Bài giảng Powerpoint học kì 1 lớp 3:Tiet 33 gap mot so len nhieu lan

10 79 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2018, 11:25

? Kiểm tra cũ Toán Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng ti mÐt ? Tãm t¾t: 2cm A B C D ?cm Bài Độ dài đoạn thẳng CD là: giải ì = (cm) Đáp số: cm mét gấp lên lần Muốn biết kg gấp lần8là bao ?nhiêu mét? kg ta làm mét gấp lần 24 Muốn biết kg gÊp V× : x = 24 ( mét) lần kg ta lấy ì = 56 (kg) lít đợc gấp lên lần gấp lên lần bao lít? lít đợc gấp lên lần 35 lít gấp lên lần 30 v× : x = 30 V× : x = 35 (lÝt) Muèn gÊp mét sè lên nhiều lần ta làm nào? Kết luận: Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần Luyện tập Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi ? Tóm Bài tắt: giải tuổi Em Chị ? Tuổi Bài 2: Con hái đợc cam, mẹ hái gấp lần số cam Hỏi hái đợc cam ? Tóm tắt: Con Mẹ ? đợc mẹ Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) Số cho Nhiều số cho đơn vị Gấp lần số cho 15 Kết luận: Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Powerpoint học kì 1 lớp 3:Tiet 33 gap mot so len nhieu lan, Bài giảng Powerpoint học kì 1 lớp 3:Tiet 33 gap mot so len nhieu lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn