Đề thi thử 2018 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết

19 586 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2018, 15:11

TẢI 400 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MƠN TỐN FILE WORDLỜI GIẢI Ở LINK SAU : http://dethithpt.com Đăng ký đề 2018 link sau : http://dethithpt.com/dangky2018/ Đề thi: THPT Chuyên Hồng Phong-Nam Định Câu 1: Cho hàm số y  x  2mx  m C  với m tham số thực Gọi A điểm thuộc đồ thị  C hồnh độ Tìm tham số m để tiếp tuyến  với đồ thị  C A cắt đường tròn  T  : x   y  1 A m   tạo thành dây cung độ dài nhỏ 16 13 B m   13 16 C m  13 16 D m   16 13 Câu 2: loại khối đa điện mà mặt tam giác A B C D Câu 3: Cho hàm số y  f  x đồ thị y  f ' x cắt trục Ox ba điểm hồnh độ a  b  c hình vẽ Xét mệnh đề sau  1 : f  c  f  a  f  b  2 : f  c  f  b  f  a  3 : f  a  f  b  f  c  4 : f  a  f  b Trong mệnh đề mệnh đề A B C D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 4: Cho đa giác 2n đỉnh  n �2,n�� Tìm n biết số hình chữ nhật tạo từ bốn đỉnh số 2n đỉnh đa giác 45 B n  10 A n  12 Câu 5: Cho 1 1 6: D n  45 f  x dx  Tính I  � f  2x  1 dx � B I  A I  Câu C n  Trong không D I  C I  gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng  P : x   m 1 y  2z  m   Q : 2x  y   0, với m tham số thực Để  P  Q vuông góc giá trị m A m  5 C m  B m  D m  1 Câu 7: Cho bốn mệnh đề sau cos x cos xdx  C  I :�   3x 2x  3 x dx   III  : � 6x C ln6 2x  dx  ln x  II  : � x  x  2018 2   x  2018  C dx  ln3 C  IV  : � x x Trong mệnh đề mệnh đề sai? A B C D Câu 8: Cho hình chóp S ABC SA vng góc mặt phẳng  ABC tam giác ABC vuông B Biết SA  2a,AB  a,BC  a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình chóp cho A a Câu 9: Cho hàm số y  B 2a C a D 2a 2x  đồ thị  C Tìm tất cảc giá trị thực tham số m để x 1 đường thẳng: d: y  x  m cắt  C hai điểm phân biệt A, B cho AB  A m  1 � m B � m � Câu 10: Tìm tập xác định D hàm số y  A D  �\  k,k �� � m  1 C � m � D m  � � tanx   cos� x � sinx � 3� �k � B D  �\ � ,k ��� �2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải � � C D  �\ �  k,k ��� �2 D D  � Câu 11: Khẳng định sau khẳng định sai? A cosx  1� x    k2 B cosx  � x    k C cosx  1� x  k2 D cosx  � x    k2 Câu 12: Tập nghiệm phương trình 9x  4.3x   A  0;1 B  1;3 C  0; 1 D  1; 3 Câu 13: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình bình hành thỏa mãn AB  a,AC  a 3,BC  2a Biết tam giác SBC cân S, tam giác SCD vuông C a khoảng cách từ D đến mặt phẳng  SBC Tính thể tích V khối chóp cho A V  Câu 2a3 14:  S : x B V  Trong a3 C V  không gian với hệ a3 D V  3 tọa độ Oxyz, a3 mặt cầu  y2  z2  4x  2y  6z   bán kính R A R  53 B R  C R  10 D R  Câu 15: Một người dùng ca hình bán cầu (Một nửa hình cầu) bán kính 3cm để múc nước đổ vào thùng hình trụ chiều cao 10cm bán kính đáy 6cm Hỏi người sau lần đổ nước đầy thùng? (Biết lần đổ, nước ca đầy) A 10 lần B 24 lần C 12 lần D 20 lần Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 16: Cho hàm số y  f  x đạo hàm liên tục � đồ thị hàm y  f ' x hình vẽ   Xét hàm số g x  f  x Mệnh đề sai? A Hàm số f  x đạt cực đại x  B Hàm số f  x nghịch biến  �;2 C Hàm số g x đồng biến  2;� D Hàm số g x đồng biến  1;0 Câu 17: Tìm tham số m để hàm số y  x3  mx2   m 2 x  2018 khơng cực trị � m �1 A � m �2 � B m �1 C m �2 D 1�m �2 C y  x2  D y  x3  3x  Câu 18: Hàm số sau đồng biến � A y  x  B y  x3  3x  Câu 19: Cắt hình trụ mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện hình vng cạnh 3.a Tính diện tích tồn phần hình trụ cho A 9a2 B 9a2 C  13a2  Câu 20: Tìm tập xác định hàm số f  x  1 x  A D  � 1; � B D  � � D 27a2 C D   0; � D D  �\  1 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 21: Cho hai số phức z1   3i z2  3 5i Tính tổng phần thực phần ảo số phức w  z1  z2 A C 1 2i B D -3 Câu 22: Cho hàm số y  xlnx Chọn khẳng định sai số khẳng định sau A Hàm số đồng biến khoảng  0;� �1 � B Hàm số đồng biến khoảng � ; �� �e � C Hàm số đạo hàm y'  1 lnx D Hàm số tập xác định D   0; � Câu 23: số tự nhiên ba chữ số dạng abc với a,b,c� 0,1,2,3,4,5,6 cho a  b  c A 120 B 30 C 40 D 20 Câu 24: Cho lăng trụ đứng ABCA 'B'C' AA '  a, đáy ABC tam giác vng cân A AB  a Tính thể tích V khối lăng trụ cho a3 A V  a3 C V  B V  a  x Câu 25: Tính đạo hàm hàm số y  log2 x  e 1 ex A ln2 B 1 ex  x  e  ln2 x a3 D V   C 1 ex x  ex D  x  e  ln2 x Câu 26: Cho tam giác ABC vuông A, AB  6cm, AC  8cm Gọi V1 thể tích khối nón tạo thành quay tam giác ABC quanh cạnh AB V2 thể tích khối nón tạo thành quay tam giác ABC quanh cạnh AC Khi tỷ số A 16 B V1 V2 C  D   16 Câu 27: Cho hàm số f  x đạo hàm f ' x  x2  x  Số điểm cực trị hàm số A B C D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 28: Xét số thực a, b thỏa mãn điều kiện  b  a  Tìm giá trị nhỏ biểu �3b  1� thức P  loga � � 12logb a  � � a A minP  13 B minP  C minP  D minP  Câu 29: Cho hình phẳng D giới hạn đường cong y   cosx, trục hoành đường thẳng x  0,x   Khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tích V bao nhiêu? A V    B V    C V      1 D V      1 Câu 30: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung mặ A Năm mặ B Ba mặt C Bốn mặt D Hai mặt C x  k2 D x  Câu 31: Giải phương trình cos2x  5sinx   A x    k  B x    k   k2 2;2� Câu 32: Tìm giá trị lớn hàm số f  x  x  3x  9x  10 � � �  x  17 A maxf � 2;2� � �  x  15 B maxf � 2;2� � �  x  15 C maxf � 2;2� � �  x  D maxf � 2;2� � � Câu 33: Một tổ học sinh nam học sinh nữ Hỏi cách chọn học sinh lao động, học sinh nam A C26  C94 B C26.C94 C A 26.A 94 D C29.C64 Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn z  4z  7 i  z  7 Khi đó, môđun z A z  B z  C z  D z  Câu 35: Cho khối lăng trụ đứng ABCA 'B'C' đáy tam giác Mặt phẳng  A 'BC tạo với đáy góc 30�và tam giác A 'BC diện tích 8a2 Tính thể tích V khối lăng trụ cho A V  3a3 B V  3a3 C V  64 3a3 D V  16 3a3 Câu 36: Cho chữ số 0, 1, 2, 3, 4, Từ chữ số cho lập số tự nhiên chẵn chữ số chữ số đôi khác nhau? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 160 B 156 C 752 D 240 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M  0; 1;2 N  1;1;3 Một mặt phẳng  P  qua M, N cho khoảng cách từ điểm K  0;0;2 đến mặt phẳng  P  đạt r giá trị lớn Tìm tọa độ véctơ pháp tuyến n mặt phẳng r r r A n 1; 1;1 B n 1;1; 1 C n 2; 1;1 r D n 2;1; 1 Câu 38: Cho số phức z thỏa mãn  1 3i  z   7i Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A z   13  i 5 B z  13  i 5 C z   13  i 5 D z  13  i 5 Câu 39: Cho số phức z w thỏa mãn z  w  3 4i z  w  Tìm giá trị lớn biểu thức T  z  w A maxT  176 B maxT  14 C maxT  D maxT  106 Câu 40: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C, D điểm biểu diễn số phức z1  1 i,z2  1 2i,z3   i,z4  3i Gọi S diện tích tứ giác ABCD Tính S A S  17 B S  19 C S  23 D S  21 Câu 41: Ban đầu ta tam giác cạnh (hình 1) Tiếp ta chia cạnh tam giác thành đoạn thay đoạn hai đoạn cho chúng tạo với đoạn bỏ tam giác phía ngồi ta hình Khi quay hình xung quanh trục d ta khối tròn xoay Tính thể tích khối tròn xoay A 5 3 B 9 C 5 D 5 Câu 42: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm M  2; 3;5 ,N  6; 4; 1 đặt L  MN Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A L   4; 1; 6 B L  53 C L  11 D L   4;1;6 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 43: Tìm tham số m để phương trình log 2018  x  2  log2018  mx nghiệm thực A 1 m  C m  B m  D m  Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  2y  2z   điểm I  1;2; 1 Viết phương trình mặt cầu  S tâm I cắt mặt phẳng  P  theo giao tuyến đường tròn bán kính A  S :  x  1   y  2   z  1  25 B  S :  x  1   y  2   z  1  16 C  S :  x  1   y  2   z  1  34 D  S :  x  1   y  2   z  1  34 2 2 2 2 2 2 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng chwusa hai điểm A  1;0;1 ,B  1;2;2 song song với trục Ox phương trình A y  2z   B x  2z   C 2y  z  1 D x  y  z  Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d vng góc với mặt phẳng  P : 4x  z   Véc-tơ véctơ phương đường thẳng d? A u1  4;1; 1 B u2  4; 1;3 C u3  4;0; 1 D u4  4;1;3 Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A  a;0;0 ,B  0;b;0 ,C  0;0;c với a,b,c số thực dương thay đổi tùy ý cho a2  b2  c2  Khoảng cách từ O đến mặt phẳng  ABC A lớn B C Câu 48: Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  1 A x  2 B y  D 2x  phương trình x C x  1 D y  Câu 49: Tìm nguyên hàm hàm số f  x  sin3x A � sin3xdx   cos3x C B � sin3xdx  cos3x C C � sin3xdx   sin3x C sin3xdx  cos3x  C D � Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 50: Giải phương trình cos5x.cosx  cos4x A x  k  k �� B x  k  k �� C x  k  k �� D x  k  k �� Tổ Toán – Tin MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2018 Mức độ kiến thức đánh giá STT Các chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan 4 Mũ Lơgarit Ngun hàm – Tích phân ứng dụng Lớp 12 Số phức ( %) Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian Hàm số lượng giác phương trình lượng giác Tổ hợp-Xác suất Dãy số Cấp số cộng Cấp số nhân Giới hạn Tổng số câu hỏi 12 3 2 2 3 10 1 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Lớp 11 Đạo hàm ( %) Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Vectơ khơng gian Quan hệ vng góc không gian Tổng 1 1 Số câu 10 17 19 Tỷ lệ 20% 34% 38% 8% Đáp án 1-C 11-D 21-D 31-D 41-A 2-A 12-A 22-A 32-C 42-B 3-C 13-A 23-D 33-B 43-C 4-B 14-C 24-A 34-C 44-D 5-A 15-D 25-B 35-A 45-A 6-B 16-D 26-B 36-B 46-C 7-C 17-D 27-B 37-B 47-C 8-C 18-D 28-C 38-D 48-B 9-C 19-D 29-D 39-D 49-A 10-B 20-B 30-B 40-A 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Ta A  1;1; m y'  4x  4mx � y' 1   4m �  : y    4m  x  1  1 m Hay  :   4m x  y  3m  Đường tròn  T  tâm I  0;1 bán kính R  � d I,     3m  4 4m    12 3m 16m2  32m 17     � d2 16m2  32m 17   3m 4 � 16d2  m2  12  16d2 m 17d2  16     2   �  ' 12��� 16d 12 16d2 17d2 16 16d4 25d2 d Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 50 Để dây cung độ dài nhỏ  13 � m 16 Câu 2: Đáp án A Ba loại khối đa diện là: Tứ diện đều, bát diện mười hai mặt Câu 3: Đáp án C Trên khoảng  a;b ta có: f ' x  nên hàm số nghịch biến khoảng  a;b Ta f  a  f  b Tương tự khoảng  b;c f ' x  nên hàm số đồng biến  b;c suy f  c  f  b (Đến rõ ràng suy ý (1) (2) ý ta suy đáp án cần chọn C) Chặt chẽ hơn: Dựa vào đồ thị ta thấy c b b a S2  � f ' x dx  S1   � f ' x dx � f  c  f  b  f  a  f  b Do f  c  f  a  f  b Câu 4: Đáp án B Đa giác 2n đỉnh n đường chéo qua tâm Cứ đường chéo qua tâm tương ứng với hình chữ nhật � C2n  45 � n  10 Câu 5: Đáp án A Đặt 2x  1 u � 2dx  du � I  1 f  u du   � 1 Câu 6: Đáp án B uu r uu r n ;m  ;  ,n Các vtpt (P) (Q) là:    2; 1;0 uu r uu r Để  P    Q n1.n2  � 1.2   m 1  1   2  � m  Câu 7: Đáp án C Các mệnh đề sai: I, IV Câu 8: Đáp án C Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Gọi I trung điểm SC Khi I tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp  2a Ta SC  SA  AC2  Bán kính R     a2  a  2a SC a 2 Câu 9: Đáp án C Phương trình hồnh độ giao điểm 2x   x  m � x2   m 3 x  1 m  0 1 x 1 d cắt (C) hai điểm phân biệt (1) nghiệm phân biệt khác �    m 3  4 1 m  � �� 12   m 3  m �0 � � Suy m�� Khi 2 � m  1 AB  � 2 xA  xB   16 �  xA  xB   4xA xB  �  m 3  4 1 m  � � m � Câu 10: Đáp án B Điều kiện: � sinx �0 ۹۹� sin2x � � cosx �0 � x k �k � TXD : D �\ � ,k �� �2 Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án A   x PT � � 3x     � �x � 3 �   x � x � S 0;1 � x1 � Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 13: Đáp án A Ta BC2  AB2  AC2 � ABC vng A Ta CD  AC,CD  SC � CD   SAC  � CD  SA Dựng SH  AC � SH   ABCD Do SBC cân S HB  HC � HI nên trung trực BC �  30�� HI  IC tan30� a ;HC  2a C 3 Do AC  3 a HC � d D,SBC  dA  dH  HK  2 Suy HK  2a 2a � SH  ,SABCD  2SABC  a2 15 2a3 Do V  SH.SABCD  3 Câu 14: Đáp án C  S :  x  2   y  1   z  3 2  10 � R  10 Câu 15: Đáp án D  Thể tích thùng V  6 10  360 cm   Thể tích nước lần múc là: V1  .33  18 cm3 Số lần đổ nước để đầy thùng n   V 360   10 (lần) V1 18 Câu 16: Đáp án D Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Do Dễ thấy f ' x   x  1  x  2 Do f ' x đổi dấu từ âm sang dương qua điểm x  nên f  x đạt cực trị x  Hàm số f  x nghịch biến  �;2 f ' x  0 x  2   2 Đặt t  2 x � g x  f  t � g' x  f ' t t' x  f '  x  2x    2 x  2 x2  2      2x  3 x2 3x2 � g x đồng biến  0;� Câu 17: Đáp án D Ta y'  x2  2mx  m Hàm số cực trị � PT y'  vơ nghiệm nghiệm kép Suy  ' y' �0 � m  m �0 � 1�m �2 Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án D Bán kính đáy R  3a 2 �3a � 9a2 Diện tích đáy là: 2R  2 � � �2 � Diện tích xung quanh là: 2 Diện tích tồn phần là: 3a 3a  9a2 9a2 27a2  9a2  2 Câu 20: Đáp án B � x  1�0 � � Hàm số xác định �� 1 x   � x D � 1; � � Câu 21: Đáp án D Ta w  z1  z2   3i  3 5i  1 2i � a b  3 Câu 22: Đáp án A Hàm số tập xác định D   0; � Khi ta y'  lnx  1� y'  � x  �1 � � Hàm số đồng biến khoảng � ; �� e �e � Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 23: Đáp án D Số a khơng thể a,b,c� 0,1,2,3,4,5,6 Với cách chọn số tập  0,1,2,3,4,5,6 ta số thỏa mãn a  b  c Do C36  20 số Câu 24: Đáp án A a3 thể tích V khối lăng trụ V  AA '.SABC  a a2  2 Câu 25: Đáp án  x  e  '  1 e Ta y'   x  e  ln2  x  e  ln2 x x x x Câu 26: Đáp án B V1 AC AB AC     Ta V2 AB AB AC Câu 27: Đáp án B f ' x đổi dấu lần, suy hàm số f  x điểm cực trị Câu 28: Đáp án Câu 29: Đáp án D  Thể tích cần tích V    2 cosx dx    2x  sinx �       1 Câu 30: Đáp án B Câu 31: Đáp án D � sinx  � Ta PT � 1 2sin x  5sinx   � 2sin x  5sinx   � � sinx   L  � 2 � x   k2 Câu 32: Đáp án C Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải � x  1 Ta f ' x  3x  6x   � � x3 � 2;2� Hàm số cho liên tục xác định � � �  x  15 Lại có: f  2  8;f  1  15,f  2  12 Vậy maxf � 2;2� � � Câu 33: Đáp án B chọn học sinh lao động, học sinh nam (và học sinh nữ) C26.C94 cách Câu 34: Đáp án C Đặt z  a bi  a,b�� Ta a bi  4 a bi   7 i  a bi  7 � � 5a  7 b a � 5a 3bi    b   a  7 i � � �� �z  3b  a  b  � � Câu 35: Đáp án A � BC  AI � BC  A 'I Gọi I trung điểm BC ta � BC  AA ' � x AI �'IA  30� � A 'I  x A Đặt A AB  x � AI  cos30� Khi SA 'BC  1 A 'I.BC  x.x  8a2 � x  4a 2 Do VABC.A 'B'C'  x2 x x3 tan30�  8a3 Câu 36: Đáp án B Gọi số cần lập abcd TH1: d  suy 5.4.3  60 số TH2: d   2;4 suy 2.4.4.3  96 số Theo quy tắc cộng có: 60  96  156 số Câu 37: Đáp án B � x t � y  1 2t Gọi H  t; 1 2t;2  t hình chiếu vng góc K lên MN Ta MN : � � z  2 t � Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải uuur uuuu r 1 Khi KH  t; 1 2t;  t MN  1;2;1  � t   4t  t  � t  �1 1 � � H� ; ; � Ta d K; P  �KH dấu “=” xảy � KH   P  �3 3 �   r uuur �1 1 1� n Khi  KH  � ; ; �   1;1; 1 �3 3� Câu 38: Đáp án D z 5 7i 13 13   i�z  i 1 3i 5 5 Câu 39: Đáp án D uuur uuur uuur uuur A z ;B z OA  OB  3;4 ; OA  OB  9;P  OA  OB Đặt     theo giả thiết ta có:   uuur uuur 106 OA � OB    uuur uuur OA OB   OA OB2   OA OB P2 P 106 Tổng quát: Với số thwucj z1,z2 thõa mãn z1  z2  a  bi z1  z2  c  Khi P  z1  z2  max  a2  b2  c2 Câu 40: Đáp án A uuur Ta A  1;1 ;B  1;2 ;C  2; 1 ;D  0; 3 � AC   3; 2 � AC :2x  3y  1 SABCD  SBAC  SDAC  �7 10 � 17 1 � 13 �  AC � d B;AC  d D;AC �     � � 2 13 13 � � � � Câu 41: Đáp án A Ta có: AE  FB  3 ;EF  2;AE  3;DE  CF  2 Khi quay tam giác AFC quanh AF ta khối nón tích �3 � V1   � � 3 �2 � Khi quay tam giác AKG quanh AK ta khối nón tích V2  12 3 �1 � � � Khi quay tam giác AEI quanh AEta khối nón tích V3   � �.� � � �2 � � �2 � Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Vậy V  2 V1  V2   2V3  5 3 Câu 42: Đáp án B uuuu r uuuu r MN  4;  ;  � MN  42  12  62  53 Ta   Câu 43: Đáp án C � x � Ta có: log 2018  x  2  log2018  mx � � log2018  x  2  log2018  mx � � � x � x � � �� � �  x  2 2  x  2  mx �m  �  x    g x � � x x Ta g' x  1 x2    0 x  2 g x đồng biến  0;� x2 x2 g x  � Do phương trình nghiệm thực  x  0; xlim Mặt khác xlimg �� �2 m Câu 44: Đáp án D   Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng  P  d  d I; P   Ta R  r2  d2  52  32  34, với R abns kính mặt cầu  S Phương trình mặt cầu là:  S :  x  1   y  2   z  1  34 2 Câu 45: Đáp án A r uuur Trục Ox vecto phương u   1;0;0 AB   2;2;1 r r uuur �0 0 1 � � � � ; P P / /Ox � n  u;AB ; Mà   chứa A, B    P �  0; 1;2 � � �2 1 -2 2 � � � Vậy phương trình mặt phẳng  P  y  2z   Câu 46: Đáp án C r r Vì d   P  suy ud  n P   4;0; 1 Câu 47: Đáp án C Vì OA, OB, OC đơi vng góc với � 1 1    2 d OA OB OC2 Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải � mp ABC suy Với d khoảng cách từ O �� 1 1    d2 a2 b2 c2 �x2 y2 z2 �  x  y  z Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki dạng phân thức �   �� , ta a b c a  b  c � � Vậy dmax  Câu 48: Đáp án B 2x  3x   � limy  lim x  � y  TCN Ta y  1 x�� x�� x x 1 x 3 Câu 49: Đáp án A Ta � f  x dx  � sin3xdx   cos3x C Câu 50: Đáp án A Ta  cos6x  cos4x  cos4x � cos6x  cos4x  2cos4x � x  k � � cos6x  cos4x � k  k �� � x � cos5x.cosx  cos4x � Vậy phương trình nghiệm x  k  k �� Trang 19 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ...  12  16 d2 m 17 d2  16     2   �  ' 12 ��� 16 d 12 16 d2 17 d2 16 16 d4 25d2 d Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 50 Để dây cung có. .. là: V1  .33  18  cm3 Số lần đổ nước để đầy thùng n   V 360   10 (lần) V1 18  Câu 16 : Đáp án D Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Do Dễ thấy... Ta có MN : � � z  2 t � Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải uuur uuuu r 1 Khi KH  t; 1 2t;  t MN  1; 2 ;1  � t   4t  t  � t  � 1 1 �
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử 2018 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử 2018 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay