Giáo án tuần 26 đến 28

21 393 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Tun 26: Th 2 ngy 9 thỏng 3 nm 2009 Tp c: Nghĩa thầy trò I. Mục tiêu: 1- Biết đọc lu loát, diễn cảm cả bài. 2- Hiểu các từ ngữ, câu, đoạn, diễn biến của câu chuyện. Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi truyền thống tôn s trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhỏ mọi ng- ời cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra 2 HS: Cho HS đọc thuộc lòng bài Cửa sông và trả lời câu hỏi: Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển? Cách giới thiệu ấy có gì hay? H: Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì? B. Bài mới 1. Giới thiệu bài mới Tôn s trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ ngàn xa, ông cha ta luôn vun đắp, giữ gìn truyền thống ấy. Bài tập đọc hôm nay chúng ta học sẽ giúp các em biết thêm một ý nghĩa cử đẹp của truyền thống tôn s trọng đạo. 2. Luyện đọc Đoạn 1: Từ đầu đến .mang ơn rất nặng Đoạn 2: Tiếp theo đên .tạ ơn thầy Đoạn 3: Phần còn lại - Cho HS đọc đoạn nối tiếp. - Luyện đọc từ khó: tề tựu, sáng sủa, sởi nắng . - Cho HS đọc cả bài GV đọc diễn cảm toàn bài - HS1: đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi. - Tác giả muốn nói lên tấm lòng của cửa sông không quên cội nguồn - HS lắng nghe. - 2 HS khá giỏi nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc thầm theo trong SGK. - HS dùng bút chí đánh dấu đoạn trong SGK. - HS đọc đoạn nối tiếp (2 lần) - HS nối tiếp nhau đọc hết bài - 2 HS đọc cả bài. 3. Tìm hiểu bài Đoạn 1 H: Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì? H: Tìm các chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu. Đoạn 2 H: Em hãy tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của thầy Chu đối với thầy giáo cũ. Đoạn 3 H: Những thành ngữ, tục ngữ nào nói lên bài học mà các môn sinh nhận đợc trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu? - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo. - Đến để mừng thọ thầy thể hiện lòng yêu quí, kính trọng thầy, ngời đã dạy dỗ, dìu dắt họ tr- ởng thành. - Từ sáng sơm, các môn sinh đã tề tựu trớc nhà thầyđể mừng thọ thầy những cuốn sách quí. Khi nghe thầy nói đi cùng với thầy tới thăm một ngời mà thầy mang ơn rất nặng, họ đã đồng thanh dạn ran . - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo. - Thầy giáo Chu tôn kính cụ đồ đã dạy thầy từ thuở vỡ lòng. - Thầy mời các em học trò của mình cùng tới thăm cụ đồ. Thầy cung kính tha với cụ: Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo. Đó là 3 câu: Uống nớc nhớ nguồn. Tôn sự trọng đạo. H: Em cßn biÕt thªm c¸c c©u thµnh ng÷, tơc ng÷, ca dao nµo cã néi dung t¬ng tù? GV: Trun thèng t«n s träng ®¹o ®ỵc mäi thÕ hƯ ngêi ViƯt Nam båi ®¾p, gi÷ g×n vµ n©ng cao. Ngêi thÇy gi¸o vµ nghỊ d¹y häc lu«n ®ỵc x· héi t«n vinh. • NhÊt tư vi s, b¸n tù vi s. HS cã thĨ tr¶ lêi: • Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn. • KÝnh thÇy yªu b¹n. • Mn sang th× b¾c cÇu kiỊu Mn con hay ch÷ ph¶i yªu lÊy thÇy. • C¬m cha, ¸o mĐ, ch÷ thÇy Lµm sao cho bâ nh÷ng ngµy íc ao. 4. §äc diƠn c¶m - Cho HS ®äc diƠn c¶m bµi v¨n. - GV ®a b¶ng phơ ®· chÐp ®o¹n v¨n cÇn lun lªn vµ híng dÉn HS ®äc (®o¹n Tõ s¸ng sím ®Õn d¹ ran). - GV nhËn xÐt + khen nh÷ng HS ®äc ®óng, hay. - 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc diƠn c¶m hÕt bµi v¨n. C¶ líp l¾ng nghe. - HS lun ®äc ®o¹n. - Mét vµi HS thi ®äc. - Líp nhËn xÐt 5 Cđng cè, dỈn dß H: Bµi v¨n nãi lªn ®iỊu g×? - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn HS vỊ nhµ t×m c¸c trun kĨ nãi vỊ t×nh thÇy trß, trun thèng t«n s träng ®¹o cđa d©n téc ViƯt Nam. - Bµi v¨n ca ngỵi trun thèng t«n s träng ®¹o cđa d©n téc ta, nh¾c mäi ngêi cÇn gi÷ g×n vµ ph¸t huy trun thèng ®ã. To¸n : NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ I. MỤC TIÊU: - Bước đầu biết cách tính và đặt tính nhân số đo thời gian với 1 số. - Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số, vận dụng giải các bài toán. - Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : Nhân số đo thời gian với một số.  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số. Giáo viên nêu ví dụ. - Hướng dẫn giải. - Học sinh nêu phép tính. 1 giờ 10 phút x 3 - ? - Học sinh nêu cách tính và tính. Giáo viên hướng dẫn tính. 1 giờ 10 phút x 3 3 giờ 30 phút Vậy: 1 giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút - Giáo viên nêu VD 2: Học sinh nêu phép tính. - Học sinh làm vào nháp và nêu kết quả. - Giáo viên chốt lại. 3 giờ 15 phút x 5 = ? 3 giờ 15 phút x 5 15 giờ 75 phút (Đổi 75 phút = 1 giờ 15 phút) Vậy: 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút Học sinh nhận xét cách làm của VD 2. Giáo viên chốt ý. * Luyện tập. Bài 1 : - Học sinh suy nghó làm vào vở. Giáo viên lưu ý những trường hợp đổi đơn vò. Học sinh làm bài. Chữa và chấm bài. Học sinh chữa bài. Giáo viên nhận xét. Bài 2 : Học sinh đọc đề bài. Hướng dẫn làm bài. Học sinh nêu ý kiến. Giáo viên nhận xét cách làm. Học sinh làm vào vở. Chấm và chữa bài. Học sinh chữa bài. Giáo viên nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò: - Khi thực hiện nhân số đo thời gian cần chú ý điều gì ? - Chuẩn bò bài : Chia số đo thời gian. - Nhận xét tiết học. LÞch sư: CHIÃÚN THÀÕNG“ÂIÃÛN BIÃN PH TRÃN KHÄNG” I. MỦC TIÃU Sau bi hc HS nãu âỉåüc : -Tỉì ngy 18 âãún ng y 30.12.1972, âãú qúc Mé â âiãn cưng dng mạy bay täúi tán nháút nẹm bom hng hu diãût H Näüi. -Qn v dán ta â chiãún âáúu anh dng lm nãn mäüt “Âiãûn Biãn Ph trãn khäng” II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC • Bn âäư thnh phäú H Näüi • Cạc hçnh minh hoả trong SGK. • HS sỉu táưm tranh nh, tỉ liãûu lëch sỉí, cạc truûn kãø, thå ca vãư chiãún thàõng lëch sỉí “Âiãûn Biãn Ph trãn khäng” III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng dảy Hoảt âäüng hc 1. KIÃØM TRA BI C + Hy thût lải cüc tiãún cäng vo sỉï quạn Mé ca qn gii phọng miãưn Nam trong dëp Tãút Máûu Thán 1968. + Cüc Täøng tiãún cäng v näøi dáûy Tãút Máûu Thán 1968 cọ tạc âäüng thãú no âäúi våïi nỉåïc Mé + Nãu nghéa ca cüc Täøng tiãún cäng v näøi dáûy Tãút Máûu Thán 1968. 2.bµi míi Hoảt âäüng 1:ÁM MỈU CA ÂÃÚ QÚC MÉ TRONG VIÃÛC DNG B52 BÀÕN PHẠ H NÄÜI - GV u cáưu HS lm viãûc cạ nhán, âc SGK v tr låìi cạc cáu hi sau : - HS âc SGK v rụt ra cáu tr låìi + Nãu tçnh hçnh ca ta trãn màût tráûn chäúng Mé v chênh quưn Si Gn sau cüc Täøng tiãún cäng v näøi dáûy Tãút Máûu Thán 1968 + Nãu nhỉỵng âiãưu em biãút vãư mạy bay B52 + Âãú qúc Mé ám mỉu gç trong viãûc dng mạy bay B52 - GV täø chỉïc cho HS trçnh by kiãún trỉåïc låïp. - GV bäø sung thãm: Sau hng loảt tháút bải åí chiãún trỉåìng miãưn Nam, Mé büc phi kê kãút våïi ta mäüt hiãûp âënh tải Pa- ri. Song näüi dung Hiãûp âënh lải do phêa ta nãu ra, láûp trỉåìng ca ta ráút kiãn âënh, vç váûy Mé cäú tçnh láût lng, mäüt màût chụng tho thûn thåìi gian kê vo thạng 10.1972, màût khạc chøn bë nẹm bom tải H Näüi. Täøng thäúng Mé Nêch-xån â ra lãûnh sỉí dủng mạy bay täúi tán nháút lục báúy giåì l B52 âãø nẹm bom H Näüi. Täøng thäúng Mé tin ràòng cüc ri thm ny s âỉa “H Näüi vãư thåìi k âäư âạ” v chụng ta s phi k hiãûp âënh Pa-ri theo cạc âiãưu khon do Mé âàût ra. Hoảt âäüng 2 H NÄÜI 12 NGY ÂÃM QUÚT CHIÃÚN - GV täø chỉïc cho HS tho lûn nhọm âãø trçnh by diãùn biãún 12 ngy âãm chäúng mạy bay Mé phạ hoải ca qn v dán H Näüi theo cạc cáu hi gåüi sau - HS lm viãûc theo nhọm, mçi nhọm 4 HS, cng tho lûn v ghi kiãún ca nhọm vo phiãúu hc táûp. + Cüc chiãún âáúu chäúng mạy bay Mé phạ hoải nàm 1972 ca qn v dán H Näüi bàõt âáưu v kãút thục vo ngy no ? - HS tr låìi + Lỉûc lỉåüng v phảm vi phạ hoải ca mạy bay Mé ? + Hy kãø lải tráûn chiãún âáúu âãm 26.12.1972 trãn báưu tråìi H Näüi. + Kãút qu ca cüc chiãún âáúu 12 ngy âãm chäúng mạy bay Mé phạ hoải ca qn v dán H Näüi - GV täø chỉïc cho HS bạo cạo kãút qu tho lûn trỉåïc låïp. - GV hi HS c låïp : + Hçnh nh mäüt gọc phäú Khám Thiãn H Näüi bë mạy bay Mé tn phạ v viãûc Mé nẹm bom c vo bãûnh viãûn, trỉåìng hc, bãún xe, khu phäú gåüi cho em suy nghé gç ? - GV kãút lûn mäüt säú chênh vãư diãùn biãún cüc chiãún âáúu 12 ngy âãm chäúng mạy bay Mé phạ hoải. Hoảt âäüng 3 NGHÉA CA CHIÃÚN THÀÕNG 12 NGY ÂÃM CHÄÚNG MẠY BAY MÉ PHẠ HOẢI + Vç sao nọi chiãún thàõng 12 ngy âãm chäúng mạy bay Mé phạ hoải ca nhán dán miãưn Bàõc l chiãún thàõng Âiãûn Biãn Ph trãn khäng ? (Gåüi : ta thu âỉåüc chiãún thàõng gf ? Âëch bë thiãût hải nhỉ thãú no ? Chiãún thàõng tạc âäüng gç âãún viãûc k hiãûp âënh Pa-ri giỉỵa ta v Mé, cọ nẹt no giäúng våïi Hiãûp âënh Giå-ne-vå giỉỵa ta v Phạp) - GV nãu lải nghéa ca chiãún thàõng “Âiãûn Biãn Ph trãn khäng “ CNG CÄÚ, DÀÛN D - HS âc ghi nhåï SGK ********************************************************************** Thứ 3 ngày 10 tháng 3 năm 2009 To¸n : CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ I. MỤC TIÊU: - Biết cách đặt tính và tính phép chia số đo thời gian. - Biết thực hiện đúng phép chia số đo thời gian với một số. Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. - Tính chính xác, có ý thức độc lập khi làm bài. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : Chia số đo thời gian cho một số. - Giáo viên nêu VD 1 SGK - Học sinh nêu phép tính 42 phút 30 giây : 3 = ? Học sinh suy nghó nêu cách tính. - Giáo viên chốt lại. 42 phút 30 giây 3 12 14 phút 10 giây 0 30 giây 0 Vậy 42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây Giáo viên nêu VD 2: Học sinh nêu phép tính 7 giờ 40 phút : 4 = ? Học sinh suy nghó và nêu cách tính 7 giờ 40 phút 4 - Trường hợp có dư ta đổi sang đơn vò nhỏ hơn liền kề. 3 giờ = 180 phút 1 giờ 55 phút 220 phút - Cộng với số đo có sẵn. 20 - Chia tiếp tục. 0 - Giáo viên chốt lại. Vậy 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút * Luyện tập. Bài 1: - Học sinh làm vào vở. giáo viên lưu ý học sinh những trøng hợp chia có dư. - Học sinh nhận xét và giải thích bài làm đúng. Chữa bài Học sinh chữa bài. Nhận xét. Bài 2: - Học sinh đọc bài. Hướng dẫn giải - Học sinh làm vào vở. - Chấm và chữa bài. Nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bò bài : Luyện tập. - Nhận xét tiết học. CHÊNH T Nghe - viãút : Lëch sỉí Ngy Qúc tãú Lao âäüng Än táûp vãư quy tàõc viãút hoa (Viãút tãn ngỉåìi, tãn âëa lê nỉåïc ngoi) I. MỦC TIÃU: 1. Nghe - viãút âụng chênh t bi Lëch sỉí Ngy Qúc tãú Lao âäüng. 2. Än quy tàõc viãút hoa tãn ngỉåìi v tãn âëa lê nỉåïc ngoi ; lm âụng cạc BT. II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC - Giáúy khäø to viãút quy tàõc viãút hoa tãn ngỉåìi, tãn âëa l nỉåïc ngoi. - Bụt dả + 2 phiãúu khäø to. III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh Kiãøm tra bi c - GV kiãøm tra 2 HS : Cho 2 HS lãn viãút trãn bng låïp : 5 tãn riãng nỉåïc ngoi. GV âc cho HS viãút : Sạc-lå, Âạc-uyn, Bra-hma, Trung Qúc, Nỉỵ Oa, ÁÚn Âäü. - GV nháûn xẹt cho âiãøm - 2 HS lãn bng viãút. Bi måïi 1. Giåïi thiãûu bi - HS làõng nghe 2. Viãút chênh t H : Bi chênh t nọi âiãưu gç ? - Bi chênh t gii thêch lëch sỉí ra âåìi ca ngy Qúc t ãú Lao âäüng 1/5. - Luûn viãút nhỉỵng tỉì ngỉỵ dãù viãút sai : Chi-ca-gä, Niu Y-oọc, Ban-ti-mo, Pêt-sbå- nå . - HS luûn viãút trãn nhạp. - HS âc tháưm lải bi chênh t. HÂ2 : Cho HS viãút chênh t - HS gáúp SGK. - GV âc tỉìng cáu hồûc bäü pháûn cáu cho HS viãút (2 láưn) - HS viãút chênh t HÂ3 : Cháúm, chỉỵa bi - GV âc lải ton bi chênh t. - HS tỉû soạt läùi - GV cháúm 5-7 bi - GV nháûn xẹt - HS âäøi våí cho nhau âãø sỉía läùi. 3. Lm BT - Cho HS âc u cáưu + bi Tạc gi bi "Qúc tãú ca" - 1 HS âc, c låïp theo di trong SGK. - GV giao viãûc : + Âc tháưm lải bi vàn. + Tçm cạc tãn riãng trong bi vàn (dng bụt chç gảch trong SGK). + Nãu cạch viãút cạc tãn riãng âọ. - Cho HS lm bi. GV phạt bụt dả + phiãúu cho 2 HS lm. - 2 HS lm vo phiãúu. - C låïp lm vo våí bi táûp hồûc lm vo nhạp. - Cho HS trçnh by kãút qu - 2 HS lm bi vo phiãúu lãn dạn trãn bng låïp. - GV nháûn xẹt + chäút lải kãút qu âụng. - Låïp nháûn xẹt + Qúc tãú ca : tãn mäüt tạc pháøm (viãút hoa chỉỵ cại âáưu tảo thnh tãn riãng âọ) 4. Cng cäú, dàûn d - GV nháûn xẹt tiãút hc. - Dàûn HS ghi nhåï quy tàõc viãút hoa tãn ngỉåìi v tãn âëa l nỉåïc ngoi, nhåï näüi dung bi, vãư nh kãø cho ngỉåìi thán nghe. LUÛN TỈÌ V CÁU Måí räüng väún tỉì : Truưn thäúng I. MỦC TIÃU : Måí räüng hãû thäúng hoạ väún tỉì vãư truưn thäúng dán täüc, bo vãû v phạt huy truưn thäúng dán täüc. Tỉì âọ, biãút thỉûc hnh sỉí dủng cạc tỉì ngỉỵ âọ âãø âàût cáu. II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC - Tỉì âiãøn âäưng nghéa Tiãúng Viãût, Säø tay tỉì ngỉỵ tiãúng Viãût Tiãøu hc (hồûc mäüt vi trang phä tä) - Bụt dả + mäüt vi tåì phiãúu khäø to (hồûc bng nhọm). III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh Kiãøm tra bi c - Kiãøm tra 3 HS : Cho HS nhàõc lải näüi dung cáưn ghi nhåï vãư Liãn kãút cáu bàòng cạch thay thãú tỉì ngỉỵ v lm BT2+3 - HS1 nhàõc lải näüi dung cáưn ghi nhåï. - HS2 lm BT2. - HS3 lm BT3. Bi måïi 1. Giåïi thiãûu bi - HS làõng nghe 2. Lm BT HÂ1 : Hỉåïng dáùn HS lm BT1 - Cho HS âc u cáưu ca BT. - 1 HS âc thnh tiãúng, låïp âc tháưm theo. - GV giao viãûc : + Cạc em âc lải cạc dng a, b, c + Khoanh trn chỉỵ a, b hồûc c åí dng em cho l âụng. - Cho HS lm bi + trçnh by kãút qu - HS lm bi cạ nhán. - Mäüt vi em phạt biãøu - GV nháûn xẹt v chäút lải kãút qu âụng. - Låïp nháûn xẹt + âụng l c GV : Truưn thäúng l tỉì ghẹp Hạn Viãût, gäưm 2 tiãúng làûp nghéa nhau. Tiãúng truưn cọ nghéa l "trao lải, âãø lải cho ngỉåìi sau, âåìi sau". Tiãúng thäúng cọ nghéa l "näúi tiãúp nhau khäng dỉït". HÂ2 : Hỉåïng dáùn HS lm BT2 - GV giao viãûc : GV phạt bụt dả + phiãúu khäø to cho 3 nhọm. - 1 HS âc thnh tiãúng, c låïp âc tháưm theo. - Cạc HS lm viãûc theo nhọm. - Cho HS trçnh by kãút qu - 3 nhọm lm vo giáúy. - Âải diãûn 3 nhọm lãn dạn phiãúu bi lm lãn bng. - GV nháûn xẹt + chäút lải kãút qu âụng - Låïp nháûn xẹt - HS chẹp låìi gii âụng vo våí hồûc våí bi táûp. HÂ3 : Hỉåïng dáùn HS lm BT3 (Cạch tiãún hnh tỉång tỉû nhỉ BT2) GV chäút lải 4. Cng cäú, dàûn d - GV nháûn xẹt tiãút hc - Dàûn HS ghi nhåï âãø sỉí dủng âụng nhỉỵng tỉì ngỉỵ gàõn våïi truưn thäúng dán täüc cạc em vỉìa âỉåüc måí räüng. - HS làõng nghe. Khoa học CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS được củng cố về: - Chỉ đâu là nhò, nh. Nói tên các bộ phân chính của nhò và nhụy. - Phân biệt hoa có cả nhò và nhụy với hoa chỉ có nhò hoặc nhụy. II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình minh họa trong SGK trang 104, 105. - Chuẩn bò theo nhóm: Tranh ảnh sưu tầm về hoa hoặc hoa thật. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Giáo viên Học sinh A. Kiểm tra bài cũ: + Thép được sử dụng như thế nào? + Sự biến đổi hoá học là gì? + Hỗn hợp nào không phải là dung dòch? - Nhận xét và cho điểm HS. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: GV yêu cầu HS quan sát hình 1,2 trang 104 SGK. Sau đó gọi HS chỉ vào hình và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và hoa phượng. - GV yêu cầu HS nói tên cơ quan sinh sản của một số cây hoa khác. Sau đó, GV giới thiệu: Hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa. 2. Hướng dẫn tìm hiểu bài: - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu trang 104 SGK: + Hãy chỉ vào nhò (nhò đực) và nh (nhụy cái) của hoa râm bụt và hoa sen trong hình 3,4 hoặc hoa thật nếu có. + Hãy chỉ hoa nào là hoa mướp đực, hoa nào là hoa mướp cái trong hình 5a và 5b hoặc hoa thật nếu có. - Yêu cầu HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thực hiện những nhiệm vụ sau: + Quan sát các bộ phận của các bông hoa đã sưu tầm được và chỉ xem đâu là nhò đực, đâu là nh cái. + Phân loại các bông đã sưu tầm được, hoa nào có + 3 HS lên bảng trả lời. - HS thực hiện và nhận biết. - Theo dõi và thực hiện. - HS thực hiện. - Các nhóm HS nối tiếp nhau trình bày. - Lớp chia thành 4 nhóm và thực hiện. Giáo viên Học sinh cả nhụy và nhò. Hoa nào chỉ có nhò hoặc nhụy và hoàn thành bảng sau vào vở. Hoa có cả nhụy và nhò Hoa chỉ có nhò hoặc nhụy - GV yêu cầu các nhóm trình bày lần lượt từng nhiệm vụ. - GV kết luận: Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhò, Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy. Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Đa số cây có hoa, trên cùng một hoa có cả nhò và nh. - Yêu cầu HS đọc phần thông tin trong SGK. - HS trình bày: + Đại diện một số nhóm cầm bông hoa sưu tần được, giới tiệu với các bạn trong lớp từng bộ phận của bông hoa đó (cuống, đài, cánh, nh) ; đặc biệt chú ý đến nhò và nhụy. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung. - HS theo dõi ghi nhớ và nhắc lại. - 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm. Hoạt động nối tiếp: Chuẩn bò bài: Sự sinh sản của thực vật có hoa ******************************************************************************** Thứ 4 ngày 11 tháng 3 năm 2009 Tập đọc: Héi thỉi c¬m thi ë §ång V©n I. Mơc tiªu, yªu cÇu 1. §äc tr«i ch¶y, diƠn c¶m toµn bµi. 2. HiĨu ®ỵc ý nghÜa cđa bµi v¨n: Qua viƯc miªu t¶ lƠ héi thỉi c¬m ë lµng §ång V©n, t¸c gi¶ thĨ hiƯn t×nh c¶m yªu mÕn vµ niỊm tù hµo ®èi víi mét nÐt ®Đp cỉ trun trong sinh ho¹t v¨n ho¸ cđa d©n téc. II. §å dơng d¹y häc– - Tranh minh ho¹ bµi ®äc trong SGK, b¶ng phơ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.– Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh A. KiĨm tra bµi cò - KiĨm tra 2 HS: Cho HS ®äc bµi NghÜa thÇy trß vµ tr¶ lêi c©u hái. H: C¸c m«n sinh cđa cơ giµ Chu ®Õn nhµ thÇy ®Ĩ lµm g×? Sù t«n k×nh thÇy thĨ hiƯn qua nh÷ng chi tiÕt nµo? H: C©u chun nãi nªn ®iỊu g×? - HS1 ®äc ®o¹n 1 + tr¶ lêi c©u hái. - §Õn ®Ĩ mõng thä thÇy. - Tõ s¸ng sím, c¸c m«n sinh ®· tỊ tùu tríc nhµ thÇy. Hä biÕu thÇy nh÷ng mãn s¸ch q . - HS2 ®äc ®o¹n 2 +3 vµ tr¶ lêi c©u hái. - Ca ngỵi trun thèng t«n s träng ®¹o cđa nh©n d©n ta, nh¾c nhë mäi ngêi cÇn gi÷ g×n vµ ph¸t huy trun thèng tèt ®Đp ®ã. B. Bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi: Mçi vïng quª trªn níc ta thêng cã nh÷ng lƠ héi v¨n ho¸ ®éc ®¸o. §ã lµ nh÷ng sinh ho¹t v¨n ho¸ cđa d©n téc ®ỵc lu gi÷ tõ nhiỊu ®êi. Héi thỉi c¬m thi ë §ång V©n lµ mét trong nh÷ng lƠ héi thĨ hiƯn - HS l¾ng nghe. nÐt ®Đp cỉ trun cđa v¨n ho¸ d©n téc. 2. Lun ®äc - GV ®a tranh minh ho¹ vµ giíi thiƯu vỊ tranh - GV chia ®o¹n: 4 ®o¹n • §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn . s«ng §¸y x“ a” • §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn .thỉi c¬m .“ ” • §o¹n 3: TiÕp theo ®Õn .xem .“ ” • §o¹n 4: Cßn l¹i - Cho HS ®äc nèi tiÕp - Lun ®äc tõ ng÷ khã: trÈy, tho¨n tho¾t, bãng nhÉy, mét giê rìi. - Cho HS ®äc c¶ bµi GV ®äc diƠn c¶m c¶ bµi - 2HS kh¸ giái nèi tiÕp nhau ®äc c¶ bµi. - HS quan s¸t tranh. - HS dïng bót ch× ®¸nh dÊu ®o¹n trong SGK. - HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp. - HS lun ®äc tõ. - HS ®äc tiÕp thep cỈp ( mçi HS ®äc 2 ®o¹n). - 2 HS ®äc l¹i c¶ bµi. 3. T×m hiĨu bµi • §o¹n 1 H: Héi thỉi c¬m thi ë lµng §ång V¨n b¾t ngn tõ ®©u? • §o¹n 2 H: KĨ l¹i viƯc lÊy lưa tríc khi nÊu c¬m. • §o¹n 3 H: T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy thµnh viªn cđa mçi ®éi thỉi c¬m th× ®Ịu phèi hỵp ¨n ý, nhÞp nhµng víi nhau. • §o¹n 4 H: T¹i sao nãi viƯc giËt gi¶i trong cc thi “ lµ niỊm tù hoµ khã cã g× s¸nh nỉi ®èi víi d©n lµng”? H: Qua bµi v¨n, t¸c gi¶ thĨ hiƯn t×nh c¶m g× ®èi víi mét nÐt ®Đp cỉ trun trong ®êi sèng v¨n ho¸ cđa d©n téc? - 1HS ®äc thµnh tiÕng, líp ®äc thÇm theo. - B¾t ngn tõ c¸c cc trÈy qu©n ®¸nh giỈc cđa ngêi ViƯt cë bªn bê s«ng §¸y xa. - 1 HS ®äc thµnh tiÕng, líp ®äc thÇm theo. “ Khi tiÕng trèng hiƯu b¾t ®Çu b¾t ®Çu thỉi c¬m.” - 1 HS ®äc thµnh tiÕng, líp ®äc th©mf theo Trong khi mét ngêi lÊy lưa, c¸c thµnh viªn kh¸c ®Ịu lo mçi ngêi mét viƯc . võa nÊu, c¸c ®éi võa ®an xen n lỵn . - 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm. - HS cã thĨ ph¸t biĨu: • V× kh¼ng ®Þnh ®éi thi tµi giái, khÐo lÐo. • V× gi¶i thëng lµ sù nç lùc , lµ søc m¹nh ®oµn kÕt cđa c¶ ®éi. - ThĨ hiƯn t×nh c¶m tr©n träng vµ tù hµo ®èi víi nÐt ®Đp trong trun thèng v¨n ho¸ cđa d©n téc. 4. §äc diƠn c¶m - Cho HS ®äc diƠn c¶m. - GV ®a b¶ng phơ ghi ®o¹n cÇn lun lªn vµ híng dÉn HS ®äc. - Cho HS thi ®äc. - GV nhËn xÐt + khen nh÷ng HS ®äc hay - 4HS nèi tiÕp nhau ®äc 4 ®o¹n. - HS ®äc ®o¹n. - Mét sè HS thi ®äc. - Líp nhËn xÐt 5. Cđng cè, dỈn dß H: Em h·y nªu ý nghÜa cđa bµi v¨n. - GV nhËn xÐt tiÕt häc. Qua viƯc miªu t¶ lƠ héi thỉi c¬m thi, t¸c gi¶ thĨ hiƯn t×nh c¶m yªu mÕn vµ niỊm tù hµo ®èi víi mét nÐt ®Đp cỉ trun trong sinh ho¹t v¨n ho¸ cđa d©n téc. To¸n : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Ôn tập, củng cố cách nhân, chia số đo thời gian. - Rèn kó năng nhân, chia số đo thời gian. Vận dụng tính giá trò biểu thức và giải các bài tập thực tiễn. - Giáo dục tính chính xác, khoa học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới : Luyện tập. - Học sinh lần lượt làm các bài tập vào vở. - Giáo viên lưu ý các trường hợp đổi đơn vò. * Bài 1 : [...]...- Học sinh làm bài - Học sinh nêu cách nhân? Chữa bài - Nhận xét * Bài 2 - Học sinh nêu cách đổi đơn vò Chữa bài Bài 3 - Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách làm - Giáo viên chốt cách giải - Giáo viên nhận xét bài làm Chấm và chữa bài Bài 4 - Thi đua nhóm 4 Nhận xét, tuyên dương 3 Củng cố - dặn dò: - Học bài - Chuẩn bò bài : Luyện tập... quãng đøng / đơn vò thời gian - Giáo viên nêu : Gọi quãng đường là s Ta có v = s : t Thời gian là t Vận tốc là v - Học sinh nhắc lại quy tắc và công thức - Giáo viên cho học sinh ước lượng vận tốc Thông thường : Người đi bộ : 5 km/giờ Xe đạp : 15 km/giờ Xe máy : 35 km/giờ tô : 50 km/giờ - Giáo viên nêu : - Vận tốc là để chỉ ốtc độ nhanh hay chậm của một chuyển động * Giáo viên nêu VD 2: - Học sinh tìm... giải các bài toán thực tiễn II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Kiểm tra bài cũ : 2 Bài mới : Luyện tập chung - học sinh làm lần lượt các bài tập - Giáo viên lưu ý nhắc nhở những trường hợp đởi đơn vò Bài 1 - Học sinh nhắc lại cách thực hiện - Học sinh làm vào vở - Học sinh thực hiện tính - Yêu cầu học sinh nêu cách thực hiện và lưu ý kết - Lần lượt lên bảng sửa bài quả Chữa bài, nhận xét Bài 2 Giáo viên hướng... Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm vận tốc - Nêu bài toán SGK 1 học sinh đọc đề - Học sinh tìm cách giải - Học sinh nêu cách giải Trung bình mỗi giờ ô tô đi được : 170 : 4 = 42,5 (km) ĐS : 42,5 km - Giáo viên nêu : tô đi đïc 42,5 km trong một giờ, ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ôtô là 42,5 km giờ Viết tắt là 42,5 km / giờ - Giáo viên ghi bảng : Vận tốc của ôtô la :ø 170 : 4 =... âäúi thoải giỉỵa cạc nhán váût HÂ2: Cho HS lm bi táûp 2 - Cho HS tiãúp näúi nhau âc BT2 Hoảt âäüng ca hc sinh - HS1 âc âoản mn këch Xin Thại sỉ tha cho â viãút lải 4 HS phán vai âc lải hồûc diãùn thỉí mn këch trãn - HS làõng nghe - 1HS âc thnh tiãúng C låïp âc tháưm theo - C låïp âc tháưm lải âoản trêch - 3HS tiãúp näúi âc + HS 1 âc : * u cáưu ca BT2 * Tãn mn këch * Gåüi vãư nhán váût, cnh trê thåìi... lm - Låïp nháûn xẹt - 1 HS âc u cáưu ca BT - Låïp âc tháưm theo - Cạc nhọm phán vai luûn âc (ngỉåìi dáùn chuûn, Tráưn Th Âäü, Linh Tỉì Qúc Máùu, ngỉåìi qn hiãûu, lênh) - Cạc nhọm lãn thi âc - Låïp nháûn xẹt - HS làõng nghe ************************************************************************************** Thứ 5 ngày 12 tháng 3 năm 2009 To¸n : LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: - Củng cố lại các kiên thức... : 60 : 10 = 6 (m/giây) ĐS : 6 m/giây * Luyện tập * Bài 1 : Học sinh đọc bài - Giáo viên hướng dẫn giải Học sinh làm vào vở Chữa bài Học sinh làm bài Vận tốc của xe máy : 103 : 3 = 35 (km/giờ) ĐS : 35 km/giờ Học sinh tự làm Vận tốc máy bay : 1800 : 2,5 = 720 (km/giờ) ĐS : 720 km/giờ * Bài 2 : - Chấm và chữa bài Bài 3: - Giáo viên gợi ý - Hướng dẫn đổi đơn vò - Muốn tìm vận tốc, ta cần biết gì? - Nêu... thäúng âon kãút ca dán täüc Viãût Nam - Hiãøu cáu chuûn, biãút trao âäøi våïi cạc bản vãư nghéa ca cáu chuûn 2 Rn ké nàng nghe : HS làõng nghe bản kãø, nháûn xẹt âụng låìi kãø ca bản II ÂÄƯ DNG DẢY - HC - Sạch, bạo, truûn cọ näüi dung nhỉ bi hc u cáưu - Bng låïp âãø viãút âãư bi III CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn Kiãøm tra bi c - Kiãøm tra 2 HS : Cho HS kãø chuûn Vç mn dán H : Cáu chuûn... - 1HS âc thnh tiãúng C låïp âc tháưm theo - HS dng bụt chç âạnh säú thỉï tỉû cạc cáu trong âoản vàn - 1HS lãn bng lm bi - Låïp nháûn xẹt - HS lm bi -1 HS âc u cáưu, låïp âc tháưm theo - HS lm bi cạ nhán - Mäüt säú HS âc âoản vàn vỉìa - GV nháûn xẹt + khen nhỉỵng HS viãút âoản vàn hay 3 Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc - Dàûn nhỉỵng HS viãút âoản vàn chỉa âảt vãư nh viãút lải vo våí - C låïp âc... thật, tranh ảnh những hoa thụ phấn nhờ côn trùng, nhờ gió - Sơ đồ về sự thụ phấn của hoa lưỡng tính (giống như hình 2/106 - SGK) và các thẻ có ghi sẵn chú thích (đủ cho từng nhóm) III HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Giáo viên Học sinh A Kiểm tra bài cũ: + Cơ quan sinh dục đực của hoa gọi là gì? + HS lên bảng trả lời + Cơ quan sinh dục cái của hoa gọi là gì? + Kể tên một số loại hoa có cả nhụy và nhò + Kể tên một số . bài. Bài 3 - Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán. - Học sinh đọc đề. - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách làm. - 1 học sinh tóm tắt. - Giáo viên. bài Đoạn 1 H: Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì? H: Tìm các chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu. Đoạn 2 H: Em hãy tìm những
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 26 đến 28, Giáo án tuần 26 đến 28, Giáo án tuần 26 đến 28, Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài, §äc diƠn c¶m, Mơc tiªu: ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng dảy, ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn, CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC, Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra 2 HS: Cho HS đọc bài Nghĩa thầy trò và Bài mới 1. Giới thiệu bài:, Mục tiêu, yêu cầu Đồ dụng dạy học MUC TIU : CAẽC HOAT ĩNG DAY - HOĩC Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión, MỦC TIÃU : ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn, Nháûn xẹt kãút qu HÂ1 : Nháûn xẹt chung vãư kãút qu bi Chỉỵa bi HÂ1: Hỉåỵng dáùn HS chỉỵa läùi chung Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc, biãøu dỉång

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay