giáo án nghề THVP 105 tiết

41 264 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong Tiãút thỉï: 1 Ngy soản: / /2008 Bi 1: LM QUEN VÅÏI NGHÃƯ TIN HC VÀN PHNG A.MỦC TIÃU 1. Kiãún thỉïc: - Biãút âỉåüc vë trê vai tr v triãøn vng ca nghãư. - Biãút âỉåüc mủc tiãu, näüi dung chỉång trçnh v phỉång phạp hc táûp nghãư. - Biãút âỉåüc cạc biãûn phạp âm bo an ton lao âäüng v vãû sinh mäi trỉåìng trong nghãư. 2. Kỵ nàng: 3. Thại âäü: B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY • Håüp tạc. C. CHØN BË GIẠO CỦ • Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa. • Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú: Låïp 11B 9 11A 2 Vàõng (P/K) 1. Kiãøm tra bi c: Khäng. 2. Näüi dung bi måïi: a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v tr I. Giåïi thiãûu 1.Tin hc v ỉïng dủng ca tin hc trong âåìi säúng Trong chỉång trçnh låïp 10 chụng ta â âỉåüc lm quen våïi bäü män tin hc ny räưi. Chỉång trçnh”nghãư tin hc vàn phng ” ny s Nghe ging. Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 1 - Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong giụp cạc em nghiãn cỉïu k hån, hiãøu r hån nhỉỵng thay âäøi m tin hc mang âãún cho cäng tạc vàn phng . 2.Tin hcvåïi cäng tạc vàn phng. - Mạy chỉỵ, cạc cäng củ trong cäng tạc vàn phng trỉåïc kia. - Mạy tênh trong vàn phng ngy nay. - Quang cnh vàn phng hiãûn âải. 3. Vai tr v vë trê ca tin hc vàn phng trong sn xút âåìi säúng Vai tr, vë trê ca nghãư tin hc vàn phng â ci thiãûn âạng kãø âiãưu kiãûn âiãưu kiãûn cho nhỉỵng ngỉåìi lm viãûc vàn phng, tàng hiãûu sút lao âäüng vf cháút lỉåüng cäng viãûc ca h, âạp ỉïng nhỉỵng u cáưu ngy cng cao ca x häüi. Nọ khäng chè giụp cho con ngỉåìi vỉåüt qua nhỉỵng khong cạch vãư âëa l, thoạt khi mäüt pháưn rng büc vãư thåìi gian v gim båït âạng kãø chi phê hoảt âäüng ca vàn phng m cn tråí nãn thụ vë hån, sạng tảo hån v GV: Giåïi thiãûu mäüt säú thiãút bë häù tråü cäng tạc lm vàn phng. Cạc nhọm s cng nhau tho lûn. Täø 1: Âỉa ra kiãún . Täø 2: Âỉa ra kiãún. Täø 3: Âỉa ra kiãún. Täø 4: :Âỉa ra kiãún. Nghe ging v chẹp bi: GV: Giåïi thiãûu mủc tiãu, Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 2 - Giaùo aùn nghóử tin hoỹc vn phoỡng Trổồỡng THPT Trióỷu Phong tỏỳt nhión õem laỷi hióỷu quaớ cao hồn nhióửu so vồùi trổồùc õỏy. Tin hoỹc vn phoỡng coỡn laỡ cọng cuỷ khọng thóứ thióỳu õổồỹc trong caùc cồ quan, tọứ chổùc maỡ coỡn rỏỳt hổợu ờch ngay caớ vồùi cọng vióỷc cuớa caù nhỏn vaỡ gia õỗnh. Caùc em õaợ vổỡa tỗm hióứu vóử vai troỡ, vở trờ cuớa nghóử THVP. II. Chổồng trỗnh nghóử tin hoỹc vn phoỡng 1. Muỷc tióu cuớa chổồng trỗnh - Kióỳn thổùc: + Caùc khaùi nióỷm cn baớn vaỡ caùc thao taùc khi laỡm vióỷc vồùi HH WINDOWS ; + Chổùc nng vaỡ caùc ổùng duỷng vaỡ caùc phỏửn móửm word vaỡ excel; + Nhổợng kióỳn thổùc cồ sồớ vóử maỷng maùy tờnh. - Kộ nng: + HS sổớ duỷng õổồỹc maùy tờnh, giao tióỳp vồùi maùy thọng qua hõh. + Coù thóứ soaỷn thaớo, trỗnh baỡy vaỡ in vn baớn. + Lỏỷp õổồỹc caùc baớng tờnh vaỡ thổỷc hióỷn õổồỹc caùc thao taùc phuỷc vuỷ cho cọng taùc vn phoỡng. + Sổớ duỷng õổồỹc mọỹt sọỳ thióỳt bở duỡng chung trón maỷng. + Tỗm hióứu õổồỹc tt vóử nghóử tin hoỹc vn phoỡng. chổồng trỗnh tin hoỹc vn phoỡng cho hoỹc sinh. HS: Nghe giaớng. Ghi baỡi: HS: oỹc saùch giaùo khoa. GV: Haợy nóu mọỹt sọỳ Nguyóựn Quang Quyỡnh - T: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 3 - Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong - Thại âäü: + HS u thêch män hc, cọ thỉïc váûn dủng vo thỉûc tiãùn. + Hçnh thnh tạc phong cäng nghiãûp, lm viãûc kiãn trç, khoa hc. + Cọ thỉïc tçm hiãøu nghãư. 2. Näüi dung chỉång trçnh (SGK) - Gäưm 6 pháưn: (SGK). III. Phỉång phạp hc táûp nghãư Chụng ta s kãút håüp hc táûp l thuút våïi thỉûc hnh. Sau khi cạc em â hc l thuút thç cạc em s âỉåüc thỉûc hnh. Trỉåïc khi thỉûc hnh cạc em cáưn chøn bë k bi thỉûc hnh âãø táûn dủng thåìi gian sỉí dủng mạy v táûp chung täút nháút âãø hon thnh bi táûp. III. An ton vãû sinh lao âäüng - Mủc tiãu: + Bo vãû sỉïc kho ngỉåìi lao âäüng. + Náng cao hiãûu qu cäng viãûc. + Trạnh tai nản lao âäüng v bãûnh nghãư nghiãûp. ngun tàõc an ton täúi thiãøu cáưn tn th trong nghãư tin hc vàn phng? GV: Gi HS lãn tr låìi. GV: Gi HS khạc lãn bäø sung. GV: Nháûn xẹt v nãu cạc ngun tàõc. HS: Nghe ging: HS: Tr låìi. HS: Nghe ging. HS: Ghi bi. 4. Cng cäú - Cạc em nàõm âỉåüc vai tr, vë trê ca nghãư tin hc vàn phng. Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 4 - Giaùo aùn nghóử tin hoỹc vn phoỡng Trổồỡng THPT Trióỷu Phong - Caùc em vóử nhaỡ laỡm baỡi tỏỷp vaỡ traớ lồỡi caùc cỏu hoới trong SGK trang 10. - Caùc em vóử nhaỡ chuỏứn bở baỡi mồùi: õoỹc trổồùc baỡi mồùi vaỡ hỗnh dung baỡi mồùi chuùng ta seợ phaới laỡm gỗ. 5. Dỷn doỡ - oỹc trổồùc phỏửn 2 õóứ buọứi sau hoỹc. Nguyóựn Quang Quyỡnh - T: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 5 - Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong Tiãút thỉï: 2 - 3 Ngy soản: / /2008 Bi 2: NHỈỴNG KIÃÚN THỈÏC CÅ SÅÍ A.MỦC TIÃU 1. Kiãún thỉïc: - Nàõm âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn ca giao diãûn hãû âiãưu hnh Windows. 2. Kỵ nàng: - Lm ch cạc thao tạc chüt. - Lm viãûc trong mäi trỉåìng Windows, phán biãût âỉåüc cạc âäúi tỉåüng trong Windows. 3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui phng mạy. B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY • Håüp tạc. C. CHØN BË GIẠO CỦ • Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa. • Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú: Låïp 11B 9 11A 2 Vàõng (P/K) 1. Kiãøm tra bi c: Khäng. 2. Näüi dung bi måïi: a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v tr I. Khại niãûm hãû âiãưu hnh v hãû âiãưu hnh Windows 1. Hãû âiãưu hnh l gç? (SGK) Lay táûp cạc chỉång trçnh cå såí cọ nhiãûm vủ âiãưu khiãøn pháưn cỉïng mạy tênh. Lm nãưn tng cho cạc GV: Giåïi thiãûu ngưn gäúc xút xỉï ra âåìi ca hãû âiãưu hnh (Windows). HS: Làõng nghe v tỉû ghi Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 6 - Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong chỉång trçnh ỉïng dủng. Tảo ra mäi trỉåìng giao tiãúp giỉỵa ngỉåìi v mạy. Cạc hãû âiãưu hnh thäng dủng: DOS (Disk Operating System): L HÂH âáưu tiãn ca mạy tênh. Hiãûn nay khäng cn dng phäø biãún. Microsoft Windows: L hãû âiãưu hnh phäø biãún nháút hiãûn nay vç cọ ỉu âiãøm dãù sỉí dủng. HÂH Windows cọ nhiãưu phiãn bn nhỉ Windows 98, Windows 2000, Windows XP, . Linux: L HÂH ngưn måí hon ton miãùn phê. Ỉu âiãøm äøn âënh, nhỉåüc âiãøm khọ sỉí dủng. 2. Thao tạc våïi chüt - Di chüt(Mouse move). - Nhạy chüt(Click). - Nhạy âụp chüt(Double click). - Nhạy phi chüt(Right click). - Kẹo th chüt(Drag and drop). 3. Mäi trỉåìng Windows a. Cỉía säø, bng chn *. Bng chn. Giao diãûn âäư hoả trong windows gäưm cọ nhiãưu thnh pháưn khạc nhau, thnh pháưn quan trng âọ l cỉía säø. bi. GV: Giạo viãn giåïi thiãûu v mä t trỉûc tiãúp tỉìng thao tạc chüt trãn mạy chiãúu. HS: Quan sạt v thỉûc hiãûn theo. GV: Chiãúu hçnh 2.1 (SGK). HS: Quan sạt. GV: Hy hi chè ra nhỉỵng thnh pháưn chung ca mi cỉía säø trong Windows : Thanh tiãu âãư, cạc nụt : Thu nh, âiãưu chènh v âọng, thanh bng chn, thanh cäng củ, cạc thanh cün. HS: Tr låìi cáu hi. GV: Chiãúu hçnh 2.2 (SGK). HS: Quan sạt. Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 7 - Giaùo aùn nghóử tin hoỹc vn phoỡng Trổồỡng THPT Trióỷu Phong Hỗnh 2.1 Hỗnh 2.2 Hỗnh 2.3 b. Baớng choỹn Start vaỡ thanh cọng vióỷc. Baớng choỹn Start. * Thanh cọng vióỷc GV: Chióỳu hỗnh 2.3 (SGK). HS: Quan saùt. GV: Cho hs quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu. HS: Quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu. GV: Cho hs quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu. HS: Quan saùt hỗnh trón maùy chióỳu. GV: Thao taùc chuyóứn õọứi cổớa sọứ bũng caùch sổớ duỷng maùy chióỳu kóỳt hồỹp giaớng caùc thao taùc chuyóứn õọứi. Nguyóựn Quang Quyỡnh - T: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 8 - Giaùo aùn nghóử tin hoỹc vn phoỡng Trổồỡng THPT Trióỷu Phong c) Chuyón õọứi cổớa sọứ. - Nhaùy vaỡo bióứu tổồỹng chổồng trỗnh tổồng ổùng trón thanh cọng vióỷc. - Nhaùy vaỡo mọỹt vở trờ bỏỳt kyỡ trón cổớa sọứ muọỳn kờch hoaỷt. - Nhỏỳn giổợ phờm Alt vaỡ nhỏỳn phờm Tab nhióửu lỏửn cho tồùi khi chổồng trỗnh tổồng ổùng õổồỹc õoùng khung. 4. Cuớng cọỳ - Bióỳt õổồỹc chổùc nng cuớa hóỷ õióửu haỡnh windows. Phỏn bióỷt õổồỹc thaỡnh phỏửn chờnh trong giao dióỷn windows, chổùc nng cuớa tổỡng loaỷi. Thao taùc thaỡnh thaỷo vồùi chuọỹt. 5. Dỷn doỡ - Xem laỷi caùc nọỹi dung õổồỹc hoỹc. Họm sau thổỷc haỡnh. Nguyóựn Quang Quyỡnh - T: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 9 - Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong Tiãút thỉï: 4-5-6 Ngy soản: / /2008 Bi 3: LM QUEN VÅÏI TÃÛP V THỈ MỦC A.MỦC TIÃU 1. Kiãún thỉïc: - Biãút cạch täø chỉïc thäng tin trong mạy tênh. - Lm viãûc âỉåüc våïi cạc tãûp thỉ mủc trong mạy tênh gäưm cạc thao tạc: Chn, xem, tảo måïi thỉ mủc. Sao chẹp, di chuøn, xoạ thỉ mủc, . - Sỉí dủng nụt phi chüt thay thãú cho thanh cäng củ. 2. Kỵ nàng: - Quan sạt v chn nhanh cạc thanh cäng củ, dng thnh thảo chüt âãø chn âäúi tỉåüng cáưn lm viãûc. - So sạnh thao tạc giỉỵa sỉí dủng bn phêm, chüt v sỉí dủng thanh cäng củ. 3. Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui phng mạy. B. PHỈÅNG PHẠP GING DẢY • Håüp tạc. C. CHØN BË GIẠO CỦ • Giạo viãn: Giạo ạn, ti liãûu, sạch giạo khoa. • Hc sinh: Sạch tin hc vàn phng, våí viãút. D. TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I. ÄØn âënh låïp - kiãøm tra sé säú: Låïp 11B 9 11A 2 Vàõng (P/K) 1. Kiãøm tra bi c: Khäng. 2. Näüi dung bi måïi: a. Âàût váún âãư: b. Triãøn khai bi dảy Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v tr I. Täø chỉïc thäng tin trong mạy tênh Hãû âiãưu hnh täø chỉïc cạc tãûp trãn âéa thnh cạc GV: Láúy mäüt säú vê dủ liãn hãû. VD: Qun l thỉ viãûn. GV: Minh ha trỉûc tiãúp trãn hãû âiãưu hnh âãø Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 10 - [...]...Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong thỉ mủc Mäùi thỉ mủc lải chỉïa cạc tãûp hồûc cạc thỉ mủc con Thỉ mủc âỉåüc täø chỉïc phán cáúp, mỉïc trãn gi l thỉ mủc gäúc, do váûy cạch täø chỉïc ny cn âỉåüc gi täø chỉïc cáy hc sinh tháúy mäüt cạch trỉûc quan bàòng mạy chiãúu GV: u cáúu hc sinh cho thãm mäüt säú vê vủ liãn hãû HS: Quan... gian bàõt âáưu trảng thại nghè ca mn hçnh trong häüp Wait;  Nhạy OK 2 Thiãút âàût cạc thäng säú khu vỉûc + Trang Time Zone: Thay âäøi mụi giåì + Trang Regional Options: Thay âäøi cạch viãút säú tháûp phán, tiãưn tãû, ngy thạng, thåìi gian HS: Quan sạt thao tạc ca giạo viãn räưi bàõt chỉåïc lm theo GV: Giåïi thiãûu vãư trảng thại nghè bo vãû mn hçnh v cạc thao tạc thỉûc hiãûn: GV: Giåïi thiãûu cạc bỉåïc... Ci âàût mạy in v in thỉí lỉåüt trỉûc tiãúp trãn mạy tỉì mäüt ỉïng dủng â tênh biãút(MS Word) HS: Thỉûc hiãûn lải trỉûc tiãúp trãn mạy tênh 3 Âạnh giạ • Biãút cạch sỉí dủng chüt mäüt cạch thnh thảo, phán biãût âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn trong mäi trỉåìng Windows, hiãøu cạc chỉïc nàng cå bn trong cạc bng chn, tỉû tin trong mäi trỉåìng Windows • Sỉí dủng thnh thảo cạc lãûnh lm viãûc våïi tãûp, thỉ mủc,... ca hãû soản tho vàn bn - Cạc quy tàõc cå bn trong viãûc soản tho vàn bn - Hiãøu âỉåüc näüi dung cạc thao tạc biãn táûp vàn bn, g vàn bn chỉỵ Viãût, cạc chãú âäü hiãøn thë vàn bn 2 Kỵ nàng: - Hc sinh phán biãût âỉåüc cạc thnh pháưn cå bn ca vàn bn - Thnh thảo cạc thao tạc: Khåíi âäüng v kãút thục Word, g vàn bn, g chỉỵ Viãût, sỉía chỉỵa trong vàn bn, hiãøn thë vàn bn trong cạc chãú âäü khạc nhau 3 Thại... bi dảy Näüi dung kiãún thỉïc Hoảt âäüng tháưy v tr I Âënh dảng kê tỉû GV: Cho 1 cáu thå nhỉ sau:  Cạch 1: Vo Format / Font, Häüp thoải Font xút hiãûn: “ Tỉì áúy trong täi bỉìng nàõng hả Màût tråìi chán l chọi qua Nguùn Quang Qunh - ÂT: 0905139111 - Email: quynhvista@gmail.com Trang - 31 - Giạo ạn nghãư tin hc vàn phng Trỉåìng THPT Triãûu Phong - tim Häưn täi l mäüt vỉåìn hoa lạ Ráút âáûm hỉång v räün... chỉỵ: in nghiãng; mu chỉỵ: Â -> Âënh dảng kê tỉû : Sỉí dủng 1 trong 2 cạch sau: Phäng chỉỵ: Font HS: Làõng nghe v quan Kiãøu chỉỵ: Font style sạt Cåỵ chỉỵ: Size Mu sàõc cho chỉỵ: Font color Kiãøu gảch chán:Underline style • Sau khi â âënh dảng xong: + Nhạy chüt vo OK (Enter) âãø hon táút + Default: Âãø ngáưm âënh cho âënh dảng kê tỉû åí cạc láưn soản tho vàn bn tiãúp theo  Cạch 2: Sỉí dủng cạc nụt lãûnh . nhỏn vaỡ gia õỗnh. Caùc em õaợ vổỡa tỗm hióứu vóử vai troỡ, vở trờ cuớa nghóử THVP. II. Chổồng trỗnh nghóử tin hoỹc vn phoỡng 1. Muỷc tióu cuớa chổồng trỗnh. An ton vãû sinh lao âäüng - Mủc tiãu: + Bo vãû sỉïc kho ngỉåìi lao âäüng. + Náng cao hiãûu qu cäng viãûc. + Trạnh tai nản lao âäüng v bãûnh nghãư nghiãûp.
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án nghề THVP 105 tiết, giáo án nghề THVP 105 tiết, giáo án nghề THVP 105 tiết, Kiãøm tra bi c: Näüi dung bi måïi: Vai tr v vë trê ca tin hc vàn phng trong sn, Muỷc tióu cuớa chổồng trỗnh Nọỹi dung chổồng trỗnh SGK, Kióứm tra baỡi cuợ: Hóỷ õióửu haỡnh laỡ gỗ? SGK Thao taùc vồùi chuọỹt Cuớng cọỳ Dỷn doỡ, Kiãøm tra bi c: Chn âäúi tỉåüng Xem täø chỉïc cạc tãûp v thỉ mủc trãn Xem näüi dung thỉ mủc., Tảo thỉ mủc måïi. Âäøi tãn tãûp hồûc thỉ mủc. Sao chẹo tãûp hồûc thỉ mủc. Di chuøn tãûp v thỉ mủc, Kiãøm tra bi c: Vo Kãút thục Cạch 1: Vo File, Kióứm tra baỡi cuợ: Thay õọứi thuọỹc tờnh maỡn hỗnh nóửn, Kióứm tra baỡi cuợ: Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷn, Âạnh giạ Cng cäú Dàûn d, MUC TIU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO CU PHặNG PHAẽP GIANG DAY CHUỉN Bậ GIAẽO , Kióứm tra baỡi cuợ: Mọỹt sọỳ quy từc goợ vn baớnSGK Caùc thao taùc bión tỏỷp trong vn baớnSGK Soaỷn thaớo vn baớn chổợ vióỷtSGK Tióỳn trỗnh thổỷc hióỷnSGK aùnh giaù Cuớng cọỳ Dỷn doỡ, Âënh dảng kê tỉû  Âënh dảng âoản vàn bn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay