Đề thi thử 2018 THPT vĩnh yên vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

20 545 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2018, 15:11

TẢI 400 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MƠN TỐN FILE WORDLỜI GIẢI Ở LINK SAU : http://dethithpt.com Đăng ký đề 2018 link sau : http://dethithpt.com/dangky2018/ Đề thi: THPT Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc Câu 1: Xét phép thử gieo xúc xắc cân đối, đồng chất hai lần Số phần tử không gian mẫu A 10 B 12 C D 36 Câu 2: Một khối lập phương diện tích mặt Nếu tăng cạnh khối lập phương lên gấp đơi thể tích khối lập phương bằng: A 27 B 64 C D Câu 3: Tổng góc tất mặt khối đa diện loại  3; 4 A 6 B 8 C 10 D 4 Câu 4: Nghiệm phương trình cos x  cos x  thỏa điều kiện A x  3 B x   C x   3 x 2  Câu 5: Một chất điểm chuyển động theo phương trình s   D x   3 21 2017 110 t  t t 23 t tính (s) s tính (m) Thời điểm vận tốc chất điểm đạt giá trị lớn A t �28, 7s B t �33, 6s C t �48s D t �721s C Sáu D Tám C y  x  3x  D y   x  3x  Câu 6: Số cạnh hình bát diện A Mười hai B Mười Câu 7: Đồ thị sau hàm số A y  x  3x  B y  x  3x  Câu 8: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục � bảng biến thiên Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải x � -1 y' y - 0 + � � - + � 1 Khẳng định sau sai? A M  0;  gọi điểm cực đại đồ thị hàm số B f  1 gọi giá trị cực tiểu hàm số C x  gọi điểm cực đại hàm số D Hàm số đồng biến khoảng  1;0   1; � Câu 9: Cho mệnh đề sau I Đồ thị hàm số y  ax  b  ac �0, ad  cb �0  nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm cx  d đối xứng II Số điểm cực trị tối đa hàm số trùng phương ba III Bất kỳ đồ thị hàm số phải cắt trục tung trục hoành IV Số giao điểm hai đồ thị hàm số y  f  x  y  g  x  số nghiệm phân biệt phương trình: f  x   g  x  Trong mệnh đề mệnh đề A (I),(III) B (II),(III) C (I) (II),(III) D (I) (II),(IV) Câu 10: Hàm số y  x  2x  đồng biến khoảng A  �; 1  1;0  B  1;0   0;1 C  �;0   0;1 D  1;0   1; � Câu 11: Hàm số y  A x  x2  x 1 đường tiệm cận? x3  x B Câu 12: Phương trình tiếp tuyến hàm số y  A y  3x  B y  3x  13 C D x 1 x2 C y  3x  13 D y  3x  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 13: Phương trình tiếp tuyến hàm số y  x   m  1 x  4mx  luôn đồng biến A m �1 B m �� Câu 14: Đồ thị hàm số y  A x  2 C m �1 D m  1 2x  tiệm cận đứng đường thẳng? x 3 B x  C x  3 D x  C y  x  D y  x  Câu 15: Hàm số sau đồng biến � A y  x  3x  B y  x2 x �2 x 7 x �-2 � f  x  Câu 16: Cho hàm số f  x   � giới hạn xlim � 2  � � 2x  x  x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử 2018 THPT vĩnh yên vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử 2018 THPT vĩnh yên vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay