Trọn bộ giáo án hình học 11(Ban cơ bản)

81 830 13
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

CHƯƠNG I PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG Tiết 1 §1 PHÉP BIẾN HÌNH Líp: KiĨm diƯn: Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I. Mục tiêu : * Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép biên hình, một số thuật ngữ và kí hiệu liên quan đến nó, liên hệ được với những phép biến hình đã học ở lớp dướiù. * Kỹ năng : Phân biệt được các phép biến hình, hai phép biến hình khác nhau khi nào, xác đònh được ảnh của một điểm, của một hình qua một phép biến hình. * Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với phép biến hình. nhiều sáng tạo trong học tập. Tích cực phát huy tình độc lập trong học tập. II. Phương pháp dạy học : *Diễn giảng, gợi mở vấn đáp và hoạt động nhóm. III. Chuẩn của GV - HS : Bảng phụ hình vẽ 1.1 trang 4 SGK, thước , phấn màu . . . III. Tiến trình dạy học : ỉn ®Þnh líp: 1. Giới thiệu chương I : Giáo viên giới thiệu phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng như sách giáo khoa. 2. Vào bài mới : Hoạt động 1 : Đặt vấn đề ( 5 phút ) * Câu hỏi 1: Cho hình bình hành ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Qua O hãy xác đònh mối quan hệ của A và C; B và D; AB và CD . + HS : A và C; B và D; AB và CD đối xứng nhau qua tâm O. * Câu hỏi 2; Cho vectơ → a và một điểm A. Hãy xác đònh B sao cho AB = → a , điểm B’ sao cho 'AB = → a , nêu mối quan hệ giữa B và B’. + HS: HS lên bảng vẽ hình và nêu nhận xét để đưa đến khái niện phép tònh tiến. Hoạt động 2: 1.Phép biến hình là gì ? ( 15 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trang 1 Thực hiện ∆ 1 : GV treo hình 1.1 và yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau : + Qua M thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng vuông góc với d? + Hãy nêu cách dựng điểm M’. + bao nhiêu điểm M’ như vậy? + Nếu điểm M’ là hình chiếu của M trên d, bao nhiêu điểm M như vậy? * GV gợi ý khái niệm phép biến hình thông qua hoạt động ∆ 1 + Cho điểm M và đường thẳng d, phép xác đònh hình chiếu M’ của M là một phép biến hình. + Cho điểm M’ trên đường thẳng d, phép xác đònh điểm M để điểm M’ là hình chiếu của điểm M không phải là một phép biến hình. * GV nêu kí hiệu phép biến hình. * GV: Phép biến hình mỗi điểm M thành chính nó được g là phép biến hình đồng nhất. + Chỉ 1 đường thẳng duy nhất. + Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với d , cắt d tại M’. + Co duy nhất một điểm M’. + vô số điểm như vậy, các điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với d đi qua M’. + HS nêu đònh nghóa : Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác đònh duy nhất M’ của mặt phẳng dđã được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. Kí hiệu phép biến hình là F thì ta viết F(M) = M’ hay M’ = F(M) và gọi điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép biến hình F. Nếu H là một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta kí hiệu H ‘= F(H ) là tập hợp các điểm M’ = F(M) với mọi điểm M thuộc H , ta nói F biến hình H thành hình H‘ hay hình H’ ‘là ảnh của hình H qua phép biến hình F. * Phép biến hình mỗi điểm M thành chính nó được g là phép biến hình đồng nhất. Hoạt động 3: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thực hiện ∆ 2 : GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau : + Hãy nêu cách dựng điểm M’. + bao nhiêu điểm M’ như vậy? + Quy tắc trên phải là phép biến M’ M M’’ + Với mỗi điểm M tuỳ ý ta thể tìm được ít nhất 2 điểm M’ và M’’ sao cho M là trung điểm của M’M’’ và M’M =MM’’ = a. + vô số điểm M’ Trang 2 hình hay không? +Không, vì vi phạm tính duy nhất của ảnh. 3. Củng cố kiến thức ( 10 phút )) + Hãy nêu một ví dụ của phép biến hình đồng nhất. + Cho đoạn thẳng AB và một điểm O ở ngoài đoạn thẳng đó. Hảy chỉ ra ảnh của AB qua phép đối xứng tâm O, ảnh của O qua phép tònh tiến theo vectơ AB , ảnh của O qua phép đối xứng trục AB. nh của B qua phép tònh tiến theo vectơ AB . + Trắc nghiệm : Câu 1: các quy tắc sau đây, quy tắc nào không là phép biến hình. A. Phép đối xứng tâm B. Phép đối xứng trục C. Quy tắc biến mỗi điểm A thành A’ sao cho AA’ // d D. Quy tắc biến mỗi điểmA thành A’ sao cho 'AA = → a Câu 2: Hãy xác đònh đúng hoặc sai của các câu sau : A. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’ thì AO = OA’ B. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’ thì OA // OA’ C. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’, B thành B’ thì AB //A’B’ D. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’, B thành B’ thì AB = A’B’ 4. Hướng dẫn về nhà ( 5 phút ) Học sinh về nhà xem §2 phép tònh tiến. Trang 3 Tiết 2 §2. PHÉP TỊNH TIẾN Líp: KiĨm diƯn: Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I. Mục tiêu : * Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được kháiniệm phép tònh tiến và các tính chất của phép tònh tiến . Biểu thức toạ độ của phép tònh tiến . * Kỹ năng : - Qua phép ( ) v T M r tìm được toạ độ điểm M’. Xác đònh được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép tònh tiến , ản của một hình qua một phép tònh tiến . - Biết sử dụng biểu thức tọa độ để tìm tọa độ của một điểm. * Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề trong cuộc sống với phép tònh tiến, hứng thú trong học tập , tích cực phát huy tính độc lập trong học tập. II. Phương pháp dạy học : *Diễn giảng gợi mở – vấn đáp và hoạt động nhóm. III. Chuẩn của GV - HS : Bảng phụ hình vẽ 1 3 đến 1.8 trong SGK., thước kẻ , phấn màu, một vài hình ảnh thực tế trong trường như các đường kẻ song song trong lớp, việc xếp hàng . . . III. Tiến trình dạy học : 1.Ổn đònh tổ chức : ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ: + Nêu khái niệm phép biến hình ( 10phút ) + Chỉ ra các ảnh của các đỉnh hình bính hành ABCD qua phép tònh tiến theo , ,AB AC AD uuur uuur uuur . + Cho một vectơ a r và một đoạn thẳng AB. Hãy xác đònh ảnh A’B’ cuả AB sao cho 'AA uuur = a r . 3. Vào bài mới : Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trang 4 GV nêu vấn đề :Cho hs đọc phần giới thiệu ở hình 1.2 + Cho điểm M và vectơ v r Hãy dựng M ' sao cho 'MM v= uuuuur r + Quy tắc đặt tương ứng M với M ' như trên phải là phép biến hình không.? * GV đưa đến đònh nghóa phép tònh tiến. + Phép tònh tiến theo v r biến M thành M ' thì ta viết như thế nào? Dựa vào ĐN trên ta v T → (M) = M ' . Khi ta điều gì xảy ra? + Nếu v r = 0 r thì v T → (M) = M ' . Với M ' là điểm như thế nào so với M ? Lúc đó phép biến hình đó là phép gì ?. * Phép tònh tiến theo vectơ 0 r chính là phép đồng nhất. * GV vẽ hình sẵn cho HS quan sát và chỉ ra phép tònh tiến theo u r biến điểm nào thành điểm nào.? * Thực hiện hoạt động ∆1:Gv vẽ hình 1.5 treo lên : Cho 2 tam giác đều BCD , ∆∆ ABE bằng nhau . Tìm phép tònh tiến biến A, B, C theo thứ tự thành B, C, D + Nêu hình dạng của các tứ giác ABDE và BCDE. + So sánh các vectơ ,AB ED uuur uuur và BC uuur + Tìm phép tònh tiến * Đònh nghóa : Trong mặt phẳng cho vectơ v r . Phép biến hình mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho 'MM v= uuuuur r được gọi là phép tònh tiến theo vectơ v r . Phép tònh tiến theo vectơ v r được kí hiệu v T → , veetơ v r gọi là vectơ tònh tiến. v T → (M)=M ' ⇔ 'MM v= uuuuur r Nếu v r = 0 r thì v T → (M) = M ' , với MM ≡ ' + Là các hình bình hành + Các vectơ bằng nhau + Phép tònh tiến theo vectơ AB uuur Hoạt động 2 : II. TÍNH CHẤT Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Tính chất 1: GV treo hình 1.6 và đặt câu hỏi sau : Cho v r và điểm M, N. Hãy xác đònh ảnh M ' , N ' qua phép tònh tiến theo v r . + Tứ giác MNN ' M ' là hình gì + So sánh MN và M ' N '. + Phép tònh tiến bảo tồn khoảng cách không? * GV nêu tính chất 1 ( SGK) Tính chất 1 : Nếu v T → (M) = M ' ; v T → (N) = N ' thì ' 'M N MN= uuuuuur uuuur và từ đó suy ra M’N’ = MN Tính chất 2 : SGK Trang 5 v → M M ' * GV cho hs quan sát hình 1.7 và nêu tính chất của nó. GV nêu tính chất 2 ở SGK. * Thực hiện hoạt động ∆2: GV nêu câu hỏi + nh của điểm thẳng hàng qua phép tònh tiến như thế nào ? + Nêu cách dựng ảnh của một đường thằng d qua phép tònh tiến theo vectơ v r . + Lấy hai điểm bất kỳ trên đường thẳng d, tìm ûnh của chúng rồi nối các điểm đó lại với nhau. Hoạt động 3 : III. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV treo hình 1.8 và nêu các câu hỏi : + M(x ;y) , M’(x’; y’). Hãy tìm toạ độ của vectơ 'MM uuuuur . + So sánh x’ – x với a; y’ – y với b. Nêu biểu thức liên hệ giữa x,x’ và a; y , y’ và b. * GV nêu biểu thức toạ độ qua phép tònh tiến. * Thực hiện hoạt động ∆3: GV yêu cầu hs thực hiện + 'MM uuuuur = ( x’ – x ; y ‘ –y) + x’ – x = a ; y ‘ –y = b +      += += ⇒      =− =− byy axx byy axx ' ' ' ' ' ' ' x x a MM v y y b = +  = ⇔  = +  uuuuur r + Học sinh đọc sách giáo khoa Toạ độ của điểm M      =+−=+= =+=+= 121 413 ' ' byy axx Vậy M(4;1) 4. Củng cố : + Nêu đònh nghóa phép tònh tiến. + Nêu các tính chất của phép tònh tiến. + Nêu biểu thức toạ độ của một điểm qua phép tònh tiến. + Trong mp Oxy cho v → (2;-1) và M(-3;2). Ảnh của M qua phép tònh tiến v T → tọa độ là : Trang 6 a. (5;3) c. (1;1) b. (-1;1) d. (1;-1) 5. Hướng dẫn về nhà : Bài 1 : M’ = v T → (M) ⇔ 'MM v= uuuuur r ⇔ 'M M v= − uuuuuur r ⇔ M = T v → − (M’) Bài 2: Dựng hình bình hành ABB’G và ACC’G. khi đó ảnh của tam giác ABC qua phép tònh tiến theo vectơ AG uuur là tam giác GB’C’. Dựng điểm D sao cho A là trung điểm của GD khi đó DA AG= uuur uuur . Do đó ( ) AG T D A= uuur Bài 3c : Gọi M(x ; y ) ∈ d, M’= v T → (M) = ( x’; y’). khi đó x’ = x – 1 ; y’ = y +2 Hay x = x’ +1 ; y = y’- 2 . ta được ( x’ +1 ) – 2 ( y’- 2) + 3 = 0 ⇔ x’ – 2y’ + 8 = 0 . Vậy phương trình đường thẳng d’ là x – 2y + 8 = 0 Tiết 3: §3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC Líp: KiĨm diƯn: Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I. Mục tiêu : * Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép đối xứng trục, các tính chất của phép đối xứng trục, biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục. * Kỹ năng : Tìm ảnh của một điểm, ảnh của một hình qua phép đối xứng trục, tìm toạ độ của ảnh của một điểm qua phép đối xứng trục, xá đònh được trục đối xứng của một hình. * Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với phép đối xứng trục, nhiều sáng tạo trong hình học, tạo hứng thú , tích cực và phát huy tình tự chủ trong học tập. II. Phương pháp dạy học : *Diễn giảng gợi mở – vấn đáp và hoạt động nhóm. III. Chuẩn của GV - HS : Bảng phu ï, các hình vẽ 1.10 , 1.11 , 1.12 , 1.13, 1.14 , 1.15, phấn màu , thước kẻ . . . Học sinh đọc bài trước ở nhà, ôn tập lại một số tính chất của phép đối xứng trục đã học. III. Tiến trình dạy học : 1.Ổn đònh tổ chức : ( 1 phút ) 2. Kiểm tra bài cũ : + Nêu đònh nghóa phép đối xứng trục mà em đã học. ( 4 phút ) + Cho điểm M và đường thẳng d, xác đònh hình chiếu M 0 của M trên d, tònh tiến M 0 theo vectơ 0 AM uuuuur ta được điểm M’ . Tìm mối quan hệ giữa d, M và M’. 2. Vào bài mới : Trang 7 Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA ( 10 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV treo hình 1.10 và nêu vấn đề : Điểm M’ đối xứng với điểm M’ qua đường thẳng d. Khi đó đường thẳng d như thế nào đối với đoạn thẳng MM’? Điểm M cũng được gọi là ảnh của phép đối xứng trục d. + GV cho học sinh nêu đònh nghóa trong SGK. Đường thẳng d gọi là trục đối xứng. + Cho Đ d (M) = M’ hỏi Đ d (M’) = ? + Trên hình 1.10. hãy chỉ ra Đ d (M 0 ) ? + GV treo hình 1.11, cho HS chỉ ra ảnh của A, B, C qua Đ d + d là đường trung trực của các đoạn thẳng nào. * Thực hiện hoạt động ∆1: GV treo hình 1.12, cho HS nhắc lại tính chất đường chéo của hình thoi. + Trục đối xứng là đường thẳng nào ? + Tìm ảnh của A và C qua Đ AC ? + Tìm ảnh của B và D qua Đ AC ? Dựa vào hình 1.10 Cho HS nhận xét mối quan hệ giữa hai vectơ ' 0 MM và MM 0 ? GV nêu nhận xét trong SGK * Thực hiện hoạt động ∆2: Từ nhận xét 1, M' = Đ d (M) ⇔ ? ' 0 MM = - MM 0 ⇔ MM 0 = ? MM 0 = - ' 0 MM ⇔ M = ? * Đònh nghóa : Cho đường thẳng d. phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểmM không thuộc d thành M’ sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM’ được gọi là phép đối xứng qua đường thẳng d hay phép đối xứng trục d. Phép đối xứng trục qua d kí hiệu là Đ d . + Hai đường chéo của hình thoi vuông góc nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường + Đường thẳng AC và BD + Đ AC (A) = A ; Đ AC (C) = C Đ AC (B) = D, Đ AC (D) = B + Hai vectơ đối. M' = Đ d (M) ⇔ ' 0 MM = - MM 0 ' 0 MM = - MM 0 ⇔ MM 0 = - ' 0 MM M = Đ d (M') Hoạt động 2 : II. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ ( 7 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * GV treo hình 1.13 và đặt vấn đề :Trên hệ toạ độ như hình vẽ 1.13, với điểm M(x;y) hãy tìm toạ độ của M 0 và M’. + GV cho HS nêu biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục qua Ox. 2. Biểu thức toạ độ a. Biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục qua trục Ox là ' ' x x y y =   = −  Trang 8 * Thực hiện hoạt động ∆3 : * GV treo hình 1.14 và đặt vấn đề :Trên hệ toạ độ như hình vẽ 1.14, với điểm M(x;y) hãy tìm toạ độ của M 0 và M’. + GV cho HS nêu biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục qua Oy. * Thực hiện hoạt động ∆4 : yêu cầu hs thực hiện. Ta )0;5(B , )2;1( '' ' ' −−      = −= A yy xx b. Biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục qua trục Oy là ' ' x x y y = −   =  Hoạt động 3 : III. TÍNH CHẤT ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh + GV cho HS quan sát hình 1.11 và so sánh AB với A’B’. + Yêu cầu HS nêu tính chất 1 * Thực hiện hoạt động ∆5 : + Gọi A(x;y). Tìm tọa độ A ' với A' = Đ d (A). + Gọi B(x 1 ;y 1 ). Tìm tọa độ B ' với B' = Đ d (B). Tìm AB và A ' B ' . * Gv nêu tính chất 2 và mô tả tính chất 2 bằng hình 1.15. 1. Tính chất 1: Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. A ' (x;-y), B ' (x 1 ;-y 1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 1 '' 2 1 2 1 yyxxBA yyxxAB −+−= −+−= Ta được AB = A’B’ 2. Tính chất 2 : Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng , biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính. Hoạt động 4 : IV. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Đònh nghóa : Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình H nếu phép đối xứng qua d biến H thành chính nó. Trang 9 * Thực hiện hoạt động ∆6 : GV yêu cầu hs thực hiện theo nhóm và trả lời + H, A, O + Hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật. 4. Củng cố : + Nêu đònh nghóa phép đối xứng trục. ( 3 phút ) + Nêu các tính chất của phép đối xứng trục. + Nêu biểu thức toạ độ của một điểm qua phép đối xứng trục. 5. Hướng dẫn về nhà : ( 10 phút ) Bài 1 : Gọi A’, B’ là ảnh của A, B qua phép đối xứng trục Ox ta : A’(1;2) ; B’( 3 ; -1 ) Đường thẳng A’B’ phương trình là : 1 2 2 3 x y− − = − hay 3x + 2y – 7 = 0 Bài 2: Gọi M’(x’;y’) là ảnh của (x;y) qua phép đối xứng trục oy. Khi đó x’ = - x và y’ = y. ta M∈ d nên 3x – y + 2 = 0 ⇔ -3x’ – y’ + 2 = 0 ⇔ M’∈ d’ phương trình 3x + y – 2 = 0. Bài 3 : Các chữ cái V ,I,E,T, A, M, W, O là những hình trục đối xứng * Xem bài Phép đối xứng qua tâm Tiết 4 : §4 . PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM Líp: Trang 10 [...]... trong sách giáo khoa Hoạt động 3 : III HÌNH ĐỒNG DẠNG Hoạt động của giáo viên III Hình đồng dạng + Giáo viên yêu cầu học sinh nêu đònh nghóa + Giáo viên cho học sinh xem ví dụ qua hình vẽ 1.67 + Ví dụ 3: Hãy thành lập và sO sánh các tỉ số AH IB AB AH ; ; ; sau : JL IJ IK KL Trang 27 Hoạt động của học sinh III Hình đồng dạng Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau nếu một phép đồng dạng biến hình này... phép dời hình biến tam giác AEC thành tam giác FCH Hoạt động 3 : III KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh + GV giới thiệu ĐN cho HS quan sát các hình 3 Khái niệm hai hình bằng nhau trong VD 4 Hai hình được gọi là bằng nhau nếu một phép dời hình biến hình này thành hình kia * Thực hiện hoạt động ∆5: + u cầu HS sử dụng phép dời hình để chứng minh hình. .. dời hình Trang 19 + Ta phép đối xứng tâm I biến hình thang AEIB thành hình thang CFID nên hai hình thang ấy bằng nhau + HS vẽ hình + Tìm ra được : Hình thang FOIC là ảnh của hình thang AEJK thơng qua phép dời hình được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua đường thẳng EH và phép tịnh tiến theo vec tơ EO Do đó : 2 hình thang AEJK và FOIC bằng nhau + Nêu các tính chất và khái niệm hai hình. .. tính chất của hình nằm trong mặt phẳng gọi là hình học phẳng, trong thực tế những vật ta thướng gặp như : hộp phấn, kệ sách, bàn họchình trong không gian Môn học nghiên cứu các tính chất của các hình trong không gian được gọi là Hình học không gian 2 Vào bài mới : Hoạt động 1: I KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU Hoạt động của giáo viên I Khái niệm mở đầu + Gv nêu một số hình ảnh về mặt phẳng + GV nêu cách biểu diễn... về phép dời hình và hai hình bằng nhau ( 1 phút ) Tiết 6: §6 KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU Trang 16 Líp: KiĨm diƯn: Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I Mục tiêu : * Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép dời hình và biết được các phép tònh tiến, phép đối xứng trục, phép đối` xứng tâm, phép quay là phép dời hình. các tính chất của phép dời hình Nắm được đònh nghóa hai hình bằng nhau... dời hình, hai hình bằng nhau khi nào, biết được mối quan hệ của phép dời hình và phép biến hình khác Xác đònh được phép dời hình khi biết ảnh và tạo ảnh của một điểm * Thái độ : Liên hệ được nhiều vấn đề trong thực tế, tạo hứng thuú trong học tập, phat 1huy tính tích cực của học sinh II Phương pháp dạy học : *Diễn giảng gợi mở – vấn đáp và hoạt động nhóm III Chuẩn của GV - HS : Bảng phụ , hình. .. trong hình học, hứng thú , tích cự c phát huy tính độc lập trong học tậ II Phương pháp dạy học : *Diễn giảng, gợi mở vấn đáp và hoạt động nhóm III Chuẩn của GV - HS : Bảng phụ hình vẽ 2.1 đến 2.25 trong SGK, thước , phấn màu III Tiến trình dạy học : 1 Giới thiệu chương II : Trước đây chúng ta nghiên cứu các tính chất của những hình nằm trong mặt phẳng Môn học nghiên cứu các tính chất của hình. .. bằng hình 1.24 nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính Hoạt động 4 : IV TÂM ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV nêu đònh nghóa tâm đối xứng của một hình Đònh nghóa : Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình H nếu phép đối xứng tâm I biến H thành chính nó Ta nói H là hình tâm đối xứng + GV cho HS xem hình. .. GV nêu một vài hình vẽ của hình biểu diễn của một hình trong không gian + Quan sát hình vẽ trong SGK và yêu cầu HS đưa ra kết luận + GV cho HS thực hiện ∆1 * Điểm A không thuộc mặt phẳng (P) ta nói điểm A nằm ngoài (P) hay (P) không chứa A và kí hiệu A ∉ ( P) 3 Hình biểu diễn của một hình không gian Để vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian , ta dựa vào những qui tắc sau : * Hình biểu diễn... Giúp học sinh nắm được khái niệm mặt phẳng Điểm thuộc mặt phẳng, hình biểu diễn của một hình trong không gian, các tính chất hay các tiên đề thứa nhận, các cách xác đònh một mặt phẳng, hình chóp, hình tứ diện * Kỹ năng : Xác đònh được mặt phẳng trong không gian, một số hìh chóp và hình tứ diện, biểu diễn một hình trong không gian * Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với bài học, . dời hình để chứng minh hình thang AEIB và CFID bằng nhau . 3. Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình. thành hình kia. + Ta có phép đối xứng tâm I biến hình thang AEIB thành hình thang CFID nên hai hình thang ấy bằng nhau + HS vẽ hình + Tìm ra được : Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ giáo án hình học 11(Ban cơ bản), Trọn bộ giáo án hình học 11(Ban cơ bản), Trọn bộ giáo án hình học 11(Ban cơ bản), Vào bài mới : Hoạt động 1 : Đặt vấn đề 5 phút, Vào bài mới : Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA, Vào bài mới : Biểu thức toạ độ a. Biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục qua, Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Phương pháp dạy học :, Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Đònh nghóa Cho điểm O và góc lượng giác Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS :, Khái niệm về phép dời hình Khái niệm về phép dời hình Đònh nghãi : Phép dời hình là phép biến Tính chất :, Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một, Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tính chất Tính chất 1 : Nếu phép vò tự tỉ số k biến hai, Chuẩn bò của GV - HS : Đònh nghóa : GV nêu đònh nghóa Đònh nghóa : Phép` biến hình F được gọi là phép đồng dạng Tính chất Giáo viên nêu tính chất. Tính chất Phép đồng dạng tỉ số k :, Hình đồng dạng + Giáo viên yêu cầu học sinh nêu đònh nghóa. Hình đồng dạng Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau nếu, TRẮC NGHIỆM Qua phép đối xứng tâm O 3. Qua phép đối xứng trục Ox, TRẮC NGHIỆM Câu 1 : TỰ LUẬN, TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN, Tính chất 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt Ba cách xác đònh mặt phẳng Qua 3 điểm không thẳng hàng xác đònh duy, Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Khái niệm mở đầu + Gv nêu một số hình ảnh về mặt phẳng. Mục tiêu : Phương pháp dạy học :, Chuẩn bò của GV - HS : Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN, TÍNH CHẤT Các tính chất Đònh lí 1: Trong không gian, qua một điểm, Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Vò trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng, Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, Củng cố : Bài 1 :a., ĐỊNH LÍ THA- LET THALÈS HÌNH LĂNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học :, Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : PHÉP CHIẾU SONG SONG, CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG, Phép nhân vectơ với một số Trong không gian, tích của vectơ a, Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG, HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Mục tiêu :, Giải bài tập : Hoạt động của giáo viên, Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Chuẩn bò của GV - HS : ĐỊNH NGHĨA ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG TÍNH CHẤT, Cách xác đònh góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau. Diện tích hình chiếu của một đa giác. Cho đa giác H nằm trong mặt phẳng Các đònh lí Đònh lí 1 : Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng, Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Phương pháp dạy học : HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG Phương pháp dạy học :, Giải bái tập :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay