Giáo án Chương II Đại Số 7

46 93 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 Ngày soạn: 07/11/ 2008 Ngày dạy: 12/11/ 2008 Tuần 12: Tiết 23: CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ §1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I. Mục tiêu: - Biết được cơng thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nhận biết đượng hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay khơng. - Hiểu được các tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ thuận - Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của 2 đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị cuả một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; III. Phương tiện dạy học: - Bảng phụ, bút dạ. IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Trả bài kiểm tra viết 1 tiết 5 phút - Trả bài kiểm tra viết. Hoạt động 2: Định nghĩa 15 phút - Cho HS làm ?1 ? Cơng thức tính qng đường và khối lượng? ? Hãy nhận xét sự giống nhau của 2 cơng thức trên? - Giới thiệu định nghĩa. - Cho HS làm ?2 Hãy tính x từ :y = 5 3 − x ? Vậy khi y tỉ lệ thuận vơi x thì x có tỉ lệ thuận với y khơng? Có nhận xét gì về hệ số tỉ lệ? - Nêu chú ý. - Cho HS làm ?3 ! Chú ý chiều cao của cột và khối lương tỉ lệ thuận S = vt M = DV D: Khối lượng riêng - Trong 2 cơng thức trên thì đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với 1 hằng số khác 0. y = 5 3 − x x = y:       − 5 3 x = 3 5 − y => x tỉ lệ với y theo hệ số tỉ lệ là 3 5 − Cột a b c d Chiều cao 10 8 50 30 Khối lượng 10 8 50 30 1. Định nghĩa a) S = 15t b) m = DV (D ≠ 0) Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo cơng thức: y = kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k ♦Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau. Nếu y = kx thì x = k 1 y Hoạt động 3: Tính chất 13 phút Năm học 2008 - 2009 1 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 - Cho HS làm ?4 ? Muốn tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x ta làm như thế nào? ! Tính y 2 ; y 3 và y 4 ??;?; 3 3 2 2 1 1 === x y x y x y ? Hãy nhận xét về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng? - Nêu tính chất trong SGK y 1 = kx 1 => k = 1 1 x y = 2 y 2 = kx 2 = 2.4 = 8 y 3 = kx 3 = 2.5 = 10 y 4 = kx 4 = 2.6 = 12 - Các tỉ số giữa hai giá trị tương ứng bằng nhau và bằng 2. 2. Tính chất a) Vì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên : y 1 = kx 1 => 6 = k3 => k = 6:3 = 2 Vậy hệ số tỉ lệ là 2 y 2 = kx 2 = 2.4 = 8 y 3 = 2.5 = 10 y 4 = 2.6 = 12 c) 2 3 3 2 2 1 1 =⋅⋅⋅=== x y x y x y Giả sử y và x tỉ lệ thuận y = kx ⋅⋅⋅== =⋅⋅⋅=== ;; 3 1 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 1 1 y y x x y y x x k x y x y x y Tính chất: (SGK) Hoạt động 4: Củng cố 10 phút ? Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x khi nào? ? Làm bài tập 1/53 SGK? ? Hoạt động nhóm: Bài 2/53 SGK? - Trả lời như định nghĩa SGK - Trình bày bảng 4 = k.6 => k = 4 2 6 3 = b. y = kx hay y = 2 3 x c. Khi x = 9 thì y = 2 .9 6 3 = Khi x = 15 thì y = 2 .15 10 3 = - Làm việc nhóm x -3 -1 1 2 5 y 6 2 -2 -4 -10 Bài 1/53 SGK a. Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau nên y = kx và theo điều kiện x = 6 thì y = 4, nên thay vào ta tính được k: 4 = k.6 => k = 4 2 6 3 = b. y = kx hay y = 2 3 x c. Khi x = 9 thì y = 2 .9 6 3 = Khi x = 15 thì y = 2 .15 10 3 = Bài 2/53 SGK x -3 -1 1 2 5 y 6 2 -2 -4 -10 Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 3,4 trang 53 SGK. - Chuẩn bị bài §2: Một số bài tốn về đại lượng tỉ lệ nghịch. * Rút kinh nghiệm: . Năm học 2008 - 2009 2 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 Ngày soạn: 07/11/ 2008 Ngày dạy: 12/11/ 2008 Tuần 12: Tiết 24: §2. MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I. Mục tiêu: - Biết cách làm các bài tốn cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ. - Rèn luyện kỹ năng áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; III. Phương tiện dạy học:  SGK, bảng phụ IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 phút ? Nêu định nghĩa về hai đại lượng tỉ lệ thuận? ? Bài 4 trang 53 SGK? - Trả lời như SGK. - Sửa bài 4 trang 53 Ta có: z = ky và y = hx nên z = (k.h)x. Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số kh. Hoạt động 2: Bài tốn 1 15 phút Năm học 2008 - 2009 3 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 - Đưa bài tốn trong SGK ? Bài tốn cho biết gì? Hỏi ta điều gì? ? Nếu gọi m 1 (g) và m 2 (g) lần lượt là khối lượng của 2 thanh chì thì ta có tỉ lệ thức nào? ? Khối lượng (m) và thể tích (V) là hai đại lượng như thế nào? ? m 1 và m 2 có quan hệ như thế nào? Từ đó làm cách nào đề tìm được m 1 và m 2 ? ! Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm m 1 và m 2 . ? Làm bài tập ?1 - Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 1712 21 mm = m 2 – m 1 = 56,5 m 1 = 135,6 m 2 = 192,1 - Làm việc nhóm nhỏ Gọi khối lượng 2 thanh kim loại tương ứng là m 1 (g) và m 2 (g) Theo bài ra ta có: m 1 + m 2 = 22,5 1510 21 mm = = 9,8 25 5,22 1510 12 == + + mm m 1 = 8,9.10 = 89 (g) m 2 = 8,9.15 = 133,5 (g) 1. Bài tốn 1 Hai thanh chí có thể tích là 12 cm 3 và 17 cm 3 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất là 56,5g? - Giải - Gọi m 1 (g) và m 2 (g) lần lượt là khối lượng của 2 thanh chì Theo bài ra ta có: 1712 21 mm = và m 2 – m 1 = 56,5 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 1712 21 mm = = 5,11 5 5,56 1217 12 == − − mm m 1 = 12.11,3 = 135,6 (g) m 2 = 17.11,3 = 192,1 (g) * Chú ý: SGK Hoạt động 3: Bài tốn 2 13 phút - Đưa bài tốn 2 trong SGK, u cầu HS hoạt động nhóm. ? Theo bài ra ta có tỉ lệ thức nào? ? Tổng số đo 3 góc trong tam giác bằng bao nhiêu độ? ! Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. - Nhận xét kết quả hoạt động nhóm. - Hoạt động nhóm để giải bài tốn 2 321 CBA == A + B + C = 180 0 2. Bài tốn 2 Tam giác ABC có số đo các góc là ) µ µ A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của ABCV . - Giải - Gọi số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là A, B, C Theo bài ra ta có: 321 CBA == và A + B + C = 180 0 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có 321 CBA == = 0 0 30 6 180 321 == ++ ++ CBA Vậy : A = 1.30 0 = 30 0 B = 2.30 0 = 60 0 C = 3.30 0 = 90 0 Hoạt động 4: Củng cố 10 phút Năm học 2008 - 2009 4 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 ? Bài 5 trang 55? ? Bài 6 trang 55 SGK? - Trình bày bảng a. x tỉ lệ thuận với y vì 3 51 2 4 1 2 3 4 5 y yy y y 9 x x x x x = = = = = b. x và y khơng tỉ lệ thuận với nhau vì 6 9 72 90 ≠ - Trình bày bảng Vì khối lượng cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên: a. y = kx và theo điều kiện khi y = 25 thì x = 1. Thay vào cơng thức ta được: 25 = k.1 hay k = 25:1 = 25. Vậy y = 25x. b. Vì y = 25x nên khi y = 4,5 kg = 450 g thì x = 4500 : 25 = 180. Trả lời: Cuộn dây dài 180 m. Bài 5/55 SGK a. x tỉ lệ thuận với y vì 3 51 2 4 1 2 3 4 5 y yy y y 9 x x x x x = = = = = b. x và y khơng tỉ lệ thuận với nhau vì 6 9 72 90 ≠ Bài 6/55 SGK Vì khối lượng cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên: a. y = kx và theo điều kiện khi y = 25 thì x = 1. Thay vào cơng thức ta được: 25 = k.1 hay k = 25:1 = 25. Vậy y = 25x. b. Vì y = 25x nên khi y = 4,5 kg = 450 g thì x = 4500 : 25 = 180. Trả lời: Cuộn dây dài 180 m. Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 55, 56 SGK. * Rút kinh nghiệm: . Ngày soạn: 14/11/ 2008 Ngày dạy: 19/11/ 2008 Tuần 13: Tiết 25: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - HS làm thành thạo các bài tốn cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ. - Có kỹ năng sử dụng thành thạo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải tốn. - Biết thêm về nhiều bài tốn liên quan đến thực tế. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; III. Phương tiện dạy học:  Bảng phụ, bảng nhóm. IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 phút Năm học 2008 - 2009 5 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 ? Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận? ? Làm bài tập 5 Tr 55 SGK. - Trả lời như SGK - a. x tỉ lệ thuận với y vì 3 51 2 4 1 2 3 4 5 y yy y y 9 x x x x x = = = = = b. x và y khơng tỉ lệ thuận với nhau vì 6 9 72 90 ≠ Hoạt động 2: Sửa bài tập 30 phút Đọc đề tốn ? Số kg dâu và số kg đường là hai đại lượng như thế nào? ? Nếu gọi x là số kg đường cần có để làm với 2,5 kg dâu thì ta có cơng thức liên hệ gì? ? Tính x từ cơng thức trên? ? Kết luận người nói đúng? ! Gọi số cây trồng của các lớp lần lượt là x, y, z. ? Số cây trồng và số HS có quan hệ như thế nào với nhau? - Số kg dâu và số kg đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận. x 3 5,2 2 = Suy ra : x + y + z = 24 - Số cây trồng và số HS của mỗi lớp là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 1. Bài 7 Tr 56 SGK Gọi khối lượng đường cần có là x(kg). Vì khối lượng đường và khối lượng dâu là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có: 75,3 2 3.5,23 5,2 2 ===>= x x Vậy số đường cần có là 3,75 kg Vậy bạn Hạnh nói đúng. 2. Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có: x + y + z = 24 4 1 96 24 362832362832 == ++ ++ === zyx z y x Năm học 2008 - 2009 6 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 ? Từ đó ta suy ra cơng thức liên hệ gì? ? Ap dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có điều gì? ! Từ đó suy ra x, y, z. ? Bài tốn có thể phát biểu đơn giản hơn như thế nào? ? Nếu gọi khối lượng (kg) của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z. để sản xuất 150 kg đồng bạch thì ta có điều gì? ? Ap dụng tính chất của số tỉ lệ ta có cái gì? ! Giải tiếp bài tốn trên theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. ? Kết luận: 362832 z y x == x y z 32 28 36 x y z 24 1 32 28 36 96 4 = = = + + = = + + Chia 150 thành ba phần theo tỉ lệ 3; 4 và 13. tính mỗi phần. x + y + z = 150 1343 z y x == Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 5,7 20 150 13431343 == ++ ++ === zyx z y x          ==⇒= ==⇒= ==⇒= ⇒ 9 4 1 .36 4 1 36 7 4 1 .28 4 1 28 8 4 1 .32 4 1 32 z z y y x x Vậy số cây mỗi lớp trống lần lượt là : 8; 7; và 9 cây. 3. Bài 9 Tr 56 SGK Gọi khối lượng (kg) của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có : x + y + z = 150 5,7 20 150 13431343 == ++ ++ === zyx z y x          ==⇒= ==⇒= ==⇒= ⇒ 5,975,7.135,7 13 305,7.45,7 4 5,225,7.35,7 3 z z y y x x Vậy để sản xuất 150 kg đồng bạch thì cần:22,5 (kg) niken; 30 (kg) kẽm và 97,5 (kg) đồng. Hoạt động 3: Củng cố 8 phút ? Hoạt động nhóm: Làm 10 trang 56 SGK? - Làm bài tập Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có : x + y + z = 45 x y z x y z 45 5 2 3 4 2 3 4 9 + + = = = = = + + x 5 x 2.5 10 2 y 5 y 3.5 15 3 z 5 z 4.5 20 4  = ⇒ = =    ⇒ = ⇒ = =    = ⇒ = =   Bài 10/56 SGK Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z. Theo bài ra ta có : x + y + z = 45 x y z x y z 45 5 2 3 4 2 3 4 9 + + = = = = = + + x 5 x 2.5 10 2 y 5 y 3.5 15 3 z 5 z 4.5 20 4  = ⇒ = =    ⇒ = ⇒ = =    = ⇒ = =   Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút Năm học 2008 - 2009 7 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 - Xem lại các bài tập đã chữa. - Làm tiếp bài tập 11 trang 56 SGK. - Chuẩn bị bài §2: Đại lượng tỉ lệ nghịch * Rút kinh nghiệm: . Ngày soạn: 14/11/ 2008 Ngày dạy: 19/11/ 2008 Tuần 13: Tiết 26: §3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH I. Mục tiêu: - Hiểu được thế nào là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, cơng thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lượng tỉ lệ nghịch. - Nắm được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch. - Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết giá trị của hai đại lượng tương ứng tỉ lệ nghịch, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; III. Phương tiện dạy học:  Bảng phụ, bảng nhóm. IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 phút ? Nêu định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận? Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là -3 thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số là gì? - Trả lời như SGK - x tỉ lệ với y theo hệ số 1 3 − Hoạt động 2: Định nghĩa 15 phút Năm học 2008 - 2009 8 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 Cho HS làm ?1 ? Cơng thức tính diện tích hình chữ nhật? ? Lượng gạo trong tất cả các bao bằng bao nhiêu? ? Cơng thức tính vận tốc khi biết qng đường và thời gian tương ứng? ? Có nhận xét gì về sự giống nhau của các cơng thức trên. - Giới thiệu định nghĩa. Làm ?1 - Chiều dài nhân với chiều rộng. - xy = 500 - Vận tốc bằng qng đường nhân với thờn gian. HS: Quan sát và nhận xét. 1. Định nghĩa ?1 a) S = x.y = 12 cm 2 y = x 12 b) x.y = 50 y = x 50 c) v.t = 16 => v= t 16 Nhận xét: Các cơng thức trên có điểm giống nhau là đại lượng này bằng một hằng số nhân với đại lượng kia. Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo cơng thức y = x a hay xy = a (a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Cho HS làm ?2 Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ – 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào? Từ đề tốn ta có cơng thức gì theo định nghĩa ? Muốn biết x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào thì ta phải làm cái gì? ? Vậy nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ gì? Làm ?2 - Ta có cơng thức: y= x 5,3− - Rút x từ cơng thức trên. Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là a thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a. ?2 Theo đề ra ta có: y= x 5,3− => x = y 5,3− Vậy x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ –3,5 Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x cũng tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với nhau. Hoạt động 3: Tính chất 13 phút Năm học 2008 - 2009 9 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 Cho HS làm ?3 ? Muốn tìm hệ số tỉ lệ ta làm như thế nào? ? Tính y 2 ; y 3 ; y 4 ? ? nhận xét gì về các tích: x 1 .y 1 ; x 2 .y 2 ; x 3 .y 3 ; x 4 .y 4 - Nêu tích chất trong SGK. ? So sánh với tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận? Làm ?3 Ta có a = x 1 .y 1 = 2.30 = 60 - Bằng nhau và bằng hệ số tỉ lệ a. 2. Tính chất ?3 a) Do y với x tỉ lệ nghịch nên x 1 .y 1 = a => a = 2.30 = 60 b) y 2 = 60:3 = 20; y 3 = 60:4 = 15 y 4 = 60:5 = 12 c) x 1 .y 1 = x 2 .y 2 = x 3 .y 3 = x 4 .y 4 = 60 giả sử y và x tỉ lệ nghịch y = x a x 1 .y 1 = x 2 .y 2 = x 3 .y 3 = … = a ; 1 2 2 1 y y x x = ; . 1 3 3 1 y y x x = Tính chất. SGK Hoạt động 4: Củng cố 10 phút ? Làm bài tập 12/58 SGK? vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch => y = x a a = xy = 8.15 = 120 120 y x = x = 6 => 120 y 20 6 = = Bài 12/58 SGK a. vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch => y = x a a = xy = 8.15 = 120 b. 120 y x = c. x = 6 => 120 y 20 6 = = Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học kỹ lý thuyết trong vở ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 13, 14, 15 trang 58 SGK. - Chuẩn bị bài §3: Một số bài tốn tỉ lệ nghịch * Rút kinh nghiệm: . Ngày soạn: 20/11/ 2008 Ngày dạy: 26/11/ 2008 Tuần 14: Tiết 27: §4. MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH I. Mục tiêu: - Biết được cách làm các bài tốn cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch. - Rèn luyện óc phân tích tổng hợp một số bài tốn và cách trình bày bài tốn cho học sinh. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; III. Phương tiện dạy học: - Bảng phụ nhóm. IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Năm học 2008 - 2009 10 Hồ Ngọc Trâm [...]... nghịch? ? Lập tỉ lệ thức ứng với 2 đại lượng tỉ lệ nghịch đó? Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 1 Bài 19 -GiảiGọi số mét vải loại II là x (m) - Giá của vải loại II là : 85%a Giá của vải loại I là a (đồng) Thì giá của vải loại II là : 85%a Do số m vải mua được và giá tiền 1 m - Số mét vải mua được và giá vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta tiền 1 mét vải là hai đại lượng tỉ có: 51 85%a 85 lệ... hàm số của t Tương tự, trong các ví dụ 2 và 3 ta nói m là hàm số của V, t là hàm số của V 2 Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta ln xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số Chú ý : SGK Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương C2 Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 Hoạt... Bình Dương C2 Tuần 17: Tiết 36: Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 ƠN TẬP CHƯƠNG II (tiếp theo) I Mục tiêu: - Hệ thống hố và ơn tập các kiến thức về hàm số và đồ thị của hàmsố y = f(x), đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) - Rèn luyện kỹ năng xác định toạ độ của một điểm cho trước, xác định điểm theo toạ độ cho trước, vẽ đồ thị hàm số y = ax, xác định điểm thuộc hay khơng thuộc đồ thị của hàm số - Thấy được mối... giá trị vào hàm số thuộc đồ thị của hàm số hay khơng? Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Ơn tập kỹ lý thuyết và bài tập trong chương II - Tiết sau kiểm tra 45’ * Rút kinh nghiệm: Năm học 2008 - 2009 34 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương C2 Ngày soạn: Tổ: Toán – Tin / / 2009 Giáo án Đại số 7 Ngày dạy: / / 2009 Tuần 17: KIỂM TRA CHƯƠNG II Tiết 37: I Mục tiêu:... các bài tập 40, 41, 42, 43 trang 71 +72 SGK Ngày soạn: 12/12/2008 10 pht 2 pht Ngày dạy: 17/ 12/2008 Tuần 16: Tiết 34: Năm học 2008 - 2009 O LUYỆN TẬP 27 Hồ Ngọc Trâm Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương C2 Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 I Mục tiêu: - Củng cố khái niệm đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y =ax (a ≠ 0) - Rèn luyện kỹ năng vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) Biết kiểm tra điểm... cùng số tiền thì có thể mua 60 m vải loại II 2 Bài 21 - Hướng dẫn HS giải: -GiảiGọi số máy của các đội lần lượt Gọi số máy của ba đội lần lượt là a, b, c (máy) ? Số máy và số ngày là a, b, c (máy) hồn thành cơng viẹc là - Số máy và số ngày hồn thành Vì các máy có cùng năng suất và số hai đại lượng gì? cơng viẹc là hai đại lượng tỉ lệ máy và số ngày hồn thành cơng viẹc là nghịch hai đại lượng... Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương C2 Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 - Giới thiệu mặt phẳng toạ Nghe giới thiệu và vẽ hệ trục 2 Mặt phẳng toạ độ độ toạ độ Oxy theo sự hướng dẫn của giáo viên f(x) ! Mặt phẳng có hệ trục toạ II độ Oxy gọi là mặt phẳng toạ độ - Giới thiệu các góc phần O tư thứ I, II, III, IV 3 I 2 1 -3 -2 -1 x 1 2 3 -1 III - Nêu chú ý - Cho một HS lên bảng vẽ 1 hệ trục toạ... Chú ý Đại lượng tỉ lệ thuận Đại lượng tỉ lệ nghịch Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng a theo cơng thức y = kx (k làhằng số khác x theo cơng thức y = (a làhằng số 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ x số tỉ lệ k khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a Khi y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k Khi y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ... giờ sáng (180C) V(cm3) 1 2 7, 8 t= 3 15,6 4 22,4 31,2 50 v ?2 V(km/h) mà S = 50 => t = 5 10 25 50 t(h) 10 5 2 1 50 v Hoạt động 3: Khái niệm hàm số 13 phút ! Nêu những nhận xét ! Nêu định nghĩa như trong SGK Ví dụ: ? Lấy ví dụ minh họa về y = 5x + 3; y = x – 2; … hàm số? ! Nêu chú ý Năm học 2008 - 2009 Giáo án Đại số 7 1 Một số ví dụ về hàm số Ví dụ 1: t= - Hướng dẫn HS làm ?2 tương tự như ?1 Tổ: Toán... ta có gì? ? Số máy và số ngày hồn thành cơng việc có quan hệ như thế nào với nhau? ? Từ đó ta suy ra điều gì? -Hướng dẫn tiếp cho HS biến đổi Tổ: Toán – Tin - Cả 4 đội có 36 máy tức là: x1 + x2 + x3 + x4 = 36 Giáo án Đại số 7 2 Bài tốn 2 : SGK Gọi số máy của 4 đội lần lượt là : x1, x2, x3, x4 (máy) Theo bài ra ta có: x1 + x2 + x3 + x4 = 36 Vì số máy và số ngày hồn thành cơng việc là hai đại lượng tỉ . Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 Ngày soạn: 07/ 11/ 2008 Ngày dạy: 12/11/ 2008 Tuần 12: Tiết 23: CHƯƠNG II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ §1. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ. – Bình Dương Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số 7 C2 Ngày soạn: 07/ 11/ 2008 Ngày dạy: 12/11/ 2008 Tuần 12: Tiết 24: §2. MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Chương II Đại Số 7, Giáo án Chương II Đại Số 7, Định nghĩa Tính chất a Vì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, Bài tốn 1 Hai thanh chí có thể tích là 12 cm Bài tốn 2 Tam giác ABC có số đo các góc là, Bài 7 Tr 56 SGK Gọi khối lượng đường cần có là Bài 8 Tr 56 SGK Gọi số cây trồng của các lớp 7A; Bài 9 Tr 56 SGK Gọi khối lượng kg của niken, kẽm,, Định nghĩa Tính chất, Bài toán 1 SGK - Giải - Bài toán 2 : SGK Gọi số máy của 4 đội lần lượt là :, Bài 19 Tr 61 SGK -Giải- Bài 21 Tr 61 SGK -Giải-, Một số ví dụ về hàm số. Ví dụ 1: Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại, Bài 28 Tr 64 SGK Bài 29 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = x Bài 30 Tr 64 SGK Cho hàm số y = fx = 1 – 8x Bài 31 Tr 65 SGK, Bài 34 Tr 68 SGK a Một điểm bất kỳ trên trục hồnh có Bài 36 Tr 68 SGK, Phương pháp giảng dạy: Phương tiện dạy học: Tiến trình bài dạy: 1. Đề bài. Hãy lựa chọn Đúng Đ hoặc Sai S trong mỗi phát biểu sau: Mục tiêu: Phương pháp giảng dạy: Phương tiện dạy học: Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay