Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

28 116 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:02

Chào mừng thầy cô đến dự thăm lớp Môn Văn 7a GVTT: o Thu Tho Trường THCS Ngọc Thanh - Nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn - Là học trò người cộng gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tác phẩm ông lôi người đọc tư tưởng sâu sắc giản dị, tình cảm sơi nổi, li sỏng hp dn Phạm văn đồng (1906 – 2000) Bác Hồ thủ tướng Phạm 1, Đọc – thích 2, Hồn cảnh : 3, Thể loại: Ngh lun chng minh kết hợp giải thích, bình luËn Vấn đề nghị Đức tính giản dị Bác Hồ 4, luận: Bố cục: Bè cơc gåm phÇn: Phn 1: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Phn 2: Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị lối sống ngày Giản dị cách nói, viết Nhaọn đònh đức tính giản dò Bác Hồ: Điều quan trọng phải làm bật quán đời hoạt động trị ay trời chuyển đất với đời sống bình thường vơ giản dị khiêm tốn Hồ Chủ Tịch Câu văn gồm hai vế đối lập bổ sung cho -Bác vừa bậc vĩ nhân lỗi lạc, phi (Câu hường vừa người bình thường gần gũi, thân thương) Rất lạ lùng, kì diệu 60 năm đời đầy sóng gió…Bác giữ nguyên phẩm chất cao quý chiến sĩ cách mạng tất nước, dân, nghiệp lớn, sáng, bạch, tuyệt đẹp => Luận đề cách lập luận ngắn gọn mà sâu sắc => Đức tính giản dị Bác toả sáng từ, câu cách lập luận Nhóm Tìm chi tiết kể bữa ăn, nơi Bác? 35 33 09 34 28 36 HÕt 86 87 88 89 83 77 78 79 80 73 69 70 66 63 47 41 24 23 84 81 82 74 71 72 61 62 53 39 37 38 30 07 03 00 90 85 75 67 68 65 51 52 49 48 45 40 31 29 26 27 19 04 02 64 55 08 32 16 13 10 01 14giê 12 50 42 54 76 56 57 58 59 60 05 46 20 18 44 21 06 25 17 15 11 43 Nhóm Sự giản dị cách làm việc quan hệ với người Bác thể qua chi tiết nào? Nhóm Nhận xét nghệ thuật nghị luận đoạn Con người Bác…Thắng, Lợi Dẫn chứng đưa có thuyết phục khụng? Vỡ sao? a, Giản dị lối sống ngày Bữa ăn -Chỉ vài ba -Khi ăn, không để rơi vãi cm - Cái bát (Đạm bạc, tiết kiệm, dân dã.) Ba cm ti Chin khu Vit Bc nm 1951 a, Giản dị lối sống ngày Bữa ăn -Chỉ vài ba -Khi ăn, không để rơi vãi cm - -Cái bát (Đạm bạc, tiết kiệm, dân dã.) Nơi -Có vài ba phòng, -Luôn lộng gió phảng phất h ơng thơm hoa vờn (Đơn sơ, bạch, tao nhã.) Trang phc ca Bỏc Bác Hồ với anh hùng dũng sĩ miền Nam Bác Hồ trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên Bác Hồ tham gia chống hạn với dân Nhóm Tìm câu văn có nội dung đánh giá, bình luận đoạn 3? 35 33 09 34 28 36 HÕt 86 87 88 89 83 77 78 79 80 73 69 70 66 63 47 41 24 23 84 81 82 74 71 72 61 62 53 39 37 38 30 07 03 00 90 85 75 67 68 65 51 52 49 48 45 40 31 29 26 27 19 04 02 64 55 08 32 16 13 10 01 14giê 12 50 42 54 76 56 57 58 59 60 05 46 20 18 44 21 06 25 17 15 11 43 Nhóm Em hiểu lí lối sống giản dị Bác qua lời giải thích tác giả: B¸c Hå sèng đời sống bạch, giản dị nh vậy, Ngời sống sôi nổi, phong phú đời sống đấu tranh gian khổ ác liệt quần chúng nh©n d©n Nhóm 3.Em hiểu ý nghĩa lối sống giản dị Bác, từ lời bỡnh lun Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với t tởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp Đó đời sống thực văn minh mà Bác Hồ nêu gơng sáng giới ngày Nhận xét lời giải thích, bình luận này? Nhóm Tìm câu văn có nội dung đánh giá, bình luận đoạn 3? -Ở việc đó…người phục vụ -một đời sống bạch tao nhã =>Khẳng định lối sống giản dị, bày tỏ tình cảm quý trọng người viết, tác động tới tình cảm, cảm xúc người nghe Nhóm Em hiểu lí lối sống giản dị Bác qua lời giải thích tỏc gi: Bác Hồ sống đời sống bạch, giản dị nh vậy, Ngời sống sôi nổi, phong phú đời sống đấu tranh gian khổ ác liệt quần chúng nhân dân =>Cuc i Bỏc gắn liền với đấu tranh gian khổ nhân dân =>Người luyện đấu tranh gian khổ nhân dân Nhóm 3.Em hiểu ý nghĩa lối sống giản dị Bỏc, t li bỡnh lun Đời sống vật chất giản dị hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với t tởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp Đó đời sống thực văn minh mà Bác Hồ nêu gơng sáng thÕ giíi ngµy =>Lối sống giản dị hồ hợp với giá trị tinh thần khác làm thành phẩm chất cao quý tuyệt đẹp Bác Hồ-là biểu đời sống thật văn minh => Sâu sắc, sát, với người Bác Mang cảm xúc ngưỡng vng ca tỏc gi a, Giản dị lối sống ngày Bữa ăn -Chỉ vài ba -Khi ăn, không để rơi vãi cm - -Cái bát Nơi -Vẻn vẹn có vài ba phòng, -Luôn lộng gió phảng phất hơng thơm hoa v ờn Cách làm việc -Suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn đến việc nhỏ từ công việc cứu nớc đến trồng QH víi mäi ngêi -ViÕt th cho mét ®ång chÝ -Nãi chuyện với cháu thiếu nhi thăm nhà ăn công nhân, đặt tên cho ngời giúp việc =>Dẫn chứng tiêu biểu, chọn lọc , giàu sức thuyết phục =>Cách lập luận chặt chẽ: giới thiệu luận điểm k t hp chng minh, giải thích, bình luận 35 33 09 34 28 36 HÕt 86 87 88 89 83 77 78 79 80 73 69 70 66 63 47 41 24 23 84 81 82 74 71 72 61 62 53 39 37 38 30 07 03 00 90 85 75 67 68 65 51 52 49 48 45 40 31 29 26 27 19 04 02 64 55 08 32 16 13 10 01 14giê 12 50 42 54 76 56 57 58 59 60 05 46 20 18 44 21 06 25 17 15 11 43 Nhóm a Để làm sáng tỏ giản dị cách nói viết tác giả dẫn câu nói Bác? b Tại tác giả lại dùng câu nói để chứng minh cho giản dị cách nói viết Bác? Nhóm a Tác giả giải thích lí Bác nói giản dị nào? b Từ em hiểu thêm tác dụng lời nói, viết Bác Nhóm a Tác giả có lời bình luận tác dụng lối nói giản dị sâu sắc Bác? b Em hiểu ý nghĩa lời bình luận ny? Nhúm a - Câu Không có quý độc lập, tự - Nớc Việt Nam lµ mét ” 33 09 34 28 36 HÕt 86 87 88 89 83 77 78 79 80 73 69 70 66 47 41 24 23 84 81 82 74 71 72 53 39 37 38 30 07 03 00 90 85 75 67 68 51 52 49 48 45 40 31 29 26 27 19 04 02 55 08 32 16 13 10 01 14giê 12 50 42 54 76 56 57 58 59 60 05 46 20 18 44 21 06 25 17 15 11 43 b –Đó câu nói tiếng ý nghĩa(nội dung) ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc(hình thức) Nhóm a Vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ làm b => Có sức tập hợp, lơi cuốn, cảm hố lòng người Nhóm a Những chân lí giản dị mà sâu sắc…đó sức mạnh vơ địch, chủ nghĩa anh hùng cách mạng b =>Đề cao sức mạnh lối nói giản dị => Khẳng định tài viết giản dị điều lớn lao Bác b, Trong lời nói viết:  “Không có quý độc lập tự do”  “ Nước Việt Nam một, đân tộc Việt Nam một, sông cạn, núi mòn, song chân lí không  “Những chân lí giản dị mà sâu sắc …chủ nghĩa anh hùng cách thay mạng đổi” (lời bình… luận) =>Dẫn câu nói tiếng Bác, để ca ngợi sức mạnh giá trị lối nói viết giản dị => Ln cø tiêu biểu, toàn diện, gần gũi; nhận xét bình luận ngắn gọn mà thể tình cảm sâu sắc h lập luận chặt chẽ: giới thiệu luận điểm - chứng minh ln - Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên - Tơi nói đồng bào nghe rõ khơng? -Hòn đá to ….Biết đồng sức Hòn đá nặng Biết đồng lòng Nhiều người nhấc Việc khó Nhấc lên đặng Làm xong Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập “ Tôi có ham muốn, ham muốn bậc , cho nước nhà hoàn toàn độc lập, nhân dân hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành” (Trả lời nhà báo - nước Nước Việt Nam một, dân 1-1946) tộc Việt Nam một; sông cạn, núi mòn, song chân lý khơng thay đổi -“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính (Cần, Kiệm, Liêm, Chính Thiếu đức – 1949) không thành người.” -Dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải kiên giành cho độc lập” III Tỉng kÕt NghƯ tht: Nét đặc sắc nghệ thuật văn Đức tính giản dị Bác Hồ A Sư dơng phương thøc NL chứng minh kết hợp với giải thích, bìn luận B Luận điểm rõ ràng, rành mạch, dẫn chứng cụ thể, chân thực tiêu biểu C Cách lập luận chặt chẽ, sâu sắc D C ba ý trờn u ỳng §¸p ¸n: D Néi dung: Nét đặc sắc nội dung văn Đức tính giản dị Bỏc H A Ngợi ca đức tính giản dị Bác đời sống hàng ngày B Khng nh Bỏc giản dị hòa hợp với t tởng, tình cảm cao đẹp C Thể tình cảm yờu quý, lũng ngng vng tác giả Bác Đáp ¸n: D D Cả ba ý HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: - Nắm lại nội dung cách thức trình bày văn - Đọc phần đọc thêm sau văn - Tiếp tục sưu tầm thơ, câu chuyện đời sống giản dị Bác - Tìm hiểu mới: Ý nghĩa văn chương ... luận Vn ngh Đức tính giản dị Bác Hồ 4, luận: Bố cc: Bố cục gồm phần: Phn 1: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Phn 2: Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị lối sống ngày Giản dị c¸ch nãi,... văn Đức tính giản dị Bác Hồ A Ngợi ca đức tính giản dị Bác ®êi sèng hµng ngµy B Khẳng định Bác sù giản dị hòa hợp với t tởng, tình cảm cao đẹp C Thể tình cảm yờu quý, lũng ngng vng tác giả Bác. .. Để làm sáng tỏ giản dị cách nói viết tác giả dẫn câu nói Bác? b Tại tác giả lại dùng câu nói để chứng minh cho giản dị cách nói viết Bác? Nhóm a Tác giả giải thích lí Bác nói giản dị nào? b Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn