Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

22 117 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 06:06

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI BÌNH GIÁO VIÊN: NGUYỄN CHUNG NINH Caâu 1:Trong sống sinh hoạt học tập, phải làm văn đề nghị ? Khi muốn trình bày tình hình, việc, kết cá nhân hay tập thể A B C Khi có việc quan trọng xảy cần cho người biết Khi xuất nhu cầu, quyền lợi đáng cá nhân hay tập thể muốn cá nhân hay tập thể giải Chúc mừng bạn ! Ồ ! Tiếc Sai ! Câu 2: Em h·y chän tõ thÝch hợp để điền vào dấu cho phù hợp: Khi ta muốn trình bày cho Ban giám hiệu nhà trờng việc ủng hộ ngời dân Nhật Bản ta cÇn viÕt ……… A Đơn đề nghị B Bản báo cáo C Bản thông báo ĐÚNGRỒI RỒI ĐÚNG TiÕt 133 Luyện tập làm văn đề nghị báo c¸o CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc _ TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2003 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ Nam Định, ngày 08 tháng 09 năm 2003 Kính gửi: Cơ giáo chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Hoàng Diệu Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với giáo việc sau: Tấm bảng BÁO CÁO đen lớp em sử dụng lâu, bị mờ, bạn ngồi cuối lớp khó theo Về kết quyên góp ủng hộ bạn học sinh vùng lũ lụt dõi nội dung giảng thầy, cô giáo ghi bảng Chúng em kính đề nghị giáo cho sơn lại bảng kịp thời để việc học tập lớp tốt Kính gửi : Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thay mặt lớp 7C Hưởng ứng phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua khó khăn thiên tai gây ra, Lớp trưởng lớp 7C tiến hành quyên góp số quà gửi bạn học sinh vùng lũ lụt sau : Kí ghi rõ họ tên 1) Quần áo : 2) Sách : 12 sách giáo khoa cũ (lớp ) 30 học sinh.  3) Tiền: 100.000 đồng Tất bạn đóng góp, ủng hộ Trong bạn Hồng Hà người ủng hộ nhiều : quần áo 20.000 đồng Thay mặt lớp 7C  Lớp trưởng (Kí ghi rõ họ tên) Thảo luận: Em so sánh điểm khác mục đích viết văn trên? So s¸nh văn đề nghị văn Báo cáo Trình bày nhng vic ó lm v cha Mục đích Khác Néi dung H×nh thøc Gièng Đề đạt yêu cầu, nguyện vọng, làm cá nhân hay tập thể cho xin cấp xem xét giải cấp biết CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc _ TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2003 CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ Nam Định, ngày 08 tháng 09 năm 2003 Kính gửi: Cơ giáo chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Hoàng Diệu Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với giáo việc sau: Tấm bảng BÁO CÁO đen lớp em sử dụng lâu, bị mờ, bạn ngồi cuối lớp khó theo Về kết quyên góp ủng hộ bạn học sinh vùng lũ lụt dõi nội dung giảng thầy, cô giáo ghi bảng Chúng em kính đề nghị giáo cho sơn lại bảng kịp thời để việc học tập lớp tốt Kính gửi : Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thay mặt lớp 7C Hưởng ứng phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua khó khăn thiên tai gây ra, Lớp trưởng lớp 7C tiến hành quyên góp số quà gửi bạn học sinh vùng lũ lụt sau : Kí ghi rõ họ tên 1) Quần áo : 2) Sách : 12 sách giáo khoa cũ (lớp ) 30 học sinh.  3) Tiền: 100.000 đồng Tất bạn đóng góp, ủng hộ Trong bạn Hồng Hà người ủng hộ nhiều : quần áo 20.000 đồng Thay mặt lớp 7C  Lớp trưởng (Kí ghi rừ h tờn) So sánh văn đề nghị văn Báo cáo Trình bày nhng vic ó lm v cha Mục đích Khác t mt yờu cu, nguyện vọng, làm cá nhân hay tập thể cho xin cấp xem xét giải cấp biết Nêu lên dự tính, nguyện vọng cá nhân hay tập thể cần cấp xem xét, Néi dung Gièng giải =>Những điều chưa thực H×nh thøc Trình bày kiện, việc xảy =>Những điều xảy CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc _ TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2003 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ Nam Định, ngày 08 tháng 09 năm 2003 Kính gửi: Cơ giáo chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Hoàng Diệu Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với giáo việc sau: Tấm bảng BÁO CÁO đen lớp em sử dụng lâu, bị mờ, bạn ngồi cuối lớp khó theo Về kết quyên góp ủng hộ bạn học sinh vùng lũ lụt dõi nội dung giảng thầy, cô giáo ghi bảng Chúng em kính đề nghị giáo cho sơn lại bảng kịp thời để việc học tập lớp tốt Kính gửi : Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thay mặt lớp 7C Hưởng ứng phong trào quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua khó khăn thiên tai gây ra, Lớp trưởng lớp 7C tiến hành quyên góp số quà gửi bạn học sinh vùng lũ lụt sau : Kí ghi rõ họ tên 1) Quần áo : 2) Sách : 12 sách giáo khoa cũ (lớp ) 30 học sinh.  3) Tiền: 100.000 đồng Tất bạn đóng góp, ủng hộ Trong bạn Hồng Hà người ủng hộ nhiều : quần áo 20.000 đồng Thay mặt lớp 7C  Lớp trưởng (Kí ghi rõ họ tờn) So sánh văn đề nghị văn Báo cáo Trình bày nhng vic ó lm v cha lm Mục đích Khác t mt yờu cu, mt nguyn vọng, cá nhân hay tập thể cho cấp xin cấp xem xét giải biết Nêu lên dự tính, nguyện vọng cá nhân hay tập thể cần cấp xem xét, Néi dung Trình bày kiện, việc xảy giải =>Những điều chưa thực =>Nhng iu ó xy Hình thức - Đều văn hành Giống -Trình bày trang trọng, rõ ràng sáng sủa theo số mục quy định sẵn So sánh văn đề nghị văn Báo cáo Trình bày nhng vic ó lm v cha lm Mục đích Khác t mt yờu cu, mt nguyện vọng, cá nhân hay tập thể cho cấp xin cấp xem xét giải biết Nêu lên dự tính, nguyện vọng cá nhân hay tập thể cần cấp xem xột, Nội dung - Ai đề nghị? -Đề nghị (nơi nào)? -Đề nghị điều ? - Đều văn hành Giống gii quyt =>Những điều chưa thực H×nh thøc Trình bày kiện, việc xảy =>Những điều xảy -B¸o c¸o cđa ai? -B¸o c¸o víi ai? -B¸o cáo việc ? -Kết nh nào? -Trình bày trang trọng, rõ ràng sáng sủa theo số mục quy định sẵn Một số mục quy định - Quốc hiệu tiêu ngữ: Cộng hoà xã héi chđ nghÜa viƯt nam §éc lËp – Tù Hạnh phúc - Địa điểm thời gian làm văn -Tên văn -Nơi nhận văn -Ngời (tổ chức) viết văn -Nêu lí do, việc cần viết văn -Kí tên *Lu ý - Tên văn cần phải viết chữ in hoa, khổ chữ to - Trình bày văn cần sáng sủa, cân đối: phần quốc hiệu tiêu ngữ , tên văn bản, nơi nhận nội dung, phần cách - dòng; không viết sát lề giấy, không để phần phần dới trang giấy có khoảng trống lớn * Các mục cần ý Văn đề nghị -Tên cá nhân hay tổ chức đề nghị Văn báo cáo -Tên cá nhân hay tổ chức báo cáo -Nơi nhận đề nghị -Nơi nhận báo cáo -Nội dung đề nghị -Nội dung báo cáo Bài tập : Chuẩn bị cho Đại hội Chi đội đầu năm học ( 2015- 2016) Tho đợc cô giáo giao nhiệm vụ viết báo cáo tổng kết hoạt động chi đội năm học 2015- 2016 Mở đầu, Tho viết Cộng hoà xã hội chủ nghĩ a Việt Nam Độc lập Tự do- Hạnh phúc Vng Tu, ngày 17 tháng 04 năm 2016 Báo Cáo tổng kết hoạt động năm học 2015- 2016 Chi Đội 7.1 Kính gửi: -Các quý vị đại biểu! -Cô giáo chủ nhiệm tất bạn! Khi báo cáo đợc hoàn thành, Tho đa cho cô giáo duyệt Cô giáo nhận xét phần mở đầu viết cha đạt.Theo em, lỗi phần mở đầu văn báo cáo gì? Cộng hoà xã hội chủ nghĩ a Việt Nam Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Vng Tu, ngày 17 tháng 04 năm 2016 Báo C¸o Về tổng kết hoạt động chi đội 7.1 năm học 2015-2016 KÝnh göi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 trường THCS Nguyễn Thái Bình Mét sè sai sót thờng gặp - Địa chỉ, nơi gửi cha rõ ràng - Hình thức trình bày cha cân đối - Thiếu không đảm bảo trình tự mục - Nội dung chung chung lời văn rờm rà - Xác định chưa thể loại văn * Cặp đôi chia sẻ Chỉ chỗ sai việc sử dụng văn sau? a.Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, học sinh viết báo cáo xin nhà trường miễn học phí -> Viết đơn trình bày hồn cảnh khó khăn gia đình để xin nhà trường miễn học phí b Thầy, giáo chủ nhiệm cần biết công việc tập thể lớp làm để giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ Bà mẹ Việt Nam anh hùng.Một học sinh thay mặt lớp viết giấy đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm việc làm ->Viết báo cáo với cô giáo chủ nhiệm cơng việc cần giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng c Cả lớp khâm phục tinh thần giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ bạn H Bạn thật xứng đáng Cháu ngoan Bác Hồ Lớp trưởng thay mặt lớp viết đơn xin Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H ->Viết đề nghị BGH nhà trường biểu dương khen thưởng bạn H tinh thần giúp đỡ gia đình thng binh lit s Trò chơi Ai nhanh ? Bài tập : Một bạn lớp trởng thay mặt lớp viết văn đề nghị, nhng em bạn vô ý cắt văn thành nhiều mảng nhỏ Em giúp bạn xếp mảng thành văn đề nghị hoàn chỉnh Mảng 1: Giấy đề nghị Mảng 2: Nếu đợc phép, hàng tuần lớp em cử bạn đến buổi chiều để hớng dẫn em nhỏ học tập, vui chơi tổ chức hoạt động bổ ích khác Kính mong Ban giám đốc chấp nhận đề nghị chúng em Mảng 3: Mảng 4: Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2016 Thay mặt lớp 7C Lớp trởng (Kí, ghi rõ họ tên) Mảng 5: Kính gửi: Ban giám đốc làng trẻ em SOS Hà Nội Cộng hoà xã hội chủ nghĩ a Việt Nam Mảng 6: Độc lập Tự do- Hạnh phúc Mảng 7: Tập thĨ líp 7C trêng THCS X, qn Y, thµnh A xin đề đạt với Ban giám đốc việc nh sau: Theo chủ trơng kết nghĩa trờng Làng trẻ đợc đồng ý thầy hiệu trởng, lớp 7C chúng em xin đợc đỡ đầu em nhà Làng trẻ Mảng 1: Mảng 2: Giấy đề nghị Nếu đợc phép, hàng tuần lớp em cử bạn đến buổi chiều để hớng dẫn em nhỏ học tập, vui chơi tổ chức hoạt động bổ ích khác Kính mong Ban giám đốc chấp nhận đề nghị chúng em Mảng 3: Mảng 4: Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2016 Thay mặt lớp 7C Lớp trởng (Kí, ghi rõ họ tên) Mảng 5: Kính gửi: Ban giám đốc làng trẻ em SOS Hà Nội Cộng hoà xã hội chủ nghĩ a Việt Nam Mảng 6: Độc lập Tự do- Hạnh phúc Mảng 7: Tập thể lớp 7C trêng THCS X, quËn Y, thµnh A xin đề đạt với Ban giám đốc việc nh sau: Theo chủ trơng kết nghĩa trờng Làng trẻ đợc đồng ý thầy hiệu trởng, lớp 7C chúng em xin đợc đỡ đầu em nhà Làng trẻ Hớng dẫn nhà - Nắm cách viết văn đề nghị báo cáo - Xem trc tập (Báo cáo tình hình học tập lớp tuần qua cho thy tổng phụ trách đội) v bi CHC CC EM HỌC TỐT ! Hẹn gặp lại tiết sau ! CHÀO LỚP NHÉ Hoàng Thị Thanh Thảo 22 ... việc ủng hộ ngời dân Nhật Bản ta cÇn viÕt ……… A Đơn đề nghị B Bản báo cáo C Bản thông báo ĐÚNGRỒI RỒI ĐÚNG TiÕt 133 Luyện tập làm văn đề nghị báo c¸o CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập... -Tên cá nhân hay tổ chức đề nghị Văn báo cáo -Tên cá nhân hay tổ chức báo cáo -Nơi nhận đề nghị -Nơi nhận báo cáo -Nội dung đề nghị -Nội dung báo cáo Bài tập : Chuẩn bị cho Đại hội Chi đội đầu... khác mục đích viết văn trên? So s¸nh văn đề nghị văn Báo cáo Trình bày nhng vic ó lm v cha Mục đích Khác Néi dung H×nh thøc Gièng Đề đạt yêu cầu, nguyện vọng, làm cá nhân hay tập thể cho xin cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo, Bài 31. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn