CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM

53 956 2
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 13:46

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂNKINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN *** Hồ Đức Phớc Chuyên đề CHUYÊN SÂU CẤP TIẾN SỸ Chuyên đề 1 SỞ LUẬN VỀ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM Nội- 2008 MỤC LỤC Mở đầu Phần thứ nhất: MỘT VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ SỎ HẠ TẦNG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH 1.1. Khái niệm và phân lọai sở hạ tầng 1.2. Thành phố du lịch, đặc điểm và vai trò của sở hạ tầng thành phố du lịch. Phần thứ hai : SỰ CẦN THIẾT PHẢI HÒAN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚCTRONG LĨNH VỰC SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINHTẾ_XÃ HỘI CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH NƯỚC TA. 2.1. Lô gíc và lịch sử về sự cần thiết phải vai trò quản kinh tế của Nhà nước. 2.2. Do yêu cầu thực hiện việc sản xuất và cung ứng hàng hóa công cộng công cho dân cư của Nhà nước 2.3. Do yêu cầu cuộc cải cách hành chính công theo hướng hội hóa và đa dạng hóa việc cung ứng dịch vụ công cộng đối với CSHT các thành phố du lịch. 2.4. Do yêu cầu của phát triển kinh tế - hội, đẩy nhanh sự nghiệp CNH,HĐH, bảo vệ môi trường và phát triên mạmh ngành du lịch hiện nay 2.5. Do yêu cầu phải nâng cao hiệu quả và chất lượng CSHT,nhanh chóng khắc phục hiệu quả tình trạng lảng phí, thất thoát và tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng CSHT các thành phố du lịch 2.6. Do yêu cầu nhanh chóng hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động HNKTQT. 2 Phần thứ ba: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ NỘI DUNG HÒAN THIỆN QUẢN NHA NƯỚCTRONG LĨNH VỰC SỔ HẠ TẦNG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH 3.1. Nhân tố ảnh hưởng đến quản Nhà nước trong lĩnh vực sở hạ tầng các thành phố du lịch 3.2. Nội dung hòan thiện quản nhà nước trong lĩnh vực sở hạ tầng các thành phổ du lịch. KẾT LUÂN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 MỞ ĐẦU Nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh CNH,HĐH, phát triển KTTT định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải sở hạ tầng phát triển phù hợp, đặc biệt đòi hỏi phải hòan thịên quản vĩ mô của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội, nhất là đối với các thành phố du lịch để đủ sức hấp dẫn du khách và thu hút ngày càng nhiều vốn cho đầu tư phát triển các thành phố này. Thời gian qua, vấn đề quản nhà nước trong lĩnh vực sở hạ tầng đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và đang là hướng ưu tiên của cải cách quản để hoàn thiện. Bộ máy quản Nhà nước về đầu tư xây dựng bản trong đó đầu tư sở hạ tầng đã được hình thành từ Trung ương đến sở, sự phối hợp giữa các quan quản ngày càng chặt chẽ, hệ thống văn bản pháp để quản xây dựng bản ngày càng đầy đủ hơn, hiệu lực và hòan thiện hơn. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động quản Nhà nước trong lĩnh vực sở hạ tầng còn nhiều vấn đề bất cập, yếu kém cần phải khắc phục, đó là: - Quản nhà nước trong lĩnh vựcc sở hạ tầng thông qua bộ máy hành chính còn cồng kềnh kém hiệu quả, gây nhiều thất thoát, lãng phí. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các quan này còn chồng chéo, nhân lực vừa thiếu vừa yếu, chưa phát huy tác dụng quản một cách hiệu quả cao. - Hệ thống văn bản pháp quy trong quản nhà nước đối với lĩnh vực sở hạ tầng chưa chặt chẽ, thường xuyên thay đổi trùng lặp mâu thuẫn giữa các văn bản dẫn đến khó thực hiện và do đó hạn chế đến việc phát triển sở hạ tầng và thu hút đầu tư. 4 - Quản chương trình dự án còn nhiều bất cập, chưa quy hoạch tổng thể, dài hạn chủ yếu vẫn chỉ là manh mún, tuỳ tiện. - Trình độ quản của đội ngũ công chức còn nhiều hạn chế kể cả về luận cũng như thực tiễn quản Nhà nước trong lĩnh vực sở hạ tầng. - Việc phát triển sở hạ tầng trong thời gian qua chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của các thành phố du lịch vì thế gây nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, công tác quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, lập dự án, quản chất lượng công trình, giải ngân và thanh quyết toán. Những hạn chế, bất cập nói trên đã và đang đòi hỏi cần được giải quyết về mặt luận quản nhà nước lĩnh vực sở hạ tầng nhằmphát triển kinh tế-xã hội các thành phố du lịch nước ta trong thời gian tới. Đề tài: “ sở luận về quản nhà nước trong lĩnh vực sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế- hội các thành phố du lịch Việt Nam”, đựợc chọn làm chuyên đề chuyên sâu cấp tiến sỹ là nhằm mục đich và ý nghĩa đó Chuyên đề, ngoài mở đầu và kết luận, về nội dung được chia thành 3 phần: Phần thứ nhất: Một số vấn đề luận chung về sở hạ tầng các thành phố du lịch. Phần thứ hai: Sự cần thiết phải hòan thiện quản nhà nước trong linh vực sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế- hội các thành phố du lịch nước ta Phần thư ba: Nhân tố ảnh hưởng và nội dung hòan thiện quản nhà nước trong lĩnh vực sở hạ tầng các thành phố du lịch. NỘI DUNG BẢN CỦA CHUYÊN ĐỀ 5 Phần thứ nhất MỘT VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ SỎ HẠ TẦNG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH 1.1. Khái niệm và phân lọai sở hạ tầng 1.1.1. Khái niệm sở hạ tầng. Bất cứ quốc gia nào muốn tăng trưởng và phát triển kinh tế- hội cao và bền vững, quốc gia đó phải tạo dựng cho mình một sở vật chất nhất định trong đó, sở hạ tầng tương ứng. Theo từ điển Bách khoa tòan thưViệt Nam- năm 2005, thuật ngữ sở hạ tầng nhiều cách gọi như ; kết cấu hạ tầng, cấu trúc hạ tầng, kiến trúc hạ tầng. nước ta đã sử dụng thuật ngữ kết cấu hạ tầng. Ví dụ: Tại văn kiện Đại hội Đảng tòan quốc lần IX, trong Chiến lược 10 năm 2001-2010 đã viết : “Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế, hội; hình thành một buớc quan trọng thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa . Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an tòan hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, tòan vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia” [ 20 ;trg 90] , Và Đại hội X, cũng sử dụng thuật ngữ này khi “ cổ vũ nhân dân ta vươn lên với tinh thần tự tôn dân tộc và quyết tâm cao để đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, không chỉ mức thu nhập bình quân đầu người thấp mà còn những lĩnh vực khác như kết cấu hạ tầng kinh tế- hội, chỉ số phát triển con người,…”[ 21 ; trg 24] Như đã nói trên, thuật ngữ này mặc nhiều cách gọi, song theo chúng tôi xét góc đô nội dung và cấu về bản giữa các tên gọi đó là giống nhau. Vì vậy, tên gọi trong chuyên đề này được chọn làm đề tài chuyên đề cấp tiến sỹ là “Cơ sở hạ tầng” . Tuy nhiên, về mặt luận, chúng tôi đặc biệt lưu ý cần phân 6 biệt khái niện “cơ sở hạ tầng” trong chuyên đề này với khái niệm “cơ sở kinh tế hạ tầng” theo nghiã triết học mà CMác đề cập trong lời nói đầu của tác phẩm “Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị” ,với tính cách là hệ thống quan hệ sản xuất hội làm sở kinh tế hạ tầng để trên đó xây dựng một kiến trúc thượng tầng tương ứng cho một hình tháí kinh tế- hội nhất định Vậy sở hạ tầng là gì? Theo Từ điển Bách khoa tòan thư Việt Nam, khái niệm sở hạ tầng là “tổng thể các ngành vật chất- kỹ thuật, các loại hình họat động phục vụ sản xuất và đời sống hội.” Như vậy sở hạ tầng được hiểu là toàn bộ các công trình giao thông vận tải, bưu điện, thông tin liên lạc, dịch vụ hội như: Đường sá, kênh mương dẫn nước, cấp thoát nước, sân bay, nhà ga xe lửa, ô tô, cảng sông, cảng biển, sở năng lượng, hệ thống mạng điện, đường ống dẫn xăng, dầu, dẫn khí ga, hơi đốt, kho tàng, giao thông vận tải, giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp, y tế, dịch vụ ăn uống công cộng, nghỉ ngơi du lịch, vui chơi giải trí, rác thải môi trường đô thị v v. Tư khái niệm trên, xét về mặt nội dung sở hạ tầng thể được thể hiện trên 4 góc độ khác nhau nhưng quan hệ thống nhất với nhau: Một là, tiện ích công cộng gồm: năng lượng (điện), viễn thông, nước sạch cung cấp qua hệ thống ống dẫn, khi đốt truyền tải qua ống, hệ thống thu gom và xử các chất thải trong thành phố . Hai là, công chính gồm: đường sá, các công trình xây dựng, đập, kênh phục vụ tưới tiêu . Ba là, giao thông gồm: các trục và tuyến đường bộ, đường sắt chính quy, đường sắt vận chuyển nhanh, cảng cho tầu và máy bay, đường thuỷ . Bốn là, hạ tầng hội gồm: trường học, bệnh viện., thương mại . 7 Tóm lại, sở hạ tầng là những tài sản vật chất và các hoạt động hạ tầng liên quan dùng để phục vụ các nhu cầu kinh tế - hội của cộng đồng dân cư trong sản xuất và đời sống ; là tiều chuẩn bản là nền tảng liện quan đển trình độ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nưỡc, mỗi vùng, miền ,thành thị và nông thôn. trong từng thời kỳ nhất định. 1.1.2. Phân loại sở hạ tầng Dựa trên những tiêu chí khác nhau, thể phân chia sở hạ tầng thành nhiều loại khác nhau. - Theo tính chất,chức năng phục vụ của các ngành bản, Từ điển Bách khoa Việt Nam phân sở hạ tầng thành 2 loại: sở hạ tầng sản xuất (kỹ thuật)) bao gồm: đường giao thông vận tải ( đường bộ, đường sắt, đường thủy,đường hàng không) hồ chứa nước, cảng , cầu ,cống, sân bay, kho tàng, phương tiện vận tải, thông tin bưu điện, các sở sản xuất và cung ứng điện nước, khí…bảo đảm điều kiện sản xuất của hội. Và sở hạ tầng hội bao gồm các sở giáo dục, khoa học, thông tin, bảo vệ sức khoẻ., thể thao thể dục thương mại ,du lịch .v.v -Theo phạm vi và chức năng mà ngành bản phục vụ thể phân thành 2 loại: sở hạ tầng đô thị và sở hạ tầng nông thôn. Tương ứng với mỗi loại sở hạ tầng đều 2 bộ phận CSHT sản xuất và CSHT hội hợp thành. - Theo trình độ, CSHT đô thị thể phân thành: sở hạ tầng đô thị phát triển cao; sở hạ tầng đô thị phát triển trung bình.; sở hạ tầng đô thị phát triển thấp. - Theo quy mô đô thị , CSHT đô thị thể phân thành: sở hạ tầng 8 siêu đô thị; sở hạ tầng đô thị lớn; sở hạ tầng đô thị trung bình; sở hạ tầng đô thị nhỏ. Tuy vậy, trong số các tiêu chí được đưa ra để phân loại như trên, và xuất phát từ đối tượng nghiên cứu của chuên đề này,theo chúng tôi cách phân loại căn cứ vào tính chất ngành, trình độ và phạm vi phục vụ là thông dụng nhất và ý nghĩa nhiều nhất đối với quản nhà nước trong công tác quy hoạch và phát triển CSHT đô thị. Vì vậy, cần đi sâu và kết hợp 3 tiêu chí phân loại này để nhận dạng và phân tích về luận. Thứ nhất, sở hạ tầng sản xuất ( kỹ thuật) đô thị Đây là hệ thống sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, bao gồm tiện ích công cộng, công chính, giao thông. Cụ thể là: hệ thống giao thông vận tải, cầu cống, sân bay, bến cảng . Hệ thống cung ứng vật tư kỹ thuật nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất và đời sống. Mạng lưới vận tải và phân phối năng lượng (bao gồm các trạm biến áp trung chuyển, hạ thế, các thiết bị an toàn và bảo vệ). Hệ thống thiết bị công trình và phương tiện thông tin liên lạc, bưu điện, lưu trữ và xử thông tin; Hệ thống thuỷ lợi, thuỷ nông phục vụ việc tưới tiêu và phục vụ cho chăn nuôi; sở hạ tầng môi trường phục vụ cho việc bảo vệ, giữ gìn và cải tạo môi trường sinh thái của đất nước và môi trường sống của con người. Hệ thống này thường bao gồm các công trình chống thiên tai; các công trình bảo vệ đất rừng, biển và các tài nguyên khác; nhà xưởng, kho bãi, trụ sở làm việc… ,hệ thống cung cấp, xử và tiêu nước sinh hoạt; hệ thống xử rác thải công nghiệp. Thứ hai, sở hạ tầng đô thị hội Đó là toàn bộ hệ thống sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động văn hoá hội, bảo đảm cho việc thoả mãn và nâng cao trình độ lao động của 9 hội, hệ thống này bao gồm: các sở thiết bị và công trình phục vụ cho giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai công nghệ; Các sở y tế, bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm hội, ăn ,ở ,nghỉ ngơi . và các công trình phục vụ hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao . 1.2. Thành phố du lịch, đặc điểm và vai trò của sở hạ tầng thành phố du lịch. 1.2.1 - Thành phố du lịch Chuyên đề tiếp cận kháí niệm thành phố du lịch cần đi từ các khái niệm thành phố, khái niệm đô thị, du lịch và điểm du lịch. -Theo Từ điển Bách khoa tòan thư Việt nam, Thành phố là “đơn vị hành chính, điểm quần cư đô thị số dân tương đối lớn,tỷ lệ dân số sản xuất phi nông nghiệp cao,là trung tâm công nghiệp thương mại dịch vụ ,văn hóa, khoa học công nghệ của một vùng, một địa phương. Thành phố quần thể kiến trúc tồng hợp, đồng bộ, kiên cố, giao thông liên lạc thuận lợi, nhiều thiết bị kỹthuật phục vu tốt lối sống tập trung với mật độ dân cao. Thông thường số dân của thành phố từ hàng chục nghìn đến hàng triệu dân.” - Đô thị hóa: Để trở thành các thành phố, tất yếu phải đô thị hóa . Đô thị hóa là quá trình biến đổi về phân bố các lực lượng sản xuất, bố trí dân cư những vùng không phải đô thị trở thành đô thị. Tiền đề bản của đô thị hóa là sự phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vu…,thu hút nhiều nhân lực từ nông thôn đến sinh sống làm việc, làm cho tỷ trọng dân cư các đô thị tăng nhanh. -Du lịch, một khái niệm mà trên thế giới và trong nước nhiều cách định nghĩa, điều dó cũng là bình thường và đễ hiểu. Vì mọi sự vật và hiện tượng, du lịch cũng vậy luôn biến đổi và phát triển; hơn nữa nhận thức của hội về du lịch là một quá trình đi tư thấp đến cao, tất yếu nhận thức những chổ giống và khác 10
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ DU LỊCH VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn