50 DE THI TOT NGHIEP THPT 2009

40 209 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

§Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009  Trường THPT B¸n c«ng 2 TÜnh Gia Thanh Ho¸ Tổ Tốn ---------------------------------- ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN Ch¬ng tr×nh c¬ b¶n n¨m häc 2008 - 2009 GV: Mai TiÕn Linh Tháng 03/2009 ĐỀ 1  Câu I ( 3,0 điểm )     = − + −xy x  !"#$ % &'(#)*+,#-,../"#$ * 01,2"#$34( $,5678,2#9:,%; !<,2,2=6>,*=#     ?− + =xx k  Câu II ( 3,0 điểm ) %'678,2#9:,  @    A − − = x x *    , =y x :,2;B-,C4 D%3*+#9E,2"#$ D% C4F;%G H π I? :2(#9$,J,K# D%  = + +y x x .L4M? Câu III ( 1,0 điểm ) :, !6#%2( N; ! O,*E,2 H .7P,2 %QRB#S,T=,#S  D% U# V;,2O#+6:, !6 WX S,Y  78,2#9:,,#:Z [7\ Z6V,T,9-,2  78,2#9:, !  Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 7P,2#a,2 T]      + + = = − x y z .U#6a,2]  b ? + − − = x y z  %c,2,9E,2T d##Oe:#Y%_e *f+#678,2#9:,7P,2#a,2 ∆ F;%e3,E#9,2..;^,22! .LT Câu V.a ( 1,0 điểm )] S,T=,#S :,6a,22LO,*g ( 7P,2]  Z, 3 3= = =y x x x e e .#9h ,  Theo chương trình nâng cao] Câu IV.b ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 7P,2#a,2 T]  @    = +   = +   = − +  x t y t z t .U#6a,2]  b ? − + + + = x y z  %c,2,9E,2T,E#9-,U#6a,2 *f+#678,2#9:,7P,2#a,2 ∆ ,E#9,23,2,2.LT. ( T_# 5',2Z @  Câu V.b ( 1,0 điểm )] : i,*j % D%6c  @= −z i ĐỀ 2  Câu I ( 3,0 điểm )     + − = x x y  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *f+#678,2#9:,#+6#;B+,.L"#$F;%GIk Câu II ( 3,0 điểm ) %'*K#678,2#9:,  Z2 ,  @   − + > x x §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009  *S,#S 6>,]Q  ?   + ∫ x x dx '678,2#9:,  @  ?− + =x x #9-,#j66c  Câu III ( 1,0 điểm ) G_#:,#9h !*(,5S,(BWQ3 N; %Q  G_#:,.;^,2 ! ( [,,E #9-,%7P,2#9l,(B%  !S#,K#_# O,5^,2,2,2.5^,2.;^,2 2! .L#9h  D%:,#9hS, O, D%:,.;^,2! WX Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm ) ] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 GI?Ib.%U#6a,2 ]    ?− + + =x y z .m] b ?+ − + =x y z  %S,5',2 ( #nG+,U#6a,2m *f+#678,2#9:,U#6a,2WF;%2%#;B+,T D%.m",2#P .;^,22! .LU#6a,2]   ?− + =x y  Câu V.a ( 1,0 điểm )] :,6a,22LO,*g ( 7P,2BQ  − +x x .#9h ,S,##S  D% 5#9l,4%B#O#,5F;%B:,F;%,#9h , Theo chương trình nâng cao] Câu IV.b ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 7P,2#a,2T]       + + − = = x y z . U#6a,2]  b ?+ − + =x y z  %:#Y%_2% D%7P,2#a,2T.U#6a,2 *S,2! 2o%7P,2#a,2T.U#6a,2  f+#678,2#9:,7P,2#a,2 ∆ Z:, +; D%7P,2#a,2TZ-,U#6a,2  Câu V.b ( 1,0 điểm )] '=678,2#9:,%;]    @ Z2 @ Z2  @ − −  =   + =   y y x x ĐỀ 3  Câu I ( 3,0 điểm )  @   − −= x xy  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *01,2"#$3RB*=,Z;j,#p,2=#)  D%678,2#9:, @   ?− − =x x m Câu II ( 3,0 điểm ) %'678,2#9:, Z2 Z2      Z2    π π − + − = x x x x *S,#S 6>,]Q  ?  + ∫ x x x e dx :2(#9$ZL,,K#.2(#9$,J,K# D%BQ      + − +x x x #9-, q Ir−  Câu III ( 1,0 điểm ) #cT=,es !*% O,e3s3.;^,22! .L,%;#n,2^_#.LeQ  3sQQ t( $,#>,.#S,*(,5S, D%U# K;,2O#+6#cT=,3#S, T=,#S  D%U# V;.##S  D%5 V;! WX 1. Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009  9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 @e − II − 3s?II − 3?II? 0I?I %f+#678,2#9:,7P,2#a,2s *c,2,9E,2@e3s3305^,2",26a,2  S,##S #cT=,es0 Câu V.a ( 1,0 điểm )]S,2(#9$ D%*;#c         = − + +P i i   Theo chương trình nâng cao] Câu IV.b ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B` GI − I3%7P,2#a,2      ]   @ − ∆ = = − x y z 3     ] @   = −   ∆ = +   =  x t y t z .U#6a,2]  ? + = y z %:Z:, +;.;^,22!  D%GZ-,7P,2#a,2  ∆  *f+#678,2#9:,7P,2#a,2 d# '%7P,2#a,2     3 ∆ ∆ .,E#9,2U# 6a,2 Câu V.b ( 1,0 điểm )] :"#$ D%    ]  − + = − m x x m C y x .L ?≠m  d##9h ,#O%6>, *=#e3s% #;+6#;B+,.L"#$#O%e3s.;^,22! ,%; ĐỀ 4  Câu I ( 3,0 điểm )    − += x xy  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *f+#678,2#9:,#+6#;B+,.L"#$F;%G @ A I  −  Câu II ( 3,0 điểm ) %  − + = x x y e '678,2#9:,  ? ′′ ′ + + =y y y *S,#: 6>,]   ? ,   ,  π = + ∫ x I dx x  :2(#9$ZL,,K#.2(#9$,J,K# D%   ,  @, = + − +y x x x  Câu III ( 1,0 điểm ) G_#:,,!, ![,35',2 ( #n#> D%(B+,T>B ;,2es D%(B*E,2% 3 · ?= o SAO 3 · H?= o SAB S,_T7P,2,#p% WX Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 %7P,2#a,2      ]    − − ∆ = = − − x y z 3       ] b  @ = −   ∆ = − +   =  x t y t z  %c,2,9E,27P,2#a,2   ∆ .7P,2#a,2   ∆  u,%; *f+#678,2#9:,U#6a,2 c%7P,2#a,2   ∆ .,2,2.L7P,2 #a,2   ∆  Câu V.a ( 1,0 điểm ) : '678,2#9:,  k ?+ =x #9-,#j66c  Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm )] §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009 @ 9,25^,22%,.L=#Y%_4B` GII?3U#6a,2]    ?+ + + =x y z .U# V;]     @ H k ?+ + − + − + =x y z x y z  %:Z:, +; D%GZ-,U#6a,2 *f+#678,2#9:,U#6a,2m,2,2.L.#+64< .LU# V; Câu V.b ( 1,0 điểm )] s;Tv,6c `Q − wT7LTO,2Z7\,22(  ĐỀ 5  Câu I ( 3,0 điểm )    − − = x x y  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *:#K# ' ( 2(#9$ D%#%7P,2#a,2T]BQ4w d#"#$ D% R #O%6>,*=# Câu II ( 3,0 điểm ) %'*K#678,2#9:, Z,  ,     Z2    ? π + − + ≥e x x  *S,#: 6>,]Q  ?  ,     π + ∫ x x dx :2(#9$ZL,,K#.2(#9$,J,K# D% = + x x e y e e #9-,O, qZ,  I Z, @r  Câu III ( 1,0 điểm ) :,Zi,2#9h#%2( N;esexsxx !#K#  (  O,N;*E,2%S,# #S  D%:,Zi,2#9h.T=,#S  D%U# V;,2O#+6:,Zi,2#9h#p% WX Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm )] 9,2  5^,2  2%,  .L  =  #Y%  _  4B`  3    %  7P,2  #a,2       ]   = −   =   =  x t d y z t  .      ]    − − = = − x y z d  %c,2,9E,2%7P,2#a,2    3 d d .;^,22! ,%;,7,25^,2 d#,%; *f+#678,2#9:,7P,2.;^,22!  ;,2 D%    3 d d  Câu V.a ( 1,0 điểm )] :^;, D%6c    @  = + + −z i i  Theo chương trình nâng cao] Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 U#6a,2 α ]    ?− + − =x y z . %7P,2#a,2  d ] @     − − = = − x y z 3  d ]  b     + + − = = − x y z  %c,2#J7P,2#a,2  d ,2,2U#6a,2 α .  d  d#U#6a,2 α  *S,5',2 ( 2o%7P,2#a,2  d .  d   f+#678,2#9:,7P,2#a,2 ∆ ,2,2.LU#6a,2 α 3 d#7P,2#a,2  d .  d ZV,Z7\##OG.% GQ Câu V.b ( 1,0 điểm )] :,2= D%678,2#9:,  =z z 3#9,2! z Z6c Z-,\6 D%6c ` ĐỀ 6  §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009 b Câu I ( 3,0 điểm )  @  BQ 4 − + x  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *f+#678,2#9:,#+6#;B+,.L"#$F;%G  I? Câu II ( 3,0 điểm ) % Z2A 3  Z2= =a b S,Z2.Z2b#p%.* *S,#: 6>,]Q   ?  , + ∫ x x e x dx  :2(#9$ZL,,K#.2(#9$,J,+; ! D%    + = + x y x  Câu III ( 1,0 điểm )  S,#[##S  D%:,Zj6678,2.##S  D%:,#9h,2O#+6:,Zj6 678,2! WX Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 #%2( es.L ( [,Ze?I  − I3 s − II3I − I@ %f+#678,2#9:, S,#d  D%7P,2#9;,2#;B+,5y#n[,e D%#%2(  *f+#678,2#9:,#% D%7P,2#a,2F;%..;^,22! .LU# 6a,2es.LZ2 #Y%_ Câu V.a ( 1,0 điểm )] :,6a,22LO,*g ( 7P,2]    = + y x 3%7P,2#a,24Q?34Q .#9h ,t( $,2(#9$ D%%T=,#S :,6a,2*E,2Z,%  Theo chương trình nâng cao] Câu IV.b ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 G I@I− .%U#6a,2   P ]  H ?− + − =x y z 3   ]    ?+ − + =P x y z  %c,2#J9E,2%U#6a,2  P .  P  d#,%;f+#678,2#9:,#% D% 2%#;B+, ∆  D%%U#6E,2! *:Z:, +;.;^,22!  D%G#9-,2%#;B+, ∆  Câu V.b ( 1,0 điểm )] :,6a,22LO,*g ( 7P,2]BQ  x .]BQ x S,##S  D%5#9l,4%B#O#,5F;%B:,F;%,#9h , ĐỀ 7  Câu I ( 3,0 điểm )     @+ −= x xy  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *Y7P,2#a,2   ]  H= − + m d y mx m .LZ#%c,2,9E,2   m d Z;^, d#"#$#O_# $, Câu II ( 3,0 điểm ) %'*K#678,2#9:,          − − + + ≥ − x x x *  ?   = ∫ f x dx .LzZZyRB#S,#S 6>,]Q ?    − ∫ f x dx  :2(#9$ZL,,K#.2(#9$,J,K#,+; ! D%  @   + = x x y  §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009 H Câu III ( 1,0 điểm ) :,Zi,2#9hesexsxx !(BesZ#%2( N; O,*E,2%:, +; .;^,22!  D%ex4;,2U#6a,2esZ#9;,2 D%esGU#*-,eexx #O.L(B_#2! *E,2 @b o S,##S  D%5Zi,2#9h,B WX 1.Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`f+#678,2#9:,U#6a,2F;%3.;^,2 2! .LU#6a,2m] ?+ + =x y z . ( GII − _#5',2*E,2   Câu V.a ( 1,0 điểm )]6c    − = + i z i S,2(#9$ D% ?? z  2.Theo chương trình nâng cao] Câu IV.b ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 7P,2#a,2T]     = +   =   = −  x t y t z .U#6a,2 ]    ?+ − − =x y z  %f+#678,2#9:,U# V; !#>,E#9-,T3*(,5S,*E,2.#+64<  *f+#678,2#9:,7P,2#a,2 ∆ F;%G?II?3,E#9,2..;^,22! .L 7P,2#a,2T Câu V.b ( 1,0 điểm )] 9-,#j66c 3#:s678,2#9:,*j %  ?+ + =z Bz i  !#{,2*:,678,2% ,2=*E,2 @− i  ĐỀ 8  Câu I ( 3,0 điểm )    + − = x x y  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *c,2,9E,27P,2#a,2T]BQ4 − @ − Z;^,F;%_# $, D% 7P,2 ,25#%B{ Câu II ( 3,0 điểm ) %'678,2#9:,    Z2  Z2    + − − = x x *S,#S 6>,]Q ?  |  ,   ,  π − + ∫ x dx x f+#678,2#9:,#+6#;B+,.L"#$      ]  − + = − x x C y x 3*+#9E,2#+6#;B+,,B,2 ,2.L7P,2#a,2T] b @ @ ?− + =x y  Câu III ( 1,0 điểm ) :, !63esYGZ_##;_  O,e% GQGeS,#[ ##S  D%%5 !6Gs.Ges WX Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 #%2( es ! ( [,e3s3ZV,Z7\# ,E#9-, ( #9h 43B3`. !#9Y,2#>II − RB#S,T=,#S #%2( es Câu V.a ( 1,0 điểm )] :,6a,22LO,*g ( 7P,2]BQ  x 3T]BQ H − x .#9h , S,T=,#S  D%:,6a,2 Theo chương trình nâng cao : §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009  Câu IV.b ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 :,Zj6678,2es0exsxx0xs+# ex?I?I?3sx%I?I?30x?I%I?3e?I?I%.L%M?YG3ZV,Z7\#Z#9;,2 ( O,es.sxx %f+#678,2#9:,U#6a,2F;%G.,2,2.L%7P,2#a,2e. s0x *S,2! .5',2 ( 2o%%7P,2#a,2e.s0x Câu V.b ( 1,0 điểm ) : : ( =%3*% 6%9%*Z]  = + +y x ax b #+64< .LB6p*Z  =y x O GI ĐỀ 9  Câu I ( 3,0 điểm )    − += x xy  !"#$ %&'(#)*+,#-,../"#$ *f+#678,2#9:,#+6#;B+,.L"#$F;%G @ A I  −  Câu II ( 3,0 điểm ) %  − + = x x y e '678,2#9:,  ? ′′ ′ + + =y y y *S,#S 6>,]   ? ,   ,  π = + ∫ x I dx x  :2(#9$ZL,,K#.2(#9$,J,K# D%   ,  @, = + − +y x x x  Câu III ( 1,0 điểm ) G_#:,,!, ![,35',2 ( #n#> D%(B+,T>B ;,2es D%(B*E,2% 3 · ?= o SAO 3 · H?= o SAB S,_T7P,2,#p% WX 1.Theo chương trình chuẩn] Câu IV.a ( 2,0 điểm )] 9,25^,22%,.L=#Y%_4B`3 %7P,2#a,2      ]    − − ∆ = = − − x y z 3       ] b  @ = −   ∆ = − +   =  x t y t z  %c,2,9E,27P,2#a,2   ∆ .7P,2#a,2   ∆  u,%; *f+#678,2#9:,U#6a,2 c%7P,2#a,2   ∆ .,2,2.L7P,2 #a,2   ∆  Câu V.a ( 1,0 điểm )] '678,2#9:,  k ?+ =x #9-,#j66c  2.Theo chương trình nâng cao] Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : 9,25^,22%,.L=#Y%_4B` GII?3U#6a,2 ]   ?+ + + =x y z .U# V;]     @ H k ?+ + − + − + =x y z x y z  %:Z:, +; D%GZ-,U#6a,2 *f+#678,2#9:,U#6a,2m,2,2.L.#+64< .LU# V; Câu V.b ( 1,0 điểm )] s;Tv,6c `Q − wT7LTO,2Z7\,22(  ĐỀ SỐ 10  §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009 k Câu I ( 3,0 điểm )]BQ}4  w4} !"#$Z   :O# ) #;#O4Q} &'(#  c,2.LQ} f+#678,2#9:,#+6#;B+,.L  *+##+6#;B+,.;^,22! .L 7P,2#a,2 !678,2#9:,  H = + x y  Câu II ( 3,0 điểm ) '*K#678,2#9:,]  ?3 ?3 Z2 Z2 H ?− − ≤x x S,#S 6>, @ ? # %,4   π = ∫ I dx x BQ     −x x  !"#$ZS,##S .j###9l,4%BT:,6a,2 2LO,*g. ( 7P,2#a,2BQ?34Q?34QF;%BF;%,?4 Câu III ( 1,0 điểm ) :,.;^,2es0 O,%e.;^,22! .LU#6a,2es03eQ% %S,T=,#S U# V;,2O#+6:, !6es0 *f/e.;^,22! c,2,,i3e3s330,E#9-,_#U# V; WX 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) 0~II.U#6a,2 α F;%*%eI?I3s?II?3IIk f+#678,2#9:,#% D%7P,2#a,2e f+#678,2#9:,#{,2F;(# D%U#6a,2 α  f+#678,2#9:,U# V;#>0*(,5S,WQbc,2,U# V;,B d# α  Câu V.a ( 1,0 điểm ) t( $,#j6\6 ( *;T,6c •#9-,U#6a,2#Y%_#J%R,N;5=, ]  @+ + =Z Z 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/. e333s33I33I033 %S,##S #cT=,es0 *f+#678,2#9:,7P,2#a,2.;^,22!  ;,2 D%es.s f+#678,2#9:,U# V;,2O#+6#cT=,es0 Câu Vb/. %|% € - • 678,2#9‚ ƒ ,%;]     @  Z2   Z2     − =   + − − =   x y x y x y *|G- ƒ ,s2LO,*g"# •  D% x 1 y x 1 − = + .%#9h #Y%_ ‚ „ ,T=,#‚ „  D%- ƒ ,s ‚ „ ,##‚ „ 5#9l,4%B,9%5F;%BsF;%,#9h 43#9h B ĐỀ SỐ 11  Câu I ( 3,0 điểm ) BQ4  w4  w4w}Z#% : ! ) O. ) #; &'(#../"#$5Q Câu II ( 3,0 điểm ) §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009 A S,T=,#S :,6a,22LO,*g"#$ ( BQp 4 3BQ.7P,2#a,24 Q S,#S 6>,   ? ,  @  π = − ∫ x I dx x '*K#678,2#9:,Z24  }4~…Z2~4 Câu III ( 1,0 điểm ) :,,!, !*(,5S,(BZW3[,! #O*g7P,2 %.7P,2,ZH? ?  RB#S,T=,#S #+#T=, d#:,,!,#p%7P,2,.;^,22! ,%; S,T=,#S 4;,2F;%, D%U#,!,.##S  D%5,!, WX 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : 9,25^,22%,.L=#Y%_4B` *%]eI?I~IsIII?II?Y Z#9Y,2#> D%#%2( es f+#678,2#9:,7P,2#a,2 f+#678,2#9:,U# V;F;%*,3e3s3 f+#678,2#9:, ( U#6a,2.;^,22! .L7P,2#a,2.#+64< .LU# V; Câu V.a ( 1,0 điểm ) :%6c *+##{,2 D% <,2*E,2.#S  D% <,2*E,2 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/. 9,25^,22%,.L=#9h #Y%_4B` *,e3s330.LeII3s~ II~3 H I H  −−−−> −> −> −> −−−−> −> −> −> = + − = − + +OC i j k OD i j k  c,2,9E,2es0Z:,#cT=,.  „  (  U6 O,*E,2,%; ‚ „ ,5',2 ( 2o%%7P,2#a,2es.0 f- „ #678,2#9:,U# V;,2O#- „ 6:,#cT=,es0 Câu Vb/. ] @  = + + y x x  &'(# f+#678,2#9:,#+6#;B+, D%"#$*+##+6#;B+,.;^,22! .L7P,2 #a,2  ??k  = +y x ĐỀ SỐ 12  Câu I ( 3,0 điểm ) BQ~4  w4   }32Y"#$Z &'(#)*+,#-,../"#$ D% f+#678,2#9:,#+6#;B+,.L"#$#O !,_Z,2= D%678,2#9:,B || Q? Câu II ( 3,0 điểm ) :2(#9$ZL,,K#.,J,K# D% % @     = − + − + f x x x #9-, [ ] I− *z4Q,4w,4#9-,  ?I  π       S,#S 6>, ( )  ? ,  π = + ∫ I x x xdx §Ò «n thi tèt nghiÖp thpt n¨m häc 2008 – 2009 ? [...]... vng góc mặt phẳng (ABC) §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 15 Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và mặt phẳng (Oxy) Câu V.b Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C ) : y = x2 , x −1 đường tiệm cận xiên và 2 đường thẳng x = 2 và x = λ ( λ > 2) Tính λ để diện tích S = 16 (đvdt) Đề số 19 I PHẦN CHUNG Câu I : Cho hàn số y = x3 + 3x2 + 1 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm... trong R Câu III : Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc a Tính thể tích hình chóp b Tính thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD · SAC = 450 II PHẦN RIÊNG 1 Theo chương trình Chuẩn : Câu IV.a §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 19 1 Viết phương trình đường thẳng đi qua M(1,2,-3) và vng góc với mặt phẳng (P): x - 2y + 4z - 35=0 2 Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A(2,-1,3),... trục hoành và đường thẳng x= 1 1 Câu V.b Tìm m để đồ thò hàm số y= x 2 − mx + 1 x −1 có 2 cực trò thoả yCĐ yCT = 5 Đề số 26 §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 20 I PHẦN CHUNG ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x3 − 3x + 1 có đồ thị (C) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) 2 Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) đi qua điểm M( Câu II ( 3,0 điểm ) 1 Cho hàm số y = e− x +... 4) §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 22 1 Chứng minh tam giác ABCrvng Viết phương trình tham số của đường thẳng AB uu u uu uu r 2 Gọi M là điểm sao cho MB = −2MC Viết phương trình mặt phẳng đi qua M và vng góc với đường thẳng BC Đề số 29 I PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ 2 BAN (8,0 điểm) Câu 1 (3,5 điểm) Cho hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 1 , gọi đồ thị của hàm số là (C) 1 Khảo sát sự biến thi n và... điểm ) Cho hàn số y = x3 + 3x2 + 1 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 Dựa vào đồ thị (C), biện luận số nghiệm của phương trình sau theo m: x3 + 3x2 + 1 = a 2 m 2 Câu 2: ( 1,5 điểm ) Giải phương trình: 25x – 7.5x + 6 = 0 Câu 3: ( 1,0 điểm ) Tính giá trị của biểu thức Q = ( 2 + 5 i )2 + ( 2 §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 5 i )2 27 Câu 4: ( 2,0 điểm ) Cho hình chóp tứ... d có phương trình : x − 2 y −1 z = = 1 2 1 §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 29 1 Hãy tìm tọa độ của hình chiếu vng góc của A trên d 2 Viết phương trình của mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d Câu Vb (1,0 điểm)Viết dạng lượng giác của số phức: z = 1 – 3 i Đề số 39 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I ( 3,0 điểm) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = − x 4 + 2 x... O,A,B,C §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 31 3.Viết phương trình các mặt phẳng vng góc với đường thẳng OG và tiếp xúc với mặt cầu ( S) Câu V ( 1,0 điểm ) Tìm hai số phức biết tổng của chúng bằng 2 và tích của chúng bằng 3 Đề số 41 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số số y = - x3 + 3x2 – 2, gọi đồ thị hàm số là ( C) 1.Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ... y = ( x − 1) e b/ y = (3x – 2) ln2x c/ y = ln ( 1 + x 2 ) x e2 d) tính các tích phân : I= ∫( x 1 2 ) + x ln xdx 1 ; J= §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 ∫x 0 2 dx + x−2 33 e) Giải phương trình : a) log 2 (x - 3) +log 2 (x - 1) = 3 b) 3.4 x − 21.2 x − 24 = 0 Câu 3 : Thi t diện của hình nón cắt bởi mặt phẳng đi qua trục của nó là một tam giác đều cạnh a Tính diện tích xung quanh; tồn phần... xúc với đồ thò hàm số y= 2x − 3 1− x 2 Theo chương trình Nâng cao : Câu IV.b phẳng (P): Trong Kg Oxyz cho điểm A(3;4;2), đường thẳng (d): x y z −1 = = 1 2 3 4x + 2 y + z −1 = 0 §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 12 và mặt Lập phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) và cho biết toạ độ tiếp điểm 1 2 Viết phương trình đường thẳng qua A, vuông góc (d) và song song với mặt phẳng... + 3x có đồ thị (C) 1 Khảo sát và vẽ đồ thị (C) 2 Viết phương trình tiếp tuyến của (C) vng góc với đường thẳng (d) x-9y+3=0 Câu II log 3 x + log 3 9 x 2 = 9 1 Giải phương trình : §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009 13 2 Giải bất phương trình : 3 Tính tích phân: I= ∏ 2 ∫ ( sin 31+ x + 31− x < 10 3 0 x cos x − x sin x ) dx 4 Tìm GTLN, GTNN của hàm số sau: f ( x) = − x 2 + 5 x + 6 Câu III : Tính . §Ị «n thi tèt nghiƯp thpt n¨m häc 2008 – 2009  Trường THPT B¸n c«ng 2 TÜnh Gia Thanh Ho¸ Tổ Tốn ---------------------------------- ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT. ---------------------------------- ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN Ch¬ng tr×nh c¬ b¶n n¨m häc 2008 - 2009 GV: Mai TiÕn Linh Tháng 03 /2009 ĐỀ 1 
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 DE THI TOT NGHIEP THPT 2009, 50 DE THI TOT NGHIEP THPT 2009, 50 DE THI TOT NGHIEP THPT 2009, Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a 2,0 điểm :, Theo ch ươ Giải phương trình :, PHẦN RIÊNG 1. Theo chương trình Chuẩn : PHẦN RIÊNG 1. Theo chương trình Chuẩn :, Viết phương trình tham số của đường thẳng BC. Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng P. Câu V.b Theo chương trình Nâng cao : Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao : Câu IV.b Trong khơng gian, PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ 2 BAN 8,0 điểm Câu 1 3,5 điểm Cho hàm số, Thí sinh ban KHXHNV chọn câu 6a hoặc 6b:, Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 6a hoặc 6b. Câu 6a 2,0 điểm . Thí sinh Ban KHXH NV chọn câu 6a hoặc câu 6b Câu 6a 2,0 điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay