Sinh hoc 12 co ban 2 cot

61 88 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Phần V: Di truyền học Chơng I: chế di truyền và biến dị Tiết: 01 !" 1. Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: !"#$%&'()* +)#$$,-&)(* +$(. /*01123451'&)678 2. Kĩ năng - Rèn luyện và phát triển t duy phân tích, khái quát hoá. 3. Thái độ - Bảo vệ môi trờng, bảo vệ động- thực vật quý hiếm. # $%&'()#* 9:;::(* +<=> <5?51'@678 A678 <5?$B1$))CD$$B) $+,-+#.#/%0 #* 1. ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra) 3. Bài mới 1(23+456#7)80,9 3 '"+4 1(23+4E-:# ;"8<4=+ =$F)-,*GF =-H)&- )I678 =-)&2&:;: 9( : F J!"C-KF =-H)&1L+$)M +)N 1(2>+4?-:# ;"8<:@' ,")<+ =O)&B!GPP A(* +$F M&)(* +$(.F 9<BE)678QLR$)M )D$ML)ST$)M ; U81:():;LR : VRWD ())ST; U81S():;LR S V:XW D U81Y():;LR Y VXRW =+ 1. Khỏi nim =$.)MD@Z678 ():CD$DD :D@ Z6[8 2.Cu trỳc chung ca gen cu trỳc U=LY-KE OK+)\E,] . OK()E(); OK1E^]_, 1DB( @' ,")<+ 1. Khỏi nim UA(* +$'$B) 2 `';)D@Z DB D())ST; A(* +La%F 1(23+4A-:# ;"8<B"C,-+# +#D+2> 56 =-)&B!GPPP1D2 &:;S • b@678#  1]aD\))1 )F • 678@) Bc )F,F • JLaD\) -)2WD678F • J)M,'&)678$ F • J'*)/$B1-H M_D) Bc )F • AM)WD$BGF M)WDd)MF- &)F • >12'@678 1) 2. Đặc điểm : A(* +$(.E4$!Y !11D()):;)%$ -G1CD$DD A(* +I):+efYf A(* +I$BG)d GY._$B A(* +$%:.) ()?/S)%:&_; A(* +L,))EC; ()]:&_. A(* +L,DW1E$)& -g+()): Bc hd(_i E6,-+#+#D+2> 56 F#G 2 ;:E)@1)M 8<]aS$\D@) F4")!+HE@) BcW &-)) F I+% $+E j7Hk678D)$l-: &_k678*C#)cSM5 d\1_ jJSM+$M_ jAC)M_$B1-H:' *)) BcW&E  4J K :> ,LG+4  4J K :> ,LG+4  4J KM :> ,LG+4 M 4> K :> ,L9+4 FN$B"OE:D678m :$\'&) nS678 ) FP+4#Q6Eo5&])8<'@ D.8<$)a,%-W ` R5+4cèE 8Ba_-a&''@678]&-g @&5-]&-g@' - Mét sè c©u hái tr¾c nghiÖm. - C«ng thøc. Æn dßE Jp`@q-gD:T<=>IHS; -)I!"6[8; Tiết: 02 ?STUR !" 1. Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: /*01123451DB( r1!"$)M6[8 9D@-!"D 8BD\-)2&WDD'*0 12&WDD 2. Kĩ năng [s$ t"&)&2)* )I2$gD ! "$'& $gI&2-#`.(&)-&_ ;)DD*)L2 `d1(_& +(&)-+*`( 3. Thái độ - Từ kiến thức: " Hoạt động của các cấu trúc vật chất trong tế bào là nhịp nhàng và thống nhất, bố mẹ truyền cho con không phải là các tính trạng sẵn mà là các ADN- sở vật chất của các tính trạng" từ đó quan niệm đúng về tính vật chất của hiện tợng di truyền. # $%&'()#* <5?D@Z6[8 <5?22*`( <5?51*`( <5?)M.D$#)2*`( $+,-+#.#/%0 #* 1. ổn định tổ chức lớp 2. Kim tra bi c A(* +$F-&)(* +$(.F 8 BcW&-))1))51'&) 678F 3. Bi mi : 1(23+456#7)80,9 > '"+4 F1(23+4E-:# ;"8<V# !+:@ =-%-+E6[8La$)M)F !"LF; B\I&I <=>-)D1IgD&E 6[8 6[8 6[8 J J! " =-)&2&S;S-IGP;S F9( )1LaD\) -)2DB( F6[8M)*'Bu) Fkl)-)2DB ( FJ+MWD6[8F S# !+:@ 1. Cu trỳc v chc nng ca cỏc loi ARN h8.*9i 2. C ch phiờn mó U#G 2 ;:E# H1)WD DB U I+% $+E*H*Gl6[8 D)$:)MD678*C#)c-SM5 jJQL:M$M_ FJ8)/$B1-H M_) Bc) F>122DB($ F9# 12 DB( 9<BE Uv&_6[8+WDB 678*H*Gl6[8 D)$l.)MD@Z678 5!-H: :&_) #)cSM5-C BM(_1D-H: .))8r<k H %D,1*dDB (D6[8*DL F1(23+4?T×m hiÓu vÒ dÞnh m· =-B-+EDDB 1)F  B\&2&S;Y-wGPP UFbWDLaD) F;)M)/c-H) F;)M)1D-H6[8^G , F6[8d@1)1D-H ]-`,) F6[8;! 1-)-`,\ BF-`,11D$6[8 ;! F$B1)* F[L)M.)1D)F12 )M.L F<' -`1)1  F<*WDLa # ]CD)$DD F:[1+*6[8WD *)BDDB U<&51(]:[=- )-+/D:D$4;8B@ q FF1L:T1+*6[8 L)BDDB*F .)B$)MF jAC)CM_1D-H:[ '*))8r< 6 _ x /  _ 6 / = _ yz / z _ y= / nCD)$)$)Lg:; 1$6[86[81DG )g)5 j&6[8 2 @H1)678#)c$M{ FN$B"OE.)MD678n:6[8 FP+4#Q6E6[8'1D -)2&WDDB2 `, M &#:@ 1. Hoạt hoá a.a 7H.:&_k;'*)) .)*)M)/c-HD 6 8/*Gk%;*)M) $B1-H6[85!nD!D; 6[8 2. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit 6[81D#-H]-`,(\h6x=i 6[8;]\hAin[_( LHD-H(;]\w6[8 )8r< ; : 6[8nH-`,BM_( LHD-H(; : w6[8)8r< $B1DD*a;]\ -; : [*` :.w6[8$)6[8 \/q; S 6[8n[_( LHD-H(; S w6[8) 8r<$B1DD*a; : - ; S <' -`$M# 1[1D# -H(1w6[86[8_K /qnCD)$DD*DL 8/*Gk%;]\ qCD)$1DG g)5nDDB)Q Uo3E6[8*&Z*GWD- GCD)$K$)M?'|} )#&*G+$\; R5+4J J51* +]D.DE'&)&)(vµ(; <'1DY51B)2&WDD))5WD /# BD%K,M* +d_m)); - Một số câu hỏi trắc nghiệm. J!E Dặn dò - Về nhà trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài. - Chuẩn bị trớc bài 3. Tiết: 03 AWWXYRZ !" 1. Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: 9*1)$+))M. h*D)- *D) g,*51+))M.D)o 2. Kĩ năng - Tăng cờng khả năng quan sát hình và diễn tả hiện tợng diễn ra trên phim, mô hình, hình vẽ. - Rèn luyện khả năng suy luận về sự tối u trong hoạt động của thế giới sinh vật. 3. Thái độ # $%&'()#* hY;:Y;SY;S $+,-+#.#/%0 #* 1. ổn định tổ chức lớp 2. Kim tra bi c - t *01-122DB(F 3. Bi mi: 1(23+456#7)80,9 n3 '"+4 Fh1(23+4 =-%-+Ev+))M. ,$+)$&Dp *M); Fv+))M.L34 1)_-H5&-gF ? Điều hoà hoạt động của gen ở tế bào nhân sơ khác tế bào nhân thực nh thế nào? Fh1(23+4?-:# ;"2 <"#10 #1(23+4564=+[\ +#8]+#D+\^ =O B\I&B!G PP;:-2&Y;: FD)$ Fd'-)Y;:( N#C B"C8<2 <"#10#1(23+4564=+ v+))M.,$+) $&Dp*M))1) ^ảm)))M.&_1)DK D-H+/{&'D /5; - ở sinh vật nhân sơ, điều hoà hoạt động gen gen chủ yếu đợc tiến hành ở cấp độ phiên mã. - ở sinh vật nhân thực, sự điều hoà phức tạp hơn ở nhiều cấp độ từ mức ADN (trớc phiên mã), đến mức phiên mã, dịch mã và sau dịch mã. <"#10#1(23+4564=+[\ +#8]+#D+ \ơ 1. mụ hỡnh cu trỳc ope ron Lac cL$B2-+!" /*D@_$+dG- L:51+)I$D) D)o gv B\I&B!G PP;S-2&Y;S-Y;S Fq&Y;S)M. )D)$ /L$l5 Fk/L !$l5+)h[i I1)!1 DB( Fq&Y;S)M. )D)o /L$l5F FtM&)/L !$l5)M DB(F :D)?E j~6E jh)D)iE-K-g jhD)iE-K]. j[E+) 2. s iu ho hot ng ca ụperon lac Uk/L$l5E+oà [WDDB!1DB!1c-) -g$!1DB( hBi Uk/L$l5E+)[W DDB1$l5$! c-)-$ WDB!1 DB!1`)M"*-) -gB'*)-g)M .6rJD DB(-*`(hi; R5+4J g,51+))M.D)$; Jâu hỏi trắc nghiệm. Dặn dò - Về nhà trả lời câu hỏi trongSGK vào vở. - Tìm hiểu trớc bài 4. Tiết: 04 _Y` !" 1. Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: hiểu B@51D&-5. 1.1-D@*M.1 p@@@ .1-!. c51.1 hg2.1 2. Kĩ năng rs$ t"D@,&)&2)251. 1 - rèn$ t"&)&t"!*G g2.1_ -H)/-&-g 3. Thái độ - Thấy đợc tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trờng, ngăn ngừa, giảm thiểu việc sử dụng các tác nhân gây đột biến gen. # $%&'()#* t$&\-+1*` %$.1].-g'-g- )/; s5?51.1 hR;:R;S&))  $+,-+#.#/'()#* 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Kiểm tra bài cũ  t1)$+))M.F,51+))M. D)o; 3. bài mới : h1(23+456#7)80,9 n3 '"+4 Fh1(23+4Et-:# ;"8<23% $+4=+ =- B\&IGP;:a *.1 9&2&-g#• Fv.1# ëD.DL$B 21&' W 1_)Fn  UF.1L$*  =-$ -*)&E/`MM *)$%hi2 ` 666E/ EMMn.1 )%QAg$LHE ?L77Q)AL 77H Fvg .1$ Fh1(23+4?-:# ;"C'(+423 % $+4=+ J)&2&-+*M§BE B\&)9 dMvr > hg2  B: %D B)% :%D gvEM&)K$§B 1%) L/D]1ña DBL/D) 1_2 1` $F  1_2 1`$.();L`  W)&.L2 `; H)F UnÕu.]\h6x=i)%.1 hx=6i`:%DF n)WDDB)%•)*&' WD; 3% !+4=+ 1. khái niệm la1Wq)$B 21:h.1i)%.&_%D  v&_.1$LM.&_L$ )%, Ut#;23% $+E$a.1 (5 ?cC'(+423% $+4=+a#b2<]V2$+ 23% $+2 ;:c t B.%D tB)%.%D  * h1(23+4A-:# ;"nguyªn nh©n vµ ^#$V#C\ +#23% $+4=+ Fn B@)@ B1 9& *@@ .1 Fvg  B@)$" @.1L)AF hh$,")%$ J€ S $L$B@ ! , mcZ)M*}Q*),  D@L)I dN; - k-&Z*G)D$,?  BBBi FcM1 hM1&Z*G B$) @ 0A?+@ ##Z $,  B D$,i U=-)&IGPP;S, M?Ml55E*M/ -*M1 hs 2&R;:<=> Fh +F512 L *gvEv.1D&& $\678 F B\&+1D-)D\ *}ƒ}_)L $%D)F hs IPP;SB@_@ §B -§B*)@ ; Fh1(23+4_-:# ;"8<#]"B"O #"+480d+4#Q65623% $+4=+ 9&IGPPP;: ? l)M.1)L34)1 L F.1L-}1) ? tM&)L.1$? B $2I)1)-I_ )&_LM\&_ D hd):&_,)%L$-&)-H 8<§B gen DW15-, ]BI1&!&_i Nguyªn nh©n vµ c^#$V#C\ +#23 % $+4=+ 1. Nguyªn nh©n tZ)M tDL#M c)I s_ r_$)M2&$,&))5 Mét sè vi rót . 2. C¬ chÕ ph¸t sinh ®ét biÕn gen a. sự kÕt cặp không đúng trong nhân đôi ADN UJ51El55.*M1L a-`,$B1*)` W1 1%D b. tác động của các nhân tố đột biến t@-g$,hZ)Mi t@)IherxiE 1%D6 ^=z @&Ih:&_-iE .1 ]"B"O80d+4#Q65623% $+4=+ 1. hậu quả của đôt biến gen v.1$1W6[8 1WDB W..-+:  :&_,M; v&_LM&!&_.1$ _$)M2&WDDB m.&_L$)%, 2. vai trò và ý nghĩa của đột biến gen a. Đối với tiến hoá o#$H JD B$)1)-I _; b. Đối với thực tiễn R5+4J - p@.1-.1; v.1$F*D&1)F - m_2a678y6[8,Mg2I1; 0 ]V8<+#0 s\$-+.1]&-g vIHe vIGL1SY&)) UbW&E)M)ag2*.1^&5? AM_Ez=6y=66yyz=6 6[8=zxyzxxy666y=zx ;$y$y$ &y$  6Vz AM_Ez=6y=z6yyz=6 =zxyz=xy666y=zx ;$yy$ &y$ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ efghRiY`RjkRg  !" m-!"8< nB%.8<%C$) - t - B@D&.18< $)M.18<-g2 34*M.1 )1) rs$ t"D@,22D@, B@34 .18< # $%&'()#* 1. b&_$8<hSi:&_$)&-g 2. s5?1W8<22 BD@ 3. s5?8< 4. <5?&'&cD#1D678)8<&-g@p  $+,-+#.#/%0 #* k ;:,6%0 l v.1$F.1D&1)Fg2.1   ?%0 :m h1(23+456#7)80,9 n3 '"+4 =-)E]&-gL@, !OJ7]D.1)$8< F1(23+4t-:# ;"#-+##C n" ,Eg FOJ7]--&-@&5$Fh]vr $678•D)%*)…)%6[8;†&- @&]$678M1D*M-}; =-)E-+-*] &-@'L$8< U9<IGP;Y;-+-g M)B8<,%.8< P# I:\H#; h-+##C 80n",E# ;+8 56g C$)M?M8< )1)# Ugv B\&H$M1!{-+ D@)F98<2D@ )-g#• h B\B*E*M%) d$)-‚]aDi .8<]$)L )F UUq&e;:&(  -8<FF Ft@.L!" hgvW&B1!sgk) U h1(23+4?t-:# ;"8<n",E\ !" # ;+8 56g =O)&2&e;S& * h-‡+Fh!.#)ci =-%-+E)@C1)5 .!:678^)$ 678W$? L#1DI) @ 9&E678#1D-)SY8<-L I)!.#)c. $+*)c$M$\ F8<M)daD\ )F Ftg'&cD#1DD678-_ \DB FcM):$B)# FcCD)$$B# F/,&5&0&c FFd'-)( B!" 8<EF la)2-ˆ +M7 h$a/)2-678 $B1-H&)-!.#)c ; +M-L"'@ D@$WDi Fh1(2>+4At-:# ;"23% $+n" ,Eg U=O B\&I&B .1& FcLD.18< ^) D1)-8<$-*]D.1)i • gvD9)& B\) D • td&5?6rJ7k;‰=9P> Fv)M`L$k;‰=*)FM &)*M /@ 1h*) ?Rn",E\ !"# ;+8 D\E678-DB&) Uc!E + s5h!#)c:i js0&ch!#)cSi jch!#)"Yi UmC8<LY.Dg 1 jt@.E j\ jt']\@678 Ac#/+o+456g la)2- +M * + 3% $+n",Eg N#C + p: oa1W)8< L$ W*M- 8< [...]... đỏ co 2 loa ̣i alen: A - là hoa đỏ, a – là hoa trắ ng Cây hoa đỏ co KG AA chứa 2 alen A Cây hoa đỏ co KG Aa chứa 1 alen A và 1 alen a Cây hoa trắ ng co KG aa chứa 2 alen a Giả sử quầ n thể đâ ̣u co 1000 cây với 500 cây co KG AA, 20 0 cây co KG Aa, và 300 cây co KG aa (?) Tinh tầ n số alen A trong quầ n thể cây này ́ là bao nhiêu? Tổ ng số alen A = (500 x 2) + 20 0 = 120 0... học xác đinh giới tính bằng NST * Kiểu XX, XY - Con cái XX, con đực XY: động vật vú,,,,, ruồi giấm, người - con cái XY, con đực XX : chim, bươmc, cá, ếch nhái * kiểu XX, XO: - Con cái XX, con đực XO: châu chấu ,rệp, bọ xit - con cái XO, con đực XX : bọ nhậy 2 Di truyền liên kết với giới tính a gen trên NST X * thí nghiệm SGK *Nhận xét : kết quả của 2 phép lai thuận nghịch của Moocgan là khác nhau... hình Kiểu hình của đời con Đen Bạc Màu kem Bạch tạng 1 2 3 4 Đen × Đen 22 0 0 7 Đen ×Bạch tạng 10 9 0 0 Kem × Kem 0 0 0 0 Bạc × Kem 0 23 11 12 BÀI 10 : TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN I Mục tiêu Học xong bài này hs khă năng: - Giải thích được sở sinh hoá của hiện tượng tương tác bổ sung - Biết cách nhận biết gen thông qua sự biêbr đổi tỉ lệ phân li KH trong phép lai 2 tính trạng - Giải... 2n= 24 bao nhiêu nhóm gen liên kết N = 12 vậy 12 nhóm gen liên kết *GV : phải các gen trên 1 NST lúc nào cũn di truyền cùng nhau? Nội dung I Liên kết gen 1 bài toán SGK 2 nhận xét : nếu gen quy định màu thân và hình dạng cách phân li theo Menđen thì tỷ lệ phân ly KH là 1:1:1:1 3 giải thích : số kiểu tổ hợp giảm, số kiểu hình giảm,do các gen trên cùng 1 NST luôn đi cùng nhau trong quá trình sinh. .. quyết các vấn đề của sinh học II Thiết bị dạy học - Hình vẽ 8 .2 sgk phóng to - hiếu học tập số 1 và số 2 cùng đáp án Phiếu học tập số 1 Quy trình thí nghiệm Tạo ra các dòng thuần các kiểu hình tương phản ( hoa đỏ- hoa trắng ) Lai các dòng thuần với nhau để tạo ra đời con F1 Cho các cây lai F1 tự thụ phấn với nhau để toạ ra đời con F2 Cho từng cây F2 tự thụ phấn để tạo ra đời con F3 Kết quả thí nghiệm... trườnghác nhau gọi là mức phản ứng cua 1 KG VD:Con tắc kè hoa 20 Trên lá cây: da hoa văn màu xanh của lá cây 21 Trên đá: màu hoa rêu của đá 22 Trên thân cây: da màu hoa nâu 2 Đặc điểm: - Mức phản ứng do gen quy định, trong cùng 1 KG mỗi gen mức phản ứng riêng - 2 loại mức phản ứng: mức phản ứng rộng và mức phản ứng hẹp, mức phản ứng càng rộng sinh vật càng dễ thích nghi - Di truyền được vì... tỷ lệ KG dị hợp 100(1) 50(1 /2) 25 12, 5 kiểu gen Aa Nô ̣i dung I Các đă ̣c trưng di truyề n của quầ n thể 1 Đinh nghia quầ n thể ̣ ̃ Quầ n thể là mô ̣t tổ chức của các cá thể cùng loài, số ng trong cùng mô ̣t khoảng không gian xác đinh, ở vào mô ̣t thời điể m ̣ xác đinh và co khả năng sinh ra các thế hê ̣ ̣ con cái để duy trì nòi giố ng 2 Đă ̣c trưng di truyề n của... ,6n, 8n 5 Đa bội lẻ:3n ,5n, 7n b chế phát sinh - thể tam bội: sự kết hợp của giao tử nvà giao tử 2n trong thụ tinh - thể tứ bội: sự kết hợp giữa 2 giao tư 2n hoặc cả bộ NST không phân li trong lần nguyên phân đầu tiên cuat hợp tử 2 dị đa bội a khái niệm là hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong một tế bào b chế phát sinh ở con lai khác loài ( lai xa) 6 thể lai xa... phương pháp phát hiện quy luật di truyền 10 DT liên kết với giới tính: kết qủa 2 phép lai thuận nghịch khác nhau 11 DT qua TBC : kết quả 2 phép lai thuận nghịch khác nhau và con luôn KH giống mẹ 12 DT phân li độc lập: kết quả 2 phép lai thuân nghịch giống nhau IV.Củng cố - Nếu kết quả của phép lai thuận nghịch khác nhau ở 2 giới (ở loài chế xác định giới tính kiểu XX,XY thì kết luận nào dưới... và a là: 1000 x 2 = 20 00 Vâ ̣y tầ n số alen A trong quần thể la: 120 0 / ̀ 20 00 = 0.6 * Tầ n số kiể u gen của quầ n thể : GV yêu cầ u HS tinh tầ n số alen a? Tầ n số của mô ̣t loa ̣i kiể u gen nào đó trong ́ quầ n thể đươ ̣c tinh bằ ng tỉ lê ̣ giữa số cá thể ́ HS dựa vào khái niêm để tinh tầ n số alen A co kiể u gen đó trên tổ ng số cá thể co trong ̣ ́ trong . 02 ?STUR !" 1. Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: /*0 1 123 451DB( r1!"$)M6[8 9D@-!"D 8BD- )2& amp;WDD'*0 12& amp;WDD 2. . thế giới sinh vật. 3. Thái độ # $%&'()#* hY;:Y;SY;S $+,-+#.#/%0 #* 1. ổn định tổ chức lớp 2. Kim tra bi c - t *01 - 122 DB(F 3. Bi mi: 1 (23 +456#7)80,9
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh hoc 12 co ban 2 cot, Sinh hoc 12 co ban 2 cot, Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: Kĩ năng Bài mới Hot ng ca thy v trũ, Củng cố Thiết bị dạy học Tiến trình tổ chức dạy học 1., Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: Kiến thức Sau khi học xong bài học sinh cần phải: Cu trỳc siờu hin vi Thnh phn : ADN v prụtờin hi ston c ch phỏt sinh, Hướng dẫn về nhà Thiết bị dạy học Tiến trình tổ chức dạy học 1. Kiểm tra bài cũ, Cơ sở tế bào học 1. Các gen quy định các tính trạng khác nhau Ý nghĩa của các quy luật Menđen Củng cố Tiến trình tổ chức dạy học 1. Kiểm tra bài cũ, Tác động đa hiệu củ gen Khái niệm: Củng cố Liên kết gen 1. bài toán, nội dung và cách tiến hành Kiểm tra giả thuyết Bằng phép lai phân tích lai kiểm nghiệm Tương tác bổ sung Thí nghiệm Ý nghĩa của LKG - Duy trì sự ổn định của lồi Bài mới, GV hướng dẫn thực hành Hoạt động của thầy và trò Khử nhị trên cây mẹ - Chọn những hoa còn là nụ có màu vàng Cấu trúc của gen, phiên mãdịch mã: - Mỗi gen có 1 mạch chứa thơng tin gọi là, Phương tiện dạy học Tiến trình tổ chức bài học 1. Kiểm tra bài cũ, Mục tiêu Tiến trình tổ chức bài dạy 1. Ởn đi ̣nh lớp Các đă ̣c trưng di trùn của q̀n thể 1. Đi ̣nh nghĩa q̀n thể, Củng cố: Hướng dẫn ho ̣c bài Mục tiêu, Tiến trình tổ chức dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối, t bin gen: - Thay th nuclờụtit ny bng nuclờụtit khỏc, t bin NST: - S bin i s lng NST cú th xy ra 1 on chui polipeptit : Arg Gly Ser Phe Val Asp Arg K nng : Phõn tớch trờn kờnh hỡnh, k nng so sỏnhđể rút ra kiến thức Nội dung bài giảng , Cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai Phương pháp tạo ưu thế lai - Tạo dòng thuần : cho tự thụ phấn qua 5- Một vài thành tựu - Viện lúa quốc tế IRRI người ta lai khác Cđng cè vµ híng dÉn vỊ nhµ : KiĨm tra bµi cò :, Khái niệm sinh vật biến đổi gen Cđng cè vµ híng dÉn vỊ nhµ : Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh, Củng cố và hớng dẫn về nhà : Kiến thức : Nội dung bài giảng :, Chn lc nhõn to a Ni dung: Va o thi nhng bd bt li, Thnh cụng v tn ti: - Chng minh ton b sinh gii ngy nay l Nội dung bài giảng :, Nội dung bài giảng :v c im ca qun th thớch nghi :, Mục tiêu : Sau khi học song bài này học sinh phải 1. Kiến thức : Phơng tiện dạy học : Tiến trình bài dạy :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay