Giáo án Nghề

88 71 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc NHÁÛP MÄN TIN HC Tiãút: 1 - 3 Ngy soản: 20/9/07 A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc : - Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc nhỉỵng khại niãûm cå bn vãư cäng nghãû thäng tin, nàõm âỉåüc cáúu trục cå bnca mạy tênh. - Cạc thnh pháưn cå bn mạy tênh: Pháưn cỉïng, pháưn mãưm. 2- K nàng: - Rn luûn k nàng hiãøu biãút, phán têch vãư cạc thnh pháưn trong mạy tênh - Hiãøu biãút vãư cäng nghãû thäng tin. 3- Thại âäü: - Hc táûp tỉû giạc, tháúy âỉåüc nghéa ca viãûc hc Tin hc v sỉû phạt triãøn vãư cäng nghãû thäng tin hiãûn nay ca âáút nỉåïc ta. B. PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút trçnh C. CHØN BË CA THÁƯY V TR: 1- Chøn bë ca giạo viãn: mạy minh ha, giạo ạn. 2- Chøn bë ca hc sinh:Våí,bụt v cạc ti liãûu liãn quan âãún män hc. D. TIÃÚN TRÇNH CẠC BỈÅÏC LÃN LÅÏP: I- ÄØn âënh täø chỉïc: Kiãøm tra sé säú. II- Kiãøm tra bi c: III- Bi måïi: Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng ca tháưy v tr I/CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN : 1- Khại niãûm: Cäng nghãû thäng tin l mäüt lénh vỉûc khoa hc räüng låïn nghiãn cỉïu cạc kh nàng v cạc phỉång phạp thu tháûp, lỉu trỉỵ, truưn v xỉí l thäng tin mäüt cạch tỉû âäüng dỉûa trãn cạc phỉång tiãûn k thût (mạy tênh âiãûn tỉí v cạc thiãút bë thäng tin khạc) 2- Vê dủ vãư xỉí l thäng tin: Qua vê dủ rụt ra cạc thao tạc m mạy tênh thỉûc hiãûn : - Nháûp thäng tin - Xút - Giạo viãn thuút trçnh vãư cäng nghãû thäng tin, gii thêch cho hc sinh hiãøu vãư thäng tin v quạ trçnh xỉí l thäng tin. - Âàût váún âãư thäng tin l gç? Con ngỉåìi cọ nhu cáưu âc bạo, nghe âi, vem vä tuún . nháûn thäng tin måïi. - Giạo viãn minh ha Trêng THCS VÜnh ChÊp 1 Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc thäng tin - Lỉu trỉỵ thäng tin - Xỉí l thäng tin 3- Âån vë âo thäng tin: - Âån vë âo thäng tin l bit (binary digit) - Tãn gi ca âån vë âo thäng tin l byte tỉång ỉïng våïi 8 bit. 1KB(kiläbyte) = 1024B(2 10 B) 1MB(Mãgabyte) = 1024KB(2 10 KB) 1GB(Gigabyte) = 1024MB(2 10 GB) 4- Mạy tênh: Gäưm 2 thnh pháưn cå bn. a/Pháưn cỉïng: (Hard Ware) - L ton bäü cạc thiãút bë váût l, k thût ca mạy tênh âiãûn tỉí nhỉ: mn hçnh, CPU, bäü nhåï . b/ Pháưn mãưm: (Soft Ware) - L cạc chỉång trçnh cọ kh nàng âiãưu khiãøn, khai thạc pháưn cỉïng âãø thỉûc hiãûn u cáưu ngỉåìi sỉí dủng. II/ CẠC THNH PHÁƯN CÅ BN CA MẠY TÊNH * Så âäư khäúi ca mạy tênh: 1-Thiãút bë vo: (Input) - Bn phêm, chüt, mạy quẹt, cạc thiãút bë ngoải vi khạc. - Chỉïc nàng v cạch sỉí dủng bn phêm: + Khäúi phêm kê tỉû. + Khäúi phêm säú. + Khäúi phêm di chuøn. + Khäúi phêm chỉïc nàng. + Chüt v cạch sỉí dủng: + Chüt dng âãø kêch hoảt cạc chỉïc nàng trong Windows. Cạc thao tạc våïi chüt: Rã (Drag): Di chuøn chüt. trãn bng så âäư khäúi ca quạ trçnh nháûn thäng tin v xỉí l thäng tin. - Häc sinh vãư cạc âån vë âo lỉåìng. - Cng nhỉ cạc âån vë âo lỉåìng khạc, thäng tin cng cọ âån vë âo. - Giạo viãn minh ha. - Giạo viãn láúy vê dủ vãư ngỉåìi âãø xáy dỉûng khại niãûm pháưn mãưm v pháưn cỉïng. So sạnh pháưn mãưm ca mạy tênh våïi tri thỉïc ca con ngỉåìi. - Giạo viãn treo tranh v så âäư khäúi ca mạy tênh lãn bng âãø hc sinh quan sạt - Phán têch så âäư khäúi ca mạy tênh, diãùn gii tỉìng khäúi - Giåïi thiãûu thiãút bë vo, minh ha bàòng bn phêm tháût - Hc sinh quan sạt bn phêm âãø phán têch tỉìng khäúi phêm giạo viãn cho hc sinh quan sạt chüt - Hỉåïng dáùn cạc thao tạc sỉí dủng chüt. Trêng THCS VÜnh ChÊp 2 Th iã ú t b ë v a ì o CP U B ä ü n h å ï Th iã ú t b ë ra Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc Nháún (Click): Nháún nụt trại chüt sau âọ th ra, tạc dủng kêch hoảt âäúi tỉåüng âang chn. Nhàõp chüt (double click): Nhàõp hai láưn liãn tiãúp nụt trại chüt, tạc dủng b qua giai âoản trung gian. Nháún v kẹo (click+drag): Nháún giỉỵ nụt trại chüt v di chuøn chüt. Tạc dủng dng di chuøn âäúi tỉåüng âang chn. - Nháún phi (Right click): Nháún nụt phi chüt, tạc dủng xút hiãûn bng chn dc âãø thỉûc hiãûn cạc lãûnh nhanh cho âäúi tỉåüng. - Mạy quẹt (Scaner): Dng âãø quẹt cạc hçnh nh âỉa vo mạy tênh: Mạy scaner, camera . 2- Bäü xỉí l trung tám: (CPU: Viãút tàõt båíi tỉì Central processing unit) - Âån vë xỉí l trung ỉång l no bäü ca mạy tênh âiãưu khiãøn mi hoảt âäng ca mạy tênh. Bäü xỉí l trung tám (CPU) gäưm hai thnh pháưn chênh: + Bäü âiãưu khiãøn: Gii m lãûnh v tảo ra cạc tên hiãûu âiãưu khiãøn cạc bäü pháûn ca mạy tênh nhàòm thỉûc hiãûn cáu lãûnh hay chỉång trçnh. + Bäü säú hc v logic: Bäü ny thỉûc hiãûn cạc phẹp toạn säú hc v logic do bäü âiãưu khiãøn giao cho. - CPU âỉåüc thiãút kãú trãn vi mảch xỉí l, âàûc trỉng ca nọ l täúc âäü: 33MHz, 66MHz, 1.1GHz. 3- Bäü nhåï trong: (Memory) Gäưm cọ ROM v RAM * ROM (Read only memory): L bäü nhåï chè âc, dng âãø lỉu trỉỵ cạc chỉång trçnh kiãøm tra cạc thiãút bë ca mạy, cạc chỉång trçnh khåíi âäüng mạy, cạc chỉång trçnh xút cå bn (Rom bios). - Cho hc sinh quan sạt CPU, Main . - Láúy vê dủ thỉûc tãú âãø hc sinh nàõm bàõt kiãún thỉïc. - Giạo viãn gii trçnh trãn bng. - Gii thêch bäü nhåï trong ca mạy tênh, so sạnh chụng våïi bäü no ngỉåìi - RAM tỉång ỉïng våïi bạn cáưu âải no. Trêng THCS VÜnh ChÊp 3 Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc - Cạc dỉỵ liãûu trong ROM khäng bë máút khi tàõt mạy tênh. Ta khäng thãø ghi dỉỵ liãûu lãn bäü nhåï ROM m chè cọ thãø âc cạc dỉỵ liãûu âọ. * RAM (Random access memory): L bäü nhåï truy xút ngáùu nhiãn, nọ dng âãø lỉu trỉỵ cạc dỉỵ liãûu v cạc chỉång trçnh trong quạ trçnh xỉí l tênh toạn. Khi máút âiãûn cạc dỉỵ liãûu trong RAM cng s máút âi. 4-Thiãút bë ra (output) bao gäưm: - Mn hçnh (Monitor), mạy in (printer). - Mn hçnh: L thiãút bë xút thäng tin âỉåüc dng âãø hiãøn thë thäng. - Mn hçnh gäưm nhiãưu chng loải, chụng khạc nhau vãư kêch thỉåïc, âäü phán gii . - Mäüt säú loải mn hçnh thäng dủng hiãûn nay: CGA,EGA, VGA - Mạy in: L thiãút bë dng xút thäng tin ra giáúy. - Cọ nhiãưu loải: Mạy in kim, in lazer, in phun. 5- Thiãút bë lỉu trỉỵ( bäü nhåï ngoi) - Âéa mãưm (Floppy disk): Dng âãø lỉu trỉỵ cạc táûp tin chỉång trçnh v cạc táûp tin dỉỵ liãûu. - Thỉåìng cọ nhiãưu loải: 5,25 inch cọ sỉïc chỉïa 360KB, 1,2MB. Loải 3,5 inch cọ sỉïc chỉïa tỉì 720KB âãún 1,44MB hay 2,88MB. - Âéa cỉïng (Hard disk): (Hay cn gi l âéa cäú âënh) L mäüt häüp kên trong, gäưm 1 hồûc nhiãưu âéa ghẹp lải våïi nhau. Âéa cỉïng cọ täúc âäü truy xút ráút nhanh, täúc âäü quay ca âéa khong 3600 vng/phụt. + Âéa cỉïng thỉåìng cọ dung lỉåüng ráút låïn khong vi tràm MB âãún vi chủc GB. - Âéa CD ROM: Cọ dung lỉåüng vo khong tỉì 650MB âãún 760 MB. - Giạo viãn minh ha trỉûc quan bàòng hçnh tháût âãø hc sinh quan sạt. - Hc sinh quan sạt cạc nụt chènh trãn mn hçnh; Giạo viãn nãu chỉïc nàng v cạch sỉí dủng ca tỉìng nụt - Giạo viãn âỉa mä hçnh mạy in âãø hc sinh quan sạt. - Giạo viãn âỉa mä hçnh âéa mãưm cho hc sinh quan sạt. - Nãu cáúu tảo v chỉïc nàng ca tỉìng bäü pháûn . - Giạo viãn âỉa mä hçnh âéa cỉïng thạo råìi tỉìng bäü pháûn cho hc sinh quan sạt. - Hi hc sinh cạc bäü pháưn trong mạy. - Phán têch nhỉỵng cáu hi ca hc sinh trãn tỉìng bäü pháûn. - Hãû âiãưu hnh l gç? Cho vê dủ. - Tỉì khại niãûm âọ liãn hãû våïi hãû âiãưu hnh ca mạy tênh - So sạnh giỉỵa cạc hãû âiãưu hnh våïi nhau. Trêng THCS VÜnh ChÊp 4 Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc - Âéa mãưm v âéa cỉïng l âéa tỉì, âéa CD l âéa quang. III/ Pháưn mãưm ( Soft ware) 1-Phán loải pháưn mãưm: a- Pháưn mãưm hãû thäúng: Hãû âiãưu hnh, cạc chỉång trçnh biãn dëch, cạc chỉång trçnh tiãûn êch * Hãû âiãưu hnh: L mäüt hãû thäúng cạc chỉång trçnh cọ nhiãûm vủ qun l v täúi ỉu hoạ viãûc sỉí dủng cạc ti ngun pháưn cỉïng, pháưn mãưm ca mạy, âọng vai tr giao diãûn giỉỵa ngỉåìi v mạy. Hãû âiãưu hnh l cå såí âãø xáy dỉûng cạc ỉïng dủng. b- Pháưn mãưm ỉïng dủng: L nhỉỵng chỉåìng trçnh ỉïng dủng sau khi khåíi âäüng mạy tênh ngỉåìi sỉí dủng cọ thãø khai thạc mạy tênh: Word, Excel, Foxpro. 2 - Giao diãûn ngỉåìi dng: a- Giao diãûn chãú âäü vàn bn: Thãø hiãûn thäng tin trãn mn hçnh bàòng cạc k tỉû chỉỵ cại con säú v k tỉû âàûc biãût b- Giao diãûn chãú âäü âäư ha: Thãø hiãûn thäng tin trãn mn hçnh thäng qua cạc âiãøm nh. IV - MẢNG MẠY TÊNH: Mäi trỉåìng lm viãûc âån l: L mäi trỉåìng khäng âạp ỉïng âỉåüc nhu cáưu chia s dỉỵ liãûu cho ngỉåìi khạc. - ÅÍ mäi trỉåìng âån l, mún chia s dỉỵ liãûu thäng thỉåìng ta phi in ra âãø ngỉåìi khạc âc hồûc phi sao chẹp vo âéa mãưm v tỉì âọ âỉa dỉỵ liãûu vo cạc mạy tênh khạc. Mäi trỉåìng lm viãûc ca mảng: Mảng mạy tênh âỉåüc kãút näúi våïi nhau bàòng cạc dáy dáùn sao cho chụng cọ thãø chia s dỉỵ liãûu cho nhau - Gi hc sinh tr låìi. - Dáùn dàõt âãún cạc chỉïc nàng ca hãû âiãưu hnh. - Thãú no l mäi trỉåìng âån l? - Gi hc sinh tr låìi, tỉì âọ xáy dỉûng khại niãûm. - Nãu nhỉỵng hản chãú khi lm viãûc trong mäi trỉåìng âån l. - Giạo viãn minh ha lãn bng vãư mảng củc bäü. - So sạnh cạc màût thûn låüi, khọ khàn ca 2 mäi trỉåìng lm viãûc. - Kãø chuûn vãư sỉû ra âåìi ca mảng mạy tênh - Hi hc sinh: Theo sỉû hiãøu biãút ca em hiãûn nay INTERNET cọ nhỉỵng ỉïng dủng gç? - Giạo viãn nãu nhỉỵng ỉïng dủng ca INTERNET. - Láúy mäüt säú dáùn chỉïng âãø minh ha. Trêng THCS VÜnh ChÊp 5 Giáo án Nghề phổ thông - Môn: Tin học Maỷng maùy tờnh laỡ nhoùm caùc maùy tờnh vaỡ caùc thióỳt bở khaùc õổồỹc kóỳt nọỳi vồùi nhau. Khi laỡm vióỷc trón caùc maùy naỡy ngổồỡi ta goỹi laỡ laỡm vióỷc trong mọi trổồỡng maỷng. * INTERNET: Lởch sổớ ra õồỡi cuớa INTERNET: Ra õồỡi taỷi Myợ vaỡo nm 1969. óỳn thỏỷp kyớ 90 noù mồùi phaùt trióứn vaỡ coù nhổợng bổồùc tióỳn nhaớy voỹt do sổỷ xuỏỳt hióỷn cuớa Word wide web, coỡn goỹi laỡ Maỷng nhóỷn toaỡn cỏửu. Mọỹt sọỳ ổùng duỷng cuớa INTERNET: - Truy cỏỷp mọỹt caùch nhanh choùng vaỡo caùc kho tổ lióỷu khọứng lọử cuớa caùc thổ vióỷn vồùi õỏửy õuớ thọng tin, kióỳn thổùc cỏửn thióỳt. - Gổới, trao õọứi thọng tin cho mọỹt hoỷc nhióửu ngổồỡi, trong nổồùc hay khừp thóỳ giồùi. - Mua baùn trón maỷng. - Cho khaớ nng giaới quyóỳt vỏỳn õóử baỡi toaùn mọỹt caùch tỏỷp thóứ. IV. Cuớng cọỳ kióỳn thổùc: - Thóỳ naỡo laỡ tin hoỹc? - So saùnh nhổợng õióứm giọỳng nhau giổợa maùy tờnh vaỡ con ngổồỡi. V. Dỷn doỡ: Hoỹc sinh cỏửn nừm nhổợng khaùi nióỷm, cỏỳu truc cuớa maùy tờnh, mua mọựi em mọỹt õộa móửm. Trờng THCS Vĩnh Chấp 6 Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc THỰC HÀNH Tiãút 4 - 6 Ngy soản: 24/9/07 A. MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: - Hc sinh quan sạt cáúu trục ca mạy tênh, cạch khåíi âäüng mạy tênh. - Thỉûc hnh g phêm bàòng mỉåìi âáưu ngọn tay. 2- K nàng: - Rn luûn k nàng quan sạt. - Nàõm âỉåüc cạc thao tạc sỉí dủng bn phêm. 3- Thại âäü: - Hc sinh cáưn táûp trung quan sạt, äøn âënh tráût tỉû. B. PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút trçnh C. CHØN BË CA THÁƯY V TR: - Tháưy: Mạy tênh thỉûc hnh. - Tr : Våỵ hc, âéa mãưm. D. TIÃÚN TRÇNH CẠC BỈÅÏC LÃN LÅÏP: I- ÄØn âënh täø chỉïc: Âiãøm danh hc sinh vàõng, kiãøm tra âéa II- Kiãøm tra bi c: Thãú no l pháưn cỉïng, pháưn mãưm? III- Cạc quạ trçnh hỉåïng dáùn thỉûc hnh: Cạc bỉåïc hỉåïng dáùn Phỉång phạp thỉûc hiãûn I. Hỉåïng dáùn ban âáưu : 1.Quan sạt cáúu trục bãn trong ca mạy tênh: Phán biãût cạc khäúi trong hãû thäúng mạy tinh: - Mn hçnh, cạch sỉí dủng: Báût cäng tàõc ngưn, cạc nụt âiãưu khiãøn. - Thán mạy (case), bn phêm (key board), mạy in, äø âéa cỉïng, äø âéa mãưm . - Phán biãût äø âéa mãưm v âéa CD - Quan sạt Âéa mãưm, dung lỉåüng, kêch thỉåïc, vë trê trong mạy tênh - Quan sạt cạc giàõc càõm (ngưn, cạp dỉỵ liãûu) - Quan sạt âéa cỉïng: kêch thỉåïc, dung lỉåüng âáưu tỉì. - Giạo viãn hỉåïng dáùn cho hc sinh quan sạt trỉûc tiãúp trãn mạy tênh. - Gi hc sinh chè cạc bäü pháûn ca mạy. - Cho hc sinh quan sạt v phán biãût âéa cỉïng âéa mãưm. - Cho hc sinh tiãún hnh khåíi âäüng mạy tênh, quan sạt v phán Trêng THCS VÜnh ChÊp 7 Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc 2.Cạch khåíi âäüng mạy tênh:(Cọ2 cạch) C1. Sỉí dủng âéa mãưm âãø khåíi âäüng mạy tênh. C2. Khåíi âäüng tỉì âéa cỉïng. 3.Sỉí dủng bn phêm bàòng mỉåìi âáưu ngọn tay: Hỉåïng dáùn hc sinh cạch âàût tay lãn bn phêm: Bn tay phi: Ngọn tr: H Y U N Ngọn giỉỵa: I J M Ngọn ạp ụt: Kï O P Ngọn ụt: L shift, enter . Bn tay trại: Ngọn tr: T G B F Ngọn giỉỵa: RDC Ngọn ạp ụt: E S X Ngọn ụt: Q A Z v cạc phêm chỉïc nàng Cạch nháûp chỉỵ Viãût: Á = a a ỉ =u w (w) À = a w â = d d Å = o w ã = e e Ä = o o Dáúu huưn = f Dáúu sàõc = s Dáúu hi = r Dáúu ng = x Dáúu nàûng= j II-Hỉåïng dáùn thỉåìng xun : Cho hc sinh táûp g cạc bi vàn hồûc thå ty ún nàõn hc sinh chỉa sỉí dủng thnh thảo bn phêm bàòng mỉåìi âáưu ngọn tay, tuût âäúi khäng cho hc sinh thỉûc hnh mäüt ngọn tay. Hỉåïng dáùn hc sinh sỉí dủng chỉïc nàng ca phêm F12 âãø báût tàõt chỉỵ Viãût. Chènh cạc läùi khi g phêm. III-Hỉåïng dáùn kãút thục: Cho hc sinh thoạt v tàõt mạy têch cạc thäng tin hiãøn thë lãn mn hçnh. - Khi cáưn dỉìng mn hçnh lải nhàõc hc sinh báúm phêm PAUSE. - Giạo viãn hỉåïng dáùn trãn bng. - Hc sinh quan sạt v lm theo. - Giạo viãn minh ha trãn bng v hc sinh quan sạt v thỉûc táûp trãn mạy tênh. - Giạo viãn quan sạt hc sinh thỉûc hnh. - Nhàõc nhåí cạc em thỉûc táûp sai âäüng tạc. - Rn luûn cho hc sinh k nàng thao tạc trãn mạy tênh - Cho hc sinh thỉûc hnh theo nhọm, âäøi ca âãø hc sinh trong nhọm âãưu thỉûc hnh. Trêng THCS VÜnh ChÊp 8 Giáo án Nghề phổ thông - Môn: Tin học - Doỹn deỷp vaỡ vóỷ sinh phoỡng hoỹc IV. Ruùt kinh nghióỷm sau buọứi thổỷc haỡnh: Qua buọứi thổỷc haỡnh cỏửn thuọỹc caùc caùch goợ chổợ Vióỷt, reỡn luyóỷn kyớ nng goợ nhanh vaỡ chờnh xaùc, caùch bỏỷt từt chổợ vióỷt õóứ khi goớ caùc tổỡ Anh ngổợ khọng bở lọựi. Trờng THCS Vĩnh Chấp 9 Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc HÃÛ ÂIÃƯU HNH MS-DOS CẠC KHẠI NIÃÛM CÅ BN. Tiãút: 7- 9 Ngy soản:01/10/07 A.MỦC TIÃU: 1-Kiãún thỉïc: Hc sinh nàõm âỉåüc nàõm âỉåüc mäüt säú khại niãûm vãư hãû âiãưu hnh MS-DOS. Cạch khåíi âäüng hãû âiãưu hnh, mäüt säú quy tàõc khi g lãûnh hãû âiãưu hnh. 2-K nàng: Rn luûn k nàng tiãúp thu kiãún thỉïc, kh nàng tỉ duy, phán têch kiãún thỉïc nháûn âỉåüc. 3.Thại âäü: Tỉû giạc hc táûp, hàng hại, nhiãût tçnh phạt huy tênh têch cỉûc trong hc táûp. B. PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút trçnh C. CHØN BË CA THÁƯY V TR. - Chøn bë ca giạo viãn: Dng mạy tênh âãø minh ha, giạo ạn. - Chøn bë ca hc sinh: Våí, bụt ghi chẹp. D.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP I- ÄØn âënh täø chỉïc låïp: Âiãøm danh hc sinh. II- Kiãøm tra bi c: Khại niãûm tin hc l gç? III- Bi måïi: Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v tr I/ Khại niãûm hãû âiãưu hnh MS-DOS Hãû âiãưu hnh MS-DOS (MicroSoft - Disk Operating System) l mäüt pháưn mãưm hãû thäúng; l nãưn tng giao tiãúp giỉỵa pháưn cỉïng v pháưn mãưm ỉïng dủng. HÂH qun lê cạc ti ngun ca mạy tênh (Bäü nhåï, Âéa, Täúc âäü .) v khai thạc táút c cạc tênh nàng, ỉu thãú ca ti ngun âãø phủc vủ cho pháưn mãưm ỉïng dủng. - Nhỉåüc âiãøm ca Hãû âiãưu hnh MS-DOS: Tải mäüt thåìi âiãøm mạy thỉûc hiãûn mäüt cäng viãûc (âån nhiãûm). Hon táút cäng viãûc ny måïi - Giạo viãn âàût cáu hi: Hãû âiãưu hnh l gç? - Gi hc sinh tr låìi âãø xáy dủng lãn khại niãûm ca hãû âiãưu hnh. - Dng läúi kãø chuûn âãø dáùn dàõt hc sinh nàõm bàõt kiãún thỉïc. - Phán têch nhỉỵng nhỉåüc âiãøm ca hãû âiãưu hnh MS- Trêng THCS VÜnh ChÊp 10 [...]... lãn lm máùu vê dủ, cạc hc sinh khạc quan sạt Giạo viãn minh ha v phán têch ngưn v âêch, láúy vê dủ vãư nhỉỵng thỉûc tãú trong âåìi säúng hng ngy nhỉ váûn chuøn mäüt ngưn hng Giạo viãn viãút cụ phạp thỉûc hiãûn lãûnh âãø hc sinh quan sạt v phán têch cụ phạp Cho vê dủ v gi hc sinh lãn âãø viãút cáu lãûnh Giạo viãn viãút cụ phạp v phán têch cụ phạp Gi hc sinh hiãûn vê dủ thỉûc Sau khi â sao chẹp kãút... [âäúi tỉåüng lãûnh][tham säú] Giạo viãn phán têch cụ 2/Lãûnh TREE: phạp lãûnh, cho vê dủ v Cäng dủng: Cho xem hãû thäúng gi hc sinh lãn bng thỉ mủc, táûp tin åí dảng biãøu viãút cụ phạp diãùn cáy thỉ mủc Cụ phạp: TREE [äø âéa][âỉåìng dáùn][/F] [/F]: Trçnh by cạc táûp tin thüc Giạo viãn phán têch cụ mäùi thỉ mủc ngay dỉåïi mäùi thỉ phạp lãûnh, phán têch cạc mủc âọ tham säú 3/ Lãûnh FORMAT... âãø Trêng THCS VÜnh ChÊp 26 Gi¸o ¸n NghỊ phỉ th«ng - M«n: Tin häc nhọm â phán cäng viãút táûp lãûnh Thỉûc hiãûn cạc thao tạc ca bi táûp âãø ra theo thỉï tỉû Hỉåïng dáùn chè by thãm Nhàõc hc sinh sỉí dủng bn cho nhỉỵng em thao tạc cháûm phçm bàòng hai tay âãø luûn Tçm cạch khàõc phủc nhỉỵng táûp k nàng thao tạc nhỉåüc âiãøm ny Phán bäø thåìi gian âãø cạc hc sinh cn lải cọ thãø thỉûc táûp tiãúp Cháúm âiãøm... dủng lãûnh copy con âãø tảo Näüi dung ca tãûp l tỉû khåíi âäüng NC II/ Hỉåïng dáùn thỉåìng xun: Cho hc sinh thỉûc hnh theo nhọm â phán cäng Thỉûc hiãûn cạc thao tạc ca bi táûp âãø ra theo thỉï tỉû Nhàõc hc sinh sỉí dủng bn phêm bàòng hai tay âãø luûn táûp k nàng thao tạc Phán bäø thåìi gian âãø cạc hc sinh cn lải cọ thãø thỉûc táûp tiãúp Cháúm âiãøm thỉûc hnh cho cạc em â thỉûc hnh xong Sỉía chỉỵa läùi... thãú no l thỉ mủc, nãu r khại niãûm tỉìng loải thỉ mủc? III-Bi måïi: Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng ca tháưy v tr I/ CẠC LÃÛNH NÄÜI TRỤ THỈÅÌNG Giạo viãn vo bi: DNG Âàût cáu hi: lãûnh? 1-Khại niãûm: Phán têch âãư bi dáúu Lãûnh näüi trụ: L nhỉỵng lãûnh âån nhàõc lãûnh, so sạnh våïi gin, âỉåüc sỉí dủng thỉåìng cạc âãư mủc ca cạc xun, cạc lãûnh ny ln nàòm ti liãûu khạc thỉåìng trụ trong bäü nhåï ca mạy... (Directory) Khi cáưn xem thäng tin Cäng dủng: Liãût kã cạc táûp tin v trãn âéa ta cáưn phi sỉí cạc thỉ mủc con cọ trong mäüt thỉ dủng lãûnh ny mủc Cụ phạp täø quạt Cụ phạp: DIR [äø âéa][/p][/w][/a] Giạo viãn phán têch cạc [/p]: Tảm dỉìng sau khi liãût kã mäüt tham säú trong cụ phạp trang mn hçnh thäng tin, âãø nhçn lãûnh tháúy tiãúp trang sau ta nháún mäüt Giạo viãn minh ha trãn Trêng THCS VÜnh ChÊp 16 Gi¸o... nhàõc DOS v mäüt vãût sạng nháúp nhạy sau dáúu nhàõc gi con tr (Cursor) A:\>_ (Nãúu khåíi âäüng bàòng âéa mãưm) C:\>_ (Nãúu khåíi âäüng bàòng âéa cỉïng) - Khåíi âäüng lải: Cạch 1: Báúm nụt RESET trãn thán mạy (Case) Cạch 2: Báúm täø håüp phêm Ctrl - Alt - Delete III/ Mäüt säú quy ỉåïc khi g lãûnh Trêng THCS VÜnh ChÊp DOS, so sạnh våïi cạc hãû âiãưu hnh khạc - Cọ thãø xem hãû âiãưu hnh MS-DOS l viãn gảch,... tãûp thỉûc hiãûn vê dủ trãn Cụ phạp: mạy tênh REN [äø âéa:][âỉåìng dáùn] mäüt táûp tin trãn âéa ta [äø âéa:][ âỉåìng dáùn ]ren tohuu.txt tuay.txt Cho vê dủ v hc sinh 11- Lãûnh Del (Delete) viãút cụ phạp lãûnh sau Cäng dủng: Dng âãø xọa tãûp âọ... häc CẠC NHỌM LÃÛNH CÅ BN (tiãúp theo) Tiãút : 19 - 21 Ngy soản: A MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ phạp sỉí dủng lãûnh ngoải trụ 2- K nàng: Rn luûn k nàng quan sạt v phán têch 3- Thại âäü: Hc táûp tỉû giạc, phạt triãøn sỉû nàng âäüng v sạng tảo B PHỈÅNG PHẠP : Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút trçnh C CHØN BË CA THÁƯY V TR - Tháưy: Mạy minh ha, tranh v, giạo ạn - Tr... Tiãút: 10 - 12 Ngy soản:08/10/07 A MỦC TIÃU: 1-Kiãúnthỉïc: Hc sinh nàõm âỉåüc täø chỉïc thäng tin trãn âéa, thỉ mủc, táûp tin, cạc kê tỉû âải diãûn 2- K nàng: Phạt triãøn tỉ duy v rn luûn kh nàng nhåï, phán têch kiãn thỉïc 3- Thại âäü: Chàm chè hc táûp, tỉ duy sạng tảo, hàng hại phạt biãøu B PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút trçnh C CÄNG TẠC CHØN BË CA THÁƯY V TR - Tháưy: Mạy tênh minh ha . INTERNET. - Láúy mäüt säú dáùn chỉïng âãø minh ha. Trêng THCS VÜnh ChÊp 5 Giáo án Nghề phổ thông - Môn: Tin học Maỷng maùy tờnh laỡ nhoùm caùc maùy tờnh vaỡ. âäøi ca âãø hc sinh trong nhọm âãưu thỉûc hnh. Trêng THCS VÜnh ChÊp 8 Giáo án Nghề phổ thông - Môn: Tin học - Doỹn deỷp vaỡ vóỷ sinh phoỡng hoỹc IV. Ruùt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Nghề, Giáo án Nghề, Giáo án Nghề, PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP: I- ỉn õởnh tọứ chổùc : Kióứm tra sộ sọỳ., MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút CHØN BË CA THÁƯY V TR., MUC TIU: 1-Kióỳnthổùc: PHặNG PHAẽP: aỡm thoaỷi giaới quyóỳt vỏỳn õóử + Thuyóỳt CNG TAẽC CHUỉN Bậ CUA THệY VAè TROè. TIN TRầNH LN LẽP. I-ỉn õinh lồùp: ióứm danh hoỹc sinh., Kióứm tra baỡi cuợ: Vióỳt cuù phaùp tọứng quaùt cuớa lóỷnh copy? Caùc quaù trỗnh hổồùng dỏựn thổỷc haỡnh., MỦC TIÃU: 1.Kiãún thỉïc: Hc sinh cáưn nàõm âỉåüc cäng dủng v cụ PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún thỉïc: Hc sinh thỉûc hnh cạc lãûnh näüi trụ vãư PHỈÅNG PHẠP: Âm thoải gii quút váún âãư + Thuút MỦC TIÃU: 1- Kiãún, TIN TRầNH CAẽC BặẽC LN LẽP : 1- ỉn õởnh tọứ chổùc:, Cách gõ tiếng việt trong Word: TELEX Thanh tióu õóử Title bar: Chổùa tón chổồng trỗnh ổùng duỷng - tón tóỷp Thanh menu: Thanh cọng cuỷ Tools bar: Chổùa caùc Thanh õởnh daỷng formatting bar: Chổùa caùc bióứu tổồỹng duỡng Thổồùc ruler: Hióứ, Hỉåïng dáùn thỉåìng xun : Hỉåïng dáùn kãút thục : Hỉåïng dáùn hc sinh âỉa word tråí vãư RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:, Định dạng đoạn: Paragraph, Hỉåïng dáøn thỉåìng xun Hỉåïng dáøn thỉåìng xun hỉåïng dáøn kãút thục: RỤT KINH NGHIÃÛM SAU BØI THỈÛC HNH:, Kiãøm tra bi c: I Bi måïi:, cạc thao tạc trong bng : Tab : âãún ä kãú tiãúp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay