Thông tư 04 2011 TT-UBDT hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

21 119 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2017, 03:56

Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT - NAM Số: 04/2011/TT-UBDT Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011 THƠNG TƯ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC Căn Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc; Căn Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật; Căn Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật; Ủy ban Dân tộc hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc sau: Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thơng tư hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc Thông tư áp dụng Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc, quan, đơn vị cá nhân liên quan đến việc thực nhiệm vụ quản lý Nhà nước công tác dân tộc Điều Văn thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý Văn kiểm tra xử lý theo quy định Thông tư bao gồm: Thông tư Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau gọi tắt Bộ trưởng, Chủ nhiệm); Thông tư liên tịch Bộ trưởng, Chủ nhiệm với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ; Thông tư thủ trưởng Bộ, quan ngang Bộ ban hành có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi tắt cấp tỉnh); Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực cơng tác dân tộc Văn có chứa quy phạm pháp luật không ban hành hình thức văn quy phạm pháp luật; văn có chứa quy phạm pháp luật thức, nội dung văn quy phạm pháp luật quan, người khơng có thẩm quyền Ủy ban Dân tộc Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc nhận yêu cầu, kiến nghị quan, tổ chức, cá nhân, quan thông tin đại chúng, cán công chức, viên chức phát trình kiểm tra kiểm tra, xử lý theo quy định Thông tư này, bao gồm: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn a) Văn có chứa quy phạm pháp luật Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ ban hành liên tịch ban hành khơng ban hành hình thức Thơng tư, Thơng tư liên tịch; Văn có chứa quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành khơng ban hành hình thức Nghị quyết; Văn có chứa quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành khơng ban hành hình thức Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; b) Văn thức, nội dung văn quy phạm pháp luật (ví dụ: Thơng tư, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị), văn thức khơng phải văn quy phạm pháp luật có chứa quy phạm pháp luật (ví dụ: Cơng văn, Thơng cáo, Thơng báo, Quy chế, Điều lệ, Chương trình, Kế hoạch hình thức văn hành khác) quan, cá nhân khơng có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành: Thủ trưởng Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, quan ngang Bộ, ban hành Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, quan Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (bao gồm văn thức, nội dung ký thừa lệnh) Điều Mục đích kiểm tra văn Việc kiểm tra văn tiến hành nhằm phát nội dung trái pháp luật, để kịp thời đình việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống đồng văn với hệ thống pháp luật hành, đồng thời kiến nghị quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm quan, người ban hành văn trái pháp luật, để nâng cao chất lượng, hiệu công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Điều Nội dung kiểm tra văn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Nội dung kiểm tra văn việc xem xét, đánh giá kết luận tính hợp hiến, hợp pháp văn kiểm tra theo nội dung sau: Cơ sở ban hành văn Có cho việc ban hành văn pháp lý làm sở ban hành văn quy phạm pháp luật văn quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao có hiệu lực ký ban hành, thơng qua mà chưa có hiệu lực thời điểm ban hành có hiệu lực trước thời điểm với văn ban hành đó, bao gồm: a) Văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ quan ban hành văn bản; b) Văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp có thẩm quyền quy định vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh văn Thẩm quyền ban hành văn Văn quy phạm pháp luật ban hành thẩm quyền gồm thẩm quyền hình thức thẩm quyền nội dung: a) Thẩm quyền hình thức: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn ban hành văn theo hình thức (tên gọi) văn quy phạm pháp luật quy định cho quan, người có thẩm quyền đó; b) Thẩm quyền nội dung: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn có nội dung phù hợp với thẩm quyền pháp luật cho phép phân công, phân cấp Thẩm quyền xác định văn quan nhà nước cấp có thẩm quyền quy định phân công, phân cấp, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cụ thể quan, cấp, ngành lĩnh vực LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Nội dung văn Nội dung văn phù hợp với quy định pháp luật hành, cụ thể là: a) Thông tư Thông tư liên tịch Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ ban hành liên tịch ban hành phải phù hợp với Hiến pháp, Luật, Nghị Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định Chủ tịch nước, Nghị định, Nghị liên tịch Chính phủ, Quyết định Thủ tướng Chính phủ Thơng tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang khác lĩnh vực Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang quản lý; b) Nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải phù hợp với Hiến pháp, Luật, Nghị Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị liên tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định Chủ tịch nước, Nghị định, Nghị liên tịch Chính phủ, Quyết định Thủ tướng Chính phủ Thông tư, Thông tư liên tịch Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ban hành phải trình bày thể thức, kỹ thuật theo quy định pháp luật hành Văn ban hành phải tuân thủ đầy đủ quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định pháp luật Trường hợp kiểm tra phát văn có nội dung trái pháp luật Ủy ban Dân tộc phải xem xét trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn để làm sở cho việc xử lý văn xem xét, xử lý trách nhiệm quan, người ban hành văn trái pháp luật đó, quan, người có trách nhiệm tham mưu soạn thảo, LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn thẩm định, thơng qua văn có nội dung trái pháp luật kiến nghị xử lý theo thẩm quyền Điều Cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật văn kiểm tra Văn làm sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật văn kiểm tra phải bảo đảm điều kiện sau đây: Văn phải có hiệu lực pháp lý cao văn kiểm tra quan, người có thẩm quyền ban hành Trong trường hợp văn sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật văn kiểm tra có quy định khác vấn đề, áp dụng văn có hiệu lực pháp lý cao Trong trường hợp văn sở pháp lý để kiểm tra quan ban hành vấn đề có quy định khác nhau, áp dụng quy định văn ban hành sau; Thông tư Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ ban hành mà có quy định khác vấn đề, liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, áp dụng Thơng tư Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Văn có hiệu lực ký ban hành, thơng qua chưa có hiệu lực thời điểm kiểm tra Thời điểm kiểm tra văn thời điểm quan, người có thẩm quyền ký ban hành, thơng qua văn kiểm tra phát sinh thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra văn Ủy ban Dân tộc a) Văn có hiệu lực thời điểm kiểm tra: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật xác định theo quy định Điều 78 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Điều 51 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Đồng thời, văn làm sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật văn kiểm tra phải chưa hết thời hạn có hiệu lực quy định văn đó; chưa thay văn quan nước ban hành văn đó; chưa bị hủy bỏ, bãi bỏ quan nhà nước có thẩm quyền Văn bị đình thi hành, ngưng hiệu lực theo quy định Điều 80 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Điều 52 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân khơng sử dụng làm sở pháp lý để kiểm tra văn từ thời điểm ngưng hiệu lực thời điểm tiếp tục có hiệu lực thi hành theo định quan nhà nước có thẩm quyền; b) Văn ký ban hành, thơng qua chưa có hiệu lực thời điểm kiểm tra phải có hiệu lực trước thời điểm có hiệu lực văn kiểm tra, bao gồm: Văn đưa vào làm pháp lý để ban hành văn kiểm tra; Văn liên quan đến việc xác định nội dung trái pháp luật văn kiểm tra Điều Thẩm quyền xử lý văn trái pháp luật Bộ trưởng, Chủ nhiệm Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung ban hành văn quy phạm pháp luật khác thay văn ban hành trái pháp luật Kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ Thủ tướng Chính phủ đình việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ phần toàn văn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn trái pháp luật Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ ban hành liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đình việc thi hành nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành trái với văn thuộc lĩnh vực cơng tác dân tộc Đình việc thi hành đề nghị Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ, bãi bỏ phần toàn định, thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với văn thuộc lĩnh vực công tác dân tộc Thực thẩm quyền khác Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao việc xử lý văn trái pháp luật Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực quy định khoản 1, 2, 3, 4, Điều Điều Công bố kết xử lý văn trái pháp luật Bộ trưởng, Chủ nhiệm sau xử lý văn có nội dung trái pháp luật theo quy định (kể trường hợp văn xử lý hình thức đính chính) có trách nhiệm phải công khai định xử lý văn trái pháp luật, đưa tin phương tiện thông tin đại chúng, đăng Công báo, đăng trang thông tin điện tử quan ban hành văn niêm yết theo quy định Điều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Chính phủ kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật (sau gọi tắt Nghị định số 40/2010/NĐ-CP) quy định Chính phủ cơng báo Việc công khai kết xử lý văn trái pháp luật quy định khoản Điều áp dụng kết xử lý văn trái pháp luật Ủy ban Dân tộc tự kiểm tra văn ban hành Đối với văn quy định khoản Điều Thơng tư kết xử lý phải gửi cho LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn quan, tổ chức, cá nhân mà trước văn gửi; văn đăng Công báo, đưa tin phương tiện thông tin đại chúng, đăng trang thông tin điện tử quan ban hành niêm yết kết xử lý phải cơng khai đăng, đưa tin phương tiện thông tin Chương TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN Điều Trách nhiệm tự kiểm tra văn Thủ trưởng Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm tự kiểm tra văn Vụ, đơn vị ban hành chủ trì soạn thảo Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực việc tự kiểm tra văn Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành liên tịch ban hành văn khác Ủy ban Dân tộc Điều Gửi văn phối hợp để tự kiểm tra, xử lý Đối với Thông tư Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành, phát hành văn bản, quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đồng thời gửi 01 văn cho Vụ Pháp chế để thực việc tự kiểm tra Khi phát văn trái pháp luật khơng phù hợp, Vụ Pháp chế có trách nhiệm thơng báo cho đơn vị chủ trì soạn thảo, trình văn bản, đồng thời phối hợp trao đổi để thống nội dung trái pháp luật khơng phù hợp, thống biện pháp xử lý chuẩn bị dự thảo văn bản, báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm để kịp thời xử lý theo thẩm quyền LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Đối với Thông tư liên tịch, Vụ Pháp chế có trách nhiệm tự kiểm tra nội dung thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, đồng thời phối hợp với Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, quan ký văn liên tịch để kiểm tra toàn nội dung văn Trường hợp phát văn trái pháp luật khơng phù hợp việc trao đổi, thảo luận kiến nghị xử lý phải có phối hợp quan ký văn liên tịch Điều 10 Trình tự, thủ tục tự kiểm tra Đối với Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban: a) Thủ trưởng Vụ, đơn vị phân cơng nhóm chun viên, có chun viên chịu trách nhiệm thực việc tự kiểm tra; b) Nhóm chuyên viên chịu trách nhiệm thực việc tự kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra lại toàn văn theo quy định Điều Thông tư để xem xét, đánh giá kết luận tính hợp pháp văn kiểm tra; c) Chuyên viên chịu trách nhiệm thay mặt nhóm tự kiểm tra báo cáo tóm tắt văn với Thủ trưởng Vụ, đơn vị tự kiểm tra kết kiểm tra; d) Thủ trưởng Vụ, đơn vị tự kiểm tra xem xét, ký xác nhận vào văn bản, chuyển toàn kết tự kiểm tra đến Vụ Pháp chế để xem xét, tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đối với Vụ Pháp chế: a) Vụ Pháp chế làm đầu mối việc tự kiểm tra văn Ủy ban Dân tộc Khi tiếp nhận kết văn tự kiểm tra Vụ, đơn vị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phân cơng nhóm chun viên chịu trách nhiệm thực LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Tùy theo yêu cầu văn kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế định việc mời cộng tác viên tham gia thực việc kiểm tra văn bản; b) Nhóm chuyên viên, cộng tác viên phân cơng có trách nhiệm nghiên cứu, kiểm tra toàn văn bản, đối chiếu nội dung văn kiểm tra, xem xét, đánh giá kết luận tính hợp pháp văn kiểm tra; c) Đối với văn liên tịch mà Ủy ban Dân tộc tham gia ký ban hành, phạm vi kiểm tra tập trung vào nội dung thuộc lĩnh vực cơng tác dân tộc, đồng thời có phối hợp với tổ chức pháp chế Vụ, đơn vị khác Bộ, quan ngang Bộ liên tịch ký văn để kiểm tra toàn nội dung văn bản; d) Chuyên viên chịu trách nhiệm thay mặt nhóm tự kiểm tra báo cáo tóm tắt với Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình thực kiểm tra, nội dung kiểm tra ý kiến kết luận nhóm văn kiểm tra Báo cáo phải nêu rõ ý kiến chưa thống (nếu có) quan điểm chuyên viên chịu trách nhiệm vấn đề đ) Trong trường hợp nhóm kiểm tra thống kết luận văn có nội dung trái pháp luật chun viên chịu trách nhiệm lập “Phiếu kiểm tra văn bản” theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư “Hồ sơ văn có nội dung trái pháp luật” trình Vụ trưởng Vụ Pháp chế e) Vụ trưởng Vụ Pháp chế xem xét, ký xác nhận vào Phiếu kiểm tra văn nhóm kiểm tra Trong trường hợp cần thiết tổ chức thảo luận đơn vị với đơn vị khác có liên quan trước ký xác nhận Điều 11 Xử lý văn trái pháp luật qua việc tự kiểm tra LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Đối với văn trái pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp chế lập hồ sơ kiểm tra văn báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm để xem xét, thực việc xử lý theo quy định Điều Thông tư Báo cáo kết tự kiểm tra văn trái pháp luật Vụ Pháp chế gồm nội dung sau: a) Xem xét, đánh giá nội dung, mức độ trái pháp luật văn đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục hậu văn gây (nếu có), thời hạn xử lý văn đó; b) Xác định nguyên nhân, trách nhiệm công chức, viên chức tham mưu soạn thảo, thẩm định văn Điều 12 Xem xét, xử lý trách nhiệm người, quan ban hành văn trái pháp luật Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người, quan ban hành văn trái pháp luật thực theo quy định Điều 34 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP Chương KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN THEO THẨM QUYỀN Điều 13 Thẩm quyền kiểm tra văn Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực việc kiểm tra theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều 14 Gửi văn đến quan, người có thẩm quyền kiểm tra Đối với Thông tư, Thông tư liên tịch Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ; Nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, thời hạn chậm 03 (ba) ngày làm việc kể từ văn ký ban hành thông qua quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản, quan chủ trì soạn thảo phải gửi văn đến Ủy ban Dân tộc Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn quy định khoản ghi rõ mục “Nơi nhận” văn bản, tên Ủy ban Dân tộc Sau nhận văn bản, Văn phòng Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm gửi cho Vụ Pháp chế để thực việc kiểm tra theo thẩm quyền Đối với văn quy định khoản Điều Thông tư này, quan nhận yêu cầu, kiến nghị quan, tổ chức, cá nhân, quan thông tin đại chúng phải gửi cho Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Pháp chế) để kiểm tra, xử lý theo quy định Điều 15 Thủ tục kiểm tra, xử lý văn trái pháp luật Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn kết kiểm tra văn có dấu hiệu trái pháp luật, dự kiến biện pháp xử lý; trình Bộ trưởng ký văn thông báo cho quan, người ban hành văn tự kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật Trường hợp quan, người ban hành văn có dấu hiệu trái pháp luật không xử lý theo thời hạn quy định kết xử lý khơng phù hợp Vụ Pháp chế báo cáo kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiến hành xử lý văn theo quy định Điều Thông tư Điều 16 Quy trình thực việc kiểm tra văn theo thẩm quyền LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc phải mở “Sổ văn đến” để theo dõi việc gửi tiếp nhận văn gửi đến để kiểm tra Vụ trưởng Vụ Pháp chế phân cơng nhóm chun viên, có chun viên chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra văn (Tùy theo yêu cầu văn kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế định việc mời cộng tác viên tham gia thực việc kiểm tra văn bản) Người phân công kiểm tra có trách nhiệm đối chiếu nội dung văn kiểm tra với văn làm sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật quy định Điều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP Điều Thông tư để xem xét, đánh giá kết luận tính hợp pháp văn kiểm tra Người phân công kiểm tra văn phải ký tên ghi rõ ngày, tháng, năm kiểm tra vào góc văn mà kiểm tra (để xác nhận việc kiểm tra, thời điểm kiểm tra) lập báo cáo kèm theo danh mục văn phân công kiểm tra Khi phát nội dung văn kiểm tra có dấu hiệu trái pháp luật, người kiểm tra văn phải báo cáo kết kiểm tra đề xuất xử lý thông qua “Phiếu kiểm tra văn bản” theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư Tùy theo mức độ, nội dung trái pháp luật văn kiểm tra, hậu nội dung trái pháp luật gây xã hội sở tính chất, mức độ lỗi quan, người ban hành văn bản, người kiểm tra văn đề xuất: a) Xử lý văn có nội dung trái pháp luật với hình thức: đình việc thi hành, hủy bỏ bãi bỏ phần toàn nội dung văn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Trường hợp văn kiểm tra sai pháp lý viện dẫn, thể thức, kỹ thuật trình bày nội dung văn phù hợp với quy định pháp luật thực việc đính sai sót đó; b) Xem xét, xử lý trách nhiệm quan, người có thẩm quyền ban hành văn trái pháp luật theo quy định pháp luật trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Người kiểm tra văn đề xuất việc xem xét, xử lý trách nhiệm nói cán bộ, cơng chức q trình tham mưu soạn thảo, thẩm định, thơng qua văn có nội dung trái pháp luật trường hợp người có lỗi Sau lập phiếu kiểm tra, người kiểm tra văn phải lập “Hồ sơ văn có nội dung trái pháp luật” trình Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hồ sơ bao gồm: Văn kiểm tra, văn làm sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật văn kiểm tra, phiếu kiểm tra văn tài liệu có liên quan khác (nếu có) Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm để thơng báo nội dung có dấu hiệu trái pháp luật văn kiểm tra để quan, người ban hành văn tự kiểm tra, xử lý, thông báo kết xử lý cho Ủy ban Dân tộc theo quy định pháp luật Văn thơng báo cần phải có nội dung sau đây: Tên văn kiểm tra; tên nội dung văn làm sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật văn kiểm tra; ý kiến nội dung trái pháp luật văn kiểm tra; yêu cầu quan, người ban hành văn tự kiểm tra, xử lý thông báo kết tự kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật Trường hợp Ủy ban Dân tộc khơng trí với kết xử lý quan có văn trái pháp luật không thông báo kết xử lý theo quy định LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Ủy ban Dân tộc báo cáo quan, người có thẩm quyền xử lý quy định khoản 1, Điều 20 khoản 1, Điều 17 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP Hồ sơ báo cáo gồm có: Báo cáo Ủy ban Dân tộc; văn kiểm tra; sở pháp lý để kiểm tra; phiếu kiểm tra văn bản; ý kiến quan (nếu có); cơng văn thơng báo Ủy ban Dân tộc; văn giải trình, thơng báo kết tự kiểm tra, xử lý quan có văn kiểm tra tài liệu khác có liên quan Ủy ban Dân tộc mở “Sổ theo dõi xử lý văn có dấu hiệu trái pháp luật” để theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn quan theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư Chương CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN Điều 17 Chế độ báo cáo Định kỳ sáu (06) tháng, năm quan, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm báo cáo công tác tự kiểm tra văn bản, gửi Vụ Pháp chế chậm vào ngày 05/06 ngày 05/12 Thời điểm lấy số liệu báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01/12 năm trước đến 31/5 năm báo cáo; Thời điểm lấy số liệu báo cáo năm tính từ 01/12 năm trước đến 30/11 năm báo cáo Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp kết kiểm tra, xử lý văn báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm; đồng thời lập báo cáo sáu (06) tháng báo cáo năm công tác kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp Điều 18 Điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra văn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Kinh phí cho cơng tác kiểm tra văn bản: a) Kinh phí bảo đảm cho cơng tác kiểm tra văn dự tốn chung kinh phí hoạt động thường xuyên năm Ủy ban Dân tộc ngân sách nhà nước cấp; b) Vụ Kế hoạch - Tài chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng kế hoạch kinh phí kiểm tra văn năm trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt c) Việc quản lý, sử dụng kinh phí kiểm tra văn thực theo quy định pháp luật Chuyên viên chuyên trách kiểm tra văn Vụ trưởng Vụ Pháp chế phân công chuyên viên Vụ chuyên trách công tác kiểm tra văn theo quy định Điều 39 Nghị định số 40/2010/NĐCP Chương TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 19 Hiệu lực thi hành Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2011 thay Quyết định số 03/2007/QĐ-UBDT ngày 04 tháng năm 2007 Ủy ban Dân tộc việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật Điều 20 Trách nhiệm thi hành Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực Thông tư LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Thủ trưởng Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm triển khai tổ chức thực Thông tư Vụ, đơn vị Vụ Pháp chế Vụ, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với quan, đơn vị chức Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh việc kiểm tra văn theo thẩm quyền văn liên tịch Trong trình triển khai thực hiện, có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, định./ Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - HĐND UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; Giàng Seo Phử - Cục kiểm tra văn Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; - Website UBDT; - Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; - Các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; - Lưu: VT, PC (10 bản) MẪU SỐ 01 PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-UBDT ngày 26/10/2011 Ủy LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn ban Dân tộc hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc) Người kiểm tra văn bản: Cơ quan/đơn vị công tác: Vụ Pháp chế Văn kiểm tra*: STT* Dấu hiệu trái pháp Cơ sở pháp * luật lý Ý kiến người kiểm tra Về dấu hiệu Đề xuất xử lý trái pháp luật … Xác nhận Vụ trưởng Vụ Pháp Người kiểm tra chế (Ký, ghi rõ họ, tên) * Ghi rõ tên, số, ký hiệu: ngày, tháng, năm ban hành, quan ban hành trích yếu văn ** Ghi dấu hiệu trái pháp luật MẪU SỐ 02 SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-UBDT ngày 26/10/2011 Ủy LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn ban Dân tộc hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc) ỦY BAN DÂN TỘC SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT NĂM: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Đề xuất xử lý Kết xử lý Văn ST T có dấu Văn hiệu trái đề pháp xuất* luật* * Cơ Nội dung Người đề ký xuất quan/ngườ i có trách nhiệm xử lý Văn xử lý*** Nội dung xử lý Ghi … * Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên quan ban hành, trích yếu văn ** Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn đề xuất *** Ghi rõ tên, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, người ký văn xử lý LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ... www.luatminhgia.com.vn ban Dân tộc hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc) Người kiểm tra văn bản: Cơ quan/đơn vị công tác: Vụ Pháp chế Văn kiểm tra* : STT*... Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn ban Dân tộc hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc) ỦY BAN DÂN TỘC SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN.. .Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều Phạm vi điều chỉnh đối tư ng áp dụng Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 04 2011 TT-UBDT hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, Thông tư 04 2011 TT-UBDT hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn