BÀI KIỂM TRA ĐẠI -CHƯƠNG III-có đáp án

2 352 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:28

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 8 (tiết 56) Năm học: 2008-2009 Thời gian làm bài 45 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất có một ẩn số? A. ax + b = 0 C. (x – 5)(x+2) = 0 B. 2x + 1 = 2x - 5 D. 3x – 1 = 4x Câu 2: Phương trình x 2 = 9 A. Có một nghiệm là x = 3 C. Có hai nghiệm là x = 3 và x = -3 B. Có một nghiệm là x = -3 D. Vô nghiệm Câu 3: 2 + mx = -3 nhận x = 1 là nghiệm khi: A. m = -1 C. m = 0 B. m = 1 D. m = -5 Câu 4: Hai phương trình sau là tương đương: 2x = 2 và x 2 -1 = 0 A. Đúng B. Sai Câu 5: Điều kiện xác đònh của phương trình: 2 1 3 1 4 2 x x x − = + − + là: A. x ≠ 2 C. x ≠ 2 và x ≠ -2 B. x ≠ -2 D. Cả ba câu trên đều đúng Câu 6: Phương trình 1 2 1 có nghiệm là: 2008 2007 2009 x x x− − − = − A. x = 2009 C. x = -2007 B. x = -2008 D. Cả ba câu trên đều sai. II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Giải phương trình: 3 ) 0 1 2 ) 2 1 1 2 4 3 2 1 ) 2 2 a x x x x b x x c x x x − = − − − + = − − = − − − Bài 2: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 5 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 6 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết rằng vận tốc dòng nước là 2km/h. III. BÀI GIẢI: PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất: CÂU 1 2 3 4 5 6 ĐÁP ÁN A C D B C A PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Giải phương trình: ( ) { } ( ) ( ) { } 3 2 2 2 ) 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 tập nghiệm S = -1;0;1 1 2 ) 2 1 1 2 4 2 1 4.2 4 4 2 2 2 8 4 4 2 2 6 2 7 0 0 tập nghiệm của phương trình là S= 0 a x x x x x x x x x x Vậy x x b x x x x x x x x x x x Vậy − = = = = ⇔ − = ⇔ ⇔ ⇔ = ± − = = − − − + = − ⇔ − − + = − − ⇔ − − + = − + ⇔ − = + ⇔ = ⇔ =          ĐỀ B ( ) { } 2 2 3 2 1 ) 2 2 : x-2 0 x 2 Qui đồng khử mẫu: 3 = 2 1 2 3 2 1 2 4 4 0 Giải phương trình trên ta được nghiệm x = 2 Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm: S = 2 x c x x x ĐKXĐ x x x x x x x x − = − − − ≠ ⇔ ≠ − − − ⇔ = − − + ⇔ − + = Bài 2: ( ) là khoảng cách giữa hai bến A và B. ĐK: (x > 0) x Vận tốc đi từ A đến B là ( / ) 5 x Vận tốc về từ B đến A là ( / ) 6 đề bài ta có phương trình: x x 2 2 6 5 6 Gọix Km Km h Km h Theo x ⇒ ⇒ − = + ⇔ 2.30 5 2.30 6 5 60 60 120 (Thoả điều kiện đề bài) Vậy khoảng cách từ bến A đến bến B là 120Km. x x x x − = + ⇔ − = + ⇔ = . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 8 (tiết 56) Năm học: 2008-2009 Thời gian làm bài 45 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm). 2km/h. III. BÀI GIẢI: PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất: CÂU 1 2 3 4 5 6 ĐÁP ÁN A C D B C A PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI KIỂM TRA ĐẠI -CHƯƠNG III-có đáp án, BÀI KIỂM TRA ĐẠI -CHƯƠNG III-có đáp án, BÀI KIỂM TRA ĐẠI -CHƯƠNG III-có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay