Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

25 170 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 07:01

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu nhận định chung biểu tiếng việt giàu đẹp ? Hãy cho biết biện pháp nghệ thuật sử dụng văn “Sự giàu đẹp tiếng Việt ? Người tồn thể nhân dân Việt Nam kính trọng trọn đời hi sinh cho nghiệp giải phóng dân tộc? KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu nhận định chung biểu tiếng việt giàu đẹp ? - Tiếng Việt hay.Tiếng Việt đẹp - Ý kiến người ngoại quốc giáo sĩ nước ngồi “Tiếng Việt giàu tính nhạc, uyển chuyển “ - Hệ thống nguyên âm, phụ âm,thanh điệu, cú pháp,từ vựng,rất phong phú KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy cho biết biện pháp nghệ thuật sử dụng văn “Sự giàu đẹp tiếng Việt ? Kết hợp giải thích, chứng minh, bình luận KIỂM TRA BÀI CŨ Người toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng trọn đời hi sinh cho nghiệp giải phóng dân tộc? Hồ Chí Minh Tháp Mười đẹp sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ TIẾT 93 – PHẦN VĂN BẢN ỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC H - Phạm Văn Đồng - Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả : -Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) -Quê Quảng Ngãi -Từng Thủ tướng phủ ba mươi năm -Là học trò người cộng gần gũi Bác Hồ - Là nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn Cố thủ tướng : Phạm Văn Đồng < 1906 – 2000 > Phạm Văn Đồng Bác Hồ Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả:Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng < 1906 – 2000 > 2, Tác phẩm : a, Đọc : b, Thể loại , phương thức biểu đạt : - Thể loại : Nghị luận chứng minh - Phương thức biểu đạt : Nghị luận c, Xuất xứ : - Trích “ Tinh hoa khí phách dân tộc , lương tâm thời đại ” - 1970 d, Bố cục : Gồm phần • Phần : Từ đầu → tuyệt đẹp • Phần : Còn lại Bố cục gồm phần Em nêu nội dung phần? Phần 1: Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ Phần Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị lối sống ngày Bữa ăn Nơi Cách làm việc Giản dị lời nói, viết Quan hệ với người Em cho biết giản dị ? Các biểu giản dị ? Giản dị có ý nghãi đời sống ? TRẢ LỜI - Giản dị sống phù hợp với hoàn cảnh thân , gia đình xã hội - Biểu : khơng xa hoa , lãng phí , khơng cầu kì , kiểu cách , - Ý nghĩa giản dị đời sống : Giản dị phẩm chất cao đẹp cần có người Người sống giản dị người xung quanh yêu mến , cảm thông , giúp đỡ , Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả: 2, Tác phẩm : II, Đọc , hiểu chi tiết văn : 1, Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ : - Sự quán đời hoạt động trị đời sống bình thường giản dị → Cách nêu vấn đề :trực tiếp, ngắn gọn,sâu sắc, làm bật đức tính giản dị Bác Hồ “ Rất kì diệu 60 năm đời đầy sống gió diễn nhiều nơi giới nước ta Bác Hồ giữ nguyên phẩm chất cao quý người chiến sĩ Cách Mạng , tất nước , dân nghiệp lớn,trong sáng , bạch , tuyệt đẹp ” Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả: 2, Tác phẩm : II, Đọc , hiểu chi tiết văn : 1, Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ : 2, Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ : a, Giản dị lối sống ngày : THẢO LUẬN NHÓM NHĨM NHĨM NHĨM NHĨM Hãy tìm Hãy tìm dẫn Hãy tìm Hãy tìm dẫn chứng dẫn chứng dẫn chứng chứng đức đức tính giản tính giản dị đức tính giản đức tính giản Bác Hồ dị Bác Hồ dị Bác Hồ dị Bác Hồ cách làm quan hệ với bữa ăn nhà người việc Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả: 2, Tác phẩm : II, Đọc , hiểu chi tiết văn : 1, Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ : 2, Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ : a, Giản dị lối sống ngày : - Dẫn chứng cụ thể, chân thực, tiêu biểu,chọn lọ => Làm bật lới sống giản dị ngày Bác - Bữa cơm: Đạm bạc,tiết kim - Nơi ở:Tao nhó,n s,thoỏng mỏt - Cách làm viƯc: TØ mØ, tËn t©m, lùc - Quan hệ với mọitËn người : gần gũi , cởi mở , hòa đồng , thân mật BácHồ Hồ em thiếu Bác Bác ăn Hồcơm làm việc Nhà sàn Bác Hồchiến nhi sĩ Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả: 2, Tác phẩm : II, Đọc , hiểu chi tiết văn : 1, Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ : 2, Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ : a, Giản dị lối sống ngày : b, Giản dị lời nói viết : Giản dị đời sống, quan hệ với người, tác phong, Hồ chủ tịch giản dị lời nói viết, muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm Suy cho cùng, chân lí, chân lí lớn nhân dân ta thời đại giản dị : “Khơng có quý độc lập tự do”, “Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sơng cạn, núi mòn, song chân lí khơng thay đổi…” Những chân lí giản dị mà sâu sắc lúc thâm nhập vào tim óc hàng triệu người chờ đợi nó, sức mạnh vơ địch, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.” Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả: 2, Tác phẩm : - Kh«ng có quý độc lập,tự II, c , hiểu chi tiết văn : 1, Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ : 2, Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ : a, Giản dị lối sống ngày : b, Giản dị lời nói viết : - Bác nói,viết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo - Nớc Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, sông cạn, núi mòn, song lí Vì Bác muốnchân cho quần chúng nhân đợc, không baodân giờhiểu thay nhớ đợc, làm ®ưỵc ®ỉi Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm Văn Đồng - I, Đọc , hiểu khái quát văn : 1, Tác giả: 2, Tác phẩm : II, Đọc , hiểu chi tiết văn : 1, Nhận định chung đức tính giản dị Bác Hồ : 2, Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ : a, Giản dị lối sống ngày : b, Giản dị lời nói viết : III, Tổng kết : 1, Nội dung : - Qua văn bản, tác giả ca ngợi đức tính giản dị Bác Hå, ®ồng thời thể tình cảm chân thành đối vi Bỏc Nghhợp thut : -2 ,Kết chứng minh, giải thích bình luận - Luận điểm rõ ràng, rành mạch - Cách lập luận chặt chẽ, sắc sảo - Dẫn chứng cụ thể, chân thực, tiêu biểu S BÀI HỌC Nhữ ng ki v â t củ a Bá c Hồ Nhữ ng ki v â t củ a Bá c Hồ Nhữ ng ki v â t củ a Bá c Hồ ... chứng đức đức tính giản tính giản dị đức tính giản đức tính giản Bác Hồ dị Bác Hồ dị Bác Hồ dị Bác Hồ cách làm quan hệ với bữa ăn nhà người việc Tiết 93-Văn : ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ - Phạm... chung đức tính giản dị Bác Hồ : 2, Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ : a, Giản dị lối sống ngày : b, Giản dị lời nói viết : Giản dị đời sống, quan hệ với người, tác phong, Hồ chủ tịch giản dị lời... chung đức tính giản dị Bác Hồ Phần Những biểu đức tính giản dị Bác Hồ Giản dị lối sống ngày Bữa ăn Nơi Cách làm việc Giản dị lời nói, viết Quan hệ với người Em cho biết giản dị ? Các biểu giản dị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ, Bài 23. Đức tính giản dị của Bác Hồ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn