kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công ty cổ phần việt tiên sơn.doc

81 379 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 17:06

kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công ty cổ phần việt tiên sơn Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip LI NểI U t nc ta ang trờn phỏt trin v hi nhp vi nn kinh t th gii. Cỏc thnh phn kinh t u c to mi iu kin phỏt trin v bỡnh ng trc phỏt lut. Trc iu kin thun li ú, nhiu cỏc loi hỡnh cụng ty c thnh lp nh: cụng ty liờn doanh, cụng ty c phn, cụng ty trỏch nhim hu hn, cụng ty 100% vn nc ngoivi nhiu ngnh ngh khỏc nhau rt a dng v phong phỳ. Do vy, ũi hi chỳng ta phi cú mt i ng k toỏn viờn ln mnh c v cht v lng ỏp ng kp thi cho s phỏt trin kinh t núi trờn. L mt học sinh sau thi gian hc tp v nghiờn cu lý thuyt ti trng thỡ vic i xung cỏc cụng ty, xớ nghip tỡm hiu v lm thc t l mt yờu cu cn thit giỳp cho học sinh c c sỏt thc t.Trc s to iu kin ca nh trng, ca cụng ty C phn Vit Tiờn Sn v s giỳp hng dn ca thầy Nguyễn Hải Hà, em ó hon thnh bi bỏo cỏo thc tp tng hp ca mỡnh. Ni dung bi bỏo cỏo tng hp bao gm cỏc phn sau:Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần chính :Ch ơng I : lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần việt tiên sơn.Chng II. Thc t k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp ti Cụng ty c phn Vit Tiờn SnChng III. Mt s ý kin úng gúp nhm hon thin k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp ti Cụng ty c phn Vit Tiờn SnNguyn Vn Dng Lp 06 kT 71 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip Chơng Ilý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuấtI. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1 . Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp mối quan hệ mật thiết với doanh thu, kết quả ( lãi , lỗ) hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một cách khoa học hợp đúng đắn ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí giá thành sản phẩm. Việc tổ chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp ở từng bộ phận, từng đối tợng, góp phần tăng cờng quản lý tài sản, vật t lao động, tiền vốn một cách tiết kiệm hiệu quả. Mặt khác, tạo điều kiện phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm. Đó là một trong những điều kiện quan trọng tạo cho doanh nghiệp một u thế trong cạnh tranh, doanh nghiệp thể giảm bớt giá để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm , thu hồi vốn nhanh làm tăng lợi nhuận.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.Trong kinh doanh ai cũng muốn chi phí mình bỏ ra là ít nhất nhng khả năng thu lợi là lớn nhất. Thực tế rất nhiều biện pháp để tăng thu nhập, một trong các biện pháp thể mang lại kết quả cao là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Để quản lý chi phí hiệu quả trớc tiên phải nhận định hiểu các phân loại tổng chi phí nhằm kiểm soát tổng chi phí các chi phí riêng biệt. Xây dựng định mức chi phí quản lý chi phí theo Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 72 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip định mức để thể xác định các khoản chi tiêu là tiết kiệm hay lãng phí để kịp thời điều chỉnh. Phải quản lý chi phí theo tổng loại chi phí tổng loại phát sinh chi phí, nh vậy mới đảm việc tiết kiệm chi phí ở từng bộ phận chi phí.3. Nhiệm vụ của chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Trong điều kiện hiện nay, khi mà chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là một trong những yếu tố cần đợc quan tâm đáng kể thì kế toán càng ý nghĩa thiết thực đối với công tác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Để thực hiện tốt khâu này cần thực hiên các nhiêm vụ sau:- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học , hợp lý - Xác định đúng đắn đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, đối tợng tính giá thành sản phẩm, lựa chọn phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo các phơng án phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp - Tổ chức tập hợp chi phí phân bổ tổng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định- Tổ chức kiểm đánh giá khối lợng sản phẩm dở dang chính xác khoa học, hợp lý. -Tổ chức lập báo cáo chi phí cung cấp số liệu kịp thời về chi phí giá thành sản phẩm cho ban quản lý. Đồng thời thờng xuyên phân tích kế hoạch giá thành hạ giá thành để kịp thời biện pháp quản lý chi phí .II. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.1.1. Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất. 1.1.1. Bản chất của chi phí sản xuất :Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thể đợc hiểu là : Toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá các chi phí cần thiết khác mà doanh Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 73 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip nghiệp phải chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đợc biểu hiện bằng tiền tính cho một thời kì nhất định .Độ lớn của chi phí sản xuất là một đại lợng xác định phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu: Khối lợng của các yếu tố sản xuất đã tiêu hao trong kỳ giá cả của một đơn vị yếu tố sản xuất đã hao phí trong kỳ.Nghiên cứu bản chất chi phí giúp doanh nghiệp phân biệt đợc chi phí với chi tiêu: chi tiêu của doanh nghiệp là sự chỉ ra, sự giảm đi thuần tuý của tài sản, không kể tài sản đó dùng vào việc gì dùng nh thế nào. Chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu trong quá trình mua hàng, quá trình sản xuất kinh doanh làm cho các khoản tiêu dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh tăng lên. Còn chi phí trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ phần tài sản tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ. Ngoài ra chi phí còn bao gồm cả phần chi tiêu dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh tính nhập hoặc phân bổ vào chi phí trong kỳ.Nh vậy giữa chi phí chi tiêu mối quan hệ mật thiết với nhau, đồng thời sự khác nhau về lợng về thời điểm phát sinh. Chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy nó đợc tài trợ từ vốn kinh doanh; còn chi tiêu không gắn liền với mục đích kinh doanh, vì vậy nó thể đợc tài trợ từ những nguồn khác nhau, thể lấy từ quỹ phúc lợi, từ trợ cấp của nhà nớc không đ ợc bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. Để phục vụ cho công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất ra tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo tổng tiêu thức khác nhau.*Phân loại chi phí sản xuát theo nội dung, tính chất kinh tế.Căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của chi phí sản xuất để sắp xếp các chi phí sản xuất cùng nội dung, tính chất kinh tế vào trong cùng một yếu tố chi phí sản xuất, không phân biệt chi phí đó mục đích, công dụng nh thế nào trong hoạt động sản xuất. Bao gồm:Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 74 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip - Chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bộ chi phí các loại nguyên liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế chi phí nguyên vật liệu khác mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động sản xuất trong kỳ. - Chi phí nhân công: Bao gồm tiền lơng phải trả cho ngời lao động, phụ cấp các khoản trích theo lơng (nh BHXH , BHYT , KPCĐ)- Chi phí khấu hao TSCĐ: Là toàn bộ số tiền trích KHTSCĐ sử dụng cho sản xuất của DN trong kỳ. - Chi phí dịch vụ mua ngoài : là toàn bộ số tiền đã trả cho ngời cung cấp dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nh : Tiền điện, nớc , điện thọai- Chi phí bằng tiền khác: Bao gồm toàn bộ chi phí dùng cho hoạt động sản xuất trong kỳ ngoài bốn yếu tố trên.Cách phân loại này ý nghĩa rất quan trọng trong quản trị hạch toán, nó giúp các nhà quản trị biết đợc kết cấu tỉ trọng trong yếu tố chi phí sản xuất để phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, là sở để lập kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch quỹ tiền lơng, quy hoạch vốn. Ngoài ra, nó còn là điều kiện bắt buộc, cần thiết để kế toán lập báo cáo CPSXKD theo yếu tố trong thuyết minh báo cáo tài chính.* Phân loại chi phí theo mục , công dụng kinh tế của chi phí:Căn cứ vào mục đích của từng hoạt động, công dụng kinh tế của từng loại chi phí thì toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh đợc chia thành các loại chi phí sau :- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Gồm toàn bộ chi phí về nguyên liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, đ ợc sử dụng trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm.- Chi phí nhân công trực tiếp :Bao gồm toàn bộ cho phí tiền công, tiền lơng, phụ cấp các khoản cấp theo lơng (nh BHXH , BHYT , KPCĐ) của công nhân trực tiếp sản xuất.Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 75 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip - Chi phí sản xuất chung: Là các khoản chi phí sản xuất liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất trong phạm vi phân xởng, đội sản xuất. Chi phi sản xuất chung bao gồm các yếu tố chi phí sau:+ Chi phí nhân viên phân xởng: Là chi phí tiền lơng các khoản phải trả, các khoản trích theo lơng của nhân viên phân xởng , đội sản xuất + Chi phí vật liệu: Bao gồm các chi phí vật liệu dùng chung cho phân xởng sản xuất.+ Chi phí dụng cụ: Là chi phí về công cụ dụng cụ về phân xởng phục vụ sản xuất quản lý sản xuất Phân loại chi phí theo mục đích công cụ kinh tế của kinh tế của chi phí tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý CPSX theo định mức, cung cấp số liệu cho kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm theo khoản mục phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, làm tài liệu tham khảo để lập định mức CPSX ,lập kế hoạch cho kỳ.* Phân loại theo mối quan hệ với khối lợng sản phẩm công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ.+ Chi phí biến đổi: là chi phí thể thay đổi về tổng số tơng quan tỉ lệ thuận với sự tbay đổi khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Thuộc loại này chi phí nguyên vật liệu trục tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. + Chi phí cố định: Là chi phí không thay đổi tổng số khi sự thay đổi khối lợng sản phẩm sản xuất nh chi phí khấu hao tài sản cố định theo phơng pháp bình quân, chi phí điện thắp sáng.* Phân loại chi phí sản xuát theo phơng pháp tập hợp chi phí mối quan hệ với đối tợng chịu chi phí.+ Chi phí trực tiếp: Chi phí trực tiếp là khoản chi phí sản xuất liên quan trực tiếp đến việc sản xuất ra một loại sản phẩm, hoặc trực tiếp thực hiện một lao vụ, dịch vụ nhất Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 76 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip định, những chi phí này kế toán căn cứ vào số liệu chứng từ gốc để ghi trực tiếp cho từng đối tợng chịu chi phí.+ Chi phí gián tiếp: Chi phí gián tiếp là những khoản chi phí sản xuất liên quan đến nhiều loại sản phẩm sản xuất nhiều công việc thực hiện những chi phí này kế toán phải tiến hành phân bổ cho các đối tợng liên quan theo tiêu chuẩn thích hợp.* Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành chi phí. + Chi phí đơn giản nhất:Chi phí đơn giản nhất là chi phí cho một yếu tố duy nhất cấu thành nh: nguyên liệu. Vật liệu chính dùng trong sản xuất, tiền lơng công nhân sản xuất.+ Chi phí tổng hợp: Chi phí tổng hợp là những chi phí do nhiều yếu tố khác nhau tập hợp lại theo cùng một công dụng nh chi phí sản xuất chung.1.2. Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm.1.2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm.Giá thành sản phẩm : Là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những hao phí về lao động sống cần thiết lao dông vật hoá các chi phí cần thiết khác tính trên môt khối lợng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành nhất định. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu mang tính giới hạn xác định, vừa mang tính chất khách quan vừa mang tính chất chủ quan. Đồng thời, nó còn là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng nh tính đúng đắn của những giải pháp, quản lý nhà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động, chất lợng sản xuất, hạ thấp chi phí, tăng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, quản lý nh thế nào là vấn đề mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm Cùng với việc phân loại chi phí giúp cho việc nghiên cứu quản lý tốt thì trong kế toán tiến hành phân loại giá thành sản phẩm cũng hết sức quan trọng . Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 77 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip * Phân loại giá thành sản phẩm theo sở số liệu thời gian tính giá thành: - Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm đợc tiến hành trên sở chi phí sản xuất kế hoạch, sản lợng kế hoạch, đợc tiến hành trớc khi bắt đầu quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Đồng thời, nó là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp.- Giá thành định mức: Là giá thành sản phẩm đợc tính trên sở định mức các chi phí hiện hành chi phí tính cho đơn vị sản phẩm , việc tính toán giá thành định mức cũng đợc thực hiện trớc khi tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm. - Giá thành sản xuất thực tế: Là chỉ tiêu phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức các giải pháp kinh tế, tổ chức, kĩ thuật để thực hiện sản xuất sản phẩm , là sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Việc phân loại này, cho phép đánh giá trình độ quản lý của doanh nghiệp trong mối quan hệ với doanh nghiệp khác, cho phép đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện cụ thể về sở vật chất, trình độ tổ chức quản lý của bản thân doanh nghiệp.* Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán chi phí. - Giá thành sản xuất: Bao gồm các chi phí sản xuất : CPNVLTT, CPNCTT CPSXC tính cho sản phẩm, công việc hoạc lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản xuất là căn cứ để hạch toán thành phẩm nhập kho, giá vốn hàng ban, mức lãi gộp trong kỳ của doanh nghiệp.- Giá thành toàn bộ: Bao gồm giá thành sản xuất cộng thêm CPBH CPQLDN tính cho khối lợng sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ của sản phẩm chỉ đợc tính toán xác định khi sản phẩm công việc hoặc lao vụ đợc tiêu thụ, là căn cứ để tính thu nhập trớc thuế của doanh nghiệp. Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 78 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.Giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm mối quan hệ chặt chẽ biện chứng với nhau trong qúa trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Trong đó, CPSX là sở để tính giá thành sản phẩm ngợc lại giá thành sản phẩm là thóc đo mức CPSX thực tế để sản xuất ra từng loại sản phẩm từ đó kiểm soát giám sát các chi phí thực tế bỏ ra.Chúng là biểu hiện hai mặt của quá trình sản xuất kinh doanh, đều cùng biểu hiện bằng tiền những hao phí về lao động sống, lao động vật hoá các chi phí khác doanh nghiệp chi ra cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm. Nhng lại sự khác nhau ở các phơng diện sau : - Chi phí sản xuất gắn với một thời kì nhất định, không phân biệt cho loại sản phẩm nào, đã hoàn thành hay cha, còn giá thành sản phẩm là xác định một lợng chi phí sản xuất nhất định, tính cho một đại lợng kết quả hoàn thành nhất định.- Xét cho một kì nhất định độ lớn của tầm chi phí sản xuất tổng giá thành sản phẩm cũng khác nhau. Sự khác nhau về mặt lợng mối quan hệ của hai chỉ tiêu nay đ-ợc thể hiện ở công thức sau:Giá thành = Chi phí sản xuất + chi phí sản xuất - chi phí sản xuất Sản phẩm dở dang đầu kỳ phát sinh trong kỳ dở dang cuối kỳTrong công thức tính giá thành sản phẩm nêu trên, giá thành sản phẩm đợc hiểu là giá thành sản xuất, cho phí bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm; không bao gồm chi phí liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm các khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý chung toàn doanh nghiệp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ đợc tính thu nhập của số sản phẩm , lao vụ dịch vụ đã đợc tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh.III. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành.1. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.Nguyn Vn Dng Lp 06 kT 79 Trng CCN Sao Chuyờn Thc Tp Tt Nghip Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thể phát sinh ở nhiều điểm khác nhau liên quan đén việc chế tạo sản phẩm , lao vụ khác nhau. Các nhà quản trị doanh nghiệp cần biết đợc các chi phí đó phát sinh ở đâu, dùng vào việc sản xuất sản phẩm nào. Chính vì vậy, chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kì phải đợc kế toán tập hợp theo một phạm vi, giới hạn nhất định. Đó chính là đối tợng kế toán chi phí sản xuất. Đối tuợng kế toán tập hợp CPSX là phạm vi giới hạn mà CPSX phát sinh cần đợc tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát CPSX yêu cầu tính giá thành. Phạm vi, giới hạn để tập hợp CPSX trong DN thể là:- Nơi phát sinh chi phí : phân xởng, tổ đội, bộ phận chức năng- Đối tợng chịu chi phí : Sản phẩm công việc hoặc lao vụ do DN đang sản xuất, công trình, hạ mục công trình, đơn đặt hàng Căn cứ để xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất :- Đặc điểm cấu sản xuất tổ chức sản xuất của doanh nghiệp - Quy trình công nghệ sản xuất , chế tạo sản phẩm- Đặc điểm công dụng của chi phí trong quá trình sản xúât- Đặc điểm của sản phẩm , yêu cầu kiểm tra , kiểm xoát về chi phí - Căn cứ vào yêu cầu tình giá thành theo đối tợng tính giá thành .2. Đối tợng tính giá thành.Đối tợng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành giá thành đơn vị .- Căn cứ để xác định đối tợng tính giá thành :+ Quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm.+ Đặc điểmtổ chức cấu sản xuất + Đặc điểm sử dụng sản phẩm, nửa thành phẩm + Các yêu cầu quản lý, yêu cầu cung cấp thông tinNguyn Vn Dng Lp 06 kT 710[...]... PHẦN VIỆT TIÊN SƠN1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn được thành lập vào ngày 07/03/2003 với tên tiếng Việt là :Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn, tên tiếng Anh là VietTienSon Holdings Company, tên viết tắt là VTS.HDCO .Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn trụ sở chính đặt tại Qn Sui - Đường 18 Cộng Hồ - Chí Linh - Hải Dương.Cơng ty cổ phần Việt. .. trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp. 3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. Chi phí sản xuất sau khi đà tập hợp theo từng khoản mục cần đợc kết chuyển để tập hơp chi phí sản xuất cho toàn doanh nghiệp chi tiết theo từng đối tợng chịu chi phí. Tuỳ thuộc vào phơng pháp kế toán , kế toán hàng tồn kho doanh nghiệp áp dụng mà kế toán sử dụng tài khoản phù hợp để tập hợp chi phí sản... hạch tốn, cơng việc của mỗi kế tốn viên lớn, địi hỏi mỗi kế toán viên phải nắm chắc nghiệp vụ cách hạch toỏn .ii.thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần việt tiên sơn.1. c im k tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Việt Tiên SơnNgành sản xuất sản phẩm xây lắp là một ngành sản xuất tính chất cơng nghiệp, song... Để tính toán đơn giản thờng đợc tính nh sau: Chi phí loại trừ = giá thành kế hoạch - lợi nhuận định mức( giá bán sp phụ)- Đối với sản phẩm hỏng tính theo giá thành thực tế nh đối với sản phẩm hoàn thành hoặc căn cứ theo quyết định của xử lý của lÃnh đạo.Chng llTình Hình Tổ Chúc Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Tính Giá ThànhCông Ty Cổ Phần VIệt Tiên SơnI. TèNH HèNH CHUNG CA CễNG TY C PHẦN... đối tợng tính giá thành thể là thành phẩm có thể là cả nửa thành phẩm ở giai đoạn đang chế biến. 3. Mối quan hệ giữa đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành. Ta thấy: Đối tợng kế toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành giống nhau ở bản chất, đều là những phạm vi giới hạn nhất định để tập hợp chi phí sản xuất theo đó, và cùng phục vụ cho công tác quản... chức kế toán chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Còn xác định đối tợng tính giá thành là xác định phạm vi, giới hạn của chi phí liên quan đến kết quả sản xuất đà hoàn thành của quy tình sản xuất. thể hiểu là đối tợng tập hợp chi phí phạm vi rộng hơn đối tợng tính giá thành; Vì đối tợng tập hợp chi phí là nơi phát sinh chi phí hoặc nơi chịu phí, còn đối tợng tính giá thành chỉ là nơi chịu chi. .. chuẩn phân bổ hợp chi phí sản xuát đxà tập hợp đẻ tính ra tỷ lệ tính giá thành. * Tiêu chuẩn phân bổ: thờng là giá thành kế hoach hoặc giá thành đinh mức. Tính tỷ lệ giá thành Giá thành thực tế cđa nhãm sp tÝnh theo tõng kho¶n mơc =( theo khoản mục ) tổng tiêu chuẩn phân bổ từng khoản mục chi phí Giá thành thực tế Tỷ lệ tính gián tiếp tiêu chuẩn phân bổ của = xcủa từng sản phẩm giá thành từng... theo đúng kế hoạch mà cấp trên chỉ đạo. Hàng tháng phải báo cáo tình hình lại Cơng ty để hướng chỉ đạo mới.III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty cổ phần Việt Tiên SơnSơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Cơng ty Nguyễn Văn Dương Lớp 06 kT 733KẾ TỐN TRƯỞNGKẾ TOÁN TỔNG HỢPTHỦ QUỸKẾ TOÁN TSCĐ, KIÊM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGKẾTOÁN KHOKẾ TOÁN THUẾKẾ TOÁN VIÊN... tích kiểm tra chi phí, giá thành sản phẩm. Giữa chúng mối quan hệ chặt chẽ xuất phát từ mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, thể hiện ở việc sử dụng số liệu chi phí sản xuất đà tập hợp đợc để xác định giá trị chuyển dịch các yếu tố chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành. Tuy vậy, giữa hai khái niệm này vẫn sự khác nhau nhất định.- Xác định đối tợng kế toán chi phí. .. chi phí. 5. Tính giá thành sản phẩm* Đối tợng tính giá thành là các loại sản phẩm công nghiệp do doanh nghiệp sản xuất ra cần đợc tính giá thành .* Các phơng pháp tính giá thành: Gồm 7 phơng pháp :1. Phơng pháp giản đơn2. Phơng pháp hệ số 3. phơng pháp tỷ lệ 4. Phơng pháp cộng chi phí 5. Phơng pháp loại trừ chi phí 6. Phơng pháp tính giá thành liên hợp 7. Phơng pháp tính giá thành theo định . 3 phần chính :Ch ơng I : lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty cổ phần việt tiên. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1 . Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công ty cổ phần việt tiên sơn.doc, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công ty cổ phần việt tiên sơn.doc, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công ty cổ phần việt tiên sơn.doc, Phân loại chi phí sản xuất., Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp., Đối tợng tính giá thành., Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất CPNVLTT, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp., Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang., Tính giá thành sản phẩm, Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty cổ phần Việt Tiên Sơn, Thuận lợi và khó khăn của Cơng ty cổ phần Việt Tiên Sơn, Hệ thống chứng từ sử dụng tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Hệ thống tài khoản sử dụng tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Hệ thống báo cáo sử dụng tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn, Đặc điểm một số phần hành kế tốn chủ yếu tại Cơng ty, Nhận xét và đánh giá chung về tình hình tổ chức kế tốn tại Cơng ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay