Đề thi thử 2018 luyện đề THPTQG đề chuẩn 02 file word có lời giải chi tiết

18 261 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2018, 15:10

TẢI 400 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MƠN TỐN FILE WORD CĨ LỜI GIẢI Ở LINK SAU : http://dethithpt.com Đăng ký đề 2018 link sau : http://dethithpt.com/dangky2018/ Đề Chuẩn 02 – Thời gian làm : 90 phút Câu 1: Hệ thức liên hệ giá trị cực đại yCD giá trị cực tiểu yCT đồ thị hàm số y  x  x là: A yCT  yCD  B yCT  yCD C yCT  yCD D yCT  yCD Câu 2: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi Gọi O giao điểm AC BD Tỉ số thể tích khối chóp S ABCD S AOB là: A B C D x 1 �1 � Câu 3: Tìm tập nghiệm S bất phương trình � �   �3 � A S   �; 2  B S   1; � C S   1; � D S   2; � Câu 4: Cho hàm số y  x  x  12 có đồ thị  C  Tìm số giao điểm  C  trục hoành A B C D Câu 5: Tìm tập nghiệm phương trình log  x    log  x  1  A S   2;3 B S   3  17  17 � � ; C S  � � � � D S  � Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A  2; 1 Ảnh điểm A qua phép vị tự tâm O tỉ số k  có tọa độ là: A A '  4;  B A '  4; 2  C A '  2;1 D A '  4; 2  Câu 7: Cho tứ diện ABCD Gọi I, J trọng tâm tam giác ABC ABD Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A IJ / / AB B IJ / / DC C IJ / / BD Câu 8: Cho hình nón có bán kính đáy 2a độ dài đường sinh l  D IJ / / AC 5a Diện tích tồn phần hình nón Trang http://dethithpt.com – Website chun đề thi thử file word có lời giải B 11 a A 10 a C 3 a D 9 a Câu 9: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số cho có đường tiệm cận? x y' y � 2 � � + - � � A B C D Câu 10: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a , SD tạo với mặt phẳng  SAC  góc 30� Tính thể tích V hình chóp S.ABCD A V  6a B V  a3 C V  6a D V  a3 Câu 11: Cho hình chóp S ABC có M , N trung điểm SA, SB Giao tuyến hai mặt phẳng  CMN   SBC  là: A CN B SC Câu 12: Hàm số y  2sin x  xác định khi:  cos x  A x �  k 2  B x �  k C MN D CM C x �k 2 D x �k Câu 13: Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, Hỏi có số gồm chữ số lập thành từ chữ số đó? A 36 B 18 C 216 D 256 Câu 14: Phương trình sin x  m  vô nghiệm m là: A 1 �m �1 m  1 � B � m 1 � C m  1 D m  Câu 15: Cho hai mặt phẳng  P   Q  song song với Mệnh đề sau sai? A d � P  d ' � Q  d / / d ' B Mọi đường thẳng qua điểm A � P  song song với  Q  nằm  P  C Nếu đường thẳng a � Q  a / /  P  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải D Nếu đường thẳng  cắt  P   cắt  Q  Câu 16: Phương trình cos x  A x    k 2 3 có nghiệm thỏa mãn �x � là: B x    k 2 C x   D x   Câu 17: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vng B, SA vng góc với đáy ABC Khẳng định sai? A SA  BC B SB  AC C SA  AB D SB  BC Câu 18: Điều kiện để phương trình 3sin x  m cos x  vô nghiệm là: A m  B m  4 C 4  m  m �4 � D � m �4 � Câu 19: Hình chóp S ABC có đáy tam giác ABC vng A, có SA vng góc với mặt phẳng  ABC  có SA  a, AB  b, AC  c Mặt cầu qua đỉnh có bán kính r bằng: A a  b2  c 2 Câu 20: Cho hàm số y  B a  b  c C 2 a  b  c D a  b2  c2 2x  có đồ thị  C  đường thẳng d : y  x  m Với giá trị x2 tham số m d cắt  C  hai điểm phân biệt? A m  2 B m  m  C  m  D m  6 Câu 21: Tìm tất giá trị a cho lim A a  B a  a.2n  1 a  2n 1 C a  3 D a �0 Câu 22: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt khơng song song chéo B Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo C Hai đường thẳng nằm hai mặt phẳng phân biệt chéo D Hai đường thẳng chéo khơng có điểm chung Câu 23: Tập giá trị hàm số y  sin x  là: A  2;3 B  2;3 C  2; 4 D  0;1 Câu 24: Trong hàm số sau hàm số hàm số chẵn? A y  cot x B y  cos x C y  tan x D y  sin x Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 25: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M  1; 2  Tọa độ ảnh điểm M qua phép tịnh r tiến theo vectơ v  3; 2  là: A M '  2;  B M '  4; 4  C M '  4;  D M '  2;0  Câu 26: Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a cạnh bên a Tính thể tích V khối chóp theo a: a3 A V  a3 B V  a 10 C V  a3 D V  Câu 27: Một hộp chứa cầu trắng cầu đen Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai Xác suất để lấy hai trắng là: A 10 B 10 C 10 D 10 Câu 28: Cho a, b số thực dương thỏa mãn a �1, a �b log a b  Tính P  log a b b a A P  1 2 1 B P  1 2 1 C P  1 2 1 Câu 29: Hỏi có số nguyên m để hàm số y  D P  1 2 1  m   x3   m   x  x  nghịch biến khoảng ? A B C D Câu 30: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi M điểm đường chéo CA ' uuuu r uuuur cho MC  3MA ' Tính tỉ số thể tích V1 khối chóp M ABCD thể tích V2 khối lập phương A V1  V2 B V1  V2 C V1  V2 Câu 31: Cho log b a  x;log b c  y Hãy biểu diễn log a2 A   4y 6x B 20 y 3x C  D V1  V2  b5c theo x y:   3y4 3x D x  20 y Câu 32: Cho khối tứ diện ABCD có ABC BCD tam giác cạnh a Góc hai mặt phẳng  ABC   BCD  60� Tính thể tích V khối tứ diện ABCD theo a: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A V  a3 B V  a3 16 C V  a3 D V  a3 12 Câu 33: Cho số thực a,b thỏa mãn a  b  Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A log a b  log b a B log a b  log b a D log  ab   C ln a  ln b Câu 34: Các thành phố A, B, C , D nối với đường hình vẽ Hỏi có cách từ A đến D mà qua B C lần? A 10 B C 24 D 18 Câu 35: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' có cạnh a Gọi M trung điểm A ' B ', N trung điểm Tính thể tích khối tứ diện ADMN A V  a3 B V  a3 12 C V  a3 D V  a3 Câu 36: Xét phép thử có khơng gian mẫu  A biến cố phép thử Phát biểu sai? A P  A   A chắn C Xác suất biến cố A số P  A   B �P  A  �1 n  A D P  A    P A n     Câu 37: Cho bốn điểm A, B, C , D không nằm mặt phẳng Trên AB, AD lấy điểm M N cho MN cắt BD I Điểm I không thuộc mặt phẳng sau đây: A  ACD  B  CMN  C  BCD  D  ABD  � � Câu 38: Hàm số y  cos x  sin �x  �đạt giá trị lớn � 4� A  2 B  2 C 52 D 52 Câu 39: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang có cạnh đáy AB CD Gọi M, N trung điểm cạnh AD, BC G trọng tâm tam giác SAB Thiết diện hình chóp S ABCD cắt  IJG  tứ giác Tìm điều kiện AB, CD để thiết diện hình bình hành? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A AB  3CD B AB  2CD C CD  AB D CD  AB Câu 40: Một hình trụ có hai đường tròn đáy nằm mặt cầu bán kính R có đường cao bán kính mặt cầu Diện tích tồn phần hình trụ A  3 3  R B  3 3  R Câu 41: Khi tính giới hạn lim x � � a , a �ι �, b �, b b C  3 2  R D  3 2  R x2  x  2x ta kết phân số tối giản 3 x Tính a  b ? A a  b  B a  b  C a  b  1 D a  b  3 � x �1 � x 1  x Câu 42: Cho hàm số f  x   � Tìm tất giá trị tham số m �m  3m  3 x x  để hàm số liên tục �? A m  1; m  2 B m  1; m  C m  1; m  2 D m  1; m  Câu 43: Cho hàm số f  x  xác định �và có đồ thị hàm số y  f '  x  đường cong vẽ đây.Mệnh đề ? A f  x  đồng biến khoảng  1;  B f  x  nghịch biến khoảng  0;  C f  x  đồng biến khoảng  2;1 D f  x  nghịch biến khoảng  1;1 Câu 44: Gọi a, b, c ba số thực khác thay đổi thỏa mãn điều kiện 3a  5b  15 c Tìm 2 giá trị nhỏ biểu thức P  a  b  c   a  b  c  A 3  log B 4 D 2  log C 2  Câu 45: Cho tam giác ABC có AB  3, BC  5, CA  Tính thể tích khối tròn xoay sinh hình tam giác ABC quay quanh đường thẳng AB: A 50 Câu 46: B Tất 75 C giá  3m  1 12 x    m  x  3x  trị 275 tham số D m để bất 125 phương có nghiệm với x  là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải trình A m  2 C m  B m  2 D 2  m  Câu 47: Cho khối hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi M trung điểm cạnh AB Mặt phẳng  MB ' D ' chia khối hộp thành hai phần Tính tỉ số thể tích hai phần A 12 B 17 C 24 D 17 Câu 48: Cho biết tăng dân số ước tính theo cơng thức S  A.e Nr (trong A dân số năm lấy làm mốc tính, S dân số sau N năm, r tỉ lệ tăng dân số hàng năm) Đầu năm 2010 dân số tỉnh Bắc Ninh 1.038.229 người tính đến đầu năm 2015 dân số tỉnh 1.153.600 người Hỏi tỉ lệ tăng dân số hàng năm giữ nguyên đầu năm 2020 dân số tỉnh nằm khoảng nào? A  1.281.600;1.281.700  B  1.281.800;1.281.900  C  1.281.900;1.282.000  D  1.281.700;1.281.800  Câu 49: Phần không gian bên chai rượu có hình dạng hình bên Biết bán kính đáy R  4,5cm bán kính cổ r  1,5cm, AB  4,5cm, BC  6,5cm, CD  20cm Thể tích phần khơng gian bên chai rượu bằng: 7695 cm3 16 A 3321 cm3 B C 957 cm3 D 478 cm3 Câu 50: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi Ông A gửi số tiền ban đầu 10 triệu đồng với lãi suất 0,5%/tháng, chưa đầy nửa năm lãi suất tăng lên 1%/tháng vòng q (3 tháng) sau lãi suất lại thay đổi xuống 0,8%/tháng Ơng A tiếp tục gửi thêm số tháng tròn rút vốn lẫn lãi 10937826,46912 đồng (chưa làm tròn) Hỏi ơng A gửi tổng tháng? ( Biết kỳ hạn tháng, lãi suất có thay đổi thay đổi sau hết tháng trình gửi ơng A khơng rút đồng nào, tiền lãi tháng cộng vào tiền gốc tháng sau) A 12 tháng B 13 tháng C tháng D 10 tháng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tổ Tốn – Tin MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2018 Mức độ kiến thức đánh giá Tổng số câu hỏi STT Các chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan 2 Mũ Lôgarit 2 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng Lớp 12 Số phức ( %) Thể tích khối đa diện 4 Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian Hàm số lượng giác phương trình lượng giác 2 Tổ hợp-Xác suất Dãy số Cấp số cộng Cấp số nhân Giới hạn 1 Lớp 11 Đạo hàm ( %) Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng 1 Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song 1 12 14 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Vectơ khơng gian Quan hệ vng góc khơng gian Lớp 10 Bất đẳng thức Khác Bài toán thực tế Tổng 1 50 Số câu 18 14 12 Tỷ lệ 36% 28% 24% 12% Đáp án 1-A 11-A 21-B 31-A 41-A 2-C 12-C 22-D 32-B 42-A 3-A 13-C 23-C 33-A 43-B 4-C 14-A 24-B 34-C 44-B 5-B 15-A 25-B 35-C 45-B 6-B 16-D 26-C 36-A 46-B 7-B 17-B 27-D 37-A 47-B 8-D 18-C 28-A 38-D 48-D 9-A 19-A 29-D 39-A 49-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Xét hàm số y  x  x, ta có y '  3x  2; y ''  x � yCT   � � � yCT  yCD  Phương trình y '  � x  � x  � � � 3 �y  CD � � Câu 2: Đáp án C Ta có: S AOB  S ABCD Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 10-A 20-B 30-D 40-B 50-A VS ABCD S ABCD SH  4 VS AOB S AOB SH Do Câu 3: Đáp án A 31 3 x 1  31 �� �  x   � x  2 Câu 4: Đáp án C   x  x 12 � x2  �2 x   VN  � nghiệm ứng với giao điểm Câu 5: Đáp án B x3 � log  x    log  x  1  � log �  x    x  1 � � � log � x  x   � � x  2 � Câu 6: Đáp án B uuur uuuur �xA '  Ta có: V O ;k  2  A   A ' � OA '  2OA � � Vậy A '  4; 2  �y A '  2 Câu 7: Đáp án B Gọi M trung điểm AB Tam giác ABC có trọng tâm I suy MI  MC Tam giác ABC có trọng tâm J suy MJ  MD Khi MI MJ  � IJ / / CD (định lí Talet) MC MD Câu 8: Đáp án D Stp  S xq  Sday   R.l   R    5a  4a   9 Câu 9: Đáp án A Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x  2 Câu 10: Đáp án A Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải �  30� Gọi O  AC �BD � � SD;  SAC    � SD, SO   DSO Ta có OD  a a a3 � SO  � V  SO.S ABCD  2 Câu 11: Đáp án A � CN � CMN  � �  CMN  � SBC   CN Ta có � CN � SBC  � Câu 12: Đáp án C cos x Điều kiện �۹۹ cos x x k 2 Câu 13: Đáp án C Gọi số có chữ số cần tìm abc, a, b, c � 2;3; 4;5;6;7 Chọn a có cách, chọn b có cách, chọn c có cách Số số có chữ số lập thành 6.6.6  216 (số) Câu 14: Đáp án A Phương trình cho � sin x  m Để phương trình cho có nghiệm 1 �m �1 Câu 15: Đáp án A Hai đường thẳng d d’ chéo Câu 16: Đáp án D Ta có: � cos x    � x  �  k 2 , k �� Vì �x � nên x  6 Câu 17: Đáp án B Ta có: SA   ABC  � SA  BC mà AB  BC � BC   SAB  � BC  SB Câu 18: Đáp án C Để phương trình vơ nghiệm 32  m  52 � m  16 � 4  m  Câu 19: Đáp án A Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tâm đường tròn ngoại tiếp đáy trung điểm cạnh BC Ta có: BC b2  c2 a b2  c 2 �SA � r  � R  � � r    a  b2  c2 2 4 � � Câu 20: Đáp án B 2x   x  m � x   x  mx  x  2m � f  x   x  mx  2m    1 x2 m6 � Rõ ràng f  2  �0, m nên ta cần có   � m   2m    � � m2 � Câu 21: Đáp án B a n a2n  a2n   a 1� a   lim  lim Ta có lim n 1 n a a2 a  2.2 2 n 2 Câu 22: Đáp án D Câu 23: Đáp án C sin 2 x � �+� 1+  3 sin x 3 Vì 1��� y Vậy tập giá trị  2; 4 Câu 24: Đáp án B Xét hàm số y  cot x cos  4 x  cos x �k �    cot x � hàm TXĐ: D  �\ � ��  x �D Hơn nữa: cot  4 x   sin  4 x   sin x �4 lẻ Xét hàm số y  cos x TXĐ: D  ��  x �D Hơn cos  3x   cos x � hàm số chẵn Xét hàm số y  tan x Ta có tan  5 x    tan x � hàm số không chẵn Xét hàm số y  sin x Ta có sin  2 x    sin x � hàm số không chẵn Câu 25: Đáp án B uuuuur r �xM '   �x  � �M ' Vậy M '  4; 4  Ta có: Tvr  M   M '  MM '  v � � �yM '   2 �yM '  4 Câu 26: Đáp án C �a � a 10 a 10 Ta có: S d  a , đường cao h  3a  �  � V  S h  d �2 � � � � 2 Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 27: Đáp án D Lấy ngẫu nhiên cầu cầu có C5  10 cách Suy số phần tử không gian mẫu n     10 Gọi X biến cố “lấy hai cầu trắng” 2 Lấy cầu trắng cầu trắng có C3 cách � n  X   C3  Vậy xác suất cần tính P  n X   n    10 Câu 28: Đáp án A Ta có 1  log a b  P  log b  2  a Câu 29: Đáp án D Ta có: y '   m   x   m   x  Với m  � y '  2  nên thỏa mãn m2 � m20 � � �� �0 m Với m �2 ta có để y ' �0 � � '  m  2   m  2  � � Hợp hai trường hợp suy  m �2 � m  1; m  Câu 30: Đáp án D a a V V  a  ;V2  a �  Ta có 4 V2 Câu 31: Đáp án A Ta có log a2   �53 43 � 1 1 b5 c  log a  b5c   log a � b c � log a b  log a c  log a b  log a c 2 6 � � log b c y  y      log b a log b a x x 6x Câu 32: Đáp án B �DM  BC Gọi M trung điểm BC � �AM  BC Suy BC   DMA  � � DBC ; ABC   60� Lại có DM  AM  a Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Dựng DH  AM � DH   ABC  1 a2 a2 Khi VABCD  DH S ABC  DM sin 60�  3 16 Câu 33: Đáp án A Cho a  4; b  ta có: log a b  ;logb a  nên A sai Câu 34: Đáp án C Số cách từ A đến B 4, số cách từ B đến C 2, số cách từ C đến D Số cách từ A đến D mà qua B C lần là: 4.2.3  24 (cách) Câu 35: Đáp án C Ta có: S NAD  1 d  N ; AD  AD  a 2 d  M ;( ABCD   AA '  a a3 Do VM ADN  AA '.S NAD  Câu 36: Đáp án A Các phát biểu B, C D đúng; phát biểu A sai Câu 37: Đáp án A Điểm I không thuộc mặt phẳng  ACD  (hình vẽ) Câu 38: Đáp án D Ta có: y  cos x  2 4 cos x  sin x  cos x   sin x  2 Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, có 2 �2 � � � � �4  �� 4 � �  sin x  cos x    2 � � �2 sin x  cos x � ��� �2 � � � � � �� � � � � � � �� Suy y + �+ 2 y 2 Vậy ymax   2 Câu 39: Đáp án A Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Qua G kẻ đường thẳng d song song với AB cắt SA, SB hai điểm Q, P Vì MN đường trung bình ABCD � MN / / AB Do MN / / PQ Vậy giao tuyến mặt phẳng  MNG   SAB  PQ Mặt phẳng  MNG  cắt khối chóp S ABCD theo thiết diện tứ giác MNPQ Vì MN / / PQ suy MNPQ hình thang Để MNPQ hình bình hành � MN  PQ  1 Gọi I trung điểm AB, G trọng tâm tam giác SAB � Tam giác SAB có PQ / / AB � PQ SG 2   � PQ  AB AB SI 3  2 AB  CD Mà MN đường trung bình hình thang ABCD � MN  Từ (1) , (2) (3) suy SG  SI  3 AB  CD AB  � AB  AB  3CD � AB  3CD Câu 40: Đáp án B Gọi h, r chiều cao bán kính đường tròn đáy hình trụ Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình trụ R  r  Theo ra, ta có h  R nên suy R  r  h2 h2 3R R � r2  �r 4 Diện tích tồn phần hình trụ là:   � 3  R R �R Stp  2 r  2 rh  2 r  r  h   2 �  R� � � �2 � Câu 41: Đáp án A Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 1  t  t  2t 12 t  lim   x �  � 3  4t 4 4 t Đặt x  t � L  lim x �� Câu 42: Đáp án A   �lim f  x   lim x   x  m 1 � �x �1 x �1 � m3  3m   � � Ta có: � 3 m  2 � �lim f  x   lim  m  3m  3 x  m  3m  �x �1 x �1 Câu 43: Đáp án B x  2 x2 � � Dựa vào đồ thị hàm số f '  x  ta thấy f '  x   � � f '  x   � � 0 x2 2  x  � � Do hàm số f  x  nghịch biến khoảng  0;  Câu 44: Đáp án B 3a  5b  a b a b �   c log15 15 �   c 35 log 15 log 15  log  log c c � a  c   t  � � a�  �� ab  bc  ca  Đặt t  log � � � � a � a  c � b  c �  � � b� � � t� t � � P   a  b  c    a  b  c  �4 Dấu abc  � , � ab  bc  ca  � chẳng hạn a  2, b  c  Câu 45: Đáp án B BA2  BC  AC Ta có cos � ABC   BA.BC �  60� �� ABC  120�� CBH Suy CH  BC sin 60� Khi quay tam giác quay AB ta khối tích  V  V N1   V N    CH AH   CH BH 3 (Trong V N1  ;V N2  thể tích khối nón tạo thành quay tam giác CBH CAH quanh AB) 1 75  CH  AH  BH    CH AB   t  x  3 Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 46: Đáp án B Đặt t  x  t  2t  PT �  3m  1    m    � m  3t  t    t  1  � m    f t 3t  t x x 2  t  1   7t   t  2t  1;  � � f ' t      Xét hàm f  x    khoảng với t � 1; � 3t  t  3t  t  Dựa vào bảng biến thiên, suy m  2 Câu 47: Đáp án B Dựng MN / / BD / / B ' D ' Chia thể tích khối A ' B ' D ' AMN thành khối chóp Ta có: VA ' B ' D ' AMN  VN A ' B ' D '  VN A' B ' M  VA' AMN 1  VN A ' B 'C ' D '  VD A ' B ' M  VA ' ABD 2 1 1 1  V  VD ' A ' B ' M  V  V  V  V  V 24 12 24 24 Do tỷ số thể tích phần V1  V2 17 Câu 48: Đáp án D Từ 2010 đến đầu năm 2015 ta có 1.153.600  1.038.229 �e5 r � r  0, 021 Từ 2010 đến đầu năm 2020, số dân tương ứng: 1.038.229 �e10 r  1.281.791 Câu 49: Đáp án C Gọi V thể tích phần khơng gian bên chai rượu 2 Ta có: V1   r AB   1,5 4,5  V2  81   BC 2  6,5 507 R  r  Rr    4,52  1,52  4,5.1,5     3 V3   R CD   4,52.20  405 � V  V1  V2  V3  957 Câu 50: Đáp án A Gọi a số tháng gửi với lãi suất 0,5%/tháng, x số tháng gửi với lãi suất 0,8%/tháng Khi tổng số tháng mà ông A gửi tiền vào ngân hàng a  x  tháng Suy số tiền ông A rút vốn lẫn lãi 10 000 000 �1, 005a �1, 013 �1, 008 x  10 937 826, 469 Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải � 1, 008x  10 937 826, 469 10 937 826, 469 � x  log1,008 a 10 000 000 �1, 005 �1, 01 10 000 000 �1,005 a �1, 013 Chọn a  � ta thấy a  x  Vậy số tháng mà ơng A phải gửi    12 tháng Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Tổ Toán – Tin MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2018 Mức độ kiến thức đánh giá Tổng số câu hỏi STT Các chủ đề Nhận biết Thông... Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A AB  3CD B AB  2CD C CD  AB D CD  AB Câu 40: Một hình trụ có hai đường tròn đáy nằm mặt cầu bán kính R có đường cao... Ta có: S d  a , đường cao h  3a  �  � V  S h  d �2 � � � � 2 Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 27: Đáp án D Lấy ngẫu nhiên cầu cầu có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử 2018 luyện đề THPTQG đề chuẩn 02 file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử 2018 luyện đề THPTQG đề chuẩn 02 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay