G.An Anh 9 (3 cot)

215 120 0

Max Born Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,280 tài liệu

  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Giáo án: Tiếng Anh 9 Ngày soạn: / / 200 Unit 1: A Visit From a pen pal Dạy tuần: 1 Period1: Getting started - Listen and read I./ aims - Khởi động, nói về các hoạt động tham quan giải trí mà học sinh có thể tổ chức cho bạn bè khi họ đến chơi, thăm quê hơng mình - Giới thiệu ngữ liệu và nội dung bài học: một cuộc đến chơi thăm và tham quan thành phố của một ngời bạn nớc ngoài - -Giáo dục cho học sinh lòng tự hào về đất nớc, quê hơng mình - Nội dung ngôn ngữ: + The Past simple + The Past simple with wish ii./ teaching aids - Tranh sgk trang 6 - Tranh phong cảnh, địa danh, sinh hoạt văn hóa địa phơng - Đài , băng III III./ procedures Teacher Students Content 1.warm up: * greeting: * Chatting: - Do you have pen pals? Do you have any friends abroad / in the North/ in the South? Do you like to have pen pals? * Yêu cầu học sinh nhìn tranh trang 6 về đất nớc con ngời và cuộc sống ở Việt Nam, cho các em nhận dạng các địa danh trong tranh và nêu tình huống: If you have a foreign pen pal who is coming to visit you for the first time. He / shes going to stay with you for a week. What activities would you do during the visit? * Giáo viên làm mẫu với một học sinh khá( chỉ vào tranh Văn Miếu) T: I think this is one of the places we want to take our friends to. Because it is the first university of Viet Nam -Yêu cầu học sinh làm cặp t- HS trả lời HS quan sát tranh, nhận dạng địa danh và nghe giới thiệu tình huống S: Good idea I believe The Literature Temple in HaNoi; Đong Xuan market, Temple; Restaurant; museum; a historical building; a traditional festival Đối với học sinh lớp yếu có thể cho gợi ý: Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 1 - - 1 - Giáo án: Tiếng Anh 9 ơng tự ( Do the same) -Gọi học sinh trình bày ý định của mình trớc lớp Cho HS liên hệ với điểm du lịch ở địa phơng mình + Which beauty spot is famous in Thai Binh? +If your pen pal visited Thai Binh, where would you take him/ her to? Why? - Gọi một vài cặp hỏi đáp tơng tự nh trên our friends will be interested in it HS làm cặp EX: S 1 : I think we should take our friends to a market. S 2 : I think so. We can do shopping and introduce him/her aVietNamese market. HS hỏi đáp market/ do shopping restaurant/ eat Bún Chả etc . In ThaiBinh: - Bo market - ĐongChau beach - Keo pagoda 2. Presentation Teacher Students Content * GV giới thiệu tình huống bài đọc: Maryam, bạn qua th của Lan đến thăm Lan * Cho HS nghe đoạn đầu bài học và trả lời câu hỏi: What do you know about Maryam? * Yêu cầu HS đọc lớt bài khóa và tìm xem Lan đã đa Maryam đi đâu( ghi bảng các địa danh) *Giới thiệu một số từ mới bằng cách giải thích, điệu bộ - HS nghe giới thiệu tình huống. - HS nghe băng trả lời S 1 : She is Lans Malaysian pen pal S 2 : Shes from Kuala Lumpur S 3 : She was staying with Lan last week - HS đọc và tìm địa danh - HS nghe giải thích từ, đoán nghĩa, đọc từ Hoan Kiem lake; President Ho Chi Minhs mausoleum; the history museum; Van Mieu; parks and lakes in HaNoi; Mosque on Hang Luoc street Words mosque(n): nhà thờ hồi giáo Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 2 - - 2 - Giáo án: Tiếng Anh 9 * Vocabulary game: Guess the words -Yêu cầu HS đoán từ, cho trớc chữ cái đầu tiên * Cho HS nghe băng, đồng thời theo dõi sách - GV làm rõ nghĩa cấu trúc used to trong ngữ cảnh bài T: What did Lan use to do when she was a primary school girl? T: Yes She often walked past the mosque on her way to primary school. What about now? Does she often walk past the mosque? T: So used to means usually do sth in the past and no longer now - Yêu cầu học sinh tìm một số câu trong bài biểu đạt mong ớc của Lan và Maryam và giải thích qua cấu trúc : S wish S past simple HS đoán từ theo định nghĩa 1) correspond 2) friendliness 3) impress 4) mosque 5) pen pal HS nghe băng, nhìn sách S: Lan used to walk past the mosque on her way to primary school S: No, she doesnt do this any more HS tìm câu trong bài ( I wish you had a longer vacation; I wish I had more time to get to know your beautiful country better) correspond(v) : exchange letters: trao đổi th tín be impressed by(v): bị gây ấn tợng bởi pray(v): cầu nguyện * Guess the words 1. To write letters to and receive them from somebody: c . 2.Showing kindness and pleasantness:f . 3. To make sb feel admiration and respect: i . 4. There are many these churches in Malaysia: m . 5. Someone who you often write letters to but have never met : p . used to + V ( express an action usually happened in the past) S wish S past simple 3. Practice Teacher Students Content * Gọi một hoặc hai em đọc to bài khóa trớc lớp để kiểm tra phát âm - HS đọc bài Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 3 - - 3 - Giáo án: Tiếng Anh 9 -Yêu cầu HS xem lại bài khóa tìm thông tin cần thiết để chọn câu trả lời đúng * Gọi HS trả lời, GV chữa lỗi nếu cần - HS làm bài tập chọn đáp án đúng - HS trả lời I Key 1 C two weeks 2 B HaNoi people were friendly 3 D all the above 4 B invite Lan to Kuala Lumpur 4. Production Teacher Students Content *Recall: Chia lớp thành 4 nhóm - 2 nhóm: Đóng vai Lan kể lại chuyến đi 1 tuần với Maryam ở Hà Nội -2 nhóm: Đóng vai Maryam kể lại chuyến đi Hà Nội thăm Lan - Gọi một số em trong các nhóm kể trớc lớp -HS hoạt động nhóm - HS kể trớc lớp Gợi ý: * Lan: Maryam, my pen pal was staying with me last week. She is from Kuala Lumpur. We have been pen pals for over 2 years. On the first day in Ha Noi, I took her to Hoan Kiem lake. She was really impressed by the beauty of the city and by the friendliness of HaNoi people 5. Home work: Teacher Students - Viết lại đoạn văn kể chuyện đi thăm Hà Nội ( đóng vai Lan hoặc Maryam) - Hớng dẫn HS làm bài tập (sách bài tập) - Chuẩn bị phần Speak HS nghe hớng dẫn và ghi bài về nhà Unit 1: A visit from a pen pal Period 2: Speak I/ aims: -students can introduce themselfves and answer those introduction II./ teaching aids: Tranh về một số bạn đến từ một số nớc Japan, England, Australia( su tầm Anh 6 trang 154) III./Hoạt động dạy học 1.Warm up Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 4 - - 4 - Giáo án: Tiếng Anh 9 Teacher Students Content *Gọi một vài HS tự giới thiệu về mình *Yêu cầu HS làm cặp tự giới thiệu về mình và đáp lại lời giới thiệu -HS giới thiệu về mình trớc lớp My names . Im from . I like English, music, Vietnamese food. - HS làm cặp Ex: S 1 : Hello S 2 : Hello. Nice to meet you. Let me introduce myself. Im Nam. What is your name? S 1 : Im Ngoc . How old are you? S 2 : Im 14 years old. How about you? S 1 : Me , too hobby 2.Presentation Teacher Students Content * GV chỉ tranh và giới thiệu tình huống: Who are they? Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. * Matching: Gọi 2 HS đọc câu mẫu hội thoại giữa Maryam và Nga - Yêu cầu HS làm cặp, sắp xếp lời thoại giữa Maryam và Nga - Gọi một vài cặp đọc to bài hội thoại đã hoàn thành - GV sửa lỗi nếu cần thiết Nghe giới thiệu tình huống They are Nga and Maryam HS đọc mẫu HS làm cặp sắp xếp lại bài hội thoại - HS đọc hội thoại trớc lớp * Key: Matching 1: Hello. You must be Maryam c, Thats right, I am 5: Pleased to meet you. Let me introduce myself. Im Nga. b, Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lans classmates? 4. Yes, I am. Are you enjoying your stay in Viet Nam? d, Oh yes, very much. Vietnamese people are very friendly and HaNoi is a very interesting city 2. Do you live in a city, too? e, Yes. I live in Kuala Lumpur. Have you been there? Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 5 - - 5 - Introduce yourself Age Country Name Giáo án: Tiếng Anh 9 3. No. Is it very different from HaNoi? a. The two cities are the same in some ways 6. I see . Oh! Heres Lan. Lets go 3.Practice Teacher II Students Content * Giới thiệu 3 bạn đến từ 3 n- ớc (dùng tranh Unit 15 Anh 6) - Yoko is from Tokyo, Japan. She likes Vietnamese people. She loves cities in VietNam - Paul is from Liverpool, England. He loves the people, the food and the beaches in Viet Nam - Jane is from a small town in Perth, Australia. She loves the temples and churches in Viet Nam. She loves ao dai, Vietnamese food, especially nem * Yêu cầu HS làm cặp tạo lập hội thoại tơng tự 3a - Nhắc HS đọc kĩ về nhân vật mình sẽ đóng ( khuyến khích HS đóng lần lợt cả 3 nhân vật) - Gọi một số cặp đọc đối thoại trớc lớp - HS nhìn tranh, nghe GV giới thiệu - HS đọc kĩ về các nhân vật phần 3b và tạo lập hội thoại t- ơng tự phần a theo cặp - HS thể hiện đối thoại trớc lớp * Một số gợi ý nói: Mai: Hello. You must be Yoko Yoko: Thats right, I am Mai: Pleased to meet you. Let me introduce myself. Im Mai Yoko: Pleased to meet you, Mai. Are you one of Lans friends? Mai: Yes, Iam. Are you enjoying your stay in VietNam? Yoko: Oh, yes, very much. I like VietNamese people. I love old cities in VietNam Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 6 - - 6 - Yoko - Japan Paul Liverpool Jane Australia Giáo án: Tiếng Anh 9 Mai: Do you live in a city, too? Yoko: Yes, I live in Tokyo, a busy big capital city. Have you been there? S: No. Is it very different from HaNoi? Yoko: Yes, Tokyo is larger than HaNoi Mai: I see. Oh, heres Lan. Lets go 4.Production Teacher Students Content * GVcho tình huống: Hoa từ Huế đến. Cả em và Hoa đều là bạn của Nam và đang đợi Nam ở ngoài câu lạc bộ học Tiếng Anh. Tởng tợng cuộc làm quen giữa em và Hoa và thiết lập bài hội thoại tơng tự mục 3b * Khuyến khích HS tự tởng t- ởng tình huống và tạo lập hội thoại HS thiết lập hội thoại theo cặp dựa vào tình huống GV cho - HS thiết lập hội thoại tự do * Gợi ý: -Hoa is from Hue ( an old city) Her house is near Hue citadel. -Like people and sea food in Thai Binh 5.Home work III Teacher Students - Viết một đoạn đối thoại về một cuộc làm quen giữa em và một ngời bạn mới - Bài tập : Sách bài tập - Chuẩn bị phần Listen - HS nghe hớng dẫn làm bài và ghi bài về nhà Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 7 - - 7 - Giáo án: Tiếng Anh 9 Tuần 2 Unit 1: A visit from a pen pal Soạn ngày: / / 200 Period 3: Listen i./ Mục tiêu bài học - Học sinh có khả năng nghe và chọn tranh theo nội dung bài về chuyến đi tham quan Mỹ của Carlo II./ Đồ dùng dạy học - Đài, băng - Tranh trang 9 sgk III./ Hoạt động dạy học 1.Warm up Teacher Students Content * Kims game: Cho HS xem 6 tranh phần Listen khoảng 1 - Chia lớp thành 2 đội, yêu cầu HS viết tất cả các từ chỉ các vật trong tranh theo trí nhớ - HS quan sát tranh - HS ở 2 đội lên bảng viết, đội nào viết đợc nhiều từ và chính xác hơn thì thắng grass flower park bus restaurant sign table . 2. Pre Listening Teacher Students Content * Cho HS xem 6 tranh trang 9, yêu cầu nhận biết từng tranh nói về cái gì, ở đâu, có những hoạt động gì trong tranh theo cặp - Gọi HS phát biểu, ghi ý chính lên bảng * Giới thiệu tình huống bài nghe: Tim Johns - HS xem tranh thảo luận theo cặp - HS trả lời theo tranh - HS nghe giới thiệu nội dung bài nghe Tranh a 1 : -Walking on the grass - There is a sign No walking on the grass Tranh a 2: - Picking flowers up - There is a sign No Picking flowers up Tranh b1: -A bus has number 103 Tranh b 2 : -A bus has number 130 Tranh c 1 : There is a Mexican restaurant Tranh c 2 : There is a hamburgers restaurant Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 8 - - 8 - Giáo án: Tiếng Anh 9 Mexican pen pal Carlo, is visiting the USA. What are they going to do? Where are they going to go? - Yêu cầu HS đoán chọn tranh xem 2 bạn sẽ làm gì, đi đâu - HS đoán 3. While- Listening Teacher Students Content * Mở băng lần 1 cho HS nghe khái quát toàn bài - Mở băng lần 2 yêu cầu HS nghe và tìm tranh đúng với nội dung bài nghe - Yêu cầu HS so sánh câu trả lơì với bạn - Gọi một vài em đọc câu trả lời trớc lớp - Mở băng lần 3 cho HS kiểm tra đáp án và đa ra đáp án đúng - HS nghe băng - Nghe băng và chọn tranh - HS so sánh kết quả nghe với bạn - Trả lời trớc lớp - Chép đáp án đúng Key a - 1 b - 2 c - 2 * Lời thoại băng nghe: Tim: Are you hungry, Carlo? Carlo: Yes Tim: Okay. Lets go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive Carlo: Thats fine. I really like walking in the park. Youre lucky to have a place like this close to your home. Its so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle Tim: Carlo!! Be careful. Youre walking on the grass. The park keeper is growing some more- youll kill the new grass! Carlo: Oh, sorry. I didnt see the sign Tim: Come on. Its time we caught the bus Carlo: Is that our bus, Tim? Tim: No. Thats a 103 bus. We want the number 130 Carlo: Where are we going to eat? Tim: Its up to you. Theres a new Mexican restaurant in town Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 9 - - 9 - Guess Listen a b c Giáo án: Tiếng Anh 9 Carlo: Oh, no. I can eat Mexican food at home. I love American food. Id rather eat hamburgers Tim: Okay. I know exactly where we need to go ! 3. Post -Listening Teacher Students Content * Mapped dialogue: Yêu cầu HS làm cặp đóng vai Tim và Carlo theo nội dung bài nghe với gợi ý sau: Tim: Carlo Lets . restaurant OK. We/ walk/park. There/sign/ shouldnt/grass Oh, sorry Its time/ catch a bus .number? .130. Where/eat ? .Mexican restaurant No, .American Food OK *.Deliberate mistakes: Yêu cầu HS nghe GV đọc và phát hiện lỗi sai rồi sửa Tim and Carlo want to go to a market.They are walking in the park. Carlo is picking the flower up because he didnt see the sign. They are going to catch a bus. Thats a 103 bus. Carlo wants to eat at a new Mexican restaurant HS dựa vào từ gợi ý thiết lập hội thoại theo nội dung bài nghe HS nghe, phát hiện chỗ sai, giơ tay trả lời và sửa lại Đáp án gợi ý: Tim: Lets go to a restaurant. Carlo: OK. We are walking in the park. Theres a sign No walking on the grass. You shouldnt walk on the grass Tim: Oh, sorry Carlo: Its time for us to catch a bus Tim: What number is the bus? Carlo: Number 130 Tim: Where are we going to eat? Carlo: Theres a Mexican restaurant in town Tim: No, I like American food. Lets eat hamburgers Carlo: OK market restaurant picking the flower up walking on the grass 103 130 a new Mexican a hamburger 5.Home work Teacher Students -Viết kể lại chuyến đi đến nhà hàng ăn HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi bài Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 10 - - 10 - [...]... pants 2 Pre- listening Teacher Students Content * Cho HS quan sát tranh a, HS quan sát XX Tranh a b, c tranh và trả lời A baggy pants - Gv đặt câu hỏi gợi nhớ các từng tranh B blue shorts từ chỉ quần áo, giầy dép C a pink skirt trong từng tranh XXI Tranh b Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 30 - - 30 - Giáo án: Tiếng Anh 9 What do you call these clothes in English? What color are these... các tranh còn - HS nhìn tranh lại và làm rõ nghĩa một số nghe giải thích từ chỉ trang phục qua tranh -Yêu cầu HS thảo luận - HS làm cặp cặp hỏi đáp xem những ngời trong tranh từ đâu đến - Gọi một vài cặp hỏi đáp - HS hỏi đáp trớc lớp trớc lớp Ex: - GV kiểm tra đáp án và S1: Where does she AODAI Tranh a: a kimono: áo Kimônô Tranh c: Váy Êcốt, trang phục của ngời đàn ông Scotland,may bằng vải kẻ Tranh... thầm tự làm 2) 196 0s: students bài 3) 197 0s: cheaper 4) 198 0s: fashion -HS so sánh bài làm với 5) 199 0s: sale bạn -HS trả lời XXXIV Key b -Viết đáp án đúng 1 The word jean comes from a kind of - HS đọc thầm bài material that was made in Europe - HS nghe hát chuyền 2 The 196 0s fashions hộp và bóng, hỏi và trả were embroidered lời ( đội nào có nhiều jeans, painted jeans bạn trả lời nhanh, đúng and so... Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 28 - Students - 28 - Giáo án: Tiếng Anh 9 -Viết 5 câu nói về sở thích ăn mặc của - HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi những ngời trong gia đình em bài về nhà -Bài tập ( sách bài tập) -Chuẩn bị phần Listen Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 29 - - 29 - Giáo án: Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing Period 3:listen I./ Mục tiêu bài học - HS có khả năng nghe... Tranh c: Váy Êcốt, trang phục của ngời đàn ông Scotland,may bằng vải kẻ Tranh d: a sari: vải xa ri quấn quanh thân ngời thay cho quần áo Tranh e: quần Jeans Tranh f a veil: mạng che mặt IX Key a) She comes from Japan Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 22 - - 22 - Giáo án: Tiếng Anh 9 chữa lỗi come from? S2: She comes from Japan S1: Why do you know that? S2: Because she is wearing a Kimono... thì thắng cuộc) 3 Because jeans became cheaper 4 Jeans at last became high fashion clothing in the 198 0s 5 The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 199 0s 4 Post -reading Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 35 - - 35 - Giáo án: Tiếng Anh 9 Teacher Students * Discussion: Cho HS liên hệ -HS thảo luận nhóm bản thân và thảo luận câu hỏi theo... vào từ - GV chỉ tranh họa báo về các chi tiết Tiếng Anh tơng đtrên chiếc áo dài ơng trên bảng * Grammar awareness: - Yêu cầu HS nhận biết các câu ở thì - HS tìm và trả lời hiện tại hoàn thành và câu bị động trong bài - Yêu cầu nhắc lại cấu trúc câu thì - HS nhắc lại hiện tại hoàn thành và câu bị động Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 23 - - 23 - Giáo án: Tiếng Anh 9 3 Practice Teacher... Trờng THCS Hoà Tiến - 24 - - 24 - Giáo án: Tiếng Anh 9 5.Home work Teacher Students -Viết thành đoạn văn, nêu những hiểu - HS nghe hớng dẫn làm bài tập và ghi biết và cảm nghĩ về chiếc áo dài của dân bài về nhà tộc Việt Nam -Bài tập ( sách bài tập) -Chuẩn bị phần Speak Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến - 25 - - 25 - Giáo án: Tiếng Anh 9 Unit 2: Clothing XV Period 2:speak I./ Mục tiêu... Trờng THCS Hoà Tiến - 26 - - 26 - Giáo án: Tiếng Anh 9 ghép trớc lớp - GV cho đáp án đúng -HS ghi đáp án f- 4 a short- sleeved blouse g - 7 baggy pants h - 2 a plaid skirt i - 9 blue shorts * Vocabulary game: Chain game - GV nói câu đầu tiên sau -HS lần lợt đặt câu đó yêu cầu HS nói tiếp nối tiếp câu của GV: (nếu lớp yếu GV có thể cho HS gợi ý bằng cách giơ tranh) T:I have a colorful T-shirt S1: I have... colorful T- shirt and a plaid skirt S2: I have a colorful T- shirt, a plaid skirt and a plain suit etc * Hoặc GV có thể dùng HS nhìn tranh, đọc một số tranh vẽ về các tên các loại quần áo loại quần áo, yêu cầu HS trong tranh dùng từ vừa học, gọi tên các loại quần áo trong tranh 3.Practice Teacher Students * Survey: Cho HS đọc phiếu điều tra gợi ý ( giải thích nếu cần) -Yêu cầu HS viết thêm 2 câu hỏi vào . Listening Teacher Students Content * Cho HS xem 6 tranh trang 9, yêu cầu nhận biết từng tranh nói về cái g , ở đâu, có những hoạt động g trong tranh theo. khả năng nghe và chọn tranh theo nội dung bài về chuyến đi tham quan Mỹ của Carlo II./ Đồ dùng dạy học - Đài, băng - Tranh trang 9 sgk III./ Hoạt động dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: G.An Anh 9 (3 cot), G.An Anh 9 (3 cot), Pre Listening While- Listening Teacher, Pre Reading While -Reading Teacher, Mục tiêu bài học Đồ dùng dạy học Hoạt động dạy học, Warm up Teacher Pre- listening Teacher While- listening Teacher, Warm up Teacher Hoạt động dạy học, Warm up Teacher Pre- writing Teacher, Warm up Teacher Hoạt động dạy học, Warm up Teacher Presentation Practice Teacher, Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher, Warm up Teacher Pre - listening Teacher, Pre - reading Teacher Post - reading Teacher, Warm up Teacher Pre - Writing Teacher While - writing, Practice: Prepositions of time Teacher Practice: Modal could with wish and the past simple with wish, Warm up Teacher Presentation Teacher, Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher, Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher, Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher, While - reading Teacher Post - reading Teacher, Pre - Writing Teacher While - writing Teacher Post writing, Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher, Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher, Pre - reading Teacher While - reading Teacher, Pre - Writing Teacher While - writing Teacher, Practice: Gerunds Teacher Practice: Tag question, have b. have had c. had d. will have 16. The city theatre has to b. have to c. had to d. have, Presentation : Teacher Practice : Teacher, Warm up : Teacher Crops are sprayed with Presentation : Teacher, Warm up : Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher, Warm up : Teacher Pre - reading : Teacher, Warm up : Teacher Pre - writing Teacher, Warm up : Teacher Practice : Adjectives and adverbs: Teacher, Warm up Teacher Presentation Teacher, Warm up : Teacher Presentation : Teacher Practice : Teacher, Warm up : Teacher Pre - listening : While - listening Teacher, Warm up : Teacher Pre - reading: Teacher While - listening : Teacher, Warm up : Teacher Họat động dạy học :, Warm up Teacher Presentation Teacher, Warm up Teacher Presentation Practice Teacher, Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher, Warm up Teacher Pre - reading, Warm up Teacher Pre - Writing Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến, While - writing Teacher Post writing Homework Teacher, Warm up Teacher Practice: Relative clause Teacher, Practice: Adverb clauses of concession Teacher Homework Ngời soạn: Cao Việt Hà - Gv Trờng THCS Hoà Tiến, Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher, Warm up Teacher Presentation Practice Teacher, Warm up Teacher Pre - listening Teacher While - listening Teacher, Pre - Writing Teacher While - writing Teacher, Warm up Teacher Practice: Relative clauses Teacher, Warm up Teacher Presentation Teacher, Practice Teacher Prodution Teacher Homework Teacher, Warm up Teacher Presentation Teacher Practice Teacher, Warm up Teacher While - listening Teacher, Pre - reading Teacher, Pre - Writing Teacher While - writing Teacher, Practice modals: may, might Teacher Practice conditional sentences: type 1 and type 2 Teacher

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay