Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật an việt

107 97 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 20:48

LỜI MỞ ĐẦUĐể hòa nhập với xu thế thời đại cùng với nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nghiệp sự năng động, linh hoạt và cạnh tranh là một vấn đề tất yếu xảy ra.Các doanh nghiệp thương mại luôn phải chủ động tìm các biện pháp mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiêu thụ sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa. Vì vậy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp thương mại. Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng là một mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy, thích ứng với mỗi cơ chế quản lý công tác doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh kinh doanh được thể hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng các mệnh lệnh, các cơ quan hành chính can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm trong thời kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm, hàng hóa cho các đơn vị theo địa chỉ và giá cả do nhà nước quy định.Tóm lại, trong nền kinh tế tập trung khi mà cả ba vấn đề trung tâm: sản xuất cái gì? bằng cách nào? cho ai? Đều do nhà nước quyết định thì công tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự quyết định vấn đề trung tâm thì vấn đề này vô cùng quan trọng. Vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ bán sẩn phẩm hàng hóa đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại, doanh nghiệp nào không tiêu thụ được sản phẩm, hàng hóa của mình, xác định không đúng kết quả hoạt động bán hàng sẽ dẫn đến tình trạng” lãi giả, lỗ thật” thì sớm muộn cũng đi đến chỗ phá sản. Thực tế nền kinh tế thị trường đã và đang cho thấy rõ điều đó.Để quản lý tốt nghiệp vụ bán hàng hóa, sản phẩm thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh doanh cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình mới. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề trên, qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Vũ Việt cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ kế toán trong phòng kế toán công ty em đã thực hiện luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt”Luận văn gồm có ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt. Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt.Tuy nhiên do trình độ và thời gian thực tập có hạn, kế toán bán hàng và kết quả bán hàng khá phức tạp nên bài luận văn này chỉ đi vào tìm hiểu một số vấn đề chủ yếu và chắc chắn còn thiếu sót. Vì vậy em mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các anh chị trong phòng kế toán để bài luận văn của em hoàn thiện hơn. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .3 1.1 Các khái niệm bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp thương mại: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Công thức xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại: 1.2 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Ý nghĩa vai trò hạch tốn doanh thu 1.3 Kế toán doanh thu bán hàng doanh nghiệp thương mại: 1.3.1 Các phương thức bán hàng: 1.3.2 Các phương thức toán 1.3.3 Điều kiện ghi nhận doanh thu: .9 1.3.4 Chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng: 10 1.3.5 Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng: 11 1.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu: 13 1.4.1 Các khoản giảm trừ doanh thu doanh nghiệp: 13 1.4.2 Chứng từ, sổ sách, TK sử dụng: 14 1.4.3 Phương pháp kế toán giảm trừ doanh thu: 16 1.5 Kế toán giá vốn hàng bán .19 1.5.1 Phương pháp xác định giá vốn: 19 1.5.2 Chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng: 21 1.6 Kế tốn chi phí kinh doanh 23 1.6.1 Chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng: 23 1.6.2 Phương pháp kế toán: 24 1.7 Kế tốn hoạt động tài 26 1.7.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: .26 1.7.2 Chi phí hoạt động tài 29 1.7.3 Kế toán hoạt động khác: 31 1.7.4 Kế toán thu nhập khác: 31 1.8 Hạch toán xác định kết kinh doanh 34 1.9 Tổ chức hệ thống sổ sách để hạch toán bán hàng kết bán hàng 38 1.9.1 Hình thức Nhật ký chung 38 1.9.2 Hình thức Chứng từ ghi sổ 38 1.9.3 Hình thức Nhật ký - Chứng từ .39 1.9.4 Hình thức Nhật ký - sổ Cái 39 1.9.5 Hình thức kế tốn máy vi tính: .39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN VIỆT 40 2.1 Đặc điểm chung công ty 40 2.1.1 Quá trình hình thành q trình phát triển cơng ty .40 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty 41 2.1.3 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Việt Nam .45 2.1.4 Đặc điểm chung cơng tác kế tốn công ty 47 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt 50 2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng kết bán hàngtại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt 50 2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng Công ty: 52 2.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu: .64 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán .64 2.2.5 kế toán khoản giảm trừ doanh thu 70 2.2.6 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .70 2.2.7 Kế tốn hoạt động tài chính: .79 2.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 79 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN VIỆT 84 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt 84 3.1.1 Ưu điểm: .84 3.1.2 Những hạn chế cần khắc phục: .86 3.2 Sự cần thiết yêu cầu việc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt 87 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt.88 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 Ký hiệu viết tắt HĐSXKD TP GTGT TK KT BHXH BHYT BHTN KPCĐ BTC PC NK Nội dung Hoạt động sản xuất kinh daonh Thành phố Giá trị gia tăng Tài khoản Kế toán Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí cơng đồn Báo cáo tài Phiếu chi Nhạp kho DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng 11 Sơ đồ 1.2: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức gửi bán đại lý 12 Sơ đồ 1.3: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức gửi bán đại lý 12 Sơ đồ 1.4: Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp 13 Sơ đồ 1.6: Phương pháp kế tốn GVHB theo phương pháp kê khai thường 23 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh .25 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch tốn doanh thu tài 28 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán chi phí hoạt động tài .31 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ kết phân phối kết kinh doanh 37 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 41 Sơ đồ 2.2: Quy trình hoạt động kinh doanh chung 45 Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt 47 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Cơng ty.49 Sơ đồ 2.5: Quy trình kế tốn doanh thu bán hàng 54 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Hóa đơn giá trị gia tăng số 0000048 55 Biểu 2.2: Phiếu xuất kho .56 Biểu 2.3: Hóa đơn giá trị gia tăng số 6363 58 Biểu 2.4: Phiếu xuất kho .59 Biểu 2.5: Bảng kê hàng hóa bán ngày .60 Biểu 2.6: Sổ nhật ký chung 61 Biểu 2.7: Sổ chi tiết TK 511 62 Biểu 2.8: Sổ tài khoản 511 .63 Biểu 2.9: Phiêu xuất số 294 66 Biểu 2.10: Sổ chi tiết TK 632 67 Biểu 2.11: Sổ nhật ký chung 68 Biểu 2.12: Sổ TK 632 69 Biểu 2.13: Hóa đơn dịch vụ viễn thông 72 Biểu 2.14: Phiếu chi 73 Biểu 2.15: Sổ chi tiết tài khoản 6421 74 Biểu 2.16: Sổ chi tiết TK 6422 76 Biểu 2.17: Sổ nhật ký chung 77 Biểu 2.18: Sổ TK 642 .78 Biểu 2.19: Sổ tài khoản 421 .81 Biểu 2.20: Phiếu kế toán số 06 .82 Biểu 2.21: Sổ tài khoản 911 83 Biểu 3.1: Báo cáo doanh thu bán hàng 90 Biểu 3.2: Báo cáo tình hình tiêu thụ hàng hóa 91 Biểu 3.3: Sổ chi tiết tiêu thụ, kết 93 LỜI MỞ ĐẦU Để hòa nhập với xu thời đại với kinh tế giới, kinh tế Việt Nam bước phát triển vững theo chế thị trường theo định hướng XHCN Mơ hình kinh tế thị trường tạo cho doanh nghiệp động, linh hoạt cạnh tranh vấn đề tất yếu xảy ra.Các doanh nghiệp thương mại ln phải chủ động tìm biện pháp mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiêu thụ sản phẩm thu lợi nhuận tối đa Vì tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa vấn đề vô quan trọng doanh nghiệp thương mại Kế toán bán hàng kết bán hàng mối quan tâm hàng đầu tất doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Thực tiễn cho thấy, thích ứng với chế quản lý công tác doanh thu, chi phí kết kinh doanh kinh doanh thể hình thức khác Trong kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh, quan hành can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lại khơng chịu trách nhiệm định Hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm thời kỳ chủ yếu giao nộp sản phẩm, hàng hóa cho đơn vị theo địa giá nhà nước quy định.Tóm lại, kinh tế tập trung mà ba vấn đề trung tâm: sản xuất gì? cách nào? cho ai? Đều nhà nước định cơng tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa xác định kết kinh doanh việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hóa sản xuất theo kế hoạch giá ấn định từ trước Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tự định vấn đề trung tâm vấn đề vơ quan trọng Vì doanh nghiệp tổ chức tốt nghiệp vụ bán sẩn phẩm hàng hóa đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp chi phí bỏ xác định đắn kết kinh doanh có điều kiện tồn phát triển Ngược lại, doanh nghiệp khơng tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa mình, xác định khơng kết hoạt động bán hàng dẫn đến tình trạng” lãi giả, lỗ thật” sớm muộn đến chỗ phá sản Thực tế kinh tế thị trường cho thấy rõ điều đó.Để quản lý tốt nghiệp vụ bán hàng hóa, sản phẩm kế tốn với tư cách công cụ quản lý kinh doanh phải thay đổi hoàn thiện cho phù hợp với tình hình Nhận thức ý nghĩa quan trọng vấn đề trên, qua trình thực tập Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt, hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Nguyễn Vũ Việt với giúp đỡ cán kế tốn phòng kế tốn công ty em thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Kế toán bán hàng kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt” Luận văn gờm có ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung kế toán bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Tuy nhiên trình độ thời gian thực tập có hạn, kế tốn bán hàng kết bán hàng phức tạp nên luận văn vào tìm hiểu số vấn đề chủ yếu chắn thiếu sót Vì em mong đóng góp ý kiến thầy giáo anh chị phòng kế tốn để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Các khái niệm bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp thương mại: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.1 Doanh thu: Theo Chuân mực kế toán Việt Nam Chuấn mực số 14 Doanh thu thu nhập khác (Ban hành công bố theo theo Quyết định số 149/2001/ỌĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) qui định sau: Doanh thu bao gồm tơng giá trị lợi ích kinh tế DN thu thu Các khoản thu hộ bên thứ ba khơng phải nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sờ hữu DN khơng coi doanh thu Các khoản góp vốn cổ đông chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu không DT DT xác định theo giá trị họp lý khoản thu thu DT phát sinh từ giao dịch xác định thỏa thuận doanh nghiệp với bên mua bên sử dụng tài sản Nó xác định giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ (-) khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu toán, giảm giá hàng bán giá trị hàng bán bị trả lại Đối với khoản tiền tương đương tiền khơng nhận doanh thu xác định bàng cách qui đổi giá trị doanh nghĩa khoản thu tương lai giá trị thực tế thời điêm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hành Giá trị thực tế thời điêm ghi nhận doanh thu có thê nhỏ giá trị danh nghĩa thu tương lai Nhìn chung kế tốn Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt tổ chức cách nhịp nhàng hiệu Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm tồn số nhược điểm sau: - Phòng kế tốn có quy mơ nhỏ khối lượng công việc hàng ngày lớn nên nhân viên phải đảm nhiệm nhiều phần hành kế toán khác nhau.Hơn việc kế tốn lại làm thủ cơng Điều tạo áp lực cho nhân viên kế toán gây sai sót làm giảm tiến tiến độ lập báo cáo cuối kỳ - Doanh nghiệp khơng sử dụng tài khoản 159 “dự phòng giảm giá hàng tồn kho” Trong điều kiện kinh doanh khó khăn nay, kèm theo loại hàng hoá nhanh bị hết hạn sử dụng, đổi giảm giá mạnh theo ngày thị trường Doanh nghiệp không sử dụng tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho làm cho doanh nghiệp bị tổn thất lớn hàng hóa tồn kho bị giảm mạnh - Về kế tốn quản trị: Để đạt mục tiêu quản trị hoạt động kinh doanh, đưa định quản lý, sách kinh doanh kịp thời đắn, cơng tác quản trị đòi hỏi thơng tin kế tốn phải đầy đủ xác Với u cầu đó, kế tốn quản trị có vai trò trực tiếp cung cấp thơng tin chi tiết tình hình kinh doanh cho nhà quản lý Nhờ vậy, nhà quản lý đưa kế hoạch tiêu thụ phù hợp, nhằm quản lý tốt chi phí, cao lợi nhuận tiêu thụ Kế toán quản trị doanh nghiêp có chưa thành hệ thống chưa thường xun Khi có u cầu Ban giám đốc phòng kế toán tập hợp số liệu liên quan, phân tích tổng hợp, mà thơng tin cung cấp không kịp thời Báo cáo tổng hợp doanh số bắt buộc lập tháng chưa phát huy vai trò báo cáo quản trị Các hạn chế kế toán doanh nghiệp tồn cách khách quan Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thực biện pháp 86 hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết tiêu thụ nhiệm vụ cấp bách người làm kế tốn doanh nghiệp Ngày cơng nghệ thông tin phát triển, khối lượng công việc nhiều nhiều mà cơng việc kế tốn lại thực cách thủ công nên khó khăn 3.2 Sự cần thiết yêu cầu việc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Ngày nay, kế tốn khơng đơn cơng việc tính toán, ghi chép đơn vốn vận động vốn trình SXKD đơn vị, mà phận chủ yếu hệ thơng thông tin kinh tế, công cụ thiết yếu để quản lý tài doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Để thực tốt vai trò kế tốn u cầu hồn thiện kế toán cho phù hợp với đặc thù kinh doanh doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý vi mô vĩ mô vấn đề vô cấp thiết Kế toán bán hàng kết bán hàng phần quan trọng kế tốn doanh nghiệp, phận cung cấp thơng tin công tác bán hàng, xác định kết bán hàng hoạt động Từ thông tin đầy đủ, kịp thời kế toán cung cấp, ban lãng đạo thấy kết thực tế hoạt động kinh doanh, để từ phân tích, xác định xác mặt mạnh mặt yếu kinh doanh doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hoàn thiện kế tốn nói chung Kế tốn bán hàng kết bán hàng nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp Muốn vậy, trước hết kế toán phải dựa yêu cầu sau: 87 - Tổ chức kế toán phải với quy định điều lệ tổ chức kế toán nhà nước - Tổ chức kế toán phải phù hợp với chế độ, sách, thể lệ pháp quy kế toán nhà nước ban hành, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước - Tổ chức kế toán phải phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh , yêu cầu quản lý doanh nghiệp - Tổ chức kế toán phải phù hợp với yêu cầu trình độ nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ cán quản lý, cán kế toán - Tổ chức kế toán phải đảm bảo hiệu quả, gọn nhẹ, tiết kiệm 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng đóng vai trò quan trọng, doanh nghiệp thương mại Vì vậy, Cơng ty cần có quan tâm đến kế tốn, đặc biệt hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng để kế toán ngày hoạt động hiệu quả, giúp cho công việc kinh doanh Công ty ngày thành công Với kiến thức mà em học trường với thời gian thực tập Công ty, em xin đưa số kiến nghị giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh sau: - Ý kiến 1: Về máy kế tốn Cơng ty: Cơng ty lựa chọn nhân viên có chun mơn số lượng nên gây áp lực cơng việc, dẫn đến sai sót Do Cơng ty cần tuyển thêm kế tốn viên có trình độ vào làm việc để đảm bảo nâng cao chất lượng làm việc phòng 88 - Ý kiến 2: Về công tác quản lý bán hàng: Để cung cấp thông tin kịp thời thực hữu ích cho q trình định Ban giám đốc Công tác quản lý bán hàng quan trọng ln ln đóng vai trò then chốt trình sản xuất va kinh doanh cơng ty Hàng tháng cần có báo cáo quản trị phải mang tính chất so sánh lập theo phương thức bán hàng mặt hàng nhằm phân tích kinh doanh theo mặt hàng phương thức đem lại doanh thu hiệu kinh doanh cao Báo cáo quản trị kèm theo ý kiến kế tốn để cao hiệu phân tích Ban quản trị Một số báo cáo quản trị lập sau: 89 Biểu 3.1: Báo cáo doanh thu bán hàng Địa chỉ: Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Địa chỉ: B2 Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG (Theo phương thức tiêu thụ hàng hóa) Tháng năm 2017 S Bán buôn T Chỉ tiêu Tổng cộng T Doanh thu 887.800.000 Bán lẻ ST % ST % 680.000.000 76.5 207.800.000 23.5 GVHB 646.100.000 495.000.000 76.5 151.100.000 23.5 Lãi gộp 241.700.000 181.275.000 76.5 60.425.000 23.5 Chi phí 52.000.000 35.000.000 67 17.000.000 33 bán hàng Chi phí quản 62.000.000 43.000.000 69 19.000.000 31 lý Lợi nhuận 127.700.000 80.000.000 63 47.700.000 37 Ngày 30 tháng năm 2017 Người lập báo cáo (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký,đóng dấu, họ tên) Việc phân tích báo cáo cung cấp cho nhà quản trị thấy đóng góp vào lợi nhuận gộp phương thức bán hàng, qua để đưa định nên trọng đầu tư vào phương thức tiêu thụ 90 Biểu 3.2: Báo cáo tình hình tiêu thụ hàng hóa Tên đơn vị: Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Địa chỉ: B2 Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HĨA Tháng năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ STT Tên nhóm hàng hóa ĐHKK Gree 169K-HI89 Bộ mạch chủ GAH77M Máy tính Dell core i3 Tổng cộng Người lập báo cáo (Ký, họ tên) Số lượng Chênh lệch Kế hoạch Thực tế Tương đối Tuyệt đối 12 15 03 125% 35 30 (05) 85.7% 15 20 05 133.33% 125 143 18 114.4% Ngày 30 tháng năm 2017 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 91 Giám đốc (Ký, họ tên) Việc phân tích báo cáo giúp nhà quản trị thấy lượng hàng hóa tiêu thụ thực tế so với kế hoạch để từ có kế hoạch tiêu thụ cho phù hợp tránh tình trạng tồn đọng hàng hóa - Ý kiến 3: Để đáp ứng yêu cầu quản trị doanh thu, doanh nghiệp cần phải tổ chức kế toán chi tiết theo khoản doanh thu tiến hành sổ chi tiết doanh thu.Vì hàng hóa cơng ty đa dạng nên sổ chi tiết mở cho loại hàng hóa nhằm theo dõi mặt số lượng giá trị hàng hóa bán Ở phạm vi kế tốn tài chính, kết kinh doanh doanh nghiệp tính cách cộng ba kết hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài hoạt động khác ta kết SXKD kết chung.Tuy nhiên nhà quản trị doanh nghiệp ngồi kết chung cần số liệu, thơng tin kế tốn kết loại hoạt động lại tiết, cụ thể theo ngành nghề kinh doanh, loại hàng hóa, lao vụ dịch vụ Do cần thiết phải tổ chức kế toán quản trị KQKD nhằm giúp nhà quản trị đưa định đắn, phù hợp để đầu tư mở rộng phát triển SXKD chiếm lĩnh thị trường, đứng vững cạnh tranh để đạt mục tiêu cuối khơng ngồi lợi nhuận tối đa Việc xác định chi tiết nội dug, yếu tố cấu thành để xác định kết lãi(lỗ) doanh nghiệp sử dụng sổ chi tiết kết theo mẫu(trên sở kết hợp sổ chi tiết doanh thu sổ chi tiết kết kinh doanh 92 Biểu 3.3: Sổ chi tiết tiêu thụ, kết SỔ CHI TIẾT TIÊU THU, KẾT QUẢ Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: ĐHKK Gree 169K-HI89 Tháng năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ 31/4 Chứng từ Diễn Doanh thu giải Số Ngày SL ĐG TT 15 9.600.000 144.000.000 - - - 112.500.000 31.500.000 15 9.600.000 144.000.000 - - - 112.500.000 31.500.000 31/4 Xuất bán Cộng Các khoản giảm trừ Giá vốn hàng bán Chiết Giảm khấu giá Lãi/ lỗ Ngày 30 tháng năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký,họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên,đóng dấu Dựa vào báo cáo kết bán hàng mặt hàng, nhà quản trị biết mặt hàng có lợi nhuận cao, mặt hàng có lợi nhuận thấp để từ định cấu mặt hàng cho hợp lý, nhằm tối đa hoá lợi nhuận -Ý kiến 4: Kế tốn cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho kỳ kế tốn, trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo doanh nghiệp,giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài để bù đắp tổn thất xảy năm kế hoạch nhằm bảo tồn vốn kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phần giá trị bị tổn thất giá vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho 93 bị giảm.Cụ thể giá gốc ghi sổ kế toán cao giá trị thực đảm bảo điều kiện sau: + Có hóa đơn,chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ tài chứng từ khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho + Là vật tư, hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho thời điểm lập báo cáo tài Căn vào biến động thực tế giá hàng tồn kho,doanh nghiệp chủ động xác địnhmức trích lập theo phương pháp sau: Mức trích lập dự phòng tính theo cơng thức sau: Mức dự Lượng vật tư hàng Giá gốc hàng phòng giảm hóa thực tế tồn kho tồn kho theo giá vật tư = thời điểm lập x sổ kế tốn Giá trị có - thể thực hàng tồn kho hàng hóa báo cáo tài Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái theo quy định Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ tài Giá trị thực hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi): giá bán (ước tính) hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hồn thành sản phẩm chi phí tiêu thụ (ước tính) Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính cho loại hàng tồn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng kê chi tiết Bảng kê để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành tồn sản phẩm hàng hóa tiêu thụ kỳ) doanh nghiệp Riêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo loại dịch vụ có mức giá riêng biệt Xử lý khoản dự phòng: 94 Tại thời điểm lập dự phòng giá gốc hàng tồn kho cao giá trị thực hàng tồn kho phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho + Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp khơng phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; + Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp trích thêm phần chênh lệch vào giá vốn hàng bán kỳ + Nếu số dự phòng phải trích lập thấp số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, doanh nghiệp phải hồn nhập phần chênh lệch ghi giảm giá vốn hàng bán Xử lý hạch toán: Giá trị tổn thất thực tế hàng tồn đọng khơng thu hồi có định xử lý hủy bỏ, sau bù đắp nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào giá vốn hàng bán doanh nghiệp -Ý kiến 5: Cơng ty cần có đầu tư trang thiết bị phục vụ cho kế toán thuận lợi hơn, mua phần mềm kế toán phần mềm kế toán Fast để ứng dụng vào kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh để cơng việc kế tốn tiến hành nhanh chóng, dễ dàng thuận lợi Được thiết kế viết theo quy định Bộ Tài Chính với chuẩn mực kế toán Phần mềm thiết kế cho hệ thống đa người dùng có tính bảo mật cao, cho phép phân quyền sử dụng chi tiết đến khối chức công việc nhân viên Với phần mềm kế toán Fast người sử dụng cần cập nhật số liệu đầu vào máy tính tự động tính toán lên sổ sách, báo cáo theo yêu cầu người sử dụng 95 - Phân hệ bán hàng: cho phép cập nhập HĐ bán hàng, bao gồm HĐ bán hàng hoá hoá đơn bán hàng dịch vụ, cập nhập danh mục giá bán hàng hoá, cập nhập phiếu nhập hàng bán bị trả lại dịch vụ bị trả lại, cập nhập chứng từ công nợ khác, theo dõi tổng hợp chi tiết bán hàng ra, theo dõi giá vốn, doanh thu, lợi nhuận theo mặt hằng, theo dõi bán hàng theo phận, cửa hàng, theo hợp đồng Tính thuế GTGT hàng hoá bán ra, theo dõi khoản phải thu, tình hình thu tiền tình trạng cơng nợ khách hàng Liên kết số liệu với kế toán TM, TGNH để lên báo cáo cơng nợ chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp kế toán hàng tồn kho - Phân hệ kế tốn mua hàng cơng nợ phải trả: cho phép theo dõi tổng hợp chi tiết hàng mua vào theo mặt hàng, nhà cung cấp đơn hàng, hợp đồng Tính thuế GTGT hàng hố mua vào Theo dõi khoản phải trả việc toán cho nhà cung cấp Cập nhập phiếu xuất trả nhà cung cấp Cập nhập chứng từ phải trả khác Theo dõi theo VNĐ ngoại tệ Liên kết số liêụ với phân hệ kế toán TM, TG để lên báo cáo cơng nợ chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán hàng tồn kho - Phân hệ kế toán hàng tồn kho: cho phép vào phiếu nhập ( nhập mua, nhập từ sản xuất nhập khác ), vào phiếu xuát ( xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển kho xuất khác ), theo dõi tồn kho tức thời tồn kho cuối kỳ, tính giá vật tư tồn kho: giá trung bình, giá trung bình ngày, giá NTXT giá đích danh Cập nhật thơng tin phân loại danh điểm vật tư, theo dõi theo VNĐ ngoại tệ Liên kết số liệu với phân hệ kế tốn bán hàng, kế tốn cơng nợ phải trả, kế tốn cơng nợ phải thu, kế tốn tổng hợp, kế tốn chi phí giá thành - Qua số liệu thực tế cho thấy, kết bán hàng cơng ty có lãi chưa đạt hiệu tối đa hóa lợi nhuận Đặc biệt tình hình kinh tế khó khăn 96 nay, việc tăng lợi nhuận không đơn giản Em xin đề xuất thêm số giải pháp sau giúp cơng ty đạt doanh thu bán hàng cao hơn: + Các nhà quản lý công ty cập nhật báo cáo bán hàng làm việc với đội ngũ bán hàng để biết tách khách hàng khơng có tiềm khỏi danh sách, trì tạo niềm tin với khách hàng công ty, đầu tư vào tìm kiểm khách hàng tiềm Đồng thời, xem lại cấu trúc lương, nhân viên bán hàng thưởng theo doanh số đạt theo tháng,theo q…(nếu có thể) nhằm khuyến khích nhân viên + Tìm hiểu xem đơn đặt hàng, thống kê xem đơn đặt hàng chốt, tìm hiểu xem nhân viên khơng bán hàng hỗ trợ họ cần + Có thể nhờ khách hàng cho tên, số điện thoại người mà họ biết mua hàng hóa sử dụng dịch vụ cơng ty Chính khách hàng thân quen người giới thiệu hàng hóa tốt + Quyết định giá bán thường lôi kéo thay đổi doanh thu lợi nhuận Nên trì giá ổn định hay vận dụng chiêu thức giảm giá điều cân nhắc kỹ Giảm giá bán đơi lúc khó khăn việc cắt giảm chi phí Vì nhà quản lý cần xem xét kỹ lưỡng sách giá chất lượng hàng hóa cung cấp, nắm bắt tâm lý người mua hàng để đưa định xác + Cơng ty thương mại thường nghiệp vụ mua – bán Do không quan tâm tới bán hàng mà bỏ qua chi phí đầu vào Cơng ty tìm chọn cho nhà cung cấp uy tín, chất lượng,giá phù hợp với thị trường nhằm giảm chi phí đầu vào Điều không tốt cho công ty mà cho khách hàng cơng ty 97 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế nay, bán hàng kết bán hàngcó ý nghĩa quan trọng định sống doanh nghiệp Doanh nghiệp thực tốt công tác bán hàng đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp chi phí, xác định kết bán hàng, có điều kiện tồn phát triển Để thực tốt công tác bán hàng việc hồn thiện kế tốn bán hàng kết bán hàng thiếu Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt đơn vị kinh doanh lĩnh vực điện lạnh đạt thành tựu đáng kể, giành chỗ đứng vững thị trường nước Để tồn phát triển ngày hơm nay, doanh nghiệp trải qua khơng khó khăn Trước biến động lớn thị trường ngồi nước, thử thách khó khăn trước mắt nhiều Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải cố gắng nỗ lực tìm hướng mới, mong đứng vững Do kế tốn bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp cần quan tâm Do nhận thức tầm quan trọng kế toán bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp, nên em định chọn đề tài:”Kế toán bán hàng kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt” làm đề tài cho luận văn cuối khóa Từ có đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng kết bán hàng doanh nghiệp Tuy nhiên, hạn chế kiến thức thực tế lý luận, nên báo cáo không tránh khỏi hạn chế định Em mong bảo, giúp đỡ thầy cô giáo, cán kế toán doanh nghiệp Cuối em xin chân thành tới thầy cô giáo khoa kế toán trường, đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán phòng kế tốn Cơng ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành luận văn 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ ban hành theo Quyết định số 200/2014/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài - Chuẩn mực kế tốn số 02-“ Hàng tồn kho” ban hành cơng bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài - Chuẩn mực số 14- “ Doanh thu thu nhập khác” ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài - Giáo trình kế tốn tài Chủ biên: TS Ngơ Thế Chi TS Trương Thị Thuỷ Nhà xuất Tài Chính năm 2011 - Thực hành kế tốn tài doanh nghiệp Chủ biên: TS Trương Thị Thuỷ TS Nguyễn Thị Hoà TS Bùi Thị Thu Hương Nhà xuất Tài Chính năm 2011 - Giáo trình kế tốn quản trị Chủ biên: PGS.TS Nhà xuất Tài Chính năm 2010 Đồn Xn Tiên Nhà xuất Tài Chính năm 2010 - Luận án tiến sĩ đề tài “ Tổ chức kế toán quản trị doanh thu kết bán hàng doanh nghiệp vừa nhỏ” TS Nguyễn Vũ Việt - Các tài liệu tham khảo internet 99 ... tác kế tốn cơng ty 47 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt 50 2.2.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng kết bán hàngtại Công ty cổ phần thương. .. bán hàng kết bán hàng Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn bán hàng kết bán hàng Cơng ty cổ phần thương mại kỹ thuật An Việt. .. THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN VIỆT 84 3.1 Đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty cổ phần thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật an việt, Kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại kỹ thuật an việt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay