tình hình giải khiếu nại tố cáo BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 .42 v LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách xã hội đặc biệt quan trọng nước trọng phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội pháp luật hóa hệ thống pháp luật Nhà nước Đối với nước ta BHXH sách xã hội lớn Đảng Nhà Nước quy định hiến pháp, văn kiện Đảng không ngừng bổ sung, hoàn thiện nhằm mở rộng nâng cao việc đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động gia đình trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, chết, gặp rủi ro khó khăn khác Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, BHXH trở nên quan trọng việc góp phần đảm bảo cơng phát triển xã hội cách bền vững Với phương châm “ Học đôi với hành “ trường Đại học Lao động – Xã hội nhận thức thấy thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận liên hệ kiến thức lý luận học trường với thực tiễn sinh động, đa dạng, phong phú Vì vậy, trước tốt nghiệp với thời gian 12 tuần, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với cơng việc, vận dụng học vào thực hành, đồng thời mở rộng tầm nhìn, hiểu biết thực tế Như biết, BHXH có ý nghĩa to lớn mà quan BHXH đóng vai trò mắt xích quan trọng hệ thống BHXH Việt Nam nên hệ thống BHXH quốc gia có tốt hay khơng việc thực BHXH quan Nhận biết tầm quan trọng việc thực BHXH nên trình tìm hiểu thực tế BHXH tỉnh Nam Định, với hướng dẫn cô Hà Thị Nhung giảng viên Khoa Bảo hiểm trực tiếp hướng dẫn, bác cô quan BHXH tỉnh Nam Định giúp đỡ, em thực chuyên đề “Tình hình thực Bảo Hiểm Xã Hội quan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2014- 2016 “ Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm ba phần chính: Phần I: Khái quát đặc trưng, tình hình chung quan BHXH tỉnh Nam Định Phần II: Tình hình thực BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014 – 2016 Phần III: Những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác thực BHXH tỉnh Nam Định Trong trình tìm hiểu hồn thành chun đề, thời gian nhận thức nhiều hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong thầy giúp đỡ , sửa sai giúp em hoàn thành tốt chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH 1.1 Đặc điểm, tình hình chung BHXH Tỉnh Nam Định 1.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển BHXH Tỉnh Nam Định Hệ thống Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam đưa vào hoạt động từ ngày 16/02/1995 với chức tổ chức thực chế độ BHXH thống quản lý quỹ BHXH theo quy định Nhà nước Cùng với địa phương nước, Bảo Hiểm xã hội tỉnh Nam Hà thành lập theo Quyết Định số 17/QĐ-TCCB ngày 15/6/1995 Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam Từ ngày 01/04/1998, Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Nam Hà chia tách thành BHXH Tỉnh Nam Định BHXH tỉnh Hà Nam theo định số 1605/BHXH ngày 16/9/1997 Tổng Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định thành lập theo Quyết định số 137/QĐ-TCCB ngày 15/6/1995 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sở chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cán làm cơng tác sách, quản lý quỹ bảo hiểm xã hội từ Sở Lao động - Thương Binh Xã hội; Liên đoàn lao động tỉnh Năm 2003 tiếp nhận chuyển giao tổ chức máy Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 Thủ tướng Chính phủ BHXH tỉnh Nam Định có đầy đủ tư cách pháp nhân, có dấu riêng , tài khoản riêng, có trụ sở 122 Nguyễn Đức Thuận - Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định Ngay sau thành lập, BHXH tỉnh Nam Định nhận quan tâm, giúp đỡ Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể : Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội, Liên đoàn lao động Tỉnh, HĐND, UBND… Chỉ sau thời gian ngắn BHXH tỉnh Nam Định nhanh chóng hình thành ổn định tổ chức, sửa sang trụ sở làm việc, trang thiết bị phương tiện máy móc làm việc Trải qua 20 năm xây dựng phát triển, quan tâm, đạo BHXH Việt Nam, Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh, BHXH Tỉnh Nam Định đạt bước tiến vững chắc, ln ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống máy tổ chức BHXH Tỉnh Nam Định 1.1.2.1 Chức năng: BHXH tỉnh Nam Định quan trực thuộc BHXH Việt Nam đặt tỉnh, có chức giúp Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực chế độ, sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT bắt buộc, BHYT tư nguyện; quản lý quỹ BHXH, BHYT địa bàn tỉnh theo quy định BHXH Việt Nam quy định pháp luật BHXH tỉnh Nam Định chịu quản lý trực tiếp, toàn diện Tổng Giám Đốc chịu quản lý hành Nhà Nước địa bàn tỉnh UBND Tỉnh Nam Định 1.1.2.2 Nhiệm vụ: BHXH tỉnh Nam Định có nhiệm vụ trọng tâm , chủ yếu sau : Thực P Giám Đốc P Giám Đốc Giám Đốc P Giám Đốc công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Khai thác, đăng ký, quản lý đối tượng tham gia hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia Thu khoản đóng, tiếp nhận hồ sơ, giải hưởng chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Quản lý sử dụng nguồn kinh phí tài sản theo quy định Ký hợp đồng, giám sát thực hợp đồng với sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chun mơn, kỹ thuật giám sát cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế Kiểm tra, giải kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực chế độ, sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, sở khám chữa bệnh bảo hiểm BHXH Thành Phố Nam Định y tế theo quy định Phòng pháp Kế luật Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ đối tượng hoạch tài tham gia hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ngoài nhiệm vụ trên, BHXH Tỉnh Nam Định CònBHXH thựcHuyện Mỹ mộtLộc số Phòng Tổ chức hành nhiệm vụ khác theo yêu cầu Tổng Giám Đốc BHXH Việt Nam 1.1.3 Hệ thống tổ chức máy BHXH huyện Vụ Bản Phòng thu Đứng đầu BHXH tỉnh Nam Định ban Giám Đốc gồm Giám Đốc Phó Giám Đốc chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung Hiện nay,Huyện BHXH tỉnh BHXH Ý Yên chế độ BHXH Nam Định có 10 phòng Phòng nghiệp vụ 10 quan BHXH cấp huyện có chức giúp Giám Đốc BHXH tỉnh Nam Định thực công tác chuyên môn BHXH huyện Nam Trực quản lý đơn vị trực thuộc Phòng sổ thẻ địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý thu quy định Pháp Luật Tổ chức Đảng, đoàn niên quan văn phòng BHXH huyện Trực Ninh BHXH chịu lãnh đạoPhòng giám Đảngđịnh , Đồn khối quan Dân Chính Đảng ; Tổ BHYT chức Đảng, chi đoàn niên BHXH huyện chịu lãnh đạo Đảng, Đoàn địa phương nơi đặt trụ sở Tổ chức cơng Đồn hoạt động theo mơ hình BHXH huyện Giao Thủy Phòng thu hồivăn cơngphòng nợ Cơng đồn sở, quan BHXH tỉnh có tổ cơng đồn, huyện, thành phố có cơng đồn bộn phận trực thuộc cơng đồn BHXH tỉnh Bảng 1: SơPhòng đồ bộcơng máy cơthơng quantinBHXH tỉnh Nam Định BHXH huyện Hải Hậu nghệ Phòng tiếp nhận quản lý Hồ sơ BHXH huyện Nghĩa Hưng Phòng Kiểm tra BHXH huyện Xuân Trường ( Nguồn: BHXH Tỉnh Nam Định) Mỗi phòng có chức nhiệm vụ riêng đặt đạo trực tiếp củaGiám Đốc, Phó Giám Đốc, phân công công việc tiến hành vào chức năng, nhiệm vụ phận lực cán nhằm thực tốt mục tiêu mà BHXH Việt Nam BHXH tỉnh đề Cụ thể: Phòng thu làm nhiệm vụ thu BHXH, phòng thu có chức giúp Giám Đốc BHXH tỉnh quản lý tổ chức thực công tác thu BHXH (bắt buộc tự nguyện), BHTN, BHYT (bắt buộc tự nguyện) đối tượng tham gia theo quy định pháp luật Phòng chế độ BHXH có chức giúp Giám Đốc BHXH tỉnh giải chế độ BHXH, BHTN; quản lý đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHTN Bảng 18: Tình hình chi trả trợ cấp tuất hàng tháng tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 Năm 2014 2015 Số số số tiền (đồng) người người Chỉ tiêu 2016 số tiền (đồng) số người số tiền (đồng) NSNN Tuất định 8.710 suất 4.906.995.000 8.825 4.850.202.000 8.792 5.064.333.000 Tuất định suất nuôi dưỡng 27.370.000 34 29.785.000 36 30.492.000 1.488.840.000 2577 1.614.996.000 2.744 1.803.014.000 4.025.000 3.220.000 3.388.000 11.127 6.427.230.000 Qũy BH XH Tổng 34 Tuất định 2.378 suất Tuất định suất nuôi dưỡng 11.440 6.498.203.000 11.576 6.901.227.000 (Nguồn: BHXH tỉnh Nam Định) Từ bảng cho thấy, năm 2015 NSNN giải chi trả cho 8.825 đối tượng với số tiền 4.850.202.000 đồng Đây năm có số đối tượng hưởng tuất định suất nhiều NSNN chi trả năm từ 2014-2016, tăng so với năm 2014: 115 đối tượng tương ứng với tăng 1,32% Năm 2016 so với năm 2015 giảm 33 đối tượng tương ứng với giảm 0,37% Tuy nhiên, tổng chi năm 2015 lại đạt thấp năm: 4.850.202.000 đồng, thấp năm 2014 56.793.000 đồng thấp năm 2016: 214.131.000 đồng Đối với trợ cấp tuất định suất bản, năm 2016 NSNN chi trả cho 36 đối tượng, cao năm 2014 2015: đối tượng Tổng chi năm 2016 đạt 30.492.000 đồng, cao năm 2014 2015 3.122.000 đồng, 707.000 đồng Với nhóm đối tượng hưởng trợ cấp tuất qũy BHXH đảm bảo, năm 2016 quỹ BHXH chi trả 2.744 đối tượng với số tiền 1.803.014.000 đồng, 36 tăng so với năm 2014: 366 đối tượng tương ứng với tăng 15,39% tăng so với năm 2015: 167 đối tượng tương ứng với tăng 6,48% Năm 2014, quỹ BHXH chi trả cho đối tượng hưởng tuất định suất nuôi dưỡng, cao năm 2015 2016: đối tượng Tổng chi năm 2014 đạt cao với 4.025.000 đồng, cao năm 2015: 805.000 đồng, cao năm 2016: 637.000 đồng Tình hình chi trả trợ cấp tuất lần thể bảng sau: Bảng 19: Tình hình chi trả trợ cấp tuất lần BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 Đơn vị tính: Lượt người Năm Chỉ tiêu Tử tuất lần bắt buôc Tử tuất lần tự nguyện Tổng 2014 2015 2016 1.070 1.290 1.742 0 1.070 1.290 1.742 (Nguồn: BHXH tỉnh Nam Định) Từ bảng cho thấy, năm 2014-2016 khơng có đối tượng hưởng trợ cấp tuất lần tự nguyện Trong năm 2014 có 1.070 đối tượng hưởng trợ cấp tuất lần bắt buộc Năm 2015, số lượt người hưởng tăng 220 lượt người, tương ứng với tăng 20,56% Năm 2016 có 1.742 lượt người hưởng tuất lần bắt buộc, tăng 452 lượt người, tương ứng với tăng 35,04% 2.6.4 Chi trả trợ cấp thất nghiệp Trong năm 2014-2016, BHXH tỉnh Nam Định giải chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 4000 đối tượng thể cụ thể bảng sau: Bảng 20: Tình hình chi trả trợ cấp thất nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 Năm 2014 2015 2016 Số Số tiền Số Số tiền Số Số tiền Chỉ tiêu người (đồng) người (đồng) người (đồng) Trợ cấp 1.230 2.124.892.420 1.240 2.594.040.500 1.763 4.122.939.300 thất 37 nghiệp hàng tháng (Nguồn BHXH tỉnh Nam Định) Trong năm 2016, BHXH tỉnh Nam Định giải trợ cấp thất nghiệp cho 1.763 đối tượng, cao năm 2014 533 đối tượng ứng với 43,33%; cao năm 2015 423 đối tượng ứng với 42,18% Số tiền chi cho trợ cấp năm 2016 4.122.939.300 đồng, cao năm 2014: 1.998.046.880 đồng cao năm 2015: 1.528.898.800 đồng Ngoài ra, giai đoạn 2014-2016 vừa qua BHXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH số sở y tế; kiểm tả bảng chấm cơng, bảng tốn tiền lương số đơn vị đề nghị toán chế độ thai sản trường hợp có tham gia đóng BHXH 12 tháng để tránh việc lạm dụng, trục lợi BHXH 2.7 Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH Trên sở định mức chi BHXH, chi quản lý máy Quyết định giao kế hoạch năm 2014 BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Nam Định triển khai xây dựng giao kế hoạch chi BHXH, chi quản lý máy để đơn vị chủ động cân đối kế hoạch chi tiêu, thực hành tiết kiệm nhằm đảm bảo nhu cầu tài cho năm 2014 Ngoài việc đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí chi trả cho đối tượng chi máy quản lý, năm 2014, công tác quản lý tài BHXH tỉnh tập trung vào số việc trọng tâm sau: Trong năm 2014, BHXH tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chi trả 32 điểm/23 xã, phường, xác minh 24 đối tượng người cao tuổi 04 BHXH huyện (TP.Nam Định, Ý Yên, Trực Ninh, Xuân Trường), đạo BHXH huyện tự kiểm tra, giám sát công tác chi trả quản lý đối tượng điểm chi trả 100% số xã, phường, thị trấn Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở đơn vị thực theo quy định quản lý tài Đồng thời BHXH tỉnh phối hợp thường xuyên với Bưu điện tỉnh có kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chi trả, định kỳ báo cáo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định kết thực Năm 2015, BHXH tỉnh đạo BHXH huyện tự kiểm tra, giám sát công tác chi trả quản lý đối tượng 276/390 điểm chi trả, 195/229 số xã, phường, thị trấn, xác minh 193 đối tượng Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở đơn vị thực theo quy trình chi trả, quản lý người hưởng đảm bảo phục vụ người hưởng ngày tốt Đồng thời BHXH tỉnh phối hợp 38 thường xuyên với Bưu điện tỉnh có kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chi trả, định kỳ báo cáo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định kết thực Hàng quý BHXH tỉnh đạo phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp tổ chức thẩm định toán cho BHXH huyện toán chi phí KCBBHYT sở KCB Chuyển tiền toán tạm ứng KCB cho sở KCBBHYT, kiểm soát phân bổ quỹ KCB cho sở KCB quy định, kịp thời Xây dựng văn hướng dẫn quản lý tài đơn vị trực thuộc kịp thời quy định Cơng tác quản lý tài BHXH huyện bước vào nếp; biện pháp quản lý tiền mặt, tiền gửi, việc mở tài khoản tiền gửi ngân hàng, kho bạc, cập nhật số dư tiền gửi hàng ngày, đối chiếu xác nhận số dư với ngân hàng, kho bạc kỳ hạn, đơn vị triển khai thực hiện; công tác quản lý nguồn quỹ, mua sắm trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc theo tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài trọng, cập nhật kịp thời phiên phần mềm Kế toán theo quy định BHXH Việt Nam hoạt động nghiệp vụ ngành Về công tác xây dựng bản: BHXH tỉnh Nam Định tiến hành cơng tác hồn thiện bàn giao đưa vào sử dụng BHXH huyện Vụ Bản Thực thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở BHXH huyện Xuân Trường Thực tiến hành bước lập hồ sơ bàn giao 02 trụ sở cũ (BHXH tỉnh BHXH huyện Giao Thủy) cho UBND tỉnh Nam Định BHXH tỉnh Nam Định tiến hành giai đoạn đầu Kế hoạch ĐT XDCB trụ sở BHXH huyện Xuân Trường, Nghĩa Hưng, lý, phá dỡ trụ sở BHXH huyện Nghĩa Hưng để lấy mặt xây dựng trụ sở Hồn thiện hồ sơ tốn dự án hoàn thành trụ sở đưa vào sử dụng (trụ sở BHXH huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Vụ Bản) 2.8 Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ BHXH Giai đoạn 2014- 2016, công tác tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ đối tượng hưởng BHXH tài liệu quan BHXH tỉnh Nam Định trì thành nề nếp, quy định Phục vụ tốt công tác khai thác, sử dụng hồ sơ cho phòng nghiệp vụ, lục hồ sơ đối tượng yêu cầu Kết thể 39 bảng sau: 40 Bảng 21: Tình hình thực cơng tác quản lý, lưu trữ hồ sơ BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 Năm Chỉ tiêu Số hồ sơ lưu trữ (hồ sơ) Số lượt rút hồ sơ giải sách yêu cầu khác (lượt hồ sơ) 2014 2015 2016 10.059 10.059 10.059 5.840 35.481 3.819 (Nguồn: BHXH Nam Định) Số lượng hồ sơ lưu trữ quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 trì số 10.059 hồ sơ Trong năm 2015 số lượt rút hồ sơ phục vụ giải chế độ sách yêu cầu khác phát sinh: 35.481 lượt hồ sơ Tăng 29.641 ( tương ứng tăng 83,5%) lượt hồ sơ so với kỳ năm 2014 (lý tăng đột biến rút hồ sơ tra cứu thông tin ngày, tháng, năm sinh để phục vụ cho công tác cấp lại thẻ BHYT theo mẫu BHXH Việt Nam) Sang năm 2016, số lượt rút hồ sơ phục vụ giải chế độ sách yêu cầu khác phát sinh 3.819 lượt, giảm 31.662 lượt so với năm 2015 giảm 2.021 lượt hồ sơ so với năm 2014 2.9 Công tác tra, kiểm tra tình hình thực sách, chế độ BHXH việc xử lí hành vi vi phạm pháp luật BHXH Thanh tra giữ vai trò quan trọng nhằm xem xét đánh giá hoạt động quan BHXH từ có tác đọng thích hợp đề quan BHXH hoạt động hướng; đạt mục tiêu, kế hoạch BHXH tỉnh đặt để kịp thời phát sai lệch, sai sót q trình thực chế độ sách BHXH, BHYT quan, đơn vị Trong giai đoạn 2014 -2016 vừa qua, BHXH tỉnh Nam Định tổ chức thực kiểm tra 23 lượt; 24 lượt 27 lượt cơng tác thu BHXH, BHYT tốn chế độ BHXH ngắn hạn giám định BHYT đạt 100% kế hoạch đề Qua kiểm tra phát xử lý kịp thời vướng mắc tồn hướng dẫn kịp thời đơn vị SDLĐ việc thực sách BHXH, BHYT góp phần nâng cao nhận thức đơn vị SDLĐ việc thực sách BHXH tỉnh quan tâm thực nghiêm 41 túc công tác xử lý sau kiểm tra 2.10 Giải khiếu nại tố cáo BHXH Bảng 22: Tình hình giải khiếu nại tố cáo BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2016 Năm Chỉ tiêu Thư khiếu nại (thư) Số thư giải (thư) Tỷ lệ giải (%) Lượt người hỏi chế độ BHXH (lượt) 2014 2015 2016 61 55 45 61 55 45 100 100 100 178 163 112 (Nguồn: BHXH tỉnh Nam Định) Từ bảng số liệu thấy, giai đoạn 2014-2016 vừa qua, quanBHXH tỉnh Nam Định làm tốt công tác giải khiếu nại, tố cáo ề BHXH, tỷ lệ giải ln trì 100% Số lượng thư tố cáo, khiếu nại giảm dần theo năm, năm 2014 số lượng 61 thư, đến năm 2015 giảm thư xuống 55 thư năm 2016 số thư tố cáo, khiếu nại 45 thư Điều chứng tỏ công tác thực chế độ BHXH tỉnh Nam Định tốt, sai sót Ngồi ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định ln trì tốt chế độ tiếp dân theo nội dung quy định, sổ sách, thủ tục tiếp dân 42 PHẦN III NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét 3.1.1 Những mặt đạt Giai đoạn 2014- 2016 vừa qua nhiều khó khăn điều kiện khách quan, trang thiết bị phương tiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc tiếp tục tăng cao, đơn vị thuộc BHXH tỉnh có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện tiêu, nhiệm vụ giao, số kết bật là: Công tác thu BHXH-BHYT BHXH tỉnh Nam Định gia đoạn 2014- 2016 vượt kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao Đặc biệt,năm 2014 đạt 103,64% kế hoạch BHXH Việt Nam giao Công tác phối hợp với Sở, Ban ngành địa bàn tỉnh, huyện có chuyển biến tích cực đạt hiệu BHXH tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT ban hành công văn liên ngành số 728 ngày 20 tháng năm 2014 hướng dẫn BHYT học sinh sinh viên năm học 2014 vv; Xây dựng kế hoạch số 28/KHPH-LĐLĐMTTQ-SLĐTBXH-BHXH ngày 22/8/2014 phối hợp thực sách BHXH-BHYT với Liên đoàn LĐ tỉnh Nam Định, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh& Xã hội tỉnh Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công văn số 352/UBND-VP7 ngày 28/11/2014 việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT; Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 “Quy chế phối hợp công tác thực pháp luật BHXH, BHYT, BHTN địa bàn tỉnh” Làm việc với đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật BHYT sửa đổi Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KHPHLĐLĐ-BHXH ngày 17/2/2015 kế hoạch phối hợp việc thực sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2015; Tổ chức ký thỏa thuận liên ngành hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với Ngân hàng VietinBank, VietCombank Phối hợp với Cục thuế xây dựng quy chế phối hợp thực BHXH-BHYT; Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh rà soát thống kê lực lượng lao động tỉnh để phục vụ công tác phát triển đối tượng; Phối hợp chặt chẽ với Sở LĐTB&XH đồng thời đạo BHXH huyện phối hợp với phòng LĐTBXH thực cấp thẻ BHYT cho đối tượng kịp thời, tránh tình trạng sai 43 sót thông tin nhân thân in thẻ BHYT; Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo công tác thu BHYT học sinh-sinh viên; Phối hợp với Cục thi hành án dân xây dựng quy chế phối hợp công tác thi hành án dân Năm 2016, BHXH tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh Ủy, HĐND, UBND ban hành văn đạo thực sách BHXH, BHYT, BHTN địa bàn Công tác phối hợp vwosi hợp với Sở, Ban, Ngành địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực đạt hiệu quả: Phối hợp với Hội Nơng dân xây dựng chương trình tun truyền sách BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2021; Phối hợp với Liên Đoàn Lao Động tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp thực việc thực sách , pháp luật BHXH- BHYT cho hội viên hội Phụ nữ xã Phối hộ với Đoàn Thanh niên khối quan tỉnh tổ chức tuyên truyền sách BHXH, BHYT, BHTN cụm dân cư thuộc huyện Nghĩa Hưng Tổ chức kí thỏa thuận liên ngành hwjp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với Ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, Ngân hàng Liên Việt Nam Định Phối hợp với sở Y tế Viettel Nam Định triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT Phối hợp với Cục thuế Xây dựng quy chế phối hợp việc thực BHXH – BHYT BHXH tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai công văn đạo, hướng dẫn nghiệp vụ BHXH Việt Nam Công tác đạo, điều hành hoạt động chung BHXH tỉnh tiếp tục đổi kịp thời, tạo chuyển biến tích cực nhận thức triển khai thực tiêu, nhiệm vụ giao cán bộ, công chức đơn vị Cơng tác cải cách hành có chuyển biến tốt; tổ chức hướng dẫn đơn vị thực quy định công tác giám định BHYT; quy định quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quy định việc tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành BHXH, BHYT tạo điều kiện thuận lợi cho BHXH huyện tổ chức thực Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người lao động kịp thời, đầy đủ Công tác quản lý quỹ BHXH sử dụng mục đích, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh; đảm bảo chi khám chữa bệnh cho triệu lượt người, người nghèo, cận nghèo, người có cơng với nước, giúp họ khỏi gánh nặng tài ốm đau, bệnh tật để ổn định sống 44 Công tác công nghê thông tin đơn vị thường xuyên trọng không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượngcác mặt chuyên môn, nghiệp vụ Các tiến khoa học phần mềm tin học đáp ứng cách đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện giải nghiệp vụ hàng ngày cách xác, kịp thời, đáp ứng tốt quyền lợi cho đối tượng 3.1.2 Những hạn chế Bên cạnh kết đạt năm 2015 có số hạn chế đơn vị cần tập trung khắc phục là: Công tác Quản lý thu: Đối với công tác thu BHXH bắt buộc: Mặc dù triển khai nhiều biện pháp tích cực để giảm số nợ đọng BHXH-BHYT địa bàn tỉnh Tuy nhiên tình trạng chậm đóng, nợ đọng, tham gia khơng đầy đủ cho người lao động xảy Tỷ lệ nợ đọng cao tính tn thủ pháp luật việc tham gia BHXH, BHYT chưa cao phận không nhỏ doanh nghiệp, người sử dụng lao động số nhóm đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh (NQD), số đơn vị trốn tránh tham gia BHXH, BHYT cho người lao động Đối với công tác thu BHXH tự nguyện: Do thu nhập người lao động tự thấp nên khơng có khả tham gia BHXH tự nguyện tham gia với mức đóng thấp Đối tượng tham gia chủ yếu người có thời gian tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ thời gian 20 năm đóng BHXH bắt buộc Cơng tác phát triển đối tượng tham gia BHYT số nhóm đối tượng thấp đối tượng hộ gia đình vv Nguyên nhân ảnh hưởng mức giá mua BHYT chưa phù hợp với đa số người dân khu vực nông thôn theo quy định Luật BHYT nhóm đối tượng phải tham gia BHYT cho tất thành viên hộ gia đình Cơng tác thực sách BHXH: Trong q trình giải chế độ cho người lao động có số vướng mắc khó khăn: Hiện chưa có văn hướng dẫn việc giải chế độ sách người lao động làm việc doanh nghiệp thực chế độ tiền lương theo thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH, phần gặp khó khăn tính lương bình quân cho người lao động nghỉ chế độ Bên cạnh phần mềm xét duyệt chế độ ngắn hạn nhiều bất cập, chưa ổn định, ảnh 45 hưởng đến tiến độ công việc Công tác ứng dụng CNTT: Việc phát vướng mắc sử dụng phần mềm nghiệp vụ chưa chủ động Việc tổng hợp phát hạn chế phần mềm chương trình bộc lộ qua thực tiễn ứng dụng để báo cáo Trung tâm CNTT nghiên cứu bổ sung chưa đạt u cầu đề Cơng tác Tổ chức, Tổng hợp, Thi đua, Tuyên truyền: Công tác Thi đua: Việc bình xét kết thực nhiệm vụ giao BHXH huyện, phòng nghiệp vụ chậm, số đơn vị lập danh sách bình xét chưa tỷ lệ quy định Công tác Tổng hợp: Báo cáo số đơn vị tổng hợp chậm so với thời gian quy định Công tác tuyên truyền: Công tác thông tin tuyên truyền để làm cho người hiểu rõ nghĩa vụ quyền lợi việc tham gia BHXH-BHYT số huyện chưa chưa đa dạng Công tác cấp quản lý sổ, thẻ BHYT: Dữ liệu thu BHXH, BHYT sai sót, nhầm lẫn, ảnh hưởng đến công tác cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT Phần mềm quản lý hạn chế, hiệu ứng dụng chưa đáp ứng hết yêu cầu thực tiễn Trình độ cơng nghệ thơng tin đội ngũ cán làm công tác cấp sổ, thẻ số đơn vị cấp huyện chưa đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác cấp quản lý sổ BHXH thẻ BHYT, công tác báo cáo Cơng tác Kế hoạch-Tài chính: Tiến độ toán hàng quý năm 2015 số huyện chậm Chất lượng báo cáo tốn chưa xác số liệu ảnh hưởng đến tiến độ báo cáo chung tồn tỉnh Phần mềm kế tốn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc Công tác Kiểm tra: Công tác tự kiểm tra số đơn vị BHXH cấp huyện yếu, cơng tác 46 kiểm tra đột xuất chưa thực thường xuyên nên hiệu công tác kiểm tra chưa cao Việc xử lý sau kiểm tra chủ yếu mang tính nhắc nhở chưa có chế tài đủ mạnh để xử phạt vi phạm Công tác Tiếp nhận trả kết thủ tục hành Cán làm công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết chưa tập huấn nhiều kỹ nên trình độ chun mơn chưa đồng Một phần nhu cầu người lao động đa dạng, chế độ sách ln có thay đổi nên cơng tác tư vấn chế độ sách BHXH-BHYT cho đối tượng chưa đáp ứng u cầu Cơng tác Giám định BHYT: Phần mềm thống kê chi phí KCB BHYT đơi lúc q trình thực hiện tượng số liệu, chưa đáp ứng yêu cầu Khối lượng công việc hàng ngày lớn, đội ngũ giám định viên mỏng nên cơng tác kiểm tra định kỳ đột xuất bệnh nhân nội trú sở KCB hạn chế; việc giám định chi phí KCB chưa kịp thời dẫn đến việc xử lý, điều chỉnh chi phí KCB chậm 3.2.Những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác thực BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định Chủ động phối hợp với ngành Lao động Thương binh Xã hội, Y tế, Tài quan có liên quan để tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc nảy sinh thực sách BHXH, BHYT; Tranh thủ lãnh đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương phối hợp Sở, Ngành tổ chức thực tốt Nghị số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ Chính trị Đặc biệt vào Ngành Giáo dục công tác thu BHYT HSSV; đạo UBND huyện, thành phố việc đẩy mạnh diện bao phủ BHYT địa bàn Đồng thời tích cức phối hợp với Sở y tế việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KCB nhằm quản lý tốt công tác KCB BHYT đảm bảo đầy đủ quyền lợi người có thẻ BHYT Tiếp tục xây dựng Quy chế phối hợp với Sở, Ban, Ngành để nắm bắt thông tin đơn vị SDLĐ địa bàn để đôn đốc, vận động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tạo động lực mạnh mẽ 47 thúc đẩy cá nhân, tập thể phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo công việc giao để đạt hiệu cao Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động phận cửa cán giải chế độ BHXH, BHYT BHXH tỉnh, huyện; đẩy mạnh ứng dụng CNTT việc triển khai giao dịch hồ sợ, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch Thực minh bạch, cơng khai chi phí KCB BHYT nhằm hạn chế, ngăn chặn khơng để xảy tình trạng trục lợi quỹ BHYT, lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc chữa bệnh Nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày cao ngành Tăng cường công tác kiểm tra nội phối hợp với tra liên ngành việc thực sách BHXH, BHYT đơn vị sử dụng lao động, sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT, phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường khởi kiện đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian kéo dài; nâng cao hiệu hoạt động Tổ thu nợ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người lao động, chủ sử dụng lao động nhân dân hiểu rõ chế độ, sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trách nhiệm quan, đơn vị, cán đảng viên, CCVC nhân dân 48 KẾT LUẬN BHXH tảng cho ổn định phát triển xã hội Kinh tế quốc gia tăng trưởng cách bền vững người dân phân phối công bằng, người dân thụ hưởng thành kinh tế BHXH “kênh” quan trọng tạo cơng Vì vậy, quốc gia, dù phát triển hay phát triển có Việt Nam phải tiếp tục hồn thiện, tiếp tục đổi sách BHXH BHXH tỉnh Nam Định quan ln hồn thành nhiệm vụ cấp giao, thực tốt chế độ quyền lợi người lao động góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội địa bàn Nhìn lại chặng đường thành lập xây dựng phát triển, BHXH tỉnh Nam Định tự hào với thành đạt tin tưởng kết hành trang quý báu để BHXH tỉnh Nam Định vững bước hoàn thành nhiệm vụ chặng đường Hy vọng với kết nghiên cứu, đề tài góp phần hồn thiện công tác thực BHXH địa bàn tỉnh Nam Định để hoạt động BHXH tỉnh Nam Định ngày có hiệu quả, thực lưới an toàn xã hội người bạn đồng hành người lao động, góp phần đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hố- đại hố đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Do hạn chế lý luận thực tiễn nên chuyên đề báo cáo thực tập em khơng tránh khỏi vướng mắc thiếu sót, kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy để chun đề hồn thiện Cuối cùng, lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Ths Hà Thị Nhung nhiệt tình giúp đỡ, bảo tồn cán bộ, công chức, viên chức quan BHXH tỉnh Nam Định suốt thời gian thực tập để em hồn thành chun đề Em chân trọng cảm ơn./ 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Trang web www.baohiemxahoi.gov.vn http://bhxhnamdinh.gov.vn/ Tapchibaohiemxahoi.gov.com * Tài liệu • Luật BHXH Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 • Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Chính phủ hướng dẫn số điều Luật BHXH • Giáo trình Quản trị BHXH nhà xuất Lao động – xã hội • Giáo trình Bảo hiểm xã hội, PGS.TS Nguyễn Tiệp, trường Đại học Lao động- Xã hội, NXB Lao động- Xã hội, 2011 • Báo cáo tổng kết công tác BHXH năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 quan BHXH tỉnh Nam Định • Báo cáo tổng kết công tác BHXH năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 quan BHXH tỉnh Nam Định • Báo cáo tổng kết cơng tác BHXH năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 quan BHXH tỉnh Nam Định 50 ... BHXH quan BHXH tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2 016 12 Bảng 4: Tình hình tham gia BHYT tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2 016 16 Bảng 5: Tình hình tham gia BHXH bắt buộc tỉnh Nam Định giai đoạn. .. đoạn 2014-2 016 17 Bảng 6: Tình hình tham gia BHTN tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2 016 21 Bảng 7: Tình hình tham gia BHXH tự nguyện tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-2 016 22 Bảng 8: Tình hình thực cơng... hướng dẫn, bác cô quan BHXH tỉnh Nam Định giúp đỡ, em thực chuyên đề Tình hình thực Bảo Hiểm Xã Hội quan Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Nam Định giai đoạn 2014- 2016 “ Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nam định giai đoạn 2014 2016, Tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh nam định giai đoạn 2014 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay