ĐỀ CƯƠNG VIẾT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH LÀO CAI

12 295 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2018, 16:24

- Khái quát truyền thống chống giặc ngoại xâm: trình bày lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm từ thời phong kiến phương Bắc đến thời kỳ đấu tranh chông thực dân Pháp xâm lược (trước năm 1886) - Khái quát truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, hiếu học…của xã MẪU ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ (1959 - 2015) Lời giới thiệu (của đồng chí Bí thư Đảng ủy) Chương I MIỀN ĐẤT - CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, HỘI Điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý: + Nằm vị trí huyện + Các phía tiếp giáp với địa phương - Diện tích tự nhiên… - Khí hậu - Đất đai, rừng núi, đất canh tác, đất lâm nghiệp… - Sơng suối, kênh, hồ Đơn vị hành - Từ thành lập có thơn (bản, làng…) - Trải qua thời kỳ có thay đổi gì… - Hiện có thơn… Đặc điểm kinh tế - Nghề chủ yếu… - Nghề thủ cơng… Đặc điểm dân cư, văn hóa - Đặc điểm dân cư: dân số; phân bố dân cư; dân tộc; thiết chế cộng đồng dòng họ - Đặc điểm văn hóa: ngơn ngữ, tập qn, nhà ở; ẩm thực, lễ hội, văn hóa dân gian, tơn giáo, tín ngưỡng… II TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, ĐOÀN KẾT CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM - Khái quát truyền thống chống giặc ngoại xâm: trình bày lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm từ thời phong kiến phương Bắc đến thời kỳ đấu tranh chông thực dân Pháp xâm lược (trước năm 1886) - Khái quát truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, hiếu học…của III TỪ TRONG THỜI KỲ 1886 – 1960 Chính sách cai trị thực dân Pháp phân hóa hội vùng đất thị trấn Mường Khương ngày - Khái quát tình hình nước, địa phương Lào Cai - Chính sách cai trị, bóc lột thực dân Pháp địa phương - Kinh tế - hội vùng đất Thị trấn Mường Khương thời Pháp thuộc vận động giải phóng dân tộc (19301945) - Khái quát tình hình đất nước giai đoạn 1930 – 1945 + Sự đời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam +Nét bật thành cơng cạc mạng Việt Nam - Tình hình địa phương giai đoạn 1930-1945 + Tình hình địa phương vận động chung đất nước, Lào Cai, huyện + Ánh sáng Đảng đến với Lào Cai xã… - Phong trào cách mạng địa phương Trong năm chống Pháp (1946-1950) - Khái quát tình hình đất nước năm 1946 -1950; - Khái quát tình hình Lào Cai, huyện…trong năm 1946 -1950; - Phong trào cách mạng địa phương năm 1946 – 1950; …tham gia đấu tranh giải phóng quê hương, đóng góp vào đấu tranh giải phóng huyện …, tỉnh Lào Cai; tăng gia sản xuất, bảo đảm sống dân xã… năm 1950 -1954: Ban cán Đảng huyện đời lãnh đạo đấu tranh giải phóng quê hương, bảo vệ thành cách mạng; phát triển kinh tế, văn hóa, hội địa phương; - ổn định tình hình trị, khơi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, hội: - tham gia đấu tranh bảo vệ thành cách mạng; đóng góp vào thắng lợi khánh chiến chơng thực dân Pháp xâm lược ……… năm khơi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, hội, cải cách dân chủ (1954-1960): - Khái quát tình hình, nhiệm vụ nước, Lào Cai, huyện xã: Nêu rõ thuận lợi khó khăn: - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Đảng Nhân dân xã; - Chủ trương, đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh, huyện, - Quá trình tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực + Khôi phục phát triển kinh tế Khôi phục kinh tế Cuộc vận động hợp tác hóa nơng nghiệp Phát triển sản xuất kết hợp hoàn thành cải dân chủ + Phát triển văn hóa, hội Phát triển giáo dục Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân Phát triển văn hóa, thơng tin + Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội + Mở rộng quan hệ ngoại giao + Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết dân tộc - Các phong trào cách mạng quần quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt - Tháng ……., Chi …… thành lập đánh dấu bước ngoặt lớn lịch sử phát triển địa phương * Tiểu kết chương I: Rút đặc điểm địa phương ảnh hưởng, tác động đặc điểm đến q trình phát triển địa phương Đánh giá nét bật, đóng góp đại phương giai đoạn Chương II ĐẢNG BỘ TRONG NHỮNG NĂM 1960 – 1975 I CHI BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐỊA PHƯƠNG (1960 – 1965) Khái quát đường lối Đảng cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc, chủ trương Đảng tỉnh Lào Cai vận dụng Đảng huyện Chủ trương phát triển lĩnh vực Đảng tỉnh; vận dụng Đảng huyện - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Đảng Nhân dân * Lãnh đạo triển khai thực nhiệm vụ trị địa phương - Chủ trương Chi địa phương: Nghị Đại hội Chi xã; Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch Ban Chi ủy Chi - Quá trình Chi địa phương tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực + Phát triển kinh tế thực kế hoạch Nhà nước năm lần thứ (1961 – 1965): Củng cố phát triển phong trào hợp tác hóa, đảy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công, thương nghiệp + Phát triển văn hóa, hội: Phát triển giáo dục Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân Phát triển văn hóa, thơng tin + Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội + Mở rộng quan hệ ngoại giao + Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết dân tộc - Các phong trào cách mạng quần quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt - Chủ trương biện pháp xây dựng Chi mặt: trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên Các kỳ Đại hội Chi từ năm 1960 đến năm 1965 - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thơng qua báo cáo trị…(khái qt đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Chi xã; Chi làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban Chi ủy Chi - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban Chi ủy Chi + Quá trình Chi tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực II CHI BỘ TRONG NHỮNG NĂM CẢ NƯỚC CÓ CHIẾN TRANH (1965 - 1975) - Khái quát tình hình, nhiệm vụ nước, tỉnh, huyện - Yêu cẩu nhiệm vụ đặt cho Chi Nhân dân - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, huyện - Chủ trương Chi xã: Nghị Đại hội Chi địa phương từ năm 1965 đến năm 1975 theo nội dung - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thơng qua báo cáo trị…(khái qt đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Chi xã; Chi làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban chi ủy Chi gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban Chi ủy Chi - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban Chi ủy Chi + Quá trình Chi tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực Lãnh đạo Nhân dân sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ Lãnh đạo Nhân dân chi viện cho miền Nam Lãnh đạo phát triển kinh tế: + Củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp + Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp + Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Lưu thông phân phối Lãnh đạo phát triển văn hóa, hội: + Phát triển giáo dục + Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân + Phát triển văn hóa, thông tin Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội Mở rộng quan hệ ngoại giao Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết, chi viện miền Nam Các phong trào cách mạng quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt Chủ trương biện pháp xây dựng Chi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên * Tiểu kết chương II: Đánh giá nét bật địa phương giai đoạn này, đóng góp địa phương phát triển huyện, tỉnh, nước Chương III ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG (1976 - 1986) I CHI BỘ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI (1976 – 1980) - Khái quát tình hình nước, Lào Cai, Mường Khương xã: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Chi Nhân dân - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, huyện - Chủ trương Chi xã: Nghị Đại hội Chi địa phương từ năm 1976 đến năm 1980 theo nội dung - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thông qua báo cáo trị…(khái quát đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Chi xã; Chi làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban chấp hành Chi - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban Chi ủy Chi + Quá trình Chi tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực Lãnh đạo phát triển kinh tế: + Củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp + Đẩy mạnh sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp + Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Lưu thông phân phối Lãnh đạo phát triển văn hóa, hội: + Phát triển giáo dục + Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân + Phát triển văn hóa, thơng tin Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội Mở rộng quan hệ ngoại giao Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết, chi viện miền Nam Các phong trào cách mạng quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt Chủ trương biện pháp xây dựng Chi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên II CHI BỘ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI (1981 – 1986) - Khái quát tình hình nước, Lào Cai, Mường Khương xã: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Chi Nhân dân - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, huyện - Chủ trương Chi xã: Nghị Đại hội Chi địa phương từ năm 1981 đến năm 1986 theo nội dung - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thông qua báo cáo trị…(khái quát đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Chi xã; Chi làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban Chi ủy Chi - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban Chi ủy Chi + Quá trình Chi tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực Lãnh đạo phát triển kinh tế: + Củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp + Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp + Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Lưu thông phân phối Lãnh đạo phát triển văn hóa, hội: + Phát triển giáo dục + Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân + Phát triển văn hóa, thơng tin Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội Mở rộng quan hệ ngoại giao Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết, chi viện miền Nam Các phong trào cách mạng quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt Chủ trương biện pháp xây dựng Chi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên * Tiểu kết chương III: Đánh giá nét bật địa phương giai đoạn này, đóng góp địa phương phát triển huyện, tỉnh, nước Chương IV ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 1996) I LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 - 1990) - Khái quát tình hình nước, Lào Cai, Mường Khương xã: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn - Đường lối đổi Đảng: Nội dung đường lối đổi Đại hội VI; ý nghĩa đường lối đổi - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Đảng Nhân dân - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, huyện - Chủ trương Chi xã: Nghị Đại hội Chi địa phương từ năm 1987 đến năm 1990 theo nội dung - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thơng qua báo cáo trị…(khái qt đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Chi xã; Chi làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban Chi Chi - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban Chi ủy Chi + Quá trình Chi tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực Lãnh đạo phát triển kinh tế: + Củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp + Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp + Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Lưu thông phân phối Lãnh đạo phát triển văn hóa, hội: + Phát triển giáo dục + Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân + Phát triển văn hóa, thơng tin Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội Mở rộng quan hệ ngoại giao Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết, chi viện miền Nam Các phong trào cách mạng quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt Chủ trương biện pháp xây dựng Chi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên II CHI BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1991 - 1995) - Khái quát tình hình nước, Lào Cai, Mường Khương xã: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Chi Nhân dân - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, huyện - Chủ trương Chi xã: Nghị Đại hội Chi địa phương từ năm 1991 đến năm 1995 theo nội dung - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thơng qua báo cáo trị…(khái qt đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Chi xã; Chi làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban Chi ủy Chi - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban Chi ủy Chi + Quá trình Chi tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực Lãnh đạo phát triển kinh tế: + Củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp + Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp + Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Lưu thông phân phối Lãnh đạo phát triển văn hóa, hội: + Phát triển giáo dục + Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân + Phát triển văn hóa, thơng tin Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội Mở rộng quan hệ ngoại giao Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết, chi viện miền Nam Các phong trào cách mạng quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt Chủ trương biện pháp xây dựng Chi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên * Tiểu kết chương IV: Đánh giá nét bật địa phương giai đoạn này, đóng góp địa phương phát triển huyện, tỉnh, nước Chương V ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA (1996 – 2015) I LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CƠNG NGHIỆP HĨA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XX (1996 2000) - Khái quát tình hình nước, Lào Cai, Mường Khương xã: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Đảng Nhân dân - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, huyện - Chủ trương Chi xã: Nghị Đại hội Chi địa phương từ năm 1996 đến năm 2000 theo nội dung - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thông qua báo cáo trị…(khái quát đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Chi xã; Chi làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban Chi ủy Chi gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban Chi ủy Chi - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban Chi ủy Chi + Quá trình Chi tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực 10 Lãnh đạo phát triển kinh tế: + Củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp + Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp + Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Lưu thông phân phối Lãnh đạo phát triển văn hóa, hội: + Phát triển giáo dục + Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân + Phát triển văn hóa, thơng tin Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội Mở rộng quan hệ ngoại giao Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đoàn kết, chi viện miền Nam Các phong trào cách mạng quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt Chủ trương biện pháp xây dựng Chi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên II LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CƠNG NGHIỆP HĨA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRONG 15 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI (2001 - 2015) - Khái quát tình hình nước, Lào Cai xã: Nêu rõ thuận lợi, khó khăn - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Chi Nhân dân - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, huyện - Chủ trương Đảng xã: Nghị Đại hội Đảng địa phương từ năm 2001 đến năm 2015 theo nội dung - Hoàn cảnh tiến hành Đại hội - Thời gian, địa điểm diễn Đại hội - Số lượng đảng viên tham dự Đại hội - Đại hội thơng qua báo cáo trị…(khái quát đánh giá kết mặt địa phương lãnh đạo Đảng xã; Đảng làm nhiệm kỳ - Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng gồm … Đồng chí; đồng chí … Bí thư, phó bí thư, danh sách, chức vụ đồng chí Ban chấp hành Đảng - Đại hội trí thơng qua Nghị (nội dung phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mặt nhiệm kỳ) - Lãnh đạo Nhân dân thực Nghị Đại hội: + Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Ban chấp hành Đảng + Quá trình Đảng tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng tất lĩnh vực 11 Lãnh đạo phát triển kinh tế: + Củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nơng nghiệp + Đẩy mạnh sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp + Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp + Lưu thông phân phối Lãnh đạo phát triển văn hóa, hội: + Phát triển giáo dục + Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân + Phát triển văn hóa, thơng tin Đảm bảo an ninh trật trật tự an toàn hội Mở rộng quan hệ ngoại giao Xây dựng hệ thống trị, vận động quần chúng, tăng cương đồn kết, chi viện miền Nam Các phong trào cách mạng quần chúng gương điển hình tiên tiến tất mặt Chủ trương biện pháp xây dựng Đảng mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên * Tiểu kết chương V: Đánh giá nét bật địa phương giai đoạn này, đóng góp địa phương phát triển huyện, tỉnh, nước * KẾT LUẬN: Đánh giá chung thành mà Đảng bộ, Nhân dân dân tộc Thị trấn Mường Khương đạt được, đóng góp phát triển huyện, tỉnh chiều hướng phát triển xã; rút học kinh nghiệm * Phụ lục Danh sách Ban chấp hành Đảng qua nhiệm kỳ; thành tích, danh hiệu Đảng đưuọc khen tặng qua thwoif kỳ; danh sách tóm tắt điển hình tiên tiến 12 ... nghĩa miền Bắc, chủ trương Đảng tỉnh Lào Cai vận dụng Đảng huyện Chủ trương phát triển lĩnh vực Đảng tỉnh; vận dụng Đảng huyện - Yêu cầu nhiệm vụ đặt cho Đảng Nhân dân xã * Lãnh đạo triển khai... nước, tỉnh, huyện xã - Yêu cẩu nhiệm vụ đặt cho Chi Nhân dân xã - Chủ trương đường lối Đảng: Nghị Đại hội Đảng thị, nghị quan trọng Ban chấp hành Trung ương, Bộ trị, Ban bí thư, Đảng tỉnh Lào Cai, ... giai đoạn Chương II ĐẢNG BỘ XÃ TRONG NHỮNG NĂM 1960 – 1975 I CHI BỘ XÃ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐỊA PHƯƠNG (1960 – 1965) Khái quát đường lối Đảng cách mạng xã hội chủ nghĩa miền
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG VIẾT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH LÀO CAI, ĐỀ CƯƠNG VIẾT LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH LÀO CAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay