giáo án điện tử bài ankin lớp 11

26 227 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2018, 22:58

Bài 32: ANKIN A N K I N Bài 32: “ ANKIN I Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp II Tính chất vật lý III Tính chất hóa học IV Điều chế V Ứng dụng I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP: Dãy đồng đẳng ankin: C2H2 HC ≡ CH C3H4 CH3 – C ≡ CH C4H6 CH3 - CH2 – C ≡ CH CH3 – C ≡ C - CH3 Những hợp chất có đặc điểm cấu tạo nào? Từ đó, rút định nghĩa ankin? I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP: Dãy đồng đẳng ankin: - - Ankin hidrocacbon khơng no, mạch hở, phân tử có liên kết C≡C gồm  liên kết 2liên kết C2H2, C3H4, C4H6, C5H8,… dãy đồng đẳng ankin Công thức chung CnH2n-2 với n≥2 I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP: Đồng phân: PHIẾU HỌC TẬP SỐ (1p) a) Hãy viết đồng phân ankin C5H8 ? b) Các đồng phân thuộc loại đồng phân gì? ĐP mạch C CH3 - CH2 - C ≡ C - CH3 CH3 - CH2 - CH2 – C ≡ CH CH3 – CH – C ≡ CH CH3 ĐP vị trí lk ba I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP: Danh pháp: a) Tên thông thường: b) Tên thay thế: PHIẾU HỌC TẬP SỐ (3p) Từ tên thông thường ankin SGK rút cách gọi tên thông thường ankin gọi tên thường ankin sau? CH3-CC-CH3 Đimetylaxetilen CHC-CH2-CH2-CH3 Propylaxetilen CH3-CC-CH2-CH3 Etylmetylaxetilen a) Dựa vào bảng 6.2, rút cách gọi tên thay ankin gọi tên thay ankin sau? CHC-CH2-CH2-CH3 • pent-1-in CH3-CC-CH2-CH3 • pent-2-in CHC-CH(CH3)2 • 3-metylbut-1-in I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP: Danh pháp: a) Tên thông thường: Tên gốc ankyl liên kết với C liên kết ba + axetilen b) Tên thay thế: Cách gọi tên thay ankin giống với anken, cần thay “en” “in” II TÍNH CHẤT VẬT LÝ - Các ankin có nhiệt độ sơi tăng dần theo chiều tăng phân tử khối - Các ankin có nhiệt độ sơi khối lượng riêng cao anken tương ứng - Các ankin không tan nước nhẹ nước (giống ankan anken) III TÍNH CHẤT HĨA HỌC  C C   Với đặc điểm cấu tạo vậy, tính chất hóa học Ankin có điểm giống khác so với anken? III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng cộng: a) Cộng hidro: Tùy vào xúc tác mà cộng đến ankan anken: Ni, t0 HH CH + 2H-H CH CH eti n CH etan CH eti CH Pd/PbCO3 HH + 2H-H bbbb t CH CH eten III TÍNH CHẤT HĨA HỌC b )Cộng brom: Tác dụng theo giai đoạn liên tiếp CH CH + Br-Br CHBr CHBr 1,2-dibrometen CHBr CHBr + Br-Br CHBr2 CHBr2 1,1,2,2-tetrabrometan III TÍNH CHẤT HĨA HỌC c) Cộng HX ( X OH, Cl, Br, CH3COOH…) CH CH + HCl xt, to CH2 CHCl cloeten (vinylclorua) CH2 CHCl + HCl xt, to Khi có xúc tác thích hợp: CH CH + HCl HgCl2 150-200oC CH3 CHCl2 1,1đicloetan Sản xuất nhựa PVC CH2 CHCl III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Cộng H2O: • CH etin CH+ H H-OH OH HgSO4 H2SO4, 800C CH andehit axetic CH OH III TÍNH CHẤT HĨA HỌC • Cộng H2O: HgSO4, H SO 80 C CH 4, HC≡CH axetile + H-OH anđehit - CH= n axetic HgSO4, C-CH3 + H CH H-OH OH H SO , 800C CH propi n Chú ý:  C2H2 tạo anđehit  Các ankin khác tạo xeton O C-CH3 OH đimetyl xeton III TÍNH CHẤT HĨA HỌC d) Phản ứng đime trime hóa Sản xuất cao su  ► Đime hóa to 2CH ≡ CH xt CH ≡ C – CH = CH2 vinylaxetilen  ► Trime hóa 3CH CH 6000C bột C C6H6 (benzen) III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng ion kim loại Nguyên nhân Thí nghiệm H−C≡C−R linh động Axetilen tác dụng với bạc nitrat amoniac Hiện tượng Xuất kết tủa màu vàng nhạt III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng ion kim loại Phương trình phản ứng H C C H + AgNO3 + NH3 Ag C Ag + NH4NO3  bạc axetilua C  Chỉ ank-1-in có phản ứng  Dùng phản ứng để phân biệt ank-1-in với ankan,anken ankin khác III TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng oxi hóa: a Phản ứng oxi hóa hồn tồn CnH2n-2 + (3n-1) O2 to n CO + (n-1)H O ► Tỉ lệ : nCO2 > nH2O  nankin = nCO2 - nH2O b Phản ứng oxi hóa khơng hồn toàn ► Ankin làm màu dung dịch KMnO4 tương tự anken IV ĐIỀU CHẾ Trong phòng thí nghiệm: CaC2 + H2O  Ca(OH)2 + C2H2 Ngày công nghiệp: Nhiệt phân metan: 1500 C, LLN CH4 C2H2 + H2 V ỨNG DỤNG: Chất dẻo PVC Đèn xì để hàn, cắt kim loại Axit hữu cơ, este Tơ sợi tổng hợp V ỨNG DỤNG: Đất đèn C2H2 …làm mau chín Ankin CỦNG CỐ Cộng Oxi hóa Hiđro Phản ứng cháy Brom+ Mất màu dd KMnO4 HX (HCl, H2O…) Đime trime hóa Thế ion kim loại Ank-1-in Phản ứng dùng để phân biệt ank-1-in với anken ankin khác BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài 1: Để làm etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp qua dd sau đây? A dd brom dư B dd KMnO4 dư C dd AgNO3 /NH3 dư D cách Bài 2: Trong số ankin có cơng thức C5H8 có chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3? A chất B chất C chất D chất Bài 3: Cho hình vẽ bên: • Mơ tả thí nghiệm • Nêu tượng, giải thích Bài 4: Vì thả đất đèn vào ao làm cá chết? Bài 5: Dẫn 3,36l hỗn hợp A gồm propin etilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thấy 0,840 lít khí có m gam kết tủa Các thể tích khí đo đktc • Tính phần trăm thể tích khí etilen A • Tính m ... đặc điểm cấu tạo nào? Từ đó, rút định nghĩa ankin? I ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP: Dãy đồng đẳng ankin: - - Ankin hidrocacbon không no, mạch hở, phân tử có liên kết C≡C gồm  liên kết 2liên... thay thế: Cách gọi tên thay ankin giống với anken, cần thay đuôi “en” “in” II TÍNH CHẤT VẬT LÝ - Các ankin có nhiệt độ sơi tăng dần theo chiều tăng phân tử khối - Các ankin có nhiệt độ sơi khối... thường: b) Tên thay thế: PHIẾU HỌC TẬP SỐ (3p) Từ tên thông thường ankin SGK rút cách gọi tên thông thường ankin gọi tên thường ankin sau? CH3-CC-CH3 Đimetylaxetilen CHC-CH2-CH2-CH3 Propylaxetilen
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử bài ankin lớp 11, giáo án điện tử bài ankin lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay