DSpace at VNU: Thiết kế mô phỏng hệ thống OFDM có máy thu chuyển động tốc độ cao dùng ký hiệu dẫn đường

12 69 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2017, 01:54

... not d 3.3 Kết luận Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG OFDM CÓ MÁY THU CHUYỂN ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO DÙNG KÝ HIỆU DẪN ĐƢỜNGError! Bookmark not defined 4.1 Giới thiệu ... hoạt động hệ thông tin điều chế trực giao Chƣơng 3: Thiết kế mô hệ OFDM máy tính Chƣơng 4: Mơ hệ thống OFDM chuyển động tốc độ cao dùng ký hiệu dẫn đƣờng 7 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT A/D Analog to Digital... việc thiết kế mô hệ thống OFDM di động tốc độ cao Luận văn đƣợc chia làm chƣơng: Chƣơng 1: Đƣờng truyền vô tuyến kỹ thu t mơ đƣờng truyền máy tính Chƣơng 2: Nguyên lý hoạt động hệ thông tin điều
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Thiết kế mô phỏng hệ thống OFDM có máy thu chuyển động tốc độ cao dùng ký hiệu dẫn đường, DSpace at VNU: Thiết kế mô phỏng hệ thống OFDM có máy thu chuyển động tốc độ cao dùng ký hiệu dẫn đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn