Công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện mê linh giai đoạn 2012 2016, thực trạng và giải pháp

89 59 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 16:55

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiỞ Việt Nam, ngay từ khi thành lập nhà nước BHXH đã được quan tâm thực hiện. Trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn phát triển khác nhau chính sách Bảo hiểm (BH) đã được sửa đổi cho phù hợp và hoàn thiện hơn. Cùng với sự phát triển không ngừng của đời sống kinh tế xã hội đất nước thì đối tượng tham gia BHXH ngày càng được mở rộng. Sự phát triển không ngừng của đối tượng tham gia đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn cho các cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong công tác quản lý nói chung và công tác quản lý thu nói riêng.BHXH là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với NLĐ. Lịch sử phát triển ngành BHXH được đánh dấu như một bước phát triển mới khi Luật BHXH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01012007. Trong những nội dung của BHXH thì thu BHXH là một trong những nội dung quan trọng nhất của quá trình thực hiện, bởi vì thu quyết định đến sự hình thành, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, từ đó đảm BHXH bảo quyền lợi cho NLĐchế độ chính sách BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho hàng triệu NLĐ.Hệ thống tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, BHXH cấp huyện là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý BHXH Việt Nam, là cơ sở đầu tiên để thực hiện công tác BHXH. Thực hiện tốt hoạt động ở BHXH cấp huyện thì mới đảm bảo cho việc thực hiện tốt của cả hệ thống. BHXH huyện Mê Linh trực thuộc sự quản lý của BHXH Thành phố Hà Nội. Từ khi hoạt động cho tới nay BHXH huyện Mê Linh đã thu được nhiều thành tựu như số phí thu được ngày càng lớn, chi trả đúng đối tượng… Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn nhiều hạn chế như thu BHXH vẫn chưa đạt kết quả cao, nhiều đơn vị không tham gia BHXH cho người lao động (NLĐ) hoặc tham gia không đủ số lao động của đơn vị. Điều này làm cho hoạt động của BHXH còn kém hiệu quả còn phải nhờ vào Ngân sách Nhà nước. Như vậy công tác quản lý thu có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển của BHXH Việt Nam nói chung và BHXH quận, huyện nói riêng trong cả nước trong đó có BHXH huyện Mê Linh. Nhận thức được điều này, trong thời gian qua BHXH Mê Linh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó nổi bật là công tác quản lý thu BHXH, là một nội dung quan trọng nhất trong hệ thống sự nghiệp BHXH. Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài: “Công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 20122016, thực trạng và giải pháp” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Với hy vọng sẽ đánh giá được kết quả và thực trạng quản lý thu BHXH, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH tại BHXH Mê Linh trong thời gian tới.2. Mục đích nghiên cứu của khóa luậnMục đích chung của việc nghiên cứu đề tài khóa luận này nhằm làm rõ vai trò của công tác quản lý thu đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc (BB.Mục đích cụ thể của việc nghiên cứu đè tài khóa luận nhằm góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn BHXH, quản lý thu BHXH tại huyện Mê Linh.Đánh giá một cách khái quát về thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện Mê Linh trong giai đoạn 2012 – 2016 đặc biệt là các mặt hạn chế, đề xuất những biện pháp chống thất thu BHXH nhằm hoàn thiện và thúc đẩy hoạt động quản lý thu BHXH BB, giúp tăng thu và tăng nguồn thụ hưởng từ các chính sách BHXH cho người lao động.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm một số văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề quản lý thu BHXH, thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB tại cơ quan BHXH huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 – 2016.Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Nghiên cứu về công tác quản lý thu của cơ quan BHXH huyện Mê Linh, đề xuất những giải pháp chống thất thu BHXH.Về không gian: Đề tài tập chung nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH trên điạ bàn của huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.Về thời gian: Tập chung nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH BB trong giai đoạn 5 năm từ năm 2012 – 2016.4. Phương pháp nghiên cứuKhóa luận sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn và các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp xử lý số liệu, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp so sánh, kết hợp phân tích lý luận và thực tiễn.5. Kết cấu của khóa luậnNgoài phần mở đầu và kết luận, bố cục bài khóa luận của em gômg ba chương:Chương 1: Một số lý luận chung về bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộcChương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện Mê Linh TP.Hà Nội, giai đoạn 2012 2016Chương 3: Một số biện pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BXHH BB tại BHXH huyện Mê Linh TP.hà Nội.Được sự hướng dẫn tận tình của TS.Phạm Hải Hưng và các bác, anh, chị, trong cơ quan BHXH huyện Mê Linh, em đã hoàn thành tốt chuyên đề thực tập của mình. Tuy nhiên, do lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế cùng với khả năng phân tích còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy cô để báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU v LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu khóa luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu khóa luận .3 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Khái quát chung bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm xã hội 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội 1.2 Quỹ Bảo hiểm xã hội 1.2.1 Khái niệm quỹ Bảo hiểm xã hội 1.2.2 Nguồn hình thành Quỹ BHXH BB 1.3 Một số lý luận chung quản lý thu BHXH 1.3.1 Khái niệm thu quản lý thu BHXH 1.3.2 Vai trò cơng tác quán lý thu hoạt động thu BHXH .8 1.4 Nội dung công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.4.1 Quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội 10 1.4.2 Tiền lương,tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc .11 1.4.3 Quản lý phương thức mức đóng BHXH 12 1.5 Quản lý qúa trình tổ chức thu Bảo hiểm xã hội 15 1.5.1 Quy trình quản lý thu Bảo hiểm xã hội 15 1.5.2 Phân cấp quản lý thu BHXH 17 i 1.5.3 Lập xét duyệt kế hoạch thu hàng năm 18 1.5.4 Quản lý tiền thu Bảo hiểm xã hội 18 1.5.5 Thông tin báo cáo 19 1.5.6 Quản lý hồ sơ, tài liệu 19 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội .19 1.6.1 Trình độ dân trí 19 1.6.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .20 1.6.3 Chính sách tiền lương – tiền công 20 1.6.4 Chính sách xã hội 20 1.6.5 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 21 1.6.6 Trình độ người làm cơng tác quản lý 21 1.6.7 Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật Bảo hiểm xã hội 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 23 2.1 Khái quát đặc điểm, tình hình chung quan BHXH huyện Mê Linh công tác quản lý thu BHXH BB quan BHXH huyện Mê Linh – TP Hà Nội 23 2.1.1 Đặc điểm tình hình quan BHXH huyện Mê Linh 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hệ thống tổ chức máy BHXH Huyện Mê Linh: 27 2.1.3 Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức BHXH huyện Mê Linh 30 2.1.4 Cơ sở vật chất,kỹ thuật quan BHXH huyện Mê Linh 31 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn quan BHXH Huyện Mê Linh .32 2.2 Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB quan BHXH huyện Mê Linh – TP Hà Nội, giai đoạn 2012 – 2016 33 2.2.1 Thực trạng quản lý đối tượng tham gia BHXH BB 33 2.2.2 Tình hình quản lý tiền lương, tiền cơng, thu nhập làm đóng BHXH 42 2.2.3.Quản lý trình tổ chức thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 20122016 49 2.3 Một số đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh, giai đoạn 2012-2016 63 2.3.1 Những kết đạt 63 ii 2.3.2 Những hạn chế tồn 64 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MÊ LINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 .67 3.1 Định hướng phát triển BHXH huyện Mê Linh .67 3.1.1 Quan điểm hoàn thiện phát triển hoạt động bảo hiểm xã hội Việt Nam .67 3.1.2 Định hướng phát triển công tác quản lý thu BHXH BB huyện Mê Linh 67 3.2.Một số giải pháp nhằm thực tốt quản lý thu BHXH BB quan BHXH huyện Mê Linh- TP Hà Nội 68 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực đội ngũ cán BHXH 68 3.2.2 Nhóm giải pháp cơng tác quản lý mở rộng đối tượng tham gia 70 3.2.3.Nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền .71 3.2.4 Nhóm giải pháp tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thu BHXH .74 3.2.5.Nhóm giải pháp tăng cường sở vật chất, trang thiết bị 75 3.3 Một số khuyến nghị 75 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước .75 3.3.2 Khuyến nghị với quan BHXH Việt Nam 77 3.3.3 Khuyến nghị với quan BHXH TP Hà Nội 78 3.3.4 Khuyến nghị với Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội 79 KẾT LUẬN .81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 84 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm xã hội BHXH BB Bảo hiểm xã hội tự nguyện BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh ĐTNN Đầu tư nước ngồi HCSN Hành nghiệp 10 HTX Hợp tác xã 11 NLĐ Người lao động 12 NSDLĐ Người sử dụng lao động 14 HĐND Hội đồng nhân dân 15 UBND Ủy ban nhân dân 16 KCB Khám chữa bệnh 17 NSNN Ngân sách nhà nước 18 CBCC Cán cấp 19 CNTT Công nghệ thông tin 20 KCN Khu công nghiệp 21 TL-TC Tiền luơng – Tiền công 22 QĐ Quyết định iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1: Bảng thể chi tiết đội ngũ cán BHXH huyện Mê Linh 31 Bảng 2.1: Tình hình tham gia BHXH BB BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012 - 2016 34 Bảng 2.2 Cơ cấu số đơn vị SDLĐ tham gia BHXH theo khối BHXH huyện Mê Linh giai đoạn (2012-2016) .37 Bảng 2.3: Cơ cấu số lao động tham gia BHXH theo khối BHXH huyện Mê Linh giai đoạn (2012-2015) 40 Bảng 2.4 So sánh tổng TL,TC làm đóng BHXH giai đoạn 2012-2016 44 Bảng 2.5 Bảng TL,TC bình quân hàng tháng NLĐ làm đóng BHXH BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012-2016 .45 Bảng 2.6 Tổng quỹ tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH người lao động xét theo khối BHXH huyện Mê Linh từ năm 2012 - 2016 46 Bảng 2.7: Tình hình thực kế hoạch thu BHXH BHXH Mê Linh giai đoạn 2012-2016 .49 Bảng 2.8 Tình hình thực thu BHXH BB BHXH Mê Linh .53 Bảng 2.9: Kết thu bảo hiểm xã hội bắt buộc theo khối Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh giai đoạn 2012 - 2016 54 Bảng 2.10 :Biến động nợ BHXH Mê Linh giai đoạn 2012-2016: 57 Bảng 2.11: Cơ cấu nợ đọng BHXH theo khối BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012- 2016 59 Sơ đồ 1.1: Quy trình thu BHXH 16 Sơ đồ 2.1:Sơ đồ máy tổ chức BHXH huyện Mê Linh: 29 Biểu đồ 2.1: Tình hình đơn vị tham gia BHXH bắt buộc BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012 - 2016 34 Biểu đồ 2.2: Tình hình lao động tham gia BHXH bắt buộc BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012 - 2016 35 Biểu đồ 2.3: Tổng quỹ tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH người lao động xét theo khối BHXH huyện Mê Linh từ năm 2012 .47 Biểu đồ 2.4: Tổng quỹ tiền lương, tiền cơng tháng đóng BHXH người lao động xét theo khối BHXH huyện Mê Linh từ năm 2012 .47 Biểu đồ 2.5: hình thực kế hoạch thu BHXH BHXH Mê Linh giai đoạn 2012-2016 50 Sơ đồ 2.2: Mơ hình tổ chức thu BHXH huyện Mê Linh 51 v LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở Việt Nam, từ thành lập nhà nước BHXH quan tâm thực Trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn phát triển khác sách Bảo hiểm (BH) sửa đổi cho phù hợp hoàn thiện Cùng với phát triển không ngừng đời sống kinh tế xã hội đất nước đối tượng tham gia BHXH ngày mở rộng Sự phát triển không ngừng đối tượng tham gia đặt yêu cầu ngày cao cho quan thực Bảo hiểm xã hội (BHXH) công tác quản lý nói chung cơng tác quản lý thu nói riêng BHXH sách lớn Đảng Nhà nước NLĐ Lịch sử phát triển ngành BHXH đánh dấu bước phát triển Luật BHXH Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007 Trong nội dung BHXH thu BHXH nội dung quan trọng trình thực hiện, thu định đến hình thành, quản lý sử dụng quỹ BHXH, từ đảm BHXH bảo quyền lợi cho NLĐchế độ sách BHXH khơng ngừng bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thời kỳ phát triển đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho hàng triệu NLĐ Hệ thống tổ chức máy BHXH Việt Nam thực thống từ Trung ương đến địa phương Trong đó, BHXH cấp huyện phận quan trọng hệ thống quản lý BHXH Việt Nam, sở để thực công tác BHXH Thực tốt hoạt động BHXH cấp huyện đảm bảo cho việc thực tốt hệ thống BHXH huyện Mê Linh trực thuộc quản lý BHXH Thành phố Hà Nội Từ hoạt động BHXH huyện Mê Linh thu nhiều thành tựu số phí thu ngày lớn, chi trả đối tượng… Tuy nhiên q trình hoạt động nhiều hạn chế thu BHXH chưa đạt kết cao, nhiều đơn vị không tham gia BHXH cho người lao động (NLĐ) tham gia không đủ số lao động đơn vị Điều làm cho hoạt động BHXH hiệu phải nhờ vào Ngân sách Nhà nước Như công tác quản lý thu có ý nghĩa quan trọng việc phát triển BHXH Việt Nam nói chung BHXH quận, huyện nói riêng nước có BHXH huyện Mê Linh Nhận thức điều này, thời gian qua BHXH Mê Linh có nhiều cố gắng, nỗ lực bước đầu thu kết đáng khích lệ Trong bật công tác quản lý thu BHXH, nội dung quan trọng hệ thống nghiệp BHXH Chính em lựa chọn đề tài: “Cơng tác quản lý thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012-2016, thực trạng giải pháp” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Với hy vọng đánh giá kết thực trạng quản lý thu BHXH, từ đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH BHXH Mê Linh thời gian tới Mục đích nghiên cứu khóa luận Mục đích chung việc nghiên cứu đề tài khóa luận nhằm làm rõ vai trò cơng tác quản lý thu hoạt động thu BHXH bắt buộc (BB Mục đích cụ thể việc nghiên cứu đè tài khóa luận nhằm góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn BHXH, quản lý thu BHXH huyện Mê Linh.Đánh giá cách khái quát thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012 – 2016 đặc biệt mặt hạn chế, đề xuất biện pháp chống thất thu BHXH nhằm hoàn thiện thúc đẩy hoạt động quản lý thu BHXH BB, giúp tăng thu tăng nguồn thụ hưởng từ sách BHXH cho người lao động Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm số văn quy phạm pháp luật vấn đề quản lý thu BHXH, thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB quan BHXH huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 – 2016 Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Nghiên cứu công tác quản lý thu quan BHXH huyện Mê Linh, đề xuất giải pháp chống thất thu BHXH Về không gian: Đề tài tập chung nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH điạ bàn huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội Về thời gian: Tập chung nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH BB giai đoạn năm từ năm 2012 – 2016 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp xử lý số liệu, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp so sánh, kết hợp phân tích lý luận thực tiễn Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, bố cục khóa luận em gômg ba chương: Chương 1: Một số lý luận chung bảo hiểm xã hội quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh TP.Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2016 Chương 3: Một số biện pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BXHH BB BHXH huyện Mê Linh TP.hà Nội Được hướng dẫn tận tình TS.Phạm Hải Hưng bác, anh, chị, quan BHXH huyện Mê Linh, em hồn thành tốt chun đề thực tập Tuy nhiên, lần tiếp xúc với thực tế với khả phân tích nhiều hạn chế nên báo cáo chuyên đề em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để báo cáo thực tập tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 1.1 Khái quát chung bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm xã hội • Sự đời BHXH giống sách xã hội khác (CSXH) khác bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn sống Qua trình hình thành nhận thấy lúc khởi đầu BHXH mang tính chất tự phát nhỏ hẹp trước nhu cầu ngày cao người sách BHXH nhanh chóng đời ngày phát triển rộng khắp Cũng có nhiều khái niệm BHXH nhiều góc độ khác Hiện nay, hầu hết quốc gia giới coi BHXH phận cấu thành hệ thống An sinh xã hội (ASXH), sách xã hội quan trọng nước Tuy nhiên, khó có khái niệm chung BHXH tất quốc gia thống sử dụng quan niệm vấn đề phụ thuộc vào nhận thức người dân, Nhà nước, tập quán lựa chọn khả quản lý loại rủi ro nước Vì vậy, bình diện quốc tế, khái niệm chung ILO ASXH sử dụng lĩnh vực BHXH Theo đó, BHXH hiểu khái quát “Là bảo vệ xã hội thành viên thơng qua biện pháp cộng đồng, nhằm chống lại khó khăn kinh tế, xã hội bị ngừng giảm thu nhập, gây ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già chết; đồng thời đảm bảo chăm sóc y tế trợ cấp cho gia đình đơng con.” (theo Cơng ước 102, 1952) Tuy nhiên, Việt Nam thuật ngữ BHXH thường sử dụng với nội hàm hẹp hơn, bao gồm trường hợp bảo hiểm thu nhập cho NLĐ “ "Bảo hiểm xã hội đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết , sở đóng góp sử dụng quỹ tài tập trung, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho họ an toàn xã hội.” (Theo Điều Luật BHXH số 58/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) Như vậy, phát sinh từ nhu cầu NLĐ, BHXH trở thành sách xã hội quan trọng nước ta hầu giới BHXH trở thành phương thức dự phòng để khắc phục hậu rủi ro xã hội, đảm bảo an toàn xã hội tạo động lực hữu hiệu để phát triển kinh tế 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nay, BHXH trở nên quan trọng việc góp phần đảm bảo cơng tác xã hội phát triển xã hội cách bền vững Nó giữ vai trò quan trọng khơng NLĐ mà có ý nghĩa to lớn tổ chức sử dụng lao động, cụ thể sau: 1.1.2.1 Vai trò người lao động Có thể nói BHXH có vai trò quan trọng việc góp phần đảm bảo ổn định sống cho NLĐ gia đình họ gặp rủi ro sống như: ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN Bởi lẽ, NLĐ gặp rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập, BHXH thay bù đắp phần thu nhập cho NLĐ gia đình họ với mức hưởng, thời điểm thời gian hưởng theo quy định Luật BHXH Chính thay bù đắp thu nhập này, sách BHXH làm cho NLĐ ngày u nghề hơn, gắn bó với cơng việc, sống có trách nhiệm với thân, gia đình, cộng đồng hơn; sợi dây ràng buộc kích thích họ hăng say tham gia sản xuất, gắn kết NSDLĐ với NLĐ lại gần Từ nâng cao suất lao động, tăng sản phẩm xã hội góp phần nâng cao sống người tham gia BHXH Ngồi ra, BHXH bảo vệ tăng cường sức khỏe cho NLĐ, góp phần tái sản xuất sức lao động cho NLĐ nhanh chóng trở lại làm việc tạo sản phẩm cho DN nói riêng cho tồn xã hội nói chung, đồng thời góp phần đảm bảo thu nhập cho thân họ 1.1.2.2 Vai trò người sử dụng lao động Thực tế lao động sản xuất, NLĐ NSDLĐ vốn có mâu thuẫn định TL-TC, thời hạn lao động Và rủi ro xảy ra, khơng có giúp đỡ BHXH dễ dẫn đến khả tranh chấp NLĐ NSDLĐ Vì vậy, BHXH góp phần điều hòa, hạn chế mâu thuẫn giới chủ giới thợ; tạo môi trường làm việc ổn định cho NLĐ; tạo ổn định cho chủ SDLĐ cơng tác quản lý Từ góp phần nâng cao hiệu suất lao dộng DN Hơn nữa, NSDLĐ muốn ổn định phát triển sản xuất ngồi việc đầu tư máy móc, thiết bị, cơng nghệ phải chăm lo đến đời sống cho NLĐ mà thuê mướn, sử dụng Bởi NSDLĐ tính đến việc thuê quan đơn vị đối tượng đến giải công việc với quan BHXH, có thơng cảm cho đối tượng , sở thấy vướng mắc cần tháo gỡ Đối với cán chuyên thu cần phải chủ động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, trọng tâm khu vực kinh tế Nhà nước Xây dựng chế phối hợp với ban ngành, đoàn thể huyện để thực tốt sách BHXH NLĐ Chủ động đơn đốc, kiểm tra, giám sát việc thu nộp BHXH đơn vị cố tình vi phạm xử lý kịp thời nâng cao hiệu công tác quản lý thu BHXH 3.2.2 Nhóm giải pháp cơng tác quản lý mở rộng đối tượng tham gia Việc quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH có vai trò quan trọng Là sở cho việc tổ chức hoạt động thu đối tượng, đủ số lượng theo quy định Pháp luật BHXH thời gian quy định Ngồi ra,còn điều kiện bảo đảm thực quyền tham gia thụ hưởng BHXH NLĐ; góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật BHXH.Vì vậy, BHXH Mê Linh cần tăng cường công tác quản lý đối tượng tham gia Đối với người tạm thời dừng đóng BHXH, quan quản lý cần đẩy mạnh hoạt động để khuyến khích đối tượng tiếp tục tham gia đồng thời phải lưu giữ bảo quản hồ sơ để đảm bảo quyền tiếp tục tham gia BHXH cho NLĐ Hiện nay, số đối tượng thực tế tham gia BHXH so với số đối tượng thuộc diện tham gia địa bàn thấp, quan BHXH chưa nắm hết toàn danh sách NLĐ NSDLĐ thuộc diện bắt buộc phải tham gia BHXH Vì vậy, BHXH huyện Mê Linh cần thực tốt nội dung cụ sau: Một là: Kết hợp chặt chẽ với ban ngành liên quan việc quản lý mở rộng đối tượng tham gia BHXH Phối hợp phòng LĐTBXH , phòng Kế hoạch đầu tư, phòng Thuế để nắm số lao động, số đơn vị cấp phép kinh doanh, sở yêu cầu đơn vị SDLĐ tham gia BHXH cho NLĐ Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Sở giáo dục đào tạo, Ban cán Đảng trường Cao Đẳng, trường THPT,THCS để tuyên truyền , phổ biến nhằm nâng cao nhận thức người dân sách BHXH, BHYT Từ hiểu nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm tự giác tham gia BHXH, BHYT Với đơn vị SDLĐ : cần tạo mối quan hệ gắn bó quan 70 BHXH đơn vị SDLĐ quyền lợi NLĐ, lợi ích đơi bên Lực lượng làm cán công tác BHXH doanh nghiệp nói chung yếu thiếu , việc tổ chức huấn luyện , đào tạo lại chưa triển khai thường xuyên, việc tự nghiên cứu văn bản, chế độ sách hạn chế Cơng việc ơm đồm, người phải làm nhiều việc Do cần tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thường xuyên nghiệp vụ BHXH phổ biến, hướng dẫn chế độ sách liên quan đến quyền lợ trách nhiệm NLĐ, đồng thời hướng dẫn quy trình tập hợp chứng từ, biểu mẫu thu BHXH Hai là: Tăng cường công tác thanh, kiểm tra: Công tác thanh, kiểm tra nhằm phát kịp thời, xác đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng BHXH, vi phạm quy định Pháp luật BHXH có biện pháp xử lý phù hợp để tăng nguồn thu cho quỹ BHXH Để thực giải pháp này,cơ quan BHXH huyện Mê Linh cần thực tốt số nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thường xuyên đột xuất đơn vị , doanh nghiệp nhằm phát kịp thời, xác đơn vị trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng thành lập mà chưa tham gia BHXH cho NLĐ để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa tượng trên.Tập trung tra,kiểm tra khối doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp nhỏ tư nhân Thường xuyên kiện tồn đội ngũ cán làm cơng tác tra, kiểm tra đủ số lượng, có phẩm chất, trình độ, lực chun mơn nghiệp vụ tốt, có khả phát khó khăn bất cập 3.2.3.Nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Để thực tốt việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH BB BHXH huyện Mê Linh biện pháp vô quan trọng, thiếu công tác dân vận,công tác thông tin tuyên truyền BHXH lĩnh vực xã hội liên quan đến nhiều người phạm vi rộng nên việc phổ biến thông tin tuyên truyền BHXH vô cần thiết Hoạt động tuyên truyền hiệu cao giúp cho NLĐ, NSDLĐ nhận thức tầm quan trọng BHXH để tự giác tham gia, đồng thời qua mở rộng đối tượng tham gia BHXH, tăng nguồn thu cho quỹ BHXH Theo danh sách rà soát doanh nghiệp địa bàn BHXH Mê Linh , tính đến năm 2016 18 đơn vị với 1.082 lao động thuộc diện chưa tham gia BHXH Lý giải điều nguyên nhân: thứ từ phía đơn vị SDLĐ khơng muốn đóng BHXH cho NLĐ nhằm tận 71 dụng nguồn kinh phí cho đầu tư sản xuất đồng thời giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường, mang lại nhiều lợi nhuận cho DN Một số đơn vị lợi dụng hiểu biết NLĐ Luật BHXH mà trốn tránh không tham gia BHXH bắt buộc cho NLĐ như: khai giảm số lao động, hay lách luật cách ký hợp đồng thời vụ tháng dù NLĐ làm việc năm Vì cơng tác thơng tin tun truyền sách BHXH lại trở nên cần thiết Đây công tác mà BHXH huyện Mê Linh ln coi trọng giúp cho NLĐ NSDLĐ tiếp cận với chế độ sách pháp luật BHXH cách dễ dàng, nhanh chóng hiệu Bài học cơng tác thơng tin tun truyền có hiệu phải có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể Bên cạnh nguồn kinh phí dành cho cơng tác tun truyền cần phải bố trí tương xứng với nhiệm vụ đặt Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, sử dụng đồng loạt nhiều biện pháp, nhiều hình thức đa dạng gắn liền với nội dung cụ thể phù hợp với trình độ nhận thức NLD Để nâng cao hiệu tuyên truyền cần phải thực hướng sau: Về nội dung: Ngồi tun truyền sách, pháp luật chế độ BHXH giải đáp hướng dẫn thực chế độ, kết mặt hoạt động ngành Cần đặc biệt quan tâm đến nội dung mà lâu đề cập đến tun truyền mục đích, chất nhân đạo, nhân văn BHXH Nếu làm điều bước thay đổi tâm lý nặng nề NLĐ chủ SDLĐ bắt buộc đóng BHXH Từ hình thành thái độ tự giác, tự nguyện tham gia BHXH có trách nhiệm nộp BHXH Về hình thức: Tăng cường cơng tác thơng tin tun truyền nhiều hình thức dễ hiều diễn đàn báo đài hội thảo… phương tiện thông tin đại chúng đài phát huyện, đài phát xã, thị trấn, phát tờ rơi, pano, phích…Để thực cơng tác thơng tin tun truyền tốt BHXH Mê Linh cần phối hợp tốt nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, sau số hình thức em xin đưa ra: Tuyên truyền miệng,vấn đáp ba bên:Hệ thống chế độ sách BHXH phức tạp, thêm lại liên quan đến nhiều đối tượng xã hội nên việc thực sách BHXH khơng dễ dàng Bên cạnh đó, trình độ hiểu biết đối tượng không đồng nhất, thực sách BHXH xuất nhiều phát sinh, thắc mắc từ phía đối 72 tượng tham gia.Vì hình thức tuyên truyền miệng, giải đáp thắc mắc BHXH cho đối tượng vô cần thiết Qua thăm dò DN địa bàn huyện cho thấy số công nhân lao động nắm chế độ sách nói chung, chế độ sách BHXH nói riêng hạn chế Các văn bản, sách pháp luật dừng cấp lãnh đạo sở, NLĐ có điều kiện tiếp xúc với sách Pháp luật Do cơng tác tuyên truyền chế độ sách BHXH phải thực nhiều lần, nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng Cán BHXH phải trực tiếp đến tận sở, vận động giải thích cho NLĐ hiểu rõ quyền lợi trách nhiệm việc tham gia BHXH Ngoài cần phải phối hợp với tổ chức Cơng đồn việc tun truyền sách BHXH Bởi NLĐ chủ thể tham gia BHXH mà tổ chức cơng đồn đại diện hợp pháp cho quyền lợi đáng NLĐ, cơng đồn thực tổ chức gần gũi với NLĐ Vì vậy, để thực chức tổ chức cơng đồn cần phối hợp với quan BHXH việc tuyên truyền phổ biến sách BHXH thơng qua hoạt động tư vấn BHXH, qua ấn phẩm, tài liệu Cơng đồn nên thường xuyên tổ chức buổi nói chuyện trao đổi trực tiếp để phổ biến hướng dẫn sách chế độ BHXH Thực tế chứng minh đơn vị nào, DN có tổ chức cơng đồn phát triển mạnh quyền lợi NLĐ đảm bảo tốt, có quyền tham gia thụ hưởng BHXH Cơ quan BHXH Mê Linh cần trọng công tác thông tin tuyên truyền tới đơn vị SDLĐ DN địa bàn thị xã, đặc biệt đơn vị yếu việc mớ lớp tập huấn, đợt vận động cho chủ SDLĐ cán chuyên trách sách BHXH Cần tích cực cử cán BHXH làm công tác tuyên truyền để giúp họ hiểu việc tham gia đóng BHXH Đó cách để đề phòng rủi ro hiệu tốt Mặt khác, cán làm công tác BHXH cần tổ chức buổi nói chuyện, vấn đáp ba bên lĩnh vực BHXH NLĐ có nhiều hội hỏi, trao đổi cách trực tiếp nội dung, chế độ BHXH mà quan tâm Thực tiễn chứng minh hình thức tuyên truyền mang lại hiệu cao mà không tồn nhiều chi phí Vì vậy, BHXH Mê Linh cần đặc biệt trọng triển khai thực triệt để Về tuyên truyền đại chúng: Chủ động phối hợp với Đài phát truyền hình huyện thường xuyên đăng nội dung sách BHXH, xây dựng phát sóng số chuyên đề, mục giải đáp pháp luật BHXH BHXH huyện Mê Linh cần tuyên truyền thông 73 qua phong trào văn hóa, văn nghệ tạo khí sơi nổi, vui vẻ vừa động viên cán công chức, viên chức hăng hái thi đua công tác tốt, vừa truyền tải nội dung chủ trương, sách BHXH đến với đối tượng tham gia BHXH Dù Pháp luật phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động, công tác tư tưởng để họ tự nguyện, tự giác đồng tình thực hiện, tránh gò ép, áp đặt dẫn đến bất bình khơng đáng có Bên cạnh đó, BHXH Mê Linh cần tăng cường phối hợp triển khai công tác cổ động trực quan, xây dựng biển pa-nơ, ap-phích cỡ lớn, đăng tải nội dung, hiệu BHXH đặt trục đường giao thơng chính, khu cơng cộng đông người, DN…in phát tài liệu, tờ rơi để truyền tải nội dung BHXH đến với đơng đảo đối tượng tồn huyện Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức BHXH, Bộ Luật lao động: Thi tuyên truyền viên giỏi BHXH nhằm bổ sung nhận thức , khả tuyên truyền cho cán công chức ngành, phấn đấu cán bộ, công chức ngành BHXH trở thành tuyên truyền viên giỏi Các giải pháp thông tin tuyên truyền cần thiết để hoạt động thu BHXH đạt hiệu cao.Tuy nhiên , tư tưởng hành hoạt động BHXH phổ biến, khơng cấp lãnh đạo quan tâm mức chi phí cho hoạt động Để đưa BHXH đến với NLĐ, cần sớm phải thau đổi tư tưởng Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần thực tốt sách xã hội lớn Đảng Nhà nước 3.2.4 Nhóm giải pháp tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thu BHXH Một vấn đề lên cơng tác thu BHXH việc nợ đọng quỹ BHXH đơn vị Nên để khắc phục tình trạng cần có giải pháp tra, kiểm tra, đôn đốc thu Tăng cường thu nợ tồn đọng hoàn thành tiêu BHXH huyện giao cho Thường xuyên cử cán xuống sở, đơn vị kiểm tra xem chủ SDLĐ có thực tốt Luật lao động hay chưa Báo cáo kịp thời đầy đủ số lao động tăng giảm theo định kì hay khơng, số liệu có khớp danh sách nộp cho quan BHXH với số tăng thực tế đơn vị, việc thay đổi tăng lương NLĐ có ảnh hưởng trực tiếp tới mức thu BHXH Vì vậy, trình kiểm tra cần xác định số lượng lao động tăng lương đơn vị làm tổng quỹ lương tăng lên dẫn đến mức thu tăng BHXH cần đôn đốc đơn vị nộp BHXH đầy đủ, thời gian quy 74 định, cán thu cần có thái độ kiên đơn vị nộp thiếu, nộp chậm Có cơng tác thu tiến hành nhanh chóng đạt hiểu qua cao 3.2.5.Nhóm giải pháp tăng cường sở vật chất, trang thiết bị Muốn nâng cao hiệu cơng việc cần phải tăng cường sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để phục vụ cho công việc Hiện tại, quan BHXH Mê Linh chưa hồn thiện đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc Do tăng cường sở vật chất theo hướng đại hóa yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quản lý đảm bảo thông tin cập nhật kịp thời, xác BHXH Mê Linh có trụ sở th nhà dân, chật hẹp, cần xây dựng nhanh chóng trụ sở mới, có phòng hội họp cho phận, tạo không gian làm việc thoải mái cho cán Hơn đơn vị có 14 máy tính để bàn, đa số máy cũ, cấu hình thấp, thường hay mắc lỗi, không đáp ứng đủ công việc ngày gia tăng Vì mà phải trang bị thêm nhiều sở vật chất máy tính tốt hơn, máy in màu để in tờ rơi, pano, áp phích…; trang bị hệ thống bán ghế, thiết bị văn phòng đầy đủ; đặc biệt cần thay tủ lưu trữ hồ sơ, tài liệu cũ để đảm bảo công tác lưu trữ 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước Ban hành hoàn thiện văn pháp luật liên quan đến BHXH cách đồng kịp thời Chính sách BHXH hồn thiện việc triển khai thực cơng tác nói riêng cà hoạt động hệ thống bảo hiểm nói chung thống có hiệu Bên cạnh việc áp dụng luật BHXH cần phải có văn hướng dẫn thực cho phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam Hiện nay, luật BHXH vào hoạt động để người dân thực theo luật quan nhà nước cần phải tiếp tục hoàn thiện văn hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế Luật BHXH quy định hành vi vi phạm việc đóng BHXH Cụ thể điều 134 luật định rõ hành vi bao gồm: khơng đóng, đóng khơng thời hạn quy định, đóng khơng mức quy định, đóng khơng đủ số người thuộc diện tham gia BHXH Nhưng để luật thực cách nghiêm túc thực mang lại hiệu Nhà nước cần ban hành kèm theo văn quy định chế tài xử phạt 75 nghiêm khắc với đối tượng vi phạm pháp luật Khi ban hành quy định kinh tế, tài chính, thuế Nhà nước cần có điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ thực BHXH doanh nghiệp Từ cho doanh nghiệp thấy mối liên hệ ràng buộc việc thành lập việc thực nghĩa vụ BHXH BHYT Nhà nước ta có văn pháp luật quy định cụ thể mức thu BHXH, BHYT đối tượng lao động mức lương mà người lao động hưởng (không dựa vào mức lương ghi HĐ mà dựa vào mức tiền lương thực tế người lao động) Phối hợp quan, ban ngành quan việc hướng dẫn, kiểm tra thực biện pháp xử phạt hành đơn vị sử dụng lao động, trốn đóng bảo hiểm xã hội cần có ràng buộc việc thành lập DN việc thực nghĩa vụ thu BHXH, BHYT để hạn chế tình trạng nợ đọng tiền BHXH Ngoài nhà nước ban hành văn quy định cụ thể hình thức khen thưởng Có có để xét thưởng khuyến khích đơn vị sử dụng lao động quan tổ chức cá nhân tích cực việc thực thu BHXH Xây dựng sách để mở rộng đối tượng hình thức tham gia BHXH Mục tiêu lâu dài ngành BHXH tổ chức thực sách BHXH cho tất người lao động xã hội Vì có đảm bảo tính cơng phát huy hiệu hoạt động BHXH cách tốt Tuy nhiên số lượng người tham gia BHXH ít, việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH TN phù hợp Nhưng để việc mở rộng loại hình BHXH tự nguyện mang lại kết tốt cần phải tăng cường cơng tác tuyên truyền để tất người hiểu sách mang lại lợi ích cho họ phù hợp với khả tài họ Nếu thực việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, ngành BHXH thực vai trò bảo vệ người lao động giúp họ ổn định sống họ gặp phải rủi ro tai nạn lao động, ốm đau, già yếu … Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra thực chế độ BHXH quan quyền Các cấp quyền, ban ngành, đồn thể phải tăng cường lãnh 76 đạo giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo thực chế độ BHXH với người lao động Cấp ủy, quyền phải định kỳ nghe quan BHXH báo cáo việc thực chế độ BHXH để phát uốn nắn chấn chỉnh kịp thời sai sót Các quan tra nhà nước, tra tài phải đẩy mạnh cơng tác kiểm tra việc đóng BHXH doanh nghiệp, buộc họ phải thực đóng BHXH theo quy định pháp luật Bên cạnh đó, cần phải kiểm tra quan BHXH quan khác có liên quan để đảm bảo quyền lợi hưởng BHXH cho người lao động đối tượng thụ hưởng BHXH 3.3.2 Khuyến nghị với quan BHXH Việt Nam Thứ nhất: Hệ thống BHXH Việt Nam Chính phủ thành lập theo mơ hình cấp : BHXH Việt Nam- BHXH Tỉnh- BHXH huyện Tuy nhiên, cấp xã, phường không đại lý chi trả trợ cấp BHXH mà có đối tượng tham gia xét hưởng BHXH Vì cần phải có hệ thống BHXH cấp xã, phường hệ thống ngành dọc BHXH Việt Nam theo mô hình cấp BHXH huyện Mê Linh có cán làm công tác thu BHXH Trong đó, số đơn vị tham gia BHXH BB 384 đơn vị, số lao động đóng BHXH BB cần theo dõi 12.483 người Trung bình cán phải theo dõi quản lý 128 đơn vị với khoảng 4.116 lao động, chưa kể số đối tượng tham gia BHYT , BHXH TN Việc theo dõi quản lý yêu cầu tiết đến người, ghi sổ BHXH có yếu tố thay đổi Mặc dù có hỗ trợ cơng nghệ thông tin, công việc cán thu q tải, dẫn đến nhiều sai sót, khơng giải hết hồ sơ Trong đó, cơng tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Luật BHXH lớn phức tạp, đòi hỏi phối hợp đồng nhiều nghiệp vụ Vì vậy,nếu sử dụng đội ngũ cán thu làm công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng sở khó khăn, khơng sát sở khơng hiệu Nhưng phân tích cho thấy việc tạo lập mạng lưới cộng tác viên sở biên chế để làm nhiệm vụ khai thác mở rộng đối tượng tham hia BHXH giải vấn đề, không làm tăng tiêu biên chế mà hiệu Nếu làm tốt dịch vụ này, Việt Nam có khả phát triển nhanh chóng đối tượng tham gia BHXH Hai là: Nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn chi tiết trình tham gia thực chế độ sách BHXH để thuận tiện 77 cho hoạt động quan BHXH theo dõi người tham gia Khi ban hành văn đạo, hướng dẫn cần có thống ban nghiệp vụ để tránh chồng chéo thực Ba là: Than mưu với Đảng, Nhà nước cần nâng cao chế tài xử phạt việc xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực BHXH Bốn là: Tăng cường mở lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho cán BHXH đơn vị để nâng cao kiến thức, lực, hiệu hoạt động công tác BHXH nói chung cơng tác quản lý thu BHXH BB nói riêng Năm là: Tập trung đầu tư sở vật chất kỹ thuật, xây dựng cải tiến thêm nhiều phần mềm hữu dụng để phục vụ cho cơng tác quản lý thu BHXH tốt hơn, tích cực thực mục tiêu cơng nghệ hóa q trình hoạt động toàn hệ thống BHXH, 3.3.3 Khuyến nghị với quan BHXH TP Hà Nội Một là:BHXH TP Hà Nội cần thiết lập tổ chức tư vấn BHXH: Qua kinh nghiệm cho thấy, để mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, nâng cao nhận thức pháp luật tổ chức, cá nhân việc thực quy định trích nộp BHXH, cần thiết xây dựng hệ thống tổ chức tư vấn BHHX Ở nhiều nước giới , hệ thống tư vấn BHXH phát triển Ví dụ, Cộng hòa Liên bang Đức, mạng lưới tư vấn BHXH hoạt động khắp nước 20.000 nhân viên tư vấn Ở Việt Nam, tư vấn BHXH thực số cơng ty tư vấn Luật Hiện chưa có quan tư vấn riêng BHXH nên hoạt động mang tính tự phát, hiệu đem lại cho NLĐ thấp BHXH TP Hà Nội cần phối hợp với Văn phòng Luật sư tổ chức dịch vụ này, nhằm nâng cao hiểu biết cộng đồng BHXH , tạo tiền đề cần thiết cho việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH thành phần kinh tế Trước mắt, cần biên soạn tài liệu cần thiết cho công tác tư vấn để cung cấp miễn phí cho cơng ty tư vấn luật,Văn phòng luật sư.Xây dựng mối quan hệ đơn vị quan BHXH thông qua hợp đồng tư vấn Tổ chức trao đổi thông tin cập nhật vê BHXH sách khác có liên quan Cần thí điểm thành lập số văn phòng tư vấn ngành BHXH theo hình thức hạch toán tự trang trải, kết hợp chặt chẽ với việc tư vấn BHYT Tiến tới việc phát triển dịch vụ tư vấn chuyên ngành Đây loại hình dịch vụ bổ sung cho hoạt động thông tin tuyên truyền ngành BHXH 78 Hai : BHXH TP Hà Nội đơn vị trực tiếp có trách nhiệm đạo hướng dẫn giám sát cơng tác thực sách BHXH, nên BHXH TP Hà Nội cần tích cực ban hành hệ thống văn hướng dẫn thực chế độ, sách NLĐ, tạo sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động thu BHXH đồng thời tạo tin tưởng cho NLĐ vào sách BHXH Ba là: BHXH TP Hà Nội cần có kế hoạch phân bổ cán ngành BHXH làm việc quan BHXH cấp quận ,huyện cách hợp lý, hàng năm cần có khoản kinh phí riêng dùng để khen thưởng cho cán công nhân viên ngành BHXH, đặc biệt cán có thành tích cao, có nhiều sáng kiến cơng việc Đồng thời có biện pháp khiển trách, nhắc nhở có hình thức xử phạt thích đáng cá nhân mắc khuyết điểm, có hành vi sai trái cơng việc Bốn là: Ngồi BHXH TP Hà Nội cần có kế hoạch phân bổ đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho quan BHXH huyện Mê Linh như: cần bổ sung thêm hệ thống máy tính đại, máy in, thiết bị khác nhằm đáp ứng tốt nhu cầu công việc BHXH TP cần đẩy mạnh công tác tổ chức tuyên truyền sâu rộng sách BHXH tới NLĐ NSDLĐ nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật BHXH cho toàn thể nhân dân 3.3.4 Khuyến nghị với Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội cần tăng cường việc kiểm tra tra, tổ chức đôn đốc, giám sát tình hình tham gia thực chế độ BHXH NSDLĐ địa bàn thị xã Đối với đơn vị nợ đọng lớn, kéo dài cần kiên xử lý hành vị vi phạm hành lĩnh vực BHXH Cần đưa chế tài xử phạt áp dụng Luật BHXH cách nghiêm túc vào việc thu BHXH quản lý đối tượng tham gia BHXH để NLĐ chủ SDLĐ thấy rõ hơn, để từ thực tham gia tốt tránh tình trạng trốn đóng BHXH Cần xem xét lại mức xử phạt chế xử phạt: Các hành vi vi phạm Luật BHXH diễn ngày phổ biến, tình hình nợ đọng ngày tăng mức xử phạt chế xử lý vi phạm pháp luật BHXH nhẹ, chưa đủ sức răn đe hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH Cơ quan BHXH nắm tình hình thu nộp BHXH đơn vị khơng có thẩm quyền xử phạt mà kiến nghị, quan chức nghiên cứu xử phạt đơn vị khơng tồn Đây khó khăn lớn công 79 tác thu, xử lý vi phạm pháp luật BHXH, cần phải xem xét đưa chế tài nghiêm khắc để hạn chế tình trạng Thanh tra lao động cần thường xuyên tổ chức đợt tra đột xuất DN thực sách BHXH yếu để phát sai phạm kịp thời xử lý vấn đề kiểm tra bảng lương, tình hình sử dụng lao động biến động tiền lương NLĐ đơn vị có SDLĐ để đối chiếu với danh sách nộp cho BHXH đơn vị lập chuyển cho quan BHXH để nắm bắt tình hình thực tế, có vi phạm lập biên xử lý kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ Cần xem lại chế xử phạt mức xử phạt 80 KẾT LUẬN Bảo hiểm xã hội khẳng định vị trí quan trọng đời sống người lao động sách xã hội quốc gia thực sự tương trợ cộng đồng, người khoẻ giúp người yếu, người trẻ giúp người già, người có thu nhập giúp người bị thu nhập, nhằm giảm bớt bất bình đẳng xã hội, bảo đảm sống vật chất tinh thần thành viên xã hội hướng tới mục tiêu cao sống tốt đẹp cộng đồng Qua mười bẩy năm tổ chức thực công tác quản lý thu BHXH, bên cạnh thành tựu đạt được, bộc lộ số hạn chế, cần tiếp tục nghiên cứu mặt lý luận tổng kết thực tiễn để tìm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH, nhằm đáp ứng yêu cầu công phát triển kinh tế - xã hội Trong năm qua, BHXH huyện Mê Linh không ngừng củng cố hoàn thiện , đặc biệt quản lý thu BHXH BB.Cơng tác quản lý thu nói riêng, cơng tác BHXH nói chung năm qua đạt nhiều kết khả quan, ln hồn thành vượt kế hoạch mà BHXH cấp giao , đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tuân theo quy định Nhà nươc, góp phần làm giải chế độ cho NLĐ Tuy nhiên thực tế, hiểu biết người dân BHXH công tác tuyên truyền , vận động tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chưa thường xuyên, sâu rộng nên đối tượng tham gia BHXH hạn chế, số đơn vị sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm quy định Luật BHXH, gây khơng khó khăn cho việc tạo lập quỹ BHXH công tác quản lý thu BHXH BB địa bàn Tuy vậy, cán BHXH huyện Mê Linh làm việc nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn chung cá cá nhân, đơn vị giúp cho hoạt động ngành vào nề nếp hiệu Với việc nghiên cứu đề tài“Công tác quản lý thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012-2016, thực trạng giải pháp” khẳng định tầm quan trọng quản lý thu BHXH BHXH Mê Linh nói riêng quan BHXH nước nói chung Để công tác thu BHXH đạt kết cao nữa, đề tài đưa số biện pháp khuyến nghị sách BHXH nói chung cơng tác thu nộp BHXH nói riêng Mê Linh góp phần ổn định đời sống nhân dân, giảm chi cho ngân sách Nhà nước thực mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã 81 hội công bằng, dân chủ văn minh” Trên toàn kết nghiên cứu em đề tài mà en thực tập BHXH Mê Linh –TP Hà Nội, với mục tiêu đưa BHXH trở thành hạt nhân hệ thống an sinh xã hội nước ta Do hạn chế thời gian trình độ nhận thức nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bổ sung thầy cô giáo môn để viết hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo – Tiến sĩ: Phạm Hải Hưng, cô chú, anh chị quan BHXH Mê Linh nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang thông tin Huyện Mê Linh: http://melinh.gov.vn/ Báo cáo tổng kết công tác BHXH BHXH huyện Mê Linh năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 “Kế hoạch thu BHXH BB năm 2015” “Báo cáo tổng hợp công tác thực BHXH năm 2012 - 2016”của BHXH huyện Mê Linh Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Luật số: 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Quốc Hội BHXH Việt Nam, Quyết định số 959/QĐ- BHXH, Hà Nội ngày 09 thánh 09 năm 2015 ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHTN, BHYT BB BHXH Việt Nam , Quyết định số 1111/QĐ- BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH,thẻ BHYT Quyết định số 20/2002/QĐ – TTg ngày 24/01/2002 định số 02/2003/QĐ – TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 Thủ tướng Chính Phủ làm để hợp quỹ BHYT quỹ BHXH, kéo theo số thay đổi chế hoạt động tài quỹ BHXH Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Tiệp ,Giáo trình bảo hiểm xã hội, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, năm 2011 Chủ biên: TS Dương Xuân Diệu chủ nhiệm Nguyễn Văn Gia, Giáo trình quản trị BHXH, NXB Lao động-xã hội, Hà Nội, năm 2009 10 Trang web:http://www.tapchibaohiemxahoi.org.vn, 83 PHỤ LỤC 84 ... lý trình tổ chức thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 20122 016 49 2.3 Một số đánh giá thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh, giai đoạn 2012- 2016 ... chất,kỹ thu t quan BHXH huyện Mê Linh 31 2.1.5 Những thu n lợi khó khăn quan BHXH Huyện Mê Linh .32 2.2 Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB quan BHXH huyện Mê Linh – TP Hà Nội, giai đoạn. .. thu kết đáng khích lệ Trong bật công tác quản lý thu BHXH, nội dung quan trọng hệ thống nghiệp BHXH Chính em lựa chọn đề tài: Công tác quản lý thu BHXH BB BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 2012- 2016,
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện mê linh giai đoạn 2012 2016, thực trạng và giải pháp, Công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện mê linh giai đoạn 2012 2016, thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay