giao an cong nghe 7

146 724 2
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Trờng THCS Thành An - Giáo án: Công nghệ 7 Phần I: trồng trọt trồng trọt Ngày thực hiện: / / Tiết 01: Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất. I. Mục tiêu: Sau khi học xong tiết này học sinh phải: - Hiểu đợc vai trò của trồng trọt và hiểu đợc đất trồng là gì ? - Biết đợc nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Biết đợc vai trò của đất trồng. - Biết đợc các thành phần của đất trồng. II. Chuẩn bị: Thầy: - Hình 1+ Hình 2 sgk. - Sơ đồ 1 sgk Trò: - Đọc trớc bài 1 + bài 2 sgk. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt. GV: Cho học sinh quan sát hình hình 1 sgk và nêu câu hỏi. ? Em hãy nêu ý nghĩa của các hình vẽ trong hình 1 sgk ? ? Mỗi hình vẽ thể hiện vai trò gì của trồng trọt ? ? Trồng trọt có những vai trò gì ? HS: Quan sát hình 1 sgk. HS: Quan sát hình 1 và trả lời. HS: Thảo luận và trả lời. HS: Trồng trọt gồm có các vai trò sau: - Cung cấp thực phẩm - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nguyên liệu cho công Giáo viên: Nguyễn Thế Cờng 1 Trờng THCS Thành An - Giáo án: Công nghệ 7 ? Em hãy lấy ví dụ về những vai trò đó trong đời sống hàng ngày ? GV: Nhận xét và kết luận. nghiệp chế biến. - Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. HS: Lấy ví dụ. HS: Ghi kết luận vào vở. Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt. GV: Hớng dẫn học sinh làm bài tập trong sgk để nêu lên nhiệm vụ của trồng trọt. GV: Yêu cầu 2 học sinh đa ra câu trả lời của mình và cho học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn. Sau đó giáo viên nhận xét và đa ra đáp án đúng. GV: Kết luận về nhiệm vụ của trồng trọt. ? Để thực hiện các nhiệm vụ trên chúng ta cần sử dụng các biện pháp nào ? ? Mục đích của các biện pháp trên là gì ? GV: Nhận xét. HS: Làm bài tập theo yêu cầu. HS: Đa ra câu trả lời để các bạn nhận xét. HS: Lắng nghe và so sánh đáp án với câu trả lời. HS: Ghi kết luận vào vở. HS: Cần sử dụng các biện pháp: - Khai hoang, lấn biển. - Tăng vụ - áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. HS: Thảo luận và trả lời. Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. GV: Nêu câu hỏi. ? Đất trồng là gì ? GV: Cho học sinh quan sát hình 2 sgk . ? Đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng? HS: Trả lời HS: Quan sát hình 2 sgk. HS: Gồm các vai trò sau: - Cung cấp chất dinh dỡng. - Cung cấp nớc. Giáo viên: Nguyễn Thế Cờng 2 Trờng THCS Thành An - Giáo án: Công nghệ 7 ? Làm thế nào để xác định đợc đất cung cấp chất dinh dỡng, nớc, ôxi cho cây trồng ? Sau đó giáo viên nhận xét và kết luận. - Giữ cho cây đúng vững. HS: Thảo luận và trả lời. Hoạt động 4: Tìm hiểu thành phần của đất. GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 1 sgk và nêu câu hỏi. ? Em hãy nêu trạng thái thành phần của đất ? ? Các thành phần trên có vai trò nh thế nào đối với cây trồng ? GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát sơ đồ 1 sgk. HS: Trạng thái thành phần của đất gồm: - Thể khí - Thể lỏng - Thể rắn CHC CVC HS: Thảo luận và trả lời. HS: Ghi kết luận. III. Củng cố - Dặn dò: GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài. ? Trồng trọt gồm những vai trò và nhiệm vụ gì ? ? Đất trồng gồm mấy thành phần ? Đó là các thành phần nào ? GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau. Giáo viên: Nguyễn Thế Cờng 3 Trờng THCS Thành An - Giáo án: Công nghệ 7 Ngày thực hiện: / / Tiết 02: Một số tính chất chính của đất I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Biết đợc thành phần cơ giới của đất. - Hiểu đợc thế nào là đất chua, đất kiền và đất trung tính. - Hiểu đợc thế nào là độ phì nhiêu của đất. II. Chuẩn bị: Thầy: - Các loại mẫu đất. Trò: - Đọc trớc bài 3 sgk. III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế xã hội ? ? Đất trồng có tầm quam trọng nh thế nào đối với đời sống cây trồng ? 2. Dạy bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần cơ giới của đất. GV: Nêu câu hỏi ? Đất trồng đợc tạo bởi những thành phần nào ? Sau đó giáo viên thông báo tiếp, trong phần rắn lại gồm những hạt có kích thớc khác nhau, đó là: hạt cát, hạt li mong, hạt sét. ? Dựa vào kích thớc, các em hãy cho biết, HS: Nhớ lại kiến thức bài cũ và trả lời. - Thể khí - Thể lỏng - Thể rắn CHC CVC HS: Chú ý lắng nghe. HS: Thảo luận và trả lời. Giáo viên: Nguyễn Thế Cờng 4 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 h¹t c¸t, h¹t li mong, h¹t sÐt kh¸c nhau nh thÕ nµo ? ? Thµnh phÇn c¬ giíi kh¸c thµnh phÇn cđa ®Êt nh thÕ nµo ? ? §Êt c¸t, thÞt, sÐt cã ®Ỉc ®iĨm c¬ b¶n g× ? GV: NhËn xÐt vµ kÕt ln. HS: TØ lƯ % c¸c h¹t trong ®Êt t¹o nªn thµnh phÇn c¬ giíi. HS: Cã c¸c lo¹i ®Êt trung gian. HS: Ghi kÕt ln. Hoạt động 2: Phân biệt thế nào là độ chua, độ kiềm của đất? GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK ? Độ PH dùng để đo cái gì? ?Trò số PH dao động trong phạm vi nào? Với các giá trò nào của PH thì đất được gọi là chua, kiềm, trung tính. HS: Th¶o ln vµ tr¶ lêi -Độ PH dùng để đo độ chua, độ kiềm của đất. HS: PH < 6,5 : đất chua PH = 6,5 – 7,5 : trung tính PH > 7,5 : đất kiềm Hoạt động 3: Tìm hiểu khả năng giữa nước và chất dinh dưỡng. GV: Hướng dẫn cho HS đọc mục III SGK ?Vì sao đất giữ được nước va øchất dinh dưỡng ? ? Trong 3 lo¹i ®Êt: §Êt c¸t, ®Êt sÐt, ®Êt thÞt ®Êt nµo gi÷ níc tèt nhÊt ? GV: NhËn xÐt vµ kÕt ln HS: §äc mơc III sgk. HS: Đất giữ được nước và chất dinh dưõng là nhờ các hạt cát, limon,sét và chất mùn. HS: Th¶o ln vµ tr¶ lêi. - §Êt sÐt gi÷ níc t«t nhÊt. HS: Ghi kÕt ln vµo vë. Hoat động 4: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất. Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 5 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 III. Cđng cè - DỈn dß: GV: Gäi 2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí trong sgk. GV: Nªu c©u hái yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi ®Ĩ cđng cè bµi. ? §é ph× nhiªu cđa ®Êt lµ g× ? ? Nh thÕ nµo ®ỵc gäi lµ ®Êt chua ? ? Lo¹i ®Êt nµo cã kh· n¨ng gi÷ níc t«t nhÊt ? T¹i sao ? GV: DỈn häc sinh vỊ nhµ tr¶ lêi c©u hái ë ci bµi häc vµ ®äc tríc bµi 6 sgk. Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng GV: Nªu c©u hái ? §é ph× nhiªu cđa ®Êt lµ g× ? GV: §ất thiếu nước, chất dinh dưỡng cây trồng phát triển nhu thế nào? GV: NhËn xÐt vµ kÕt ln. HS:Độ phì nhiêu của đất là: khả năng của đất cho cây trồng có năng suất cao.Gồm các điều kiện: + Phì nhiêu +Thời tiết thuận lợi +Giống tốt +Chăm sóc tốt. HS: Th¶o ln vµ tr¶ lêi. 6 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 Ngµy thùc hiƯn: / / Tiết 03: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT I. Mơc tiªu: Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: - Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí. Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II. Chn bÞ: ThÇy: -Tranh vẽ và ảnh có liên quan đến bài học. Trß: - §äc tríc néi dung bµi 6 III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ ®Êt chua, ®Êt kiỊm, ®Êt trung tÝnh ? ? V× sao ®Êt gi÷ ®ỵc níc vµ chÊt dinh dìng ? 2. D¹y bµi míi Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: - §Êt là tài nguyên quý của quốc gia, là cơ sơ của sản xuất nông, lâm nghiệp.Vì vậy chúng ta phải biết cách sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. Bài học này giúp các em hiểu:sử dụng đất như thế nào là hợp lí; Có những biện pháp nào để cải tạo, bảo vệ đất? Hoạt động 2: Tìm hiểu tại sao phải sử dụng đất một cách hợp lí? -Vì sao phải sử dụng đất một các hợp lí? 1.Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? -Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn, vì Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 7 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 -GV: lần lượt nêu câu hỏi để dẫn dắt học sinh tìm hiểu mục đích của các biện pháp sử dụng đất nêu trong SGK. -Thâm canh tăng vụ trên đơn vò diện tích có tác dụng gì?Tác dụng như thế nào đến lượng sản phẩm thu được? -Trồng cây phù hợp với đất có tác dụng như thế nào đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng. -GV : xem phần vd SGK/25 vậy phải sử dụng đất một cách hợp lí 2. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. Mục đích Biện pháp sử dụng đất -Tăng lượng sản . -Cây sinh trưởng, phát triển tốt dẫn đến cho năng suất cao. -Tận dụng tối đa diện tích đát trồng, tăng sản phẩm. -Sớm có thu hoạch và đất được cải tạo nhờ làm đất, bón phân, tưới nước,… -Thâm canh tăng vụ. -Không bỏ đất hoang. -Chọn cây trồng phù hợp với đất. -Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo. Hoạt động3 : Giới thiệu một số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất: - GV: Giới thiệu cho HS một số loại đất cần cải tạo ở nước ta SGK/25. -Biện pháp cày sâu, bừa kó, bón phân hữu cơ là gì? Mục đích. - Biện pháp này áp dụng cho loại đất nào ? *Biện pháp cải tạo đất. -Cày sâu, bừa kó, bón phân hữu cơ -Làm ruộng bậc thang. -Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. -Cày nông,bừa sục, thay nước thưỡng xuyên, giữ được nước liên tục. Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 8 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 GV: Phân tích cho häc sinh hiểu như SGK/25. - Bón vôi. * Mụch đích. -Tăng bề dày đất trồng. -Hạn chế đường nước chảy, chống sói mòn, rửa trôi. -Tăng độ che phủ của đất. Hạn chế xói mòn, rửa trôi. -Không xới đất phền ở dưới, hoà tan chất phèn trong nước, tạo môi trương` yếm khí làm hợp chất chứa S-> H2SO4, xổ phèn. -Tăng độ PH. *p dụng cho đất. -Đất có tầng đất canh tác mỏng, nghèo dinh dưỡng. -Đất dốc (đồi núi) -Dốc, đất để cải tạo. - Đất phèn. -Đất chua. III. Cđng cè - DỈn dß: GV: Gäi 2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí trong sgk. GV: Nªu c©u hái yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi ®Ĩ cđng cè bµi. GV: DỈn häc sinh vỊ nhµ tr¶ lêi c©u hái ë ci bµi häc vµ ®äc tríc bµi 4 sgk. Ngµy thùc hiƯn: / / Tiết 4: Thùc hµnh: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN (Vª tay) Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 9 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 I. Mơc tiªu - Xác đònh được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành. - Có ý thức lao động cẩn thận, chính xác. II. Chn bÞ: - Nghiên cứu SGK. - GV làm thử vài lần cho quen các thao tác. - Chuẩn bò một số ống hút nước đề phòng trường hợp HS không mang hoặc bò rơi mất. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động 1: Giới thiệu bài học - Yêu cầu HS phải biết xác đònh thành phần cơ giới của đất bằng cách vê tay. Về trật tự, vệ sinh: phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không làm mất trật tự làm ảnh hưởng đến giờ học của các lớp bên cạnh. - Nêu nội quy, quy tắc an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Nhắc HS khi thực hành phải thẩn cận, không để đất và nước vương ra bàn ghế, sách vở, quần áo. - Giới thiệu quy trình, sau đó gọi 1, 2 HS nhắc lại. Hoạt động 2: Tổ chức thực hành - Kiểm tra dụng cụ và mẫu đất của học sinh. - Phân công công việc cho HS. Hoạt động 3: Thực hiện quy trình Bước 1: GV thao tác mẫu, HS quan sát Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 10 [...]... nªu u ®iĨm, nhù¬c ®iĨm cđa c¸ch bãn ph©n theo hµng ? Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 23 Trêng THCS Thµnh An Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 - III §¸p ¸n vµ thang ®iĨm chi tiÕt A PhÇn tr¾c nghiƯm kh¸c quan (6 ®iĨm) (Tõ c©u 1 ®Õn c©u 6 ®¸p ¸n vµ thang ®iĨm cơ thĨ nh b¶ng sau) 1 2 3 C©u A C D §¸p ¸n 0,5 0,5 0,5 Thang ®iĨm C©u 7 ( 2 ®iĨm): §iỊn ®óng mçi c©u cho 0,5 ®iĨm 4 A 0,5 5 B 0,5 6 C 0,5 a- S b- S c- § d- S B PhÇn tù... ®iỊu kiƯn khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ tr×nh ®é canh t¸c cđa ®Þa ph¬ng Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 20 Trêng THCS Thµnh An Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 - - Cã chÊt lỵng tèt - Cã n¨ng st cao vµ ỉn ®Þnh - Chèng, chÞu ®ỵc s©u, bƯnh GV: NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch râ c¸c tiªu chÝ trªn Ho¹t ®éng 4: T×m hiĨu c¸c ph¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång GV: Cho häc sinh quan s¸t c¸c h×nh 12, HS: Quan s¸t c¸c h×nh 12, h×nh 13, h×nh 14 h×nh... x¸m nh xi m¨ng B Kh«ng tan hc Ýt tan C §èt trªn than nãng ®á cã mïi khai D TÊt c¶ c¸c mơc trªn C©u 7( 1®iĨm): H·y ®iỊn § nÕu c©u ®óng hc ®iỊn S nÕu c©u sai vµ « vu«ng ë sau mçi c©u sau: a §Êt b¹c mµu cÇn bãn nhiỊu ph©n h÷u c¬ kÕt hỵp bãn v«i vµ cµy s©u dÇn b §Êt ®åi nói cÇn trång c©y n«ng nghiƯp xen gi÷a nh÷ng b¨ng c©y c«ng nghiƯp ®Ĩ chèng xãi mßn c CÇn dïng c¸c ph¬ng ph¸p canh t¸c, thủ lỵi vµ bãn... đất) thì bón được một lượng phân riêng lớn nhưng bò đất giữ chặt, chuyển thành - Bón theo hốc: + Ưu + Nhược : 3 dạng khó tan, bò nước rửa trôi, gây lãng - Theo hàng: Gi¸o viªn: : 1,9 Ngun ThÕ Cêng + Ưu : 1,9 17 Trêng THCS Thµnh An Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 - phí, … + Nhược : 3 * Cho HS quan sát và đặt tên cách bón * Tìm ưu, nhược điểm của 4 cách trên - Bón vãi: + Ưu : 6,9 + Nhược : 4 - Phun lên lá: + Ưu :1,2,5... Ngun ThÕ Cêng 27 Trêng THCS Thµnh An Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 - Ngµy so¹n: / Ngµy thùc hiƯn: / / / Tiết 11: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I Mơc tiªu: Sau khi häc xong bµi nµy häc sinh ph¶i: - Biếùt đựoc tác hại của sâu bệnh Hiểu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây.Biết các dấu hiệu của cây không bò sâu, bênh phá hại II Chn bÞ: -Phóng to các hình 18, 19, 20 SGK và sưu tầm các tranh ảnh khác có liên quan đến bài... bài thực hành Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 33 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 -GV kiểm tra sự chuẩn bò của HS: tranh vẽ, kí hiệu của thuốc… -Phân cônggiao nhiệmvụ cho các nhóm: phân biẹt được các dạng thuốc và đọc nhãn hiệu của thuốc Hoạt động 3: Thực hiện quy trình thực hành +Bước 1: Nhận biết các dạng thuốc -Hướng dẫn học sinh quan sát: màu sắc, dạng ( bột, tinh thể, lỏng…)của từng mẫu... 19 Trêng THCS Thµnh An Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 - Hoạt động 1: Giới thiệu bài học - Trong hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng trọt, giống cây trồng chiếm vò trí hàng đầu Không có giống cây trồng là không có hoạt động trồng trọt Bài này giúp các em hiểu rõ vai trò của giống trong trồng trọt Hoạt động 2:Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng GV cho HS quan sát hình 11, trả lời 3 HS: Quan s¸t h×nh 11 sgk vµ... các giống quý, đặc sản II Chn bÞ: -Phóng to sơ đồ 3, hình 15,16, 17 SGK và sưu tầm thêm tranh ảnh khác về sản xuất giống cây trồng -Nghiên cứu SGK -Đọc thêm giáo trình giống cây trồng NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, 19 97 III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học - Ở bài học trước chúng ta đã biết giống cây trồng là yếu tố quan trọng quyết đònh năng suất và chất lượng nông sản - Muốn có nhiều... xét giờ thực hành về: + Sự chuẩn bò của HS + Thực hiện quá trình + An toàn lao động và vệ sinh môi trường + Kết quả thực hành Hoạt động 5: Hướng dẫn HS chuẩn bò bài sau - Đọc trước bài 7 SGK - Tìm hiểu các biện pháp sử dụng vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn ë đòa phương Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 13 Trêng THCS Thµnh An Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 - Ngµy thùc hiƯn: Tiết 6: / / TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT... cụ mẫu đất của HS - Kiểm tra dụng cụ và mẫu đất của học sinh - Phân công công việc cho HS Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 12 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 Hoạt động 3: Thực hiện quy trình - Bước 1: GV thao tác mẫu 1 lần, HS quan sát - Bước 2: HS thao tác, GV quan sát và nhắc nhở HS cho các chỉ thò màu tổng hợp vào đất đúng như quy trình (Bước 2 – SGK) Chờ đủ 1 phút, sau đó tiến hành so màu ngay . 1: GV thao tác mẫu, HS quan sát Gi¸o viªn: Ngun ThÕ Cêng 10 Trêng THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 Bước 2: HS thao tác, GV quan sát, nhắc nhở HS cẩn. THCS Thµnh An - Gi¸o ¸n: C«ng nghƯ 7 Hoạt động 3: Thực hiện quy trình. - Bước 1: GV thao tác mẫu 1 lần, HS quan sát. - Bước 2: HS thao tác, GV quan sát và
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an cong nghe 7, giao an cong nghe 7, giao an cong nghe 7, Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Thầy: -Tranh veừ vaứ aỷnh coự lieõn quan ủeỏn baứi hoùc., Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: - Nghieõn cửựu SGK., Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:, Củng cố - Dặn dò:, Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi hoùc., Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Mục tiêu: Chuẩn bị Các hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc., Củng cố - Dặn dò: Các hoạt động dạy học, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Dặn dò: Đáp án và hớng dẫn chấm chi tiết: Câu, Mục tiêu: Chuẩn bị:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:, Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu:, Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Thầy: Sơ đồ hoá kiến thức phần lâm nghiệp: Các hoạt động dạy học:, Đáp án và hờng dẫn chấm chi tiết: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Sau khi học xong tiết này học sinh phải: Chuẩn bị: Thầy: Hình 51, 52, 53 sgk Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Tổng kết bài học: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:, Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Tỉng kÕt bµi häc:, Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố dặn dò:, Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ., Tổng kết bài học: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Giới thiệu bài: Vai trò của nuôi thuỷ sản., Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:, Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay